Jump to content
 • 0

H ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


Question

Επειδή μου έχει τύχει πρόσφατα να το δω ακόμη και μπροστά μου ( συναλλαγή δηλαδή υπαλλήλου Δ.Ο.Υ. με επιχειρηματία ), που αφορούσε την τήρηση των λογιστικών βιβλίων απο αυτόν ( κάποιοι υπάλληλοι έχουν αποθρασυνθεί εντελώς ) , παραθέτω την παρακάτω απόφαση .

Και το κάνω διότι αισθάνομαι αγανάκτηση ....

Αριθ. Απόφ. 2317/2003 ( ΣΤ' Ποιν. τμ. Α.Π. )

Προεδρεύων: Θεόδωρος Μπάκας, Αρεοπαγίτης

Εισηγητής: Χρήστος Μπαβέας, Αρεοπαγίτης

Εισαγγελεύς: Γεώργιος Ζορμπάς, Αντεισαγγελεύς

Δικηγόρος: Ι. Μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Κατά τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», «απαγορεύεται σε φοροτεχνικούς υπαλλήλους να τηρούν λογιστικά βιβλία φορολογουμένων ή να παρέχουν σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές ή υπηρεσίες γενικά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απολύεται αυτοδικαίως της υπηρεσίας». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως του ως άνω εγκλήματος αρκεί η εκ μέρους των φοροτεχνικών υπαλλήλων τήρηση λογιστικών βιβλίων φορολογουμένων ή η παροχή σ' αυτούς φορολογικών ή άλλων συμβουλών ή υπηρεσιών γενικά, χωρίς να απαιτείται οι ενέργειες αυτές να τείνουν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν σ' αυτήν περιέχονται με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη. Η κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠΔ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης ή τη μείωση της ποινής, εφόσον, όμως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία για τη θεμελίωσή τους, χωρίς να αρκεί μόνη η επίκληση της νομικής διατάξεως η οποία τους προβλέπει ή του χαρακτηρισμού με τον οποίο είναι γνωστοί αυτοί στη νομική ορολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός είναι και εκείνος περί συγγνωστής νομικής πλάνης που προβλέπεται από το άρθρο 31 παρ. 2 του Π.Κ., σύμφωνα με την οποία η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε δικαίωμα να τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή. Απαραίτητα στοιχεία του ισχυρισμού αυτού για να είναι ορισμένος, είναι εκτός εκείνων που συνιστούν την ίδια την πλάνη, και η προσωπική κατάσταση του δράστη που προσδιορίζεται από την ηλικία, τις πνευματικές ικανότητες, το επάγγελμα, την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για να ενημερωθεί περί του ισχύοντος δικαίου, ακόμη και τον πνευματικό του περίγυρο ώστε με τη στάθμιση και των προσωπικών αυτών στοιχείων να σχηματίσει το δικαστήριο πεποίθηση αν ο ισχυρισμός είναι αληθινός ή προσχηματικός. Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.

2. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το συνδυασμό του σκεπτικού με το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο που δίκασε κατ' έφεση και την εξέδωσε, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη, περί τα πράγματα, κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στο Μ. Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από ... μέχρι και το μήνα ... ο κατηγορούμενος αν και ήταν φοροτεχνικός υπάλληλος που υπηρετούσε στη Δ.Ο.Υ. Α. Αττικής και λόγω της ιδιότητάς του αυτής απαγορεύεται από το νόμο να τηρεί λογιστικά βιβλία ή να παρέχει σ' αυτούς φορολογικές ή άλλες συμβουλές, παραταύτα αυτός τηρούσε τα λογιστικά βιβλία της ατομικής επιχειρήσεως της φορολογουμένης Χ.Π., η οποία διατηρούσε εμπορικό κατάστημα με την επωνυμία « ...», στην οδό Σ. στο ... και της παρείχε φορολογικές και άλλες υπηρεσίες έναντι αμοιβής 20.000 δραχμών μηνιαίως. Συγκεκριμένα δε την προέτρεψε να εκδώσει ένα εικονικό τιμολόγιο προς μια υπαρκτή ανώνυμη εταιρεία, που γνώριζε ο κατηγορούμενος, ποσού 5.000.000 δραχμών προκειμένου να εισπράξει και να εκμεταλλευτεί επί ένα δίμηνο τον Φ.Π.Α. Επίσης δε κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-1993 μέχρι και 15-3-1994 τηρούσε τα λογιστικά βιβλία του Κ.Π. που διατηρούσε καφετέρια «Κ.» στο .... Αττικής και συγχρόνως του παρείχε φορολογικές και άλλες συμβουλές και υπηρεσίες. Ειδικότερα στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως αναφέρεται ότι η λήψη αμοιβής από τον κατηγορούμενο για τις παρεχόμενες ως άνω υπηρεσίες του, προκύπτει από τη σαφή κατάθεση της μηνύτριας, την οποία επιβεβαίωσε και ο μάρτυρας Ε.Γ., ο οποίος εργαζόταν στο κατάστημα της μηνύτριας και ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του δέχθηκε ότι αυτός έκανε τις καταχωρίσεις στα βιβλία της επιχειρήσεως της μηνύτριας, τα δε βιβλία πήγαινε στο κατάστημα αυτής, την επομένη ημέρα, η γυναίκα του. Τέλος, για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί νομικής πλάνης, στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως διαλαμβάνεται η εξής αιτιολογία: « ο ισχυρισμός του δε ότι παρείχε τις υπηρεσίες του αυτές χωρίς αμοιβή δεν κρίνεται πειστικός ενόψει του ότι δεν προέκυψε κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την παροχή του αυτή άνευ αμοιβής». Με βάση τις σκέψεις αυτές το Εφετείο κήρυξε τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο της παραβάσεως του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 με την ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία.

3. Με τις παραδοχές του αυτές το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προβαλλόμενη απόφασή του την κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα, και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης, όπως γι' αυτήν τελικώς καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992, την οποία εφάρμοσε ορθά χωρίς να την παραβιάσει εκ πλαγίου και να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, δεν εφάρμοσε εσφαλμένα την διάταξη αυτή εκ του ότι δεν διέλαβε παραδοχή ότι οι απαγορευμένες ενέργειες του κατηγορουμένου κατέτειναν στην παροχή συνδρομής ώστε ο φορολογούμενος να διαπράξει αξιόποινη φοροδιαφυγή. Περαιτέρω, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει την απόρριψη του προβληθέντος από τον κατηγορούμενο ισχυρισμού περί νομικής πλάνης, διότι, όπως προκύπτει από τα ενσωματωμένα στην προσβαλλόμενη απόφαση πρακτικά, ο σχετικός ισχυρισμός είχε προβληθεί κατά τρόπον αόριστο. Συγκεκριμένα ο συνήγορος του κατηγορουμένου « ζήτησε την αθώωση του πελάτου του και κατέθεσε αυτοτελή ισχυρισμό περί νομικής πλάνης », χωρίς να εκθέσει ενώπιον του δικαστηρίου κανένα εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαιτούνται για το ορισμένο του ισχυρισμού του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, εν τούτοις απέρριψε τον ισχυρισμό αυτόν ως αβάσιμο, αφού δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος ελάμβανε αμοιβή για τις παρεχόμενες απαγορευμένες υπηρεσίες του, και έτσι απέκλεισε την συνδρομή συγγνωστής νομικής πλάνης (δηλαδή ότι πεπλανημένως πίστευε ότι είχε δικαίωμα να παρέχει τις υπηρεσίες του στους φορολογουμένους άνευ αμοιβής). Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' πρώτος και δεύτερος (τελευταίος) λόγοι της αιτήσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, είναι αβάσιμοι.

Link to post
Share on other sites
 • Answers 180
 • Created
 • Last Reply

Top Posters For This Question

Top Posters For This Question

Popular Posts

47χρονος λογιστής πλέον..και επωνύμως !! πέρασαν κιόλας 5 χρόνια από τότε..Ιούλιος του 2012 ήταν.. 5 χρόνια ταλαιπωρίας με ξενύχτια, άγχος, φόβο,καταθέσεις,απολογίες,κόντρα καταθέσεις, οικον

Προς στιγμή μπερδεύτηκα, γιατί νόμισα ότι ήσουν από Ηράκλειο... Ανάλογη περίπτωση έσκασε και εδώ... Κατά πάγια τακτική, βγαίνουν και κάνουν το τελάλη ότι εξυχνιάζουν υποθέσεις, ώστε να φοβηθούν αυτοί

Να βρεθεί σάλιο γιατί ρόδα είναι και γυρίζει....

Recommended Posts

 • 0
Guest Promitheas
« ο ισχυρισμός του δε ότι παρείχε τις υπηρεσίες του αυτές χωρίς αμοιβή δεν κρίνεται πειστικός ενόψει του ότι δεν προέκυψε κάποια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους που να δικαιολογεί την παροχή του αυτή άνευ αμοιβής». Με βάση τις σκέψεις αυτές το Εφετείο κήρυξε τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο της παραβάσεως του άρθρου 56 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 με την ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίμου βίου και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία.

Πάντα υπάρχουν παραθυράκια, όπως το γραφείο στο ονομα της συζύγου η σε συγγενή οπότε εκεί δικαιολογείται και η παροχη δωρεάν (προς τη σύζυγο) συμβουλών...

Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Πόσοι απο εμάς άλλωστε δεν εχουμε κρατήσει βιβλια εταιρειών που αμοιβεται καποιος υπάλληλος ΔΟΥ, μόνο και μόνο για να τον έχουμε μέσο; :)

Προσωπικά μέχρι και τις εκκαθαριστικες ΦΠΑ και τα Ε3 εχω κανει για εφοριακό μεγάλης περιφεριακης ΔΟΥ.

Αλλά που είναι η εφαρμογή του Νόμου για υποχρεωτική υπογραφή απο Λογιστή - Φοροτέχνη όλων των δηλωσεων; :P

Το ΟΕΕ τι κανει; :lol:

Καλά ευχαριστώ και ζητάει μόνο να του πληρώνουμε τις συνδρομες μας και να τους ψηφιζουμε στις εκλογες

Link to post
Share on other sites
 • 0

Όταν φτάσεις στην αίθουσα του Δικαστηρίου και ειδικά του Αρείου Πάγου τα "παραθυράκια" αρχίζουν και "κλείνουν" . Ο δικαστής θα αναζητήσει την αλήθεια .

Link to post
Share on other sites
 • 0
Πόσοι απο εμάς άλλωστε δεν εχουμε κρατήσει βιβλια εταιρειών που αμοιβεται καποιος υπάλληλος ΔΟΥ, μόνο και μόνο για να τον έχουμε μέσο; :lol:

Προσωπικά μέχρι και τις εκκαθαριστικες ΦΠΑ και τα Ε3 εχω κανει για εφοριακό μεγάλης περιφεριακης ΔΟΥ.

Αν κάνεις κάτι τετοιο συνάδερφε δεν σου φταίει σε τίποτα το Ο.Ε.Ε. Δεν είναι πανάκεια το Ο.Ε.Ε.

Μετά μη φωνάζουμε για την κατοχύρωση του επαγγέλματός μας , όταν οι ίδιοι υποβαθμίζουμε την δουλειά μας ....

Link to post
Share on other sites
 • 0
Αν κάνεις κάτι τετοιο συνάδερφε δεν σου φταίει σε τίποτα το Ο.Ε.Ε. Δεν είναι πανάκεια το Ο.Ε.Ε.

Μετά μη φωνάζουμε για την κατοχύρωση του επαγγέλματός μας , όταν οι ίδιοι υποβαθμίζουμε την δουλειά μας ....

΄

Μπράβο Κώστα

Link to post
Share on other sites
 • 0
Πόσοι απο εμάς άλλωστε δεν εχουμε κρατήσει βιβλια εταιρειών που αμοιβεται καποιος υπάλληλος ΔΟΥ, μόνο και μόνο για να τον έχουμε μέσο; :)

Προσωπικά μέχρι και τις εκκαθαριστικες ΦΠΑ και τα Ε3 εχω κανει για εφοριακό μεγάλης περιφεριακης ΔΟΥ.

Αλλά που είναι η εφαρμογή του Νόμου για υποχρεωτική υπογραφή απο Λογιστή - Φοροτέχνη όλων των δηλωσεων; :P

Το ΟΕΕ τι κανει; :lol:

Καλά ευχαριστώ και ζητάει μόνο να του πληρώνουμε τις συνδρομες μας και να τους ψηφιζουμε στις εκλογες

Σε περιπτώσεις σα τη δική σου ότι και να κάνει το ΟΕΕ θα υπογράφεις για το κάθε υπάλληλο της ΔΟΥ.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης
Αν κάνεις κάτι τετοιο συνάδερφε δεν σου φταίει σε τίποτα το Ο.Ε.Ε. Δεν είναι πανάκεια το Ο.Ε.Ε.

Μετά μη φωνάζουμε για την κατοχύρωση του επαγγέλματός μας , όταν οι ίδιοι υποβαθμίζουμε την δουλειά μας ....

NA KAI Ο ΟΕΕ , Ο ΟΕΕ ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ ΦΙΛΑΡΑΚΙ? ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ?

ΣΕ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΞΕΧΝΑ ΤΟΝ ΟΕΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΡΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης
Όταν φτάσεις στην αίθουσα του Δικαστηρίου και ειδικά του Αρείου Πάγου τα "παραθυράκια" αρχίζουν και "κλείνουν" . Ο δικαστής θα αναζητήσει την αλήθεια .

ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΒΕΒΑΙΑ , ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ Ο ΟΕΕ

Link to post
Share on other sites
 • 0
Πόσοι απο εμάς άλλωστε δεν εχουμε κρατήσει βιβλια εταιρειών που αμοιβεται καποιος υπάλληλος ΔΟΥ, μόνο και μόνο για να τον έχουμε μέσο;

Προσωπικά μέχρι και τις εκκαθαριστικες ΦΠΑ και τα Ε3 εχω κανει για εφοριακό μεγάλης περιφεριακης ΔΟΥ.

Αλλά που είναι η εφαρμογή του Νόμου για υποχρεωτική υπογραφή απο Λογιστή - Φοροτέχνη όλων των δηλωσεων;

Το ΟΕΕ τι κανει;

Καλά ευχαριστώ και ζητάει μόνο να του πληρώνουμε τις συνδρομες μας και να τους ψηφιζουμε στις εκλογες

Αυτά έγραψε ο Εliask .

NA KAI Ο ΟΕΕ , Ο ΟΕΕ ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ ΦΙΛΑΡΑΚΙ? ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ?

ΣΕ ΕΥΛΟΓΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΞΕΧΝΑ ΤΟΝ ΟΕΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΡΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΒΕΒΑΙΑ , ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΥ ΚΟΛΛΑΕΙ Ο ΟΕΕ

Αυτά κατάλαβε ο αγαπητός επισκέπτης μας μετά το δικό μου σχόλιο στα παραπάνω !!!! Αυτό που προφανώς τεκμαίρεται είναι πως ο αγαπητός επισκέπτης μας δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως την Ελληνική γραφή και κατ επέκταση την Ελληνική γλώσσα . Εκτός αν πονάει η αλήθεια . Ομως κι αν πονάει πρέπει να την αντιμετωπίζεις όρθιος και όχι να κρύβεσαι μέσα απο την ανωνυμία σου ! Γιατί αλλιώς θα χαρακτηρισθείς ρίψασπις . Κυρία ή κύριε επισκέπτη για δεν γράφετε επώνυμα ?

Link to post
Share on other sites
 • 0
Τώρα που βρίσκεις το αστείο και έχεις ρίξει τόσο γέλιο δεν μπορώ να καταλάβω.

Αλλο το να έχεις ενα γνωστό σε κάποια εφορία (σχεδόν όλοι έχουμε) και άλλο το να είσαι υπάλληλος του, με αμοιβή την δύναμη της καρέκλας του .

Κίμωνα μόνο ένας λόγος υπάρχει που μπορεί να γελά κάποιος με όλα αυτά ....

"Γελά ο μωρός κάν τι μή γελοίν η "

Link to post
Share on other sites
 • 0

Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης στην κατάσταση που επικρατεί.

Τόσο οι λογιστές όσο και οι επιχειρηματίες .

Δεν είναι κάτι καινούριο. Όλοι το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τι έχουμε κάνει. ΤΙΠΟΤΑ.

Είπε κάποιος συνάδελφος για φίλους - γνωστούς στην εφορία. Τι σημαίνει αυτό;

Εξυπηρετούμε για να εξυπηρετούμαστε. Κάνουμε τα στραβά μάτια......

Έχει συζητηθεί και στο παρελθόν το θέμα.

Να πούμε για τα "λαδώματα"; Να πούμε για τις "ευκολίες";

Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που ξέρουμε να την αναφέρουμε και να την σχολιάζουμε αλλά από την στιγμή που μας "εξυπηρετεί" ορισμένες φορές , απλώς παραμένουμε στον σχολιασμό αυτής και όχι στην πραγματική - οριστική αντιμετώπισή της.

Ποιος θα καταγείλει τι;

Υπάρχει περίπτωση , μιλώ για τον εαυτό μου, όταν δεν "καίγομαι" να καταγείλω τέτοια συμβάντα; ΟΧΙ.

Έχουν καταφέρει οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ.(όχι όλοι βέβαια) να περάσουν το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να μιλάμε σε τέτοιες περιπτώσεις και ότι είναι οι "άρχοντες" οι οποίοι λύνουν και δένουν και συνεπώς πρέπει να τους έχουμε στα "όπα - όπα" .

Με τα παραπάνω δεν είχα σκοπό να θείξω όλους τους υπαλλήλους αλλά ορισμένους από αυτούς , κυρίως όμως αναφέρομαι - απευθύνομαι σε όλους εμάς (λογιστές) που έχουμε αφήσει και καλλιεργήσει αυτήν την κατάσταση.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εαν ενόχλησε η απο μέρους μου αναφορά με το όναμά της σε μια πρακτική που αν οχι όλοι τουλάχιστον οι περισσότεροι έχουμε καταφύγει, τότε τι να πω;

Η απο μέρους ενέργεια, ΝΑΙ ειναι ΛΑΔΩΜΑ!

Η απο μέρους άλλων συναδέλφων τοποθέτηση ΦΑΚΕΛΛΟΥ μαζί με τα προς έλεγχο βιβλία τι ειναι;

Μην κρυβόμαστε πίσω απο ενα σπιρτόξυλο, ούτε καν το δαχτυλό μας.

Αν γίνει δημοσκόπηση πόσοι απο εμας έχουν με τον ένα η άλλο τρόπο λαδώσει, πιστεύω πως θα ειναι μονοψήφιος αριθμός επι τοις χιλίοις.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Είναι μεγάλη η διαφορά , απ τόν παππά και τον εφοριακό . Ο εφοριακός σύμφωνα μέ το άρθρο 31 του 2683/99 απαγορεύεται να ασκεί ιδιωτικό έργο σχετικό με τα λογιστικά και φορολογικά , όμως και ο κάθε παππάς κλπ αν δεν έχει κάνει έναρξη σαν λογιστής είναι και αυτός παράνομος . Στις περιπτώσεις "παππά " ευθύνονται οι υπάλληλοι στις ΔΟΥ πού παραλαμβάνουν δηλώσεις χωρίς την υπογραφή απο νόμιμα υπογράφοντα λογιστή. Το ΟΕΕ δε μπορεί να βρίσκεται εκει και να ελέγχει τη παραλαβή . Απ την άλλη μεριά για ποιό ΟΕΕ μιλάμε , αυτο ειναι δημοσιουπαλληλοκρατούμενο.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Εαν ενόχλησε η απο μέρους μου αναφορά με το όναμά της σε μια πρακτική που αν οχι όλοι τουλάχιστον οι περισσότεροι έχουμε καταφύγει, τότε τι να πω;

Η απο μέρους ενέργεια, ΝΑΙ ειναι ΛΑΔΩΜΑ!

Η απο μέρους άλλων συναδέλφων τοποθέτηση ΦΑΚΕΛΛΟΥ μαζί με τα προς έλεγχο βιβλία τι ειναι;

Μην κρυβόμαστε πίσω απο ενα σπιρτόξυλο, ούτε καν το δαχτυλό μας.

Αν γίνει δημοσκόπηση πόσοι απο εμας έχουν με τον ένα η άλλο τρόπο λαδώσει, πιστεύω πως θα ειναι μονοψήφιος αριθμός επι τοις χιλίοις.

Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια, είναι αναίδεια και προσβολή.

Θεωρώ, ότι πρέπει να διαμαρτυρηθώ και να δηλώσω ότι δεν έχω καμία σχέση αλληλεγύης (πόσο μάλλον συναδελφική) με τον παραπάνω "κύριο". Οι πρακτικές που ακολουθεί είναι αντίθετες με τα συμφέροντά μου ως μέλους του κλάδου, είναι αντίθετες με κάθε έννοια δεοντολογίας και ηθικής.

Τον αποκαλώ, διεφθαρμένο και απατεώνα.

Θα συμβούλευα τους διαχειριστές, τέτοιες "ομολογίες" να τις διαγράφουν αμέσως, για να προστατευτούν οι ίδιοι, και να προστατεύσουν το forum, από ενδεχόμενη εισαγγελική εντολή αποκάλυψης των προσωπικών στοιχείων του.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Αυτό δεν είναι ειλικρίνεια, είναι αναίδεια και προσβολή.

Θεωρώ, ότι πρέπει να διαμαρτυρηθώ και να δηλώσω ότι δεν έχω καμία σχέση αλληλεγύης (πόσο μάλλον συναδελφική) με τον παραπάνω "κύριο". Οι πρακτικές που ακολουθεί είναι αντίθετες με τα συμφέροντά μου ως μέλους του κλάδου, είναι αντίθετες με κάθε έννοια δεοντολογίας και ηθικής.

Τον αποκαλώ, διεφθαρμένο και απατεώνα.

Θα συμβούλευα τους διαχειριστές, τέτοιες "ομολογίες" να τις διαγράφουν αμέσως, για να προστατευτούν οι ίδιοι, και να προστατεύσουν το forum, από ενδεχόμενη εισαγγελική εντολή αποκάλυψης των προσωπικών στοιχείων του.

Δεν θα απαντήσω επι χαρακτηρισμών οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούνται για κατά βούληση του γράφοντος.

Θα ήθελα να δω όμως τον εν λόγω Κύριο πως συμπεριφέρεται κατά τας επισκέψεις του σε Υπηρεσίες και πολυ περισσότερο σε επισκέψεις των Αρμοδίων οργάνων σε πελάτες του.

Οσο δε για τα συμφέροντά του θα προστατεύονταν εάν το ΟΕΕ φρόντιζε να τηρούνται οι Νόμοι αν και πάλι θα κατεστρατηγούντο με την ύπαρξη ατύπων εταιρειών μεταξύ Φοροτεχνικών Υπαλλήλων και Ελευθέρων επαγγελματιών Λογιστών.

Εκτός και αν ο Κύριος Lands θεωρεί ότι το επάγγελμά μας αποτελείται από Αγγέλους, οπότε δικαίως είμαι το μαύρο πρόβατο του σώματος.

Θέλει αρετή και τόλμη η αλήθεια αν και δηλώνω αμαρτωλός και μη ενάρετος. :lol:

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest NIKANOR
Όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης στην κατάσταση που επικρατεί.

Τόσο οι λογιστές όσο και οι επιχειρηματίες .

Δεν είναι κάτι καινούριο. Όλοι το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τι έχουμε κάνει. ΤΙΠΟΤΑ.

Είπε κάποιος συνάδελφος για φίλους - γνωστούς στην εφορία. Τι σημαίνει αυτό;

Εξυπηρετούμε για να εξυπηρετούμαστε. Κάνουμε τα στραβά μάτια......

Έχει συζητηθεί και στο παρελθόν το θέμα.

Να πούμε για τα "λαδώματα"; Να πούμε για τις "ευκολίες";

Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που ξέρουμε να την αναφέρουμε και να την σχολιάζουμε αλλά από την στιγμή που μας "εξυπηρετεί" ορισμένες φορές , απλώς παραμένουμε στον σχολιασμό αυτής και όχι στην πραγματική - οριστική αντιμετώπισή της.

Ποιος θα καταγείλει τι;

Υπάρχει περίπτωση , μιλώ για τον εαυτό μου, όταν δεν "καίγομαι" να καταγείλω τέτοια συμβάντα; ΟΧΙ.

Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Δεν θα απαντήσω επι χαρακτηρισμών οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούνται για κατά βούληση του γράφοντος.

Θα ήθελα να δω όμως τον εν λόγω Κύριο πως συμπεριφέρεται κατά τας επισκέψεις του σε Υπηρεσίες και .

Οσο δε για τα συμφέροντά του θα προστατεύονταν εάν το ΟΕΕ φρόντιζε να τηρούνται οι Νόμοι αν και πάλι θα κατεστρατηγούντο με την ύπαρξη ατύπων εταιρειών μεταξύ Φοροτεχνικών Υπαλλήλων και Ελευθέρων επαγγελματιών Λογιστών.

Εκτός και αν ο Κύριος Lands θεωρεί ότι το επάγγελμά μας αποτελείται από Αγγέλους, οπότε δικαίως είμαι το μαύρο πρόβατο του σώματος.

Θέλει αρετή και τόλμη η αλήθεια αν και δηλώνω αμαρτωλός και μη ενάρετος. :lol:

Οι πράξεις χαρακτηρίζουν το άτομο, και όχι "η βούληση του γράφοντος". Ο γράφων, το πολύ πολύ, να αποδώσει λάθος χαρακτηρισμό.

Δεν επιτρέπεται να αμφισβητείται τη συμπεριφορά άλλων "κατά τας επισκέψεις τους σε Υπηρεσίες", ιδιαίτερα από όσους κρίνοντες εξ' ιδίων τα αλλότρια τους υποβιβάζουν στο ραγιαδισμό, τη διαφθορά και την απάτη.

Αυτό το "πολυ περισσότερο σε επισκέψεις των Αρμοδίων οργάνων σε πελάτες του", δείχνει πραγματικά, την ανικανότητα ανθρώπων της νοοτροπίας αυτής στην εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Όχι μόνο ταΐζουν χαραμοφάηδες (και στη περίπτωση δημόσιων λειτουργών επίορκους) αλλά φαίνεται ότι το διασκεδάζουν κιόλλας.

Όχι το επάγγελμά μας δεν απαρτίζεται από αγγέλους, απαρτίζεται από επαγγελματίες, και η μόνη σχέση που έχει το ΟΕΕ στη παρούσα συζήτηση είναι ότι δεν διαθέτει πειθαρχικό που να αφαιρεί άδειες, όπως διαθέτει το ΤΕΕ οι Δικηγορικοί Σύλλογοι .

Αν αποκαλώντας κάποιον διεφθαρμένο και απατεώνα, έθιξα τη τιμή και την υοπόληψή του, υπενθιμίζω ότι υπάρχουν τα ένδικα μέσα να ζητήσει ικανοποίηση.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αγαπητέ Κώστα, δεν είναι "ανούσια" αντιπαράθεση ούτε μπορούν να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί.

Ο Κώστας (KAROLOS) έβαλε στο forum μια καταδικαστική απόφαση σε βάρος υπαλλήλου ΔΟΥ, δείχνοντας, ότι έστω και λίγοι, έστω και αργά, κάποιοι, κάποτε συλλαμβάνονται και τιμωρούνται.

Δύο κακοί συνάδελφοι, με τη φτηνή δικαιολογία, ότι "έτσι κάνουν όλοι", προσπάθησαν να ρίξουν τις ευθύνες, όχι στη δική τους πρακτική και νοοτροπία, αλλά σε όλους εμάς ή και στο Επιμελητήριο.

έ όχι ! ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΛΟΙ.

Νομίζω, ότι δικαιούμαστε να διαμαρτυρηθούμε και να καταγγείλουμε ότι η ανοχή και η σύμπραξη ανθρώπων του κλάδου μας στη διαφθορά είναι κυρίως οι παράγοντες που τη διαιωνίζουν.

Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η ουσία.

Ο KAROLOS έγραψε

κάποιοι υπάλληλοι έχουν αποθρασυνθεί εντελώς

Η συζήτηση αυτή δείχνει ότι δεν έχουν αποθρασυνθεί μόνο υπάλληλοι αλλά και "συνάδελφοι"

Link to post
Share on other sites
 • 0

Κατά τη γνώμη μου, ένας μόνον τρόπος υπάρχει για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα: Η ποιότητα της δουλειάς μας. Αν είμαστε καλοί στη δουλειά μας, δεν φοβόμαστε κανέναν ελεγκτή ή υπάλληλο, ούτε επιδιώκουμε να πιάνουμε "πόρτα για το χειμώνα" κάνοντας "εκδουλεύσεις" σε΄τρίτους, ούτε υπογράφουμε χωρίς να γνωρίζουμε τί είναι αυτό που υπογράφουμε. Να επισημάνω ότι η ευγένεια που ο καθένας ή καθεμιά από μας δείχνει ή δε δείχνει προς τους υπαλλήλους των ΔΟΥ ή προς τους ελεγκτές, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ούτε δείγμα υποτέλειας ούτε δείγμα ηρωισμού αντίστοιχα. Πιθανόν, πολλές ή λίγες φορές να έτυχε να είμαστε μάρτυρες ή ακόμα και πρωταγωνιστές συνδιαλλαγής, όμως αυτό αφορά το ηθικό μας ανάστημα ξεχωριστά για τον καθένα μας και δεν είναι γενικό φαινόμενο. Πολλές φορές σίγουρα έχουμε "εκβιαστεί" από διεφθαρμένους εφοριακούς, αυτό όμως δε σημαίνει ότι αν η δουλειά μας είναι σύννομη ή αν (και είναι βασικό στοιχείο) η φορολογική συμπεριφορά του πελάτη μας είναι σωστή, υποκύψαμε σε εκβιασμούς. Τέλος, θα ήθελα να πω στους νέους - κυρίως - συναδέλφους να μην υποκύπτουν σε συνδιαλλαγές με διεφθαρμένους, ούτε να δέχονται να υπογράφουν δηλώσεις που δεν συνέταξαν οι ίδιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν - βραχυπρόθεσμα - πελατεία. Το δέντρο του ελεύθερου επαγγελματία αργεί να βγάλει καρπούς, όταν όμως καλλιεργηθεί σωστά, οι καρποί είναι πολύ εύγεστοι.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Η μόνη διαφωνία μου είναι πως ο φίλτατος Lands αρνήται την ύπαρξη του προβλήματος.

Ουδέποτε δήλωσα πως σωστά οι Φοροτεχνικοί πράττουν ζητώντας "αγνό παρθένο ελαιόλαδο".

Εκτός και εάν "λίπανση" του κρατικού μηχανισμού γίνεται μόνο από εμένα και κανέναν άλλο.

¨Λάδωμα" είναι και οι πράξεις μου, "λάδωμα" όμως ειναι και η δωρεάν διάθεση αγαθών και υπηρεσιών.

Και επειδή όλα τα ¨λαδώματα" είναι ισοβαρή δεν ειναι το δικό μου βαρύτερο η ελαφρύτερο από κάποιο άλλο.

Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει ώστε να εκλείψει το φαινόμενο αυτό και κατά την γνώμη μου η εφαρμογή της υποχρεωτικής εφαρμογής της υπογραφής απο αμοιβόμενο νόμιμα Λογιστή των δηλώσεων όλων των ελευθέρων επαγγελματιών και επιχηρήσεων θα είναι ένα βήμα, γιά τον οποίο λόγο και έθεσα θέμα ευθύνης του ΟΕΕ.

Και συμφωνώ απόλυτα με τον αγαπητό Lands (ας μην θεωρηθεί το αγαπητός ή φίλτατος ως ειρωνικό) γιά την ύπαρξη πειθερχικού το οποίο να μας αφαιρεί τις άδειες, ακόμα και αν ο πρώτος θα είμαι εγω.

Και τα αδικήματά μας δεν είναι μόνο το ¨λαδάκι". Υπάρχουν σοβαρότερα που έχουμε διαπράξει, εμείς και άλλοι συνάδελφοι, εις βάρος πελατών μας ή εργοδοτών μας αλλά κυρίως σε βάρος συναδέφων μας εργαζομένων με τις αμοιβές τους και τα δικαιώματά τους απέναντι στην εκάστοτε εργοδοσία.

Και επιτρέψτε μου να έχω αυτή την άποψη μετά από συσωρευμένη εμπειρία 25 χρόνων στο επάγγελμα.

Και κλείνοντας θα ήθελα να πω πως δεν θεωρώ τον εαυτό μου θιγμένο και τις όποιες διαφορες προτιμώ να τις λύνω με ενα καραφάκι ούζο και τους σχετικούς μεζέδες και όχι σε αίθουσες δικαστηρίων :lol:

ΥΓ προς Lands

Αυτό σημαίνει πως σε προκαλώ να πάρεις το ποτήρι και το πιρούνι σου και να λυσουμε τις "διαφορές μας" σε όποιο ουζάδικο σε βολεύει :lol:

Link to post
Share on other sites
 • 0
Κατά τη γνώμη μου, ένας μόνον τρόπος υπάρχει για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα: Η ποιότητα της δουλειάς μας. Αν είμαστε καλοί στη δουλειά μας, δεν φοβόμαστε κανέναν ελεγκτή ή υπάλληλο, ούτε επιδιώκουμε να πιάνουμε "πόρτα για το χειμώνα" κάνοντας "εκδουλεύσεις" σε΄τρίτους, ούτε υπογράφουμε χωρίς να γνωρίζουμε τί είναι αυτό που υπογράφουμε. Να επισημάνω ότι η ευγένεια που ο καθένας ή καθεμιά από μας δείχνει ή δε δείχνει προς τους υπαλλήλους των ΔΟΥ ή προς τους ελεγκτές, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ούτε δείγμα υποτέλειας ούτε δείγμα ηρωισμού αντίστοιχα. Πιθανόν, πολλές ή λίγες φορές να έτυχε να είμαστε μάρτυρες ή ακόμα και πρωταγωνιστές συνδιαλλαγής, όμως αυτό αφορά το ηθικό μας ανάστημα ξεχωριστά για τον καθένα μας και δεν είναι γενικό φαινόμενο. Πολλές φορές σίγουρα έχουμε "εκβιαστεί" από διεφθαρμένους εφοριακούς, αυτό όμως δε σημαίνει ότι αν η δουλειά μας είναι σύννομη ή αν (και είναι βασικό στοιχείο) η φορολογική συμπεριφορά του πελάτη μας είναι σωστή, υποκύψαμε σε εκβιασμούς. Τέλος, θα ήθελα να πω στους νέους - κυρίως - συναδέλφους να μην υποκύπτουν σε συνδιαλλαγές με διεφθαρμένους, ούτε να δέχονται να υπογράφουν δηλώσεις που δεν συνέταξαν οι ίδιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν - βραχυπρόθεσμα - πελατεία. Το δέντρο του ελεύθερου επαγγελματία αργεί να βγάλει καρπούς, όταν όμως καλλιεργηθεί σωστά, οι καρποί είναι πολύ εύγεστοι.

Συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ.

Αλλά όταν υπάρχουν "συνάδελφοι" που αναλαμβάνουν βιβλία Γ με 150 €, ή ποιότητα πάει περίπατο. Ελπίζουν στην επόμενη περαίωση ή να τα βρούν με τον ελεγκτή.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Κατά τη γνώμη μου, ένας μόνον τρόπος υπάρχει για να αποφεύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα: Η ποιότητα της δουλειάς μας. Αν είμαστε καλοί στη δουλειά μας, δεν φοβόμαστε κανέναν ελεγκτή ή υπάλληλο, ούτε επιδιώκουμε να πιάνουμε "πόρτα για το χειμώνα" κάνοντας "εκδουλεύσεις" σε΄τρίτους, ούτε υπογράφουμε χωρίς να γνωρίζουμε τί είναι αυτό που υπογράφουμε. Να επισημάνω ότι η ευγένεια που ο καθένας ή καθεμιά από μας δείχνει ή δε δείχνει προς τους υπαλλήλους των ΔΟΥ ή προς τους ελεγκτές, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, ούτε δείγμα υποτέλειας ούτε δείγμα ηρωισμού αντίστοιχα. Πιθανόν, πολλές ή λίγες φορές να έτυχε να είμαστε μάρτυρες ή ακόμα και πρωταγωνιστές συνδιαλλαγής, όμως αυτό αφορά το ηθικό μας ανάστημα ξεχωριστά για τον καθένα μας και δεν είναι γενικό φαινόμενο. Πολλές φορές σίγουρα έχουμε "εκβιαστεί" από διεφθαρμένους εφοριακούς, αυτό όμως δε σημαίνει ότι αν η δουλειά μας είναι σύννομη ή αν (και είναι βασικό στοιχείο) η φορολογική συμπεριφορά του πελάτη μας είναι σωστή, υποκύψαμε σε εκβιασμούς. Τέλος, θα ήθελα να πω στους νέους - κυρίως - συναδέλφους να μην υποκύπτουν σε συνδιαλλαγές με διεφθαρμένους, ούτε να δέχονται να υπογράφουν δηλώσεις που δεν συνέταξαν οι ίδιοι, προκειμένου να εξασφαλίσουν - βραχυπρόθεσμα - πελατεία. Το δέντρο του ελεύθερου επαγγελματία αργεί να βγάλει καρπούς, όταν όμως καλλιεργηθεί σωστά, οι καρποί είναι πολύ εύγεστοι.
Συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ.

Αλλά όταν υπάρχουν "συνάδελφοι" που αναλαμβάνουν βιβλία Γ με 150 €, ή ποιότητα πάει περίπατο. Ελπίζουν στην επόμενη περαίωση ή να τα βρούν με τον ελεγκτή.

Ελα όμως που η ποιότητα της δουλείας μας κρίνεται από τον πελάτη/εργοδότη ανάλογα με το πόσο είναι το "κουστούμι" του φόρου που θα πληρώσει καί όχι από το πόσο ηθικά ή σωστά κάνουμε την δουλειά μας.

Και εδω βέβαια έρχεται και το φορολογική συμπεριφορά του φορολογούμενου που ανέφερε ο συνάδελφος.

Πόσοι εξ άλλου συστήσαμε σε πελάτες μας να μην υποβληθούν στην Περαίωση;

Η μήπως οι περαιώσεις και οι συνάφιες δεν είναι επίσημο ¨λαδωμα¨ προς το Κράτος;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εάν αρνιόμουν την ύπαρξη του προβλήματος δεν θα έσπευδα να διαφοροποιηθώ με τόσο έντονο τρόπο από πρακτικές που το διαιωνίζουν, το θρέφουν και σε τελική ανάλυση (πέρα από τις επιμέρους προθέσεις) θέτουν εμπόδια στην όποια προσπάθεια επίλυσής του.

Δυστυχώς, και μακάρι να ήταν αλλιώς, τα ουζάκια, μόνο "επί προσωπικού" διαφορές μπορούν να διευθετήσουν. Δεν μπορούν αν συγκεράσουν νοοτροπίες και να επιλύσουν προβλήματα συλλογικά.

Η "επί προσωπικού" διευθέτηση, έχει βέβαια την αξία της, ελπίζω αν ανταποκριθώ στη ...πρόκληση ξεκινώντας από τη 4η συνάντηση μελών.

Νομίζω ότι απο απόψε τα μεσάνυχτα απαγορεύεται το σερβίρισμα αλκοολούχων, έτσι μια αναβολή είναι οπρέπουσα.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Επειδή είμαι της "παλιάς βοϊδοσχολής" εγώ, σε ενημερώνω πως στα νιάτα μου τις μέρες των εκλογών στα καφενεία παραγγέλναμε και πίναμε "τσαϊ" που φυσικά ήταν κονιακάκι :)

Οσο δε αφορά τις νοοτροπίες δεν είναι νοοτροπία αλλά συμβιβασμός με την πραγματικότητα που μετά απο τόσα χρόνια δεν έγεινε δυνατό να την αλλάξουμε.

Φυσικά και θα αναμένω την επόμενη συνάντηση για να τα "τσουξουμε" και να τα "τσουγκρίσουμε" τα ποτήρια μας φυσικά :)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...