Jump to content
 • 0

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


Guest

Question

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ?

ΤΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ?

ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ?

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Για να πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα :

1. Πρακτικό Δ.Σ. με το οποίο θα προσκαλούνται οι μέτοχοι σε έκτακτη Γ.Σ. Το πρακτικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό όταν είναι σίγουρο ότι στην Γ.Σ. θα παρευρεθούν μέτοχοι που θα εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και φυσικά όταν η αύξηση γίνεται από το ίδιο το Δ.Σ.

2. Γίνεται εντός 20 ημερών το πρακτικό της Γ.Σ. με το οποίο αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν θα πρέπει να είναι ίση. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται αν οι μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι ανώνυμες ή ονομαστικές.

3. Αντίγραφο του πρακτικού της Γ.Σ. αποστέλλεται στην Νομαρχία για να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

4. Κατατίθενται τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αναλάβουν οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι (δικαίωμα προτίμησης), τα λεφτά μπορούν να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό αμέσως, ενώ αν την αύξηση καλύψουν τρίτοι τα λεφτά κατατίθενται σε προθεσμία 1 έως 4 μηνών. Σε κάθε περίπτωση το καταθετήριο θα πρέπει να φέρει το όνομα κάθε μετόχου, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από τους ελεγκτές του Υπουργείου Εμπορίου.

5. Εντός 15 ημερών από την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα θα πρέπει να πληρωθεί στην ΦΑΕ ο αναλογών φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Μαζί με το εις τριπλούν αυτό έντυπο, προσκομίζεις και το πρακτικό της Γ.Σ. σε δύο αντίγραφα προκειμένου ένα να κρατήσει η ΦΑΕ και ένα να μας δώσει θεωρημένο από αυτήν. Μετά προσκομίζεις στο μητρώο το Μ3, εξουσιοδότηση, ανακοίνωση της νομαρχίας.

6. Εντός 1 μηνός από την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα θα πρέπει να γίνει πρακτικό Δ.Σ. για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί των γραμματίων είσπραξης της τράπεζας καθώς και το αν οι μετοχές είναι ονομαστικές ή ανώνυμες.

7. Εντός 20 ημερών αποστέλλεται το παραπάνω πρακτικό στην Νομαρχία προκειμένου να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

8. Εν συνεχεία το Υπουργείο Εμπορίου αποστέλλει ελεγκτές, με εντολή ελέγχου, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο που απαιτείται.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest nikosmsk
Αν την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αναλάβουν οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι (δικαίωμα προτίμησης),

Αν παραβιαστεί το δικαίωμα προτίμησης υπάρχει ποινική ευθύνη εις βάρος του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.?

Link to post
Share on other sites
 • 0

α) ειναι ακυρη η ΓΣ και η αύξηση

β) μπορει ο εταίρος να στραφει πινοικα και αστικά κατα τον μελων του ΔΣ

διαβαστε το σχετικο αρθρο για τις ευθύνες των μελων του ΔΣ

Link to post
Share on other sites
 • 0

22Α/Κ.Ν.2190/1920

Άρθρο 22α

Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου(1)

1. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας.

2.(2) Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.

3α.(3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας.

3β.(3) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.(4) Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.

5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ’ όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

6.(5) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22.

Σχετικές Διατάξεις

Ν.2238/1994, άρθρο 115

Link to post
Share on other sites
 • 0

Μου επιβλήθηκε πρόστιμο απο την Δ/νση Εμπορίου 150,00 γιατί αν και ήμουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, έκανα πρώτα το πρακτικό πιστοποίησης αύξησης Μ.Κ και μετά πλήρωσα τον Φ.Σ.Κ., ενώ ταυτόχρονα με την επαναπιστοποίηση πλήρωσα καινούριο παράβολο 290,00.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Και τι δουλειά έχει η Νομαρχία με τον φόρο συγκέντρωσης?

Μήπως ενώ δεν προβλεπόταν κάτι διαφορετικό στην Γ.Σ., την επόμενη της απόφασης για αύξηση έγινε η κάλυψη χωρίς να τηρηθούν τα περί προτίμησης?

Όσο για το δεύτερο παράβολο για την ίδια δημοσίευση .. ανεπίτρεπτο..

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αγαπητέ SOULIS

Η αύξηση αφορούσε κεφαλαιοποίηση του λογ.43 και έγινε με πρακτικό δ.σ. και την ίδια μέρα με νέο πρακτικό ποιστοποιήθηκε και η αύξηση.

Στην Νομαρχία πήγαν είκοσι μέρες μετά, 2-22/6, ενώ την ίδια μέρα πληρώθηκε και ο φόρος σ.κ.

Η δικαιολογία ήταν ότι δεν μπορεί να προηγείται η πιστοποίηση της πληρωμής του φ.σ.κ.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Για περιμένετε λίγο..

Η αύξηση αφορούσε κεφαλαιοποίηση του λογ.43 και έγινε με πρακτικό δ.σ. και την ίδια μέρα με νέο πρακτικό ποιστοποιήθηκε και η αύξηση.

Στην Νομαρχία πήγαν είκοσι μέρες μετά, 2-22/6, ενώ την ίδια μέρα πληρώθηκε και ο φόρος σ.κ.

Η δικαιολογία ήταν ότι δεν μπορεί να προηγείται η πιστοποίηση της πληρωμής του φ.σ.κ.

α) ο ΦΣΚ πληρώνεται 15 ημέρες μετά την απόφαση του αρμοδίου οργάνου..

β) ο 43 κινείται μόνο μετά από απόφαση για αύξηση ΜΚ

άρα ο ΦΣΚ είναι εκπρόθεσμος..

Το ΔΣ που αποφάσισε την αύξηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα?

Επίσης άσχετα με τα προηγούμενα..

έχουμε δύο αποφάσεις άρα δύο διπλότυπα .. ένα για αύξηση και ένα για πιστοποίηση..

εσάς πόσα σας ζητάνε?

Λίγο μπερδεμένα μας τα λες.

η δικαιολογία πάντως που αναφέρεις για το πρόστιμο..δεν στέκει, μήπως ήταν για άλλο λόγο?

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης-IOYDHS-

Φίλε SOULIS

Τα πράγματα είναι ως εξής.

Εκανα πρακτικό δσ. για κεφαλαιοπ. λογ.43 με το αντίστοιχο παράβολο και πρακτικό δσ πιστοποίησης αυξησης μκ με το αντίστοιχο παράβολο, το ένα 10.00 η ωρα και το άλλο 18.00 στις 2/6/2006.

Πράγματι πληρώνοντας τον φ.σ.κ. στις 22/6 έχω υπερβεί το 15νθήμερο αλλά αυτό είναι θέμα εφορίας, την νομαρχία δεν την απασχολεί. Το πρόβλημα όπως προανέφερα αφορούσε τη σειρά, πρώτα πληρώνεται ο φ.σ.κ. και μετά γίνεται η πιστοποίηση της αύξησης. Αυτό μου είπαν,πλήρωσα σαν το κερατά 440, οο ευρώ και πάμε παρακάτω. Γνωστό μου υπάλληλο της Νομαρχίας που ρώτησα μου είπε ότι τυπικά ισχύει. Τέλος πάντων τα τυχερά του επαγγέλματος.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ζήτα την διάταξη στην οποία βασίζονται..όσον αφορά το πρόστιμο..

Επίσης το διπλότυπο των 289,72 ευρώ δεν ακυρώνεται αν δεν δεχθούν την αρχική δημοσίευση..

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επόμενη που έκανες.. ειδικά αυτό να το πάρεις πίσω.

Τώρα για το άλλο με τον 43 θα έλεγα ότι είναι παράτυπο να γίνονται καταθέσεις χωρίς να προηγηθεί απόφαση του ΔΣ.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Για να πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα :

1. Πρακτικό Δ.Σ. με το οποίο θα προσκαλούνται οι μέτοχοι σε έκτακτη Γ.Σ. Το πρακτικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό όταν είναι σίγουρο ότι στην Γ.Σ. θα παρευρεθούν μέτοχοι που θα εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και φυσικά όταν η αύξηση γίνεται από το ίδιο το Δ.Σ.

2. Γίνεται εντός 20 ημερών το πρακτικό της Γ.Σ. με το οποίο αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν θα πρέπει να είναι ίση. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται αν οι μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι ανώνυμες ή ονομαστικές.

3. Αντίγραφο του πρακτικού της Γ.Σ. αποστέλλεται στην Νομαρχία για να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

4. Κατατίθενται τα λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό. Αν την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αναλάβουν οι ήδη υπάρχοντες μέτοχοι (δικαίωμα προτίμησης), τα λεφτά μπορούν να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό αμέσως, ενώ αν την αύξηση καλύψουν τρίτοι τα λεφτά κατατίθενται σε προθεσμία 1 έως 4 μηνών. Σε κάθε περίπτωση το καταθετήριο θα πρέπει να φέρει το όνομα κάθε μετόχου, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος από τους ελεγκτές του Υπουργείου Εμπορίου.

5. Εντός 15 ημερών από την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα θα πρέπει να πληρωθεί στην ΦΑΕ ο αναλογών φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Μαζί με το εις τριπλούν αυτό έντυπο, προσκομίζεις και το πρακτικό της Γ.Σ. σε δύο αντίγραφα προκειμένου ένα να κρατήσει η ΦΑΕ και ένα να μας δώσει θεωρημένο από αυτήν. Μετά προσκομίζεις στο μητρώο το Μ3, εξουσιοδότηση, ανακοίνωση της νομαρχίας.

6. Εντός 1 μηνός από την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα θα πρέπει να γίνει πρακτικό Δ.Σ. για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί των γραμματίων είσπραξης της τράπεζας καθώς και το αν οι μετοχές είναι ονομαστικές ή ανώνυμες.

7. Εντός 20 ημερών αποστέλλεται το παραπάνω πρακτικό στην Νομαρχία προκειμένου να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

8. Εν συνεχεία το Υπουργείο Εμπορίου αποστέλλει ελεγκτές, με εντολή ελέγχου, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο που απαιτείται.

Από τα παραπάνω μόνο η προθεσμια για τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου έχει αλλάξει;

Ο Φόρος συγκέντρωσης καταβάλλεται μέσα σε 15 μέρες από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ;

Link to post
Share on other sites
 • 0
Από τα παραπάνω μόνο η προθεσμια για τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου έχει αλλάξει;

Ο Φόρος συγκέντρωσης καταβάλλεται μέσα σε 15 μέρες από την καταχώρηση στο Μητρώο ΑΕ;

Ο φόρος συγκέντρωσης καταβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία (πρακτικό) σύγκλησης του οργάνου (ΔΣ ή ΓΣ ), που αποφασίζει την αύξηση.

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...%CE%9F%EF%BF%BD

Link to post
Share on other sites
 • 0

Η ενημέρωση του μητρώου προηγείται ή έπεται της πιστοποιησης? Επίσης η μεταβολήτου άρθρου 5 του καταστατικού(λόγο της αύξησης) χρήζει υποβολής νέου καταστατικούστη ΔΟΥ ή αρκεί η ανακοίνωση έγκριση της νομαρχίας?

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest angkouf

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΟΕ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ??

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλημέρα σε όλους,

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού που καταβλήθηκε και πιστοποιείται.

Γνωρίζει κανείς τι γίνεται σε περίπτωση που τα καταβεβλημένα ποσά δεν δίνουν ακέραιο αριθμό μετοχών στους μετόχους και έχει παρέλθει η προθεσμία για "διορθώσεις" ;

Link to post
Share on other sites
 • 0

δηλαδη κατεθεσε ο καθενας οτι ηθελε ?

περίπου.........

Φαντάσου ότι η αύξηση είναι 30.000 και αντιστοιχεί σε 1000 μετοχές των 30€

από τις 30.000 κατέθεσαν σταδιακά τις 28000 (στρογυλλά ποσά) και μένουν 2000 που δεν βάζουν.

Οι 28000 όμως αντιστοιχούν σε 933,33 μετοχές οπότε ..... πρόβλημα.

Μια σκέψη είναι να τροποποιήσουμε (έτσι κι αλλιώς) το άρθρο 5 και η τελική αύξηση να μην είναι 28000 αλλά 27990 (933μτχ*30€) και τα 10€ που μένουν να επιστραφούν ή να πάνε στο 43 για μελλοντική αύξηση. Αλλά μάλλον το πρώτο γιατί αν δεν γίνει νέα αύξηση δεν μπορεί να μείνουν εσαεί εκεί.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest TZABELAS KITSOS

σωστα

κανε αυξηση οσα χρηματα εκαναν με αντισχτοιχες μετοχες

την διαφορα να την επιστρεψεις

Link to post
Share on other sites
 • 0

καλησπέρα!! ξέρει κανείς το πρόστιμο στη ΦΑΕ για εκπρόθεσμη πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σε περίπτωση αύξησης μετοχ.κεφαλαίου????

ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
 • 0

`Αρθρο 30 Νόμου 1676/1986

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι για την επιβολή των προσαυξήσεων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος εφόσον δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του μέρους αυτού του σχεδίου νόμου.

1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Link to post
Share on other sites
 • 0

περίπου.........

Φαντάσου ότι η αύξηση είναι 30.000 και αντιστοιχεί σε 1000 μετοχές των 30€

από τις 30.000 κατέθεσαν σταδιακά τις 28000 (στρογυλλά ποσά) και μένουν 2000 που δεν βάζουν.

Οι 28000 όμως αντιστοιχούν σε 933,33 μετοχές οπότε ..... πρόβλημα.

Μια σκέψη είναι να τροποποιήσουμε (έτσι κι αλλιώς) το άρθρο 5 και η τελική αύξηση να μην είναι 28000 αλλά 27990 (933μτχ*30€) και τα 10€ που μένουν να επιστραφούν ή να πάνε στο 43 για μελλοντική αύξηση. Αλλά μάλλον το πρώτο γιατί αν δεν γίνει νέα αύξηση δεν μπορεί να μείνουν εσαεί εκεί.

Μια ακαδημαική ερώτηση με αφορμή το γεγονός αυτό: Δεν θα μπορούσε η συγκεκριμένη ΑΕ - ή και οποιαδήποτε άλλη σε περίπτωση αύξησης του ΜΚ - να εκδόσει νέες μετοχές ονομαστικής αξίας, π.χ., 10 € η καθεμία και οι 28.000 € να αντιστοιχούν σε 2.800 μετοχές, ανεξάρτητα αν οι παλιές της μετοχές είναι των 30;

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...