Jump to content
 • 0

H ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


KAROLOS
 Share

Question

Επειδή μου έχει τύχει πρόσφατα να το δω ακόμη και μπροστά μου ( συναλλαγή δηλαδή υπαλλήλου Δ.Ο.Υ. με επιχειρηματία ), που αφορούσε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων απο αυτόν ( κάποιοι υπάλληλοι έχουν αποθρασυνθεί εντελώς ) , παραθέτω την παρακάτω απόφαση .

Και το κάνω διότι αισθάνομαι αγανάκτηση ....

Αριθ. Απόφ. 2317/2003 ( ΣΤ' Ποιν. τμ. Α.Π. )

Προεδρεύων: Θεόδωρος Μπάκας, Αρεοπαγίτης

Εισηγητής: Χρήστος Μπαβέας, Αρεοπαγίτης

Εισαγγελεύς: Γεώργιος Ζορμπάς, Αντεισαγγελεύς

Δικηγόρος: Ι. Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», «απαγορεύεται σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του ως άνω εγκλήματος αρκεί η εκ μέρους των φοροτεχνικών υπαλλήλων τήρηση λογιστικών βιβλίων φορολογουμένων ή η παροχή σ' αυτούς φορολογικών ή άλλων συμβουλών ή υπηρεσιών γενικά, χωρίς να απαιτείται οι ενέργειες αυτές να τείνουν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν σ' αυτήν περιέχονται με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη. Η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠΔ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης ή τη μείωση της ποινής, εφόσον, όμως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία για τη θεμελίωσή τους, χωρίς να αρκεί μόνη η επίκληση της νομικής διατάξεως η οποία τους προβλέπει ή του χαρακτηρισμού με τον οποίο είναι γνωστοί αυτοί στη νομική ορολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός είναι και εκείνος περί συγγνωστής νομικής πλάνης που προβλέπεται από το άρθρο 31 παρ. 2 του Π.Κ., σύμφωνα με την οποία η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε δικαίωμα να τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή. Απαραίτητα στοιχεία του ισχυρισμού αυτού για να είναι ορισμένος, είναι εκτός εκείνων που συνιστούν την ίδια την πλάνη, και η προσωπική κατάσταση του δράστη που προσδιορίζεται από την ηλικία, τις πνευματικές ικανότητες, το επάγγελμα, την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για να ενημερωθεί περί του ισχύοντος δικαίου, ακόμη και τον πνευματικό του περίγυρο ώστε με τη στάθμιση και των προσωπικών αυτών στοιχείων να σχηματίσει το δικαστήριο πεποίθηση αν ο ισχυρισμός είναι αληθινός ή προσχηματικός. Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.

2. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το συνδυασμό του σκεπτικού με το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο που δίκασε κατ' έφεση και την εξέδωσε, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη, περί τα πράγματα, κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στο Μ. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από ... μέχρι και το μήνα ... ο κατηγορούμενος αν και ήταν φοροτεχνικός υπάλληλος που υπηρετούσε στη Δ.Ο.Υ. Α. Αττικής και λόγω της ιδιότητάς του αυτής απαγορεύεται από το νόμο να τηρεί λογιστικά βιβλία ή να παρέχει σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές, παραταύτα αυτός τηρούσε τα λογιστικά βιβλία της ατομικής επιχειρήσεως της φορολογουμένης Χ.Π., η οποία διατηρούσε εμπορικό κατάστημα με την επωνυμία « ...», στην οδό Σ. στο ... και της παρείχε φορολογικές και άλλες υπηρεσίες έναντι αμοιβής 20.000 δραχμών μηνιαίως. Συγκεκριμένα δε την προέτρεψε να εκδώσει ένα εικονικό τιμολόγιο προς μια υπαρκτή ανώνυμη εταιρεία, που γνώριζε ο κατηγορούμενος, ποσού 5.000.000 δραχμών προκειμένου να εισπράξει και να εκμεταλλευτεί επί ένα δίμηνο τον Φ.Π.Α. Επίσης δε κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-1993 μέχρι και 15-3-1994 τηρούσε τα λογιστικά βιβλία του Κ.Π. που διατηρούσε καφετέρια «Κ.» στο .... Αττικής και συγχρόνως του παρείχε φορολογικές και άλλες συμβουλές και υπηρεσίες. Ειδικότερα στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως αναφέρεται ότι η λήψη αμοιβής από τον κατηγορούμενο για τις παρεχόμενες ως άνω υπηρεσίες του, προκύπτει από τη σαφή κατάθεση της μηνύτριας, την οποία επιβεβαίωσε και ο μάρτυρας Ε.Γ., ο οποίος εργαζόταν στο κατάστημα της μηνύτριας και ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του δέχθηκε ότι αυτός έκανε τις καταχωρίσεις στα βιβλία της επιχειρήσεως της μηνύτριας, τα δε βιβλία πήγαινε στο κατάστημα αυτής, την επομένη ημέρα, η γυναίκα του. Τέλος, για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί νομικής πλάνης, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως διαλαμβάνεται η εξής αιτιολογία: « ο ισχυρισμός του δε ότι παρείχε τις υπηρεσίες του αυτές χωρίς αμοιβή δεν κρίνεται πειστικός ενόψει του ότι δεν προέκυψε κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την παροχή του αυτή άνευ αμοιβής». Με βάση τις σκέψεις αυτές το Εφετείο κήρυξε τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο της παραβάσεως του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 με την ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία.

3. Με τις παραδοχές του αυτές το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προβαλλόμενη απόφασή του την κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα, και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης, όπως γι' αυτήν τελικώς καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992, την οποία εφάρμοσε ορθά χωρίς να την παραβιάσει εκ πλαγίου και να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, δεν εφάρμοσε εσφαλμένα την διάταξη αυτή εκ του ότι δεν διέλαβε παραδοχή ότι οι απαγορευμένες ενέργειες του κατηγορουμένου κατέτειναν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει την απόρριψη του προβληθέντος από τον κατηγορούμενο ισχυρισμού περί νομικής πλάνης, διότι, όπως προκύπτει από τα ενσωματωμένα στην προσβαλλόμενη απόφαση πρακτικά, ο σχετικός ισχυρισμός είχε προβληθεί κατά τρόπον αόριστο. Συγκεκριμένα ο συνήγορος του κατηγορουμένου « ζήτησε την αθώωση του πελάτου του και κατέθεσε αυτοτελή ισχυρισμό περί νομικής πλάνης », χωρίς να εκθέσει ενώπιον του δικαστηρίου κανένα εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαιτούνται για το ορισμένο του ισχυρισμού του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, εν τούτοις απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν ως αβάσιμο, αφού δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος ελάμβανε αμοιβή για τις παρεχόμενες απαγορευμένες υπηρεσίες του, και έτσι απέκλεισε την συνδρομή συγγνωστής νομικής πλάνης (δηλαδή ότι πεπλανημένως πίστευε ότι είχε δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του στους φορολογουμένους άνευ αμοιβής). Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' πρώτος και δεύτερος (τελευταίος) λόγοι της αιτήσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμοι.

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

ΝΟΜΟΣ 2065 / 1992 ΆΡΘΡΟ 56

1. Υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, που παραπέμφθηκαν να δικαστούν για το αδίκημα της δωροδοκείας, τίθενται υποχρεωτικώς σε αργία και λαμβάνουν το 1/4 των αποδοχών τους μέχρις εκδόσεως αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως και εκπίπτονται αυτοδικαίως της υπαλληλικής θέσεώς τους αν δικαστούν με αμετάβλητη απόφαση. Επανέρχονται αυτοδικαίως στην υπηρεσία μόνο εάν αθωοθούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση επανόδου στην υπηρεσία ο υπάλληλος δικαιούται των αποδοχών του για το χρόνο της εκτός υπηρεσίας παραμονής του. 2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για τις εκκρεμείς μέχρι της ισχύος του νόμου αυτού υποθέσεις. 3. Απαγορεύεται σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογούμενων ή να παρέχουν σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας. 4. Σε περίπτωση υποβολής μηνυτήριας αναφοράς σε οποιαδήποτε Δικαστική Αρχή κατά μέλους επιτροπών που εκδικάζουν φορολογικές διαφορές, για αδίκημα που φέρεται ότι διαπράχθηκε από αυτό κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε βάρος του Δημοσίου, δεν ασκείται ποινική δίωξη παρά μόνο με βάση το πόρισμα ειδικού ελέγχου που διατάσσεται από τον Υπουργό των Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Ο πιο πάνω έλεγχος ενεργείται υποχρεωτικά και η σχετική έκθεση διαβιβάζεται στην αρμόδια δικαστική αρχή μέσα σε ένα χρόνο το αργότερο από τότε που θα περιέλθει η μηνυτήρια αναφορά στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο ή βαθμό ποινικές διώξεις, κατά μελών των ανωτέρω επιτροπών, οι οποίες παύουν αυτοδικαίως και συνεχίζονται μόνο με βάση το πόρισμα του ειδικού ελέγχου, εφόσον καταλογίζεται δόλος ή πρόθεση στο διωκόμενο. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται και της ποινικές δίωξης αναστέλλεται και η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.

Η Ουσία είναι η παραπάνω .

Θα έπρεπε ίσως ο νόμος να έχει προβλέψει και τιμωρία για τους συνένοχους " λογιστές"

Η τοποθέτηση του Σταύρου ( Lands ) με βρίσκει απολυτα σύμφωνο σε όλα της τα σημεία . Καταλαβαίνω γιατι εξανέστη, είναι κάτι το οποίο έπαθα κι εγω, γι αυτό και ανέβασα το θέμα στο φόρουμ. Επίσης να τονίσω πως όπως ανέφερε ο Σταύρος έπρεπε να υπήρχε και πειθαρχικό συμβούλιο και στο Ο.Ε.Ε. το οποίο θα τιμωρούσε τους παραβάτες "συναδέρφους" . Καποιοι στιγμή πρέπει ο κάθε κατεργάρης να μπεί στον πάγκο του !

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΝΟΜΟΣ 2065 / 1992 ΆΡΘΡΟ 56

3. ........ Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας.

Η τοποθέτηση του Σταύρου ( Lands ) με βρίσκει απολυτα σύμφωνο σε όλα της τα σημεία . Καταλαβαίνω γιατι εξανέστη, είναι κάτι το οποίο έπαθα κι εγω, γι αυτό και ανέβασα το θέμα στο φόρουμ. Επίσης να τονίσω πως όπως ανέφερε ο Σταύρος έπρεπε να υπήρχε και πειθαρχικό συμβούλιο και στο Ο.Ε.Ε. το οποίο θα τιμωρούσε τους παραβάτες "συναδέρφους" . Καποιοι στιγμή πρέπει ο κάθε κατεργάρης να μπεί στον πάγκο του !

Ακαδημαϊκή η ερώτησή μου.

Εχει κάποιος συνάδελφος ΦΕΚ με απόλυση ΕΠΙΟΡΚΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ;

Συμπέρασμα:

Να διαπομπευθώ δημόσια απο Πλατεία Συντάγματος έως την Καραγεώργη Σερβίας επειδή παραδέχομαι ότι ουσιαστικά αποδέχθηκα εκβιασμο ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Ακαδημαϊκή η ερώτησή μου.

Εχει κάποιος συνάδελφος ΦΕΚ με απόλυση ΕΠΙΟΡΚΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ;

Συμπέρασμα:

Να διαπομπευθώ δημόσια απο Πλατεία Συντάγματος έως την Καραγεώργη Σερβίας επειδή παραδέχομαι ότι ουσιαστικά αποδέχθηκα εκβιασμο ;)

Ενα απο τα πολλά ΦΕΚ που υπάρχουν αγαπητε μου . Αν θέλεις μπορείς να βρείς πάρα πολλά.! Πριν λοιπόν αρχίσουμε να μιλάμε πρέπει να ψάχνουμε κιόλας ....

APOLYSH_YPALLHLOY.zip

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Πόσοι απο εμάς άλλωστε δεν εχουμε κρατήσει βιβλια εταιρειών που αμοιβεται καποιος υπάλληλος ΔΟΥ, μόνο και μόνο για να τον έχουμε μέσο; :)

Προσωπικά μέχρι και τις εκκαθαριστικες ΦΠΑ και τα Ε3 εχω κανει για εφοριακό μεγάλης περιφεριακης ΔΟΥ.

Αλλά που είναι η εφαρμογή του Νόμου για υποχρεωτική υπογραφή απο Λογιστή - Φοροτέχνη όλων των δηλωσεων; :P

Το ΟΕΕ τι κανει; ;)

Καλά ευχαριστώ και ζητάει μόνο να του πληρώνουμε τις συνδρομες μας και να τους ψηφιζουμε στις εκλογες

Μετά το ΦΕΚ που δημοσίευσε ο Κώστας

Υπενθύμιση: Για το Σύνταγμα καλό είναι να χρησιμοποιήστε το ΜΕΤΡΟ γιατί λόγω των κινητοποιήσεων υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

quote : ... επειδή δεν προσέβαλε αυτή με ένσταση ή προσφυγή ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Επικρατείας αντίστοιχα. unquote

Το πιθανότερο είναι πως απο τους "μισθούς" είχε αρκετά αποταμιευμένα και καποια θέση σε εταιρεία εξασφαλισμένη.

Σ' ευχαριστώ πάντως για την ενημέρωση γιατί δεν είχα υπ' όψη μου απόλυση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για να γίνουν ξεκάθαρα μερικά θέματα έχω να δηλώσω ρητά:

1. Δεν είμαι υπέρ της πρακτικής των φοροτεχνικών να κρατάνε βιβλία ούτε να συμπληρώνουν δηλώσεις

2. Δεν είμαι ούτε δήλωσα υπερήφανος για ότι έκανα και προτίμησα να τα κάνω μόνος μου αντί του να δίνω συνεχώς τηλεφωνικά συμβουλες όπως και καποιος συνάδελφος είπε

3. Εθεσα το συγκεκριμένο θέμα ευθέως και στις πραγματικές του διαστάσεις επειδή κατά την αποψή μου το ΟΕΕ δεν κάνει τίποτα για να μας κατωχυρώσει πραγματικά. Ουδέποτε απαίτησε την εφαρμογή του υφισταμένου Νόμου για την υπογραφή μας.Είναι πανεύκολο στο ΚΕΠΥΟ να είναι απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού μητρώου μας και της ταξεώς μας και με απλή διασύνδεση με τον server του ΟΕΕ να πιστοποιήται και η γνησιότητα του Αριθμού Μητρώου μας αλλά και του αν δικαιούμαστε να υπογράψουμε την αντίστοιχη δήλωση.

4. Εχει διασταυρωθεί ποτέ εάν οι αναγραφόμενοι Αριθμοί Μητρώου και οι δηλούμενη Τάξη αδείας ορθώς χρησιμοποιούνται ή είναϊ "μαϊμούδες";

5. Εχει ποτέ διασταυρωθεί εάν ο υπογράφων είναι υπάλληλος της εταιρείας νόμιμα μισθοδοτούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας και έχει εκδόσει έστω τυπικής αξίας ΑΠΥ;

6. Το ΤΕΕ και οι ΔΣ έχουν φροντίσει ώστε τα μέλη τους για κάθε συναλλαγή που κάνουν να κόβουν διπλότυπο του Συλλόγου έστω με την τυπικά ελάχιστη αμοιβή που έχει ορίσει.Το ΟΕΕ έχει κάνει κάτι αντίστοιχο;Εχει φυσικά κοινοποιήσει μία κατάσταση με ελάχιστες αμοιβές μας, έχει όμως ελέγξει ποτέ αν αυτή εφαρμόζεται;

7. Ο Νόμος για την συνυπευθυνότητά μας, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί δεν σημαίνει πως ανά πάσα στιγμή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, πότε έγινε θέμα στο OEE και πότε αναρωτήθηκαν oi διοικούντες πόσοι μισθωτοί συνάδελφοι έχουν την δυνατότητα να φέρουν αντιρήσεις στον εργοδότη τους ώστε να είναι συνεπείς με τους Νόμους και την συνείδησή τους;

Οσο θα υπάρχουν περαιώσεις, ρυθμίσεις και διακριτική ευχέρια του προϊσταμένου της ΔΟΥ και αδιαφορία στα παραπάνω που ανέφερα από το ΟΕΕ, δυστυχώς θα είμαι αναγκασμένος να υποκύπτω στον εκβιασμό τόσο του φοροτεχνικού όσο και του εργοδότη μου για να βγάλω το μεροκάματο.

Και σίγουρα δεν θα είμαι περήφανος αλλά όταν έχεις να αντιπαραθέσεις το τσουκάλι έστω με τις φακές και το αδειο τσουκάλι δυστυχώς θα επιλέξεις το πρώτο και ας ντρέπεσαι.

Με εκτίμηση σε όλους τους συναδέλφους και ειδικά σε αυτούς που έχουν κρατήσει τα χέρια τους καθαρά

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest iek forotexnikoy
Η τοποθέτηση του Σταύρου ( Lands ) με βρίσκει απολυτα σύμφωνο σε όλα της τα σημεία . Καταλαβαίνω γιατι εξανέστη, είναι κάτι το οποίο έπαθα κι εγω, γι αυτό και ανέβασα το θέμα στο φόρουμ. Επίσης να τονίσω πως όπως ανέφερε ο Σταύρος έπρεπε να υπήρχε και πειθαρχικό συμβούλιο και στο Ο.Ε.Ε. το οποίο θα τιμωρούσε τους παραβάτες "συναδέρφους" . Καποιοι στιγμή πρέπει ο κάθε κατεργάρης να μπεί στον πάγκο του !

Εκτος αν κάτι χάνω ο ΟΕΕ απλα έχει επωμιστεί το εισπρακτικό μερος της εκδοσης αδειών , απο ποτε αντιπροσωπέυει του λογιστες

κάτι δεν καταλαβαίνω

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
quote : ... επειδή δεν προσέβαλε αυτή με ένσταση ή προσφυγή ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Επικρατείας αντίστοιχα. unquote

Μήπως αν το έκανε....τώρα θα ήταν ίσως και προιστάμενος ΔΟΥ? Λέω μήπως...???

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Εκτος αν κάτι χάνω ο ΟΕΕ απλα έχει επωμιστεί το εισπρακτικό μερος της εκδοσης αδειών , απο ποτε αντιπροσωπέυει του λογιστες

κάτι δεν καταλαβαίνω

Η γνωστή καραμέλα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει να "πιπιλίζεται" .... Εδω σ αυτήν την ενότητα δε θα κουβεντιάσουμε για το γνωστό θέμα.... Εχω βαρεθεί να ακούω απο συναδέρφους και "συναδέρφους" πως το Ο.Ε.Ε. φταίει για όλα . Μέχρι και όταν ένας "συνάδερφος" τα χει κάνει πλακάκια με τον εφοριακό και μοιράζονται τις δουλειές , πάλι το Ο.Ε.Ε. φταίει . Το Ο.Ε.Ε. που δεν κάνει τίποτα για τους Λογιστές ....Ήμαρτον ..Αμ δεν φταίει για όλα το Επιμελητήριο . Σε κάποια θέματα υπάρχουν κάποιες ευθύνες ( βλέπε σχετικό θέμα που ο ίδιος είχα ξεκινήσει

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...ic=30068&hl= ) .Ας πάψει η γνωστή καραμέλα. Ας γίνουν σωστές προτάσεις και είμαι σίγουρος πως επειδή υπάρχει ανοικτό μυαλό στον χώρο μας λύσεις θα βρεθούν . Αυτό που πρέπει να αλλάξει ο σημερινός λογιστής είναι η νοοτροπία . Και αυτό δε θα γίνει με την συνδρομή του Ο.Ε.Ε. μόνο .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ , ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΘΙΓΕΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΙΕΚ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΤΛ, ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΤΙΤΛΟ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ , ΑΛΛΑ ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΑΜ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΡΩΤΑΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΑ ΓΙΝΑΜΕ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΚΑΙ ΕΓΩ

Προφανώς ή είσαι νέος στο φόρουμ ή δεν έχεις διαβάσει με προσοχή παλαιότερες δημοσιεύσεις.

Πέρα απο αυτό η "ανωνυμία" δεν είναι καλός σύμμαχος του διαλόγου ...

Το θέμα στο οποίο ήμουν εκκινητής σε καμία περίπτωση δεν έγινε ούτε για να θίξει συμφέροντα των επαγγελματιών του χώρου μας ούτε να θίξει τους τίτλους σπουδών τους . Εγινε γιά άλλους λόγους τους οποίους κατάλαβαν τελικά μόνο λίγοι . Και έγινε κατανοητό απο λίγους μόνο , διότι αυτοί είναι απαλλαγμένοι απο παρωπίδες . Κάποιοι "συνάδερφοι" όμως παρεισέφρησαν και πυροδότησαν το κλίμα άνευ λόγου γράφοντας ανεκδιήγητα πράγματα . Εκεί λοιπόν

στηλιτεύτηκαν τα γραφόμενα τους απο τους συναδέρφους . Τίποτα περισσότερο τίποτε λιγότερο . Τώρα πως είναι δυνατόν μέσα απο το θέμα που ξεκίνησα να ανακατεύουμε πάλι το Ο.Ε.Ε. είναι κάτι που ομολογώ δεν μπορώ να καταλάβω .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest iek forotexnikoy
Προφανώς ή είσαι νέος στο φόρουμ ή δεν έχεις διαβάσει με προσοχή παλαιότερες δημοσιεύσεις.

Πέρα απο αυτό η "ανωνυμία" δεν είναι καλός σύμμαχος του διαλόγου ...

Το θέμα στο οποίο ήμουν εκκινητής σε καμία περίπτωση δεν έγινε ούτε για να θίξει συμφέροντα των επαγγελματιών του χώρου μας ούτε να θίξει τους τίτλους σπουδών τους . Εγινε γιά άλλους λόγους τους οποίους κατάλαβαν τελικά μόνο λίγοι . Και έγινε κατανοητό απο λίγους μόνο , διότι αυτοί είναι απαλλαγμένοι απο παρωπίδες . Κάποιοι "συνάδερφοι" όμως παρεισέφρησαν και πυροδότησαν το κλίμα άνευ λόγου γράφοντας ανεκδιήγητα πράγματα . Εκεί λοιπόν

στηλιτεύτηκαν τα γραφόμενα τους απο τους συναδέρφους . Τίποτα περισσότερο τίποτε λιγότερο . Τώρα πως είναι δυνατόν μέσα απο το θέμα που ξεκίνησα να ανακατεύουμε πάλι το Ο.Ε.Ε. είναι κάτι που ομολογώ δεν μπορώ να καταλάβω .

εγώ που είμαι απο τους παλαιότερους εδω πέρα (Ιανουάριος 2004 το πρωτοβρήκα)και διάβασα όλες τις δημοσιευσεις και ακόμα δεν κατάλαβα ποιός ο ρόλος των κάθε γραμματέων του ΟΕΕ,που πετάνε δημοσιεύσεις σε ενα site λογιστών είναι ρυθμιστές του λογιστικού επαγγέλματος οι κύριοι? είναι μάχιμοι λογιστές οι κύριοι πόσοι απο αυτούς που απαντάνε στα τηλέφωνα είναι λογιστές , είναι ένα είδος ΠΟΦΕΕ-και ΠΟΛ πχ , γιατι οι λόγοι τους έχουν τέτοια χροιά .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ , ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ, ΘΙΓΕΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙ ΙΕΚ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΤΛ, ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΤΙΤΛΟ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ , ΑΛΛΑ ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΑΜ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ

ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΤΙΛΤΛΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΑΚΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΛΑ ΥΠΑΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ

EXARHOS

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Τώρα που βρίσκεις το αστείο και έχεις ρίξει τόσο γέλιο δεν μπορώ να καταλάβω.

Αλλο το να έχεις ενα γνωστό σε κάποια εφορία (σχεδόν όλοι έχουμε) και άλλο το να είσαι υπάλληλος του, με αμοιβή την δύναμη της καρέκλας του .

Κύριοι ψυχραιμία..... :(

Εδώ γίνετε εμφύλιος σπαραγμός :rolleyes:

Μάλλον λίγο πολύ όλοι έχουμε ευθύνες διότι έχουμε ήδη συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης - νοοτροπίας ή απλά αδιαφορούμε..... :(

Θα έπρεπε να "κλείσουμε" κάπως το επάγγελμά μας. Βήματα γίνονται, αργάααααα και σταθερά??? :D

Link to comment
Share on other sites

 • 0
εγώ που είμαι απο τους παλαιότερους εδω πέρα (Ιανουάριος 2004 το πρωτοβρήκα)και διάβασα όλες τις δημοσιευσεις και ακόμα δεν κατάλαβα ποιός ο ρόλος των κάθε γραμματέων του ΟΕΕ,που πετάνε δημοσιεύσεις σε ενα site λογιστών είναι ρυθμιστές του λογιστικού επαγγέλματος οι κύριοι? είναι μάχιμοι λογιστές οι κύριοι πόσοι απο αυτούς που απαντάνε στα τηλέφωνα είναι λογιστές , είναι ένα είδος ΠΟΦΕΕ-και ΠΟΛ πχ , γιατι οι λόγοι τους έχουν τέτοια χροιά .

Έχουν καμία σχέση τα γραφόμενα σου με το θέμα που έχω ξεκινήσει ????

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest iek forotexnikoy
ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΤΙΛΤΛΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΚΑΚΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΠΛΑ ΥΠΑΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ

EXARHOS

διπλωμα ειδικός φοροτεχνικου γραφείου βάσει οδηγίας 92/51/ΕΟΚ , εχω και την ηλεκτρονικη διευθυνση της ΕΟΚ αν θελεις να υποβάλεις΄μήνυση, και εγώ στο πλευρό σου

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Έχουν καμία σχέση τα γραφόμενα σου με το θέμα που έχω ξεκινήσει ????

Και βέβαια έχουν, όσο λιγώτερο καταρτισμένος είναι κάποιος τόσο περισσότερο έχει ανάγκη τους χαραμοφάηδες για να του δίνουν πελατεία.

Επισημαίνοντας τις ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων που τηρούν λογιστικά βιβλία, βάζεις σε κίνδυνο ένα σημαντικό κομμάτι των άνομων κυκλωμάτων.

Μου αρέσει που αναρωτιούνται κάποιοι γιατί οι εφοριακοί δεν ελέγχουν τις υπογραφές.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
Και βέβαια έχουν, όσο λιγώτερο καταρτισμένος είναι κάποιος τόσο περισσότερο έχει ανάγκη τους χαραμοφάηδες για να του δίνουν πελατεία.

Επισημαίνοντας τις ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων που τηρούν λογιστικά βιβλία, βάζεις σε κίνδυνο ένα σημαντικό κομμάτι των άνομων κυκλωμάτων.

Μου αρέσει που αναρωτιούνται κάποιοι γιατί οι εφοριακοί δεν ελέγχουν τις υπογραφές.

Ελπίζω να μην εννοείς τον iek forotexnikoy.....ακατάρτιστο....

Είναι πολύ καλύτερος απο πολλούς....

Τουλάχιστον αυτός ασκεί την λογιστική που πρέπει και όχι την φιλοσοφική της ανάλυση :P

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Έχουν καμία σχέση τα γραφόμενα σου με το θέμα που έχω ξεκινήσει ????

Ο συνάδελφος KAROLOS δημοσίευσε μια αποφαση προς ενημέρωση δική μας. Τώρα το πώς για άλλη μια φορά κατέληξε το θέμα αυτό σε προσωπικές διαμάχες και κόντρες τι να πω. Απλά να υπενθυμίσω οτι το forum εκτος απο τα μέλη και τους επισκέπτες διαβάζεται επίσης απο Υπουργεία και ΔΟΥ με οτι βαρύτητα συνεπάγεται αυτό. Ας πρυτανευσει η λογική στο φιναλε δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Ελπίζω να μην εννοείς τον iek forotexnikoy.....ακατάρτιστο....

Είναι πολύ καλύτερος απο πολλούς....

Τουλάχιστον αυτός ασκεί την λογιστική που πρέπει και όχι την φιλοσοφική της ανάλυση :P

"ασκεί την λογιστική που πρέπει"

Για να ξέρεις ποιά λογιστική "πρέπει" δηλαδή ποιά είναι η "δέουσα" λογιστική, πρέπει να έχεις τρόπο να βρίσκεις το "δέον". Αυτό που αναζητεί η Φιλοσοφία 25 αιώνες.

Ειλικρινά, μετά από εσένα δεν έχει ανάγκη πλεον η ανθρωπότητα από φιλοσόφους.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest iek forotexnikoy
Ο συνάδελφος KAROLOS δημοσίευσε μια αποφαση προς ενημέρωση δική μας. Τώρα το πώς για άλλη μια φορά κατέληξε το θέμα αυτό σε προσωπικές διαμάχες και κόντρες τι να πω. Απλά να υπενθυμίσω οτι το forum εκτος απο τα μέλη και τους επισκέπτες διαβάζεται επίσης απο Υπουργεία και ΔΟΥ με οτι βαρύτητα συνεπάγεται αυτό. Ας πρυτανευσει η λογική στο φιναλε δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα

αυτό τώρα το λες για καλό ή για κακό , δηλαδή ότι διαβάζεται από υπουργεία και ΔΟΥ, πάντως επειδή εγώ δεν θεωρώ οτι το μέλος με όνομα lands εννοούσε εμένα *, εκτός άμα δεν κατάλαβα καλά, θα ήθελα να απαντήσω στο επισκέπτη ότι ενώ εκθειάζει την γνώση μου στην λογιστική/φοροτεχνικά , κάποιοι ρετουρακικιδες, ολη την μέρα κάθονται στο σπιτάκι τους και το βράδυ για να δικαιολογήσουνε τον μισθό τους γράφουνε επιστολές επί των επιστολών στα υπουργεία και υφυπουργεία με σκοπό να κλείσουν το επάγγελμα μας για αυτούς που τους ψηφίζουν .

Αντιληψη μου είναι καλά κάνουν , όταν λείπει η γάτα(η πολιτεία) χορεύουν τα ποντικάκια .

*(εννοούσε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ)

πάντως θα σύστηνα στους διπλωματούχους ΙΕΚ λογιστικής στις εταιρείες τις οποίες εργάζονται να μην προσπαθούνε να δείξουν ότι είναι καλύτεροι γνώστες της λογιστικής , δυστηχώς τα ποντικάκια κάνουνε κουμάντο , όπως και να το κάνουμε .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Διαβάζοντας όλα αυτά, ένοιωσα το λιγότερο ηλίθια και οργισμένη συνάμα για τη μαζική κατηγοριοποίηση των συναδέλφων σε κλέφτες και απατεώνες. Το να γενικεύουμε προσπαθώντας να καλύψουμε τα δικά μας λάθη και τις αδυναμίες μας, είναι κάτι που εγώ προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν υπάρχει μόνο το τσουκάλι με τις φακές και το άδειο τσουκάλι (αν και θεωρώ πολύ ατυχές το παράδειγμα), υπάρχει και η μακαρονάδα. :)

Η έχεις ηθική η δεν έχεις. Εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα καν στο δίλημμα να κλέψω η όχι, κι αν είχα βιοποριστικό πρόβλημα θα πήγαινα να καθαρίσω σκάλες, να δουλέψω στο εργοστάσιο κ.ο.κ.

Δεν είμαι αυτή εγώ που θα κρεμάσω τον παρανομούντα (υπάρχει η διακιοσύνη για αυτό), αλλά και δεν θα ανεχτώ να γίνω συνένοχος στη διαφθορά. Και για μένα μη συνενοχή, είναι και να αγωνίζομαι για την κατοχύρωση του επαγγέλματος μου (κάποιοι σκοπίμως το ονομάζουν κλείσιμο), και να λειτουργώ όσο επαγγελματικά και δεοντολογικά μπορώ.

Όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες

τότε και μόνο όταν είναι εφικτές

μα σαν δεν έχεις κότσια να τις εφαρμόσεις

ασ΄τες καλύτερα,καθόλου μην τις λες.

Αυτό για μένα σημαίνει η ρύση του Κάλβου "θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία" ΚΟΤΣΙΑ

Και ναι ας μην τα ρίχνουμε όλα στο Ο.Ε.Ε. δεν είναι η πανάκεια για τις "ανομίες" μας. Η κόλαση και ο παράδεισος είμαστε εμείς, είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις και τον εφησυχασμό μας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
. Το να γενικεύουμε προσπαθώντας να καλύψουμε τα δικά μας λάθη και τις αδυναμίες μας, είναι κάτι που εγώ προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο. Δεν υπάρχει μόνο το τσουκάλι με τις φακές και το άδειο τσουκάλι (αν και θεωρώ πολύ ατυχές το παράδειγμα), υπάρχει και η μακαρονάδα. :)

Η έχεις ηθική η δεν έχεις. Εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα καν στο δίλημμα να κλέψω η όχι, κι αν είχα βιοποριστικό πρόβλημα θα πήγαινα να καθαρίσω σκάλες, να δουλέψω στο εργοστάσιο κ.ο.κ.

Δεν είμαι αυτή εγώ που θα κρεμάσω τον παρανομούντα (υπάρχει η διακιοσύνη για αυτό), αλλά και δεν θα ανεχτώ να γίνω συνένοχος στη διαφθορά. Και για μένα μη συνενοχή, είναι και να αγωνίζομαι για την κατοχύρωση του επαγγέλματος μου (κάποιοι σκοπίμως το ονομάζουν κλείσιμο), και να λειτουργώ όσο επαγγελματικά και δεοντολογικά μπορώ.

Και ναι ας μην τα ρίχνουμε όλα στο Ο.Ε.Ε. δεν είναι η πανάκεια για τις "ανομίες" μας. Η κόλαση και ο παράδεισος είμαστε εμείς, είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις και τον εφησυχασμό μας.

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=35021

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επειδή αγαπητή Ειρηήνα εγώ ξεκίνησα το θέμα με τα λαδώματα από μέρους μας προς τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους και μιά και ανέφερες το θέμα κατωχύρωσης του επαγγελματός μας θα ήθελα την απάντησή σου στις προτάσεις που έκανα και μέχρι αυτή την στιγμή δεν είδα ούτε συμφωνία ούτε διαφωνία απο κάποιον συζητητή.

Για να σε διευκολύνω όπως και τους υπόλοιπυς επαναλαμβάνω προτάσεις που έκανα και δεν έχει καν σκεφτεί το ΟΕΕ να τις προτείνει, γιατί άραγε:

2. ..... Ουδέποτε απαίτησε την εφαρμογή του υφισταμένου Νόμου για την υπογραφή μας.Είναι πανεύκολο στο ΚΕΠΥΟ να είναι απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού μητρώου μας και της ταξεώς μας και με απλή διασύνδεση με τον server του ΟΕΕ να πιστοποιήται και η γνησιότητα του Αριθμού Μητρώου μας αλλά και του αν δικαιούμαστε να υπογράψουμε την αντίστοιχη δήλωση.

4. Εχει διασταυρωθεί ποτέ εάν οι αναγραφόμενοι Αριθμοί Μητρώου και οι δηλούμενη Τάξη αδείας ορθώς χρησιμοποιούνται ή είναϊ "μαϊμούδες";

5. Εχει ποτέ διασταυρωθεί εάν ο υπογράφων είναι υπάλληλος της εταιρείας νόμιμα μισθοδοτούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας και έχει εκδόσει έστω τυπικής αξίας ΑΠΥ;

6. Το ΤΕΕ και οι ΔΣ έχουν φροντίσει ώστε τα μέλη τους για κάθε συναλλαγή που κάνουν να κόβουν διπλότυπο του Συλλόγου έστω με την τυπικά ελάχιστη αμοιβή που έχει ορίσει.Το ΟΕΕ έχει κάνει κάτι αντίστοιχο;Εχει φυσικά κοινοποιήσει μία κατάσταση με ελάχιστες αμοιβές μας, έχει όμως ελέγξει ποτέ αν αυτή εφαρμόζεται;

7. Ο Νόμος για την συνυπευθυνότητά μας, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί δεν σημαίνει πως ανά πάσα στιγμή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, πότε έγινε θέμα στο OEE και πότε αναρωτήθηκαν oi διοικούντες πόσοι μισθωτοί συνάδελφοι έχουν την δυνατότητα να φέρουν αντιρήσεις στον εργοδότη τους ώστε να είναι συνεπείς με τους Νόμους και την συνείδησή τους;

Οσο θα υπάρχουν περαιώσεις, ρυθμίσεις και διακριτική ευχέρια του προϊσταμένου της ΔΟΥ και αδιαφορία στα παραπάνω που ανέφερα από το ΟΕΕ, δυστυχώς θα είμαι αναγκασμένος να υποκύπτω στον εκβιασμό τόσο του φοροτεχνικού όσο και του εργοδότη μου για να βγάλω το μεροκάματο.

Εχει άραγε σημασία αν ανέλαβα εγώ την ευθύνη να πω πως με κάποιο τρόπο εξυπηρέτησα φοροτεχνικό για να με εξυπηρετήσει και αυτός αργότερα;

Αν η διατύπωσή μου ήταν πως ξέρω συνάδελφο ή συναδέλφους που το έκαναν θα άλλαζε κάτι;

Η ουσία είναι πως ΕΜΕΙΣ οι λογιστές φοροτέχνες ως κλάδος είμαστε εμπλεκόμενοι μαζί με τους πελάτες και εργοδότες μας και τους φοροτεχνικούς υπαλλήλους σε αυτό την άνομη δοσοληψία.

Είναι πανεύκολο απο την θέση μου σε μιά μεγάλη εταιρεία με τον παχυλό μισθό μου ή σαν μεγαλοφοροτέχνης να κατακευραυνώσω τον κάθε νέο ή μικρό συνάδελφο.

Αν όμως μπω στη θέση του όμως πως θα φερθώ σε μια δύσκολη περίπτωση;

Ολοι είμαστε ηθικοί ή ανήθικοι κατά περίπτωση.Και επειδή μέχρι σήμερα δεν έτυχε να γίνω ανήθικος δεν σημαίνει πως και αύριο θα είμαι ηθικός.

Εξ άλλου κάποιος έχει πει πως ηθικός είναι αυτός που δεν είχε την ευκαιρία ή τα κότσια να γίνει ανήθικος.

Ανηθικότητα εξ άλλου αγαπητή Ειρήνη και λοιποί συνάδελφοι είναι και να σταθμεύσω το αυτοκίνητο ή την μοτοσυκλέτα μου στην διάβαση των ΑΜΕΑ.

Γι αυτό ερώτησα τι κάνει το ΟΕΕ. Οχι πως αν ληφθούν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες απο το ΟΕΕ και το ΥΟ δεν θα υπάρξουμε ανέντιμοι λογιστές και φοροτεχνικοί υπάλληλοι.Απλά όσο περισσότερες δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν τόσο λιγότεροι ΚΛΕΦΤΕΣ θα υπάρχουμε και δεν θα μπορούμε να δικαιολογηθούμε για την ΑΤΙΜΙΑ μας.

Ισως τώρα να έγεινε κατανοητός ο ενικός και το πρώτο πρόσωπο που εξ αρχης χρησιμοποίησα.

Επειδή θεωρώ πως κάθε τι που αφορά το επάγγελμά μας με αφορά προσωπικά και είναι σαν να το έχω κανει εγω.

Με την εκτίμησή μου σε κάθε ένα συνάδελφο ξεχωριστά

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συγνώμη, αλλά τα παραπάνω που σχετίζονται με την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών, δεν είναι πρώτα και κύρια ευθύνη της Διοίκησης (δηλ. του Υπουργείου, των υπηρεσιών του, των Γραμματειών του, του Ελεγκτικού Συνέδριου, της Διακαιοσύνης κλπ. κλπ.) και μετά ενός επιμελητηρίου;

Δηλαδή για τη διαφθορά, η οποία έχει καταγγελθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη στις Υπηρεσίες της Πολεοδομίας, φταίει το ΤΕΕ;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...