Jump to content

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


Recommended Posts

Νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Τις νομοθετικές διατάξεις που εκσυγχρονίζουν και απλουστεύουν το θεσμικό πλαίσιο για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δίνει σήμερα στη δημοσιότητα τις νομοθετικές διατάξεις που επεξεργάστηκε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Κ.Β.Σ., έτσι ώστε τα κόμματα, όλοι οι αρμόδιοι φορείς και κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλουν τις απόψεις τους πριν η Κυβέρνηση διαμορφώσει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου και το καταθέσει στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι, η Επιτροπή Αναμόρφωσης του Κώδικα συστήθηκε τον Απρίλιο του 2005 (Α.Υ.Ο. 1042994/501/Α0006/22.04.2005), με πρόεδρο τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Παναγιώτη Παναγιωτουνάκο και ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Μάρτιο του 2006, αφού έλαβε υπόψη της τις προτάσεις των παραγωγικών τάξεων και κοινωνικών φορέων που είχαν υποβληθεί.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζα επισημαίνει:

«Στα πλαίσια της β΄ φάσης της φορολογικής μεταρρύθμισης, πέρα από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα προχωρούμε στην απλοποίηση του Κ.Β.Σ. περιορίζοντας την γραφειοκρατία και αυξάνοντας την ευελιξία των επιχειρήσεων.

Στηρίζουμε δηλαδή την επιχειρηματική δράση διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) αποτελεί ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων φορολογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών, που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εμφάνιση των συναλλαγών, ώστε να προκύπτουν τα δεδομένα και οι απαιτήσεις εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία με συγκεκριμένο, σαφή και απλοποιημένο τρόπο.

Με την αναμόρφωση του ισχύοντος Κ.Β.Σ. επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό των διατάξεών του, την άρση ασαφειών και την κάλυψη νομοθετικών κενών. Επιπλέον, προχωρούμε στον εξορθολογισμό και την απλούστευση των προβλεπόμενων διαδικασιών ενισχύοντας ταυτόχρονα την διαφάνεια. Λαμβάνονται τέλος, όλα τα μέτρα για τη πρόληψη και την καταστολή της φοροδιαφυγής».

Οι κυριότερες ρυθμίσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

· Η σημαντική αύξηση των ορίων των τηρούμενων βιβλίων (Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας) για την απαλλαγή ή την ένταξή τους σε κατηγορίες, και για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.

· Η ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων βιβλίων και συναλλαγών και η κατάργηση του χάρτινου αρχείου.

· Η δραστική μείωση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων και η διευκόλυνση της υποβολής στοιχείων για διασταύρωση.

· Η ένταξη στη Β΄ κατηγορία βιβλίων όλων των ελεύθερων επαγγελματιών.

· Η συμμετοχή σε κοινοπραξία αλλοδαπών εταιριών μόνο με τη λήψη Α.Φ.Μ..

· Η μη τήρηση βιβλίων πρώτης εγκατάστασης από τα νομικά πρόσωπα για τα έξοδα που πραγματοποιούν μέχρι τη σύστασή τους.

· Η απαλλαγή πρόσθετων κατηγοριών επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.

· Η απαλλαγή πρόσθετων κατηγοριών επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.

· Η κατάργηση ορισμένων πρόσθετων βιβλίων (π.χ. βιβλίου συνδρομητών).

· Η αύξηση του ποσοστού των βοηθητικών υλών που δεν παρακολουθούνται στο βιβλίο αποθήκης από 3% σε 5%.

· Η κατάργηση της ομάδας 9 στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

· Ο μη χαρακτηρισμός ως υποκαταστημάτων των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων που λειτουργούν ως 30 μέρες.

· Η απαλλαγή από την έκδοση δελτίου αποστολής για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεων του επιτηδευματία.

· Η εναρμόνιση των κανόνων τιμολόγησης με τις χώρες της Ε.Ε..

· Η επέκταση της προθεσμίας έκδοσης των χειρόγραφων φορολογικών στοιχείων.

· Η επέκταση της προθεσμίας δήλωσης απόκτησης ή μεταβολής φορολογικού μηχανισμού.

· Η αύξηση της αξίας των παρατυπιών που δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων.

sxedio_nomou_teliko_kvs_site.pdf

Link to comment
Share on other sites

Νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Τις νομοθετικές διατάξεις που εκσυγχρονίζουν και απλουστεύουν το θεσμικό πλαίσιο για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) θέτει σε δημόσια διαβούλευση ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνης Μπέζας.

............

· Η κατάργηση της ομάδας 9 στα βιβλία Γ΄ κατηγορίας.

Κατ αρχάς συγχαρητήρια για την άμεση δημοσίευση το σχεδίου νόμου για τον νεο ΚΒΣ. Σου χρωστάμε απο ένα κέρασμα B)

Από την άλλη όμως ευλογημένε που διάβασες περί κατάργησης της Ομάδας 9;

Μου δημιούργησες "ψυχολογικό" πρόβλημα και σε χρεώνω με μιά μπουκάλα Βότκα B)

Link to comment
Share on other sites

Οι 31 από τις 44 σελίδες αφορούν αλλαγές στον παρόντα ΚΒΣ.

Σε άλλες χώρες (που έχουν ΚΒΣ), ολόκληρος ο ΚΒΣ είναι 31 σελίδες.....

Ζήτω η επανίδρυση........

Μαζί με τις τροποποιήσεις του και τις ερμηνευτικές (υπάρχουν άραγε αλλού ή και αυτό Ελληνική μοναδικότητα;)) από της συντάξεώς του μέχρι και σήμερα

Link to comment
Share on other sites

To παρακάτω πως το βλέπετε ?

Άρθρο 2

Βιβλία Επιτηδευματιών

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο επιτηδευματίας εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων όπως ορίζεται στις

παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων

4

όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού από την έναρξη

κάθε διαχειριστικής του περιόδου.»

2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 4

αντικαθίστανται ως εξής:

«Στην τρίτη κατηγορία:

α) Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης

εταιρίες.

β) Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του

άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 – ΦΕΚ 151 Α’) που

ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή

ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο

εργασιών, εφόσον σ’ αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της

παρούσας περίπτωσης ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία.

γ) Οι λοιποί πλην των ανωτέρω επιτηδευματίες που ασχολούνται με την

ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητές τους.

Link to comment
Share on other sites

Guest Επισκέπτης

Τελικά καταργείται ή απλοποιείται η θεώρηση στοιχείων, γιατί δε βρήκα κάτι σχετικό.

Link to comment
Share on other sites

To παρακάτω πως το βλέπετε ?

Άρθρο 2

Βιβλία Επιτηδευματιών

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο επιτηδευματίας εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων όπως ορίζεται στις

παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων

4

όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού από την έναρξη

κάθε διαχειριστικής του περιόδου.»

2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 4

αντικαθίστανται ως εξής:

«Στην τρίτη κατηγορία:

α) Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης

εταιρίες.

β) Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του

άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 – ΦΕΚ 151 Α’) που

ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών ή την κατασκευή δημόσιων ή

ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και οι κοινοπραξίες που έχουν το ίδιο αντικείμενο

εργασιών, εφόσον σ’ αυτές συμμετέχει τουλάχιστον ένα από τα πρόσωπα της

παρούσας περίπτωσης ή ημεδαπή ανώνυμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία.

γ) Οι λοιποί πλην των ανωτέρω επιτηδευματίες που ασχολούνται με την

ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητές τους.

Αυτό συνεπάγεται και λογιστικό προσδιορισμό των κερδών, σωστά;

Αν και το θεωρώ πλεονασμό, καθώς θα μπορούσε απλά να αναφέρει ότι εντάσσονται όλοι οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών και επιπλέον τηρώ και κάποιες επιφυλάξεις για τη συντακτική διατύπωση, έχω 2 σχόλια:

1ον, μου φαίνεται λογικό,ώστε να λειτουργήσει σωστά η επιβολή του ΦΠΑ στις οικοδομές, αν και θα μπορούσαν απλά να καταργήσουν τον τεκμαρτό προσδιορισμό των κερδών στα Β', και

2ον, προβλέπω ότι "θα κλάψουν μανούλες" στον κατασκευαστικό κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ;)

Link to comment
Share on other sites

Εκτός αν ο συντάκτης θέλει να πει, "οι λοιποί (του άρθρου 101 δηλαδή), πλην των ανωτέρω επιτηδευματιών που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών" δηλαδή οι λοιποί του άρθρου 101, που δεν ασχολούνται με οικοδομές, καθώς αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο. Αλλιώς, ποιός ο λόγος να τους διαχωρήσει;

Link to comment
Share on other sites

Εμενα ρε παιδια αυτη η αυξηση των οριων τηρησης με χαλαει.

Δηλ αντι να καταργησουν το μπαχαλο με τα σκατοτευτερα (συγνωμην κυριοι για την εκφραση) τα κανουν περισσοτερα....

Ειναι απλο τι τους θελουμε τους λογιστες, κυταπογραφους μας θελουν, παει τελειωσε, και μετα μιλαμε για αναβαθμηση του κλαδου.

Αμ αυτο

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) αποτελεί ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων φορολογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών, που εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εμφάνιση των συναλλαγών, ώστε να προκύπτουν τα δεδομένα και οι απαιτήσεις εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία με συγκεκριμένο, σαφή και απλοποιημένο τρόπο.

Σε απλη μεταφραση:να σας τα παρουμε και αι να κοφτε το λαιμο σας....

Link to comment
Share on other sites

Guest Επισκέπτης-ΚΑΤΕΡΙΝΑ-

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ (?) Κ.Β.Σ.

ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΩΣΤΑ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 'Η ΜΕ ΓΕΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ? ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ 01/01 ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ? ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΘΥΜΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΣΤΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΘΥΜΑΜΑΙ ...

Link to comment
Share on other sites

Εάν ισχύει η τηρηση Γ΄κατηγορίας βιβλία για τους κατασκευαστές οικοδομών τότε για ατομικές ,ΟΕ, Ε.Ε και Κοινοπραξίες (που δεν συμμετέχουν ΑΕ ή ΕΠΕ) πάμε για ενεργοποίηση ολοκληρωτική της πραγράφου 5 άρθρου 34 του ΚΦΕ :

5. Για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των ατομικών επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σε περίπτωση που τα δηλούμενα ή κατ΄ έλεγχο προσδιοριζόμενα κέρδη, τα οποία προέρχονται από εργασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτώς προσδιοριζόμενων καθαρών κερδών, για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των υπόχρεων, προστίθεται στα τεκμαρτά κέρδη και το σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού της ως άνω διαφοράς καθαρών κερδών. Το υπόλοιπο κερδών που απομένει και δεν φορολογήθηκε μεταφέρεται και εμφανίζεται στα βιβλία στο λογαριασμό "Αφορολόγητα κέρδη τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων". Κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106, ενώ προκειμένου για ατομική επιχείρηση το αναλαμβανόμενο ή κεφαλαιοποιούμενο αφορολόγητο αποθεματικό προστίθεται στα λοιπά εισοδήματα του φυσικού προσώπου του οικείου οικονομικού έτους και φορολογείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9.

Επίσης πιστεύω οτι στόχος εκτός απο εισπρακτικός είναι και ο ευχερής έλεγχος του Ταμείου των εταιριών αυτών το οποίο έχει στις περισσότερες των περιπτώσεων μεγάλες αποκλίσεις

Link to comment
Share on other sites

Οι 31 από τις 44 σελίδες αφορούν αλλαγές στον παρόντα ΚΒΣ.

Σε άλλες χώρες (που έχουν ΚΒΣ), ολόκληρος ο ΚΒΣ είναι 31 σελίδες.....

Ζήτω η επανίδρυση........

Κάνεις λάθος ΑΛΕΚΟ η φορολογική νομοθεσία είναι 50 σελίδες και τα αντίστοιχα με το ΚΒΣ άρθρα της "πιάνουν" 5.

Link to comment
Share on other sites

Εκτός αν ο συντάκτης θέλει να πει, "οι λοιποί (του άρθρου 101 δηλαδή), πλην των ανωτέρω επιτηδευματιών που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών" δηλαδή οι λοιποί του άρθρου 101, που δεν ασχολούνται με οικοδομές, καθώς αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω παράγραφο. Αλλιώς, ποιός ο λόγος να τους διαχωρήσει;

Θέμις δε νομίζω πως εννοεί τους λοιπούς του 101 . Προφανώς τα εδάφια του άρθρου 34 ( όπως το ανέφερε και grand ) θα πάνε περίπατο . Ομως για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να καταργηθούν με νέο νόμο .

Link to comment
Share on other sites

Guest Επισκέπτης-sleo-

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΣ 9 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 1. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Link to comment
Share on other sites

................ Ομως για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να καταργηθούν με νέο νόμο .

Ο οποίος αναμένεται αν δεν κάνω λάθος .

Νομίζω πλέον θα επικρατήσει το απολύτο μπάχαλο στις οικοδομικές .

Link to comment
Share on other sites

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΣ 9 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 1. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ και η περίπτωση ε' της ιδίας παραγράφου αναριθμείται σε δ'

Aρθρο 17

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων

2. Η ενημέρωση των βιβλίων τρίτης κατηγορίας γίνεται:

α) του ή των ημερολογίων μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους,

β) του συγκεντρωτικού ημερολογίου, όταν τηρείται, του γενικού καθολικού και των αναλυτικών καθολικών, εντός του επομένου μήνα, και προκειμένου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι και την εικοστή (20η) του μεθεπόμενου μήνα,

γ) του βιβλίου αποθήκης ποσοτικά, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή ή την παράδοση ή άλλου είδους διακίνηση του αγαθού. Η αξία συμπληρώνεται μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του στοιχείου αξίας.

δ) του ημερολογίου που περιέχει τις εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980), εντός του επόμενου μήνα της περιόδου που αφορούν.

Ειδικά, για τις εγγραφές της τελευταίας περιόδου της χρήσης, το ημερολόγιο μπορεί να ενημερώνεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

ε) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του Ισολογισμού

Το μόνο που συνάγεται απο το Αρθρο 4 παρ. 1 είναι πως δεν υποχρεούσαι πλέον να ενημερώνεις το Ημερολόγιο αναλυτικής εντός μηνός από την επομένη της λήξεως της περιόδου που αφορά.Και σε συνδιασμό με την παράγραφο 4 ότι μπορεί να εκτυπωθεί μέχρι και την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.

Αντίθετα ρητά αναφέρεται η ύπαρξη της Ομάδος 9 και της τηρήσεως αυτής στο Αρθρο 2 παράγραφος 8 εδάφιο Β περίπτωση β όπου κατά λέξη αναφέρεται στο προσχέδιο " Το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου δεν τηρήται, όταν τα δεδομένα του προκύπτουν απο τους λογαριασμούς της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ (π.δ. 1123/1980)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...