Jump to content
 • 0

Επιλογή ασφάλειας Δημοσίου ή ΤΣΜΕΔΕ απο νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό


Guest Επισκέπτης
 Share

Question

Guest Επισκέπτης

Έχω τελειώσει τη σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και πρόκειται να διοριστώ ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δεν έχω εγγραφεί ακόμη στο ΤΣΜΕΔΕ και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να επιλέξω μεταξύ ασφάλειας δημοσίου και ΤΣΜΕΔΕ, ή αν είναι υποχρεωτικό το ΤΣΜΕΔΕ και ποια είναι η πιο συμφέρουσα από τις δύο.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to comment
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Έχω τελειώσει τη σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και πρόκειται να διοριστώ ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δεν έχω εγγραφεί ακόμη στο ΤΣΜΕΔΕ και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να επιλέξω μεταξύ ασφάλειας δημοσίου και ΤΣΜΕΔΕ, ή αν είναι υποχρεωτικό το ΤΣΜΕΔΕ και ποια είναι η πιο συμφέρουσα από τις δύο.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Στο ΤΣΜΕΔΕ εγγράφονται μόνο οι πτυχιούχοι πολιτικοί μηχανικοί. Οι υπομηχανικοί (δηλ πτυχιούχοι έρφων υποδομής ΤΕΙ) εγρράφονται μόνο στη περίπτωση που αποκτήσουν εργοληπτικό πτυχίο. Δεν νομίζω οτι εγγράφεσαι στο ΤΣΜΕΔΕ σε περίπτωση έναρξης αλλά στο ΤΕΒΕ. Αν βέβαια θα γίνεις δημόσιος υπάλληλος δεν έχεις περιθώριο επιλογής

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Έχω τελειώσει τη σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και πρόκειται να διοριστώ ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δεν έχω εγγραφεί ακόμη στο ΤΣΜΕΔΕ και θέλω να ρωτήσω αν μπορώ να επιλέξω μεταξύ ασφάλειας δημοσίου και ΤΣΜΕΔΕ, ή αν είναι υποχρεωτικό το ΤΣΜΕΔΕ και ποια είναι η πιο συμφέρουσα από τις δύο.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Μπορείτε να στείλετε το ερώτημά σας με email στο: [email protected]

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΙΙ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ

1. Παράλληλα οι μισθωτοί μηχανικοί κλπ. οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου υπάγονται και στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητος σε χρήμα, καθώς και στον ΟΕΑΔ (κλάδο ανεργίας, ΔΛΟΕΜ κ.ά.), στον ΟΕΚ και στην Εργ. Εστία, τις εισφορές των οποίων συνεισπράττει το Ίδρυμα. Οι αντιστοιχούσες κρατήσεις ασφαλισμένου και εργοδότη, όμοιες σε ποσοστό για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, έχουν ως ακολούθως:

ΙΚΑ: Κλάδος παροχών ασθενείας σε χρήμα 0,40% 0,80% 1,20%

ΟΑΕΔ: Όλοι οι Κλάδοι και Λ/σμοί 2,43% 5,53% 7,96%

ΟΕΚ: Εργατική Κατοικία 1,00% 0,75% 1,75%

Ε.Ε.: Μετεργασιακή Πρόνοια 0,35% 0,35% 0,70%

Σύνολο: 4,18% 7,43% 11,61%

Τα εν λόγω ποσοστά υπολογίζονται επί των καταβαλλομένων αποδοχών και μέχρι του ανωτάτου ποσού της ανώτερης (XXVIII) ασφαλιστικής κλάσεως του ΙΚΑ για τους παλαιούς ασφαλισμένους και μέχρι του ανωτέρω 8πλασίου του ΑΕΠ 2004, για τους νέους ασφαλισμένους. Εισφορές δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και Επιδ. Αδείας υπολογίζονται ωσαύτως αυτοτελώς.

Ο <<Κωδικός Πακέτου Κάλυψης>> (ΚΠΚ) που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ για την ασφάλιση των μισθωτών της χώρας από 1.1.2002 με ΑΠΔ, στην παρούσα περίπτωση είναι ο 131.

2. Τα ανωτέρω στην περίπτ. 1 σημειούμενα δεν ισχύουν για τους μηχανικούς κλπ. από την κατηγορία των <<παλαιών ασφαλισμένων>> οι οποίοι:

α) Παρέχουν υπηρεσία μισθωτού διάφορη εκείνης της επιστήμης τους. Στην περίπτωση αυτή συντρέχει παραλλήλως προς το ΤΣΜΕΔΕ και πλήρης ασφάλιση στο ΙΚΑ για τον κλάδο συντάξεως και παροχών ασθενείας και μητρότητος σε είδος, καθώς και στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ή άλλο Επικουρικό Ταμείο, με παράλληλη εξαίρεση από το ΕΛΠΠ του ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης δύνανται οι της κατηγορίας αυτής να επιλέξουν την ασφάλιση ασθενείας - υγείας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του ΙΚΑ.

Παραδείγματα: Ηλεκτρολόγος μηχανικός που εργάζεται σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία ως εισπράκτορας ασφαλίστρων υπάγεται και στην ασφάλιση του ΙΚΑ, κατά τα ανωτέρω, διότι η εργασία του αυτή είναι διάφορη της επιστήμης του. Τουναντίον μηχανολόγος μηχανικός εργαζόμενος σε ασφαλιστική εταιρεία ως εκτιμητής ζημιών αυτ/των, έχει ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ, κατά τα ανωτέρω στην περίπτ. 1 αναφερόμενα, διότι η εργασία του σχετίζεται απολύτως με την επιστημονική του κατάρτιση.

β) Επίσης τα ανωτέρω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε μηχανικούς κλπ. που συνδέονται με το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ με σχέση δημοσίου δικαίου. Μερική όμως εφαρμογή έχουν στους εργαζομένους στη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, Τράπεζες κλπ., και ασφαλιζομένους παράλληλα με το ΤΣΜΕΔΕ και στο Ειδικό Ταμείο που καλύπτει το προσωπικό της αντίστοιχης επιχειρήσεως.

Δεν βρήκα κάπου που να λέει για τους Δημόσιους Υπαλλήλους βέβαια ... Νομίζω πως η καλύτερη λύση είναι αυτή που πρότεινε ο Δημήτρης ( doctor )

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Από την ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ....

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ-ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το ασφαλιστικό καθεστώς των Διπλ. Μηχανικών που υπηρετούν στο Δημόσιο σαν τακτικοί (μόνιμοι) υπάλληλοι, διαφοροποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Όσοι ασφαλίζονται για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 και διορίζονται μετά την ημερομηνία αυτή στο Δημόσιο καταβάλλουν υποχρεωτικά εισφορές μόνο υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν2084/92 (κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, κλάδος πρόνοιας και κλάδος υγείας). Υποχρεωτικά επίσης καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2227/11-08-1994, άρθρο 11.

Προαιρετικά μπορούν παράλληλα να ασφαλιστούν και στα ταμεία του Δημοσίου αλλά θα επιβαρύνονται οι ίδιοι με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (προσωπικών + εργοδοτικών + κρατικών) που μόνο για την κύρια σύνταξη του Δημοσίου ανέρχονται σε ποσοστό 30%. Στην περίπτωση αυτή θα παραμείνουν ασφαλισμένοι μόνο στην Κύρια Σύνταξη του ΤΣΜΕΔΕ.

Β. «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

α. Όσοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι έχουν διοριστεί στο Δημόσιο πριν από την 01/01/1993 είναι κατά κανόνα υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, στην κύρια σύνταξη του Δημοσίου, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και, κατόπιν επιλογής τους, στο κλάδο υγείας του Δημοσίου ή του ΤΣΜΕΔΕ.

β. Όσοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι διορίζονται στο Δημόσιο μετά την 01-01-1993, αλλά πριν από την ημερομηνία αυτή εργάστηκαν στο Δημόσιο για οσοδήποτε μικρό χρονικό διάστημα και με οποιαδήποτε σχέση (ωρομίσθιοι, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου κ.τ.λ.), εντάσσονται υποχρεωτικά στο καθεστώς της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Όσοι «παλαιοί» ασφαλισμένοι διορίζονται στο Δημόσιο μετά από την 01/01/1993 και πριν από την ημερομηνία αυτή δεν είχαν καθόλου απασχοληθεί στο Δημόσιο, έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.2320/95 (ΦΕΚ 133Α/22-06-1995), τη δυνατότητα να επιλέξουν μια από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

1. Ασφάλιση μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ και το Μ.Τ.Π.Υ., δηλαδή αναλυτικότερα ασφάλιση στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ) και το εφάπαξ, στον Κλάδο Υγείας του ΤΣΜΕΔΕ και στο ΜΤΠΥ.

2. Μικτή ασφάλιση ΤΣΜΕΔΕ και Δημοσίου ακριβώς όπως στην περίπτωση «1» που προαναφέρθηκε.

Όποιος επιθυμεί να επιλέξει το μικτό καθεστώς της περίπτωσης «γ2» πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία διορισμού του.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφοι κάτι μου διαφεύγει και ίσως να μην το ξέρω αλλά λέει οτι έχει τελειώσει τη σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής . Εγγράφονται οι μηχανικοί η/υ και πληροφορικής στο ΤΣΜΕΔΕ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Συνάδελφοι κάτι μου διαφεύγει και ίσως να μην το ξέρω αλλά λέει οτι έχει τελειώσει τη σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής . Εγγράφονται οι μηχανικοί η/υ και πληροφορικής στο ΤΣΜΕΔΕ?

Ναι, είναι τμήμα του Πολυτεχνείου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Ναι, είναι τμήμα του Πολυτεχνείου.

Σε ευχαριστώ δεν γνώριζα οτι είναι τμήμα του πλυτεχνείου οπότε άκυρη η πρώτη μου απάντηση

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...