• 0
Sign in to follow this  
Guest 292

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Question

Guest 292

Αγαπητοί συνάδελφοι,

έχω μα περίπτωση εμπορική ατομική επιχείρηση θέλει να εξάγει εμπορεύματα στην Ρουμανία.

Τι διαδικασία πρέπει να κάνω εγώ σαν λογίστρια του;

Πρέπει να κάνω μεταβολή στο μητρώο για να εγγραφεί στο VIES;

Και με το ΦΠΑ τι γίνεται; Πρέπει να υποβάλω intrastant και ανακεφαλαιοτικούς πίνακες;

Όποιος συνάδελφος γνωρίζει κάτι σας παρακαλώ να με βοηθήσει

Ευχαριστώ πολύ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Υπάρχουν αυτήν την περίοδο 15 μέλη-κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μαζί με την ημερομηνία ένταξής τους, είναι οι εξής:

Αυστρία (1995)

Βέλγιο (ιδρυτικό μέλος: 1952/58)

Κύπρος (2004)

Τσεχία (2004)

Δανία (1973)

Εσθονία (2004)

Φινλανδία (1995)

Γαλλία (ιδρυτικό μέλος: 1952/58)

Γερμανία (ιδρυτικό μέλος: 1952/58)

Ελλάδα (1981)

Ουγγαρία (2004)

Ιρλανδία (1973)

Ιταλία (ιδρυτικό μέλος: 1952/58)

Λεττονία (2004)

Λιθουανία (2004)

Λουξεμβούργο (ιδρυτικό μέλος: 1952/58)

Μάλτα (2004)

Κάτω Χώρες (Ολλανδία) (ιδρυτικό μέλος: 1952/58)

Πολωνία (2004)

Πορτογαλία (1986)

Σλοβακία (2004)

Σλοβενία (2004)

Ισπανία (1986)

Σουηδία (1995)

Ηνωμένο Βασίλειο (1973)

Τα ακόλουθα κράτη έχουν υποβάλει αιτήσεις για ένταξη:

Η Ρουμανία, και Βουλγαρία βρίσκοναται στις διαπραγμάτευσεις, αναμένονται να ενταχθούν το 2007.

Η Κροατία αναμένεται να αρχίσει τις διαπραγμάτευσεις το 2005. ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΕΝ ΕΊΧΕ ΜΠΕΙ

Η Τουρκία δεν έχει αρχίσει τις διαπραγμάτευσεις. ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

http://www.acci.gr/index2.htm

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΕΜΕ)

ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Β.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

1. Η επιχείρηση πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου της έδρας της, στο οποίο κατατάσσεται με βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητάς της, δηλαδή η εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, η βιοτεχνική του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κ.τ.λ. ή μελος Ειδικών Οργανισμών π.χ. Οργανισμός Καπνού.

2. Η καταχώριση της επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. ή με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Α. σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από προηγούμενη διαπίστωση, ότι ο εξαγωγέας έχει την απαιτούμενη για τη διενέργια εξαγωγικού εμπορίου εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση. Για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων αυτών (εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση), σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στην Υπηρεσία δικαιολογητικά δεν κρίνονται επαρκή, το Επιμελητήριο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα και σχετική αυτοψία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση ή σχετικό έντυπο αυτής χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Β.Ε.Α. (ΕΜΕ), με συμπλήρωση των στοιχείων της επιχείρησης επ' αυτού (2η σελίδα του εντύπου) από το Επιμελητήριο, που είναι γραμμένη ως μέλος.

2. Κατάθεση ατομικών στοιχείων και υποδειγμάτων υπογραφής των νομίμων εκπροσώπων της επιχείρησης, σε έντυπο που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Επιμελητηρίου (ΕΜΕ). Τα υποδείγματα υπογραφής θεωρούνται από το Επιμελητήριο στο οποίο είναι γραμμένη ως μέλος.

3. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο τέλους δεκατέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά (14.50) ευρώ, από Δημόσιο Ταμείο. Στο γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο να αναγράφεται ο σκοπός έκδοσής του, δήλωση για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων του Ε.Β.Ε.Α..

4. Συστατική επιστολή Τραπέζης στην οποία θα αναφέρεται από την Τράπεζα οτιδήποτε σχετικά με την επιχείρηση και με τα εκπροσωπούντα σε αυτή άτομα (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα κ.τ.λ.).

5. α) Καταστατικό επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών, για τις προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και για τους αγροτικούςσυνεταιρισμούς.

β) Φ.Ε.Κ. ανακοίνωσης των μελών του Δ.Σ. για τις Α.Ε., ενώ για τις Ε.Π.Ε. ΦΕΚ για τη διαχείρηση αυτών.

6. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών, περί μη πτωχεύσεως:

α) στις ατομικές επιχειρήσεις, για το φυσικό πρόσωπο

β) στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για όλους τους ομορρύθμους εταίρους και για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία).

γ) στις Ε.Π.Ε., για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές και για το νομικό πρόσωπο.

δ) στις Α.Ε., για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία).

ε) στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς - αστικούς), για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν, καθώς επίσης και γιατο Συνεταιρισμό.

7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Δικαστικής χρήσης:

α) στις ατομικές επιχειρήσεις, για το φυσικό πρόσωπο,

β) στις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για όλους τους ομορρύθμους εταίρους,

γ) στις Ε.Π.Ε. για το διαχειριστή ή τους διαχειριστές,

δ) στις Α.Ε., για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους.

ε) στους Συνεταιρισμούς (αγροτικούς - αστικούς), για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή για τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1α) Σε περίπτωση που την επιχείρηση δεσμεύουν πρόσωπα που είναι αλλοδαποί υπήκοοι και μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού απαιτείται επίσης η προσκόμιση αντίγραφου ποινικού μητρώου, καθώς και πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως ή ισοδύναμου εγγράφου, που χορηγείται από αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως και πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

- Αν η χώρα καταγωγής ή προελεύσεως δεν προβλέπει τη χορήγηση των εγγράφων της προηγουμένης παραγράφου προς απόδειξη εντιμότητας ή μη κηρύξεως σε πτώχευση τότε απαιτείται:

i. Βεβαίωση της πρεσβείας της χώρας καταγωγής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα ότι η χώρα του δεν εκδίδει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ii. Ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου κι αν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα,επίσημη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμοδίας δικαστικής, ή

διοικητικής Αρχής, ή ενδεχομένως ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως. Η δήλωση για τη μη κήρυξη σε πτώχευση μπορεί να γίνει και ενώπιον αρμοδίου επαγγελματικού οργανισμού της ίδιας χώρας.

1β) Τα έγγραφα των ανωτέρω παραγράφων πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο, καθώς και σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

2) Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών (ποινικό - περί μη πτωχεύσεως), είναι τρίμηνος.

8. Για εξαγωγή "καπνών" απαιτείται και βεβαίωση της Καπνεμπορικής Ομοσπονδίας της Ελλάδος (Βουκουρεστίου 25, Αθήνα).

9. Για εξαγωγή " νωπών γεωργικών προϊόντων" απαιτείται και η κατάθεση στο Ε.Β.Ε.Α., Εγγυητικής Επιστολής Τραπέζης αξίας δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΙ: ?Οσον αφορά στην εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση των προς εγγραφή επιχειρήσεων (σελ. 1, παρ. 2) τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά ή στοιχεία πέρα απ' αυτά του φακέλου είναι τα εξής:

- Συμφωνητικό μισθώσεως ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου (ιδιοκτησία) ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό.

- Αντίγραφο ισολογισμού για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

- Κατάσταση προσωπικού.

- Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διενέργεια εμπορικών πράξεων ή εξαγωγών.

- Οτιδήποτε άλλο στοιχείο που τυχόν διαθέτετε, ιδιαίτερα με την οργάνωση της επιχείρησης.

Σημειώνεται, ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να είναι στερεότυπα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την οργάνωση της επιχείρησης, πάντως είναι απαραίτητη η προσκόμιση του πρώτου για κάθε επιχείρηση και του δεύτερου για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε., εκτός από τις νεοσύστατες.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω στοιχεία ή δε διαθέτει στοιχεία ή όταν τα προσκομισθέντα κριθούν ανεπαρκή, τότε το Επιμελητήριο μπορεί να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα και σχετική αυτοψία, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 9 του Ν. 936/79. Πα

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά σε μορφή doc

Δικαιολογητικό Α

Δικαιολογητικό Β

Δικαιολογητικό Γ

Δικαιολογητικό Δ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.