Jump to content
 • 0

H ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


KAROLOS
 Share

Question

Επειδή μου έχει τύχει πρόσφατα να το δω ακόμη και μπροστά μου ( συναλλαγή δηλαδή υπαλλήλου Δ.Ο.Υ. με επιχειρηματία ), που αφορούσε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων απο αυτόν ( κάποιοι υπάλληλοι έχουν αποθρασυνθεί εντελώς ) , παραθέτω την παρακάτω απόφαση .

Και το κάνω διότι αισθάνομαι αγανάκτηση ....

Αριθ. Απόφ. 2317/2003 ( ΣΤ' Ποιν. τμ. Α.Π. )

Προεδρεύων: Θεόδωρος Μπάκας, Αρεοπαγίτης

Εισηγητής: Χρήστος Μπαβέας, Αρεοπαγίτης

Εισαγγελεύς: Γεώργιος Ζορμπάς, Αντεισαγγελεύς

Δικηγόρος: Ι. Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», «απαγορεύεται σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του ως άνω εγκλήματος αρκεί η εκ μέρους των φοροτεχνικών υπαλλήλων τήρηση λογιστικών βιβλίων φορολογουμένων ή η παροχή σ' αυτούς φορολογικών ή άλλων συμβουλών ή υπηρεσιών γενικά, χωρίς να απαιτείται οι ενέργειες αυτές να τείνουν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν σ' αυτήν περιέχονται με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη. Η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠΔ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης ή τη μείωση της ποινής, εφόσον, όμως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία για τη θεμελίωσή τους, χωρίς να αρκεί μόνη η επίκληση της νομικής διατάξεως η οποία τους προβλέπει ή του χαρακτηρισμού με τον οποίο είναι γνωστοί αυτοί στη νομική ορολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός είναι και εκείνος περί συγγνωστής νομικής πλάνης που προβλέπεται από το άρθρο 31 παρ. 2 του Π.Κ., σύμφωνα με την οποία η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε δικαίωμα να τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή. Απαραίτητα στοιχεία του ισχυρισμού αυτού για να είναι ορισμένος, είναι εκτός εκείνων που συνιστούν την ίδια την πλάνη, και η προσωπική κατάσταση του δράστη που προσδιορίζεται από την ηλικία, τις πνευματικές ικανότητες, το επάγγελμα, την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για να ενημερωθεί περί του ισχύοντος δικαίου, ακόμη και τον πνευματικό του περίγυρο ώστε με τη στάθμιση και των προσωπικών αυτών στοιχείων να σχηματίσει το δικαστήριο πεποίθηση αν ο ισχυρισμός είναι αληθινός ή προσχηματικός. Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.

2. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το συνδυασμό του σκεπτικού με το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο που δίκασε κατ' έφεση και την εξέδωσε, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη, περί τα πράγματα, κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στο Μ. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από ... μέχρι και το μήνα ... ο κατηγορούμενος αν και ήταν φοροτεχνικός υπάλληλος που υπηρετούσε στη Δ.Ο.Υ. Α. Αττικής και λόγω της ιδιότητάς του αυτής απαγορεύεται από το νόμο να τηρεί λογιστικά βιβλία ή να παρέχει σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές, παραταύτα αυτός τηρούσε τα λογιστικά βιβλία της ατομικής επιχειρήσεως της φορολογουμένης Χ.Π., η οποία διατηρούσε εμπορικό κατάστημα με την επωνυμία « ...», στην οδό Σ. στο ... και της παρείχε φορολογικές και άλλες υπηρεσίες έναντι αμοιβής 20.000 δραχμών μηνιαίως. Συγκεκριμένα δε την προέτρεψε να εκδώσει ένα εικονικό τιμολόγιο προς μια υπαρκτή ανώνυμη εταιρεία, που γνώριζε ο κατηγορούμενος, ποσού 5.000.000 δραχμών προκειμένου να εισπράξει και να εκμεταλλευτεί επί ένα δίμηνο τον Φ.Π.Α. Επίσης δε κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-1993 μέχρι και 15-3-1994 τηρούσε τα λογιστικά βιβλία του Κ.Π. που διατηρούσε καφετέρια «Κ.» στο .... Αττικής και συγχρόνως του παρείχε φορολογικές και άλλες συμβουλές και υπηρεσίες. Ειδικότερα στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως αναφέρεται ότι η λήψη αμοιβής από τον κατηγορούμενο για τις παρεχόμενες ως άνω υπηρεσίες του, προκύπτει από τη σαφή κατάθεση της μηνύτριας, την οποία επιβεβαίωσε και ο μάρτυρας Ε.Γ., ο οποίος εργαζόταν στο κατάστημα της μηνύτριας και ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του δέχθηκε ότι αυτός έκανε τις καταχωρίσεις στα βιβλία της επιχειρήσεως της μηνύτριας, τα δε βιβλία πήγαινε στο κατάστημα αυτής, την επομένη ημέρα, η γυναίκα του. Τέλος, για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί νομικής πλάνης, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως διαλαμβάνεται η εξής αιτιολογία: « ο ισχυρισμός του δε ότι παρείχε τις υπηρεσίες του αυτές χωρίς αμοιβή δεν κρίνεται πειστικός ενόψει του ότι δεν προέκυψε κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την παροχή του αυτή άνευ αμοιβής». Με βάση τις σκέψεις αυτές το Εφετείο κήρυξε τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο της παραβάσεως του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 με την ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία.

3. Με τις παραδοχές του αυτές το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προβαλλόμενη απόφασή του την κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα, και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης, όπως γι' αυτήν τελικώς καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992, την οποία εφάρμοσε ορθά χωρίς να την παραβιάσει εκ πλαγίου και να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, δεν εφάρμοσε εσφαλμένα την διάταξη αυτή εκ του ότι δεν διέλαβε παραδοχή ότι οι απαγορευμένες ενέργειες του κατηγορουμένου κατέτειναν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει την απόρριψη του προβληθέντος από τον κατηγορούμενο ισχυρισμού περί νομικής πλάνης, διότι, όπως προκύπτει από τα ενσωματωμένα στην προσβαλλόμενη απόφαση πρακτικά, ο σχετικός ισχυρισμός είχε προβληθεί κατά τρόπον αόριστο. Συγκεκριμένα ο συνήγορος του κατηγορουμένου « ζήτησε την αθώωση του πελάτου του και κατέθεσε αυτοτελή ισχυρισμό περί νομικής πλάνης », χωρίς να εκθέσει ενώπιον του δικαστηρίου κανένα εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαιτούνται για το ορισμένο του ισχυρισμού του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, εν τούτοις απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν ως αβάσιμο, αφού δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος ελάμβανε αμοιβή για τις παρεχόμενες απαγορευμένες υπηρεσίες του, και έτσι απέκλεισε την συνδρομή συγγνωστής νομικής πλάνης (δηλαδή ότι πεπλανημένως πίστευε ότι είχε δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του στους φορολογουμένους άνευ αμοιβής). Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' πρώτος και δεύτερος (τελευταίος) λόγοι της αιτήσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμοι.

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
Guest logistis

καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον...

ιδιώτης εργολάβος ήταν..όχι κάποια εταιρεία..είχε αναλάβει να χτίσει 3 οικοδομές κάποιων άλλων

ιδιοκτητών...

Δεν ήταν εικονικά τα έργα.Υπήρχαν.Απογραμένα κανονικά ήταν στο ικα.Γι αυτό εξάλλου και το ικα μου έστειλε τους κωδικούς όταν τους αιτήθηκα.Τα ένα τουλάχιστον ήταν κοντά και το έβλεπα σχεδόν καθημερινά , αφού περνούσα συχνά από κει.Αυτός ερχόταν ανα δίμηνο ή ανά τρίμηνο περίπου και μου έφερνε τα ονόματα των οικοδόμων.Και τα ονόματα υπαρκτά,στα πάντα.αφμ αμκα κτλ..Τα είχε κάνει πλακάκια με κάποιους άλλους εργάτες, στην πλειοψηφία αλβανοί, τον πλήρωναν τα μισά και τους κολλούσε ένσημα...αυτά τα ένσημα δεν πληρώθηκαν...έπερνε δηλ.τα χρήματα από τους αλβανούς και στην τσέπη. Το ικα στην αναφορά του δεν αναφέρει καν το όνομά μου...Εγώ από την όλη ιστορία για την αμοιβή μου εισέπραξα λιγότερα από 300 ευρώ στους 15 μήνες περίπου..

αυτή είναι η ιστορία..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μια ιστορία,που θα μπορούσε ο καθένας από μας να είναι πρωταγωνιστής.

Νομίζω το θέμα μας αφορά όλους,όχι μόνο το συνάδελφο,

τη δουλειά μας κάνουμε και κινδυνεύουμε όλοι να μας συλλάβουν,χωρίς να φταίμε σε τίποτα!

συνάδελφε είμαστε στο πλευρό σου, είναι ολοφάνερο πως δεν έχεις καμοία ευθύνη.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον...

ιδιώτης εργολάβος ήταν..όχι κάποια εταιρεία..είχε αναλάβει να χτίσει 3 οικοδομές κάποιων άλλων

ιδιοκτητών...

Δεν ήταν εικονικά τα έργα.Υπήρχαν.Απογραμένα κανονικά ήταν στο ικα.Γι αυτό εξάλλου και το ικα μου έστειλε τους κωδικούς όταν τους αιτήθηκα.Τα ένα τουλάχιστον ήταν κοντά και το έβλεπα σχεδόν καθημερινά , αφού περνούσα συχνά από κει.Αυτός ερχόταν ανα δίμηνο ή ανά τρίμηνο περίπου και μου έφερνε τα ονόματα των οικοδόμων.Και τα ονόματα υπαρκτά,στα πάντα.αφμ αμκα κτλ..Τα είχε κάνει πλακάκια με κάποιους άλλους εργάτες, στην πλειοψηφία αλβανοί, τον πλήρωναν τα μισά και τους κολλούσε ένσημα...αυτά τα ένσημα δεν πληρώθηκαν...έπερνε δηλ.τα χρήματα από τους αλβανούς και στην τσέπη. Το ικα στην αναφορά του δεν αναφέρει καν το όνομά μου...Εγώ από την όλη ιστορία για την αμοιβή μου εισέπραξα λιγότερα από 300 ευρώ στους 15 μήνες περίπου..

αυτή είναι η ιστορία..

Ακούγεται απολύτως φυσιολογικό και όντως θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα...

Εικονικά οικοδομικά ένσημα είναι νομίζω (πλέον) τουλάχιστον το 30% των οικοδομικών ιδιωτικών έργων (και μαύρα το 100% των ιδιωτικών έργων), απλά αυτός πήρε αρκετά και από τους Αλβανούς, και πιθανότατα και από τους ιδιοκτήτες των οικοδομών, και απλά δεν πλήρωσε...

Κοίτα να δεις πως μπορεί να την πατήσει κανένας από του πουθενά.... Και η πανέξυπνη Ελ. Αστυνομία να βγάλει και δελτίο τύπου για το συνάδελφο...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

47χρονος λογιστής πλέον..και επωνύμως !!

πέρασαν κιόλας 5 χρόνια από τότε..Ιούλιος του 2012 ήταν..

5 χρόνια ταλαιπωρίας με ξενύχτια, άγχος, φόβο,καταθέσεις,απολογίες,κόντρα καταθέσεις, οικονομική αιμορραγία. 

Μου ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη για άμεση συνέργεια σε απάτη και πλαστογραφία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε βαθμό κακουργήματος. Απίστευτο σκέφτηκα, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά.. δε γίνονται ρε Θεέ, δε γίνονται !! κι όμως αληθινό..

Σήμερα στις 09.00 ήταν το ραντεβού με ανακριτή και την εισαγγελέα..Η διαδικασία άκρως ψυχοφθόρα, να μην την περάσει κανείς εύχομαι !! 

Με την σύμφωνη γνώμη και της εισαγγελέως αφήνομαι ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους(δικαίωση άραγε?). Αντίθετα ο εργολάβος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αναμένουμε και το απαλλακτικό βούλευμα και να τελειώσει αισίως αυτό ο εφιάλτης. 

Κάποιοι συνάδελφοι με γνωρίζουν και προσωπικά και ήταν ενήμεροι για το γεγονός. Τους ευχαριστώ για την αμέριστη συμπαράστασή τους. Κάποιοι πάλι που με γνωρίζουν και δε γνώριζαν τι είχε συμβεί, ίσως ξαφνιαστούν. Τους αγαπώ όλους όμως το ίδιο.

Ευχαριστώ κι όλους εσάς που δε γνωρίζω για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω κάποια στιγμή να γνωριστούμε.

Πόσα βράδια έχουν περάσει διαβάζοντας αυτό το θέμα? πάντα μου έδινε κουράγιο.

Να είστε καλά όλοι..

καλημέρα σας !!

 

ΥΓ..προς Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος..

ελπίζω να έχετε ακόμα τον σκληρό δίσκο..θα σας τον ζητήσω !!

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
2 ώρες πριν, LARRY said:

Αδερφέ μου ,σου εύχομαι τα καλύτερα από εδώ και πέρα στη ζωή σου!

Και να ξέρεις...... όλα εδώ πληρώνονται!!!!!

 

να σαι καλά αδερφέ !!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εύχομαι να σε πάντα καλά και υγιής. Να χαίρεσαι την οικογενεία σου και όλα  να πάνε καλά από εδώ και στο εξής!!

Σε ευχαριστώ και για όλες τις απαντήσεις που έχεις δώσει σε δικές μου ερωτήσεις. 

Πραγματικά, δεν ήξερα την ιστορία σου . Σήμερα την διάβασα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το αίσιο τέλος της.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
2 ώρες πριν, asteras5 said:

Εύχομαι να σε πάντα καλά και υγιής. Να χαίρεσαι την οικογενεία σου και όλα  να πάνε καλά από εδώ και στο εξής!!

Σε ευχαριστώ και για όλες τις απαντήσεις που έχεις δώσει σε δικές μου ερωτήσεις. 

Πραγματικά, δεν ήξερα την ιστορία σου . Σήμερα την διάβασα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το αίσιο τέλος της.

 

 

σ ευχαριστώ astera..αν μπορώ να βοηθήσω,πάντα στη διάθεσή σου !!

Link to comment
Share on other sites

 • 0
6 ώρες πριν, jim1970 said:

5 χρόνια ταλαιπωρίας με ξενύχτια, άγχος, φόβο,καταθέσεις,απολογίες,κόντρα καταθέσεις, οικονομική αιμορραγία

Τέλος τώρα αυτά..

Από σήμερα κοίτα να χαρείς περισσότερο τις δίδυμες κόρες σου,τα ταξίδια και την παοκάρα σου!!

Και ελπίζω να σου μείνει και λίγος χρόνος για ακτιβισμό καθώς εκεί στην πτολεμαίδα μόνο οξυγόνο δεν αναπνέετε!

Καλή συνέχεια συνάδελφε!

Σπύρος,

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αν και δεν γνωριζομαστε  ειλικρινα  μπορω να καταβαινω τι τραβιξες  γιατι περασα μια παρομοια περιπτωση  ( με ανακριτες εισαγγελεις ξανα ανακριτες πρωτιδικεια κτλ )  που   μπορουσε να γυρισει και σε μενα η μουντζουρα  .

Να ΄σαι γερός και δυνατος .. αλλωστε τι μπορουμε να πουμε ολοι εμεις που ειμαστε απ εξω , πες οτι ηταν ενα κακο ονειρο που θα το θυμασε  με τα απο χρονια  και πιθανον να γελας .

καλο βραδυ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
6 ώρες πριν, jim1970 said:

47χρονος λογιστής πλέον..και επωνύμως !!

πέρασαν κιόλας 5 χρόνια από τότε..Ιούλιος του 2012 ήταν..

5 χρόνια ταλαιπωρίας με ξενύχτια, άγχος, φόβο,καταθέσεις,απολογίες,κόντρα καταθέσεις, οικονομική αιμορραγία. 

Μου ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη για άμεση συνέργεια σε απάτη και πλαστογραφία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση σε βαθμό κακουργήματος. Απίστευτο σκέφτηκα, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά.. δε γίνονται ρε Θεέ, δε γίνονται !! κι όμως αληθινό..

Σήμερα στις 09.00 ήταν το ραντεβού με ανακριτή και την εισαγγελέα..Η διαδικασία άκρως ψυχοφθόρα, να μην την περάσει κανείς εύχομαι !! 

Με την σύμφωνη γνώμη και της εισαγγελέως αφήνομαι ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους(δικαίωση άραγε?). Αντίθετα ο εργολάβος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αναμένουμε και το απαλλακτικό βούλευμα και να τελειώσει αισίως αυτό ο εφιάλτης. 

Κάποιοι συνάδελφοι με γνωρίζουν και προσωπικά και ήταν ενήμεροι για το γεγονός. Τους ευχαριστώ για την αμέριστη συμπαράστασή τους. Κάποιοι πάλι που με γνωρίζουν και δε γνώριζαν τι είχε συμβεί, ίσως ξαφνιαστούν. Τους αγαπώ όλους όμως το ίδιο.

Ευχαριστώ κι όλους εσάς που δε γνωρίζω για τα καλά σας λόγια. Ελπίζω κάποια στιγμή να γνωριστούμε.

Πόσα βράδια έχουν περάσει διαβάζοντας αυτό το θέμα? πάντα μου έδινε κουράγιο.

Να είστε καλά όλοι..

καλημέρα σας !!

 

ΥΓ..προς Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος..

ελπίζω να έχετε ακόμα τον σκληρό δίσκο..θα σας τον ζητήσω !!

 

 

 

Δημήτρη καλησπέρα,

Είτε είσαι 47 πλέον, είτε νιώθεις 52 - ίσως μετρούν διπλά αυτά τα χρόνια πάνω σου -  είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που φαίνεται να το αντιμετώπισες. Αυτό το λέω γνωρίζοντας σε μόνο ως Jim1970.

Ενδεχομένως ο "Δημήτρης" να σήκωσε μεγάλο σταυρό. 

Επειδή έχω πάντα φοβία με όλα αυτά που καταπιάνομαι (τη δουλειά μας εννοώ), μήπως και μπλέξω δηλαδή κάνοντας τη δουλεία μου (τίμια), να ξέρεις ότι θα κρατήσω την ιστορία σου ως παράδειγμα για να αντιμετωπίσω μια ενδεχόμενη δύσκολη κατάσταση, παρόμοια με τη δική σου, την οποία καθώς φαίνεται μόνο από τύχη μπορούμε να αποφύγουμε σε αυτό το επάγγελμα.

Καλή δύναμη,

Σπύρος

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα Δημήτρη.

Δεν έχω λόγια ρε φίλε.

Πραγματικά μόλις τώρα το είδα.

Σου εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που έγραψες γι αυτό το θέμα.

Αν χρειαστείς οτιδήποτε ξέρεις πως θα με βρεις.

Καλό βράδυ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
11 ώρες πριν, noslave said:

Τέλος τώρα αυτά..

Από σήμερα κοίτα να χαρείς περισσότερο τις δίδυμες κόρες σου,τα ταξίδια και την παοκάρα σου!!

Και ελπίζω να σου μείνει και λίγος χρόνος για ακτιβισμό καθώς εκεί στην πτολεμαίδα μόνο οξυγόνο δεν αναπνέετε!

Καλή συνέχεια συνάδελφε!

Σπύρος,

σαν πολλά δε ξέρεις εσύ για την Πτολεμαίδα?

όλο και κάτι κάνουμε πάντως για οξυγόνο..ελπίζουμε να μας δώσει καμιά χαρά ο ΠΑΟΚ !!

να σαι καλά Σπύρο, καλημέρα..

Link to comment
Share on other sites

 • 0
11 ώρες πριν, Σ ΚΩΣΤΗΣ said:

Αν και δεν γνωριζομαστε  ειλικρινα  μπορω να καταβαινω τι τραβιξες  γιατι περασα μια παρομοια περιπτωση  ( με ανακριτες εισαγγελεις ξανα ανακριτες πρωτιδικεια κτλ )  που   μπορουσε να γυρισει και σε μενα η μουντζουρα  .

Να ΄σαι γερός και δυνατος .. αλλωστε τι μπορουμε να πουμε ολοι εμεις που ειμαστε απ εξω , πες οτι ηταν ενα κακο ονειρο που θα το θυμασε  με τα απο χρονια  και πιθανον να γελας .

καλο βραδυ

σ ευχαριστώ..καλή δύναμη και σε σένα..

Link to comment
Share on other sites

 • 0
11 ώρες πριν, ponzi said:

Δημήτρη καλησπέρα,

Είτε είσαι 47 πλέον, είτε νιώθεις 52 - ίσως μετρούν διπλά αυτά τα χρόνια πάνω σου -  είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που φαίνεται να το αντιμετώπισες. Αυτό το λέω γνωρίζοντας σε μόνο ως Jim1970.

Ενδεχομένως ο "Δημήτρης" να σήκωσε μεγάλο σταυρό. 

Επειδή έχω πάντα φοβία με όλα αυτά που καταπιάνομαι (τη δουλειά μας εννοώ), μήπως και μπλέξω δηλαδή κάνοντας τη δουλεία μου (τίμια), να ξέρεις ότι θα κρατήσω την ιστορία σου ως παράδειγμα για να αντιμετωπίσω μια ενδεχόμενη δύσκολη κατάσταση, παρόμοια με τη δική σου, την οποία καθώς φαίνεται μόνο από τύχη μπορούμε να αποφύγουμε σε αυτό το επάγγελμα.

Καλή δύναμη,

Σπύρος

jim1970 το πρωί, Δημήτρης το βράδυ..διχασμένη προσωπικότητα Σπύρο !! αρχίζω να πιστεύω πως κάτι τέτοιο διέγνωσαν κι αυτοί και μ άφησαν ελεύθερο..

καλή σου μέρα και σ ευχαριστώ !!

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
8 ώρες πριν, JORDAN6 said:

Καλησπέρα Δημήτρη.

Δεν έχω λόγια ρε φίλε.

Πραγματικά μόλις τώρα το είδα.

Σου εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που έγραψες γι αυτό το θέμα.

Αν χρειαστείς οτιδήποτε ξέρεις πως θα με βρεις.

Καλό βράδυ.

 σ ευχαριστώ πατρίδα..

θα πιούμε καφέ και θα τα πούμε από κοντά..

καλημέρα φίλε..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ρε τι παθαίνει ο άνθρωπος στα καλά καθούμενα. Καλά ξεμπερδέματα να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου και τί να πώ. Κάνουμε ένα επάγγελμα που από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να σε καταστρέψει χωρίς να φταίς οικονομικά και ψυχικά. Αμφιβάλλω εάν κάτσει στον αοποιδήποτε από εμάς τέτοια κατάσταση να μπορέσει να αντισταθμήσει, έστω την οικονομική χασούρα μιας τέτοιας περιπέτειας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
3 ώρες πριν, jim1970 said:

σαν πολλά δε ξέρεις εσύ για την Πτολεμαίδα?

όλο και κάτι κάνουμε πάντως για οξυγόνο..ελπίζουμε να μας δώσει καμιά χαρά ο ΠΑΟΚ !!

να σαι καλά Σπύρο, καλημέρα..

Έκατσα 2 χρόνια Κοζάνη...κάτι ξέρω!

Από τον ΠΑΟΚ μην περιμένεις και πολλά :D...εστίασε στις κοράκλες σου και είμαι σίγουρος ότι οι χαρές σου δεν θα έχουν τελειωμό!!!

Καλημέρα!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αγαπητέ Παοκτζή(δηλαδή γάυρε της θεσσαλονίκης χαχα) πραγματικά θορυβήθηκα από την άγνωστη σε μένα και στους περισσότερους ιστορία που μόλις ανάρτησες. Χάρηκα πολύ για την έκβαση της υπόθεσης και ελπίζω να κέρδισες όχι 5 ή 10 αλλά 30 χρόνια από τη ζωή σου ώστε να τα χαρείς με υγεία και χαρά στο μέλλον. Ίσως να σε νιώθω καλύτερα από τον καθένα σήμερα που μιλάμε γιατί και η δική μου ζωή έχει μπεί σε έναν αντίστοιχο(αλλά όχι παρόμοιο) κυκεώνα από το 2012 συγκεκριμένα και από τότε δεν έχω κοιμηθεί ήρεμα ποτέ.Ειλικρινά όπως είπε και ο ponzi απο καθαρή τύχη δεν έχει συμβεί σε όλους μας κάτι αντίστοιχο με όλες αυτές τις παραφροσύνες!!!! Σου εύχομαι κάθε καλό αδερφέ! 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Δημήτρη ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιό δυνατό.

Βέβαια μόνο εσύ ξέρεις τι τράβηξες πέρα από αυτά που λέμε εδώ μέσα.

Καλή δύναμη και τύχη σε όλους μας που είμαστε σε αυτό το επάγγελμα...

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

πέρα από το προσωπικό  του jim1970 ,αυτό το θέμα (2006) φαντάζει τόσο μακρινό και τόσο ξεπερασμένο!!!

εφοριακοί με βιβλία ,ανταγωνισμοί με λογιστές ,χειρόγραφα ,θεωρημένα.  Αλβανία του Χότζα.

μπορεί να γκρινιάζουμε αλλά η "ηλεκτρονικοποίηση" έλυσε πολλά πράγματα με την άμεση διασταύρωση. απλά το DNA του Χότζα πέρασε και στα ηλεκτρονικά μέσα.

Οπως από το 2006 στο 2017 γίνανε βήματα ,ελπίζω το 2027 να λειτουργούν όλα τέλεια.

 

Εσένα jim γιατί σε τρέχανε, ΑΠΔ κανονικά δεν έκανες και έκανες υποβολή με ότι ονόματα-ΑΦΜ-ΑΜ σου δίνανε?

τι ευθύνη είχες εσύ?

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αντε ρε Δημήτρη εσυ πέρασες λούκι γερό,τέλος πάντων νάστε τώρα ολοι καλά μια και τώρα μπαίνει το νερό στο αυλάκι.

Θα τα πούμε στην συνάντηση,που ελπίζω νάμαστε.

Είναι να μην σου κάτσει η στραβή.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
πριν μία ώρα, KABONTOROS said:

Αντε ρε Δημήτρη εσυ πέρασες λούκι γερό,τέλος πάντων νάστε τώρα ολοι καλά μια και τώρα μπαίνει το νερό στο αυλάκι.

Θα τα πούμε στην συνάντηση,που ελπίζω νάμαστε.

Είναι να μην σου κάτσει η στραβή.

Καλησπέρα Γιάνναρε και σ ευχαριστώ..

Νόμιζα πως το γνώριζες, γιατί στην συνάντηση της Φλώρινας τον Νοέμβριο του 2012 το είχα συζητήσει με πολλά παιδιά..

Να είσαι καλά..

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...