Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
KAROLOS

H ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Question

Επειδή μου έχει τύχει πρόσφατα να το δω ακόμη και μπροστά μου ( συναλλαγή δηλαδή υπαλλήλου Δ.Ο.Υ. με επιχειρηματία ), που αφορούσε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων απο αυτόν ( κάποιοι υπάλληλοι έχουν αποθρασυνθεί εντελώς ) , παραθέτω την παρακάτω απόφαση .

Και το κάνω διότι αισθάνομαι αγανάκτηση ....

Αριθ. Απόφ. 2317/2003 ( ΣΤ' Ποιν. τμ. Α.Π. )

Προεδρεύων: Θεόδωρος Μπάκας, Αρεοπαγίτης

Εισηγητής: Χρήστος Μπαβέας, Αρεοπαγίτης

Εισαγγελεύς: Γεώργιος Ζορμπάς, Αντεισαγγελεύς

Δικηγόρος: Ι. Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», «απαγορεύεται σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του ως άνω εγκλήματος αρκεί η εκ μέρους των φοροτεχνικών υπαλλήλων τήρηση λογιστικών βιβλίων φορολογουμένων ή η παροχή σ' αυτούς φορολογικών ή άλλων συμβουλών ή υπηρεσιών γενικά, χωρίς να απαιτείται οι ενέργειες αυτές να τείνουν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν σ' αυτήν περιέχονται με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη. Η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠΔ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης ή τη μείωση της ποινής, εφόσον, όμως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία για τη θεμελίωσή τους, χωρίς να αρκεί μόνη η επίκληση της νομικής διατάξεως η οποία τους προβλέπει ή του χαρακτηρισμού με τον οποίο είναι γνωστοί αυτοί στη νομική ορολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός είναι και εκείνος περί συγγνωστής νομικής πλάνης που προβλέπεται από το άρθρο 31 παρ. 2 του Π.Κ., σύμφωνα με την οποία η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε δικαίωμα να τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή. Απαραίτητα στοιχεία του ισχυρισμού αυτού για να είναι ορισμένος, είναι εκτός εκείνων που συνιστούν την ίδια την πλάνη, και η προσωπική κατάσταση του δράστη που προσδιορίζεται από την ηλικία, τις πνευματικές ικανότητες, το επάγγελμα, την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για να ενημερωθεί περί του ισχύοντος δικαίου, ακόμη και τον πνευματικό του περίγυρο ώστε με τη στάθμιση και των προσωπικών αυτών στοιχείων να σχηματίσει το δικαστήριο πεποίθηση αν ο ισχυρισμός είναι αληθινός ή προσχηματικός. Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.

2. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το συνδυασμό του σκεπτικού με το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο που δίκασε κατ' έφεση και την εξέδωσε, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη, περί τα πράγματα, κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στο Μ. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από ... μέχρι και το μήνα ... ο κατηγορούμενος αν και ήταν φοροτεχνικός υπάλληλος που υπηρετούσε στη Δ.Ο.Υ. Α. Αττικής και λόγω της ιδιότητάς του αυτής απαγορεύεται από το νόμο να τηρεί λογιστικά βιβλία ή να παρέχει σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές, παραταύτα αυτός τηρούσε τα λογιστικά βιβλία της ατομικής επιχειρήσεως της φορολογουμένης Χ.Π., η οποία διατηρούσε εμπορικό κατάστημα με την επωνυμία « ...», στην οδό Σ. στο ... και της παρείχε φορολογικές και άλλες υπηρεσίες έναντι αμοιβής 20.000 δραχμών μηνιαίως. Συγκεκριμένα δε την προέτρεψε να εκδώσει ένα εικονικό τιμολόγιο προς μια υπαρκτή ανώνυμη εταιρεία, που γνώριζε ο κατηγορούμενος, ποσού 5.000.000 δραχμών προκειμένου να εισπράξει και να εκμεταλλευτεί επί ένα δίμηνο τον Φ.Π.Α. Επίσης δε κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-1993 μέχρι και 15-3-1994 τηρούσε τα λογιστικά βιβλία του Κ.Π. που διατηρούσε καφετέρια «Κ.» στο .... Αττικής και συγχρόνως του παρείχε φορολογικές και άλλες συμβουλές και υπηρεσίες. Ειδικότερα στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως αναφέρεται ότι η λήψη αμοιβής από τον κατηγορούμενο για τις παρεχόμενες ως άνω υπηρεσίες του, προκύπτει από τη σαφή κατάθεση της μηνύτριας, την οποία επιβεβαίωσε και ο μάρτυρας Ε.Γ., ο οποίος εργαζόταν στο κατάστημα της μηνύτριας και ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του δέχθηκε ότι αυτός έκανε τις καταχωρίσεις στα βιβλία της επιχειρήσεως της μηνύτριας, τα δε βιβλία πήγαινε στο κατάστημα αυτής, την επομένη ημέρα, η γυναίκα του. Τέλος, για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί νομικής πλάνης, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως διαλαμβάνεται η εξής αιτιολογία: « ο ισχυρισμός του δε ότι παρείχε τις υπηρεσίες του αυτές χωρίς αμοιβή δεν κρίνεται πειστικός ενόψει του ότι δεν προέκυψε κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την παροχή του αυτή άνευ αμοιβής». Με βάση τις σκέψεις αυτές το Εφετείο κήρυξε τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο της παραβάσεως του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 με την ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία.

3. Με τις παραδοχές του αυτές το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προβαλλόμενη απόφασή του την κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα, και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης, όπως γι' αυτήν τελικώς καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992, την οποία εφάρμοσε ορθά χωρίς να την παραβιάσει εκ πλαγίου και να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, δεν εφάρμοσε εσφαλμένα την διάταξη αυτή εκ του ότι δεν διέλαβε παραδοχή ότι οι απαγορευμένες ενέργειες του κατηγορουμένου κατέτειναν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει την απόρριψη του προβληθέντος από τον κατηγορούμενο ισχυρισμού περί νομικής πλάνης, διότι, όπως προκύπτει από τα ενσωματωμένα στην προσβαλλόμενη απόφαση πρακτικά, ο σχετικός ισχυρισμός είχε προβληθεί κατά τρόπον αόριστο. Συγκεκριμένα ο συνήγορος του κατηγορουμένου « ζήτησε την αθώωση του πελάτου του και κατέθεσε αυτοτελή ισχυρισμό περί νομικής πλάνης », χωρίς να εκθέσει ενώπιον του δικαστηρίου κανένα εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαιτούνται για το ορισμένο του ισχυρισμού του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, εν τούτοις απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν ως αβάσιμο, αφού δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος ελάμβανε αμοιβή για τις παρεχόμενες απαγορευμένες υπηρεσίες του, και έτσι απέκλεισε την συνδρομή συγγνωστής νομικής πλάνης (δηλαδή ότι πεπλανημένως πίστευε ότι είχε δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του στους φορολογουμένους άνευ αμοιβής). Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' πρώτος και δεύτερος (τελευταίος) λόγοι της αιτήσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμοι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Θα επέμβω και θα γράψω το εξής .... Είχα γράψει παλιότερα στο θέμα με το αν πρέπει ή όχι να γίνονται συμφωνητικά του Λογιστή κλπ ότι θα πρέπει η δική μας ευθύνη να υπάρχει βεβαίως αλλά σε κάθέ περίπτωση να είναι με βάση την συμφωνηθείσα αμοιβή και με όριο το κρίσιμο έτους του λάθους , δηλαδή αν παίρνεις 50 ευρώ το μήνα να μην μπορεί να αξιώσει ο πελάτης ή οποιοσδήποτε πάνω από το 12 μήνο (12χ50) .....

Αν είναι δυνατό δηλαδή να παίρνεις 50-100 ευρώ και να κινδυνεύεις να καταστραφείς οικονομικά, κοινωνικά , οικογενειακά και ψυχολογικά..... Αυτά μόνο σε το κλάδο αυτό μπορούν να συμβούν .......

Βέβαια ΚΑΙ σε αυτό έπρεπε να είχε πάρει ήδη θέση η Ποφεε με τον 3842 , αλλά δυστυχώς την έχουμε τιμή μας και καμάρι μας να ζητάει παρατάσεις και να παίρνει τα ...............

Δουλεύουμε σε ένα πλαίσιο στο οποίο για τα πάντα ευθυνόμαστε και για τα πάντα είμαστε υπόλογοι και όπως είπε σωστά ο συνάδελφος ζούμε σε μια χώρα όπου η φήμη είναι χειρότερη από το γεγονός κοινώς καλύτερα να σου βγεί το μάτι παρά το όνομα .......

Εδώ κάνουμε το σταυρό μας να είμαστε κάλα κάθε μέρα για να προλαβαίνουμε τις υποχρεώσεις , είναι το μοναδικό επάγγελμα που δεν έχει δικαίωμα ούτε να αρρωστήσεις ..........

Τουλάχιστον είναι θετικό το γεγονός ότι ο τοπικός σύλλογος πήρε θέση !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Για ψάξε λίγο καλύτερα να δείς αν έχει τιμωρηθεί λογιστής ή όχι.

Συνάδελφε, αν εισαι συνάδελφος, μην είμαστε προκλητικοί!

οχι και μεταξύ μας, απλά μερικά πράγματα δεν μας αρέσουν, όχι να τα εκχυδαίζουμε κιολάς

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εκεί ναι.....

Οπότε, το κειμενάκι το έχει γράψει η αστυνομία...

Δεν έχει να κάνει δημοσιογράφος.....

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαδικτυακή απάτη εξιχνιάσθηκε, από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.)

Αφορά άλλη μία υπόθεση, η οποία έγινε στο πλαίσιο ερευνών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων εξαπάτησης του Ιδρύματος, μέσω ηλεκτρονικής υποβολής ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

Ταυτοποιήθηκε για τη συμμετοχή του, 42χρονος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου στην πόλη της Πτολεμαΐδας

Οι συνολικές ζημιές που έχει υποστεί το Ι.Κ.Α. από τις περιπτώσεις αυτές ξεπερνούν τα -3.040.000- ευρώ

Άλλη μία περίπτωση διαδικτυακής απάτης σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) εξιχνιάστηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ενεργούμενης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης για απάτη και πλαστογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά του φορέα του Ιδρύματος.

Η υπόθεση αφορά ηλεκτρονική υποβολή ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μέσω του διαδικτύου, ενώ ταυτοποιήθηκε για τη συμμετοχή του σε αυτή, 42χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Η ζημιά για το Ι.Κ.Α., σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε -40.000- ευρώ.

Αναλυτικότερα, η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, ξεκίνησε ύστερα από σχετικές καταγγελίες δύο Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.που βρίσκονται σε επαρχιακές πόλεις. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, άγνωστα άτομα με τη χρήση συνολικά οχτώ (8) ηλεκτρονικών ιχνών, είχαν υποβάλλει μέσω του διαδικτύου, ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

Με αυτό τον τρόπο, είχαν δηλώσει εικονικά, αλλοδαπούς και ημεδαπούς ως εργάτες οικοδομικών έργων και ημέρες απασχόλησης που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Οι ψευδώς δηλωμένοι εργάτες λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις απορρέουσες από αυτήν παροχές (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα κ.ά.), ενώ ουδέποτε καταβάλλονταν οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Από την αστυνομική διαδικτυακή έρευνα, που έγινε στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και την ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων, εντοπίστηκε «γεωγραφικά» συγκεκριμένο σημείο προέλευσης των ηλεκτρονικών ιχνών, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Πρόκειται για λογιστικό γραφείο ιδιοκτησίας 42χρονου ημεδαπού, στο οποίο, κλιμάκιο αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διενήργησε έρευνα, προχθές (13.07.2012) το πρωί, παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας, κατασχέθηκαν ένας (1) σκληρός δίσκος Η/Υ και πέντε (5) εκτυπωμένες σελίδες από ηλεκτρονικό υπολογιστή του γραφείου, οι οποίες περιλαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του φορέα, για την υποβολή ενσήμων σε άτομα που φέρονται ότι εργάζονταν στα επίμαχα οικοδομικά έργα, καθώς επίσης και ηλεκτρονικά μηνύματα του φορέα για την απενεργοποίηση αυτών των κωδικών .

Το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί για τον 42χρονο ιδιοκτήτη του λογιστικού γραφείου, θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης.

Σημειώνεται ότι για την εξιχνίαση αυτού του είδους περιπτώσεων εξαπάτησης, σε βάρος του φορέα του Ιδρύματος, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξήγαγε πολυήμερες και εμπεριστατωμένες αστυνομικές (φυσικές και διαδικτυακές) έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν ψηφιακά ίχνη και συγκεκριμένοι χώροι, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αλλά και επαρχιακών πόλεων.

Στις περιπτώσεις αυτές εξακριβώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν πρόσωπα, «εμπνευστές» και εμπλεκόμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν τα αδικήματα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης και της πλαστογραφίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του Ι.Κ.Α. οι συνολικές ζημιές που έχει υποστεί το Ίδρυμα ξεπερνούν τα -3.040.000- ευρώ.

Όπως το βλέπω, δεν φταίει κανείς αδηφάγος δημοσιογράφος...

Το δελτίο τύπου από το αρχηγείο της αστυνομίας είναι παραπάνω από ξεκάθαρο....

Διαδικτυακή απάτη εξιχνιάσθηκε

Ταυτοποιήθηκε για τη συμμετοχή του, 42χρονος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου στην πόλη της Πτολεμαΐδας

Άλλη μία περίπτωση διαδικτυακής απάτης σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) εξιχνιάστηκε

αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης για απάτη και πλαστογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά του φορέα του Ιδρύματος.

Η υπόθεση αφορά ηλεκτρονική υποβολή ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μέσω του διαδικτύου, ενώ ταυτοποιήθηκε για τη συμμετοχή του σε αυτή, 42χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Πρόκειται για λογιστικό γραφείο ιδιοκτησίας 42χρονου ημεδαπού,

Το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί για τον 42χρονο ιδιοκτήτη του λογιστικού γραφείου, θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης.

Σημειώνεται ότι για την εξιχνίαση αυτού του είδους περιπτώσεων εξαπάτησης, σε βάρος του φορέα του Ιδρύματος, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξήγαγε πολυήμερες και εμπεριστατωμένες αστυνομικές (φυσικές και διαδικτυακές) έρευνες,

Στις περιπτώσεις αυτές εξακριβώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν πρόσωπα, «εμπνευστές» και εμπλεκόμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν τα αδικήματα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης και της πλαστογραφίας.

Τι να σου κάνουν και οι δημοσιογράφοι... Απλά αναπαρήγαγαν αυτά που δημοσιεύσανε από την αστυνομία.... Παράξενο πάντως ότι δεν αναφέρθηκε ούτε ο εργολάβος, ούτε ο ιδιοκτήτης, ούτε οι ασφαλισμένοι....

Μόνο ο λογιστής.............

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

η κύρια ευθύνη είναι της αστυνομίας

αν ακούσεις και την συνέντευξη τύπου της ένωσης της κοζάνης και μιλάω για την απάντηση της αστυνόμου θα καταλάβεις

από κει το πήραν τα παπαγαλάκια της δημοσιογραφίας και το έβγαλαν στον αέρα

φυσικά αν ήταν καμιά υπόθεση με εμπλεκόμενο μπάτσο (προστασία, ναρκωτικά κλπ) δεν θα τον φωτογράφιζαν ούτε κατά διάνοια

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Να και ο συνασπισμιώτης, οι μπάτσοι του φταίξανε, δεν τον σχολιάζω μην φανώ ΠΕΦΕ λαός.

Εγω δεν εχω καταλάβει μέσα σε όλα τι δουλειά είχαν να πάνε με καταδρομικές ενέργεις τα κομμάντα, να κατασχέσουν ιδιωτικό υπολογιστή που στο κάτω κάτω μπορεί να είχε τσόντες μεσα, ή να ειχε εξωσυζηγικές συζητήσεις, καππέλο του και δικαιωμα του, καθόλου δικό τους. Με ποιό δικαιωμα η φραπελάς του αντωνιάδη που όλο τους συμπαραστέκεται αλλά όλο του σπάνε το μαγαζί και η φραπελάς πίνει καφέ, στην καφετέρια του μπαγκλαντιανού με την φυματίωση. Αναρωτιέμαι και πάλι οι ΑΠΔ δεν στέλνονται απο τον τηρών τα λογιστικά βιβλία? Αρα μας λένε οτι ο λογιστής δεν έχει καμμία ευθύνη κοβει δεν κόβει απυ, παει η ευθύνη της επιτροπής ανταγωνισμού περίπατο.Σε άλλο θέμα με ποιό δικαίωμα καταπατούν το δικαίωμα του απορρητου των τηλεπικοινωνιών, εστω και κρατική υπηρεσία, οι ανεξάρτητες αρχές για αυτό τον λόγο βγήκαν, για τις κρατικές υπηρεσίες, τζάμπα χρήμα παίρνουν και αυτοί? Γεμίσαμε οεετζηδες παπατζήδες.

Τι παραπάνω κερδισαν απο το να παρουν αντιγραφο ΑΠΔ απο το ΙΚΑ και ηλεκτρονικη διευθυνση του αποστολέα? Με τέτοια φραπελας θα διώξουν τα πακιστανά?

Συνάδελφε σου προτείνω με τα πενιχρά σου μέσα να προσφύγεις στην δικαιοσύνη, με την λογική αυτών που μόλις είπα, απλά και ταπεινά, μην αρχίσεις μπουρδολογίες , να ζητήσεις αποζημίωση απο τα κομμαντα για ψυχική οδύνη , διασυρμό, ασκοπες ενεργειες που δεν συνάδουν με το επάγγελμα του λογιστή, που στην πράξη σε κανένα μα κανένα ΄δικαστήριο δεν του προσάπτουν ευθυνη περαν του 2515/97 που ουδείς ασχολείται, ισχύουν ακόμα χουντικοί νόμοι ψηφισμένοι ειτε απο τον παπαδόπουλο ειτε απο τον σημίτη, ειτε απο τον καραμαν- αλη.

Εκτος αμα πουλαγες ναρκωτικά ή εκλεψες ή σκοτωσες που δεν έχουν καμμια σχέση με την επαγγελματική σου δραστηριότητα, το λογιστικό ασυλο δεν υπάρχε4ι ακομα.

Πάνε να σε κάψουν με το σκεπτικό οτι ενας συντεχνιακός νόμος ο 2515/97 υπάρχει, ενω δεν έχει καμμια ισχύ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

User password υπηρχαν..?

είμαι χαζός είμαι χαζός είμαι χαζος , ο ηλίθιος του ντοστογιεφσκι :ph34r:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Να και ο συνασπισμιώτης, οι μπάτσοι του φταίξανε, δεν τον σχολιάζω μην φανώ ΠΕΦΕ λαός.

Εγω δεν εχω καταλάβει μέσα σε όλα τι δουλειά είχαν να πάνε με καταδρομικές ενέργεις τα κομμάντα, να κατασχέσουν ιδιωτικό υπολογιστή που στο κάτω κάτω μπορεί να είχε τσόντες μεσα, ή να ειχε εξωσυζηγικές συζητήσεις, καππέλο του και δικαιωμα του, καθόλου δικό τους. Με ποιό δικαιωμα η φραπελάς του αντωνιάδη που όλο τους συμπαραστέκεται αλλά όλο του σπάνε το μαγαζί και η φραπελάς πίνει καφέ, στην καφετέρια του μπαγκλαντιανού με την φυματίωση. Αναρωτιέμαι και πάλι οι ΑΠΔ δεν στέλνονται απο τον τηρών τα λογιστικά βιβλία? Αρα μας λένε οτι ο λογιστής δεν έχει καμμία ευθύνη κοβει δεν κόβει απυ, παει η ευθύνη της επιτροπής ανταγωνισμού περίπατο.Σε άλλο θέμα με ποιό δικαίωμα καταπατούν το δικαίωμα του απορρητου των τηλεπικοινωνιών, εστω και κρατική υπηρεσία, οι ανεξάρτητες αρχές για αυτό τον λόγο βγήκαν, για τις κρατικές υπηρεσίες, τζάμπα χρήμα παίρνουν και αυτοί? Γεμίσαμε οεετζηδες παπατζήδες.

Τι παραπάνω κερδισαν απο το να παρουν αντιγραφο ΑΠΔ απο το ΙΚΑ και ηλεκτρονικη διευθυνση του αποστολέα? Με τέτοια φραπελας θα διώξουν τα πακιστανά?

Συνάδελφε σου προτείνω με τα πενιχρά σου μέσα να προσφύγεις στην δικαιοσύνη, με την λογική αυτών που μόλις είπα, απλά και ταπεινά, μην αρχίσεις μπουρδολογίες , να ζητήσεις αποζημίωση απο τα κομμαντα για ψυχική οδύνη , διασυρμό, ασκοπες ενεργειες που δεν συνάδουν με το επάγγελμα του λογιστή, που στην πράξη σε κανένα μα κανένα ΄δικαστήριο δεν του προσάπτουν ευθυνη περαν του 2515/97 που ουδείς ασχολείται, ισχύουν ακόμα χουντικοί νόμοι ψηφισμένοι ειτε απο τον παπαδόπουλο ειτε απο τον σημίτη, ειτε απο τον καραμαν- αλη.

Εκτος αμα πουλαγες ναρκωτικά ή εκλεψες ή σκοτωσες που δεν έχουν καμμια σχέση με την επαγγελματική σου δραστηριότητα, το λογιστικό ασυλο δεν υπάρχε4ι ακομα.

Πάνε να σε κάψουν με το σκεπτικό οτι ενας συντεχνιακός νόμος ο 2515/97 υπάρχει, ενω δεν έχει καμμια ισχύ

άρες μάρες ........ ατάκτως ερριμμένες

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

άρες μάρες ........ ατάκτως ερριμμένες

ειμαι ημουν και παραμένω νούμερο παρα την ηλικια μου ατάκτως,

εσενα σε πληρώνουν αλήθεια?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στα οικοδομοτεχνικά έργα τις εισφορές τις αποδίδει ο ιδιοκτήτης του έργου και όχι ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος αντίστοιχα.(εκτός και αν είναι σύστημα αντιπαροχής που είναι ο κατασκευαστής υπεύθυνος δηλαδή πρέπει να υπάρχουν προσλήψεις, επιθεώρηση εργασίας κλπ).

Δεν ξέρω τι περίπτωση ανήκει η παραπάνω περίπτωση.

Φυσικά αφού έχουν ελεχθεί όλα αυτά τα στοιχεία από τον λογιστή (κάρτες πρόσληψης,επιθεωρήσεις κλπ) του κατασκευαστή γαι το προσωπικό που απασχολεί δεν έχει καμμία απολύτως ευθύνη ο λογιστής και θεωρώ αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί ,και πρέπει να αποκατασταθεί ο συνάδελφος άμεσα.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Φυσικά αφού έχουν ελεχθεί όλα αυτά τα στοιχεία από τον λογιστή (κάρτες πρόσληψης,επιθεωρήσεις κλπ) του κατασκευαστή γαι το προσωπικό που απασχολεί δεν έχει καμμία απολύτως ευθύνη ο λογιστής

Σε οικοδομικά....?????

Έχεις στείλει ποτέ...????

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε οικοδομικά....?????

Έχεις στείλει ποτέ...????

Τι εννοείς; αν τους έχει σαν εργαζομένους η τεχνική εταιρία θα πρέπει να υπάρχουν.(αν είναι υπόχρεος ο κατασκευαστής)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τι εννοείς; αν τους έχει σαν εργαζομένους η τεχνική εταιρία θα πρέπει να υπάρχουν.(αν είναι υπόχρεος ο κατασκευαστής)

Σε αυτό έχει δίκιο ο συνάδελφος.

Αλλά αν είναι οικοδομή της κυρίας Καίτης που είναι ιδιώτης και ο εργολάβος δίνει τα ένσημα στο λογιστή δεν υπάρχουν ούτε προσλήψεις ούτε τίποτα...

Και νομίζω αυτή ήταν η περίπτωση, σκόρπιες εικονικές οικοδομές που δεν υπήρξαν ποτε.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Σε οικοδομικά....?????

Έχεις στείλει ποτέ...????

Ρε Στέφανε τι ερώτηση είναι τούτη, αφού όλα είναι άρπα κόλλα. Το ζήτημα είναι μην σου κάτσει γιατί αν σου κάτσει.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Παιδιά προτείνω η ομοσπονδία να καλύψει οικονομικά τα δικαστικά έξοδα που θα κάνει ο συνάδελφος και κατά επέκταση εάν χρειαστεί να συμβάλουμε όλοι με τον οβολό μας, (πάντα μέσω της ΠΟΦΕΕ). Το θέμα μας αφορά όλους. Σήμερα ήταν αυτός, αύριο θα είμαστε εμείς.

Πως σας φαίνεται σαν ιδέα ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Τι εννοείς; αν τους έχει σαν εργαζομένους η τεχνική εταιρία θα πρέπει να υπάρχουν.(αν είναι υπόχρεος ο κατασκευαστής)

Παραξενεύομαι γιατί στα ιδιωτικά τι προσλήψεις πίνακες να τσεκάρεις.....

Και μιλάω για ιδιώτες, γιατί άμα είναι εταιρία έχει οργανωμένο λογιστήριο και δεν πάει σε γραφείο για να στείλει την ΑΠΔ.............

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Παιδιά προτείνω η ομοσπονδία να καλύψει οικονομικά τα δικαστικά έξοδα που θα κάνει ο συνάδελφος και κατά επέκταση εάν χρειαστεί να συμβάλουμε όλοι με τον οβολό μας, (πάντα μέσω της ΠΟΦΕΕ). Το θέμα μας αφορά όλους. Σήμερα ήταν αυτός, αύριο θα είμαστε εμείς.

Πως σας φαίνεται σαν ιδέα ?

Άπειρα τα like σε αυτη την ανάρτηση.

Ειμαι και εγω μέσα.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest TZABELAS KITSOS

Άπειρα τα like σε αυτη την ανάρτηση.

Ειμαι και εγω μέσα.....

δεν υπαρχει σαλιο

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

και οπτικοακουστικό...

καλή συνέχεια συνάδελφε, γερά και δυνατά είμαστε μαζί σου

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλημέρα και από μένα .από την στιγμή που διάβασα γιαυτο το γεγονός έχω πράγματι θορυβηθεί πολύ, γιατί έχω και εγώ πελάτες που χρεωστάνε ΙΚΑ ενώ εγώ εξακολουθώ να τους στέλνω κανονικά ΑΠΔ . Η ερώτηση μου έγκειται στην δυνατότητα που νομιμοποιούμαι να μην υποβάλλω ΑΠΔ σε αυτούς που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση τους αυτήν

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στα οικοδομοτεχνικά έργα τις εισφορές τις αποδίδει ο ιδιοκτήτης του έργου και όχι ο εργολάβος ή ο υπεργολάβος αντίστοιχα.(εκτός και αν είναι σύστημα αντιπαροχής που είναι ο κατασκευαστής υπεύθυνος δηλαδή πρέπει να υπάρχουν προσλήψεις, επιθεώρηση εργασίας κλπ).

Δεν ξέρω τι περίπτωση ανήκει η παραπάνω περίπτωση.

Φυσικά αφού έχουν ελεχθεί όλα αυτά τα στοιχεία από τον λογιστή (κάρτες πρόσληψης,επιθεωρήσεις κλπ) του κατασκευαστή γαι το προσωπικό που απασχολεί δεν έχει καμμία απολύτως ευθύνη ο λογιστής και θεωρώ αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί ,και πρέπει να αποκατασταθεί ο συνάδελφος άμεσα.

Συμβαίνει αυτό,που γράφει παρακάτω ο συνάδελφος Πέτρος και οι λογιστές εφόσον έχουμε τα πλήρη στοιχεία

των εργαζόμενων στις οικοδομές,απλά μεταφέρουμε τα δεδομένα στις ΑΠΔ.

Όταν κάποτε πρότεινα σε κάποιον εργολάβο να στείλει αυτός τις ΑΠΔ για τον πελάτη του και όχι "εγώ" ως ο

λογιστής του πελάτη του,αφού με αγριοκοίταξε μου τόνισε ότι πρέπει να το κάνω εγώ για λογαριασμό του

πελάτη μου/του και να παρακολουθήσω και την πληρωμή των ΑΠΔ,διότι ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη

για "τα του ΙΚΑ".

Σε αυτό έχει δίκιο ο συνάδελφος.

Αλλά αν είναι οικοδομή της κυρίας Καίτης που είναι ιδιώτης και ο εργολάβος δίνει τα ένσημα στο λογιστή δεν υπάρχουν ούτε προσλήψεις ούτε τίποτα...

Και νομίζω αυτή ήταν η περίπτωση, σκόρπιες εικονικές οικοδομές που δεν υπήρξαν ποτε.

Η απορία μου Πέτρο είναι πως δεν ελέγχονται αυτές οι οικοδομές όταν οι ΙΚΑΤΖΗΔΕΣ μπαίνουν στο σπίτι του

κάθε ιδιώτη για τον παραμικρό έλεγχο των κατασκευών,που πιθανώς να υπάρχουν.Πως επίσης βγάζουν κω-

δικούς πρόσβασης στο site του ΙΚΑ εφόσον δεν υπάρχουν οικοδομίκά έργα;;

Καλημέρα και από μένα .από την στιγμή που διάβασα γιαυτο το γεγονός έχω πράγματι θορυβηθεί πολύ, γιατί έχω και εγώ πελάτες που χρεωστάνε ΙΚΑ ενώ εγώ εξακολουθώ να τους στέλνω κανονικά ΑΠΔ . Η ερώτηση μου έγκειται στην δυνατότητα που νομιμοποιούμαι να μην υποβάλλω ΑΠΔ σε αυτούς που δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση τους αυτήν

Aγαπητέ συνάδελφε έτσι ακριβώς ξεκινάει η προπαγάντα όταν θέλουν να εφαρμόσουν ένα "μέτρο" οι κυβερνώντες.

Προσπαθούν με προβοκάτσιες να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και να απαξιώσουν ένα σωστό εργαλείο,που

είναι η ΑΠΔ. ώστε όταν κάποιος αδυνατεί να εξοφλήσει τις εισφορές να ακυρώνουν και τις ΑΠΔ. Να δεις μάλιστα ότι

η επόμενη φάση είναι ακριβώς αυτή.Έτσι θα έχουν πολλαπλό όφελος,από τα πρόστιμα,για επανυποβολές των ΑΠΔ,

και για τις λιγώτερες συντάξεις,που θα βγαίνουν εφόσον θα επιμηκύνεται η διαδικασία διεκδίκησης "ενσήμων" αλλά

και από τα λιγώτερα νοσήλεια και φάρμακα,που θα χορηγούν στους εργαζόμενους αλλά ΜΗ ασφαλισμένους.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Νομίζω για το τι ακριβώς έγινε μπορεί να μας το πει μόνο ο συνάδελφος από την Πτολεμαίδα.

Με βάσει τη λογική μου όμως πιστεύω ότι το θέμα αφορούσε οικοδομές ιδιωτών - που λογικά εγγράφηκαν στο ΙΚΑ με πλαστά στοιχεία - αλλά απλά είναι μια υπόθεση αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση έλεγχος σε προσλήψεις ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει γιατί χαρτιά δεν υπάρχουν.

Αν αφορούσε μια και μόνο μια τεχνική εταιρεία τότε αλλάζει το θέμα (σε τέτοια περίπτωση και εμείς οι λογιστές έχουμε ευθύνη - γιατί έλεγχος μπορεί να γίνει).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...