Jump to content
 • 0

Λογιστικός Χειρισμός Επιχορηγήσεων Ν 3299/2004


ΑΛΕΚΟΣ
 Share

Question

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ

Συνάδελφοι,

σας θέτω συνημμένα ένα θέμα που με προβλημάτισε.

Όταν βρείτε χρόνο ..................... το κοιτάτε .

Ευχαριστώ πολύ

Ν.Τ.

Λογιστικός Χειρισμός Επιχορηγήσεων Ν 3299/2004

1. Με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν 3299/2004 προβλέπεται ρητά ότι : « Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος , εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και ένταξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης. » Το αποθεματικό αυτό δε υπόκειται σε φορολογία με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από τον χρόνο σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί πριν την παρέλευση ………………………………………………………………………

2. Επίσης με το άρθρο 8 παραγ.7 του ίδιου Νόμου προβλέπεται : « Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων , οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα , καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών »

Τα συμπεράσματα που βγάζω είναι τα εξής :

Α )Εάν η επιχορήγηση δινόταν στην επιχείρηση με τον όρο ότι μειώνει το κόστος κτήσεως ( αξία ) των επενδυτικών δαπανών , τότε η απόσβεση του επιχορηγούμενου κόστους κτήσεως δεν θα αναγνωρίζονταν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της Επιχείρησης. Δηλαδή η επιχορήγηση αυτή δεν θα συνιστούσε αφορολόγητο αποθεματικό, εφ΄όσον οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων θεωρούνται ως έσοδα ( 81.01.05 ) και αντιλογίζουν έμμεσα τις επιπλέον λογισμένες αποσβέσεις. Ο Λογιστικός χειρισμός στην περίπτωση αυτή είναι γνωστός :

Με την είσπραξη της επιχορήγησης : 38.00 εις 41.10.ΧΧ

Την 31.12.06 : 66.χχ.χχ εις 12.99.χχ

Την 31.12.06 : 41.10.ΧΧ εις 81.01.05 με την αναλογία των αποσβέσεων των παγίων που χρηματοδοτήθηκαν με την επιχορήγηση.

Με τον τρόπο αυτό ο λογαριασμός 41.10 μετά την ολοκλήρωση των αποσβέσεων θα μηδενισθεί, και οι επιχορηγήσεις δεν συνιστούν αφορολόγητο αποθεματικό και είναι φορολογητέες.

Β ) Με τον 3299/04 η επιχορήγηση εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού που δεν μπορεί να διανεμηθεί κ.λ.π .Έτσι κατά την άποψή μου, πρέπει με την είσπραξη της επιχορήγησης να πιστωθεί ο Λ/σμός 41.10 με χρέωση του Λ/σμού Ταμείου ή Ελληνικού Δημοσίου. Ο Λ/σμός 41.10 δεν θα υποβληθεί σε απόσβεση, δηλαδή στο τέλος κάθε χρήσης δεν θα μεταφερθεί από τον λογαριασμό αυτό στον λογαριασμό 81.01.05 το κομμάτι της επιχορήγησης που αναλογεί στις αποσβέσεις των παγίων και στο τμήμα από αυτά που έχει επιχορηγηθεί. Τα πάγια θα υποβάλλονται στις νόμιμες αποσβέσεις που θα αναγνωρίζονται φορολογικά σαν δαπάνη εκπεστέα από το εισόδημα , ενώ ο λογαριασμός της επιχορήγησης ( 41.10 )

Θα παραμείνει αμετάβλητος στο παθητικό ως αφορολόγητο αποθεματικό υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ.6 όσον αφορά την κεφαλαιοποίησή του ή την διανομή του.

Σχετικές γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ που ανέτρεξα : 1) 29/1016/1988, 2) 41/1063/1989, 3) 56/1351/1990

Επίσης στο τεύχος του Ε7 152/08.04.2005 υπάρχει σχετικό άρθρο – μελέτη του Γεωργίου Λαζαρίδη.

Ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Το έτος 2007 πραγματοποιήθηκε επένδυση σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και έπιπλα με το Γ’ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 14871/ΕΥΣ/3047/20.4.2005. Λάβαμε μέσω του φορέα της επένδυσης, δημόσια επιχορήγηση 43%. Η δημόσια επιχορήγηση είναι για την επιχείρηση αφορολόγητο αποθεματικό και δεν αφαιρείται από την αποσβεστέα αξία των επιχορηγηθέντων παγίων; Τι γίνεται με τα έξοδα αύξησης του κεφαλαίου, η οποία έγινε για αυτό τον λόγο: Ενημερώνεται και το βιβλίο Επενδύσεων; Απάντηση: Από το ερώτημα προκύπτει η ανάγκη να διευκρινισθούν οι έννοιες «αφορολόγητο αποθεματικό» και «επιχορήγηση». Με βάση το ΓΛΣ, αφορολόγητα αποθεματικά, είναι αυτά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία λόγω ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων, όπως ισχύουν κάθε φορά, απαλλάσσονται της φορολογίας, επειδή θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση, κυρίως νέου, πάγιου εξοπλισμού. Συνεπώς, κύρια χαρακτηριστικά των αποθεματικών αυτών, τα οποία σημειωτέον, καταχωρίζονται σε υπολογαριασμούς του 41.08 «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων», με χρέωση του 88.99 «Κέρδη προς διάθεση», είναι αφ’ενός μεν, ο σχηματισμός τους από καθαρά κέρδη και αφ’ετέρου, η απαλλαγή τους από την φορολογία. Αντιθέτως, οι επιχορηγήσεις συνιστούν δωρεάν παροχή χρηματικών ενισχύσεων, σε επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του νόμου, με σκοπό την κάλυψη-συνήθως μέρους- πραγματοποιηθείσας επένδυσης σε πάγιο εξοπλισμό, ή σε λειτουργικά έξοδα. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων, εφ’όσον αφορούν πάγιο εξοπλισμό, καταχωρίζονται σε υπολογαριασμούς του 41.10 «Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων», ενώ αν αφορούν κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως για παράδειγμα εκπαίδευση προσωπικού, ή πρόσληψη επιδοτουμένων ανέργων κ.λπ., καταχωρίζονται σε αναλυτικούς λογαριασμούς του 74.03 «Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις» (Γνωμ.ΕΣΥΛ50/1245/1989). Να σημειώσουμε ότι οι ανωτέρω λογαριασμοί πιστώνονται, σε χρέωση των χρηματικών διαθεσίμων, κατά την παραλαβή της σχετικής δίγραμμης επιταγής με το ποσό της επιχορήγησης, ενώ δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός 33.14.00 «Απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις», χρεούμενος αντί των χρηματικών διαθεσίμων, για την απεικόνιση της απαίτησης (ιδιαίτερα, όταν βρισκόμαστε σε περίοδο κλεισίματος ισολογισμού), αν το δικαίωμα της επιχείρησης για την είσπραξη του ποσού της επιχορήγησης είναι οριστικό και βέβαιο. Στο άρθρο 1 του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, διευκρινίζονται οι έννοιες επιχορήγηση και φορολογική απαλλαγή, ως τμήματα των ενισχύσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του: «Η επιχορήγηση συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου, ενώ η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην μη καταβολή φόρου εισοδήματος, μη διανεμομένων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με τον σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού». Όταν η επιχείρηση (με βιβλία Γ’ κατηγορίας), λαμβάνει επιχορήγηση, ως ενίσχυση μέρους της επένδυσης, έχει υποχρέωση να δημιουργήσει αναλυτικό λογαριασμό του 41.10 και να παρακολουθεί την εξέλιξη των αποσβέσεων της επένδυσης, κατά το ποσοστό που αυτή έχει επιχορηγηθεί, μέσα από την σταδιακή χρέωσή του. Παράδειγμα: Επένδυση ύψους 200.000 €. Επιχορήγηση 43%. Αποσβέσεις 1ης λογιστικής χρήσης 15% (έστω, για 8 μήνες, εντός του 2008). Κατά την λήψη της επιχορήγησης πιστώθηκε ο λογαριασμός 41.10.00..., με το ποσό των 86.000 €. Στις 31.12.2008 (τέλος χρήσης), διενεργείται η απόσβεση: 200.000 x 15% x 8/12 = 20.000 €, η οποία θα μεταφερθεί κανονικά στην Γενική Εκμετάλλευση, μαζί με τους υπόλοιπους λογαριασμούς των οργανικών εξόδων, προκειμένου να προσδιορισθεί το αποτέλεσμα αυτής, με βάση τις αρχές της Λογιστικής. Στη συνέχεια, το μέρος της απόσβεσης που αφορά επιχορηγούμενο ποσό, θα μεταφερθεί σε πίστωση λογαριασμού ανόργανου εσόδου (81.01.05 «Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων»), με χρέωση και άρα μείωση του πιστωτικού υπολοίπου του 41.10.00..... Έτσι, θα υπαχθεί σε φορολογία, το τμήμα εκείνο της επιχορήγησης που κάθε έτος αναλογεί στις διενεργούμενες αποσβέσεις του επιχορηγουμένου παγίου, ήτοι για το 2008: 20.000 χ 43% = 8.600 €. Για την επένδυση που πραγματοποιείται και χρηματοδοτείται από το σχηματιζόμενο αφορολόγητο αποθεματικό (ήτοι, από μη διανεμόμενα κέρδη), δεν ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία, δεδομένου ότι εδώ δεν έχουμε επιχορήγηση, δηλαδή παροχή δωρεάν χρημάτων από το Δημόσιο, αλλά ευθεία χρηματοδότηση της επένδυσης από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Συνεπώς, οι αποσβέσεις θα διενεργηθούν κανονικά, ενώ το αφορολόγητο αποθεματικό θα εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Περαιτέρω, οι φορείς που εφαρμόζουν την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής, υποχρεούνται στην τήρηση των πρόσθετων βιβλίων της παρ. 3, του άρθρου 10 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992), ήτοι του ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (εξωλογιστική τήρηση). Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου καταχωρίζονται σε υπολογαριασμούς του 16.13 «Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου» και με βάση τόσο τον ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 43 παρ. 3 περ. α΄), όσο και τον ΚΦΕ (Ν 2238/1994 άρθρο 31 παρ. 1 περ. ιβ΄), χαρακτηρίζονται ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης και παρέχεται η δυνατότητα της εφ’άπαξ μεταφοράς τους στα αποτελέσματα ή της τμηματικής απόσβεσής τους, ισόποσα εντός μιας πενταετίας (το πρώτο έτος, ανεξαρτήτως του μήνα πραγματοποίησης των εξόδων αυτών, θεωρείται πλήρες).περιοδικο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, πιατευω θα βοηθησει. Με το ν 3299/04 δεν γίνεται ΠΛΕΟΝ Αναλογούσες στη χρήση κλπ......

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μια επιχείρηση ΟΕ με βιβλία γ’ κατηγορίας εντάχθηκε στον αναπτυξιακό Ν 3299/2004 για ανέγερση κτιρίου και αγορά μηχανημάτων. α)Την επιχορήγηση που θα πάρει σε ποιο λογαριασμό θα την καταχωρίσω; β)Θα πρέπει να σχηματίσω υποχρεωτικά τακτικό και αφορολόγητο αποθεματικό; Αν ναι σε ποιους λογαριασμούς θα τα καταχωρίσω και ποια η τύχη τους στα επόμενα χρόνια; γ)Πώς θα γίνουν οι αποσβέσεις παγίων για τα επιχορηγούμενα πάγια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι έννοιες «αφορολόγητο αποθεματικό» και «επιχορήγηση», διευκρινίσθηκαν επαρκώς, σε ανάλογο ερώτημα συναδέλφου, η απάντηση μη διανεμόμενα κέρδη, το οποίο εξαιρείται της φορολογίας, με βάση συγκεκριμένη διάταξη νόμου, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς, κυρίως δε για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού. Αντιθέτως, οι επιχορηγήσεις συνίστανται στη δωρεάν παροχή χρηματικών ενισχύσεων, από αναπτυξιακό φορέα προς την επιχείρηση, με σκοπό την κάλυψη τμήματος πραγματοποιηθείσας επένδυσης.

Το αφορολόγητο αποθεματικό υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μετά την αφαίρεση τυχόν απαλλασσομένων της φορολογίας κερδών, της κράτησης για τον σχηματισμό του Τακτικού αποθεματικού (μόνο για ΑΕ ή ΕΠΕ) και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή ακόμη από τον ατομικό επιχειρηματία (περ.α της παρ.26 του άρθρου 5 του Ν 3299/2004). Στην Ο.Ε. δεν είναι υποχρεωτικός ο σχηματισμός του Τακτικού αποθεματικού.

Περαιτέρω, τα παρακρατηθέντα από τα κέρδη της χρήσης, αφορολόγητα αποθεματικά, παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς του 41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων, οι οποίοι πιστώνονται, κατά τον σχηματισμό τους, με χρέωση του 88.99 Κέρδη προς διάθεση και στη συνέχεια παραμένουν στην κατηγορία των Ιδίων Κεφαλαίων του Παθητικού, στον Ισολογισμό. Τα ποσά αυτά των αφορολόγητων αποθεματικών, αντικρύζονται με τις αξίες των παγίων, που αποκτήθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου, στο σκέλος του Ενεργητικού, Για αυτά τα πάγια, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη στη τήρηση των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου3, του άρθρου 10 του ΚΒΣ (περ.ε της παρ.26, του άρθρου 5, του Ν.3299/2004). Επισημαίνεται ότι, τα ποσά των αφορολόγητων αποθεματικών, θα προστεθούν στα κέρδη της χρήσης και θα φορολογηθούν, μόνο αν η επιχείρηση, αποφασίσει να πωλήσει τα πάγια (τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από αφορολόγητα αποθεματικά), πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια, από τότε που αποκτήθηκαν, καθώς επίσης και στη περίπτωση που γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού των αφορολόγητων αποθεματικών.

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Ν.3299/2004, αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα αποθεματικά αυτά χάνουν την απαλλαγή τους και φορολογούνται, όπως η περίπτωση της αποχώρησης εταίρου, ή κατά την μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας εταίρου κ.λπ.

Σε ότι αφορά τα ποσά της επιχορήγησης, αυτά καταχωρίζονται σε υπολογαριασμούς του 41.10 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, κατά την λήψη των σχετικών ποσών. Στη συνέχεια, τα ποσά που βρίσκονται στη πίστωση αυτών των υπολογαριασμών, μειώνονται (χρεώνονται) σταδιακά, στο τέλος κάθε χρήσης, με τις αναλογούσες σε αυτήν, επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων (λογ. 81.01.05), ώστε να αντισταθμισθεί το ποσό των αποσβέσεων, κατά το μέρος της αξίας, που έχει επιχορηγηθεί (βλέπε και «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», τεύχος Δεκεμβρίου 2006, σελ.1486 κ.ε.). ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τελικά πράγματι υπάρχουν Αντιφατικά. Προσωπικά πιστεύω οτι με το Ν. 3299 δεν γίνονται πλεον αναλογούσες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Με προβλημάτισε το θέμα με καθυστέρησεις 2,5 ετών , τέλος πάντων κάλλιο αργά ποτέ .

Τι γίνεται στην περίπτωση που έχω επιλέξει την λύση Α και τώρα θεωρώ ότι έχω κάνει λάθος ?

Διορώνεται αυτό ; Δηλαδή μπορώ να ξανααυξήσω το μειωμένο 41.10 κατα τις αναλογούσες στις προηγούμενες χρήσεις

επιχορηγήσεις επενδύσεων ;

Αν ναι τι πρέπει να χρεώσω , τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ;

Και άν γίνει αυτό ,δηλαδή το θεωρήσω ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό

θα έπρεπε να είχα θεωρήσει και βιβλίο επενδύσεων το οποίο τηρείται μόνο επι αποθεματικών ή εκπτώσεων ;

Χάος .....

και τέλος επί της ουσίας τι αλλάζει ;

Βιβλίο Επενδύσεων δεν χρειάζεται .

Λογιστικά ίσως μπορείς να το διορθώσεις αλλά φορολογικά το βλέπω λίγο δύσκολο...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα σας,

Τέθηκε και πιο πάνω το συγκεκριμένο ερώτημα: Τι γίνεται όταν η επιχείρηση τηρεί Β κατηγορίας Βιβλία; Εχω περίπτωση επιδότησης μέσω ΠΕΠ και γράφει στην σύμβαση πως 'η δημόσια επιχορήγηση αποτελεί για την επιχείρηση αφορολόγητο αποθεματικό και δεν αφαιρείται από την αποσβεστέα αξία των επιχορηγηθέντων παγίων'.

Θα μπορούσα να είχα την βοήθειά σας επί του θέματος;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

οσον αφορα το Α)παλια,οταν ειχαμε τον 1262/82 αναπτυξιακο νομο ειχε νομολογησει ο γρηγορακος και το ποσο της επιχορηγησης,εμφανιζοταν και στα παγια σε ξεχωριστο λογαριασμο παγιου επιχορηγηθεντος,με πιστωση σωστα του 41.10

Με την ολοκληρωση της επενδυσης,γινονταν οι αποσβεσεις ξεχωριστα του επιχορηγηθεντος παγιου με χρεωση 66 και πιστωση 81 οπως γραφεις οποτε η αποσβεση του ποσου των επιχορηγησεων χρεωπιστωνοταν και δεν επηρεαζε τα αποτελεσματα. Στο Β) σωστα ειναι, οπως το περιγραφεις.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Άσχετα με το τι είναι λογικό και τη δίκαιο, πιστεύω πως ο λογιστικός χειρισμός είναι ξεκάθαρος, Αν η δουλειά μας είναι μόνο η λογιστική και όχι να δούμε και τα λοιπά του φακέλου για την εγκριση, τα μόνα άρθρα που πρέπει να δούμε είναι το 8 όπως λέει και από μόνο του (Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης) και μια ματιά στο άρθρο10 για τις κυρώσεις που θα έχει η επιχείρηση αν δεν είναι "καλό παιδί".

Αρα πάει στο 41.10 και μετά στο 41.08 (αν θες βάλτο στο 41.08 αλλά θα αρχίσουν αλχειμίες αν χρειαστείς να κάνεις χρήση του Αρθρου 10 Κυρώσεις) για 10 χρόνια και μετά ο καθένας το κάνει ότι θέλει, μέσα στα πλαίσια του Ν. 2238/1994 .

Κατα την άποψή μου, ο χειρισμός που αναφέρουν οι συνάδελφοι (απόσβεση της επιχορήγησης κάθε έτος) είναι σωστός, για άλλες όμως επιχορηγήσεις. Σε αυτές τις επιχορηγήσεις όμως είναι λάθος να μειώνουμε την αξία του παγίου ισόποσα με το ποσό της επένδυσης (έστω και αν φορολογικά θα βγεί το ίδιο αποτέλεσμα). Αποσβένουμε κανονικά τα πάγια ώς να μην συνέβει τίποτα και μειώνουμε την αξία της επιχορήγησης (ως σαν να αποσβένεται) η οποιά είναι εμφανίζεται ως έσοδο στον 81.01.05.

Για να μη ξάχνουμε παραθέτω:

Αρθρο 8οπαράγραφος 6 και λίγο από 7.

6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Αρθρο 10.

Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Αρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του Αρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φόρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιοποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97 Α').

Αν η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την παρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του Αρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.

7. Εγγραφή στον προϋπολογισμό - Απαλλαγές

Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων, οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος ή/και από Κοινοτικά κονδύλια.

Στην περίπτωση της συγχρηματοδότησης επένδυσης ή της χρηματοδότησης αυτής αποκλειστικά από Κοινοτικά κονδύλια γνωστοποιείται αυτό στον φορέα της επένδυσης, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις οριζόμενες από την Κοινοτική νομοθεσία διαδικαστικές προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης.

Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του δημοσίου ή τρίτου.

Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Έχω περίπτωση Ε.Ε. με Β' κατηγορίας βιβλία και δραστηριότητα φωτοβολταϊκά η οποία έχει επιδοτηθεί με τον αναπτυξιακό Ν.3299 και έχει έναρξη παραγωγικής διαδικασίας το έτος 2009. Έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και στις αποσβέσεις έχει αφαιρέσει το ποσό που αναλογούσε στην επιχορήγηση.

Από την ανάγνωση της σύμβασης προκύπτει κατά την γνώμη μου ότι θα έπρεπε για την επιχορήγηση να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό και να μην αφαιρέσει τις αναλογούσες στην επιχορήγηση αποσβέσεις, καθώς και να τηρεί βιβλίο επενδύσεων.

α) μπορώ να κάνω τροποιητική δήλωση και να μειώσω τα κέρδη αφού θα αυξηθούν οι αποσβέσεις.

β) πως θα κάνω στα Β' κατηγορίας βιβλία τις εγγραφές.

γ) σώζω τίποτα εαν θεωρήσω τώρα βιβλίο επενδύσεων. (έπρεπε να θεωρηθεί μέχρι την υποβολή της δήλωσης)

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλά ρε Δημήτρη τώρα που διαβάζω όλα αυτά βλέπω ότι τόσα χρόνια γράφω μπούρδες , εσύ όμως αυτό το βιβλίο επενδύσεων που το είδες ότι πρέπει να είναι θεωρημένο?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλά ρε Δημήτρη τώρα που διαβάζω όλα αυτά βλέπω ότι τόσα χρόνια γράφω μπούρδες , εσύ όμως αυτό το βιβλίο επενδύσεων που το είδες ότι πρέπει να είναι θεωρημένο?

Αρθρο 10. Πρόσθετα βιβλία

3.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα αυτού, εφόσον πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις και διενεργεί αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά υποχρεούται:

α) να τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό, νόμο:

αα) λογαριασμός για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τη συνολική αξία κτήσης του και πιστώνεται κάθε φορά με την αφορολόγητη έκπτωση ή με την αξία πώλησης του,

αβ) συγκεντρωτικός λογαριασμός, ο οποίος χρεώνεται με την αναγνωριζόμενη για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγματοποιούμενων νέων επενδύσεων και πιστώνεται με το συνολικό ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης,

β) να τηρεί στα λογιστικά του βιβλία χωριστούς αναλυτικούς λογαριασμούς κατά αναπτυξιακό νόμο για τις αφορολόγητες εκπτώσεις ή τα αποθεματικά,

γ) να καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και χωριστά κατά αναπτυξιακό νόμο, τις επενδύσεις, τις εκπτώσεις και τα αποθεματικά.

4.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα αυτού τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται κατά αναπτυξιακό νόμο:

α) λογαριασμός επενδύσεων, ο οποίος χρεώνεται κατά χρονολογική σειρά με τις δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις και πιστώνεται με την αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων,

β) λογαριασμός αφορολογήτου αποθεματικού, ο οποίος πιστώνεται με το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης ή του αποθεματικού,

γ) χωριστούς λογαριασμούς για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τις δαπάνες απόκτησης αυτού και πιστώνεται με την αφορολόγητη έκπτωση που σχηματίζεται κάθε φορά ή με την αξία πώλησης του.

Αρθρο 19. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

1.Ο επιτηδευματίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., πριν από κάθε χρησιμοποίηση τους:

Α. Από τα βιβλία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν:

ζ) τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10του Κώδικα αυτού,

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Άλλο Βιβλίο Επενδύσεων του ΚΒΣ (Θεωρημένο) .. και άλλο Βιβλίο Επενδύσεων του φορέα της επένδυσης για τον έλεγχο της επένδυσης.

Αθήνα 19 -12 -2005

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 48116

ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των παραστατικών για τον έλεγχο των επενδύσεων που ενισχύθηκαν με τα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

.............

-Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Βιβλίο Εσόδων και Εξόδων, με ξεχωριστή αναφορά στα πάγια στοιχεία και χαρακτηρισμό των επενδυτικών δαπανών. .

ii.Το βιβλίο παγίων ή μητρώο παγίων πρέπει να είναι ενημερωμένο με τα πάγια που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα με αναφορά στον αναπτυξιακό νόμο και στην εγκριτική απόφαση.

iii. Βιβλίο Επενδύσεων.

iv.Κατάσταση του φορέα της επένδυσης στην οποία να απεικονίζονται οι πράξεις θεώρησης των στοιχείων και βιβλίων που τηρούνται για την επένδυση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τωρα λογικά θα βγει κάποιος και θα ρωτήσει : βιλίο επενδύσεων θεωρημένο χρειάζεται ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλά ρε Δημήτρη τώρα που διαβάζω όλα αυτά βλέπω ότι τόσα χρόνια γράφω μπούρδες , εσύ όμως αυτό το βιβλίο επενδύσεων που το είδες ότι πρέπει να είναι θεωρημένο?

Άλλο Βιβλίο Επενδύσεων του ΚΒΣ (Θεωρημένο) .. και άλλο Βιβλίο Επενδύσεων του φορέα της επένδυσης για τον έλεγχο της επένδυσης.

Έχω περίπτωση Ε.Ε. με Β' κατηγορίας βιβλία και δραστηριότητα φωτοβολταϊκά η οποία έχει επιδοτηθεί με τον αναπτυξιακό Ν.3299 και έχει έναρξη παραγωγικής διαδικασίας το έτος 2009.

...................................

Από την ανάγνωση της σύμβασης προκύπτει κατά την γνώμη μου ότι θα έπρεπε για την επιχορήγηση να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό και να μην αφαιρέσει τις αναλογούσες στην επιχορήγηση αποσβέσεις, καθώς και να τηρεί βιβλίο επενδύσεων.

...................................

Τι δεν έχω καταλάβει..?? Δεν υποχρεώνει ο ΚΒΣ να υπάρχει θεωρημένο βιβλίο...???

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αρθρο 10. Πρόσθετα βιβλία

3.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα αυτού, εφόσον πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις και διενεργεί αφορολόγητες εκπτώσεις ή αποθεματικά υποχρεούται:

α) να τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται εξωλογιστικά κατά αναπτυξιακό, νόμο:

αα) λογαριασμός για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τη συνολική αξία κτήσης του και πιστώνεται κάθε φορά με την αφορολόγητη έκπτωση ή με την αξία πώλησης του,

αβ) συγκεντρωτικός λογαριασμός, ο οποίος χρεώνεται με την αναγνωριζόμενη για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγματοποιούμενων νέων επενδύσεων και πιστώνεται με το συνολικό ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης,

β) να τηρεί στα λογιστικά του βιβλία χωριστούς αναλυτικούς λογαριασμούς κατά αναπτυξιακό νόμο για τις αφορολόγητες εκπτώσεις ή τα αποθεματικά,

γ) να καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και χωριστά κατά αναπτυξιακό νόμο, τις επενδύσεις, τις εκπτώσεις και τα αποθεματικά.

4.Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα αυτού τηρεί βιβλίο επενδύσεων, στο οποίο τηρούνται κατά αναπτυξιακό νόμο:

α) λογαριασμός επενδύσεων, ο οποίος χρεώνεται κατά χρονολογική σειρά με τις δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν παραγωγικές επενδύσεις και πιστώνεται με την αξία πώλησης ή επιστροφής των περιουσιακών αυτών στοιχείων,

β) λογαριασμός αφορολογήτου αποθεματικού, ο οποίος πιστώνεται με το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης ή του αποθεματικού,

γ) χωριστούς λογαριασμούς για κάθε είδος πάγιου περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος χρεώνεται με τις δαπάνες απόκτησης αυτού και πιστώνεται με την αφορολόγητη έκπτωση που σχηματίζεται κάθε φορά ή με την αξία πώλησης του.

Απλά η λήψη επιχορήγησης δεν είναι ούτε αφορολόγητη έκπτωση, ούτε σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη.. και άρα δεν εμπίπτει στο κατά ΚΒΣ βιβλίο επενδύσεων.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Απλά η λήψη επιχορήγησης δεν είναι ούτε αφορολόγητη έκπτωση, ούτε σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη.. και άρα δεν εμπίπτει στο κατά ΚΒΣ βιβλίο επενδύσεων.

Αναφέρει η εγκριτική απόφαση.

γ.Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.

Το ποσό της επιχορήγησης που θα εισπράξει η επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος θα εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.

Συμπέρασμα δικό μου ως μαθητής του Χρήστου με το φόβο να μην γλυτώσω τη φάπα.

α) Δεν τηρούμαι θεωρημένο βιβλίο επενδύσεων, γιατί η επιχείρηση δεν έχει σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη, αλλά απλώς υποχρεώνεται να εμφανίζει την επιχορήγηση σε λογαριασμού αφορολογιτου αποθεματικού.

β) Οι αποσβέσεις των επιχορηγούμενων παγίων εμφανίζονται στο σύνολο τους.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...