Jump to content
 • 0

Πόσες ημέρες αδείας δικαιούται φοιτητης ΤΕΙ που κάνςι την υποχρεωτική εξάμηνη πρακτική του


Guest Ναταλία
 Share

Question

Guest Ναταλία

θα ήθελα να γνωρίζω πόσες μέρες δικαιούται ένας φοιτήτης ΤΕΙ που κάνει την εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Link to comment
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Guest Επισκέπτης

5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

1. Πρόλογος

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ, η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ που περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής ασκήσεως μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών είναι η εξάσκησή τους στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του τμήματός που παρακολουθούν.

Την όλη διαδικασία, τον τρόπο και τους φορείς που εμπλέκονται στην πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ορίζουν νόμοι και προεδρικά διατάγματα που έχουν κατά καιρούς εκδοθεί.

Η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του ΤΕΙ προβλέπεται με το Π.Δ. 174/85 (Φ.Ε.Κ. 59/τ. Α΄/29-03-1985) και διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με την κοινή απόφαση Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ. 183/τ. Β΄14-4-1986), όπως τροποποιήθηκε με την Ε5/4825/16-6-1986 (Φ.Ε.Κ. 453/τ. Β΄16-07-1986) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας.

2. Δικαίωμα, διάρκεια και χώροι πρακτικής άσκησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε έξι (6) μήνες για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών δηλαδή από το 8ο εξάμηνο και εφ' όσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και όλα τα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, Καθώς επίσης σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo.

Ο σπουδαστής που έχει τις προϋποθέσεις να κάνει την πρακτική του άσκηση, υποβάλλει αίτηση-δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, με την οποία δηλώνει μία ή περισσότερες Υπηρεσίες ή επιχειρήσεις στις οποίες ενδιαφέρεται να απασχοληθεί.

Εάν η θέση αφορά στον Ιδιωτικό τομέα τότε δηλώνει την Εταιρεία επισυνάπτοντας την αίτηση και βεβαίωση της εταιρείας ότι τον δέχεται για να ασκηθεί πρακτικά.

Η επιτροπή πρακτικής άσκησης κατανέμει τους σπουδαστές στις υπάρχουσες θέσεις, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις τους.

Στους σπουδαστές δίνεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι τις θέσεις που θέλουν να απασχοληθούν. Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή πρακτικής άσκησης, αφού ελέγξει την καταλληλότητα της επιχείρησης, δίνει τη θέση στον προτείνοντα σπουδαστή.

Στον δημόσιο τομέα η Π.Α. γίνεται είτε από 1 Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου είτε από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαρτίου, ενώ στον ιδιωτικό τομέα αρχίζει με το τέλος των εξετάσεων του τελευταίου εξαμήνου σπουδών.

3. Επιτροπή πρακτικής άσκησης - Εποπτεία

Τα θέματα της πρακτικής άσκησης συντονίζονται από την επιτροπή πρακτικής άσκησης του Τμήματος η οποία μεριμνά:

1. Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης.

2. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας στους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

3. Για την κατανομή των θέσεων πρακτικής άσκησης.

Από τη γραμματεία του τμήματος χορηγείται βιβλίο πρακτικής άσκησης μαζί με τα αντίτυπα της ειδικής σύμβασης εργασίας και τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Κάθε ασκούμενος σπουδαστής σημειώνει στο βιβλίο πρακτικής άσκησης κάθε εβδομάδα τις εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ασκουμένων.

Σε περίπτωση που η διοίκηση του φορέα απασχόλησης δεν ακολουθεί σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα απασχόλησης των ασκουμένων ή τους ετεροαπασχολεί, είναι δυνατό ύστερα από απόφαση της επιτροπής να διακοπεί η άσκηση στο συγκεκριμένο εργαστηριακό χώρο. Η επιτροπή μεριμνά, ώστε να βρεθούν κατά προτεραιότητα νέες θέσεις για τους σπουδαστές που διέκοψαν την άσκηση. Στη νέα αυτή θέση πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται των έξι μηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής υποβάλλει δια του πρωτοκόλλου της γραμματείας του τμήματος το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό των εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του καθώς επίσης και την καρτέλα ενσήμων του ΙΚΑ εφόσον απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του τμήματος στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψή τους.

4. Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου

Όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 1351/83 για την "Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις", το άρθρο 2 παρ. 2 του ΠΔ 174/85, την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/1797/20-3-86 (Φ.Ε.Κ.183 τα. Β΄/14-4-86), την Κ.Υ.Α. Αρ Ε5/4825/16-6-86 (Φ.Ε.Κ.453 τ. Β΄/16-6-86) η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών αμείβεται και η αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί δεν αποκτούν άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Η αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και φόρους, άρα καταβάλλεται ακέραια

1. Για τον ιδιωτικό τομέα η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται με βάση τα παραπάνω στο 80% του ισχύοντος Ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) Για παράδειγμα για το 2003 το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη ήταν 23,29 €. Έτσι έχουμε 23,29 €*80%=18,63 €/ημέρα, δηλαδή τον μήνα 18,63€*25ημέρες=465,75 €. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τον εργοδότη κατά 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Δηλαδή για το 2003 τον μήνα θα κατέβαλλε ο εργοδότης 232,875 € και άλλα 232,875 € ο ΟΑΕΔ. Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ δικαιούνται και οι Δήμοι και Κοινότητες καθώς και οι Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρήσεις. Για τον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης (τριμηνιαία ή εξαμηνιαία) ο εργοδότης ενημερώνεται από τον ΟΑΕΔ της περιοχής του.

2. Για τον Δημόσιο Τομέα η αποζημίωση του πρακτικά ασκούμενου ανέρχεται στα 176,08 €. Ο σπουδαστής αμείβεται αν υπάρχει στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας πρόβλεψη κονδυλίου για κάλυψη Π.Α. Σπουδαστών.

5. Ασφάλιση κατά την πρακτική άσκηση

Στη διάρκεια της Πρακτικής άσκησής του ο σπουδαστής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης όπως διαμορφώνεται κάθε φορά και καταβάλλεται υποχρεωτικά από τον εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο ΙΚΑ και να ενημερώνεται κάθε εξάμηνο γι' αυτή την αλλαγή. Για το 2006 το τεκμαρτό ημερομίσθιο 12ης Α. Κ. ήταν 37,02 €, έτσι η ασφαλιστική εισφορά ήταν 37,02 €*25 ημέρες*1%=9,26 €

Στους σπουδαστές που κάνουν Π. Α. δεν δίδονται δώρα και επίδομα κανονικής Άδειας και δεν αποκτάται δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης.

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου σπουδαστή

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της Υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και ότι άλλο ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή Υπηρεσίας.

Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης εκπ/κός ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου η επιχείρηση ή Υπηρεσία μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Τότε ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει τον επόμενο χρόνο την ίδια διαδικασία για να βρει καινούργια θέση, για να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης.

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης εκτός από την αποζημίωση και την ασφάλισή τους κατά επαγγελματικού κινδύνου δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής μπορεί για σοβαρούς λόγους ν' απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Ο ασκούμενος στο χώρο εργασίας του υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης. Αυθαίρετες απουσίες ή παράβαση των κανονισμών του εργασιακού χώρου μπορούν να οδηγήσουν στη διακοπή της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει το επόμενο εξάμηνο τη διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης για τη συμπλήρωση του υπολοίπου χρόνου της πρακτικής άσκησης.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. από τον Ο.Α.Ε.Δ.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Οι τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1. Βεβαίωση του ΤΕΙ ότι ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος των σπουδών του, έχει τις προϋποθέσεις ν’ αρχίσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη λήψη του πτυχίου του.

2. Αντίγραφο της ειδικής σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη, του Τμήματος του ΤΕΙ και του σπουδαστή κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

3. Επίδειξη του βιβλίου αγοράς ενσήμων του εργοδότη.

4.Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που διατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία ΟΑΕΔ εις διπλούν που θα αναφέρονται :

• ο ακριβής τίτλος της επιχείρησης, ο αριθμός μητρώου και η διεύθυνση

• τα στοιχεία του εκπροσώπου της επιχείρησης για την συναλλαγή με τον ΟΑΕΔ

• το ονοματεπώνυμο των σπουδαστών που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση για την πρακτική τους άσκηση, τη χρονική περίοδο και την ειδικότητα, τον αριθμό των ημερομισθίων, το ποσό που καταβλήθηκε στον καθένα και την υπογραφή του σπουδαστή που έχει εισπράξει το ποσό αυτό

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου της επιχείρησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:

Εντός έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :

Ο κάθε εργοδότης καταβάλλει στο σπουδαστή το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και εισπράττει από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλε, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλει στο τοπικό κατάστημα του Ο.Α.Ε.Δ..

Για το 2003 το ημερομίσθιο ήταν 23,29 €. Έτσι έχουμε 23,29 €*80%=18,63 €/ημέρα, δηλαδή τον μήνα 18,63 €* 25 ημέρες = 465,75 €. Δηλαδή για το 2003 τον μήνα θα κατέβαλλε ο εργοδότης 465,75 /2=232,875 € και άλλα 232,875 € ο ΟΑΕΔ.

Η εκκίνηση της διαδικασίας απόδοσης της επιδότησης του εργοδότη μέσω ΟΑΕΔ με υποβολή στον ΟΑΕΔ από τον εργοδότη σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδότη.

Προσοχή πριν από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

πρέπει να έχει ληφθεί έγκριση από τον Ο.Α.Ε.Δ.

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0

"γιατρε μου" καλησπερα.

αφου συμφωνησω απολυτα μαζι σου , θα κανω ενα ερωτημα "εργασιας".οι ημερες που λειπουν τα ατομα της πρακτικης για εξετασεις στο ΤΕΙ,

προσμετρουνται σαν μερες αδειας?ή ...οχι?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
"γιατρε μου" καλησπερα.

αφου συμφωνησω απολυτα μαζι σου , θα κανω ενα ερωτημα "εργασιας".οι ημερες που λειπουν τα ατομα της πρακτικης για εξετασεις στο ΤΕΙ,

προσμετρουνται σαν μερες αδειας?ή ...οχι?

Ε τώρα φίλε Θεοτοκό [μεταξύ μας] αφού τα μισά θα τα πάρεις πίσω από τον ΟΑΕΔ, γιατί να του αφαιρέσεις μέρες;

Γράφεις οφειλόμενες ωρομισθίες και κάποιες ημέρες κάθεται λίγο παραπάνω ο ασκούμενος...

Μεταξύ μας,ε; :rolleyes:

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0

συμφωνω doc...

χρονια τωρα-πανω απο 6,7-εχω στο γραφειο μου ατομα για πρακτικη,και ποτε δεν προβληματιστηκα γιαυτο,ισως γιατι ημουν τυχερος και εχω παντα καλα παιδια κια οχι κοπανατζηδες.

επειδη ομως καποια στιγμη το εψαξα,δεν εχω ξεκαθαρη τοποθετηση ως προς το τυπικο του θεματος.στην ουσια του ποτε δεν θα αφαιρεσω μερες οταν εχουν εξετασεις.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Anisixos

Γεια σας και από μένα.

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι 5 αυτές μέρες πληρώνονται κανονικά.

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
On 19/9/2011 at 0:17 ΜΜ, Guest Anisixos said:

Γεια σας και από μένα.

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι 5 αυτές μέρες πληρώνονται κανονικά.

Ευχαριστώ.

καλή ερώτηση και την επαναφέρω 5 χρόνια μετά!

Φαντάζομαι ότι πληρώνονται κανονικά αφού στην ουσία ο ΟΑΕΔ έτσι και αλλιώς πληρώνει.

Και αν λείψει 6η ημέρα ή οι 5 είναι αδικαιολόγητες τι συμβαίνει?Χάνεται η πρακτική ή απλώς μεταφέρεται κατά τις ημέρες απουσίας?

Παρόμοια τι γίνεται με την ασθένεια πάνω απο 3 ημέρες?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

και προσθέτω κι εγω ερώτημα εν έτει 2018 πια... ασθένειες δικαιούνται αυτά τα παιδιά ή είναι στα πλαίσια των 5 ημερών τους και μονο? και αν φέρουν χαρτι γιατρού τα στέλνεις ΙΚΑ και γραφουν ασθενεια στο βιβλίο τους?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Επαναφέρω το ερώτημα σχετικά με την ασθένεια των πρακτικά ασκούμενων ΤΕΙ και μαθητών τουριστικών σχολών. Πώς το χειριζόμαστε?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...