Sign in to follow this  
Guest ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Oφειλή ΜΗ παρακρ. φόρου εργολάβων 3% ή μόνον προσαυξήσεων ??

Recommended Posts

Guest ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Oφειλή καταβολής ΜΗ παρακρατούμενου φόρου εργολάβων 3% και προσαυξήσεων ή μόνον των προσαυξήσεων.

Δημιουργήθηκε: 16/04/2004 01:50:16

Με το άρθρο 55 παρ.1β προβλέπεται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% στις αμοιβές προς εργολάβους, υπεργολάβους. Αν από έλεγχο προκύψει ότι εταιρία (ΑΕ) ΔΕΝ παρακράτησε και ΔΕΝ απόδωσε φόρο από εργολάβους στους οποίους κατέβαλλε αμοιβές για τις χρήσεις 1999,2000 η επιχείρηση υποχρεούτε να καταβάλλει μόνον την προσαύξηση για την παρακράτηση ή και τον φόρο 3% που ΔΕΝ παρακράτησε. Έχω διαβάσει κάπου οδηγία της Διοίκησης ότι εφόσον ο φόρος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ στην δήλωση φορολογίας του εργολάβου, για συμψηφιμό, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ (3%) αλλά ΜΟΝΟΝ η προσαύξηση, δυστυχώς δεν μπορώ να βρω που το διάβασα (αν είναι ΠΟΛ, οδηγία ή Απόφαση του ΣτΕ.) Σημειώνω ότι ο φόρος που δεν παρακρατήθηκε ΔΕΝ αποδόθηκε ούτε από τον εργολάβο (όπως ορίζει η παρ.1β του άρ.55 του Ν.2238/1994 όπως ισχύει)

Ευχαριστώ ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ EMAIL: [email protected] KAΒΑΛΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Έχω διαβάσει κάπου οδηγία της Διοίκησης ότι εφόσον ο φόρος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ στην δήλωση φορολογίας του εργολάβου, για συμψηφιμό, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ (3%) αλλά ΜΟΝΟΝ η προσαύξηση, δυστυχώς δεν μπορώ να βρω που το διάβασα (αν είναι ΠΟΛ, οδηγία ή Απόφαση του ΣτΕ.)

Αυτό ψάχνουμε όλοι...

Αυτό.

Υπάρχει ολόκληρη συζήτηση στο βήμα επ'αυτού.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΑΙΑΝΟΣ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΝΙΚΟ ΠΑΤΕΛΗ

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ :

ΑΡ ΠΡΩΤ 1111410/1683/Α0012 30 ΝΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α.

ΑΥΤΟ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΛΕΕΙ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ 3% ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ -ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ- ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2523/97. ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗ ΦΟΡΟΥ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κωδ.Νομ. 2238/1994 - Αρθρο 60 - Παράγραφος 6

6. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης του άρθρου αυτού επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87. Επίσης, όταν συντρέχει περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος. (άρθρο 60 παρ. 6 αρχικού νόμου 2238/1994)

Αρθρο 86-Παραγρ. 3. Οι υπόχρεοι, που δεν υποβάλλουν δήλωση, υπό­κεινται σε πρόσθετο φόρο, που ορίζεται σε ποσοστό διακόσια τοις εκατό (200%) επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγαν, λόγω μη υποβολής της δήλωσης.

Τα άρθρα 86 έως και 97 καταργήθηκαν με το άρθρο 25 παράγρ. 1 τουΝ.2523/1997 . ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. γ. δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό τριάμισι τοις εκατό (3,5%) επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡ 3 ΛΕΕΙ Όταν δεν υποβληθεί φορολογική δήλωση, χρονικό σημείο αφετηρίας υπολογισμού του πρόσθετου φόρου είναι η επόμενη ημέρα της ημερομηνίας κατά την οποία έληξε για το φορολογούμενο η κατά νόμο προθεσμία υποβολής της δήλωσής του Η ΠΑΡΑΓΡ 4,ΛΕΕΙ Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν β. το 300% (τριακόσια τοις εκατό) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος

8. Όταν η διαφορά λυθεί με δικαστικό συμβιβασμό ή ολικά ή μερικά με διοικητική επίλυση, ο επιπλέον πρόσθετος φόρος υπολογίζεται για το ποσό του φόρου μέχρι το χρονικό σημείο της υπογραφής της συμβιβαστικής ή διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και ο πρόσθετος φόρος που προκύπτει συνολικά περιορίζεται στα τρία πέμπτα (3/5) αυτού.

8

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Νέος Συνάδελφος

Οι "οροφές" 200% και 300% έγιναν με τον 3220/2004 100% και 200% αντίστοιχα. Οσον αφορά την αρχική ερώτηση όσο και να ψάχνω δεν έχω βρει κάποια απόφαση αλλά έχω ακούσει ότι οι έφοροι αποφασίζουν ανά εφορία για να αποφύγουν τον πανικό των συμπληρωματικών δηλώσεων. Βέβαια πως είναι δυνατό να παρακρατήσεις φόρο σε αμοιβές που έχεις ήδη καταβάλει???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κωδ.Νομ. 2238/1994 - Αρθρο 55

Άρθρο 55 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρο 55 αρχικού νόμου 2238/1994)

β. Στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου ή του μισθώματος. Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκκαθάριση ή καταβολή για τις περιπτώσεις αυτές. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60.

Γνωμ. 265/2001

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

Αριθ. Γνωμοδότησης: 265 /2001 Ν.Σ.Κ. (Τμήματος Γ’)

Πρόεδρος: Χρήστος Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Εισηγητής: Κων/νος Κατσούλας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Μη παρακράτηση και μη απόδοση στο Δημόσιο του παρακρατηθέντος φόρου: Οι υπόχρεοι, οι οποίοι, κατά παράβαση των επιβαλλομένων από τις διατάξεις των άρθρων 54 55 56 57 58 59 60 του Ν.2238/1994 (Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρα 54 55 56 57 58 59 60 ) υποχρεώσεών τους, δεν παρακράτησαν ή δεν απέδωσαν στο Δημόσιο τον παρακρατηθέντα φόρο, υποχρεούνται να καταβάλουν τον μη αποδοθέντα φόρο και υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 και 4 του Ν.2523/1997 (πρόσθετο φόρο, πρόστιμο).

Περίληψη Ερωτήματος : Ερωτάται αν στις περιπτώσεις των υποχρέων, που δεν παρακράτησαν ή δεν απέδωσαν τον παρακρατηθέντα φόρο, πρέπει, εκτός από τις κυρώσεις του άρθρου 1 του Ν.2523/97 , να καταβάλουν και τον μη αποδοθέντα φόρο.

Επί του ως άνω ερωτήματος το ΝΣΚ (Γ’ Τμήμα) ομοφώνως γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ι. Με τις διατάξεις άρθρων `54-58` και `59-60` Ν.2238/94 ορίζεται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα Β’, Γ, Δ’ και Ε’ και ΣΤ’ κατηγορίας και απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε στο Δημόσιο με την υποβολή σχετικής δήλωσης και συγκεκριμένα (όπως και τιτλοφορούνται) με το άρθρο 54 η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες, στο άρθρο 55 στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, στο άρθρο 56 από γεωργικές επιχειρήσεις, στο 57 από μισθωτές υπηρεσίες, στο 58 από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων στα δε 59 & 60 ο τρόπος απόδοσης του φόρου με τριμηνιαίες και μηνιαίες δηλώσεις.

Στις παρακάτω διατάξεις, πλην άλλων, ορίζονται και τα ακόλουθα:

Άρθρο 59

Απόδοση του φόρου με τριμηνιαίες δηλώσεις

1. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παράγραφος 1 περιπτώσεις α’, ε’ και η’, 56, 57 και 58 , υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας στην οποία έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία έγινε η παρακράτηση εντός........

6. Σε περίπτωση μη υποβολής προσωρινής δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς προσωρινής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 με ενιαίο φύλλο ελέγχου......

Επίσης, όταν συντρέχει περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος........

Άρθρο 60

Απόδοση του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις

2. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ, με την υποβολή δήλωσης στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, μέσα .......

3. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 4 του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική δήλωση που πρέπει να υποβάλλουν.............

6. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης του άρθρου αυτού επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87. Επίσης, όταν συντρέχει περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος.

Άρθρο 83 Ν.2238/94 ( Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 83 )

Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων

1. Αν ο φόρος παρακρατείται από τρίτα πρόσωπα, τα οποία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση αντί του πραγματικού φορολογουμένου, τα πρόσωπα αυτά έχουν και όλες τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό το νόμο .

Άρθρο 87

Πρόστιμα

1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 19, 54, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 76, 79, 80, 81, 83 και 85 παράγραφοι 7 και 8 υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται σε .......

Άρθρο 13 Ν.2238/94 ( Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 13 )

Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος

από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:

β. Με συντελεστή τριάντα τοις εκατό (30%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως ..........

(Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή του κέρδους ή της ωφέλειας κατά την πίστωση ή την καταβολή αυτών στο δικαιούχο).

Ήδη, το τελευταίο εδάφιο παρ.1 άρθρου 13 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 6 Ν.2386/96 (ΦΕΚ 42 Α) και ορίσθηκε ότι:

" Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της ............

Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή. χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα η εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται ".

Άρθρο 1 Ν.2523/97(ΦΕΚ197Α)

Πρόσθετοι φόροι

1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεση του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου:

α) υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό τριάμισι τοις εκατό (3,5%) επί του φόρου της πληρωμής, του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

2. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και τους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε δυόμισι τοις εκατό (2,50%) για την εκπρόθεσμη δήλωση, σε τεσσεράμισι τοις εκατό (4,50%) για την ανακριβή δήλωση και σε πέντε τοις εκατό (5%) για τη μη υποβολή δήλωσης.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και όταν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόδοση φόρου εντός ορισμένης προθεσμίας χωρίς την υποβολή δήλωσης, οπότε ως εκπρόθεσμη δήλωση νοείται η εκπρόθεσμη απόδοση του φόρου, ως ανακριβής δήλωση νοείται η ελλιπής απόδοση του φόρου και ως μη δήλωση θεωρείται η μη απόδοση του φόρου που οφείλεται. Εξαιρετικά, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που καταβάλλονται με ειδικό σήμα και το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Άρθρο 4 Ν.2523/97

Πρόστιμα

1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από σαράντα (40.000) χιλιάδες δραχμές μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

II. Από τις συνδυασμένες διατάξεις παρ.1 άρθρου 83 Ν.2238/94 (ομοίας κατά περιεχόμενο με προϊσχύουσα άρθρου 70 Ν.Δ.3323/55 ) προκύπτει ότι όταν ο φόρος παρακρατείται από τρίτα πρόσωπα, που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση αντί του πραγματικού φορολογουμένου (όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα `54-60` Ν.2238/94), τα πρόσωπα αυτά έχουν και όλες τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό το νόμο, δηλονότι πέραν της υποχρεώσεως αποδόσεως του παρακρατητέου φόρου (κατά τις διατάξεις 59 και 60 Ν.2238/94), εν μη συμμορφώσει και εις πρόσθετον φόρον κατά τις διακρίσεις της παρ.6 άρθρων 59 & 60 και λοιπές κυρώσεις (συντρεχούσης περιπτώσεως) ως πρόστιμο κατά τις διατάξεις άρθρων 86 & 87 Ν.2238/94.

Ήδη, οι διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρο 1 Ν.2523/97 επιβάλλονται, αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση δεν υποβάλλει αυτήν ή υποβάλλει μεν εκπρόθεσμη ή ανακριβή και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή του φόρου, απαγορευμένης της με οποιονδήποτε τρόπο επιρρίψεως του πρόσθετου φόρου από τον υπόχρεο σε παρακράτηση στον πραγματικό δικαιούχο (παρ.2 εδ. β’ άρθρου 1 Ν.2523/97).

Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι ο έχων υποχρέωση παρακρατήσεως έχει ιδία και αυτοτελή υποχρέωση, όπως προβεί στην παρακράτηση και την απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού εις το Δημόσιο, υποβάλλων σχετική δήλωση, και ότι εν μη συμμορφώσει προς την υποχρέωση αυτή, νομίμως επιβάλλεται εις βάρος του εις παρακράτησιν υπόχρεου δια πράξεως της φορολογικής αρχής, και ο παρακρατητέος φόρος και οι σχετικές κυρώσεις (ως ήδη του άρθρου 1 παρ.2 Ν.2523/97 ), ασχέτως αν το εισόδημα για το οποίο έπρεπε να παρακρατηθεί ο φόρος έχει δηλωθεί υπό του αποκτήσαντος τούτο και αν έχει καταβληθεί υπ’ αυτού εις το δημόσιο φόρος για το ως άνω εισόδημα, του γεγονότος τούτου δυναμένου μόνον να θεμελιώσει απαίτηση του καταβάλλοντος τον φόρο εισοδηματίου, έναντι του Δημοσίου προς επιστροφή του ποσού, το οποίο έπρεπε να παρακρατηθεί (ΣτΕ 585/73, 4481/77, 2778/79, 3052/86, 3308/87, 3488/92, 2076/97) και μάλιστα χωρίς να δεσμεύεται από τη σχετική δήλωση του ενεργήσαντος την παρακράτηση ή από τυχόν οριστικοποίηση της οικείας εγγραφής σε βάρος του τελευταίου αυτού (ΣτΕ 4423/96) έστω και αν η οριστικοποίηση της εγγραφής υπήρξε συνέπεια της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως, εκτός αν από τη δικαστική αυτή απόφαση απορρέει δεδικασμένο εκτεινόμενο και στο πρόσωπο του φορολογουμένου, σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση.

Εξ’ ετέρου, το άρθρο 1 Ν.2523/97 αναπροσάρμοσε απλώς τα ποσοστά προσθέτων φόρων και επί παρακρατουμένων φόρων με επίταση απαγορεύει την επίρριψη του προσθέτου φόρου στον πραγματικό δικαιούχο.

Ωσαύτως επί περιπτώσεως παραχωρήσεως χρήσης διακριτικού γνωρίσματος κατά την παρ.1 άρθρου 13 Ν.2238/94 ( Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρo 13 παρ. 1 ) δέον να σημειωθεί ότι ήδη με την παρ.1 άρθρου 6 Ν.2386/96 (ΦΕΚ 42 Α) τροποποιήθηκε η ως άνω διάταξη και αντί της παρακρατήσεως που προέβλεπε η παρ.1 άρθρου 13, προβλέπει την υποβολή δηλώσεως και την επιβάρυνση του οικείου φόρου από τον δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και το αλληλέγγυο και εις ολόκληρον συνυπεύθυνον για την πληρωμή του φόρου (μαζί με τον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα) και το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο.

Τούτο όμως δεν αναιρεί τ’ ανωτέρω, αντιθέτως μάλιστα κατά τις σχετικές διατάξεις ο υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται ως φορολογικό υποκείμενο έχων ιδία και αυτοτελή φορολογική υποχρέωση δηλώσεως και αποδόσεως φόρου και σε περίπτωση καθιδρύσεως ευθύνης αλληλεγγύως και αδιαιρέτως πέραν του υποχρέου σε παρακράτηση και άλλων προσώπων (ως επί καταβολής αμοιβών σε αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού) των πλοιοκτητών, εφοπλιστών κλπ. κατά την ρητή διάταξη παρ.4 άρθρου 59 Ν.2238/94 ( Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 59 παρ. 4 ), καταφαίνεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είναι φορολογικά υποκείμενα και δεν επιτρέπεται επ’ ονόματί των έκδοση σχετικού φ. ελέγχου (ΣτΕ 2078/97).

ΙΙΙ. Εν όψει των ανωτέρω προσήκει η απάντηση ότι στις περιπτώσεις των άρθρων `54-60` Ν.2238/94 των υποχρέων που δεν παρεκράτησαν ή δεν απέδοσαν τον παρακρατηθέντα φόρο, πρέπει, εκτός των κυρώσεων άρθρου 1 Ν.2523/97 (πρόσθετος φόρος κλπ.) να καταβάλλουν και τον μη αποδοθέντα φόρο.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest ΑΙΑΝΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ `02-01`-04

ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΣΤΕΙΛΛΩ.

ΘΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΛΩ ΜΕ ΦΑΞ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΝ.

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites
ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ `02-01`-04

ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΣΤΕΙΛΛΩ.

ΘΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΛΩ ΜΕ ΦΑΞ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΜΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΝ.

ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΣ

Συναδελφε, Ευχαριστώ πάρα πολύ! :lol:

Και εγω δεν συμφων΄ω απολυτα με το περιεχόμενο ειδικά στην αιτιολόγηση της θέσης. Ομως εαν ήταν καλύτερα διατυπωμένο θα συμφωνούσα γιατι είναι δίκαιο.

Μπορεί να είναι ατομική λύση, παράλληλα όμως είναι βάση για επιχειρηματολογία ή και προσφυγή σε αναλογη περίπτωση παρακρατησης φόρου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γνωμ. 265/2001

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

Αριθ. Γνωμοδότησης: 265 /2001 Ν.Σ.Κ. (Τμήματος Γ’)

Πρόεδρος: Χρήστος Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Εισηγητής: Κων/νος Κατσούλας, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Μη παρακράτηση και μη απόδοση στο Δημόσιο του παρακρατηθέντος φόρου: Οι υπόχρεοι, οι οποίοι, κατά παράβαση των επιβαλλομένων από τις διατάξεις των άρθρων 54 55 56 57 58 59 60 του Ν.2238/1994 (Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρα 54 55 56 57 58 59 60 ) υποχρεώσεών τους, δεν παρακράτησαν ή δεν απέδωσαν στο Δημόσιο τον παρακρατηθέντα φόρο, υποχρεούνται να καταβάλουν τον μη αποδοθέντα φόρο και υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 και 4 του Ν.2523/1997 (πρόσθετο φόρο, πρόστιμο).

Περίληψη Ερωτήματος : Ερωτάται αν στις περιπτώσεις των υποχρέων, που δεν παρακράτησαν ή δεν απέδωσαν τον παρακρατηθέντα φόρο, πρέπει, εκτός από τις κυρώσεις του άρθρου 1 του Ν.2523/97 , να καταβάλουν και τον μη αποδοθέντα φόρο.

Επί του ως άνω ερωτήματος το ΝΣΚ (Γ’ Τμήμα) ομοφώνως γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ι. Με τις διατάξεις άρθρων `54-58` και `59-60` Ν.2238/94 ορίζεται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα Β’, Γ, Δ’ και Ε’ και ΣΤ’ κατηγορίας και απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε στο Δημόσιο με την υποβολή σχετικής δήλωσης και συγκεκριμένα (όπως και τιτλοφορούνται) με το άρθρο 54 η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες, στο άρθρο 55 στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, στο άρθρο 56 από γεωργικές επιχειρήσεις, στο 57 από μισθωτές υπηρεσίες, στο 58 από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων στα δε 59 & 60 ο τρόπος απόδοσης του φόρου με τριμηνιαίες και μηνιαίες δηλώσεις.

Στις παρακάτω διατάξεις, πλην άλλων, ορίζονται και τα ακόλουθα:

Άρθρο 59

Απόδοση του φόρου με τριμηνιαίες δηλώσεις

1. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παράγραφος 1 περιπτώσεις α’, ε’ και η’, 56, 57 και 58 , υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας στην οποία έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία έγινε η παρακράτηση εντός........

6. Σε περίπτωση μη υποβολής προσωρινής δήλωσης ή εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς προσωρινής δήλωσης, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 με ενιαίο φύλλο ελέγχου......

Επίσης, όταν συντρέχει περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος........

Άρθρο 60

Απόδοση του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις

2. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ, με την υποβολή δήλωσης στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, μέσα .......

3. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 4 του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική δήλωση που πρέπει να υποβάλλουν.............

6. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης του άρθρου αυτού επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87. Επίσης, όταν συντρέχει περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος.

Άρθρο 83 Ν.2238/94 ( Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 83 )

Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων

1. Αν ο φόρος παρακρατείται από τρίτα πρόσωπα, τα οποία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση αντί του πραγματικού φορολογουμένου, τα πρόσωπα αυτά έχουν και όλες τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό το νόμο .

Άρθρο 87

Πρόστιμα

1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 19, 54, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 76, 79, 80, 81, 83 και 85 παράγραφοι 7 και 8 υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται σε .......

Άρθρο 13 Ν.2238/94 ( Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 13 )

Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος

από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:

β. Με συντελεστή τριάντα τοις εκατό (30%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως ..........

(Ο φόρος αυτός παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή του κέρδους ή της ωφέλειας κατά την πίστωση ή την καταβολή αυτών στο δικαιούχο).

Ήδη, το τελευταίο εδάφιο παρ.1 άρθρου 13 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 6 Ν.2386/96 (ΦΕΚ 42 Α) και ορίσθηκε ότι:

" Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της ............

Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή. χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα η εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται ".

Άρθρο 1 Ν.2523/97(ΦΕΚ197Α)

Πρόσθετοι φόροι

1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεση του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου:

α) υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό τριάμισι τοις εκατό (3,5%) επί του φόρου της πληρωμής, του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

2. Στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο φόρο κύκλου εργασιών και τους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές τα παραπάνω ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε δυόμισι τοις εκατό (2,50%) για την εκπρόθεσμη δήλωση, σε τεσσεράμισι τοις εκατό (4,50%) για την ανακριβή δήλωση και σε πέντε τοις εκατό (5%) για τη μη υποβολή δήλωσης.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και όταν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται απόδοση φόρου εντός ορισμένης προθεσμίας χωρίς την υποβολή δήλωσης, οπότε ως εκπρόθεσμη δήλωση νοείται η εκπρόθεσμη απόδοση του φόρου, ως ανακριβής δήλωση νοείται η ελλιπής απόδοση του φόρου και ως μη δήλωση θεωρείται η μη απόδοση του φόρου που οφείλεται. Εξαιρετικά, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που καταβάλλονται με ειδικό σήμα και το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Άρθρο 4 Ν.2523/97

Πρόστιμα

1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την κείμενη φορολογική νομοθεσία υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο που ορίζεται από σαράντα (40.000) χιλιάδες δραχμές μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.

II. Από τις συνδυασμένες διατάξεις παρ.1 άρθρου 83 Ν.2238/94 (ομοίας κατά περιεχόμενο με προϊσχύουσα άρθρου 70 Ν.Δ.3323/55 ) προκύπτει ότι όταν ο φόρος παρακρατείται από τρίτα πρόσωπα, που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση αντί του πραγματικού φορολογουμένου (όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα `54-60` Ν.2238/94), τα πρόσωπα αυτά έχουν και όλες τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό το νόμο, δηλονότι πέραν της υποχρεώσεως αποδόσεως του παρακρατητέου φόρου (κατά τις διατάξεις 59 και 60 Ν.2238/94), εν μη συμμορφώσει και εις πρόσθετον φόρον κατά τις διακρίσεις της παρ.6 άρθρων 59 & 60 και λοιπές κυρώσεις (συντρεχούσης περιπτώσεως) ως πρόστιμο κατά τις διατάξεις άρθρων 86 & 87 Ν.2238/94.

Ήδη, οι διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρο 1 Ν.2523/97 επιβάλλονται, αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση δεν υποβάλλει αυτήν ή υποβάλλει μεν εκπρόθεσμη ή ανακριβή και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή του φόρου, απαγορευμένης της με οποιονδήποτε τρόπο επιρρίψεως του πρόσθετου φόρου από τον υπόχρεο σε παρακράτηση στον πραγματικό δικαιούχο (παρ.2 εδ. β’ άρθρου 1 Ν.2523/97).

Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι ο έχων υποχρέωση παρακρατήσεως έχει ιδία και αυτοτελή υποχρέωση, όπως προβεί στην παρακράτηση και την απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού εις το Δημόσιο, υποβάλλων σχετική δήλωση, και ότι εν μη συμμορφώσει προς την υποχρέωση αυτή, νομίμως επιβάλλεται εις βάρος του εις παρακράτησιν υπόχρεου δια πράξεως της φορολογικής αρχής, και ο παρακρατητέος φόρος και οι σχετικές κυρώσεις (ως ήδη του άρθρου 1 παρ.2 Ν.2523/97 ), ασχέτως αν το εισόδημα για το οποίο έπρεπε να παρακρατηθεί ο φόρος έχει δηλωθεί υπό του αποκτήσαντος τούτο και αν έχει καταβληθεί υπ’ αυτού εις το δημόσιο φόρος για το ως άνω εισόδημα, του γεγονότος τούτου δυναμένου μόνον να θεμελιώσει απαίτηση του καταβάλλοντος τον φόρο εισοδηματίου, έναντι του Δημοσίου προς επιστροφή του ποσού, το οποίο έπρεπε να παρακρατηθεί (ΣτΕ 585/73, 4481/77, 2778/79, 3052/86, 3308/87, 3488/92, 2076/97) και μάλιστα χωρίς να δεσμεύεται από τη σχετική δήλωση του ενεργήσαντος την παρακράτηση ή από τυχόν οριστικοποίηση της οικείας εγγραφής σε βάρος του τελευταίου αυτού (ΣτΕ 4423/96) έστω και αν η οριστικοποίηση της εγγραφής υπήρξε συνέπεια της εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως, εκτός αν από τη δικαστική αυτή απόφαση απορρέει δεδικασμένο εκτεινόμενο και στο πρόσωπο του φορολογουμένου, σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση.

Εξ’ ετέρου, το άρθρο 1 Ν.2523/97 αναπροσάρμοσε απλώς τα ποσοστά προσθέτων φόρων και επί παρακρατουμένων φόρων με επίταση απαγορεύει την επίρριψη του προσθέτου φόρου στον πραγματικό δικαιούχο.

Ωσαύτως επί περιπτώσεως παραχωρήσεως χρήσης διακριτικού γνωρίσματος κατά την παρ.1 άρθρου 13 Ν.2238/94 ( Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρo 13 παρ. 1 ) δέον να σημειωθεί ότι ήδη με την παρ.1 άρθρου 6 Ν.2386/96 (ΦΕΚ 42 Α) τροποποιήθηκε η ως άνω διάταξη και αντί της παρακρατήσεως που προέβλεπε η παρ.1 άρθρου 13, προβλέπει την υποβολή δηλώσεως και την επιβάρυνση του οικείου φόρου από τον δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και το αλληλέγγυο και εις ολόκληρον συνυπεύθυνον για την πληρωμή του φόρου (μαζί με τον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα) και το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο.

Τούτο όμως δεν αναιρεί τ’ ανωτέρω, αντιθέτως μάλιστα κατά τις σχετικές διατάξεις ο υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται ως φορολογικό υποκείμενο έχων ιδία και αυτοτελή φορολογική υποχρέωση δηλώσεως και αποδόσεως φόρου και σε περίπτωση καθιδρύσεως ευθύνης αλληλεγγύως και αδιαιρέτως πέραν του υποχρέου σε παρακράτηση και άλλων προσώπων (ως επί καταβολής αμοιβών σε αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού) των πλοιοκτητών, εφοπλιστών κλπ. κατά την ρητή διάταξη παρ.4 άρθρου 59 Ν.2238/94 ( Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 59 παρ. 4 ), καταφαίνεται ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είναι φορολογικά υποκείμενα και δεν επιτρέπεται επ’ ονόματί των έκδοση σχετικού φ. ελέγχου (ΣτΕ 2078/97).

ΙΙΙ. Εν όψει των ανωτέρω προσήκει η απάντηση ότι στις περιπτώσεις των άρθρων `54-60` Ν.2238/94 των υποχρέων που δεν παρεκράτησαν ή δεν απέδοσαν τον παρακρατηθέντα φόρο, πρέπει, εκτός των κυρώσεων άρθρου 1 Ν.2523/97 (πρόσθετος φόρος κλπ.) να καταβάλλουν και τον μη αποδοθέντα φόρο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.