Jump to content
 • 0

Λογιστικός Χειρισμός Επιχορηγήσεων Ν 3299/2004


ΑΛΕΚΟΣ
 Share

Question

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ

Συνάδελφοι,

σας θέτω συνημμένα ένα θέμα που με προβλημάτισε.

Όταν βρείτε χρόνο ..................... το κοιτάτε .

Ευχαριστώ πολύ

Ν.Τ.

Λογιστικός Χειρισμός Επιχορηγήσεων Ν 3299/2004

1. Με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν 3299/2004 προβλέπεται ρητά ότι : « Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος , εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και ένταξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης. » Το αποθεματικό αυτό δε υπόκειται σε φορολογία με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από τον χρόνο σχηματισμού του. Αν κεφαλαιοποιηθεί πριν την παρέλευση ………………………………………………………………………

2. Επίσης με το άρθρο 8 παραγ.7 του ίδιου Νόμου προβλέπεται : « Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων , οι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι επιχορηγήσεις του μισθολογικού κόστους της απασχόλησης που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή δικαίωμα , καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση σε όφελος του Δημοσίου ή τρίτου. Τα ποσά αυτά των επιχορηγήσεων δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και το μισθολογικό κόστος της απασχόλησης προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών »

Τα συμπεράσματα που βγάζω είναι τα εξής :

Α )Εάν η επιχορήγηση δινόταν στην επιχείρηση με τον όρο ότι μειώνει το κόστος κτήσεως ( αξία ) των επενδυτικών δαπανών , τότε η απόσβεση του επιχορηγούμενου κόστους κτήσεως δεν θα αναγνωρίζονταν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της Επιχείρησης. Δηλαδή η επιχορήγηση αυτή δεν θα συνιστούσε αφορολόγητο αποθεματικό, εφ΄όσον οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων θεωρούνται ως έσοδα ( 81.01.05 ) και αντιλογίζουν έμμεσα τις επιπλέον λογισμένες αποσβέσεις. Ο Λογιστικός χειρισμός στην περίπτωση αυτή είναι γνωστός :

Με την είσπραξη της επιχορήγησης : 38.00 εις 41.10.ΧΧ

Την 31.12.06 : 66.χχ.χχ εις 12.99.χχ

Την 31.12.06 : 41.10.ΧΧ εις 81.01.05 με την αναλογία των αποσβέσεων των παγίων που χρηματοδοτήθηκαν με την επιχορήγηση.

Με τον τρόπο αυτό ο λογαριασμός 41.10 μετά την ολοκλήρωση των αποσβέσεων θα μηδενισθεί, και οι επιχορηγήσεις δεν συνιστούν αφορολόγητο αποθεματικό και είναι φορολογητέες.

Β ) Με τον 3299/04 η επιχορήγηση εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού που δεν μπορεί να διανεμηθεί κ.λ.π .Έτσι κατά την άποψή μου, πρέπει με την είσπραξη της επιχορήγησης να πιστωθεί ο Λ/σμός 41.10 με χρέωση του Λ/σμού Ταμείου ή Ελληνικού Δημοσίου. Ο Λ/σμός 41.10 δεν θα υποβληθεί σε απόσβεση, δηλαδή στο τέλος κάθε χρήσης δεν θα μεταφερθεί από τον λογαριασμό αυτό στον λογαριασμό 81.01.05 το κομμάτι της επιχορήγησης που αναλογεί στις αποσβέσεις των παγίων και στο τμήμα από αυτά που έχει επιχορηγηθεί. Τα πάγια θα υποβάλλονται στις νόμιμες αποσβέσεις που θα αναγνωρίζονται φορολογικά σαν δαπάνη εκπεστέα από το εισόδημα , ενώ ο λογαριασμός της επιχορήγησης ( 41.10 )

Θα παραμείνει αμετάβλητος στο παθητικό ως αφορολόγητο αποθεματικό υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ.6 όσον αφορά την κεφαλαιοποίησή του ή την διανομή του.

Σχετικές γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ που ανέτρεξα : 1) 29/1016/1988, 2) 41/1063/1989, 3) 56/1351/1990

Επίσης στο τεύχος του Ε7 152/08.04.2005 υπάρχει σχετικό άρθρο – μελέτη του Γεωργίου Λαζαρίδη.

Ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Νομίζω ότι διαφορετικός λογιστικός χειρισμός δεν μπορεί να γίνει . Αλλά ο Νόμος μιλάει για την φορολόγηση ή μη των επιχορηγήσεων και όχι για τον λογιστικό χειρισμό . Για τον λογιστικό χειρισμό υπάρχει το ΕΓΛΣ . Γνώμη μου είναι ότι έτσι θα προκύψουν προβλήματα .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Είχα κάνει μια δημοσίευση στο θέμα την οποία διέγραψα την επομένη, για το λόγο ότι δεν κατάφερα να την τεκμηριώσω.

Αισθάνομαι όμως ότι πρέπει να αναφέρω την άποψη που βρήκα σε δύο (τελικά) βιβλία για το ΕΓΛΣ που έχω και με τις ίδιες σχεδόν λέξεις.

Το ένα είναι του κ. Λεοντάρη και το άλλο του κ. Τενέδιου.

Λένε λοιπόν ότι:

Σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις παραχωρούνται στις οικονομικές μονάδες με όρους ή δεσμεύσεις που θέτονται από τις αρχές ή τους οργανισμούς που τις παραχωρούν, οι λογιστικοί χειρισμοί προσαρμόζονται στο νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει κάθε επιχορήγηση. Έτσι, π.χ. σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις χαρακτηρίζονται ως αφορολόγητα αποθεματικά, με χρέωση του οικείου λογαριασμού του ενεργητικού (λογαρισμός τρίτων ή λογαριασμός ταμειακών διαθεσίμων), πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 41.08 "αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων", χωρίς στο τέλος κάθε χρήσεως, να γίνεται μεταφορά των επιχορηγήσεων στο λογαριασμό 81.01.05.

Στην Ανάλυση του ΕΓΛΣ του κ. Γρηγοράκου δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό, εκτός και αν μου ξέφυγε.

Δείτε το κι εσείς αν θέλετε.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest S.B.
και οι επιχορηγήσεις δεν συνιστούν αφορολόγητο αποθεματικό και είναι φορολογητέες.

Β ) Με τον 3299/04 η επιχορήγηση εμφανίζεται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού που δεν μπορεί να διανεμηθεί κ.λ.π .Έτσι κατά την άποψή μου, πρέπει με την είσπραξη της επιχορήγησης να πιστωθεί ο Λ/σμός 41.10 με χρέωση του Λ/σμού Ταμείου ή Ελληνικού Δημοσίου. Ο Λ/σμός 41.10 δεν θα υποβληθεί σε απόσβεση, δηλαδή στο τέλος κάθε χρήσης δεν θα μεταφερθεί από τον λογαριασμό αυτό στον λογαριασμό 81.01.05 το κομμάτι της επιχορήγησης που αναλογεί στις αποσβέσεις των παγίων και στο τμήμα από αυτά που έχει επιχορηγηθεί. Τα πάγια θα υποβάλλονται στις νόμιμες αποσβέσεις που θα αναγνωρίζονται φορολογικά σαν δαπάνη εκπεστέα από το εισόδημα , ενώ ο λογαριασμός της επιχορήγησης ( 41.10 )

Θα παραμείνει αμετάβλητος στο παθητικό ως αφορολόγητο αποθεματικό υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ.6 όσον αφορά την κεφαλαιοποίησή του ή την διανομή του.

Σχετικές γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ που ανέτρεξα : 1) 29/1016/1988, 2) 41/1063/1989, 3) 56/1351/1990

Επίσης στο τεύχος του Ε7 152/08.04.2005 υπάρχει σχετικό άρθρο – μελέτη του Γεωργίου Λαζαρίδη.

Ευχαριστώ πολύ

ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΕΙΧΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑ ΝΑ ΤΟ ΨΑΞΩ ΚΑΙ ΕΓΩ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΒΡΩ ΑΚΡΗ ΚΑΙ ΕΙΧΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΑΙΤ , ΟΠΟΥ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ . Η ΙΔΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΧΕ ΜΕΣΑ ΣΑΝ ΟΡΟΥΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΕΠΕΤΡΕΠΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ . ΕΤΣΙ ΜΠΗΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΟΛΟ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟΝ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ . ΕΤΣΙ , ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΚΗ ΜΟΥ , ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΕΓΚΥΡΑ ΟΤΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ . ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ , ΑΣΧΕΤΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ , ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΔΩΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΠΟΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΠΑΡΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ . ΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΤΡΩΕΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ΤΟΤΕ ΤΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ?

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ .

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΕΧΩ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ , ΘΑ ΧΑΡΩ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑι ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΛΕΓΧΘΕΙ , ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Σ.Β.
Νομίζω ότι διαφορετικός λογιστικός χειρισμός δεν μπορεί να γίνει . Αλλά ο Νόμος μιλάει για την φορολόγηση ή μη των επιχορηγήσεων και όχι για τον λογιστικό χειρισμό . Για τον λογιστικό χειρισμό υπάρχει το ΕΓΛΣ . Γνώμη μου είναι ότι έτσι θα προκύψουν προβλήματα .

Θα παραμείνει αμετάβλητος στο παθητικό ως αφορολόγητο αποθεματικό υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ.6 όσον αφορά την κεφαλαιοποίησή του ή την διανομή του.

ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ , ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Θα παραμείνει αμετάβλητος στο παθητικό ως αφορολόγητο αποθεματικό υπαγόμενο στις διατάξεις του άρθρου 8 παραγρ.6 όσον αφορά την κεφαλαιοποίησή του ή την διανομή του.

ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ , ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

Έγραψα την γνώμη μου , και αν δείτε απο προηγούμενες δημοσιεύσεις μου έχω διαβάσει περισσότερες απο μια φορές τον αναπτυξιακό Νόμο και ξέρω καλά τι λέει .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Να ζητήσω συγνώμη από τους συναδέλφους για την ανοησία μου, όμως το κείμενο που παρέθεσα στην προηγούμενη δημοσίευση μου είναι (αυτολεξί) απόσπασμα από την παραγρ.2.2.402 , περ.8 , εδαφ. ζ, του ΠΔ 1123/80.

Η γνώμη σας;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest S.B.

CEL ,

ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΥΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Η ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ Η ΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ , ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Επισκέπτης
CEL ,

ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΥΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Η ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ Η ΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ , ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ.

Μήπως αποσβέσεις πρέπει να γίνουν μόνο για την αξία κτήσης παγίου μειον το αναλογούν στο πάγιο αποθεματικό?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης.

Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέλευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10.

Ναι... μένουν στον λογ/μό αφορολόγητων διατάξεων και δεν υποβάλλονται σε απόσβεση.

Εξάλου από το βιβλίο "Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο" του Εμμ.Σακέλη (τόμος Β' - σελ.1227) :

Το ΕΓΛΣ σχετικά μετ τις επιχορηγήσεις της κατηγορίας αυτής ορίζει ότι "σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις χαρακτηρίζονται ως αφορολόγητα αποθεματικά, μεχρέωση του οικείου λογ/μού του ενεργητικού (τρίτων ή ταμιακών διαθεσίμων), πιστώνεται ο οικείος λογ/μός του 41.08 "αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων", χωρίς στο τέλος της χρήσεως να γίνεται μεταφορά των επιχορηγήσεων στο λογ/μό 81.01.05"

Αρα όπως το καταλαβαίνω εγώ... πρώτα πάνε στον 41.10 και από εκεί στον 41.08.

Μήπως αποσβέσεις πρέπει να γίνουν μόνο για την αξία κτήσης παγίου μειον το αναλογούν στο πάγιο αποθεματικό?

Αν γινόταν αυτό η επιχορήγηση δεν θα είχε τον χαρακτήρα αφορολόγητου αποθεματικού. Θα ήταν όπως οι λοιπές επιχορηγήσεις παγίων.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
CEL ,

ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΥΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Η ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΥΤΑ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ Η ΤΕΘΗΣΑΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ , ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ.

Δεν είχα διαβάσει την παρ. αυτη του ΕΓΛΣ , άρα σωστό είναι ότι λέει το ΕΓΛΣ . Απλως επειδή η λογιστική είναι επιστήμη δεν πρέπει να σε περιορίζουν οι νομοι και οι πολ σε λογστικούς χειρισμούς .

Απο οτι λενε οι παλαιότεροι με τον λογιστικό χειρισμό που είχε παλαιότερος αναπτυξιακός νόμος (πριν τον 1262) υπήρχε πρόβλημα με τις αναπροσαρμογές παγίων και τις επιχορηγήσεις .

Και για να πω και την σκέψη μου τελικά ,

κάθε χρόνο αναλογούσα επιχορήγηση και μεταφορά αυτού του ποσού σε αφορ.αποθεματικό . Έτσι μειώνω καθε χρόνο τον 41,10 και μεταφέρω το ποσό αυτό στον 41,08 . Τα κίνητρα του αναπτυξιακού είναι δύο , ένα η επιχορήγηση και ένα η μη φορολόγηση αυτής κάθε χρόνο . Και την έννοια του αποθεματικού την είχα συνδυάσει μέχρι τώρα με την διανομή κερδών και τον σχηματισμό του απο τα κέρδη της χρήσης .

Απλά είναι μια σκέψη .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

και τι γινεται όμως σε περιπτώσεις στις οποιες αγοράζονται διάφορα πάγια και κατόπιν επιχορηγούνται οι επιχ/σεις για τα συγκεκριμένα πάγια ? και μάλιστα αν έχουν ηδη αποσβεσθει για μια τουλάχιστον χρηση?

αν εκανα την εγγραφή στο 2005

Π 50.00.00.xxx 119,00

Χ 14.03.00.000 100,00

Χ 54.00.xx.xxx 19,00

και αποσβέσεις στο τέλος της χρησης.

έρχεται το 2006 και παίρνω επιχορήγηση για αυτά τα πάγια 100,00 θα συνεχίσω να τα αποσβένω?

σκέφτομαι τα εξής 1. Χ 30.00.00.xxx (o φορέας)

Π 74.03.xx.xxx

2. Π 30.00.00.xxx

Χ 33.90.00.000

3. Χ 74.03.xx.xxx

Π 41.10.00.000

αυτο που θα μείνει στον 41.10 θα πάει στον 81.01.05.xxx ??

καπου χάνομαι νομίζω.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει και παλαιότερα.

Όπως με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με αποτίμηση περιουσίας, κόστος, έσοδα και φορολογία, "αντικειμενική" απάντηση δεν υπάρχει. Τα διάφορα σώματα, όργανα κλπ. επιστημονικά ή όχι, αποφαίνονται ανάλογα με την ισχύ του ενός lobby ή του άλλου.

Επί του συγκεκριμένου.

Η λογική (εντάξει, η λογική μου) λέει ότι ένα πάγιο έχει την ίδια αξία κτήσης και επιτρέπεται να μειώνεται η αξία αυτή ανάλογα με το χρόνο που το πάγιο είναι σε χρήση, ανεξάρτητα αν έχει επιχορηγηθεί η απόκτησή του ή όχι.

Αυτό οδηγεί στο να χρεώνουμε τον 1Χ, με το σύνολο της αξίας κτήσης, να μη αφαιρέσουμε την επιχορήγηση και να διενεργήσουμε αποσβέσεις σε αυτή την αξία.

Η αίσθηση δικαίου (εντάξει, η δική μου αίσθηση δικαίου) λέει ότι ως κόστος εκπεστέο από το φορολογητέο εισόδημα, πρέπει να αναγνωρίζεται η πραγματική δαπάνη που υφίσταται ο φορέας.

Αυτό οδηγεί στο να μειώνονται οι αποσβέσεις κατά το ποσοστό της επιχορήγησης.

Η επιστημονική άποψη, (εντάξει, η γνώμη μου) λέει ότι επειδή μια επένδυση γίνεται για να αποφέρει κέρδος στο φορέα της, έρχεται το κράτος και αναγνωρίζει ως παράπλευρο όφελος, ας πούμε την αύξηση της απασχόλησης, να βοηθήσει, ώστε με τη μείωση του κόστους ( = αύξηση προσδοκόμενου κέρδους) να γίνουν μεγαλύτερες, ή από περισσότερους φορείς, επενδύσεις. Αυτό οδηγεί στο να μη πρέπει να φορολογηθεί ως έσοδο η επιχορήγηση.

Δηλαδή, επιλέγω την λύση Α.

Ένα παράδειγμα. Κόστος επένδυσης 100, επιχορήγηση 40, φορολογικός συντελεστής 35%, κύκλος εργασιών από την επένδυση (μείον τα άλλα κόστη) 200. Θεωρούμε για λόγους απλοποίησης ότι όλα συντελούνται σε μιά περίοδο.

Προ φόρων

Λογιστικό Αποτέλεσμα 200-100=100. Καθαρή χρηματοροή 200-100+40=140. Κρατική εκταμίευση 40

Μετά τους φόρους

Λύση Α: Φόρος (100+40)Χ35/100=49, Αποτέλεσμα μετά τους φόρους 100-49=51, καθαρή χρηματοροή 140-49=91 (κέρδη μετά τους φόρους πλέον επιχορήγηση) , Κρατικά έσοδα 49-40=9

Λύση Β: Φόρος =35, αποτέλεσμα μετά τους φόρους 100-35=65, καθαρή χρηματοροή 140-35=105 (κέρδη μετά τους φόρους πλέον επιχορήγηση), Κρατική εκταμίεση 40-35=5

Δηλαδή με τη λύση Α ο φορέας βγάζει κέρδος 51 και εισπράτει 91. Με τη λύση Β ο φορέας βγάζει κέρδος 65 και εισπράτει 105. Τα παραπάνω 14 το κράτος του τα δίνει από τους υπόλοιπος φορολογούμενους. Δηλαδή από εμένα

Τη κατάσταση αυτή ο συνάδελφος S.B. τη περιγράφει ως εξής:

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΛΟΠΟΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΕΙ ΠΑΡΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΩΣ ΒΟΗΘΕΙΑ . ΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΑ ΤΡΩΕΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ , ΤΟΤΕ ΤΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ?

έλα ντε ! τι βοήθεια είναι αυτή που του προσφέρει;

Και για να εξηγούμαστε, η εγκριτική απόφαση της επιχορήγησης της επένδυσης είναι απόφαση Υπουργού και η απόφαση Υπουργού λέει 40 και όχι 45.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

1ον) Γιατί χρησιμοποιείς τον 33.90 ; Για την επιταγή που θα πάρεις από τον φορέα του προγράμματος ;

2ον) Πήρες 100% επιχορήγηση ; Λίγο δύσκολο !

Αλλά και έτσι να ήταν θα πρέπει να λογιστικοποίησεις (81) την απόσβεση της επιχορήγησης της προηγούμενης χρονιάς (την οποία δεν έκανες - και καλώς δεν έκανες γιατί μέχρι και το τέλος δεν ξέρεις αν θα λάβεις την επιχορήγηση ή αν θα σε απορρίψουν) και μετά να κάνεις κάθε χρόνο απόσβεση των παγίων, αλλά και της επιχορήγησης. Το ποσό της απόσβεσης της επιχορήγησης θα πηγαίνει στον 81 κάθε χρόνο (με χρεώση του 41.10), έτσι ώστε στο τέλος ο 41.10 θα μηδενιστεί.

Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι η επιχορήγηση δεν συνιστά αφορολόγητο αποθεματικό φυσικά !

Link to comment
Share on other sites

 • 0

1) Αν φορολογείται η επιχορηγηση 41,10 και αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις . Αν δεν γίνει αυτό θα υπάρχει πρόβλημα με την αναπροσαρμογή των παγίων . Σε περίπτωση επιχορήγησης σε επόμενο έτος τότε την πρώτη χρονιά κανονικά αποσβέσεις και την επόμενη οι αναλογούσες στην χρήση αποσβέσεις .

2) Λέω ότι η μη φορολόγηση της επιχορήγησης είναι άλλο κίνητρο και κάθε χρόνο σχηματίζω αφορολόγητο αποθεματικό , όχι στην πρώτη χρονιά όλο το ποσό .

Ας δουμε λίγο τι χειρισμό θα κάναμε και στα ΔΛΠ αν γνωρίζει κάποιος .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Στα ΔΛΠ είναι σχετικά πιο απλά τα πράγματα... (ακόμα τουλάχιστον)

Το ΔΛΠ 20 (Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων) λέει ότι έχεις δικαίωμα να κάνεις 2 πράγματα :

(είτε συνιστά αφορολόγητο αποθεματικό κατά την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, είτε όχι)

1) Αφαιρετικά από την αξία κτήσης του παγίου.

2) Καταχώρηση ως "υποχρέωση" (κατά το ΕΓΛΣ ομάδα 4)

Αν επιλέξεις την πρώτη μέθοδο, τότε κάνεις απόσβεση σε μειωμένο ποσό (μείον την επιχορήγηση)

Αν επιλέξεις την δεύτερη, προχωράς σε απόσβεση όλου του παγίου και σε απόσβεση της επιχορήγησης. Η απόσβεση της επιχορήγησης επιβαρύνει τα αποτελέσματα (έσοδο).

Σημείωση : Όλο το ΔΛΠ 20 είναι υπό αναθεώρηση (δεν γνωρίζω αν έχει αναθεωρηθεί ήδη, αλλά το IASB το είχε θέσει προς συζήτηση καιρό τώρα). Το πιο πιθανό είναι ότι θα ακολουθήσει τις οδηγίες για το ΔΛΠ 41 (Γεωργία - Λίγο περισσότερο περίπλοκο !).

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πάντως και αν ισχύσει το 41 (θα γίνει δηλαδή αναθεώρηση του ΔΛΠ 20), όλες οι επιχορηγήσεις θα πάνε στα αποτελέσματα.

Ο χρόνος που θα πάνε μπερδεύεται λίγο με το 41 (το πότε δηλαδή θα πάνε εκεί... τμηματικά με βάσει παραμέτρους ή όλο μαζί).

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Σ.Β.

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ¨ΕΧΟΥΜΕ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΛΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ .

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ.

ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ , Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑ ΗΤΑΝ "ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΤΑ ΔΩΣΑΜΕ , ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ" , ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΥΠΟΤΕΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΗΞΕΡΑ , ΝΤΡΑΠΗΚΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ , ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΛΛΗΜΑ .

ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΩ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΗΤΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2601/98 , ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ , ΚΑΤΕΛΗΓΑ ΣΤΟ ΕΞΗΣ .

(ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΑΠΛΟΙΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ )

ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΔΙΝΕ 2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ.

1ο) ΤΟΥ ΕΔΙΝΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕ ΚΑΝΕ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΤΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ . ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΑΧΤΟ ΤΟ ΚΟΜΠΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΔΩΣΑ . (ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ .ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΓΩ ΥΠΟΘΕΤΩ ΟΤΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Β)

2ο)ΤΟΥ ΕΔΙΝΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ .

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ .

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΤΕΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ .

ttp://www.mnec.gr/nomos_2601_98.htm

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Νόμος 2601/1998

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81/Α/15-4-98

Περί

Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική & Περιφερειακή

Ανάπτυξη της Χώρας

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΑΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΑΦΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ . ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ , ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ( ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΩ) .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι.Ε. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΚΛΕΓΟΥ Ι.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΙΚΗΣ 5 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΤΚ 101 80

ΤΗΛ.: 33.32.252,3 &33.32.255

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Για τον Ν2601 μπορείς να διαβάσεις το παρακάτω

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...8&hl=2601&st=20

και μόνο με τον νέο νόμο υπάρχει διαφοροποίηση .

Αν δεν επιλέξεις αυτό που λέει ο Ν3299 τότε πολύ απλά θα φορολογηθείς , νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο .

Το καλύτερο θα είναι να γίνει ερώτημα στον ΣΛΟΤ .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο ζήτημα του λογιστικού χειρισμού και της φορολόγησης των ενισχύσεων του 3299 το είχα ξεκαθαρισμένο στο μυαλό μου μέχρι την εμφάνιση αυτού του θέματος.

Τώρα έχω προβληματισθεί.

Για μεν τον λογιστικό χειρισμό, με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου και την παράγραφο του ΕΓΛΣ που αναφέρθηκε πιο πριν, η επιχορήγηση θεωρείται αφορολόγητο αποθεματικό, εμφανίζεται στα βιβλία σε ιδιαίτερο λογαριασμό (41.08) και παραμένει αμετάβλητο εκεί για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Για δε τη φορολόγηση, πάλι με την παράγραφο 6 του άρθρου 8, αποτελεί το κίνητρο και παράλληλα το ποινολόγιο της επένδυσης, ανάλογα με το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής της επιχορήγησης.

Συνοψίζοντας, θεωρώ ότι η εν λόγω επιχορήγηση αποτελεί δεκαετή "χρηματοδότηση" με ισόχρονη περίοδο χάριτος και εφάπαξ εξόφληση με πληρωμή μόνο των "τόκων" στη λήξη.

Γνωρίζω ότι είμαι πολύ "λίγος" και με τις δημοσιεύσεις των συναδέλφων αισθάνομαι ότι συρρικνώνομαι κι άλλο, γιατί δεν καταλαβαίνω (το ομολογώ) τους προβληματισμούς τους.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΠΟΛ 1029/17.2.2006

"Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων

Οι αποσβέσεις που αναλογούν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγείται βάσει αναπτυξιακών νόμων (Ν. 1892/1990, Ν. 2601/1998) ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την πραγματοποίηση επενδύσεων, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

Για το λόγο αυτό, τα ποσά επιχορηγήσεων καταχωρούνται σε πίστωση του λογαριασμού 41.10 ΄΄Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων΄΄ και στο τέλος κάθε χρήσης ποσό αυτών ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις, που διενεργήθηκαν στην αξία των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκε, μεταφέρεται στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 ΄΄Έκτακτα και ανόργανα έσοδα΄΄ με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 ΄΄Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων΄΄. (1040321/10238/ ΠΟΛ. 1093/1992 ερμην. εγκύκλιος του Ν. 1892/1990, 1072294/11060/Β0012/1.10.2004).

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται με το Ν. 3299/2004. "

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest Σ.Β.

Α)...... μεταφέρεται στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.10 ΄΄Έκτακτα και ανόργανα έσοδα΄΄ (ΕΝΝΟΕΙ ΤΟΝ 81.01 ) με την ειδικότερη διάκριση 81.10.05 (ΕΝΝΟΕΙ 81.01.05 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ ΣΕΛ 89) ΄΄Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων΄΄. (1040321/10238/ ΠΟΛ. 1093/1992 ερμην. εγκύκλιος του Ν. 1892/1990, 1072294/11060/Β0012/1.10.2004).

Β) Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχορηγούνται με το Ν. 3299/2004. "

ΑΡΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ 3299 ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΝΕΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΟΝ 41.08 .

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2601 ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΔΙΑΦΡΕΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ???

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛ ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Με προβλημάτισε το θέμα με καθυστέρησεις 2,5 ετών , τέλος πάντων κάλλιο αργά ποτέ .

Τι γίνεται στην περίπτωση που έχω επιλέξει την λύση Α και τώρα θεωρώ ότι έχω κάνει λάθος ?

Διορώνεται αυτό ; Δηλαδή μπορώ να ξανααυξήσω το μειωμένο 41.10 κατα τις αναλογούσες στις προηγούμενες χρήσεις

επιχορηγήσεις επενδύσεων ;

Αν ναι τι πρέπει να χρεώσω , τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων ;

Και άν γίνει αυτό ,δηλαδή το θεωρήσω ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό

θα έπρεπε να είχα θεωρήσει και βιβλίο επενδύσεων το οποίο τηρείται μόνο επι αποθεματικών ή εκπτώσεων ;

Χάος .....

και τέλος επί της ουσίας τι αλλάζει ;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...