Jump to content
 • 0

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΡΩΤΑΝΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


doctor
 Share

Question

Στην ιστοσελίδα του Taxheaven υπάρχει ειδική ενότητα, όπου υπάρχουν ΟΛΕΣ οι υπογραφείσες Σ.Σ.Ε. του 2006 αλλά και αρχείο με τα προηγούμενα έτη.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι επισκέπτες να επισκέπτονται την προαναφερθείσα ενότητα πριν υποβάλλουν ερώτημα.

Οι Σ.Σ.Ε. βρίσκονται στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://www.taxheaven.gr/labordoc

doctor

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

lhttp://kritibus.blog...12/06/2012.html Σ.Σ.Ε 2012 ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης"

Στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα, 02 Ιουνίου 2012
,
οι υπογράφοντες:

1.
Μιχαήλ Βλατάκης και Ελευθέριος Παπακαλιάτης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.

2.
Ιωάννης Λιανδράκης και Δημήτριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ.

3.
Σάββας Γιαμαλής και Νικόλαος Παπάζογλου, Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας αντίστοιχα του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

΄Αρθρο 1

Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε υπάγονται οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων που εργάζονται σε επιχειρήσεις τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων και ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη.

΄Αρθρο 2

Βασικές αποδοχές

(Βασικός Μισθός - Επιδόματα Οικογενειακά και Προϋπηρεσίας)

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός, των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών συμφωνείται και καθορίζεται στο ποσό των
751,34
ευρώ.

2. Οι βασικές αποδοχές, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα έτη υπηρεσίας του οδηγού, διαμορφώνονται από 01-04-2012 ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

ΑΓΑΜΟΣ

ΕΓΓΑΜΟΣ

1 ΠΑΙΔΙ

2 ΠΑΙΔΙΑ

3 ΠΑΙΔΙΑ

1ο

0-3

811,45

886,58

924,15

961,71

999,28

2ο

3-6

901,61

976,74

1.014,31

1.051,88

1.089,44

3ο

6-9

939,17

1.014,30

1.051,88

1.089,44

1.127,01

4ο

9-12

1.021,82

1.096,96

1.134,53

1.172,09

1.209,66

5ο

12-15

1.149,54

1.224,67

1.262,24

1.299,82

1.337,39

6ο

15-18

1.187,11

1.262,24

1.299,82

1.337,39

1.374,95

7ο

18-21

1.224,67

1.299,82

1.337,39

1.374,95

1.412,52

8ο

21-24

1.262,24

1.337,39

1,374,95

1.412,52

1.450,09

9ο

24-27

1.299,82

1.374,95

1.412,52

1.450,09

1.487,65

10ο

27-30

1.337,11

1.412,52

1.450,09

1.487,65

1.525,22

11ο

30-35

1.374,95

1.450,09

1.487,65

1.525,22

1.562,79

Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιμακίων συμπεριλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα παρακάτω επιδόματα υπολογιζόμενα όλα επί του βασικού μισθού :

α)
Επίδομα
προϋπηρεσίας
6% για τον νεοπροσλαμβανόμενο.

β)
Επίδομα
πολυετούς υπηρεσίας
ως εξής:

- 1ο κλιμάκιο : 2%

- 2ο κλιμάκιο : 9%

- 3ο κλιμάκιο : 9%

- 4ο κλιμάκιο : 15%

- 5ο κλιμάκιο και άνω: 27%

γ)
Επίδομα τριετιών
από ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι 10 συνολικά τριετίες.

Για την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δημόσια έγγραφα.

δ)
Επίδομα γάμου
από ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς καθώς και στους χήρους-ες και διαζευγμένους-ες με τις προϋποθέσεις του Ν. 1849/89.

ε)
Επίδομα παιδιών
από ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δύο παιδιά και 15% για τρία παιδιά, μέχρι την ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων. Εφ΄όσον τα παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.) το επίδομα αυτό παρατείνεται μέχρι την συμπλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα επιδοτούμενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη.

3.
Οι παραπάνω μισθοί αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης και μέχρι 12 ώρες υπάρχει νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι 100 πρώτες ώρες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ οι υπόλοιπες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 75%. Η απασχόληση κατά την 13η ώρα αποτελεί επίσης νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 100%. Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13
ης
ώρας συνιστά παράνομη υπερωριακή απασχόληση και ο μισθωτός δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό του προσαυξημένο κατά 100%.

4.
Μετά την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόλησή του ο εργαζόμενος λαμβάνει τα δύο ρεπό του συνεχόμενα. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.

΄Α ρ θ ρ ο 3

Όροι καταβολής οικογενειακών επιδομάτων

Από κάθε μισθωτό, συγχρόνως με την πρόσληψή του, ο εργοδότης ζητά εγγράφως την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού. Εντός δύο μηνών από την πρόσληψή του υποχρεούται ο εργαζόμενος να προσκομίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγεί και έγγραφη βεβαίωση της προσκομίσεως αυτών.

Σε περίπτωση μή τηρήσεως αυτής της διαδικασίας δεν γεννάται δικαίωμα απολήψεως των σχετικών προσαυξήσεων - επιδομάτων.

΄Α ρ θ ρ ο 4

Λοιπά επιδόματα

Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καταβάλλονται και τα ακόλουθα τακτικά επιδόματα :

α)
Εποχιακό Επίδομα
σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού μισθού, ανερχόμενο σε 56,35 ευρώ. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους οδηγούς που απασχολούνται από 1
ης
Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

β)
Επίδομα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών
(Τ/F)
:

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου, ως εξής:

Αριθμός θέσεων λεωφορείου Ευρώ

έως 30 θέσεις: 7,00

από 31 έως 50 θέσεις 12,00

από 50 θέσεις και άνω και διώροφο 20,00

Ρητά συμφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση τράνφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.

΄
Αρθρο 5

Αποζημίωση γεύματος – δείπνου – διανυκτέρευσης

και διαμονής στο εξωτερικό.

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς καταβάλλονται:

α)
Αποζημίωση γεύματος
ποσού 12,00 ευρώ, εφ΄όσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα γεύματος δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 11:00 έως 14:30 τουλάχιστον.

β)
Αποζημίωση δείπνου
ποσού 12,00 ευρώ, εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα δείπνου δικαιούται ο/η μισθωτός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 20:00 έως 22:00 τουλάχιστον.

Ρητά συμφωνείται ότι ο εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια αντί των παραπάνω επιδομάτων α΄ και β΄ να χορηγεί αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που γευματίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, μόνο εφ΄όσον πρόκειται για κλειστό γκρούπ ή Κρητική βραδιά.

γ)
Αποζημίωση διανυκτέρευσης
σε ποσό ίσο με το ½ του ημερομισθίου, εφ΄όσον λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του οδηγού σε τόπο διάφορο της κατοικίας του.

δ)
Αποζημίωση για διαμονή στο εξωτερικό
:
Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ποσού 21,49 ευρώ.

΄Αρθρο 6

Βιβλία Δρομολογίων

Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα.

Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφ΄όσον φέρουν την υπογραφή του εργαζόμενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά την εξάντλησή του και την παράδοσή του με απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτησή του. Τα παραπάνω βιβλία με την εξάντλησή τους και την παράδοσή τους στον εργοδότη, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

΄Αρθρο 7

Λοιποί ΄Οροι

α)
Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αδείας και επιδόματος αδείας, λαμβάνεται υπ΄όψη, σύμφωνα με το νόμο, το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού.

β)
Οι εργοδότες υποχρεούνται να εκδίδουν και να χορηγούν στους οδηγούς αναλυτικά σημειώματα μισθοδοσίας (βασικός μισθός, επιδόματα, νυκτερινά, Κυριακές, υπερωρίες κ.λ.π., με ανάλυση των ωρών απασχόλησης, βάσει της οποίας εξάγεται η μισθοδοσία.

γ)
Εφόσον ο οδηγός κατά την εκτέλεση της εργασίας του ελεγχθεί από αρμόδια όργανα και ευρεθεί ότι παραβαίνει τις ισχύουσες διατάξεις από λόγους που αφορούν τον εργοδότη (παράνομη πρόσβαση σε ξενοδοχεία, απασχόληση σε ημέρα ρεπό, κυκλοφορία του οχήματος χωρίς πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, υπέρβαση ωραρίου κ.λ.π.), το σε βάρος του πρόστιμο καθώς και η εξαγορά της ποινής φυλάκισης που τυχόν του επιβληθεί θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος και υποχρεούται στην καταβολή των αντίστοιχων ποσών.

δ) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί έγκαιρα στον οδηγό, από την προηγούμενη ημέρα, το πρόγραμμα επομένης, προκειμένου να προγραμματίσει και τον χρόνο αναάπαυσής του και να μην βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα καθ΄όλη την διάρκεια του 24ώρου.

΄Αρθρο 8

Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

0ι εργοδότες υποχρεούνται, από 1-9-1999, πέραν της κύριας και επικουρικής ασφάλισης, να ασφαλίσουν τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση σε πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση για κάθε ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας.

΄Αρθρο 9

Επαναπρόσληψη – Καταγγελία Σύμβασης - Αποζημίωση

1.
Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν οδηγούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την θερινή περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά τη νέα τουριστική περίοδο, εφόσον ο εργαζόμενος ειδοποιήσει έγγραφα τον εργοδότη του,
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
, ότι επιθυμεί να εργασθεί και κατά τη νέα περίοδο.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός δεν υποβάλλει γραπτή δήλωση ή που μετά την δήλωσή του τον καλέσει ο εργοδότης στην διεύθυνση κατοικίας που του δήλωσε και δεν παρουσιασθεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες για να αναλάβει υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.

Η γραπτή δήλωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να εργασθεί κατά τη νέα τουριστική περίοδο, γίνεται μέσω του συμβαλλόμενου εργατικού σωματείου, στο οποίο είναι μέλος, με έντυπες δηλώσεις που εκτυπώνονται απ΄αυτό.

2.
Εάν ο οδηγός υποβάλλει τη γραπτή δήλωση της προηγούμενης παραγράφου και ο εργοδότης του δηλώσει εγγράφως την άρνησή του ή δεν του απαντήσει εγγράφως
μέχρι 15 Μαρτίου
ότι δέχεται ή απορρίπτει την πρόταση για επαναπρόσληψη έχει υποχρέωση να του καταβάλει αποζημίωση απόλυσης, για την εξεύρεση της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 2112/20.

3.
Η επαναπρόσληψη των οδηγών τη νέα τουριστική περίοδο συντελείται υποχρεωτικά το αργότερο μέχρι την 1
η
Μαίου κάθε έτους και η λήξη της απασχόλησης στο τέλος της τουριστικής περιόδου και σε κάθε περίιπτωση μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών εργασίας για την επιδότηση του οδηγού από τον ΟΑΕΔ την χειμερινή περίοδο.

4.
Τόσο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά την νεκρή περίοδο, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως.

Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.

5.
Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που έχουν συμπληρώσει τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασία είτε οικειοθελώς είτε μή επαναπροσλαμβανόμενοι από τον εργοδότη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, είτε απομακρυνόμενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το 40% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα καταβαλλόταν στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, βάσει του τελευταίου συνολικού χρόνου υπηρεσίας του οδηγού στον ίδιο εργοδότη, εφαρμοζομένης αναλογικά της διατάξεως του άρθρου 5 του Ν. 435/1976.

΄Αρθρο 10

Ορίζεται ως ημέρα αργίας η 9η Μαΐου, εορτή του Αγίου Χριστοφόρου, πολιούχου του σωματείου.

΄Αρθρο 11

Συστήνεται επιτροπή αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς, η οποία θα εξετάσει τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων.

Το μέρος που θα αναλάβει την πρωτοβουλία γνωστοποιεί στο άλλο μέρος τους εκπροσώπους του και το καλεί σε συνάντηση το νωρίτερο σε 20 ημέρες μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Εφ΄όσον τα μέρη συμφωνήσουν για τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων, θα εκδίδεται ειδική βεβαίωση οδηγού τουριστικού λεωφορείου, η οποία θα υπογράφεται από τις συμβαλλόμενες στην παρούσα οργανώσεις.

΄Αρθρο 12

Παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρακρατούν την συνδικαλιστική συνδρομή των μισθωτών, η οποία για το έτος 2012 ανέρχεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ετήσια, και να την αποδίδουν στο σωματείο την 31η Αυγούστου εκάστου έτους.

΄Αρθρο 13

Θεσμικοί όροι ΕΓΣΣΕ

Για τους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. οδηγούς, έχουν εφαρμογή όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ευνοϊκότερους όρους που έχουν καθιερωθεί με τις προηγούμενες αντίστοιχες Σ.Σ.Ε και Δ.Α. του επαγγέλματος.

΄Αρθρο 14

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης – διατήρηση ρυθμίσεων

Αποδοχές ανώτερες και όροι εργασίας ευνοϊκότεροι από αυτούς που ρυθμίζονται με την παρούσα ΣΣΕ εξακολουθούν να ισχύουν.

Καταβληθείσες αποδοχές μέχρι 02-06-2012 ανώτερες από τις καθοριζόμενες με την παρούσα δεν αναζητούνται προς επιστροφή.

΄Οροι συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και όροι που ρυθμίζονται με νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή έθιμα και δεν τροποποιούνται ρητώς με την σύμβαση αυτή, διατηρούνται σε ισχύ.

΄
Αρθρο 15

Ισχύς

Η παρούσα Σ.Σ.Ε ισχύει από 01-04-2012.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Για τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης:

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

2. Για τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

3. Για το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο ΕΡΜΗΣ»

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

Έτος: 2009

Κατηγορία: Ξύλου (Κατεργασία)

Περιγραφή:

Δ.Α. 52/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται στην επεξεργασία ξύλου, καθώς και των ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:

(Π.Κ.Υπ. Εργ. 32/27.11.09)

Υποχρεωτική:

Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 4727/494/11.3.2010 (ΦΕΚ Β 342/30.3.2010) Υποχρεωτική από: 27.11.2009

Αριθ. Πρωτ. 4601/304

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.

4046/2012.

..............

Οι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-12 ή και περισσότερο, λήγουν μετά την παρέλευση ενός έτους, ήτοι στις 14-2-13, εκτός κι αν λήγουν ή καταγγελθούν νωρίτερα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990, το οποίο δεν καταργήθηκε. Συνεπώς οι συμβάσεις αυτές δεν θεωρούνται, αλλά ούτε έχουν μετατραπεί σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου (παρ. 1 αρ 12 ν. 1876/1990).

Ξέρει κανείς αν έχει καταγγελθεί ή με βάση αυτά η συγκεκριμένη σύμβαση λήγει την 14/02/2013;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Έτος: 2009

Κατηγορία: Ξύλου (Κατεργασία)

Περιγραφή:

Δ.Α. 52/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται στην επεξεργασία ξύλου, καθώς και των ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:

(Π.Κ.Υπ. Εργ. 32/27.11.09)

...

Ξέρει κανείς αν έχει καταγγελθεί ή με βάση αυτά η συγκεκριμένη σύμβαση λήγει την 14/02/2013;

Καλησπέρα

Ξύλου Επεξεργασίας & Κατεργασίας όλης της Χώρας

ΣΣΕ από 9-8-2012 Π.Κ.16/10-8-2012

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.

Αθήνα, σήμερα 09/08/2012 οι υπογράφοντες:

α) Ασβεστάς Νικόλαος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών

Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.

β) Πάσουλας Γιάννης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή τούτης της Συλλογικής Σύμβασης, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω:

Άρθρο 1

Σε τούτη τη Συλλογική Σύμβαση υπάγονται:

Οι εργατοτεχνίτες-τριες που απασχολούνται στην επεξεργασία και κατεργασία ξύλου γενικά, όπως, Επιπλοποιοί, Μηχανοξυλουργοί (χειριστές όλων των μηχανημάτων επεξεργασίας και κατεργασίας ξύλου), Σκαλιστές, Ξυλοτορνευτές, oι εργαζόμενοι στα εργοστάσια παραγωγής παρκετών, Καθεκλοποιοί Κορνιζοποιοί, Κιβωτοποιοί, Βαρελοποιοί, Λουστραδόροι, οι εργαζόμενοι στις ταπετσαρίες επίπλων, οι εργαζόμενοι στην κατασκευή ξύλινων λυόμενων σπιτιών, οι εργαζόμενοι στα πριστήρια ξυλείας, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια κατασκευής επεξεργασμένων και τεχνιτών σανίδων (ινοσανίδες, μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ κλπ.), καθώς και των Ναυπηγοξυλουργών που εργάζονται εντός επισκευαζόμενων ή κατασκευαζομένων πλοίων όλης της χώρας.

Άρθρο 2

1) Τα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται από την από την 52/2009 Δ.Α. διαμορφώνονται ως εξής:

1.1.2012

Α) ΒΟΗΘΟΙ

α) Κατά τον 1ο χρόνο 36,26

β) Κατά τον 2ο χρόνο 36,84

γ) Κατά τον 3o χρόνο 37,94

Β) ΤΕΧΝΙΤΗΣ

Κατά τον 6ο χρόνο 39,83

2) Τα νέα βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με: α) το επίδομα γάμου κατά 10% επί του νέου βασικού ημερομισθίου, β) το επίδομα τριετιών κατά 5% και μέχρι εννέα (9) τριετίες, γ) το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας κατά 7%, δ) επίδομα κατά 10% σε όσους έχουν αποφοιτήσει από τεχνικές επαγγελματικές σχολές ΟΑΕΔ του κλάδου και

σε όσους κατέχουν τίτλο σπουδών πιστοποιημένων από δημόσιους φορείς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ (4) εξαμήνων φοίτησης, ΤΕΙ, κλπ..

Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται επί των βασικών ημερομισθίων της παρ. 1 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 3

ΤΕΧΝΙΤΕΣ: Θεωρούνται εκείνοι που έχουν τεχνική ειδίκευση και είναι ικανοί να εκτελέσουν μόνο, μία ή περισσότερες εργασίες, των παραπάνω ειδικοτήτων και εφόσον διανύουν τον 6ο χρόνο υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στην τέχνη ή οι διανύοντες τον 5ο χρόνο υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας και έχουν πτυχίο ειδικής σχολής μαθητείας ή άλλης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του κλάδου.

Άρθρο 4

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόμενες από τούτη τη Συλλογική Σύμβαση ή ισχύοντες όροι εργασίας δεν μειώνονται ούτε μεταβάλλονται μ' αυτήν.

Άρθρο 5

Όσες διατάξεις Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. του κλάδου δεν τροποποιούνται με αυτή τη Σ.Σ.Ε.

εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6

Η ισχύς της Σύμβασης αυτής με τις παραπάνω διακρίσεις αρχίζει από 1η Γενάρη 2012 και θα έχει ισχύ ενός έτους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Καλό βράδυ

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

Στους εργαζόμενους ωρομίσθιους που εργάζονται λιγότερο από το μισό ωράριο την ημέρα και πληρώνονται με την ΕΓΣΣΕ υπάρχει ακόμη προσαύξηση του ωρομισθίου με +7%;

Κάτι θυμάμαι πως καταργήθηκε αλλά δεν μπορώ να το βρω για σιγουριά

Αν το ξέρει κανείς ή έχει τη σχετική απόφαση ας απαντήσει

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στους εργαζόμενους ωρομίσθιους που εργάζονται λιγότερο από το μισό ωράριο την ημέρα και πληρώνονται με την ΕΓΣΣΕ υπάρχει ακόμη προσαύξηση του ωρομισθίου με +7%;

Κάτι θυμάμαι πως καταργήθηκε αλλά δεν μπορώ να το βρω για σιγουριά

Αν το ξέρει κανείς ή έχει τη σχετική απόφαση ας απαντήσει

Ευχαριστώ

Με το άρθρο 17 του ν.3899/10, καταργήθηκε η προσαύξηση 7,5% ωρομισθίου με μειωμένο ωράριο για λιγότερες από τέσσερις ώρες και που προβλεπόταν από το άρθρο 38 του ν.1892/90 και ίσχυε μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 του 2639/98 και το άρθρο 2 του ν.3846/2010.

Καλό βράδυ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα. Θέλω να κάνω μια πρόσληψη σε φαρμακείο με την ΕΓΣΣΕ Ο μισθός είναι 644,69 Ηκοπέλα θα δουλεύει μόνο τις πρωϊνές ώρες,δηλ. 31 ώρες εβδομαδιαίως. ( και θα υπολογίζω 25 ένσημα το μήνα ) Υπολόγισα μισθό 644,69/40 *31 = 499,72.

1)Είναι σωστό ή πρέπει να βάλω κάποια προσαύξηση?

2) Η επιχείρηση πρώτη φορά απασχολεί προσωπικό οπότε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω είναι

α) μια μέρα πριν επιθεώρηση εργασίας

β) την ημέρα της πρόσληψης ΙΚΑ για ΑΜΕ και βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων και την ίδια ώρα στο Ικα της εργαζόμενης να πάρει ΑΜ ΙΚΑ με βεβαίωση για την πρόσληψη.

γ) στον ΟΑΕΔ μια εβδομάδα προθεσμία με την παλιά αναγγελία ή το νέο τρισέλιδο έντυπο?

Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Αν κάποιος γνωρίζει την όλη διαδικασία ας μου απαντήσει . Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης

Η σύμβαση μετάλλου βιοτεχνίας

http://www.omed.gr/e...on=data&myid=93

λήγει υποτίθεται 14/02/2013 αφού κατά την ψήφιση του 4046/2012 ήταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών.

Δεν κηρύχθηκε όμως υποχρεωτική και δεσμεύει μόνο εργοδότες και εργαζόμενους μέλη των οργανώσεων που υπέγραψαν.

Μπορώ επομένως σε επιχείρηση που δεν είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων (ούτε ο εργαζόμενος είναι στο σε σωματείο) να κάνω σύμβαση ατομική σε εργαζόμενο και να του κατεβάσω τις αποδοχές στα όρια της ΕΓΣΣΕ.

Σωστά;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλημέρα. Θέλω να κάνω μια πρόσληψη σε φαρμακείο με την ΕΓΣΣΕ Ο μισθός είναι 644,69 Ηκοπέλα θα δουλεύει μόνο τις πρωϊνές ώρες,δηλ. 31 ώρες εβδομαδιαίως. ( και θα υπολογίζω 25 ένσημα το μήνα ) Υπολόγισα μισθό 644,69/40 *31 = 499,72.

1)Είναι σωστό ή πρέπει να βάλω κάποια προσαύξηση?

2) Η επιχείρηση πρώτη φορά απασχολεί προσωπικό οπότε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσω είναι

α) μια μέρα πριν επιθεώρηση εργασίας

β) την ημέρα της πρόσληψης ΙΚΑ για ΑΜΕ και βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων και την ίδια ώρα στο Ικα της εργαζόμενης να πάρει ΑΜ ΙΚΑ με βεβαίωση για την πρόσληψη.

γ) στον ΟΑΕΔ μια εβδομάδα προθεσμία με την παλιά αναγγελία ή το νέο τρισέλιδο έντυπο?

Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Αν κάποιος γνωρίζει την όλη διαδικασία ας μου απαντήσει . Ευχαριστώ.

Μια χαρά τα έγραψες. Στο γ' ακολουθείς την πατροπαράδοτη διαδικασία. Πρέπει να ξέρεις το ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του εργαζόμενου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μια χαρά τα έγραψες. Στο γ' ακολουθείς την πατροπαράδοτη διαδικασία. Πρέπει να ξέρεις το ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του εργαζόμενου.

Σας ευχαριστώ πολύ για την επιβεβαίωση. Καλή συνέχεια.
Link to comment
Share on other sites

 • 0

Διευκρινίσεις για την ισχύ της νέας ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων

September 26th, 2012

Από την 01.08.2012 τέθηκε σε ισχύ η με αριθμό πράξης κατάθεσης 13/31.07.2012, Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Η εν λόγω κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφηκε από εργοδοτικής πλευράς, μεταξύ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και αφετέρου από την πλευρά των εργαζομένων από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).

Η Σύμβαση επαναφέρει τα μισθολογικά δεδομένα στο επίπεδο αποδοχών της ΣΣΕ που ίσχυαν την 01/01/2009.

Σχετικά με τα ερωτήματα που ανακύπτουν και αφορούν το πεδίο, τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της νέας ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων και προκειμένου να αποσαφηνισθούν τυχόν σημεία τους που χρήζουν διευκρινίσεων, έχουμε προβεί στην κωδικοποίηση των σημαντικότερων προβλέψεων και των δυνατοτήτων ή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από την εφαρμογής της.

Ποιες επιχειρήσεις δεσμεύονται για την εφαρμογή της;

Με δεδομένο ότι έχει ανασταλεί – βάσει νόμου- η δυνατότητα να κηρύσσονται γενικά υποχρεωτικές οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, η υπό εξέταση ΣΣΕ δεσμεύει μόνο τα μέλη των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων που την υπογράφουν. Επισημαίνεται ότι για να υπάρξει δέσμευση, πρέπει να είναι μέλη τόσο ο εργαζόμενος, όσο και ο εργοδότης.

Σε περίπτωση που είτε ο εργοδότης είτε ο εργαζόμενος δεν είναι μέλη των οργανώσεων που υπέγραψαν την υπό εξέταση συλλογική σύμβαση, δεν υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής της.

Τι ισχύει για τις εταιρίες που έχουν συνάψει επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας;

Σε περίπτωση που έχει συναφθεί επιχειρησιακή ΣΣΕ σε μία επιχείρηση, αυτή υπερισχύει έναντι της κλαδικής για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής η οποία όμως, δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.

Τι ισχύει για τις εταιρίες που δεσμεύονται για την εφαρμογή της ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων;

Οι εμπορικές εταιρίες που δεσμεύονται από την εφαρμογή της ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων (σημ: εργοδότης και εργαζόμενοι να είναι μέλη των οργανώσεων που την υπογράφουν) μπορούν:

α. Να συνεχίσουν να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων σύμφωνα με τα προηγούμενα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, η ανάλυση των νομίμων αποδοχών θα ακολουθεί τη νέα ΣΣΕ με τα νέα μειωμένα κλιμάκια και θα αυξηθεί το ποσό της οικειοθελούς παροχής του εργοδότη, η οποία μπορεί στο μέλλον να διαφοροποιηθεί.

β. Να ακολουθήσουν τα νέα κλιμάκια της ΣΣΕ και να προχωρήσουν στην αντίστοιχη προσαρμογή των αποδοχών του προσωπικού. Σημειώνεται ότι μονομερής μείωση αποδοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο για όσους εργαζόμενους ελάμβαναν τις αποδοχές που προέβλεπε η προηγούμενη ΣΣΕ. Για τους εργαζόμενους που ελάμβαναν αποδοχές ανώτερες της ΣΣΕ, η δυνατότητα μείωσης αποδοχών προϋποθέτει συμφωνία του εργαζόμενου.

γ. Σε περίπτωση που μια εμπορική επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε μειώσεις μισθών, μέσω ατομικής διαπραγμάτευσης με τους εργαζομένους, θα πρέπει εφόσον δεσμεύεται από την παρούσα ΣΣΕ (σημ: εργοδότης και εργαζόμενοι να είναι μέλη των οργανώσεων που την υπογράφουν), να την εφαρμόσει και να προσαρμόσει τις αποδοχές των εργαζομένων αντίστοιχα, όπου αυτό απαιτείται (σημ: στις περιπτώσεις όπου οι αποδοχές είναι κατώτερες των όσων προβλέπει η νέα ΣΣΕ).

Τι ισχύει για τις εταιρίες που δεν δεσμεύονται για την εφαρμογή της ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων;

α. Δεδομένου ότι η εν λόγω ΣΣΕ δεσμεύει μόνο τα μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν, ισχύουν τα οριζόμενα από την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την ΠΥΣ 6/28-02-2012: Ως προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους που δεν ήταν μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που είχαν υπογράψει μια σ.σ.ε και η σ.σ.ε δεν επεκτάθηκε τότε: Ο μισθός και το ημερομίσθιο καθορίζονταν με βάση την αρχή της ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου με κατώτατο όριο τους μισθούς και τα ημερομίσθια της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά ίσχυαν.».

Στην περίπτωση αυτή, οι αποδοχές – ανάλογα με την ειδικότητα των εργαζομένων – μπορούν να καθοριστούν μέσω ατομικών συμφωνιών με τον κάθε εργαζόμενο, είτε έως τα όρια της ΕΓΣΣΕ, είτε της εκάστοτε ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ που είναι σε ισχύ και έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.

β. Ιδίως οι επιχειρήσεις που εφάρμοσαν, χωρίς νομική υποχρέωση την προηγούμενη ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων (την από 17/03/2011 ΣΣΕ που προέβλεπε αύξηση 1,6% βάσει Ευρωπαϊκού πληθωρισμού, η οποία λόγω της μεταβολής στη νομοθεσία δεν κηρύχθηκε υποχρεωτική), θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα νέα κλιμάκια της συγκεκριμένης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ας σημειωθεί ότι η επί σειρά ετών εφαρμογή ΣΣΕ, χωρίς νομική υποχρέωση, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως δέσμευση του εργοδότη για την εφαρμογή της ΣΣΕ (σημ: εναρμόνιση με τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις της ΣΣΕ στο μέλλον).

Ποιες ειδικότητες αφορούν οι νέες ρυθμίσεις της ΣΣΕ;

Η ΣΣΕ ισχύει για όλες τις ειδικότητες που περιλαμβάνονταν και στις προηγούμενες ρυθμίσεις (πωλητές, γραμματείς, υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, λογιστές και βοηθοί λογιστές, καθαριστές-καθαρίστριες, φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί, οδηγοί, προσωπικό Η/Υ)

Υπάρχουν επιδόματα που έχουν καταργηθεί;

Η νέα ΣΣΕ δεν καταργεί κανένα επίδομα. Τα επιδόματα διατηρούνται και υπολογίζονται βάσει των μειωμένων κλιμακίων.

Για τα Εμπορικά καταστήματα υπάρχει και η ΣΣΕ με Π.Κ. 2/26-01-2012 που υπέγραψε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Η ΣΣΕ καταγγέλθηκε στις 20/04/2012 και στις 20/07/2012 έληξε και η τρίμηνη παράτασή της. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της μετενέργειας. Τι ισχύει για την περίπτωση αυτή;

Όσον αφορά στα Εμπορικά καταστήματα που εφάρμοζαν την ΣΣΕ με Π.Κ. 2/26-01-2012 του ΣΕΛΠΕ, ισχύουν τα οριζόμενα από την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την ΠΥΣ 6/28-02-2012: «Όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της σ.σ.ε και δεν συναφθεί νέα σ.σ.ε, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το βασικό μισθό / ημερομίσθιο (της σ.σ.ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Σ.Σ.Ε που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.»

Οι εργοδότες έχουν επίσης τη δυνατότητα να ακολουθήσουν οικειοθελώς την ΣΣΕ με Π.Κ. 13/31-07-2012 που αναφέρεται παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει δυνατότητα ατομικής διαπραγμάτευσης με τον κάθε εργαζόμενο, ώστε η αμοιβή του να ορισθεί έως του κατώτατου ορίου της ΕΓΣΣΕ, είτε της εκάστοτε ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ που είναι σε ισχύ και έχει κηρυχθεί υποχρεωτική.

Η παραπάνω ανάλυση αφορά σε βασική κατηγοριοποίηση των θεμάτων που προκύπτουν μετά την υπογραφή της νέας ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων. Επισημαίνουμε ότι οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους των εργοδοτών, κρίνεται απαραίτητο να εξετασθεί νομικά, σύμφωνα με τα δεδομένα κάθε επιχείρησης και όσα προβλέπονται από τις συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί με το προσωπικό.

H παραπάνω πληροφόρηση στηρίζεται στη μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία μας στον χειρισμό τέτοιων ή/και παρεμφερών ζητημάτων και δεν συνιστά ούτε υποκαθιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο νομική γνωμοδότηση, η οποία απαιτεί εξέταση και ανάλυση των ειδικών συνθηκών κάθε εταιρίας.

http://www.efgbs.gr/2012/09/26/dieukriniseis_gia_tin_isxu_tis_neas_sse_emporikwn_epixeirisev/

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ BΛΕΠΩ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚAΤΩΤAΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛAΜBAΝΕΤAΙ Η ΔΙAΚΡΙΣΗ ΣΕ AΓAΜΟΥΣ ΚAΙ ΕΓΓAΜΟΥΣ.ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΗΡΧΕ AΥΤΟΣ Ο ΔΙAΧΩΡΙΣΜΟΣ. ΕΙΧΕ ΔΗΛAΔΗ ΤΟΝ ΕΓΓAΜΟ ΜΕ ΜΙA ΤΡΙΕΤΙA ΣΤA 703,30.ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΡΓAΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝAΙ ΣΤA 644,49. AΡA ΔΕΝ ΥΠAΡΧΕΙ ΕΠΙΔΟΜA ΓAΜΟΥ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ BΛΕΠΩ ΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚAΤΩΤAΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛAΜBAΝΕΤAΙ Η ΔΙAΚΡΙΣΗ ΣΕ AΓAΜΟΥΣ ΚAΙ ΕΓΓAΜΟΥΣ.ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΗΡΧΕ AΥΤΟΣ Ο ΔΙAΧΩΡΙΣΜΟΣ. ΕΙΧΕ ΔΗΛAΔΗ ΤΟΝ ΕΓΓAΜΟ ΜΕ ΜΙA ΤΡΙΕΤΙA ΣΤA 703,30.ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΡΓAΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝAΙ ΣΤA 644,49. AΡA ΔΕΝ ΥΠAΡΧΕΙ ΕΠΙΔΟΜA ΓAΜΟΥ?

Δέν υπάρχει.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τόσο στον 4093 όσο και στην ερμηνευτική της ερμηνευτικής που βγήκε, για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας τόσιο των εργατοτεχνιτών όσο και των υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη η συνολική προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη, ενώ στην ΠΥΣ 6/2012 του Φεβρουαρίου στους υπαλλήλους λαμβανόταν υπόψη η προϋπηρεσία σε παρεμφερή ειδικότητα.

Aυτό πρακτικά σημαίνει ότι για όσους υπαλλήλους προσλάβαμε με τον αρχικό υπολογισμό προϋπηρεσίας τώρα πρέπει να αυξήσουμε όπου χρειάζεται τους μισθούς αναγνωρίζοντάς τους επιπλέον χρόνια;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Anastasia

Καλησπέρα,

 

οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι πλέον πάνω απο τις κλαδικές;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συναδελφοι καλησπερα. Μια ερωτηση:

Καποιος εργαζομενος που δουλευει 2 ημερες την εβδομαδα, π.χ. Τριτη-Πεμπτη και θελουμε να τον αλλαξουμε σε Τεταρτη-Πεμπτη, αυτο συμφωνα με τον Ν 4093/2012 και την ερμηνευτικη εγκυκλιο πρεπει να γινει με συμπληρωματικο πινακα στο ΣΕΠΕ το αργοτερο εντος 2 εργασιμων ημερων. Σωστα???

Γιατι πηρα τηλεφωνο στο ΣΕΠΕ και μου ειπαν οτι δεν τους εχει ερθει ακομα η εγκυκλιος και ισχυει ακομα το παλιο καθεστως ("δηλωση το αργοτερο την ιδια ημερα και πριν αναλαβει εργασια")...

Θα μας τρελανουν τελειως????

Τι λετε???

Link to comment
Share on other sites

 • 0
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.13. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν. 3996/2011 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: 
α) για την πρόσληψη νέου εργαζομένου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, 
β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και 
γ) για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 μερών. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά.»
 
Μόνο για την πρόσληψη ισχύει αυτό που σου λένε,ποιός δημόσιος υπάλληλος να διαβάσει?
 
Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Anastasia

Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά απο πού προκύπτει αυτό; Η κλαδική είναι σε ισχύ καθώς υπεγράφει το καλοκαίρι.. Συγνώμη αν γίνομαι κουραστική!!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συναδελφοι καλησπερα. Μια ερωτηση: Καποιος εργαζομενος που δουλευει 2 ημερες την εβδομαδα, π.χ. Τριτη-Πεμπτη και θελουμε να τον αλλαξουμε σε Τεταρτη-Πεμπτη, αυτο συμφωνα με τον Ν 4093/2012 και την ερμηνευτικη εγκυκλιο πρεπει να γινει με συμπληρωματικο πινακα στο ΣΕΠΕ το αργοτερο εντος 2 εργασιμων ημερων. Σωστα??? Γιατι πηρα τηλεφωνο στο ΣΕΠΕ και μου ειπαν οτι δεν τους εχει ερθει ακομα η εγκυκλιος και ισχυει ακομα το παλιο καθεστως ("δηλωση το αργοτερο την ιδια ημερα και πριν αναλαβει εργασια")... Θα μας τρελανουν τελειως???? Τι λετε???

 

Παπαριές σου λένε. Ψηφίστηκε ο νόμος και ισχύει που να κοπανιούνται κάτω σαν χταπόδια...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά απο πού προκύπτει αυτό; Η κλαδική είναι σε ισχύ καθώς υπεγράφει το καλοκαίρι.. Συγνώμη αν γίνομαι κουραστική!!!!

Αναστασία διάβασε την με Aριθ. Πρωτ.: οίκ. 30003/3.1.2010

Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις : Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης

Aθήνα 03. 01. 2011

Aριθ. Πρωτ.: οίκ. 30003

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παπαριές σου λένε. Ψηφίστηκε ο νόμος και ισχύει που να κοπανιούνται κάτω σαν χταπόδια...

 

 

Η προσληψη Δημητρη  ειτε ηλεκτρονικα (οχι υποχρεωτικο ακομη) ειτε στον ΟΑΕΔ παει πλεον ,πριν αναλαβει εργασια ο εργαζομενος?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η προσληψη Δημητρη  ειτε ηλεκτρονικα (οχι υποχρεωτικο ακομη) ειτε στον ΟΑΕΔ παει πλεον ,πριν αναλαβει εργασια ο εργαζομενος?

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. ΤΟ ΕΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΒΓΑΛΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ.ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΧΩ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΩ ΑΝ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ( ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ). ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. ΤΟ ΕΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΒΓΑΛΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ.ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΧΩ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΩ ΑΝ ΕΧΩ ΧΑΣΕΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ( ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ). ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ .

 

 

Οι επιλογές είναι ή να τα στείλουμε ηλεκτρονικά πριν την ανάληψη εργασίας, ή να το στείλουμε "παραδοσιακά" στους χρόνους που ίσχυαν. Δεν έχει καταργηθεί το οκταήμερο του ΟΑΕΔ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Οι επιλογές είναι ή να τα στείλουμε ηλεκτρονικά πριν την ανάληψη εργασίας, ή να το στείλουμε "παραδοσιακά" στους χρόνους που ίσχυαν. Δεν έχει καταργηθεί το οκταήμερο του ΟΑΕΔ.

 

Σε ευχαριστω  panteli

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...