Jump to content

Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΟΧΙ?


Recommended Posts

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ,

Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ Ο.Ε. ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ Η ΟΧΙ?

ΔΗΛΑΔΗ Π.Χ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο.Ε.

Link to post
Share on other sites

Εχει δίκιο ο Dcorfu.

Το δικό μου ερώτημα προς τον νομοθέτη είναι τί γίνεται, ότα το πρόσωπο του οποίου το όνομα προηγείται στο "και σία Ο.Ε.", μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια και φύγει απο την Ο.Ε.

....τότε προφανώς η Ο.Ε. μένει με το... όνομα στο χέρι...

.....μου συνέβη πρόσφατα.......

Link to post
Share on other sites
Guest NIKANOR
Εχει δίκιο ο Dcorfu.

Το δικό μου ερώτημα προς τον νομοθέτη είναι τί γίνεται, ότα το πρόσωπο του οποίου το όνομα προηγείται στο "και σία Ο.Ε.", μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια και φύγει απο την Ο.Ε.

....τότε προφανώς η Ο.Ε. μένει με το... όνομα στο χέρι...

.....μου συνέβη πρόσφατα.......

Ναι.

Αλλά γι'αυτό το λόγο υπάρχουν και οι διακριτικοί τίτλοι

Link to post
Share on other sites

Οταν φυγει καποιο μελος ετσι και αλλιως πρεπει να γίνει τροποποίηση καταστατικού, εκει αλλαζεις και την επωνυμία με οτι παρέλκει αυτό. (αλλαγή μπλοκ τιμολογιων, σφραγίδες κλπ)

Link to post
Share on other sites
Guest NIKANOR

Αυτό φαντάζομαι εννοούσε και ο sioumis

Αλλάζοντας επωνυμία (με την οποία είναι γνωστή στην αγορά) μένει με το .... όνομα στο χέρι.

Για την αγορά, το "Παπαδόπουλος & Σια ΟΕ" είναι διαφορετικό από το "Φούφουτος & Σια ΟΕ" γιατί κανείς δεν κάθεται να κοιτάξει αν είναι ίδιο το ΑΦΜ,η έδρα ή η δραστηριότητα.

Link to post
Share on other sites
Εχει δίκιο ο Dcorfu.

Το δικό μου ερώτημα προς τον νομοθέτη είναι τί γίνεται, ότα το πρόσωπο του οποίου το όνομα προηγείται στο "και σία Ο.Ε.", μεταβιβάσει τα εταιρικά του μερίδια και φύγει απο την Ο.Ε.

....τότε προφανώς η Ο.Ε. μένει με το... όνομα στο χέρι...

.....μου συνέβη πρόσφατα.......

Εγραψα για εμπορικό νόμο εκει μπορείς να δεις τι είναι σωστό .

Τωρα αν κάποιο μέλος πεθάνει μπορεί να παραμείνει η ίδια επωνυμία , υπάρχει παλαιότερο θέμα στο φορουμ . Για κάποιες εταιρείες η επωνυμία είναι πολύ σημαντική .

Link to post
Share on other sites

Ο Χρήστος ( Cel ) έχει δίκιο . Δύναται η επωνυμία της ΟΕ να διατηρηθεί ακόμη και σε περίπτωση θανάτου του εταίρου του οποίου το όνομα εμπεριέχεται στην επωνυμία . Βέβαια με συναίνεση των κληρονόμων αυτού Το ίδιο συμβάνει και σε περίπτωση αποχώρησης ενός εταίρου το οποίου το όνομα υπάρχει στην επωνυμία . Επίσης να πω ότι τα καταστατικά προβλέπουν συνήθως ανάλογες καταστάσεις

Link to post
Share on other sites

Ζ. Επωνυμία

Εταιρική επωνυμία είναι το όνομα, με το οποίο εμφανίζεται η Ο.Ε. στις εμπορικές συναλλαγές και την εξατομικεύει ως νομικό πρόσωπο. Η αναγκαιότητα της επωνυμίας απορρέει από το άρθρο 20 του Ε.Ν. (: «Ομόρρυθμος είναι η συσταινομένη μεταξύ δύο ή και πολλών, σκοπόν εχόντων να συνεμπορεύωνται υπό επωνυμίαν εταιρικήν»), πλην όμως δεν είναι ουσιώδες στοιχείο της εταιρικής σύμβασης[61] διότι είναι δυνατό να παραλειφθεί, οπότε, κατά το άρθρο 21 του Ε.Ν., η επωνυμία σχηματίζεται από τα ονόματα όλων των εταίρων.[62] Επειδή λοιπόν η επωνυμία έχει σκοπό να εξασφαλίσει τη δυνατότητα διάκρισης (εξατομίκευσης) της εταιρείας, τόσο για χάρη της ίδιας όσο και για χάρη των τρίτων, πρέπει να έχει ορισμένο περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο, σύμφωνα με τις αρχές: της αλήθειας, της διάρκειας, της ενότητας και της αποκλειστικότητας. Ειδικότερα:

α) Η αρχή της αλήθειας έχει σκοπό κυρίως να ενημερώσει τους τρίτους για τον τύπο της εταιρείας (π.χ. Ο.Ε. ή Ε.Ε. κ.λπ.) και συγχρόνως να αποτρέψει τον κίνδυνο παραπλάνησής τους σχετικά με τον φορέα της επιχείρησης. Η αρχή αυτή απορρέει από το άρθρο 21 του Ε.Ν. και προβλέπει ότι η επωνυμία σχηματίζεται μόνο από τα ονοματεπώνυμα των εταίρων. Έτσι, στην επωνυμία μπορούν να περιληφθούν ένα, ορισμένα ή όλα τα ονόματα των εταίρων, όχι όμως ονόματα τρίτων προσώπων. Όταν η επωνυμία σχηματίζεται από το όνομα ενός μόνο εταίρου, πρέπει να περιλαμβάνεται και ένδειξη από την οποία να προκύπτει η εταιρική συνεργασία όπως π.χ. οι λέξεις «και Σία» (= σύντμηση των λέξεων «και Συντροφία»), «και Αφοί» (= και Αδελφοί), «και υιός» ή «και υιοί» κ.λπ. Ειδικά, όταν αφορά τις λέξεις «ομόρρυθμη εταιρεία» ή «Ο.Ε.», γίνεται δεκτό, ότι δεν είναι υποχρεωτική η αναφορά τους στην επωνυμία.[63] Με την ένδειξη «και Συντροφία» ή «και Σία» νοούνται, στη μεν Ο.Ε. οι υπόλοιποι ομόρρυθμοι εταίροι, στη δε Ε.Ε. είτε οι ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι είτε μόνο οι ετερόρρυθμοι εταίροι. Η παραπάνω επωνυμία μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία, όπως π.χ. δηλωτικά του είδους της επιχείρησης ή επεξηγηματικές ή φανταστικές λέξεις ή ο τυχόν διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, αρκεί να μην καθιστούν την επωνυμία παραπλανητική.[64] Όμως, η εταιρική επωνυμία δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από φανταστικές ή δηλωτικές του είδους λέξεις, όπως π.χ. «ΤΙΤΑΝ Ο.Ε.» ή «Ομόρρυθμη εταιρεία πλαστικών ειδών».

β) Η αρχή της διάρκειας αποσκοπεί στη διατήρηση της οικονομικής αξίας και της φήμης που έχει αποκτήσει η επωνυμία στις συναλλαγές. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η επωνυμία επιτρέπεται να διατηρείται η ίδια, ανεξαρτήτως των τυχόν μεταβολών που έχουν επέλθει στα πρόσωπα των εταίρων και στα στοιχεία της επωνυμίας, η οποία πλέον έπαυσε να ανταποκρίνεται στην αρχή της αλήθειας. Κατά συνέπεια, η επωνυμία της Ο.Ε. μπορεί να διατηρηθεί αναλλοίωτη, ακόμη και όταν ο εταίρος, του οποίου το όνομα περιλαμβάνεται στην επωνυμία, απεβίωσε ή αποχώρησε ή αποκλείστηκε από την εταιρεία.[65] Το ίδιο και όταν έπαυσε να είναι εταίρος πρόσωπο, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται στην επωνυμία αλλά απλώς υπονοείται σ’ αυτή, π.χ. υπό την ένδειξη «και Σία», «και Αφοί» κ.λπ. Νομοθετικό θεμέλιο της αρχής της διάρκειας είναι το άρθρο 2 του Ν.Δ.28.4/7.5.1923 «περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων περί εταιριών» που ορίζει τα εξής: «Αποθανόντος εταίρου, δύναται να συνεχισθεί η μέχρι τούδε επωνυμία εμπορικής εταιρείας, ανεξαρτήτως της εκ του θανάτου μεταβολής. Εάν το όνομα αποθανόντος εταίρου περιέχηται εν τη επωνυμία, προς συνέχισιν αυτής απαιτείται ρητή συναίνεσις των κληρονόμων αυτού». Αν και η διάταξη αυτή αναφέρεται μόνο στην περίπτωση θανάτου εταίρου, εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αποχώρησης ή αποκλεισμού εταίρου. Εξάλλου, η απαιτούμενη συναίνεση των κληρονόμων του θανόντος είναι περιττή αν ο τελευταίος είχε συναινέσει είτε με το καταστατικό είτε με άλλο τρόπο. Το ίδιο περιττή είναι και η συναίνεση του εξερχόμενου εταίρου, αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό.[66]

γ) Η αρχή της ενότητας (ή του ενιαίου) αποσκοπεί στην υποχρεωτική εμφάνιση της εταιρείας στις συναλλαγές με μία μόνο επωνυμία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιχειρήσεων που ασκεί, εφόσον πρόκειται για την ίδια εταιρεία. Όταν λοιπόν φορέας μιας επιχείρησης είναι νομικό πρόσωπο, και μάλιστα εταιρεία, ακόμη και όταν το ίδιο νομικό πρόσωπο ασκεί περισσότερες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να φέρει παρά μόνο μία επωνυμία, η οποία είναι ταυτόχρονα η ονομασία του νομικού προσώπου με την οποία αυτό συναλλάσσεται και στις αστικές του συναλλαγές. Διαφορετικά θα επήρχετο σύγχυση στις συναλλαγές.[67] Η παραπάνω υποχρέωση προκύπτει από τη λειτουργία που επιτελεί η επωνυμία, που είναι ανάλογη με τη λειτουργία που επιτελεί το αστικό όνομα του φυσικού προσώπου, αφού και η επωνυμία έχει σκοπό να διακρίνει τον έμπορο στην άσκηση της εμπορίας όχι μόνο για χάρη του φορέα της επωνυμίας αλλά και για χάρη των τρίτων.[68] Έτσι, αποτρέπεται ο κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού ως προς την ταυτότητα και τις ιδιότητες του εμπόρου – νομικό πρόσωπο, όταν η επωνυμία έχει ορισμένο περιεχόμενο και αποτελεί το μοναδικό μέσο εξατομίκευσής του στις εμπορικές συναλλαγές.[69]

δ) Η αρχή της αποκλειστικότητας συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωμα του κατόχου της επωνυμίας να τη χρησιμοποιεί και να συναλλάσσεται μ’ αυτήν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει δικαστική προστασία κατά οποιουδήποτε την προσβάλει. Η προσβολή συντελείται με τη χρησιμοποίησή της από άλλο, κατά οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. προφορικά, στα έντυπα, στις συσκευασίες κ.λπ.). Το δικαίωμα της αποκλειστικότητας στηρίζεται στα άρθρα 57-59 του Α.Κ. και ισχύει για κάθε επωνυμία, είτε είναι καταχωρημένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (άρθρο 8 του Ν.1089/1980 που παραπέμπει ρητά στον Α.Κ.) είτε όχι.[70]

ε) Συνέπειες έλλειψης επωνυμίας: Εάν το καταστατικό δεν αναγράφει την επωνυμία της εταιρείας όπως απαιτεί ο Ε.Ν., η έλλειψη του στοιχείου αυτού δεν δημιουργεί ακυρότητα της εταιρείας διότι ισχύει ο νόμος (άρθρο 21 του Ε.Ν.), που ορίζει ότι η επωνυμία σχηματίζεται από τα ονόματα όλων των εταίρων. Το ίδιο και όταν στο δικόγραφο της αγωγής η αναγραφή της επωνυμίας είναι εσφαλμένη, εφόσον δεν γεννάται αμφιβολία σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας. Εξάλλου, και όταν ο διαχειριστής της εταιρείας συμβάλλεται χωρίς τη χρησιμοποίηση της εταιρικής επωνυμίας, η εταιρεία δεσμεύεται από τις σχετικές συναλλαγές, εφόσον συνάγεται από τις περιστάσεις ότι αυτός ενήργησε στο όνομα της εταιρείας.[71] Ακόμη και η παράσταση της εταιρείας στο δικαστήριο με χρήση του διακριτικού τίτλου αντί της επωνυμίας, δεν επιφέρει την ακυρότητα του δικογράφου, παρά μόνο αν δημιουργείται αμφιβολία για την ταυτότητά της ως διαδίκου και εφόσον αποδεικνύεται βλάβη του αντιδίκου, που δεν μπορεί να επανορθωθεί με άλλο τρόπο.[72]

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1089/1980, κάθε νέα επωνυμία πρέπει να διακρίνεται ευκρινώς από εκείνες που είναι καταχωρισμένες στο πρωτόκολλο επωνυμιών του αρμόδιου επιμελητηρίου, διαφορετικά το επιμελητήριο μπορεί να αρνηθεί τη θεώρηση του καταστατικού ή του τροποποιητικού του, με συνέπεια την παρεμπόδιση της καταχώρισής του στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου.

στ) Ευχέρεια μεταβολής επωνυμίας: Η εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει την επωνυμία της (με σχετική τροποποίηση του καταστατικού) χωρίς να αλλάζει η ταυτότητά της, όπως επίσης μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων ότι μέχρις ενός ορισμένου χρονικού σημείου η επωνυμία θα σχηματίζεται από το όνομα του ενός εταίρου και με την πάροδο του χρόνου αυτού από το όνομα του άλλου εταίρου, διότι ενδέχεται να μεταβάλλεται η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας, οπότε για καθεμιά απ’ αυτές να απαιτείται αντίστοιχη προβολή του ονόματος του ενός ή του άλλου εταίρου λόγω των προσωπικών ιδιοτήτων αυτών.[73]

ζ) Κτήση δικαιώματος χρήσης επωνυμίας: Το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας αποκτάται απλά με τη δημόσια χρησιμοποίησή της για πρώτη φορά. Αν δεν χρησιμοποιείται για πρώτη δορά αλλά έχει χρησιμοποιηθεί ήδη από άλλον, τότε η κτήση ή μη του δικαιώματος στην επωνυμία εξαρτάται από το κατά πόσο προκαλεί σύγχυση η παράλληλη χρησιμοποίηση δύο όμοιων ή παρόμοιων επωνυμιών. Αν δεν προκαλεί σύγχυση, π.χ. λόγω γεωγραφικού περιορισμού των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αποκτάται το δικαίωμα, ενώ όταν δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός και προκαλείται σύγχυση, το δικαίωμα δεν αποκτάται. Η κτήση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας γεννάται με τη δημόσια χρησιμοποίησή της (πρωτότυπος τρόπος) και όχι με την εγγραφή στο πρωτόκολλο του αρμόδιου επιμελητηρίου.[74]

Εξάλλου, η τυχόν διαφορά του κλάδου (π.χ. η μια εταιρεία εμπορεύεται ηλεκτρικά είδη και η άλλη υφάσματα) δεν αρκεί για να αποφευχθεί η σύγχυση, διότι στις συναλλαγές οι επωνυμίες συγχέονται, ενώ είναι δυνατό η μία εταιρεία να απολαμβάνει πίστη και η άλλη όχι, οπότε έχει σημασία να μη συγχέονται επωνυμίες καταχωρισμένες στο ίδιο επιμελητήριο.[75]

Απο το βιβλιο του Κιμωνα Αλεξοπουλου ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Link to post
Share on other sites

Δημήτρη οι λόγοι για τους οποίους διαφωνώ βρίσκουν έρεισμα στην έννοια της της αρχής της διάρκειας της επωνυμίας . Η επωνυμία ανήκει στο νομικό πρόσωπο

Παραθέτω μια απόφαση που αφορά ΕΠΕ , υπάρχουν και για Ο.Ε. Το σκεπτικό είναι το ίδιο .

Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Τόπος: ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Απόφασης: 1808

Ετος: 1990

--------------------------------------------------------------------------------

Περίληψη

Εταιρία περιορισμένης ευθύνης - Επωνυμία - Αποχώρηση εταίρου. Δεν απαιτείται συναίνεση του αποχωρήσαντος εταίρου για τη συνέχιση χρήσης της επωνυμίας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που έχει σχηματιστεί από το όνομά του. Η συνέχιση αυτή, δεν θίγει τον φορέα που συμφώνησε στο καταστατικό τη χρήση του ονόματός του στην επωνυμία της εταιρίας σ' όλη τη διάρκεια αυτής και για την περίπτωση που αυτός θα εξερχόταν για οποιοδήποτε λόγο από αυτήν. Επομένως τα άρθρα 57 και 58 Α.Κ. δεν εφαρμόζονται.

Κείμενο Απόφασης

Για την εφαρμοφή των άρθρ. 57 και 58 ΑΚ, που αναφέρονται στην προστασία

της προσωπικότητας του ατόμου, στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος

χρησιμοποιεί ορισμένο όνομα στις επαγγελματικές συναλλαγές του,

απαιτείται σαν αναγκαία προϋπόθεσηη χρησιμοποίηση αυτή να είναι

παράνομη, δηλαδή να έγινε χωρίς τη θέληση του δικαιούχου του ονόματος.

Και ναί μεν για λόγους δημοσίου συμφέροντος το άρθρ. 2 παρ. 1 του ν.

3190/1955 επιβάλλει κατά τη σύσταση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

την αρχή της αληθείας της επωνυμίας της ΕΠΕ, με την έννοια ότι αυτή δεν

μπορεί να είναι παραπλανητική, ως προς τα ονόματα των προσώπων των

εταίρων που την απαρτίζουν, ούτε φανταστική, αποκλείοντος έτσι το

σχηματισμό της επωνυμίας από το όνομα του εταίρου, ανεξάρτητα όμως από

την αμφισβητούμενη υποχώρηση ή μή της ίδιας αρχής για χάρη της διάρκειας

της επωνυμίας στη περίπτωση της αποχώρησης εταίρου, για το οποίο τίποτε

δεν ορίζει ο ν. 3190/1955, οπωσδήποτε η συνέχιση αυτής δεν θίγει τον

φορέα, που συμφώνησε, κατά τη σύνταξη του καταστατικού, στη χρήση του

ονόματός του στην επωνυμία της εταιρίας σ' όλη τη διάρκεια αυτής και για

την περίπτωση δηλαδή, κατά την οποία, θα εξερχόταν για οποιοδήποτε λόγο

από αυτή και συνεπώς δεν δικαιολογεί την παροχή σ' αυτόν της προστασίας

που προβλέπεται από τα άρθρα 57 και 58 ΑΚ. Αντιθέτως κρίνοντας το

Εφετείο, ότι δηλαδή και στην περίπτωση αυτή υφίσταται, για τον εταίρο

που αποχωρεί, η προστασία από τα άρθρα 57 και 58 ΑΚ, παραβίασε τις

διατάξεις που προαναφέρθηκαν και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη

απόφασή του, κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ και τους βασίμους για την

πλημμέλεια αυτή λόγους αναιρέσεως.

--------------------------------------

Link to post
Share on other sites

Ο KAROLOS αναφέρεται σε περίπτωση που όχι μόνο δεν συναινεί ο αποχωρήσας, αλλά έτρεξε τους "εναπομείναντες" στα δικαστήρια. Και έχασε!

Φαντάζομαι ότι η απόφαση αυτή (και οι άλλες που αφορούν ΟΕ) δεν οδήγησε στον παρακάτω παραλογισμό.

Ο κ. ΑΒ που αποχώρησε από την ΑΒ & Σια ΟΕ, έχει δυσκολία να συστήσει προσωπική εταιρεία της ίδιας μορφής που να φέρει το όνομά του μια και οι δύο επωνυμίες σχεδόν ταυτίζονται. (ΑΒ ΟΕ, ΒΑ & Σια ΟΕ, πάντως όχι ΑΒ & Σια ΟΕ). Ακόμα και οι επωνυμίες ΑΒ & Σια ΕΕ ή ΑΒ & Σια ΕΠΕ ισως αποδειχτούν προβληματικές, για τον απλούστατο λόγο ότι το όνομα ΑΒ είναι πολύ σημαντικό εμπορικά, αλλιώς οι εναπομείναντες εταίροι δεν θα το διατηρούσαν.

Αναφέρομαι σε περιπτώσεις Προσωπικών εταιρειών, μικρού επιχειρηματικού μεγέθους.

Να προσέχουμε λοιπόν στις ενάρξεις να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας να συμπεριλαμβάνουν στα καταστατικά και τον όρο ότι η εταιρεία λύεται με την αποχώρηση ομορυθμου εταίρου, ή κάτι τέτοιο.

Link to post
Share on other sites

1. Η επωνυμία από τα ονόματα των αρχικών μελών. Αν αυτά αλλάξουν δεν συνεπάγεται και υποχρέωση αλλαγής ονόματος.

2. Αν σε μία ΕΕ στην επωνυμία υπάρχει το όνομα του Ετερορρύθμου, αυτός (ο ετερόρρυθμος) έχει υποχρεώσεις ομορρύθμου !!!

Link to post
Share on other sites

Λογικά, (κατά την άποψή μου τέλος πάντων) θα έπρεπε όχι μόνο να μπορείς, αλλά και να στερείς αυτό το δικαίωμα από τους "εναπομείναντες". (Εφ' όσον το quest_1είναι κανονικό επίθετο και όχι ψευδώνυμο)

Από την απόφαση που παράθεσε ο KAROLOS και το "δεν" στο "Αν αυτά αλλάξουν δεν συνεπάγεται και υποχρέωση αλλαγής ονόματος" του ΑΛΕΚΟΣ, βγαίνει ότι το ενδεχόμενο να μη μπορείς να χρησιμοποιήσεις το όνομά σου και οι άλλοι να μπορούν είναι υπαρκτό.

Το καταστατικό της ΟΕ ή της ΕΕ είναι ένα ιδωτικό συμφωνητικό, στο οποίο μπορούμε να περιλαμβάνουμε ρήτρα ότι η εταιρεία διαλύεται αν αποχωρήσει ο dcorfu. Έτσι αποφεύγονται τα παραπάνω.

Link to post
Share on other sites

H δική άποψη συνεχίζει να είναι η αρχική . Οι βασικές αρχές της επωνυμίας( της αλήθειας , της διάρκειας κλπ ) πρέπει να εφαρμόζονται . Πρέπει να κατανοήσουμε πως η επωνυμία ανήκει στην εταιρεία και όχι στα μέλη της . Απο την στιγμή που δεν υπάρχει ρητή αναφορά στο καταστατικό της εταιρείας για το τι θα γίνεται σε τέτοιες περιπώσεις τότε "μοιραία" ( κατά την προσωπική μου άποψη πάντα ) θα γίνει ότι αναφέρω παραπάνω .

Θα παραθέσω και τις αποφάσεις που αφορούν Ο.Ε. κλπ σύντομα .

Link to post
Share on other sites
Ε ΟΧΙ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΒΡΕ ΚΩΣΤΑ ΣΑΝ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩ.

Σεβαστή η άποψη σου Δημήτρη .. Μόνο που δυστυχώς ή ευτυχώς οι προσωπικές μας απόψεις δεν νομολογούν ... Η νομολογία έχει αποφανθεί .

Εδω ανακύπτει το εξής , ( κάτι που ανέφερε και ο Στάυρος παραπάνω ) Τα καταστατικά των Ο.Ε. , Ε.Ε. , δεν είναι μπακαλόχαρτα . Αναφέρουν πράγματα που ακολουθούν την εταιρεία , αλλά και τους εταιρους , οπότε πρέπει να καταρτίζονται απο ειδικούς . Προσοχή λοιπόν ...

Link to post
Share on other sites

Όπως καταλαβαίνεται, αν και δεν θέλω, "τοις νομολογίας ρήμασι πειθόμενος" συμφωνώ με τον KAROLOS. Μπορεί να συμφωνώ με τον quest_1για το πως εφαρμόζουμε τις αρχές της αληθείας κλπ. αλλά...

Να συμπληρώσω ότι και η ΕΠΕ είναι "προσωπική" εταιρεία, και μόνο η ΑΕ είναι "απρόσωπη".

Link to post
Share on other sites

Πριν την παράθεση νομολογίας θα βάλω μια ακόμη παράμετρο στην επειρηματολογία μας . Το κάνω επειδή θέλω να τονίσω την σημασία της εταιρικής επωνυμίας και της προστασίας της .

Υπάρχει εταιρεία με την επωνυμία " Ε. Τρεχαγυρευόπουλος & Σια Ο.Ε. "

Υπάρχουν δυο ομ. εταίροι που συνέστησαν την εταιρεία . Ο Εμμανουήλ Τρεχαγυρευόπουλος και ο Κων/νος Τρεχαγυρευόπουλος. Όλα καλά μέχρι εδώ .

Θέλω εγω ο Ελευθέριος Τρεχαγυρευόπουλος να συστήσω ομ. εταιρεία με την επωνυμία " Ε.Τρεχαγυρευόπουλος & Σια Ο.Ε. " . Υπάρχει δηλαδή μια "συνωνυμία" με την άλλη εταιρεία .

Μπορώ να συστήσω την εταιρεία με την επωνυμία αυτή ?

Link to post
Share on other sites
Πριν την παράθεση νομολογίας θα βάλω μια ακόμη παράμετρο στην επειρηματολογία μας . Το κάνω επειδή θέλω να τονίσω την σημασία της εταιρικής επωνυμίας και της προστασίας της .

Υπάρχει εταιρεία με την επωνυμία " Ε. Τρεχαγυρευόπουλος & Σια Ο.Ε. "

Υπάρχουν δυο ομ. εταίροι που συνέστησαν την εταιρεία . Ο Εμμανουήλ Τρεχαγυρευόπουλος και ο Κων/νος Τρεχαγυρευόπουλος. Όλα καλά μέχρι εδώ .

Θέλω εγω ο Ελευθέριος Τρεχαγυρευόπουλος να συστήσω ομ. εταιρεία με την επωνυμία " Ε.Τρεχαγυρευόπουλος & Σια Ο.Ε. " . Υπάρχει δηλαδή μια "συνωνυμία" με την άλλη εταιρεία .

Μπορώ να συστήσω την εταιρεία με την επωνυμία αυτή ?

Στη πράξη, μία επίσκεψη στη σχετική υπηρεσία του site του ΕΒΕΑ θα σας πείσει, η ταυτότητα των δύο επωνυμιών δεν φαίνεται να "περνάει". Από ότι όμως φαίνεται από την ίδια υπηρεσία η επωνυμία "Ελ. Τρεχαγυρευόπουλος & Σία Ο.Ε." ή "Τρεχαγυρευόπουλος Ε. & Σία Ο.Ε." θα πέρναγε.

ΣΤΑΥΡΟ,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ.

Ατομική επιχείρηση, το φυσικό πρόσωπο (το άτομο) ως έμπορος, ή ως επαγγελματίας (του 38 ή όχι) με το προσωπικό ΑΦΜ.

Προσωπική επιχείρηση, ενώσεις της μορφής Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. προσώπων

Ανώνυμη Εταιρεία, η Α.Ε. με ανώνυμες ή ονομαστικές μετοχές αδιάφορο.

Ο περιορισμός της ευθύνης δεν έχει να κάνει με το ζήτημα. Ο ετερόρυθμος εταίρος (που μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο- άτομο) ευθύνεται στο ποσό της συμμετοχής του, και όχι της προσωπικής του περιουσίας.

Βέβαια, τα παραπάνω έχουν εφαρμογή όχι κατά τη πορεία των συνήθων εργασιών αλλά "στο όριο" ή σε ακραίες καταστάσεις (αποχωρήσεις, λύσεις, πτωχεύσεις κλπ)

Link to post
Share on other sites

Μπορεί τα ερωτήματά μου στο θέμα αυτό να είναι άστοχα , ή οι τοποθετήσεις μου να είναι επίσης άστοχες , όμως εγω θα πω το εξής :

"Η αρχή της διάρκειας της επωνυμίας όταν εφαρμόζεται κατισχύει της αρχής της αλήθειας " . Η επωνυμία ανήκει στο νομικό πρόσωπο .

Τις απόψεις μου στο θέμα της εξέφρασα . Όποιος επιθυμεί έγκυρη απάντηση ας απευθυνθεί σε νομικό . Όποιος επίσης ενδιαφέρεται για την νομολογία , μπορεί να την αναζητήσει .

και για να μην κουράζω άλλο το θέμα , σταματώ εδω τις δημοσιεύσεις μου στο θέμα .

Υ.Γ. Το ερώτημα που έθεσα παραπάνω ήταν ρητορικό .

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...