Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
Guest Lou

E.O.Φ. - Λογιστικός χειρισμός & πληρωμή του «Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων»

Question

Guest Lou

Συμπλήρωση της Εγκυκλίου με αρ. 58308/5 Οκτ. 2005, σχετικής με οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν.3370/11-7-05 (ΦΕΚ 176 Α΄), που αφορά στην πληρωμή του «Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων»

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.1316/83 άρθρο 11 παρ. 1 εδάφιο (δ), σχετικές με την υποχρέωση καταβολής Παγίου Τέλους για τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

2.Τις διατάξεις του Ν.1965/91, άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο (ι), στο οποίο καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των «Ιατρικών Βοηθημάτων», και περιγράφονται αναλυτικά.

3.Τις διατάξεις του Ν.3370/05 άρθρο 48 παρ.3, με τις οποίες καθιερώνεται αντικατάσταση του Παγίου Τέλους για τα ιατροτεχνολογικά Προϊόντα – Ιατρικά Βοηθήματα, με το «Τέλος Ετοιμότητας», καθώς και νέος τρόπος υπολογισμού του.

4.Την αριθ. 58308/5-10-2005/ΕΟΦ/Δνση Οικονομικού/ Εγκύκλιο.

5.Την αριθ. 0-159/3η/20-2-2006 απόφαση του Δ/Σ του ΕΟΦ,

Εκδίδουμε την πάρα κάτω (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ) Εγκύκλιο

1.Η προθεσμία πληρωμής του τέλους ετοιμότητας, μόνο για το ποσό που αφορά το χρονικό διάστημα 11-7-05 έως 31-12-2005, λόγω πρώτης εφαρμογής του νόμου, παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2006. Η προθεσμία έως 31 Ιανουαρίου για τα επόμενα μετά το 2006 έτη παραμένει.

2.Από τις αξίες πωλήσεων Ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προς Νοσοκομεία του Εθν. Συστήματος Υγείας και λοιπούς Δημόσιους Φορείς, θα αφαιρείται ποσοστό μέχρι 5,7016 %, με εσωτερική υφαίρεση. Εξυπακούεται ότι τα ποσά αυτά προβλέπονται και επαληθεύονται από τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας και τα τιμολόγια , που θα είναι στη διάθεση των υπαλλήλων του ΕΟΦ, κατά τους σχετικούς ελέγχους.

3.Το ποσό που απομένει, αθροιζόμενο με τις πωλήσεις των ειδών αυτών, (Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, θα αποτελεί τη βάση υπολογισμού του Τέλους Ετοιμότητας, σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 48 του Ν.3370/2005.

4.Για πληρέστερη κατανόηση παραθέτουμε παράδειγμα.

Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση Α εμπορεύεται ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, (τα παράγει ή τα εισάγει, είναι δηλαδή υπεύθυνη κυκλοφορίας ). Από 11-7-05 έως 31-12-2005, πραγματοποίησε πωλήσεις των ειδών αυτών στο εσωτερικό της χώρας ως εξής:

1. Πωλήσεις προς ιδιωτ. επιχειρήσεις

2.500.000 ευρώ

« « Δημόσιο-Νοσ/μεία κλ.π.

6.500.000 «

Σύνολο Πωλήσεων Ιατροτεχνολογικών =

9.000.000 «

2. Βρίσκουμε την αξία πωλήσεων σε χονδρικές τιμές, αφαιρώντας από τις πωλήσεις προς το Δημόσιο, το εμπεριεχόμενο ποσοστό επιβαρύνσεων, έστω ποσοστό 5,7016 %, εφαρμόζοντας τον υπολογισμό: 6.500.000,00/1,057016 = 6.149.386,58

3. Αθροίζουμε το εξαγόμενο αυτό ποσό με τις πωλήσεις προς ιδιωτικές επιχειρήσεις, και το άθροισμα που προκύπτει είναι το τελικό ποσό πάνω στο οποίο θα υπολογιστεί η εισφορά του Τέλους Ετοιμότητας, σύμφωνα με την κλίμακα, και θα μεταφερθεί στη στήλη ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, του υποδείγματος της προηγούμενής μας εγκυκλίου.

Πωλήσεις προς ιδιωτική πελατεία

2.500.000 ευρώ

« « Δημόσιο

6.149.386,58 «

Σύνολο Υποκειμένων Πωλήσεων

8.649.386,58 «

Και υπολογισμός εισφοράς σύμφωνα με την κλίμακα:

Πωλήσεις 100.000,00 * 1% =

εισφορά 1.000,00 ευρώ

« 150.000,00 * 0,5 % =

» 750,00 «

« 750.000,00 * 0,25 % =

» 1.875,00 «

« 7.649.386,58 * 0,2 % =

» 15.298,77 «

ΣΥΝΟΛΑ: πωλήσεις 8.649.386,58

εισφορά 18.923,77

Η κατάσταση πληρωμής (υπόδειγμα) θα συμπληρωθεί ως εξής:

--------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ «ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ» Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Βάσει του άρθρου 48 παρ 3 του Νόμου 3370/11-7-05 (ΦΕΚ 176 Α)

ΕΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 2006

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΠΟΚΕΙ-

ΜΕΝΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ

ΠΟΣΟ

ΤΕΛΟΥΣ

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ

της ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Χαρτ. 2% επί του ποσού

του

Τέλους

ΟΓΑ 20%

επί του χαρτ/μου

Καταχωρούνται οι εμπορικές ονομασίες των υπαγομένων προϊόντων, και σε περίπτωση πληθώρας ομαδοποιούνται

Καταχωρείται η συνολική καθαρή αξία πωλήσεων των υπαγομένων ειδών, του προηγουμένου έτους

ΣΥΝΟΛΑ

8.649.386,58

18.923,77

378,48

75,70

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ …………………….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ

--------------------------------------------------------------------------------

Εξυπακούεται ότι για τα επόμενα έτη μετά το 2006, η αναλογούσα εισφορά του Τέλους Ετοιμότητας, θα καταβάλλεται μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, υπολογιζόμενη (με τις μειώσεις του ποσοστού μέχρι 5,7016% για τις πωλήσεις προς το Δημόσιο), με βάση τις πωλήσεις ολόκληρου του προηγούμενου έτους.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι, για διευκόλυνση κάθε ενδιαφερομένου, στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ www.eof.gr, > υπηρεσίες - έντυπα > αιτήσεις – έντυπα > εισφορές, υπάρχουν οι σχετικές εγκύκλιοι καθώς και το υπόδειγμα της καταστάσεως πληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ ΕΟΦ

ΔΗΜ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ

:angry: Εργάζομαι σε εταιρεία με ιατρικά αναλώσιμα & καρδιοχ/κό υλικό και ο ΕΟΦ μας υποχρεώνει να πληρώνουμε τα τέλη. Το έχει συναντήσει κανείς? Στο 63.98 υπάρχει κάτι να με καλύπτει? Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

15 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Guest IQSHELLAS

Καλημέρα. Για το ίδιο ερώτημα. Πριν από λίγες μέρες μάθαμε εντελώς τυχαία ότι και η δική μας εταιρία έχει υποχρέωση για το τέλος ετοιμότητας του ΕΟΦ. Πληρώσαμε σήμερα και για το 2005 και το 2006. Δεν έχω κάνει καμία πρόβλεψη φυσικά στις προηγούμενες χρήσεις. Το ερώτημα το ίδιο? Ποιος ο λογιστικός χειρισμός? Σε 63.98? Αν το βάλω σε 6398, σε έλεγχο, παίζει ρόλο που αφορά προηγούμενη χρήση?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Φορολογικά εκπίπτει συμφωνα με το άρθρο 31(τελος που βαρυνεις την επιχειρηση) όταν καταβάλλεται .

Επειδή όλοι είμαστε πρωτα φορο-λογιστές νομιζω ότι ουτε προβλεψη θελει ουτε τπτ . Αν και το σωστό κατά την γνώμη μου είναι λογιστικά να καταχωρηθεί στην χρηση που αφορά και επειτα με αρνητικη/θετικη λογιστική διαφορά να τακτοποιηθεί το φορολογητέο .

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλημέρα

για εκπρόθεσμη πληρωμή του τέλους ετοιμότητας ο τόκος υπερημερίας είναι 6% ετησίως?

επίσης να συμπεριλάβω τον τόκο στη δήλωση ή τακτοποιείται στο ταμείο τους?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ααααααααλο Νταβαντζηλίκι !!!

Γνωρίζει κάποιος αν η ταυτότητα πληρωμής μπορεί να εκδοθεί σε άλλη , εκτός της οικείας , Δ.Ο.Υ. ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
16 λεπτά πριν , agrevelos said:

Ααααααααλο Νταβαντζηλίκι !!!

Γνωρίζει κάποιος αν η ταυτότητα πληρωμής μπορεί να εκδοθεί σε άλλη , εκτός της οικείας , Δ.Ο.Υ. ?

agrevelos νομίζω πλέον ότι πάει με e-παράβολο...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 λεπτά πριν , musabelis said:

agrevelos νομίζω πλέον ότι πάει με e-παράβολο...

Πράγματι έτσι "Ανακάλυψα" και εγώ.

Με την μόνη διαφορά οτι ο ΕΟΦ δίνει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 31.01.2017 ενώ το παράβολο 31.03.2017.

Προσπαθώ να επικοινωνήσω με ΕΟΦ να δούμε τί ισχύει τελικά.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1 λεπτό πριν , agrevelos said:

Πράγματι έτσι "Ανακάλυψα" και εγώ.

Με την μόνη διαφορά οτι ο ΕΟΦ δίνει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 31.01.2017 ενώ το παράβολο 31.03.2017.

Προσπαθώ να επικοινωνήσω με ΕΟΦ να δούμε τί ισχύει τελικά.

Τελικά ο ΕΟΦ λέει 31.01.2017

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
6 λεπτά πριν , agrevelos said:

Πράγματι έτσι "Ανακάλυψα" και εγώ.

Με την μόνη διαφορά οτι ο ΕΟΦ δίνει καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 31.01.2017 ενώ το παράβολο 31.03.2017.

Προσπαθώ να επικοινωνήσω με ΕΟΦ να δούμε τί ισχύει τελικά.

Αν μάθεις κάτι πές μου και μένα σε παρακαλώ είμαι που είμαι εκπρόθεσμος κιόλας....Έπαιρνα και γώ απο το τηλέφωνο του site αλλά μάταια δεν το σήκωνε κανένας

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Πρέπει να πληρωθεί το παράβολο (e-παράβολο) μέχρι 31/01 και μετά γίνεται η υποβολή στον ΕΟΦ. Η προσαύξηση για εμπρόθεσμους θα μπει (αν μπει) όταν κάνει έλεγχο ο ΕΟΦ, αργότερα δηλαδή.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...