Jump to content

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ


Recommended Posts

Guest ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

Το Οκτώβριο 2006 ένα ΕΙΧ αυτοκίνητο ασφαλισμένο καταστράφηκε.

Ηταν ασφαλισμένο πχ. 15600,00

Η αναπόσβεστη αξία ήταν 23000,00

Εκδίδεται ένα τιμολόγιο πώλησης γαι το αυτοκίνητο σύμφωνα με τις οδηγίες της ασφαλιστικής 3000,00 και η ασφαλιστική δίνει 12600,00 ( 15600,00 - 3000,00 = 12600,00 )

Ποιές είναι οι λογιστικές εγγραφές :

X Π

33.92 23000,00

13.00 23000,00

31.00 12600,00

33.92 12600,00

81.00 10400,00

33,92 10400,00

Μπορεί κάποιος να μου πεί εάν οι εγγραφές είναι σωστές ή εάν όχι ποιές είναι :

Link to comment
Share on other sites

Όταν χρησιμοποιούμε τους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ, να μη περιοριζόμαστε στους κωδικούς, αλλά να γράφουμε και τη περιγραφή τους (θα πρότεινα μάλιστα στους νέους συνάδελφους, να γράφουν μόνο τη περιγραφή και όχι τον κωδικό).

Ο 33.92 είναι κενός δευτεροβάθμιος και χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί γνωμάτευση από το ΣΛΟΤ. Αν υπάρχει τέτοια γνωμάτευση παρακαλώ διορθώστε με.

Υποθέτω ότι ο 13.00 Αυτοκίνητα-λεωφορεία έχει ήδη πιστωθεί με την αντίστοιχη αξία από τον 13.99.00 Αποσβεσμένα αυτοκίνητα-λεωφορεία . Δεν θέλουμε μη πραγματικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς αποσβεσμένων.

Η ασφαλιστική δίνει γραμμάτιο για τα 12.600,00€ και χρεώνεται ο 31.00 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο; Δεν αναφέρεις κάτι τέτοιο.

Το τιμολόγιο των 3.000,00€ γιατί δεν εμφανίζεται;

Ότι θα καταλήξουμε να χρεώσουμε τον 81.02.03 Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων και όχι τον 81.00 Έλτακτα και ανόργανα έξοδα ο οποίος αναλύεται σε υποχρεωτικούς τριτοβαθμίους άσχετους με τη περίπτωσή μας, θα καταλήξουμε. Αλλά με άλλο ποσό και με άλλο τρόπο.

Οι σωστές κινήσεις είναι οι εξής:

α. Εγγραφές πώλησης του αυτοκινήτου για 3.000,00€. Αυτό θα προκαλέσει την εμφάνιση ζημίας 20.000€ στον 81.02.03 Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων . Προσοχή δεν πρόκειται για μία εγγραφή αλλά για ακολουθία εγγραφών που σκοπό έχουν να μηδενίσουν το πάγιο στο μητρώο. Παραδείγματα εγγραφών πώλησης παγίων θα βρεις πολλά στο forum.

β. Με το σκεπτικό ότι η αποζημίωση μειώνει τη ζημιά, προσωπικά θα πίστωνα με τις 12.600,00€ τον 81.02.03 Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων . Υπάρχουν συνάδελφοι που θα πίστωναν κατάλληλο υπολογαριασμό του 81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα με το σκεπτικό ότι έτσι διαχωρίζεται η ικανότητα της διοίκησης να μεριμνά για την είσπραξη αποζημιώσεων, από τη ζημιά που προκάλεσε αυτός που στούκαρε το αμάξι.

Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με την Γνωμ. 107/1810/1992 για την εισπραττόμενη ασφαλιστική αποζημίωση λόγω καταστροφής από πυρκαγιά πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγρ. 2.2.105 περιπτ. 9 και 2.2.106 περιπτ. 12 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980, όπως ισχύει)

Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με την Γνωμ. 107/1810/1992 για την εισπραττόμενη ασφαλιστική αποζημίωση λόγω καταστροφής από πυρκαγιά πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγρ. 2.2.105 περιπτ. 9 και 2.2.106 περιπτ. 12 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980, όπως ισχύει)
2.2.107 Λογαριασμός 13 «Μεταφορικά μέσα» ....2. Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του 13 ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.2.106 για το λογαριασμό 12.
2.2.106 Λογαριασμός 12 «Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις - Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός»...12. Σε περίπτωση πωλήσεως μηχανήματος και γενικά περιουσιακού στοιχείου του λογαριασμού 12 ισχύουν τα εξής:α. Στην πίστωση του οικείου λογαριασμού, π.χ. του μηχανήματος, καταχωρείται το τίμημα πωλήσεως και στη χρέωσή του καταχωρούνται τα έξοδα που τυχόν δημιουργούνται για την επίτευξη της πωλήσεως.β. Στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού μεταφέρονται οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν μέχρι την πώληση.γ. Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά από τις παραπάνω καταχωρήσεις και μεταφορές μεταφέρεται στο λογαριασμό 81.02.02 «ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», όταν είναι ζημία, ή στο λογαριασμό 81.03.02 «κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού», όταν είναι κέρδος.13. Σε περίπτωση ολοκληρωτικής αχρηστεύσεως ή καταστροφής, π.χ. μηχανημάτων τα οποία δεν έχουν ολοκληρωτικά αποσβεστεί, η αναπόσβεστη αξία τους μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.99 «λοιπές έκτακτες ζημίες».

Για τον χειρισμό της αποζημίωσης δεν λένε τίποτα ούτε αυτές οι παράγραφοι, ούτε η 2.2.105.

Link to comment
Share on other sites

ΠΟΛ 1005/2000

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών αποζημιώσεων για την καταστροφή κτιρίου και μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και για τις ζημίες μηχανήματος που η επιχείρηση έχει μισθώσει.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί, σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι τα κέρδη από παρεπόμενες εργασίες που ενεργούνται από την επιχείρηση παράλληλα με τον κύριο σκοπό της θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της περιπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι η ζημιά που πραγματοποιείται από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Όμως, ειδικά η αναπόσβεστη αξία κατεδαφιστέων κτιρίων της επιχείρησης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της.

4. Επιπλέον και σύμφωνα με την αριθμ. 260/11-1-1996 γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ, σε περίπτωση καταστροφής μηχανημάτων επιχείρησης και εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα και δεν έχουν αποσβεστεί ολοκληρωτικά, η επιχείρηση χρεώνει στο λογαριασμό 33.95 "λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ." την ασφαλιστική εταιρία με την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων και πιστώνει με την ίδια αξία το λογαριασμό στον οποίο παρακολουθούνται αυτά. Περαιτέρω, όταν η επιχείρηση εισπράξει την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία, χρεώνει με το ποσό αυτής τον κατάλληλο λογαριασμό των χρηματικών διαθεσίμων και πιστώνει με το ίδιο ποσό τον ως άνω λογαριασμό 33.95. Το υπόλοιπο του τελευταίου λογαριασμού (χρεωστικό ή πιστωτικό), εφόσον η είσπραξη της αποζημίωσης γίνει εντός της χρήσης κατά την οποία καταστράφηκαν τα μηχανήματα, μεταφέρεται στον οικείο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 81 έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα", διαφορετικά μεταφέρεται σε υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 82 "έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων".

5. Τέλος, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 10 της παρ. 2.2.105 του ΕΓΛΣ ορίζεται ότι τα έξοδα κατεδάφισης παλαιού κτιρίου καταχωρούνται από λογαριασμό 11.03 "υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων", εκτός αν επακολουθεί ανέγερση νέου κτιρίου, οπότε τα έξοδα αυτά προσαυξάνουν το κόστος ανέγερσής του.

6. Από το συνδυασμό όσων προαναφέρονται προκύπτουν τα εξής:

α)Αν η επιχείρηση, η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, εισπράττει ασφαλιστική αποζημίωση λόγω καταστροφής ασφαλισμένου μηχανολογικού εξοπλισμού της που δεν έχει αποσβεστεί ολοκληρωτικά, το πιστωτικό ή το χρεωστικό υπόλοιπο του προαναφερόμενου λογαριασμού 33.95 "λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ.", δηλαδή η θετική ή αρνητική διαφορά, αντίστοιχα, μεταξύ της υπόψη αποζημίωσης και της αναπόσβεστης αξίας αυτού του εξοπλισμού, συνιστά, αντίστοιχα, κέρδος από παρεπόμενες εργασίες της επιχείρησης ή ζημιά από απώλεια κεφαλαίου της επιχείρησης. Το κέρδος αυτό ή η ζημιά αυτή πραγματοποιείται κατά τη διαχειριστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας η επιχείρηση εισπράττει την ασφαλιστική αποζημίωση. Στην περίπτωση αυτή το κέρδος υπόκειται σε φορολογία μαζί με τα υπόλοιπα κέρδη που πραγματοποίησε η επιχείρηση μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο και η ζημιά εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά την ίδια διαχειριστική περίοδο.

Τα ανωτέρω θα ισχύουν και για τη θετική ή την αρνητική διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης την οποία λαμβάνει η επιχείρηση λόγω καταστροφής ασφαλισμένου κτιρίου και της αναπόσβεστης αξίας αυτού του κτιρίου.

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα περίπτωση εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, αγοράσει νέο, όμοιο μηχανολογικό εξοπλισμό ή ανεγείρει νέο, όμοιο κτίριο και ανεξάρτητα από το πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η αγορά ή ανέγερση.

β)Αν η επιχείρηση, η οποία τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, εισπράττει αποζημίωση λόγω ζημιών που υπέστη μηχάνημα που έχει μισθώσει και ασφαλίσει, η υπόψη αποζημίωση συνιστά ακαθάριστο έσοδό της. Το ακαθάριστο αυτό έσοδα αποκτάται κατά τη διαχειριστική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η επιχείρηση εισπράττει την ασφαλιστική αποζημίωση και υπόκειται σε φορολογία μαζί με τα υπόλοιπα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησε αυτή η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου. Αυτά εφαρμόζονται αδιάφορα από το αν η επιχείρηση επισκευάσει το υπόψη μηχάνημα και αδιάφορα από το πότε θα γίνει αυτή η επισκευή.

γ)Αν η επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ κατεδαφίσει κτίριό της που έχει καταστραφεί και στη θέση του αναγείρει νέο κτίριο, οι αποσβέσεις που θα πραγματοποιεί επί του κόστους ανέγερσης του νέου κτιρίου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα έξοδα κατεδάφισης του κτιρίου που καταστράφηκε, εκπίπτουν εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδά της.

Link to comment
Share on other sites

.........

Οι σωστές κινήσεις είναι οι εξής:

α. Εγγραφές πώλησης του αυτοκινήτου για 3.000,00€. Αυτό θα προκαλέσει την εμφάνιση ζημίας 20.000€ στον 81.02.03 Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων . Προσοχή δεν πρόκειται για μία εγγραφή αλλά για ακολουθία εγγραφών που σκοπό έχουν να μηδενίσουν το πάγιο στο μητρώο. Παραδείγματα εγγραφών πώλησης παγίων θα βρεις πολλά στο forum.

β. Με το σκεπτικό ότι η αποζημίωση μειώνει τη ζημιά, προσωπικά θα πίστωνα με τις 12.600,00€ τον 81.02.03 Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων . Υπάρχουν συνάδελφοι που θα πίστωναν κατάλληλο υπολογαριασμό του 81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα με το σκεπτικό ότι έτσι διαχωρίζεται η ικανότητα της διοίκησης να μεριμνά για την είσπραξη αποζημιώσεων, από τη ζημιά που προκάλεσε αυτός που στούκαρε το αμάξι.

Το α. παραπάνω δεν είναι τίποτα άλλο από τις 2.2.105/106 εφαρμοζόμενες στα μέσα μεταφοράς

Το πρώτο μέρος του β, είναι με τα δεδομένα τπου ερωτήματος το

4. Επιπλέον και σύμφωνα με την αριθμ. 260/11-1-1996 γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ, σε περίπτωση καταστροφής μηχανημάτων επιχείρησης και εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα και δεν έχουν αποσβεστεί ολοκληρωτικά, η επιχείρηση χρεώνει στο λογαριασμό 33.95 "λοιποί χρεώστες διάφοροι σε δρχ." την ασφαλιστική εταιρία με την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων και πιστώνει με την ίδια αξία το λογαριασμό στον οποίο παρακολουθούνται αυτά. Περαιτέρω, όταν η επιχείρηση εισπράξει την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία, χρεώνει με το ποσό αυτής τον κατάλληλο λογαριασμό των χρηματικών διαθεσίμων και πιστώνει με το ίδιο ποσό τον ως άνω λογαριασμό 33.95. Το υπόλοιπο του τελευταίου λογαριασμού (χρεωστικό ή πιστωτικό), εφόσον η είσπραξη της αποζημίωσης γίνει εντός της χρήσης κατά την οποία καταστράφηκαν τα μηχανήματα, μεταφέρεται στον οικείο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 81 έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα", διαφορετικά μεταφέρεται σε υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 82 "έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων".

Η αναφορά μόνο στη κατάληξη (στις τελευταίες της σειράς) των σωστών λογιστικών εγγραφών, έγινε για "διδακτικούς" και μόνο λόγους, καθότι η σειρά εγγραφών που προτάθηκαν από το αρχικό ερώτημα, περιελάμβανε ανύπαρκτους (33.92) κι άσχετους (31.00 Γραμμάτια εισπρακτέα) λογαριασμούς. Ελπίζω να προκάλεσε το απαραίτητο "ψάξιμο".

Υ.Γ. Η λύση των "άλλων" συναδέλφων (δηλαδή να αφεθεί ολόκληρη η ζημιά στον 81.02.03 Ζημιές από εκποίηση μεταφορικών μέσων και να πιστωθεί με το ποσό της αποζημίωσης κάποιος 81.01.ΧΧ [π.χ.] Αποζημιώσεις καταστραφέντων παγίων) μπορεί μεν να μην ακολουθεί τη γνωμάτευση 260, όμως δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα ούτε τη διάκρισή του μεταξύ λειτουργικού από την μιά πλευρά και έκτακτων και ανόργανων από την άλλη. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερα επειδή ισχυρίζονται ότι έτσι παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στην διοίκηση της εταιρείας, δεν πρέπει να την απορίψουμε.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...