Jump to content
  • 0

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ


Guest kiki
 Share

Question

Καλημερα θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης: Εργαζόμενη με πληρης απασχόληση τρια χρόνια στο ίδιο εργοδότη, παίρνει άδεια τοκετου στις 27/11 το Δ/Χ το δικαιούται ολόκληρο?(Υποθετω πως ναι θελω απλα μια επιβεβαίωση)

Επιπλέον για το Νοε της βάλανε 21 ημέρες τακτικές αποδοχές και Αποδοχές ασθενειας 4 (3> +1)

Για το Δεκέκβριο θα πρέπει να τις βάλουν μονο 21 ημερες ασθενειας και μέχρι να λήξει η άδεια της δεν θα τις βάζουν καθόλου ενσημα? (σωστα ή λάθος και αν λαθος πιο ειναι το σωστό???) :D

Ευχαριστω για το χρονο που θα διαθέσετε για να μου απαντησετε

Link to comment
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 0

Το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων

1. Ποιες θεωρούνται τακτικές αποδοχές επί τη βάσει των οποίων προσδιορίζονται

τα επιδόματα εορτών των μισθωτών

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δικαιούνται οι εργαζόμενοι επίδομα εορτών

(Χριστουγέννων και Πάσχα), είναι να συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας με

την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται.

Επίδομα Χριστουγέννων δικαιούνται οι εργαζόμενοι για το χρονικό διάστημα

απασχόλησής τους από 1/5 έως 31/12 εκάστου έτους.

Τα επιδόματα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) των μισθωτών υπολογίζονται επί

τη βάσει του συνόλου των τακτικών αποδοχών τους.

Ως τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών, εκτός από το

μικτό μισθό ή το ημερομίσθιο που καταβάλλονται στους υπαλλήλους και τους

εργάτες, αντίστοιχα, νοούνται και τα κάτωθι ποσά που εισπράττουν οι μισθωτοί

καθ' όλο το έτος:

α) Τα οδοιπορικά έξοδα, εξαιρουμένων των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται

στους μισθωτούς υπό τη μορφή εξόδων μετακίνησης.

β) Οι προσαυξήσεις οι οποίες χορηγούνται στους μισθωτούς που απασχολούνται

κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες, όπως και η προσαύξηση της

νυχτερινής απασχόλησης αυτών.

Το κύριο ημερομίσθιο της Κυριακής που χορηγείται στους απασχολούμενους

μισθωτούς κατά την ημέρα αυτή, δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές

αυτών για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών, στην περίπτωση κατά την οποία

δεν παρέχεται σ' αυτούς κάποια άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας ως ρεπό. Αυτό

συμβαίνει γιατί, με βάση την κείμενη εργατική νομοθεσία, η κύρια αμοιβή της

ημέρας αυτής, στην ως άνω περίπτωση, δεν κατατάσσεται στις αποδοχές των

μισθωτών, αλλά αποτελεί αποζημίωση.

γ) Οι αμοιβές για τακτική, υπερεργασιακή και υπερωριακή απασχόληση που

καταβάλλονται στους μισθωτούς.

δ) Το επίδομα αδείας, ήτοι: Τα επιδόματα εορτών προσαυξάνονται κατά την

αναλογία στην οποία συμμετέχει το επίδομα αδείας στις ετήσιες αποδοχές [δώδεκα

(12) μισθοί] των μισθωτών. Η ως άνω προσαύξηση είναι ίση με 0,5/12 = 0,04166.

ε) Το επίδομα Ισολογισμού. Επεξηγηματικά αναφέρεται ότι, όπως ορίζει η από

5.7.1993 Σ.Σ.Ε. των λογιστών και βοηθών λογιστών, σε λογιστήριο επιχείρησης που

απασχολεί περισσότερους από πέντε (5) μισθωτούς, αυτοί δικαιούνται επιδόματος

ισολογισμού, το οποίο ισούται με το ήμισυ (1/2) του μηνιαίου μισθού τους,

ασχέτως με το εάν αυτοί συμμετέχουν ή όχι στην κατάρτιση του ισολογισμού της

επιχείρησης.

Στην περίπτωση αυτή, το επίδομα ισολογισμού περιλαμβάνεται στις τακτικές

αποδοχές των μισθωτών με βάση τις οποίες υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών.

Οσον αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν στο τμήμα του λογιστηρίου

τους πέντε (5) ή και λιγότερους μισθωτούς, τότε δικαίωμα επιδόματος ισολογισμού

έχουν οι μισθωτοί οι οποίοι συμμετέχουν αμέσως και ευθέως στη σύνταξη και

κατάρτιση του ισολογισμού.

Στην περίπτωση αυτή, οι γνώμες διίστανται για το εάν το επίδομα ισολογισμού

πρέπει να περιληφθεί ή όχι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών που

απασχολούνται σε λογιστήριο επιχείρησης.

Και τούτο γιατί η χορήγησή του είναι σε πλήρη συνάρτηση με το γεγονός ότι

ένας μισθωτός - υπάλληλος λογιστηρίου πρέπει κάθε χρόνο να συμμετέχει άμεσα και

ενεργά στην κατάρτιση του ισολογισμού, κάτι όμως το οποίο μπορεί και να μην

συμβαίνει κάθε χρόνο.

Στις ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης με βάση τις οποίες υπολογίζονται τα

επιδόματα εορτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας των

μισθωτών από την εργασία τους, οι ημέρες αδείας τους άνευ αποδοχών, όπως και οι

ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός ασθένησε και πήρε επίδομα ασθενείας από το

ΙΚΑ.

Δεν αφαιρούνται, όμως, αλλά αντίθετα προσμετρώνται κανονικά στις

ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης των μισθωτών, με βάση τις οποίες

προσδιορίζονται τα επιδόματα εορτών, οι ημέρες ασθενείας αυτών για τις οποίες

δεν πήραν επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ, καθώς επίσης και ο χρόνος αδείας των

γυναικών - μισθωτών πριν, αλλά και μετά τον τοκετό.

Σε περίπτωση που μισθωτός απασχολήθηκε σε πέραν της μιας επιχειρήσεις,

δικαιούται απ' όλες αυτές στις οποίες εργάσθηκε αναλογία επιδόματος Πάσχα ή

επιδόματος Χριστουγέννων αντίστοιχο με το χρονικό διάστημα απασχόλησής του.

2. Πώς υπολογίζεται το επίδομα Χριστουγέννων των μισθωτών

Οι μισθωτοί δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους, επίδομα (δώρο)

Χριστουγέννων ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και

με είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον η σχέση εργασίας των

μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη έχει διαρκέσει καθ' όλο το χρονικό διάστημα

από 1/5 έως 31/12 κάθε χρόνου.

Οι μισθωτοί των οποίων η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο στην καταβολή του

επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων εργοδότη δεν διήρκεσε καθ' όλο το χρονικό

διάστημα από 1/5 έως 31/12, δικαιούνται ως επίδομα Χριστουγέννων ποσό ίσο με

2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δέκα εννέα (19) ημέρες

εργασιακής τους απασχόλησης.

Για απασχόληση μικρότερη των δέκα εννέα (19) ημερών, ημερολογιακά

αποδιδόμενης, δικαιούνται αναλογία κλάσματος.

Παραδείγματα υπολογισμού του επιδόματος Χριστουγέννων των μισθωτών

1ο παράδειγμα

€€€€€€€€€€€€€

Επιχείρηση απασχολεί καθ' όλο το χρονικό διάστημα από 1/5 - 31/12 έναν

υπάλληλο με μικτό μηνιαίο μισθό 250.000 δρχ. και έναν ημερομίσθιο εργάτη με

7.000 δρχ. ημερομίσθιο. Πώς προσδιορίζεται το επίδομα Χριστουγέννων που αυτοί

δικαιούνται;

Απάντηση

€€€€€€€€

α) Οσον αφορά τον υπάλληλο

250.000 + 250.000 x 0,04166 = 250.000 x 1,04166 = 260.415 δρχ.

β) Οσον αφορά τον ημερομίσθιο

25 x 7.000 = 175.000 δρχ.

175.000 + 175.000 x 0,04166 = 175.000 x 1,04166 = 182.290 δρχ.

2ο παράδειγμα

€€€€€€€€€€€€€

Υπάλληλος απασχολούμενος συνεχώς επί μία διετία σε επιχείρηση αποχώρησε απ'

αυτή στις 19.7.2000.

Επίσης, αποχώρησε την ίδια ημερομηνία και ένας ημερομίσθιος εργάτης, ο οποίος

εργαζόταν στην ίδια επιχείρηση. Πώς προσδιορίζεται το επίδομα Χριστουγέννων

2000 που αυτοί δικαιούνται, αν ληφθεί ως δεδομένο ότι οι αποδοχές τους κατά το

στάδιο της αποχώρησής τους ήταν 280.000 δρχ. μικτός μισθός, όσον αφορά τον

υπάλληλο και 8.000 δρχ. ημερομίσθιο, όσον αφορά τον εργάτη;

Απάντηση

€€€€€€€€

α) Οσον αφορά τον υπάλληλο

Οι ημερολογιακές ημέρες απασχόλησής του από 1.5.2000 έως 19.7.2000 είναι 80.

Υπολογίζεται, κατόπιν, ο συντελεστής ο οποίος αφορά τους υπαλλήλους, με βάση

τον οποίο προσδιορίζεται το επίδομα Χριστουγέννων που δικαιούται γι' αυτές τις

80 ημέρες απασχόλησής του.

Ο συντελεστής αυτός βρίσκεται με απλή μέθοδο των τριών:

Στις 19 ημέρες δικαιούται τα 2/25 του μισθού ως επίδομα Χριστουγέννων.

Στις 80 ημέρες Χ;

Χ = 2/25 x 80/19 = 0,3368

Κατόπιν, πολλαπλασιάζεται ο μικτός μηνιαίος μισθός επί το συντελεστή, όπως

αυτός προσδιορίστηκε κατά τα ανωτέρω και το ποσό που εξάγεται πολλαπλασιάζεται

x 1,04166.

Συνεπώς: 280.000 x 0,3368 x 1,04166 = 98.233 δρχ.

β) Οσον αφορά τον εργάτη

Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται ο συντελεστής ο οποίος αφορά τους

ημερομίσθιους, με βάση τον οποίο τελικά προσδιορίζεται το επίδομα Χριστουγέννων

που αυτοί δικαιούνται.

Ο συντελεστής βρίσκεται με απλή μέθοδο των τριών:

Στις 19 ημέρες ο εργάτης δικαιούται 2 ημερομίσθια ως επίδομα Χριστουγέννων.

Στις 80 ημέρες Χ ημερομίσθια;

Αρα: Χ = 2 x 80/19 = 8,422

Κατόπιν, πολλαπλασιάζεται το μικτό ημερομίσθιο επί το συντελεστή, όπως αυτός

προσδιορίσθηκε κατά τα ανωτέρω και το ποσό που εξάγεται πολλαπλασιάζεται x

1,04166.

Συνεπώς: 8.000 x 8,422 x 1,04166 = 70.183 δρχ.

Αρα, το ποσό που δικαιούται ο ημερομίσθιος εργάτης ως επίδομα Χριστουγέννων

είναι 70.183 δρχ. μικτά.

Οι συντελεστές αυτοί έχουν καθορισθεί ανάλογα με τις ημερολογιακές ημέρες

απασχόλησης των μισθωτών κατά το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/12.

Ανακεφαλαιώνοντας, για να προσδιορισθεί το επίδομα Χριστουγέννων που

δικαιούνται οι υπάλληλοι και οι ημερομίσθιοι οι οποίοι απασχολήθηκαν, εν μέρει

ή εν όλω, κατά το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/12 ενός έτους, προσμετρώνται

κατ' αρχήν οι ημερολογιακές ημέρες απασχόλησής τους στο ως άνω διάστημα και

κατόπιν, με τη βοήθεια του ανωτέρω πίνακα, βρίσκεται ο οικείος συντελεστής,

τόσο για τους υπαλλήλους, όσο και για τους ημερομίσθιους - εργάτες.

Τέλος, πολλαπλασιάζοντας - όσον αφορά τους υπαλλήλους - τον οικείο συντελεστή

για υπαλλήλους επί το μικτό μηνιαίο μισθό x 1,04166 και - όσον αφορά τους

ημερομίσθιους - τον οικείο συντελεστή αυτών επί το μικτό ημερομίσθιο x 1,04166,

προσδιορίζεται το ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων που αυτοί δικαιούνται.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...