Jump to content
 • 0

H ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


KAROLOS
 Share

Question

Επειδή μου έχει τύχει πρόσφατα να το δω ακόμη και μπροστά μου ( συναλλαγή δηλαδή υπαλλήλου Δ.Ο.Υ. με επιχειρηματία ), που αφορούσε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων απο αυτόν ( κάποιοι υπάλληλοι έχουν αποθρασυνθεί εντελώς ) , παραθέτω την παρακάτω απόφαση .

Και το κάνω διότι αισθάνομαι αγανάκτηση ....

Αριθ. Απόφ. 2317/2003 ( ΣΤ' Ποιν. τμ. Α.Π. )

Προεδρεύων: Θεόδωρος Μπάκας, Αρεοπαγίτης

Εισηγητής: Χρήστος Μπαβέας, Αρεοπαγίτης

Εισαγγελεύς: Γεώργιος Ζορμπάς, Αντεισαγγελεύς

Δικηγόρος: Ι. Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», «απαγορεύεται σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του ως άνω εγκλήματος αρκεί η εκ μέρους των φοροτεχνικών υπαλλήλων τήρηση λογιστικών βιβλίων φορολογουμένων ή η παροχή σ' αυτούς φορολογικών ή άλλων συμβουλών ή υπηρεσιών γενικά, χωρίς να απαιτείται οι ενέργειες αυτές να τείνουν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν σ' αυτήν περιέχονται με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη. Η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠΔ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης ή τη μείωση της ποινής, εφόσον, όμως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία για τη θεμελίωσή τους, χωρίς να αρκεί μόνη η επίκληση της νομικής διατάξεως η οποία τους προβλέπει ή του χαρακτηρισμού με τον οποίο είναι γνωστοί αυτοί στη νομική ορολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός είναι και εκείνος περί συγγνωστής νομικής πλάνης που προβλέπεται από το άρθρο 31 παρ. 2 του Π.Κ., σύμφωνα με την οποία η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε δικαίωμα να τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή. Απαραίτητα στοιχεία του ισχυρισμού αυτού για να είναι ορισμένος, είναι εκτός εκείνων που συνιστούν την ίδια την πλάνη, και η προσωπική κατάσταση του δράστη που προσδιορίζεται από την ηλικία, τις πνευματικές ικανότητες, το επάγγελμα, την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για να ενημερωθεί περί του ισχύοντος δικαίου, ακόμη και τον πνευματικό του περίγυρο ώστε με τη στάθμιση και των προσωπικών αυτών στοιχείων να σχηματίσει το δικαστήριο πεποίθηση αν ο ισχυρισμός είναι αληθινός ή προσχηματικός. Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.

2. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το συνδυασμό του σκεπτικού με το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο που δίκασε κατ' έφεση και την εξέδωσε, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη, περί τα πράγματα, κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στο Μ. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από ... μέχρι και το μήνα ... ο κατηγορούμενος αν και ήταν φοροτεχνικός υπάλληλος που υπηρετούσε στη Δ.Ο.Υ. Α. Αττικής και λόγω της ιδιότητάς του αυτής απαγορεύεται από το νόμο να τηρεί λογιστικά βιβλία ή να παρέχει σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές, παραταύτα αυτός τηρούσε τα λογιστικά βιβλία της ατομικής επιχειρήσεως της φορολογουμένης Χ.Π., η οποία διατηρούσε εμπορικό κατάστημα με την επωνυμία « ...», στην οδό Σ. στο ... και της παρείχε φορολογικές και άλλες υπηρεσίες έναντι αμοιβής 20.000 δραχμών μηνιαίως. Συγκεκριμένα δε την προέτρεψε να εκδώσει ένα εικονικό τιμολόγιο προς μια υπαρκτή ανώνυμη εταιρεία, που γνώριζε ο κατηγορούμενος, ποσού 5.000.000 δραχμών προκειμένου να εισπράξει και να εκμεταλλευτεί επί ένα δίμηνο τον Φ.Π.Α. Επίσης δε κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-1993 μέχρι και 15-3-1994 τηρούσε τα λογιστικά βιβλία του Κ.Π. που διατηρούσε καφετέρια «Κ.» στο .... Αττικής και συγχρόνως του παρείχε φορολογικές και άλλες συμβουλές και υπηρεσίες. Ειδικότερα στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως αναφέρεται ότι η λήψη αμοιβής από τον κατηγορούμενο για τις παρεχόμενες ως άνω υπηρεσίες του, προκύπτει από τη σαφή κατάθεση της μηνύτριας, την οποία επιβεβαίωσε και ο μάρτυρας Ε.Γ., ο οποίος εργαζόταν στο κατάστημα της μηνύτριας και ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του δέχθηκε ότι αυτός έκανε τις καταχωρίσεις στα βιβλία της επιχειρήσεως της μηνύτριας, τα δε βιβλία πήγαινε στο κατάστημα αυτής, την επομένη ημέρα, η γυναίκα του. Τέλος, για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί νομικής πλάνης, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως διαλαμβάνεται η εξής αιτιολογία: « ο ισχυρισμός του δε ότι παρείχε τις υπηρεσίες του αυτές χωρίς αμοιβή δεν κρίνεται πειστικός ενόψει του ότι δεν προέκυψε κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την παροχή του αυτή άνευ αμοιβής». Με βάση τις σκέψεις αυτές το Εφετείο κήρυξε τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο της παραβάσεως του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 με την ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία.

3. Με τις παραδοχές του αυτές το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προβαλλόμενη απόφασή του την κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα, και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης, όπως γι' αυτήν τελικώς καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992, την οποία εφάρμοσε ορθά χωρίς να την παραβιάσει εκ πλαγίου και να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, δεν εφάρμοσε εσφαλμένα την διάταξη αυτή εκ του ότι δεν διέλαβε παραδοχή ότι οι απαγορευμένες ενέργειες του κατηγορουμένου κατέτειναν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει την απόρριψη του προβληθέντος από τον κατηγορούμενο ισχυρισμού περί νομικής πλάνης, διότι, όπως προκύπτει από τα ενσωματωμένα στην προσβαλλόμενη απόφαση πρακτικά, ο σχετικός ισχυρισμός είχε προβληθεί κατά τρόπον αόριστο. Συγκεκριμένα ο συνήγορος του κατηγορουμένου « ζήτησε την αθώωση του πελάτου του και κατέθεσε αυτοτελή ισχυρισμό περί νομικής πλάνης », χωρίς να εκθέσει ενώπιον του δικαστηρίου κανένα εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαιτούνται για το ορισμένο του ισχυρισμού του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, εν τούτοις απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν ως αβάσιμο, αφού δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος ελάμβανε αμοιβή για τις παρεχόμενες απαγορευμένες υπηρεσίες του, και έτσι απέκλεισε την συνδρομή συγγνωστής νομικής πλάνης (δηλαδή ότι πεπλανημένως πίστευε ότι είχε δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του στους φορολογουμένους άνευ αμοιβής). Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' πρώτος και δεύτερος (τελευταίος) λόγοι της αιτήσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμοι.

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
Guest ΝΤΙΝΟΣ

Ήμαρτον συνάδελφοι.

Θεωρώ αυτό το FORUM ως ένα σημαντικό "εργαλείο" ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ &

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗΣ ΑΛΥΛΛΕΓΓΥΗΣ.

Με όλα τα μυνήματα του συγκεκριμένου θέματος μου δίνεται η εντύπωση του FORUM επίλυσης διαφορών & ανταλλαγής χαρακτηρισμών καθόλου τιμητικούς για κανέναν συνάδελφο γεγονός που οδηγεί σε αδιέξοδο & δεν είναι προς όφελος & τιμήν κανενός.

Προτείνω ανακωχή & μη "χάνουμε" την ουσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΥΛΛΕΓΓΥΗ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αλλη μια απόφαση .....

Αριθμός 1102/2004 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεόδωρο Λαφαζάνο, Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Μπάκα, Χρήστο Μπαβέα, Δημήτριο Γυφτάκη-Εισηγητή και Νικόλαο Συρόπουλο, Αρεοπαγίτες.ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Απριλίου 2004, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χρήστου Σιδέρη, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ελένης Σταθούλια, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Ι. Τ. του Δ., κατοίκου Πεύκης Αττικής, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πέτρου Κ. , για αναίρεση της υπ' αριθμ. 274/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο στο ακροατήριο εκπροσώπησε ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Περικλής Αγγέλου.Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Μαϊου 2003 αίτησή του αναιρέσεως, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1095/2003.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης. ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 222 του Π.Κ. όποιος με σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή που άλλος έχει δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξη του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δυο ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στοιχεία του υπαλλακτικώς μικτού εγκλήματος της υπεξαγωγής εγγράφου είναι: α) να πρόκειται για έγγραφο με την έννοια του άρθρου 13γ του ΠΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, έγκυρο ή άκυρο, γνήσιο ή πλαστό, αφού και το πλαστό μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό μέσο, β) να έχει συντελεσθεί απόκρυψη, βλάβη ή καταστροφή του εγγράφου. Απόκρυψη δε είναι η πράξη ή παράλειψη από την οποίαν στερείται της χρήσεως του εγγράφου αυτός που έχει το σχετικό δικαίωμα, καταστροφή δε η πράξη με την οποίαν πλέον το έγγραφο παύει να υπάρχει, η στέρηση δε αυτή είναι πρόσκαιρη ή διαρκής γ) ο δράστης να μην είναι κύριος ή αποκλειστικός κύριος του εγγράφου και δ) η ενέργεια αυτή να έγινε με σκοπό να βλαφτεί ο κύριος ή συγκύριος του εγγράφου. Η επίτευξη του σκοπού της βλάβης που επιδιώχθηκε και η οποία μπορεί να είναι περιουσιακή ή ηθική και να αφορά τον οποιονδήποτε είναι αδιάφορη. Κατά δε το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 2065/1992 τιμωρείται με την προβλεπόμενη σαυτό ποινή ο φοροτεχνικός υπάλληλος που τηρεί λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή παρέχει σ αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Εξάλλου η απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα, υπάρχει όταν εκτίθενται σαυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, από τα οποία, το δικαστήριο που την εξέδωσε, συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδείχθηκαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους υπήγαγε αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόσθηκαν. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατά το είδος της χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα απ' αυτά ούτε να απαιτείται αξιολογική συσχέτιση μεταξύ τους.

ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως, το δικαστήριο, που την εξέδωσε δέχτηκε ανελέγκτως ότι από τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Στην Αθήνα και Νέα Ι. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 1996 έως το 1999, ο κατηγορούμενος με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος ενεργώντας με πρόθεση παραβίασε την απαγόρευση στους φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σαυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Συγκεκριμένα καίτοι υπηρετούσε ο κατηγορούμενος ως φοροτεχνικός υπάλληλος στην Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδελφείας Αττικής παρά ταύτα διατηρούσε τα λογιστικά βιβλία των φορολογουμένων επαγγελματιών Γ. Σ., Γ. Ν., Γ. Κ., Π. Κ., Α. Τ. και Π. Κ. και επί πλέον συνέτασσε τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ προς την ανωτέρω Δ.Ο.Υ. Ν. Ι. των ανωτέρω φορολογουμένων ως και των φορολογουμένων επαγγελματιών Ε. Κ., και Κ. Β., καθώς και τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος των φορολογουμένων Ε. Σ. για της διαχειριστικής περιόδου 1997, Γ. Κ. Ε. Κ. (για τη διαχειριστική περίοδο 1997) και Δ. Κ. (για την διαχειριστική περίοδο 1997) με το πρόσχημα ότι βοηθούσε τον υιόν του Δ. Τ. ) που έχοντας λογιστικό γραφείο στη Νέα Ι. απουσίαζε το 1996 διότι υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Η δικαιολογία όμως αυτή δεν κρίνεται πειστική και συναφής με την πραγματικότητα, όπως ειδικότερα προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας δίχως να αντιμετωπίζονται με πειστικότητα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης. Δέχθηκε περαιτέρω το δικαστήριο ότι κατά τον αυτόν ως άνω τόπο και χρόνο με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ο κατηγορούμενος με σκοπό να βλάψει άλλο απέκρυψε έγγραφα των οποίων δεν ήταν κύριος και ειδικότερα αν και είχε αναλάβει την παράδοση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Νέας Ι. Αττικής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των Γ. Σ. Σ., διαχειριστικής περιόδου 1997, Γ. Ν. (διαχειριστικής περιόδου 1997, το Μάρτιο 1998), Ε.Κ. (διαχειριστικής περιόδου 1997, το Μάρτιο 1998), Ε. Σ. (διαχειριστικής περιόδου 1997, το Μάρτιο 1998, Ν. Γ. ( διαχειριστικής περιόδου 1997, το Μάρτιο 1998), Γ. Κ. (διαχειριστικής περιόδου 1997 και 1998, το Μάρτιο 1998 και το Μάρτιο 1999), Γ. Κ. (διαχειριστικής περιόδου 1998), το Μάρτιο 1998), Π. Κ. (διαχειριστικής περιόδου 1998, το Μάρτιο 1999), Κ. Β. (διαχειριστικής περιόδου 1997, το Μάρτιο 1998), Α. Τ. (διαχειριστικών περιόδων 1995, 1997, 1998, το Μάρτιο 1996, Μάρτιο 1998 και Μάρτιο 1999), Π. Κ. (διαχειριστικής περιόδου 1998, το Μάρτιο 1999), Ε. Κ. (διαχειριστικής περιόδου 1997, το Μάρτιο 1998) και Δ. Κ. (διαχειριστικής περιόδου 1997, το Μάρτιο 1998) αυτός παρακράτησε και απέκρυψε τις ως άνω φορολογικές δηλώσεις, αποσκοπώντας να προκαλέσει βλάβη στο Δημόσιο εξ αιτίας της μη εισπράξεως των αναλογούντων φόρων από τους φορολογουμένους, των οποίων απέκρυψε εν αγνοία των τις φορολογικές δηλώσεις. Ακολούθως, με βάση τις παραδοχές αυτές το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε τον κατηγορούμενο ένοχον των αποδιδομένων σ' αυτόν αξιόποινων πράξεων της παραβάσεως του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 και υπεξαγωγής εγγράφων κατ' εξακολούθηση και στη συνέχεια του υπέβαλε συνολική ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών, την εκτέλεση της οποίας και ανέστειλε επί τριετίαν. Με αυτά που δέχθηκε το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφαση του κατά την προεκτεθείσαν έννοια των διατάξεων των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ επιβαλλομένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η οποία δεν θεωρείται τυπική αφού περιλαμβάνει με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά καθώς και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγήν τους στις ανωτέρω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 98, 222 ΠΚ και 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ούτε και εκ πλαγίου με ασαφείς και αντιφατικές παραδοχές. Ειδικότερα στην προσβαλλομένη απόφαση αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος ως φοροτεχνικός υπάλληλος απηγορεύετο να τηρεί τα λογιστικά βιβλία φορολογουμένων και να παρέχει σαυτούς φορολογικές συμβουλές και υπηρεσίες, ενώ επίσης αναφέρεται ότι ούτος είχε αναλάβει έναντι αυτών την υποχρέωση καταθέσεως τούτων στην αρμόδιαν Δ.Ο.Υ. εκ της οποίας απέρρεε περαιτέρω το δικαίωμα του Δημοσίου να ζητήσει την παράδοση τους από τον αναιρεσείοντα ενώ προσδιορίζεται τόσον ο σκοπός της βλάβης και το είδος αυτής όσο και το πρόσωπο στο οποίο αυτή αναφέρεται. Εξάλλου για την πληρότητα της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρεται και η εκ της αποκρύψεως των ως άνω δηλώσεων επέλευση βλάβης του Ελληνικού Δημοσίου συνεπεία της μη εισπράξεως των αναλογούντων σαυτές φόρων εισοδήματος, αφού το περιστατικό αυτό είναι, όπως προεξετέθηκε αδιάφορο για την κατά νόμο στοιχειοθέτηση της αποδιδόμενη στον αναιρεσείοντα αξιοποίνου πράξεως της υπεξαγωγής εγγράφων. Εν όψει αυτών ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ πρώτος λόγος της κρινομένης αιτήσεως με τον οποίον αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμος και απορριπτέος. ΙΙΙ. Η κατά τα άρθρα 173 και 174 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 ΚΠΔ σχετική ακυρότητα, η οποία καλύπτεται αν δεν προταθεί μέχρι να εκδοθεί οριστική σε τελευταίο βαθμό απόφαση, δημιουργείται αν δεν ορκιστεί στο ακροατήριο ο μάρτυρας του οποίου η κατάθεση λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ως αποδεικτικό μέσο. Εάν στο σκεπτικό της απόφασης δεν αναφέρεται η όρκιση του μάρτυρα του οποίου η κατάθεση στο ακροατήριο λαμβάνει υπόψη ως αποδεικτικό μέσο το Δικαστήριο δεν δημιουργείται από μόνο το λόγο αυτό απόλυτη η σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, ούτε καθίσταται απαράδεκτη η κατάθεση του μάρτυρα ως αποδεικτικό μέσο, εφόσον δεν προκύπτει ότι η κατάθεση αυτή δόθηκε χωρίς όρκιση του μάρτυρα και η εντεύθεν ακυρότητα προτάθηκε στο Δικαστήριο της ουσίας μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως σε τελευταίο βαθμό. Στην προκειμένη περίπτωση με το δεύτερο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται η ελεγχόμενη από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠΔ πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο με την αιτίαση ότι στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης σε σχέση με την αναφορά των αποδείξεων που έλαβε υπόψη του το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, βεβαιώνεται απλώς ότι τούτο έλαβε υπόψη του τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάσθησαν νομότυπα στο ακροατήριο χωρίς να αναφέρεται ότι οι μάρτυρες πριν από την εξέτασή τους έδωσαν τον κατά νόμο όρκο και ότι παρά το νόμον έλαβε υπόψη του την κατάθεση του μάρτυρα κατηγορίας Χ. Σ. παρότι δεν ήταν αυτός πολιτικώς ενάγων αλλά το Δημόσιον και δεν είχε δώσει πριν από την εξέταση του το νόμιμο όρκο και ως εκ τούτου ήταν άκυρη η κατάθεσή του. Η αιτίαση όμως αυτή, εφόσον δεν προβάλλεται συγχρόνως ότι ο αναιρεσείων προέβαλε στο Δικαστήριο την παράλειψη αυτή είναι προεχόντως απαράδεκτη αφού υπό τα επικαλούμενα περιστατικά ουδεμία απόλυτη ή σχετική ακυρότητα της διαδικασίας δημιουργείται. Μετά ταύτα πρέπει ν' απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα καις την δικαστική δαπάνη του παραστάντος Ελληνικού Δημοσίου (άρθρ. 563 ΚΠΔ).ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΑπορρίπτει την από 30 Μαϊου 2003 αίτηση του Ι. Δ. Τ., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 274/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια δέκα (210) Ευρώ και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος Ελληνικού Δημοσίου την οποίαν προσδιορίζει σε διακόσια ενενήντα (290) Ευρώ.Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2004. Και Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 18 Μαϊου 2004.Ο

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest NIKOS_R

ΘΕΩΡΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝ ΟΧΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΑΣ , ΓΙΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ

ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ, ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΟΥΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙ-

ΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ Π.Χ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ.

Υ.Γ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΗΜΑ ΠΑΡΕΙΣΦΡΥΟΥΝ ... ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟΥΣ

..ΑΛΛΟΤΡΙΟΥΣ ...ΙΣΩΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ , ΤΟΝ ...ΕΞΥΠΝΑΚΙΣΜΟ , ΠΡΕΠΕΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΙ κ.κ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟ WEB ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αλλη μια απόφαση προς ενημέρωση

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Τόπος: ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Απόφασης: 2701

Ετος: 2005

--------------------------------------------------------------------------------

Κείμενο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Μαρτίου 2005, με την εξής σύνθεση

: Π.Ζ. Φλώρος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του

Προέδρου του Τμήματος που είχε κώλυμα, Ν. Μαρκουλάκης, Γ. Ποταμιάς, Σύμβουλοι,

Π. Καρλή, Κ. Πισπιρίγκος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Σ. Χάρου.

Για να δικάσει την από 15 Μαΐου 1998 προσφυγή :

του Δ. Δ. του Αποστόλου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Π. αρ.

20-22, ο οποίος δεν παρέστη,

κατά του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Π.

Α., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και κατά της υπ αριθμ. 43/97 απόφασης του Β΄ Υπηρεσιακού Πειθαρχικού

Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Π.

Καρλή.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την

απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του

δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης προσφυγής, καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη

και το παράβολο (διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. Ενσήμων και Δικαστικών Εισπράξεων

Αθηνών 2132019/1998 και ειδικό έντυπο παραβόλου Α 1361008/1998).

2. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, η οποία εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον

του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω αρμοδιότητας του Τμήματος

αυτού κατόπιν διαγραφής της από το πινάκιο του ΣΤ Τμήματος ζητείται η

εξαφάνιση της υπ' αριθμ. 43/11-12-1997 αποφάσεως του Β Υπηρεσιακού -

Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία επιβλήθηκε στον

προσφεύγοντα, εφοριακό υπάλληλο κλάδου ΔΕ με βαθμό Β η πειθαρχική ποινή της

οριστικής παύσεως για τα παραπτώματα της παραβάσεως καθήκοντος κατά τον ποινικό

ή άλλους ειδικούς νόμους, της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή αναξίας υπαλλήλου

διαγωγής και της προκλήσεως δημοσίου σκανδάλου.

3. Επειδή, νομίμως χωρεί η συζήτηση της προσφυγής μολονότι δεν παρίσταται ο

προσφεύγων στο ακροατήριο, εφόσον το δικόγραφο υπογράφεται και από τον ίδιο,

αντίγραφο δε της από 18-4-2002 πράξεως του Προέδρου του Γ΄ Τμήματος περί

ορισμού δικασίμου και εισηγητή δικαστή έχει κοινοποιηθεί νομίμως και

εμπροθέσμως, μετά την έκδοση της υπ. αριθμ. 2718/2004 προδικαστικής αποφάσεως,

προς την ορισθείσα με το δικόγραφο της προσφυγής αντίκλητο του προσφεύγοντος

δικηγόρο Αθηνών Κ. Μ..

4. Επειδή, μετά την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής εκδόθηκε η υπ' αριθμ.

1094/1999 απόφαση του Ε Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία

απορρίφθηκε η από 3-8-1998 αίτηση αναιρέσεως του προσφεύγοντος κατά της υπ'

αριθμ. 1240/1998 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που τον είχε

καταδικάσει σε φυλάκιση ενός (1) έτους με τριετή αναστολή για παθητική

δωροδοκία. Ακολούθως, εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 1120039/1043/0002Γ /22-12-1999

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία βεβαιώθηκε η αυτοδίκαιη έκπτωσή

του από την υπηρεσία από 26-5-1999, ημερομηνία δημοσιεύσεως της ανωτέρω

αποφάσεως του Αρείου Πάγου. Όμως το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται την απόρριψη

της κρινομένης προσφυγής για έλλειψη εννόμου συμφέροντος του προσφεύγοντος,

καθόσον παραμένει το ηθικό έννομο συμφέρον του για την εξαφάνιση της

προσβαλλομένης πειθαρχικής αποφάσεως (βλ. ΣτΕ 2537/2001 κ.ά.). Εξάλλου λόγω του

ότι η έκπτωση επέρχεται από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αμετάκλητης

καταδικαστικής αποφάσεως, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση έπεται της

εκδόσεως της πειθαρχικής αποφάσεως, δεν επέρχεται κατάργηση της παρούσας δίκης,

αφού άλλωστε ο προσφεύγων έχει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον για την συνέχισή της,

γιατί τυχόν ευνοϊκότερη κρίση από τον πειθαρχικό δικαστή δύναται να διευκολύνει

την απονομή σ αυτόν, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, χάριτος με άρση

των συνεπειών της ποινής, η οποία συνεπάγεται επαναφορά στην υπηρεσία κατ'

άρθρ. 151 παρ. 1 του νέου Υ.Κ. (ν.2683/1999, Α' 19), που ισχύει από 4-4-1999

(πρβλ. ΣτΕ 1507/86, 2531/2001).

5. Επειδή, κατά την έννοια του άρθρου 237 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ.

611/1977, Α' 198) που διέπει την επίδικη περίπτωση η αναβολή της εκδικάσεως

πειθαρχικής υποθέσεως εναπόκειται κατ' αρχήν στη διακριτική ευχέρεια του

πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο, συνεπώς, δεν υποχρεούται να αναβάλει την

εκδίκαση όταν αυτό ζητείται από τον πειθαρχικώς διωκόμενο. Περαιτέρω, σύμφωνα

με το άρθρο 212 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και

ανεξάρτητη από κάθε άλλη δίκη, η δε ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική.

Συνεπώς, ο λόγος της προσφυγής ότι το πειθαρχικό συμβούλιο παρανόμως απέρριψε

το αίτημα του προσφεύγοντος για αναβολή της πειθαρχικής δίκης μέχρις εκδόσεως

αμετάκλητης αποφάσεως του ποινικού δικαστηρίου επί της υποθέσεώς του είναι

απορριπτέος ως αβάσιμος (βλ. ΣτΕ 2858/2000).

6. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 212 παρ. 3 του π. δ. 611/1977, ο

πειθαρχικός δικαστής δεσμεύεται ως προς την ύπαρξη ή μη των πραγματικών

περιστατικών, στα οποία θεμελιώνεται η πειθαρχική δίωξη, από απόφαση ποινικού

δικαστηρίου που κατέστη αμετάκλητη και έκρινε ποινική κατηγορία, η οποία

στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, εφόσον στο σκεπτικό της απόφασης

αυτής βεβαιώνεται ρητά ότι το ποινικό δικαστήριο δέχθηκε ως αποδεδειγμένη την

ύπαρξη ή την ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών και δεν κήρυξε αθώο τον

κατηγορούμενο λόγω αμφιβολιών ή λόγω άρσεως του αξιοποίνου ή του καταλογιστού,

κατά τις διατάξεις του ποινικού νόμου, (βλ. ΣτΕ. 2858/2000, 1480/2001,

2294/2002, 3140/2004).

7. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου και την μνημονευθείσα απόφαση του Αρείου

Πάγου, η οποία είναι δεσμευτική για το Δικαστήριο, δεδομένου ότι το ποινικό

αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας (αρθρ. 235 του Ποινικού Κωδικός), για το οποίο

καταδικάσθηκε ο προσφεύγων, στηρίζεται στα ίδια πραγματικά περιστατικά, στα

οποία θεμελιώνεται η πειθαρχική δίωξη προκύπτει ότι ο προσφεύγων, φοροτεχνικός

ελεγκτής της ..... Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης ενεργώντας φορολογικό έλεγχο επί των

βιβλίων εσόδων- εξόδων βιοτεχνίας ομορρύθμου εταιρίας ετοίμων ενδυμάτων και

ισχυρισθείς ότι διαπίστωσε φορολογική παράβαση ύψους 17.000.000 δραχμών

απαίτησε από την διαχειρίστρια και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, το ποσό των

4.000.000 δραχμών το οποίο μείωσε σε 2.000.000 δραχμές προς τακτοποίηση της

παραβάσεως. Στον προσφεύγοντα παραδόθηκε τελικώς, στο γραφείο του λογιστή της

εταιρίας, το ποσό των 1.500.000 δραχμών σε τρεις δεσμίδες των 500.000 δραχμών,

αφού τα προς παράδοση χαρτονομίσματα προσημειώθηκαν από την Υπηρεσία Δίωξης

Οικονομικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο προσφεύγων υποπτευθείς την

ύπαρξη κινδύνου να αποκαλυφθεί κατά την έξοδό του από το γραφείο παρέδωσε τις

τρεις δεσμίδες στον λογιστή της εταιρίας προκειμένου να του τις παραδώσει κατά

την κάθοδό τους στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του, όμως κατά την έξοδό τους από το

γραφείο συνελήφθησαν. Στην ανωτέρω απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρεται, επίσης,

ότι ο προσφεύγων αρνήθηκε την κατηγορία στηριζόμενος στο γεγονός ότι τα χρήματα

βρέθηκαν στο λογιστή και όχι στον ίδιο δεν μπόρεσε όμως να δικαιολογήσει κατά

τρόπο πειστικό γιατί η διαχειρίστρια της εταιρίας, η οποία δεν τον γνώριζε

προηγουμένως, προέβη στην καταγγελία για την παράνομη απαίτησή του, ούτε επίσης

αιτιολόγησε την παρουσία του στο γραφείο του λογιστή της εταιρίας αφού ο

έλεγχος των βιβλίων μπορούσε να γίνει στο χώρο της βιοτεχνίας. Ενόψει των

ανωτέρω πραγματικών περιστατικών τα οποία έγιναν δεκτά με την απόφαση του

Αρείου Πάγου ο προσφεύγων υπέπεσε πράγματι στα πειθαρχικά παραπτώματα της

παραβάσεως καθήκοντος κατά τον ποινικό ή άλλους ειδικούς νόμους και της

χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή αναξίας υπαλλήλου διαγωγής για τον κολασμό των

οποίων, ενόψει της σοβαρότητας τους, κρίνεται προσήκουσα η επιβληθείσα ποινή

της οριστικής παύσεως. Κατόπιν αυτού, πρέπει να απορριφθούν όλοι οι περί του

αντιθέτου ισχυρισμοί του προσφεύγοντος, καθώς και η κρινόμενη προσφυγή στο

σύνολό της.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Απορρίπτει την προσφυγή.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου, και

Επιβάλλει στον προσφεύγοντα την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία

ανέρχεται για όλα τα στάδια της δίκης στο ποσό των οκτακοσίων σαράντα ευρώ

(840=460+380).

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2005

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας

Π.Ζ. Φλώρος Σ. Χάρου

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2005.

Ο Πρόεδρος του Γ' Τμήματος Η Γραμματέας του Γ' Τμήματος

Γ. Σταυρόπουλος Δ. Μουζάκη

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ARKAS

Aγαπητοί φίλοι διάβασα όλα όσα γράψατε για το συζητούμενο θέμα και βλέπω ότι το μεγαλύτερο μέρος όλων σας ξεχνούν ότι αφενός οι οικονομικές μας σχολές δίνουν πολύ ελάχιστα εφόδια για να γίνει κάποιος λογιστής και αφετέρου το οικονομικό επιμελητήριο δίνει το δικαίωμα σε κάθε πτυχιούχο οικονομικής σχολής χωρίς καμία προϋπηρεσία να ασκήσει το επάγγελμα του λογιστή . Συνέπεια των πιο πάνω είναι ότι πολλά παιδιά ( ίσως και πολλοί από εσάς ) βουτώντας στα βαθειά με μία έναρξη επαγγέλματος να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή. Πλην πίσω από το φαντεχτερό γραφείο που τους εξόπλισε η οικογένειά τους για τους νέους αυτούς υπάρχει η βαρειά ευθύνη να χειριστούν τις υποθέσεις των πελατών τους, να επιδιώξουν το όφελος των πελατών τους και πάνω από όλα να μη ζημειώσουν τους πελάτες τους . Ολα αυτά σε ένα δεδαλώδες και δύσκολο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα όπως είναι το Ελληνικό, περικλύουν αναρίθμητους κινδύνους που όλοι ζήσαμε η και ακόμη ζούμε με αποτέλεσμα καθημερινά με τον άλφα ή βήτα τρόπο να καταφεύγουμε στους έμπειρότερους από τους εφοριακούς ή τους υπαλλήλους του ΙΚΑ που στηνπαρούσα συζήτηση καταδικάζετε . Για θυμηθείται επίσης οι άνθρωποι αυτοί για την καλημέρα που ανταλλάσουμε πόσες με δικιά τους πρωτοβουλία μας συμβούλεψαν και αποφύγαμε δυσάρεστες συνέπειες που η απειρία μας δεν μπορούσε να προβλέψει. Αρα ας μην είμαστε αγνώμονες γιατί δεν είμαστε και παντογνώστες και πάντα απαιτείται και για το καλό μας και για το καλό των πελατών μας η συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στα φορολογικά και ασφαλιστικά πράγματα . Δόξα τω θεώ δουλειά υπάρχει αυτοί που κατακρίνετε σήμερα λόγω της μηχανοργάνωσης ή τηρούν τα βιβλία τα κάποιου οικοδόμου ή αυτοκινητιστή (για σοβαρότερες δουλιές απαιτείται σοβαρή υποδομή) η απασχολούνται σαν σύμβουλοι ακόμη και δικοί μας σε δύσκολα για εμάς θέματα . Ας μην είμαστε μικρόψυχοι και κρινιάριδες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ARKAS

Aγαπητοί φίλοι διάβασα όλα όσα γράψατε για το συζητούμενο θέμα και βλέπω ότι το μεγαλύτερο μέρος όλων σας ξεχνούν ότι αφενός οι οικονομικές μας σχολές δίνουν πολύ ελάχιστα εφόδια για να γίνει κάποιος λογιστής και αφετέρου το οικονομικό επιμελητήριο δίνει το δικαίωμα σε κάθε πτυχιούχο οικονομικής σχολής χωρίς καμία προϋπηρεσία να ασκήσει το επάγγελμα του λογιστή . Συνέπεια των πιο πάνω είναι ότι πολλά παιδιά ( ίσως και πολλοί από εσάς ) βουτώντας στα βαθειά με μία έναρξη επαγγέλματος να ασκούν το επάγγελμα του λογιστή. Πλην πίσω από το φαντεχτερό γραφείο που τους εξόπλισε η οικογένειά τους για τους νέους αυτούς υπάρχει η βαρειά ευθύνη να χειριστούν τις υποθέσεις των πελατών τους, να επιδιώξουν το όφελος των πελατών τους και πάνω από όλα να μη ζημειώσουν τους πελάτες τους . Ολα αυτά σε ένα δεδαλώδες και δύσκολο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα όπως είναι το Ελληνικό, περικλύουν αναρίθμητους κινδύνους που όλοι ζήσαμε η και ακόμη ζούμε με αποτέλεσμα καθημερινά με τον άλφα ή βήτα τρόπο να καταφεύγουμε στους έμπειρότερους από τους εφοριακούς ή τους υπαλλήλους του ΙΚΑ που στηνπαρούσα συζήτηση καταδικάζετε . Για θυμηθείται επίσης οι άνθρωποι αυτοί για την καλημέρα που ανταλλάσουμε πόσες με δικιά τους πρωτοβουλία μας συμβούλεψαν και αποφύγαμε δυσάρεστες συνέπειες που η απειρία μας δεν μπορούσε να προβλέψει. Αρα ας μην είμαστε αγνώμονες γιατί δεν είμαστε και παντογνώστες και πάντα απαιτείται και για το καλό μας και για το καλό των πελατών μας η συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στα φορολογικά και ασφαλιστικά πράγματα . Δόξα τω θεώ δουλειά υπάρχει αυτοί που κατακρίνετε σήμερα λόγω της μηχανοργάνωσης ή τηρούν τα βιβλία τα κάποιου οικοδόμου ή αυτοκινητιστή (για σοβαρότερες δουλιές απαιτείται σοβαρή υποδομή) η απασχολούνται σαν σύμβουλοι ακόμη και δικοί μας σε δύσκολα για εμάς θέματα . Ας μην είμαστε μικρόψυχοι και κρινιάριδες.

Αγαπητέ επισκέπτη ,όπως θα διάβασες στον τίτλο του θέματος ασχολούμαστε με την ποινική ευθύνη των φοροτεχνικών υπαλλήλων που τηρουν λογιστικά βιβλία. Μιλάμε δηλαδή για κάτι παράνομο

Δεν έθειξε στην παρούσα ενότητα κάποιος τις γνώσεις των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. , ούτε την βοήθεια που προσφέρουν . Μιλάμε για ένα ποσοστό επίορκων υπαλλήλων που σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των απασχολουμένων στις Δ.Ο.Υ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αυτοι που αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα θα φορολογηθούν με την κλίμακα των "μπλοκάκιδων" ή θα μπεί ειδικός φόρος παραγωγικότητας μετά την απεργία ?????

Λέω εγω τωρα ............

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ας μην ξεχνάμε και αυτούς που μόλις πάρουν σύνταξη, αμέσως ανοίγουν και από ένα γραφείο είτε στο όνομα της συζύγου, είτε των παιδιών, είτε σε κάποιου συγγενή, είτε να συστήνουν ΟΕ κλπ εταιρίες, αλλά αυτοί είναι η ψυχή του γραφείου …..

Και πολλές φορές πηγαίνοντας στις ΔΟΥ τους συναντάς να έχουν στρογγυλοκαθίσει δίπλα από τον / την πρώην συνάδελφό τους και να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα ……

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Ας μην ξεχνάμε και αυτούς που μόλις πάρουν σύνταξη, αμέσως ανοίγουν και από ένα γραφείο είτε στο όνομα της συζύγου, είτε των παιδιών, είτε σε κάποιου συγγενή, είτε να συστήνουν ΟΕ κλπ εταιρίες, αλλά αυτοί είναι η ψυχή του γραφείου …..

Και πολλές φορές πηγαίνοντας στις ΔΟΥ τους συναντάς να έχουν στρογγυλοκαθίσει δίπλα από τον / την πρώην συνάδελφό τους και να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα ……

Σωστή η παρατήρηση σου Γιώργο.Δημόσιοι υπάλληλοι εφοριακοί, προιστάμενοι ή διευθυντές τμημάτων του Υ.Ο. . κλπ μετά τη συνταξιοδότησή τους ιδιωτεύουν έχοντας στη φαρέτρα τους πολύ σημαντικά "όπλα" ...

Βέβαια αυτό συμβαίνει και με άλλα επαγγέλματα..

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Ας μην ξεχνάμε και αυτούς που μόλις πάρουν σύνταξη, αμέσως ανοίγουν και από ένα γραφείο είτε στο όνομα της συζύγου, είτε των παιδιών, είτε σε κάποιου συγγενή, είτε να συστήνουν ΟΕ κλπ εταιρίες, αλλά αυτοί είναι η ψυχή του γραφείου …..

Και πολλές φορές πηγαίνοντας στις ΔΟΥ τους συναντάς να έχουν στρογγυλοκαθίσει δίπλα από τον / την πρώην συνάδελφό τους και να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα ……

Γιωργο , δεν χρειαζεται να περιμενουν την συνταξιοδοτηση για να "λειτουργουν" γραφειο εξω

Μπορει να ειναι και εν ενεργεια υπαλληλοι και μαλιστα στο τμημα ελεγχου , λεω εγω τωρα

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest logistis

αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα,

είμαι και γω ένας από τους πολλούς λογιστές που ενημερώνονται από αυτό το πολύ χρήσιμο site..πολλοί ίσως με γνωρίζουν από τις πολλές τοποθετήσεις που έχω κάνει...γράφω προς το παρόν ανώνυμα και το λόγο θα το καταλάβετε παρακάτω..

όλοι θα διαβάσατε ή θα ακούσατε το θέμα με τον λογιστή και την κομπίνα με το ικα..που παίζεται συνεχώς σε όλα τα Μ.Μ.Ε πανελλήνιας εμβέλειας και όχι μόνο..

λοιπόν θα σας πω την πραγματική ιστορία εν συντομία...

πριν τρία έκανα κάποιες ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών ηλεκτρονικά σε κάποιον εργολάβο...ο εργολάβος δεν ποτέ απέδωσε τις εισφορές στο ικα ...

την παρασκευή λοιπόν ήρθε στο γραφείο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος...μου κατέσχεσαν το σκληρό δίσκο και έφυγαν...έκτοτε δεν είχα καμία άλλη ενόχληση από κανέναν...

Από χθες κάθομαι στο γραφείο ακούω και διαβάζω όλα αυτά που λέγονται και γράφονται για μένα, και γω προσπαθώ με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει να κάνω τη δουλειά ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο...

Διαβάζοντας κάποιος όλες αυτές τις δημοσιεύσεις το μόνο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βγάλει είναι ο συγκεκριμένος λογιστής είναι ήδη στα χέρια της αστυνομίας και ανακρίνεται.. εγω είμαι στο γραφείο και περιμένοντας να με συλλάβουν, προσπαθώ να τελειώσει τις υποχρεώσεις μου...να είμαι εντάξει απέναντι στους πελάτες μου...σα να μην συμβαίνει τίποτα..κάποιες φορές προσπαθώ να κρατήσω τα δάκρυα αλλά δεν έχω τη δύναμη...άνθρωπος είμαι και λυγίζω..

..κανένας λόγος σε κανένα δημοσίευμα για τον επιχειρηματία που απ΄ότι μου είπε η δίωξη έχει εξαφανισθεί ...κανένας λόγος για την καταγγελία του ικα που δεν αναφέρει καν το όνομά μου...απλά βρήκαμε τον λογιστή και τον χτυπάμε αλλύπητα...έχω απευθυνθεί φυσικά σε δικηγόρο για να καταθέσω τις απαραίτητες μηνύσεις...κατά ποιον δε ξέρω μόνο...πιστεύω να βρει την άκρη ο δικηγόρος..

Είμαι ένας οικογενειάρχης που προσπαθεί όπως όλοι μας αυτή τη δύσκολη εποχή να βγάλουμε ένα μεροκάμματο να συντηρήσουμε τα παιδιά μας..

Γι αυτό βέβαια δεν νοιάζονατι και πολύ τα αδηφάγα Μ.Μ.Ε που απλώς θέλουν ένα θήραμα για να του ξεσκίσουν υα σωθικά..

δεν θέλω να σας κουράσω άλλο...και σας ευχαριστώ που με ακούσατε..

ο 42χρονος λογιστής...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πόσοι απο εμάς άλλωστε δεν εχουμε κρατήσει βιβλια εταιρειών που αμοιβεται καποιος υπάλληλος ΔΟΥ, μόνο και μόνο για να τον έχουμε μέσο; smile.gif

Προσωπικά μέχρι και τις εκκαθαριστικες ΦΠΑ και τα Ε3 εχω κανει για εφοριακό μεγάλης περιφεριακης ΔΟΥ.

Αλλά που είναι η εφαρμογή του Νόμου για υποχρεωτική υπογραφή απο Λογιστή - Φοροτέχνη όλων των δηλωσεων; tongue.gif

Το ΟΕΕ τι κανει; laugh.gif

Καλά ευχαριστώ και ζητάει μόνο να του πληρώνουμε τις συνδρομες μας και να τους ψηφιζουμε στις εκλογες

Και εσυ γιατι το δεχθηκες ? Αν ολοι αρνιομασταν να "λαδωσουμε" δεν θα υπηρχε προβλημα !!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα,

είμαι και γω ένας από τους πολλούς λογιστές που ενημερώνονται από αυτό το πολύ χρήσιμο site..πολλοί ίσως με γνωρίζουν από τις πολλές τοποθετήσεις που έχω κάνει...γράφω προς το παρόν ανώνυμα και το λόγο θα το καταλάβετε παρακάτω..

όλοι θα διαβάσατε ή θα ακούσατε το θέμα με τον λογιστή και την κομπίνα με το ικα..που παίζεται συνεχώς σε όλα τα Μ.Μ.Ε πανελλήνιας εμβέλειας και όχι μόνο..

λοιπόν θα σας πω την πραγματική ιστορία εν συντομία...

πριν τρία έκανα κάποιες ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών ηλεκτρονικά σε κάποιον εργολάβο...ο εργολάβος δεν ποτέ απέδωσε τις εισφορές στο ικα ...

την παρασκευή λοιπόν ήρθε στο γραφείο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος...μου κατέσχεσαν το σκληρό δίσκο και έφυγαν...έκτοτε δεν είχα καμία άλλη ενόχληση από κανέναν...

Από χθες κάθομαι στο γραφείο ακούω και διαβάζω όλα αυτά που λέγονται και γράφονται για μένα, και γω προσπαθώ με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει να κάνω τη δουλειά ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο...

Διαβάζοντας κάποιος όλες αυτές τις δημοσιεύσεις το μόνο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βγάλει είναι ο συγκεκριμένος λογιστής είναι ήδη στα χέρια της αστυνομίας και ανακρίνεται.. εγω είμαι στο γραφείο και περιμένοντας να με συλλάβουν, προσπαθώ να τελειώσει τις υποχρεώσεις μου...να είμαι εντάξει απέναντι στους πελάτες μου...σα να μην συμβαίνει τίποτα..κάποιες φορές προσπαθώ να κρατήσω τα δάκρυα αλλά δεν έχω τη δύναμη...άνθρωπος είμαι και λυγίζω..

..κανένας λόγος σε κανένα δημοσίευμα για τον επιχειρηματία που απ΄ότι μου είπε η δίωξη έχει εξαφανισθεί ...κανένας λόγος για την καταγγελία του ικα που δεν αναφέρει καν το όνομά μου...απλά βρήκαμε τον λογιστή και τον χτυπάμε αλλύπητα...έχω απευθυνθεί φυσικά σε δικηγόρο για να καταθέσω τις απαραίτητες μηνύσεις...κατά ποιον δε ξέρω μόνο...πιστεύω να βρει την άκρη ο δικηγόρος..

Είμαι ένας οικογενειάρχης που προσπαθεί όπως όλοι μας αυτή τη δύσκολη εποχή να βγάλουμε ένα μεροκάμματο να συντηρήσουμε τα παιδιά μας..

Γι αυτό βέβαια δεν νοιάζονατι και πολύ τα αδηφάγα Μ.Μ.Ε που απλώς θέλουν ένα θήραμα για να του ξεσκίσουν υα σωθικά..

δεν θέλω να σας κουράσω άλλο...και σας ευχαριστώ που με ακούσατε..

ο 42χρονος λογιστής...

Aν και πιστεύω οτι δεν είμαι εγώ το κατάλληλο ατομο για να δωσει απάντηση σε αυτη την ανάρτηση..διαβάζοντας το μόνο αγανάκτηση μπορώ να νίωσω και θυμο,πραγματικό θυμό για όλα αυτα που συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά και εμείς τα παρατηρούμε αναυδοι!!αν κ για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω ακούσει τιποτα για να έχω ολοκληρωμενη αποψη ,με εξοργίζει το γεγονος οτι παντα την πληρωνει ο αθωος!!Ναι,παντα υπάρχει ένα θύμα,ένα κοροιδο για να καλυψει και να κουκουλωσει κ όλα τα υπολοιπα!

Να δείξεις δύναμη και υπομονη....στο τέλος η αλήθεια λάμπει!!!!!!!Κ να διεκδικήσεις πίσω το ονομα και την αξιοπρεπεια σου.....

ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα,

είμαι και γω ένας από τους πολλούς λογιστές που ενημερώνονται από αυτό το πολύ χρήσιμο site..πολλοί ίσως με γνωρίζουν από τις πολλές τοποθετήσεις που έχω κάνει...γράφω προς το παρόν ανώνυμα και το λόγο θα το καταλάβετε παρακάτω..

όλοι θα διαβάσατε ή θα ακούσατε το θέμα με τον λογιστή και την κομπίνα με το ικα..που παίζεται συνεχώς σε όλα τα Μ.Μ.Ε πανελλήνιας εμβέλειας και όχι μόνο..

λοιπόν θα σας πω την πραγματική ιστορία εν συντομία...

πριν τρία έκανα κάποιες ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών ηλεκτρονικά σε κάποιον εργολάβο...ο εργολάβος δεν ποτέ απέδωσε τις εισφορές στο ικα ...

την παρασκευή λοιπόν ήρθε στο γραφείο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος...μου κατέσχεσαν το σκληρό δίσκο και έφυγαν...έκτοτε δεν είχα καμία άλλη ενόχληση από κανέναν...

Από χθες κάθομαι στο γραφείο ακούω και διαβάζω όλα αυτά που λέγονται και γράφονται για μένα, και γω προσπαθώ με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει να κάνω τη δουλειά ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο...

Διαβάζοντας κάποιος όλες αυτές τις δημοσιεύσεις το μόνο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βγάλει είναι ο συγκεκριμένος λογιστής είναι ήδη στα χέρια της αστυνομίας και ανακρίνεται.. εγω είμαι στο γραφείο και περιμένοντας να με συλλάβουν, προσπαθώ να τελειώσει τις υποχρεώσεις μου...να είμαι εντάξει απέναντι στους πελάτες μου...σα να μην συμβαίνει τίποτα..κάποιες φορές προσπαθώ να κρατήσω τα δάκρυα αλλά δεν έχω τη δύναμη...άνθρωπος είμαι και λυγίζω..

..κανένας λόγος σε κανένα δημοσίευμα για τον επιχειρηματία που απ΄ότι μου είπε η δίωξη έχει εξαφανισθεί ...κανένας λόγος για την καταγγελία του ικα που δεν αναφέρει καν το όνομά μου...απλά βρήκαμε τον λογιστή και τον χτυπάμε αλλύπητα...έχω απευθυνθεί φυσικά σε δικηγόρο για να καταθέσω τις απαραίτητες μηνύσεις...κατά ποιον δε ξέρω μόνο...πιστεύω να βρει την άκρη ο δικηγόρος..

Είμαι ένας οικογενειάρχης που προσπαθεί όπως όλοι μας αυτή τη δύσκολη εποχή να βγάλουμε ένα μεροκάμματο να συντηρήσουμε τα παιδιά μας..

Γι αυτό βέβαια δεν νοιάζονατι και πολύ τα αδηφάγα Μ.Μ.Ε που απλώς θέλουν ένα θήραμα για να του ξεσκίσουν υα σωθικά..

δεν θέλω να σας κουράσω άλλο...και σας ευχαριστώ που με ακούσατε..

ο 42χρονος λογιστής...

Προς στιγμή μπερδεύτηκα, γιατί νόμισα ότι ήσουν από Ηράκλειο... Ανάλογη περίπτωση έσκασε και εδώ...

Κατά πάγια τακτική, βγαίνουν και κάνουν το τελάλη ότι εξυχνιάζουν υποθέσεις, ώστε να φοβηθούν αυτοί που τα κάνουν μπας και σταματήσουν....

Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να κινηθείς νομικά εναντίον τους (ΜΜΕ) καθώς δεν αναφέρουν τα στοιχεία σου, πέραν της ηλικίας και της γεωγραφικής τοποθεσίας....

Φαντάζομαι θα περιμένεις το πόρισμα, το οποίο δεν θα πιστοποιεί και κάτι καινούριο, φαντάζομαι απυ έχεις κόψει, οπότε θα πεις "τόση φασαρία για αυτό, ας με ρωτούσατε απλά και θα σας το έλεγα. Λογιστής είμαι, έστειλα απδ βάσει των στοιχείων που μου προσκόμισε ο εργολάβος, πληρώθηκα, έκοψα την απυ και τέλος".

Αν τυχόν σου κάνει καμία το ικα χωρίς άλλα στοιχεία, εκεί το πηδάς κανονικά...... για να φτιάξει χαρακτήρα.....

Μέχρι τότε, μη μασάς ρε, ψηλά το κεφάλι.... Άμα είσαι καθαρός, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς.... Δεν θα σου δυναστεύει τη ζωή και την οικογένειά σου ένα μπουρδέλο που δεν ξέρει τι του γίνεται και βγαίνει κάνοντας το μπαμπούλα....

ΨΗΛΑ ΡΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ..............................

Link to comment
Share on other sites

 • 0

αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα,

είμαι και γω ένας από τους πολλούς λογιστές που ενημερώνονται από αυτό το πολύ χρήσιμο site..πολλοί ίσως με γνωρίζουν από τις πολλές τοποθετήσεις που έχω κάνει...γράφω προς το παρόν ανώνυμα και το λόγο θα το καταλάβετε παρακάτω..

όλοι θα διαβάσατε ή θα ακούσατε το θέμα με τον λογιστή και την κομπίνα με το ικα..που παίζεται συνεχώς σε όλα τα Μ.Μ.Ε πανελλήνιας εμβέλειας και όχι μόνο..

λοιπόν θα σας πω την πραγματική ιστορία εν συντομία...

πριν τρία έκανα κάποιες ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών ηλεκτρονικά σε κάποιον εργολάβο...ο εργολάβος δεν ποτέ απέδωσε τις εισφορές στο ικα ...

την παρασκευή λοιπόν ήρθε στο γραφείο η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος...μου κατέσχεσαν το σκληρό δίσκο και έφυγαν...έκτοτε δεν είχα καμία άλλη ενόχληση από κανέναν...

Από χθες κάθομαι στο γραφείο ακούω και διαβάζω όλα αυτά που λέγονται και γράφονται για μένα, και γω προσπαθώ με όσες δυνάμεις μου έχουν απομείνει να κάνω τη δουλειά ειδικά αυτή την δύσκολη περίοδο...

Διαβάζοντας κάποιος όλες αυτές τις δημοσιεύσεις το μόνο συμπέρασμα που θα μπορούσε να βγάλει είναι ο συγκεκριμένος λογιστής είναι ήδη στα χέρια της αστυνομίας και ανακρίνεται.. εγω είμαι στο γραφείο και περιμένοντας να με συλλάβουν, προσπαθώ να τελειώσει τις υποχρεώσεις μου...να είμαι εντάξει απέναντι στους πελάτες μου...σα να μην συμβαίνει τίποτα..κάποιες φορές προσπαθώ να κρατήσω τα δάκρυα αλλά δεν έχω τη δύναμη...άνθρωπος είμαι και λυγίζω..

..κανένας λόγος σε κανένα δημοσίευμα για τον επιχειρηματία που απ΄ότι μου είπε η δίωξη έχει εξαφανισθεί ...κανένας λόγος για την καταγγελία του ικα που δεν αναφέρει καν το όνομά μου...απλά βρήκαμε τον λογιστή και τον χτυπάμε αλλύπητα...έχω απευθυνθεί φυσικά σε δικηγόρο για να καταθέσω τις απαραίτητες μηνύσεις...κατά ποιον δε ξέρω μόνο...πιστεύω να βρει την άκρη ο δικηγόρος..

Είμαι ένας οικογενειάρχης που προσπαθεί όπως όλοι μας αυτή τη δύσκολη εποχή να βγάλουμε ένα μεροκάμματο να συντηρήσουμε τα παιδιά μας..

Γι αυτό βέβαια δεν νοιάζονατι και πολύ τα αδηφάγα Μ.Μ.Ε που απλώς θέλουν ένα θήραμα για να του ξεσκίσουν υα σωθικά..

δεν θέλω να σας κουράσω άλλο...και σας ευχαριστώ που με ακούσατε..

ο 42χρονος λογιστής...

Ο λογιστής είναι εύκολα το "εύκολο θύμα" αλλά αυτό δε σημαίνει ότι έχεις ουσιώδη ευθύνη στην υπόθεση.

Αυτή τη στιγμή ερευνούν αν έχεις σχέση με την κομπίνα ή δεν έχεις σχέση. Αν έστειλες απλά μια ΑΠΔ πελάτη σου, αυτό δε λέει κάτι - αλλά το σίγουρο είναι ότι έμπλεξες και σου εύχομαι καλά ξεμπερδέματα.

Όλοι οι λογιστές είχαμε κάποτε πελάτες που κάνανε κομπίνες, αλλά εμείς κρινόμαστε αν κάναμε εμείς καλά τη δουλειά μας και όχι από το τι κάνανε οι άλλοι. Νομίζω πολλοί μπορούν να γράψουν παρόμοιες εμπειρίες τους....

Θα δώσω δύο παραδείγματα.

1. Είναι νομίζω στην αρχή της χρονιάς που πιάσανε παράνομη δεξαμενή που κάνανε λαθρεμπορία καυσίμων κοντά στα σύνορα μέσω του κόλπου των "εξαγωγών". Πιάσανε και μια λογίστρια που δούλευε εκεί μαζί με πολλούς άλλους. Για μένα προφανώς έχει (ένα μικρό μέρος) της ευθύνης σε αυτή την περίπτωση γιατί μιλάμε για 105 αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πολλά του τελωνειακού κώδικα. Δε νομίζω κανένας που δούλευε εκεί να μην ήξερε τι γινόταν... Και η άλλη περίπτωση είναι η λογίστρια του Μάκαρου του Ψωμιάδη που έφαγε 6 μήνες φυλακή (και νομίζω την εξέτισε κιόλας)...

2. Περίπτωση πολύ παλιά στο γραφείο μας ήταν μια ΕΠΕ που έκανε ¨πακέτα ταξιδιών" - όχι ακριβώς τουριστικό γραφείο - πακέτα εμπειριών κτλπ (κουραφέξαλα)...

Ήταν ανακατεμένοι κάτι Άγγλοι μέσα μαζί με 1-2 έλληνες καλά παιδιά και παρότι το γραφείο τους ήταν στην απόλυτη χλιδή μια μέρα απλά εξαφανίστηκαν (στην κυριολεξία - έλειπαν όλα τα έπιπλα και τα γραφεία και οι υπολογιστές και το προσωπικό που δούλευε εκεί κοίταζαν σαν χαζοί), έχοντας προεισπράξει πολλά λεφτά.. Μετά από ότι άκουσα τους κυνήγαγε και η interpol μαζί με την αστυνομία (δεν το κάνανε μόνο στην ελλάδα το κόλπο)... Έχει ευθύνη ο λογιστής σε αυτή την περίπτωση? (Εξωτερικός λογιστής που ενημέρωνε τα βιβλία και έκανε ισολογισμούς κτλπ)? Προφανώς όχι και ουδέποτε η αστυνομία έκανε την οποιαδήποτε νύξη ή ενόχληση προς την κατεύθυνση του γραφείου...

Πάρε έναν καλό δικηγόρο και ελπίζω να ξεμπερδεύσεις.

Υ.Γ: Ο εν λόγω εργολάβος ήταν λαμόγιο ή δεν του φαινόταν? Εσένα σε είχε απλήρωτο?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest logistis

Προς στιγμή μπερδεύτηκα, γιατί νόμισα ότι ήσουν από Ηράκλειο... Ανάλογη περίπτωση έσκασε και εδώ...

Κατά πάγια τακτική, βγαίνουν και κάνουν το τελάλη ότι εξυχνιάζουν υποθέσεις, ώστε να φοβηθούν αυτοί που τα κάνουν μπας και σταματήσουν....

Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να κινηθείς νομικά εναντίον τους (ΜΜΕ) καθώς δεν αναφέρουν τα στοιχεία σου, πέραν της ηλικίας και της γεωγραφικής τοποθεσίας....

Φαντάζομαι θα περιμένεις το πόρισμα, το οποίο δεν θα πιστοποιεί και κάτι καινούριο, φαντάζομαι απυ έχεις κόψει, οπότε θα πεις "τόση φασαρία για αυτό, ας με ρωτούσατε απλά και θα σας το έλεγα. Λογιστής είμαι, έστειλα απδ βάσει των στοιχείων που μου προσκόμισε ο εργολάβος, πληρώθηκα, έκοψα την απυ και τέλος".

Αν τυχόν σου κάνει καμία το ικα χωρίς άλλα στοιχεία, εκεί το πηδάς κανονικά...... για να φτιάξει χαρακτήρα.....

Μέχρι τότε, μη μασάς ρε, ψηλά το κεφάλι.... Άμα είσαι καθαρός, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς.... Δεν θα σου δυναστεύει τη ζωή και την οικογένειά σου ένα μπουρδέλο που δεν ξέρει τι του γίνεται και βγαίνει κάνοντας το μπαμπούλα....

ΨΗΛΑ ΡΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ..............................

καθαρός είμαι...και αυτό είναι που με τρελαίνει περισσότερο...όπως πεντακάθαρος είμαι τόσα χρόνια..έχω αποσυντονιστεί...δεν μπορώ να εργασθώ..και ειδικά αυτή την περίοδο που ξέρεις καλά τι γίνεται..

τέλος πάντων...θα προσπαθήσω να ανταπροκριθώ στις απαιτήσεις της εποχής...

να σαι καλά..

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest logistis

Ο λογιστής είναι εύκολα το "εύκολο θύμα" αλλά αυτό δε σημαίνει ότι έχεις ουσιώδη ευθύνη στην υπόθεση.

Αυτή τη στιγμή ερευνούν αν έχεις σχέση με την κομπίνα ή δεν έχεις σχέση. Αν έστειλες απλά μια ΑΠΔ πελάτη σου, αυτό δε λέει κάτι - αλλά το σίγουρο είναι ότι έμπλεξες και σου εύχομαι καλά ξεμπερδέματα.

Όλοι οι λογιστές είχαμε κάποτε πελάτες που κάνανε κομπίνες, αλλά εμείς κρινόμαστε αν κάναμε εμείς καλά τη δουλειά μας και όχι από το τι κάνανε οι άλλοι. Νομίζω πολλοί μπορούν να γράψουν παρόμοιες εμπειρίες τους....

Θα δώσω δύο παραδείγματα.

1. Είναι νομίζω στην αρχή της χρονιάς που πιάσανε παράνομη δεξαμενή που κάνανε λαθρεμπορία καυσίμων κοντά στα σύνορα μέσω του κόλπου των "εξαγωγών". Πιάσανε και μια λογίστρια που δούλευε εκεί μαζί με πολλούς άλλους. Για μένα προφανώς έχει (ένα μικρό μέρος) της ευθύνης σε αυτή την περίπτωση γιατί μιλάμε για 105 αδικήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και πολλά του τελωνειακού κώδικα. Δε νομίζω κανένας που δούλευε εκεί να μην ήξερε τι γινόταν... Και η άλλη περίπτωση είναι η λογίστρια του Μάκαρου του Ψωμιάδη που έφαγε 6 μήνες φυλακή (και νομίζω την εξέτισε κιόλας)...

2. Περίπτωση πολύ παλιά στο γραφείο μας ήταν μια ΕΠΕ που έκανε ¨πακέτα ταξιδιών" - όχι ακριβώς τουριστικό γραφείο - πακέτα εμπειριών κτλπ (κουραφέξαλα)...

Ήταν ανακατεμένοι κάτι Άγγλοι μέσα μαζί με 1-2 έλληνες καλά παιδιά και παρότι το γραφείο τους ήταν στην απόλυτη χλιδή μια μέρα απλά εξαφανίστηκαν (στην κυριολεξία - έλειπαν όλα τα έπιπλα και τα γραφεία και οι υπολογιστές και το προσωπικό που δούλευε εκεί κοίταζαν σαν χαζοί), έχοντας προεισπράξει πολλά λεφτά.. Μετά από ότι άκουσα τους κυνήγαγε και η interpol μαζί με την αστυνομία (δεν το κάνανε μόνο στην ελλάδα το κόλπο)... Έχει ευθύνη ο λογιστής σε αυτή την περίπτωση? (Εξωτερικός λογιστής που ενημέρωνε τα βιβλία και έκανε ισολογισμούς κτλπ)? Προφανώς όχι και ουδέποτε η αστυνομία έκανε την οποιαδήποτε νύξη ή ενόχληση προς την κατεύθυνση του γραφείου...

Πάρε έναν καλό δικηγόρο και ελπίζω να ξεμπερδεύσεις.

Υ.Γ: Ο εν λόγω εργολάβος ήταν λαμόγιο ή δεν του φαινόταν? Εσένα σε είχε απλήρωτο?

με χρωστάει κάποια χρήματα..τώρα φαινόταν δε φαινόταν τι να σου πω..του στυλ που έχουν όλοι οι εργολάβοι του είδους..

ο δικηγόρος μόλις του ανέφερα το όνομα μου είπε πως είναι γνωστό λαμόγιο και πως έχει και άλλες δικογραφίες εναντίον του..έλα όμως που δεν τον ήξερα εγώ..

Link to comment
Share on other sites

 • 0
καθαρός είμαι...και αυτό είναι που με τρελαίνει περισσότερο...όπως πεντακάθαρος είμαι τόσα χρόνια..έχω αποσυντονιστεί...δεν μπορώ να εργασθώ..και ειδικά αυτή την περίοδο που ξέρεις καλά τι γίνεται.. τέλος πάντων...θα προσπαθήσω να ανταπροκριθώ στις απαιτήσεις της εποχής... να σαι καλά..

Ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται....

Ψηλά το κεφάλι να δώσεις παράδειγμα στα κοπέλια σου, μη σε θωρούνε να κλαις....

Μπόρα είναι και θα περάσει...

Κι άμα θες βοήθεια, αν και μου πέφτεις λίγο μακρυά, σφύρα....

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα και από εμένα συνάδελφε.

Μην το βάζετε κάτω.

Πιστεύω μέσα από τη ψυχή μου, ότι η αλήθεια θα σας δικαιώσει.

Δεν νομίζω ότι έχετε να φοβηθείτε κάτι. Σίγουρα η δοκιμασία που περνάτε, είναι τεράστια και άκρως ψυχοφθόρα.

Όμως όπως έγραψε ο καλό συνάδελφος Στέφανος, εσείς παρείχατε μια υπηρεσία, χωρίς να γνωρίζετε αν θα πληρωθούν οι εισφορές ή αν δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματική απασχόληση. Αν είναι δυνατόν σε τέτοιου είδους εργασίες, να γνωρίζουμε αν είναι αληθινές ή όχι. Ακόμη ακόμη και ένα στοιχείο που περνάμε στο βιβλίο του φορολογούμενου δεν γνωρίζουμε αν είναι πραγματικό ή εικονικό. Πως θα μπορούσαμε να ελέγξουμε οικοδομική απασχόληση αν είναι πραγματική ή αν δεν πληρωθούν οι εισφορές της στο μέλλον.

Εύχομαι από καρδίας καλή δύναμη και μη το βάζετε κάτω με τίποτα.

Αν θέλετε ενημερώστε μας για την παρεταίρο εξέλιξη, μήπως και περνάει από κάποιου το χέρι κάτι και βοηθήσει.

Ψηλά το κεφάλι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συμφωνώ απόλυτα με ότι τόνισαν οι συνάδελφοι.

Από την στιγμή που είσαι καθαρός, τι έχεις να φοβηθείς ?

Αν και πιστεύω ότι θα το εξακριβώσουν και μόνοι τους από τον δίσκο σου ότι όλα ήταν εν αγνοίας σου.

Πιστεύω πως καταλαβαίνουν αμέσως αν κάποιος εμπλέκεται εν γνώση του σε μια τέτοια ιστορία ή όχι.

Προσπάθησε όσο μπορείς να δουλέψεις απερίσπαστος να μην γίνουν λάθη σε δηλώσεις και από την στιγμή που δεν έχεις καμμιά ανάμειξη, δεν θα αντιμετωπίσεις πρόβλημα.

Ενημέρωσέ μας για πιθανές εξελίξεις.

Καλό κουράγιο και καλή δύναμη.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αύτο που θα ήθελα να θέσω είναι το εξής. Απο τη στιγμή που τόσο εύκολα και απλά προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τις συνεργασίες μας με τέτοιους ανθρώπους, εμείς έχουμε κάποιο τρόπο να διασταυρώνουμε ότι "εκκρεμούν σε βάρος τους δικογραφίες" για να επιλέξουμε τη συνεργασία ή όχι? Αφού από το κράτος δε μας δίνετε τέτοια δυνατότητα κι αφού η δικαιοσύνη τους έχει και κυκλοφορούν ελεύθεροι πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Ούτε σαν υπάλληλος ούτε σαν επαγγελματίας πως θα μπορούσα να διώξω έναν πελάτη που έρχεται στην πόρτα μου, μου ζητά να στείλω μια ΑΠΔ και πιθανόν δεν τον έχω ξαναδεί και ποτέ.... (ή τον έχω ξαναδεί άπειρες φορές αλλά δε γράφει στο κούτελο του είμαι λαμόγιο) τη στιγμή που υπάρχει τέτοια κρίση και παλεύουμε όπως όλος ο κόσμος για επιβίωση.

Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται! Σίγουρα δεν είναι ευχάριστες καταστάσεις αλλά νομίζω ότι στο τέλος το δίκαιο θα κερδίσει

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ξερεις τι επαθα οταν ημουν φοιτητης???

Την ανοιξη του 1991 σκαιε βομβα στην Πατρα , στην ΑCS σκοτωνονται 3-4 ατομα

εγω σαν φοιτητης στην Θεσ/νικη ειχα φιλο εναν Παλαιστινιο, που τελικα ήταν ο αδελφος

του βομβιστή !!!

Πλακωσανε οι μπατσοι , τον μπαγλαρωσαν, μαζι μ αλλους 15-20 Παλαιστινιους

Πηγαινα σπιτι και οταν ακουγα το κουδουνι στην πορτα νομιζα οτι ηρθε η σειρα μου

τελικα τιποτε δεν εγινε...

Τι θελω να πω?? ΟΙ μπατσοι ηξεραν οτι ημουν παντελως ασχετος κι ανιδεος και δεν βγηκε βρωμα παραεξω

Ετσι και στην δικια σου περιπτωση

Φταιμε εμεις αν ο πελατης ειναι απατεωνας???

Αν κοβει τιμολογια και τα κρυβει???

Αν μας λεει οτι εχει χ ατομα προσωπικο και δεν εχει κανεναν???

Το προβλημα ειναι οτι αυτοι οι μαλακες οι δημοσιογραφοι γραφουν οτι συμφερει

γιατι, νομιζουν οτι ,τσακωσαν τον παπα απ τα εργαλεια

Θα ταλαιπωρηθεις, αλλα θα βγεις στον αφρο

Καλη δυναμη

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest logistis

το ότι είμαι καθαρός το ξέρω και θα αποδειχθεί...την ψυχική οδύνη, το όνομα σαν επαγγελματίας και όλα όσα συνεπάγονται πως επιστρέφονται? υπάρχει κάποιος τρόπος? δε νομίζω...το επαγγελματικό τέλος όσο και να μην θέλω να το παραδεχτώ έχει φθάσει..

στον κόσμο μένει η αρχική εντύπωση και αυτό που άκουσε...πάει και τελείωσε...η περιοχή είναι μικρή και όλα μαθεύονται αργά ή γρήγορα..

ακόμα και τώρα είμαι στο γραφείο και μέσα σε όλα αυτά κάνω τις δηλώσεις των πελατών με τις όποιες δυσκολίες που έχω από την αφαίρεση του δίσκου..στο πρόγραμμα μισθοδοσίας πχ το backup που είχα δεν δούλεψε..περιμένω τον τεχνικό μπας και σώσει τίποτα...τι να κάνω? να περάσω όλες τις μισθοδοσίες? γίνεται?

σας ευχαριστώ όλους εκ καρδιάς...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...