Jump to content
 • 0

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΧΕΙΑΣ


Question

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ.4 εδ.β της Υ.Α. 19040/81. δεν αφαιρούνται για τον υπολογισμό των δώρων οι ημέρες ασθενείας των γυναικών λόγω κυοφορίας –λοχείας.

Δηλαδή κάποια γυναίκα θα πάρει όλο το δώρο Πάσχα από την επιχείρηση, άσχετα αν κατά την διάρκεια της περιόδου 1/1-30/4 έχει ασφαλιστεί μόνο για 25 ημερομίσθια;

Από το ΙΚΑ δικαιούται κάποιο δώρο Πάσχα;

Link to post
Share on other sites

17 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Όπως ακριβώς τα λές είναι. Από την επιχείρηση θα πληρωθεί ολόκληρο το Δώρο Πάσχα.

Έτσι είναι η κύηση και η λοχεία δεν αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιπες καταστάσεις ασθενείας

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest DIMANT2172

Συμπληρώνω οτι η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από το ποσό του Δ.Πάσχα που θα δώσει στην εργαζόμενη (και υπολογίζεται όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι), το ποσό που πήρε αυτή από το ΙΚΑ σαν επιδότηση για το Δ.Πάσχα. Αρα πρέπει να ζητήσει από την εργαζόμενη να πληρωθεί πρώτα από το ΙΚΑ το επίδομα του Δ.Πάσχα, να φέρει το χαρτί της πληρωμής και να της αποδώσει το υπόλοιπο ποσό. Εισφορές βέβαια πληρώνει επί όλου του ποσού.

Link to post
Share on other sites
 • 0

να επαναφέρω λιγάκι το θέμα κάνοντας την ερώτηση λίγο διαφορετικά??

είχα άδεια λοχείας ως τέλη Μαρτίου και όλο τον Απρίλιο θα κάτσω χρησιμοποιώντας την άδεια που μου αναλογεί για το 2008. (1 μήνα)..

ο εργοδότης θα μου πληρώσει Δώρο Πάσχα κανονικά σαν να μην έλειψα τους 4 μήνες ή μόνο για τον Απρίλιο που ουσιαστικά ήταν η άδειά μου?

ευχαριστώ.. ;)

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΤΥΧΕ.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ 1/12/2008 ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ.

ΠΗΤ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΟΥ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ.

ΤΟ 2009 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ.

ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ???

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα.

Αν για το διάστημα από 01/01-30/04 βρίσκεται σε άδεια-ασθένεια λόγω επαπειλούμενης κύησης (& με βάση την περίπου ΠΗΤ τον Ιούλιο, ούτε σε κανονική άδεια λοχείας θα βρίσκεται), τότε δεν της οφείλετε Δώρο Πάσχα.

Με την προυπόθεση, βέβαια, στο ίδιο διάστημα, να μην έχει ούτε καν ημέρες ασθενείας από τον εργοδότη.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ.4 εδ.β της Υ.Α. 19040/81. δεν αφαιρούνται για τον υπολογισμό των δώρων οι ημέρες ασθενείας των γυναικών λόγω κυοφορίας –λοχείας.

Δηλαδή κάποια γυναίκα θα πάρει όλο το δώρο Πάσχα από την επιχείρηση, άσχετα αν κατά την διάρκεια της περιόδου 1/1-30/4 έχει ασφαλιστεί μόνο για 25 ημερομίσθια;

Από το ΙΚΑ δικαιούται κάποιο δώρο Πάσχα;

Στην περίπτωση που δεν έχει σφαλισθεί καμία μέρα 01/01-30/04/2009, (βρίσκεται σε λοχεία και συνέχεια στο εξάμηνο) γιατί οι μέρες ασθενείας-εγκυμοσύνης χορηγήθηκαν έως 31/12/2008 τι γίνεται?? Θα πάρει ΔΠ χωρίς καμία μέρα το 2009????

Link to post
Share on other sites
 • 0

Στην περίπτωση που δεν έχει σφαλισθεί καμία μέρα 01/01-30/04/2009, (βρίσκεται σε λοχεία και συνέχεια στο εξάμηνο) γιατί οι μέρες ασθενείας-εγκυμοσύνης χορηγήθηκαν έως 31/12/2008 τι γίνεται?? Θα πάρει ΔΠ χωρίς καμία μέρα το 2009????

 

Καλημέρα! Αντιμετωπίζω την ίδια κατάσταση. Η κοπέλα επιδοτούνταν από το ΙΚΑ  από τα τέλη του 2013 και ήταν σε λοχεία μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2014 και έχει ξεκινήσει πλέον το εξάμηνο του ΟΑΕΔ μέχρι τέλη Αυγούστου.

Έχει αντιμετωπίσει κανένας κάτι παρόμοιο; Θα της υπολογιστεί Δώρο Πάσχα; Οι εισδφορές που πληρώνει ο ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια του 6μήνου, μήπως περιλαμβάνουν και Δώρο Πάσχα;

Link to post
Share on other sites
 • 0

Βρήκα βέβαια το παρακάτω:

"

Ειδική άδεια μητρότητας από τον ΟΑΕΔ  Ν.3655/08 αρ­. 142

Η μη­τέ­ρα που εί­ναι α­σφα­λι­σμέ­νη του Ι­ΚΑ-Ε­ΤΑΜ, και ερ­γά­ζε­ται με σχέ­ση ερ­γα­σί­ας ο­ρι­σμέ­νου ή α­ο­ρί­στου χρό­νου σε ε­πι­χει­ρή­σεις ή εκ­με­ταλ­λεύ­σεις, με­τά τη λή­ξη της ά­δειας λο­χεί­ας και της ι­σό­χρο­νης προς το μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο ά­δειας, ό­πως προ­βλέ­πε­ται α­πό το άρ­θρο 9 της ΕΓ­ΣΣΕ των ε­τών 2004 - 2005 (βλέ­πε «Ά­δεια Θη­λα­σμού και προ­στα­σί­ας παι­διού» πε­ρί­πτω­ση γ΄), δι­καιού­ται να λά­βει ει­δι­κή ά­δεια προ­στα­σί­ας μη­τρό­τη­τας έ­ξι μη­νών.

Αν δεν κά­νει χρή­ση της προ­βλε­πό­με­νης α­πό την ως ά­νω ΕΓ­ΣΣΕ ι­σό­χρο­νης προς το μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο ά­δειας, η μη­τέ­ρα δι­καιού­ται α­μέ­σως με­τά τη λή­ξη της ά­δειας λο­χεί­ας την ως ά­νω ει­δι­κή ά­δεια προ­στα­σί­ας της μη­τρό­τη­τας, στη συ­νέ­χεια δε και το μειω­μέ­νο ω­ρά­ριο, (βλέ­πε «Ά­δεια Θη­λα­σμού και προ­στα­σί­ας παι­διού» πε­ρί­πτω­ση α΄ και β΄).

Κα­τά τη διάρκεια της ως ά­νω ει­δι­κής ά­δειας, ο Ο­Α­ΕΔ υ­πο­χρε­ού­ται να κα­τα­βάλ­λει στην ερ­γα­ζό­με­νη μη­τέ­ρα μη­νιαί­ως πο­σό ί­σο με τον κα­τώ­τε­ρο μι­σθό, ό­πως κά­θε φο­ρά κα­θο­ρί­ζε­ται με βά­ση την ΕΓ­ΣΣΕ, κα­θώς και α­να­λο­γί­α δώ­ρων ε­ορ­τών και ε­πι­δό­μα­τος α­δεί­ας με βά­ση το προ­α­να­φε­ρό­με­νο πο­σό.

Σε πε­ρί­πτω­ση α­πα­σχό­λη­σης μέ­χρι 4 ώ­ρες η­με­ρη­σί­ως ή μέ­χρι 13 η­μέ­ρες το μή­να, κα­τά τη διάρ­κεια του ε­ξα­μή­νου που προ­η­γεί­ται της ά­δειας κυο­φο­ρί­ας, το κα­τα­βαλ­λό­με­νο α­πό τον Ο­Α­ΕΔ πο­σό ι­σού­ται με το μι­σό του κα­θο­ρι­ζό­με­νου α­νω­τέ­ρω.

Ο χρό­νος της ει­δι­κής ά­δειας προ­στα­σί­ας της μη­τρό­τη­τας λο­γί­ζε­ται ως χρό­νος α­σφά­λι­σης στον κλά­δο κύριας σύ­ντα­ξης και ασθένειας του Ι­ΚΑ-Ε­ΤΑΜ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προ­βλε­πό­με­νες ει­σφο­ρές υ­πο­λο­γί­ζο­νται ε­πί του κα­τά πε­ρί­πτω­ση α­να­φε­ρό­με­νου πα­ρα­πά­νω πο­σού, α­πό το ο­ποί­ο ο Ο­Α­ΕΔ πα­ρα­κρα­τεί  την προ­βλε­πό­με­νη ει­σφο­ρά και την α­πο­δί­δει στο Ι­ΚΑ-Ε­ΤΑΜ, μα­ζί με την προ­βλε­πό­με­νη ει­σφο­ρά ερ­γο­δό­τη που βα­ρύ­νει τον Ορ­γα­νι­σμό."

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλο μεσημερι

Εσυ θα της καταβαλλεις ολοκληρο το Δωρο μονο απο 1/1/2014-28/2/2014 απο 1/3/2014 και επειτα θα το παρη απο ΟΑΕΔ  αν προλαβει....διοτι μαλλον.... κοβονται και αυτα! :)

αυτο που βρηκες πιο πανω που λεει  <<κατα την διαρκεια της ως ανω ειδικης αδειας......μπλα,μπλα,μπλα,>> αφορα αυτες που κανουν χρηση της ειδικης αδειας και οχι αυτες που δεν κανουν.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστώ!

Το διασταύρωσα κι από αλλού ότι για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα, μετράνε κανονικά οι μέρες που διαρκεί το επίδομα από το ΙΚΑ αλλά όταν μπαίνουμε στην περίοδο του 6μήνου του ΟΑΕΔ δεν μετράνε πλέον οι μέρες για υπολογισμό του Δώρου Πάσχα γιατί δίνει ο ΟΑΕΔ το δώρο.

Διόρθωσα και την παραπάνω δημοσίευση για να μην παραπλανήσει κανέναν. ;)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα,

Ψαχνω το έγγραφο 2763/1995 του υπουργείου εργασίας.Αν το έχει κάποιος συνάδελφος ας το ανεβάσει γιατί όσο και να έχω ψάξει δεν μπόρεσα να το βρω.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα,

Ψαχνω το έγγραφο 2763/1995 του υπουργείου εργασίας.Αν το έχει κάποιος συνάδελφος ας το ανεβάσει γιατί όσο και να έχω ψάξει δεν μπόρεσα να το βρω.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...