Jump to content
 • 0

Έχω μπερδευτεί με τον τρόπο υπολογισμού των προσαυξήσεων στο Δ.ωρο Πάσχα


Guest I.K.A.ros
 Share

Question

Guest I.K.A.ros

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχω διαβάσει τόσο την Υ.Α. 19040/81 όσο και τα βιβλία των κατ΄εμέ πιο έγκυρων συγγραφέων γύρω από τα εργατικά Λαναρά και Λεοντάρη σχετικά με τα δώρα εορτών. Ομολογώ όμως ότι ακόμα δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο σωστός τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης της υπερεργασίας/υπερωριών, νυχτερινής εργασίας στο Δώρο Πάσχα για παράδειγμα (μιας και είναι επίκαιρο τώρα). Το άθροισμα των αμοιβών από υπερεργασία ή νυχτερινή εργασία της περιόδου από 01/01 - 30/04 διαιρείται δια τον συνολικό αριθμό των ημερολογιακών ημερών της περιόδου αυτής (120) ή δια τον συνολικό αριθμό των εργάσιμων ημερών; Η πράξη είναι ίδια για μισθωτό και για ημερομίσθιο; Π.χ. για αμοιβόμενο με μηνιαίο μισθό ο Καραγιάννης διαιρεί το άθροισμα των αμοιβών από υπερεργασία ή νυχτερινή εργασία με τον συνολικό αριθμό των εργάσιμων ημερών της περιόδου και στη συνέχεια το πολλαπλασιάζει επί 25 και το προσθέτει στον μηνιαίο μισθό, ενώ ο Λαναράς διαιρεί το άθροισμα των αμοιβών από υπερεργασία ή νυχτερινή εργασία με τον συνολικό αριθμό των μηνών της περιόδου (4 μήνες) και το προσθέτει στον μηνιαίο μισθό. Όπως καταλαβαίνετε βγάζουμε διαφορετικό αποτέλεσμα με τους 2 αυτούς τρόπους.

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Guest Επισκέπτης

Αν κάνεις τις πράξεις θα δεις οτι το νούμερο ειναι ίδιο.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest I.K.A.ros

Αν μπορείς εξήγησέ μου το παράδειγμα γιατί εγώ πιστέυω ότι δεν βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα τουλάχιστον όσον αφορά τους αμοιβόμενους με μηνιαίο μισθό.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων

Η παρακάτω ΥΑ 19040/81 εξεδόθη τον Δεκέμβριο του 1981 και ρυθμίζει παγίως τα της χορηγήσεως δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων. Έχει δημοσιευθή στο ΔΕΝ 1981, τεύχος 915 σελ. 1037, αλλά την επαναδημοσιεύουμε, προς διευκόλυνσιν των συνδρομητών μας, που θέλουν να την συμβουλευθούν και προ παντός να την συνδυάσουν με τις Πρακτικές Οδηγίες και τους Πίνακες που ακολουθούν (βλ. κατωτ. στις <<Πρακτικές Οδηγίες>>).

*

Απόφ. 19040/81 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας <<Επιδόματα (δώρα) εορτών>>.

(ΦΕΚ 742, τεύχος Β' της 9.12.81)

Άρθρο 1. - Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο, δικαιούνται, από τους πάσης φύσεως εργοδότες τους:

α) Επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβομένους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο.

β) Επίδομα εορτών Πάσχα, ίσο με μισό μηνιαίο μισθό, για τους αμειβομένους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο.

2. Τα ανωτέρω επιδόματα, καταβάλλονται στο ακέραιο εφ' όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον υπόχρεο εργοδότη διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Πάσχα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου, και στην περίπτωση του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων από 1ης Μαϊου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

3. Από τους ανωτέρω μισθωτούς, εκείνοι που η σχέση εργασίας τους με τον υπόχρεο στην καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, εργοδότη, δεν διήρκεσε ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούνται:

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους και

β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8ήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσεώς τους, μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

4. Στον χρόνο διαρκείας της εργασιακής σχέσεως δεν υπολογίζονται οι ημέρες, κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν λύθηκε η εργασιακή του σχέση, απέσχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω αδείας χωρίς αποδοχές.

Συνυπολογίζεται πάντως ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών προ και μετά από τον τοκετό.

5. Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, τις εποχιακά εκτελούμενες εργασίες, καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση ορισμένου έργου, δικαιούνται:

α) Σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν και

β) Σαν επίδομα εορτών Πάσχα, δύο (2) ημερομίσθια για κάθε δεκατρία (13) που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου, ή ανάλογο κλάσμα για τα κάτω από οκτώ (8) ή από δέκα τρία (13) ημερομίσθια που πραγματοποίησαν αντίστοιχα.

Άρθρο 2. - Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα δικαιούνται από τον υπόχρεο και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και οι εξής:

1. Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των πάσης φύσεως νομικών προσώπων, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό.

2. Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων, (βουστασίων, λαχανοκήπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων και λοιπών) εφ' όσον οι σχέσεις τους διέπονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή άλλες πράξεις, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσης ή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ.

3. Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών, που ασκούνται από το Δημόσιο, τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή από τον καθορισμό των αποδοχών τους με συλλογικές συμβάσεις και λοιπές πράξεις.

4. Οι μισθωτοί που τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως:

Από αυτούς: α) Αυτοί που έλαβαν κατά τις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 1, επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται σαν επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα ανάλογο ποσό με το ύψος του επιδόματος στρατεύσεως και με το χρόνο που έλαβαν επίδομα στρατεύσεως μέσα στις περιόδους αυτές και

β) Αυτοί που απολύθηκαν από τις τάξεις του Στρατού μέσα στις χρονικές περιόδους αυτές, εφ' όσον όταν υπηρετούσαν στο Στρατό, κατά τις χρονικές αυτές περιόδους, έλαβαν επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της υπηρεσίας τους στο Στρατό από τον υπόχρεο γι' αυτό Οργανισμό ή εργοδότη, και κατά τμήμα ανάλογο με τον χρόνο της πραγματικής υπηρεσίας τους από της απολύσεώς τους από το Στρατό μέχρι 31 Δεκεμβρίου ή μέχρι 30 Απριλίου, από τον εργοδότη.

Η στρατιωτική υπηρεσία των εφέδρων, που καλούνται για την εκτέλεση στρατιωτικών ασκήσεων, εφ' όσον δεν υπερβαίνει τον μήνα, λαμβάνεται υπ' όψη για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στο χρόνο υπηρεσίας στον οικείο εργοδότη.

Προκειμένου για μισθωτούς που καλούνται στα όπλα, κατόπιν γενικής επιστρατεύσεως, ολόκληρος ο χρόνος της υπηρεσίας τους στα όπλα σαν εφέδρων, που εμπίπτει στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης προσμετρείται για τον υπολογισμό των οφειλομένων από τον εργοδότη επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, χωρίς να εφαρμόζονται σ' αυτούς οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου.

5. Οι μισθωτοί που διατελούσαν ή διατελούν σε κατάσταση ασθενείας δικαιούνται από τον εργοδότη τους σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ανάλογα με την διάρκεια της εργασιακής τους σχέσεως, μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης, αφού αφαιρεθούν οι ημέρες ασθενείας για τις οποίες έλαβαν επίδομα ασθενείας.

Αυτοί, συμπληρωματικά, δικαιούνται από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό τα δώρα που προβλέπονται από τις οικείες αποφάσεις <<περί χορηγήσεως δώρων γιά τις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους και επιδοτουμένους λόγω ασθενείας ασφαλισμένους>>, εφ' όσον με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτές δικαιούνται επίδομα ασθενείας.

6. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης, που εξήλθαν εθελοντικά κατά το έτος 1958 και μετά, θα υπολογίζονται με βάση το σύνολο της παροχής (σύνταξη και επικούρηση) που καταβάλλεται σε αυτούς κάθε μήνα.

Άρθρο 3. - 1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων την 10ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, για το επίδομα Χριστουγέννων και την 15ην ημέραν πριν από το Πάσχα για το επίδομα Πάσχα, ή την ημερομηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού, από τις οποίες εξαιρείται μόνο το επίδομα <<δυσχερούς διαβιώσεως>>, το οποίο αποκλείεται από το ΝΔ 907/71.

2. Τακτικές αποδοχές για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφ' όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχομένης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.

Σαν τακτικές αποδοχές προσδιορίζονται ενδεικτικά εκείνες που έχουν κριθεί από την Νομολογία, όπως:

α) Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες και τις νυκτερινές ώρες, εφ' όσον δίδεται στον μισθωτό σταθερά και μόνιμα σαν τακτικό αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας, κατά τις ανωτέρω ημέρες και ώρες, τακτικά κάθε μήνα ή κατ' επανάληψη περιοδικά, κατά ωρισμένα διαστήματα του χρόνου.

β) Η αμοιβή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στο μισθωτό για τη νόμιμη υπερωριακή εργασία, εφ' όσον η εργασία αυτή, χωρίς να απαγορεύεται από τον νόμο, παρέχεται τακτικά.

γ) Το επίδομα αδείας και λοιπές τακτικές αποδοχές.

Επίσης, η συμπληρωματική αμοιβή η οποία χορηγείται για υπερεργασία, δηλαδή για εργασία μέχρι συμπληρώσεως των 48 ωρών την εβδομάδα και η οποία πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 6, της από 26.2. 75 ΕΓΣΣΕ και της υπ' αριθ. 6/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που κυρώθηκε με τον Ν. 1082/80, υπολογίζεται στα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αν κατά τα κρίσιμα χρονικά διαστήματα η ανωτέρω υπερεργασία πραγματοποιείται τακτικά. Σαν τακτική υπερεργασία θεωρείται όχι μόνον η συνεχής, αλλά και εκείνη η οποία εμφανίζει ορισμένη συχνότητα επαναλήψεως από την φύση της και σύμφωνα με το πρόγραμμα του εργοδότη. (Βλέπετε και την ΔΑ 1/82, ΔΕΝ 1982, τεύχος 922 σελ. 193 και το άρθρο 6 της από 14.2.84 ΕΓΣΣΕ (ΔΕΝ 1984 σελ. 155) και από 1.4.2001, το αρθρ. 4 του Ν. 2874/2000 - ΔΕΝ 2001 σελ. 122 επ.).

Η ανωτέρω αμοιβή (υπερωρίας και υπερεργασίας) υπολογίζεται βάσει ποσού ίσου με τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε κάθε μισθωτός κατά τις χρονικές περιόδους του άρθρου 1 της παρούσης ή κατά το μέχρι λύσεως της σχέσεως εργασίας χρονικό διάστημα.

3. Οι μισθωτοί που οι καταβαλλόμενες αποδοχές τους την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα ή την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου ή κατά τον χρόνο λύσεως της εργασιακής σχέσεως, δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές που καθορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις ή άλλες διατάξεις που ισχύουν τις ημερομηνίες αυτές ή που δημοσιεύονται μεταγενέστερα, αλλά έχουν ισχύ που ανατρέχει σε χρόνο προηγούμενο των ημερομηνιών αυτών, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, με βάση τις αποδοχές που προβλέπονται από αυτές (ΣΣΕ ή ΔΑ ή άλλες διατάξεις).

4. Στους υπαλλήλους που συνδέονται με το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και έχουν αντιμισθία τακτικού διοικητικού υπαλλήλου, καταβάλλονται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ό,τι και στους τακτικούς υπαλλήλους του αντιστοίχου μισθού.

Άρθρο 4. - 1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των κατωτέρω κατηγοριών μισθωτών υπολογίζονται, με τις προϋποθέσεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσης βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου ημερομισθίου των αμοιβών, τις οποίες λαμβάνει κάθε μισθωτός στα χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης ή μέχρι της λύσεως της σχέσεως εργασίας. Ειδικώτερα, το μέσο ημερομίσθιο βρίσκεται με την διαίρεση του συνόλου των αμοιβών αυτών, με τον συνολικό αριθμό των ημερών, που περιλαμβάνονται στα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα και κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή πάντως διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του:

α) Εργατοτεχνίτες, εκτός των κατηγοριών που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, που απασχολούνται σε ένα εργοδότη και αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή με άλλο σύστημα κυμαινομένων αποδοχών, όπως με μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο με πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής ή αυξημένης αποδόσεως) κλπ.

β) Υπάλληλοι, που αμείβονται κατά μονάδα εργασίας ή με μισθό και ποσοστά.

γ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσοτέρους από ένα εργοδότες γενικά και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας.

δ) Μισθωτοί που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη και αμείβονται με ωρομίσθιο.

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα των δημοσιογράφων, οι οποίοι αμείβονται με το σύστημα αμοιβής κατά μονάδα εργασίας, καθώς και των ξεναγών.

2. Αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση διαθεσιμότητος, δικαιούνται για τον χρόνο της καταστάσεώς τους αυτής το μισό των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που αναλογούν στο χρόνο αυτό.

3. Οι μισθωτοί που έχουν εργασθεί με το σύστημα της εργασίας <<εκ περιτροπής>>, δικαιούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα που αναλογούν στις ημέρες κατά τις οποίες λόγω του συστήματος αυτού δεν προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, στο μισό.

4. Οι μισθωτοί που απασχολούνται στην επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, στην συσκευασία και κοπή σταφυλιών, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά δικαιούνται σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ένα ημερομίσθιο για κάθε πέντε (5) ημερομίσθια, που πραγματοποίησαν μέσα στις χρονικές περιόδους της παραγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης και κλάσμα αυτού, ανάλογο, για τα κάτω των 5 ημερομίσθια που πραγματοποίησαν.

Αυτά υπολογίζονται, για μεν τους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, για δε τους αμειβομένους κατά μονάδα εργασίας (κατασκευαστές, καρφωτές σταφιδοκιβωτίων και λοιπούς) βάσει του πηλίκου της διαιρέσεως των αμοιβών που έλαβαν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα με τον αριθμό των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

5. Οι υφαλοχρωματιστές, ναυπηγοξυλουργοί, ματσακονιστές και λεβητοκαθαριστές ατμοπλοίων δικαιούνται επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθρα 1 (παράγρ. 4) και 3 (παράγρ. 1) της παρούσης.

Τα εργατικά τιμολόγια των υφαλοχρωματιστών και ματσακονιστών, που έχουν εγκριθεί, προσαυξάνονται κατά 30% από 21 Δεκεμβρίου μέχρι 19 Ιανουαρίου επομένου χρόνου, γιά το επίδομα Χριστουγέννων και επί 15 ημέρες πριν από τη Μεγάλη Πέμπτη για το επίδομα Πάσχα.

6. Ειδικά οι Θυρωροί πολυκατοικιών και μεγάρων δικαιούνται σαν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο αντίστοιχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη, επιφυλασσομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. <<Σε περίπτωση που οι μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές, συνυπολογιζομένου και του ποσοστού 15% που παρακρατείται για παροχή κατοικίας κλπ., είναι ανώτερες από τα ποσά που προσδιορίζονται κατά τον παραπάνω τρόπο, τότε ως επιδόματα εορτών δικαιούνται τις ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές>>.(παρ. 5)

7. Κάθε ταξιθέτης και κάθε ταξιθέτρια, των θεατρικών και κινηματογραφικών επιχειρήσεων δικαιούται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ίσα με το 25πλάσιο ή το 15πλάσιο αντιστοίχως, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

8. Κάθε ένας από τους οδηγούς επιβατηγών αυτοκινήτων (ταξί και αγοραία) δικαιούται, για να λάβει επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, να εισπράττει ολόκληρη την αύξηση της πτώσεως της σημαίας του μετρητού που χορηγείται λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα. Επί πλέον αυτοί δικαιούνται από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγρ. 2 της παρούσης, ποσά ίσα με το 6πλάσιο γιά το επίδομα Πάσχα και το 11πλάσιο γιά το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.(παρ. 6)

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα δοθεί δικαίωμα εισπράξεως της αυξήσεως του μετρητού ή προκειμένου για οδηγούς αυτοκινήτων που δεν έχουν μετρητή, δικαιούνται αυτοί σαν επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγρ. 2 της παρούσης, ποσά ίσα με το 25πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 15πλάσιο για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Στα ποσά αυτά συμψηφίζεται το δικαίωμα εκκινήσεως που τυχόν εισπράττεται από αυτούς για τις εορτές Χριστουγέννων ή Πάσχα.

Τα τελευταία αυτά ποσά δικαιούται και κάθε ένας από τους οδηγούς αυτοκινήτων εκκενώσεως βόθρων, εφ' όσον αμείβεται με ποσοστά ή κατ' αποκοπήν.

9. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότου (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κλπ.) υπολογίζονται βάσει των σε χρήμα μόνον καταβαλλομένων σε κάθε ένα μηνιαίων αποδοχών.

Ειδικά, για τις οικιακές βοηθούς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα επιδόματα αυτά δεν μπορεί να είναι κατώτερα του 10πλασίου για το επίδομα Χριστουγέννων και του 8πλασίου για το επίδομα Πάσχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, μειούμενα ανάλογα για απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

Άρθρο 5. - 1. Με τον σκοπό να λάβουν επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, και οι σερβιτόροι και βοηθοί που αμείβονται με ποσοστά και εργάζονται στα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, οινομαγειρεία, ταβέρνες, κοσμικά κέντρα διασκεδάσεως, καφενεία, καφεζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, εξοχικά κέντρα και συναφή καταστήματα, αυξάνονται τα ποσοστά που έχουν κανονισθεί.(παρ. 7) για την αμοιβή τους, από 16% σε 28%, από 13% σε 21% και από 11% σε 18%, για τις χρονικές περιόδους από τη Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου επομένου χρόνου, ειδικά δε για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία, από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου επομένου έτους.

Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 της παρούσης, να καταβάλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25πλάσιο, και σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως (του ΙΚΑ), στην οποία κάθε ένας σερβιτόρος ή βοηθός ανήκει, ή ανάλογο κλάσμα.

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τους σερβιτόρους και βοηθούς των κοσμικών ταβερνών, κοσμικών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως, εξοχικών κέντρων μετά ορχήστρας και ψητοπωλείων, της περιοχής Νομού Αττικής, εκτός των Νήσων, το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως των ποσοστών μοιράζεται μεταξύ των εργαζομένων κατά τις περιόδους που αναφέρονται παραπάνω, και κατά την αυτή αναλογία, κατά την οποία μοιράζεται και η τακτική από τα ποσοστά αμοιβή τους.

2. Με τα ίδια ποσοστά και για το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το Μεγάλο Σάββατο μέχρι και την 13η ημέρα μετά το Πάσχα και από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου επομένου χρόνου, αυξάνονται τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού της Διεθνούς Εταιρείας Κλιναμαξών που απασχολείται με την περιποίηση.

Σε περίπτωση όμως, κατά την οποία το ποσό αυτό με τον μισθό που καταβάλλεται στο ανωτέρω προσωπικό σε χρήμα και το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως δεν καλύπτει τους μισθούς ασφαλείας που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα γι' αυτούς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή Απόφαση Διαιτησίας, υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλει σε κάθε ένα την προκύπτουσα διαφορά. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης.

3. Για να λάβει επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό των Κουρείων και Κομμωτηρίων, που αμείβεται με ποσοστά μόνο, αυξάνονται κατά 30% γιά 15 ημέρες πριν από το Πάσχα και από 6 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου του επομένου χρόνου, οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών, που παρέχονται στα ανωτέρω καταστήματα.

Το ποσό που προκύπτει από την αύξηση αυτή, μετά την παροχή από αυτό ποσού ίσου με το 8πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 4πλάσιο για τα επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου σε κάθε βοηθό κουρείου και κομμωτηρίου, μοιράζεται σε ίσα μέρη, σε όλους τους τεχνίτες και τεχνίτριες, κάθε κουρείου ή κομμωτηρίου και αποκλείονται οι προσωπικά εργαζόμενοι εργοδότες, εφ' όσον αυτοί απασχολούν περισσότερους από ένα τεχνίτες.

Σε περίπτωση συμμετοχής των εργοδοτών στο προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως, τα επιδόματα για τους βοηθούς αφαιρούνται από το μερίδιό τους. Κουρεία ή Κομμωτήρια, τα οποία δεν αυξάνουν, κατά τα ανωτέρω, τις τιμές, υποχρεούνται να καταβάλουν σε κάθε ένα που εργάζεται σ' αυτά με ποσοστά, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγρ. 2 της παρούσης, σαν επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 15πλάσιο και σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με το 25πλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου για τους τεχνίτες - τεχνίτριες και ποσό ίσο με το 10πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων και το 6πλάσιο για το επίδομα Πάσχα του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, γιά τους βοηθούς κουρείων και κομμωτηρίων.

4. Για να λάβει επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το προσωπικό που αμείβεται με ποσοστά και εργάζεται στις επιχειρήσεις λουτρών καθαριότητος, ιαματικών και θαλασσίων, που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα, αυξάνονται κατά ποσοστό 25% οι τιμές των εισιτηρίων από 8 Δεκεμβρίου μέχρι 25 Ιανουαρίου επομένου χρόνου και από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα.

Το προϊόν της ανωτέρω αυξήσεως περιέρχεται στον οικείο εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, ποσά ίσα με το 25πλάσιο ή 15πλάσιο, αντίστοιχα, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου, τηρουμένων βέβαια των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης.

5. Επίσης, για την παροχή των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που προβλέπονται από την παρούσα, στο προσωπικό των στιλβωτηρίων, αυξάνονται από την Μεγ. Τρίτη και μέχρι την 9η ημέρα μετά το Πάσχα και από 15 Δεκεμβρίου μέχρι 14 Ιανουαρίου του επομένου χρόνου, σε ποσοστό 30%, οι τιμές του στιλβώματος.

Το ποσό που συγκεντρώνεται από την αύξηση αυτή, μοιράζεται σε ίσα μέρη μεταξύ όλων των στιλβωτών που εργάζονται σε κάθε κατάστημα.

6. Το αμειβόμενο με ποσοστά προσωπικό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και των Επαγγελματικών Οργανώσεων, οι αμειβόμενοι με ποσοστά (εισπράκτορες και πλασιέ) των κάθε μορφής επιχειρήσεων που απασχολούνται σε ένα μόνο εργοδότη, καθώς και οι ζυγιστές των Δημοτικών Στατήρων, δικαιούνται, σαν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων ποσό ίσο με το μέσο όρο των απολαβών που προκύπτουν από τα ποσοστά, στις χρονικές περιόδους που προσδιορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

7. Για να λάβουν επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων οι απασχολούμενοι σε μη μόνιμο εργοδότη και με τιμολόγιο ή κατά μονάδα εργασίας αμειβόμενοι, όπως οι οψοκομιστές, συντηρητές ζώων, ελαιομετρητές, καρραγωγείς, ραπτεργάτες, φορτοεκφορτωτές, που δεν διέπονται από την κειμένη νομοθεσία περί φορτοεκφορτωτών λιμένων ή ξηράς κλπ., αυξάνονται τα νόμιμα τιμολόγια αμοιβής των που έχουν εγκριθεί ή συμφωνηθεί, κατά 30% από 7 ημέρες πριν και μέχρι την 7η ημέρα μετά το Πάσχα και από 18 Δεκεμβρίου μέχρι την 17η Ιανουαρίου του επομένου χρόνου.

Άρθρο 6. - Το συνολικό ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και του επιδόματος Χριστουγέννων, δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ένα ή μισό μισθό, αντίστοιχα, για τους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό και τα 25 ή 15 ημερομίσθια, αντίστοιχα για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο, όπως προσδιορίζεται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσης.

Άρθρο 7. - Διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών και λοιπών σχετικών πράξεων, οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκωτέρους από την παρούσα όρους παροχής επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, υπερισχύουν.

Άρθρο 8. - Επιχειρήσεις, οι οποίες εξ αιτίας οικονομικών δυσχερειών είχαν αργήσει από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου ή από 1η Μαϊου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, μπορούν να καταβάλουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που προβλέπονται από την παρούσα μειωμένα: α) στο μισό, αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο και β) 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των ανωτέρω επιχειρήσεων, το οποίο εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του παρά την αργία της επιχειρήσεως, ούτε στο προσωπικό των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά.

Άρθρο 9. - Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται για τους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και λοιπούς Οργανισμούς ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Πολιτικής. <<Οι κρατήσεις αυτές καταβάλλονται σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 15η Ιανουαρίου κάθε χρόνου για το επίδομα Χριστουγέννων, και μέχρι την 30ή Μαϊου κάθε χρόνου για το επίδομα Πάσχα>>. (παρ. 8)

Άρθρο 10. - 1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, που σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλονται την 21η Δεκεμβρίου και την Μεγάλη Τετάρτη αντίστοιχα. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ή την 30ή Απριλίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.

2. Τα ανωτέρω επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων μπορούν να περιορισθούν γιά τους υπαλλήλους και για τους εργάτες, και των δύο φύλων, σε ποσά ίσα με το 50πλάσιο για το επίδομα Πάσχα και το 100πλάσιο για το επίδομα Χριστουγέννων, του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα γιά απασχόληση μικρότερη των χρονικών περιόδων που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσης.

3. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις στις οποίες τα επιδόματα Πάσχα και Χριστουγέννων (δώρα) κατεβάλλοντο μέχρι τώρα, είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια, είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση υψηλότερα ποσά αποδοχών, ή αν, από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της παρούσης, μισθός ή ημερομίσθιο υψηλότερο.

Άρθρο 11. - Οι διατάξεις της παρούσης δεν έχουν εφαρμογή στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Στους εργάτες των λοιπών, εκτός από τις γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.

β) Στους εργαζομένους κατ' οίκον σε κωμοπόλεις (δήμους ή κοινότητες) πληθυσμού κάτω από έξη χιλιάδες (6.000) κατοίκους.

γ) Στους μισθωτούς, που αμείβονται με ποσοστά, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.

δ) Στους φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς, που διέπονται από τη νομοθεσία που τους αφορά (βλ. ΔΕΝ 1981, σελ. 12).

Από την ισχύ της παρούσης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ αριθ. 19430/1.12.80 και 12921/3.4.81 αποφάσεών μας. (ΔΕΝ 1980 σελ. 1055 και 1981 σελ. 319).

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 1981

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest I.K.A.ros

Αγαπητή κα Οικονόμου,

Στην παράθεση του ερωτήματός μου αναφέρω ότι έχω μελετήσει την ΥΑ 19040/81. Δεν αναφέρει όμως πουθενά με τι διαιρείται το συνολικό ποσό των αμοιβών από νυχτερινή εργασία, υπερεργασία κ.λ.π. Αυτή είναι και η απορία μου. Διαιρείται με το συνολικό αριθμό των ημρολογιακών ημερών ή των εργάσιμων ημερών από 01/01 - 30/04; Και τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία η υπερεργασία λόγου χάρη είναι μεν τακτική αλλά όχι κάθε μήνα αλλά π.χ. ανά 2 μήνες (Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο κ.λ.π.). Θα λάβουμε υπόψιν μας τις εργάσιμες ή ημερολογιακές ημέρες του 4μήνου ή μόνον αυτές κατά τις οποίες παρείχε την υπερεργασία (δηλ.τους 2 μήνες μόνο);

Ευχαριστώ για την απάντηση πάντως

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Πίνακες - Συντελεστές ιδιορρ. υπερωρίας - Υπολογισμός υπερωριών στο δώρο - Παραδείγματα.

1-2. Τους Πίνακες Α' και Β' βλ. στις επόμενες σελίδες.

3. Συντελεστές ιδ. υπερωρίας:

Στο δώρο Πάσχα υπολογίζεται, και η αμοιβή (ωρομίσθια και προσαυξήσεις) για τακτική απασχόληση των μισθωτών από 41 έως 43 ώρες την εβδομάδα, μέσα στο διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003.

Είναι γνωστό ότι από 1.4.2001 είναι επιτρεπτή η απασχόληση από 41 έως 43 ώρες, η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιόρρυθμη υπερωρία, ενώ έχει καταργηθή η υπερεργασία. Για την απασχόληση αυτή οφείλεται πρόσθετη αμοιβή ίση με το ωρομίσθιο προσηυξημένο κατά 50% για κάθε μία ώρα πέρα των 40 (βλ. τον Ν. 2874/2000 - ΔΕΝ 2001 σελ. 122 και Πρ. Οδ. ΔΕΝ 2001 σελ. 216).

Για την εξεύρεση του επί πλέον ποσού του δώρου λόγω τακτικής ιδιόρρυθμης υπερωρίας κατά το διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 30.4. 2003, πρέπει να πολλαπλασιασθή το ποσόν του δώρου επί τον συντελεστή:

α) 0,1125 (4,5 : 40) για 43 ώρες (3 ώρες ιδιορρ. υπερωρίας).

β) 0,0750 (3 : 40) για 42 ώρες (2 ώρες ιδιορρ. υπερωρίας).

γ) 0,0375 (1,5 : 40) για 41 ώρες (1 ώρα ιδιορρ. υπερωρίας).

Προσοχή: Οι συντελεστές αυτοί θα πολλαπλασιασθούν επί το ποσόν του δώρου και όχι επί το ποσόν των αποδοχών του διαστήματος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η ιδιόρρυθμη υπερωρία.

Για μισθωτούς με συμβατικό ωράριο μικρότερο από τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, οι συντελεστές είναι διαφορετικοί, γιατί εξευρίσκονται με βάση το μικρότερο ωράριο.

Αντί του υπολογισμού με τους συντελεστές, το επί πλέον, λόγω της ιδιόρρ. υπερωρίας, ποσόν του δώρου μπορεί να εξευρεθή με τη μέθοδο του μέσου όρου, όπως υποδεικνύει η απόφαση στο άρθρο 3.

Δηλαδή διαιρείται η συνολική αμοιβή (ωρομίσθια και προσαυξήσεις), που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003 λόγω ιδιόρρυθμης υπερωρίας, δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού, κατά τις οποίες έλαβε αποδοχές. Το ποσόν που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό προστίθεται στο ημερομίσθιο βάσει του οποίου θα υπολογισθή το δώρο. Βλέπετε και σχετική Μελέτη στο ΔΕΝ 1993 σελ. 1209.

Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και διετήρησαν αξίωση για τις αποδοχές όλων των εργασίμων ημερών του διαστήματος από 1.1.2003 μέχρι 30.4. 2003, ο μέσος όρος μπορεί να εξευρεθή και δια της διαιρέσεως του συνόλου των επί πλέον αμοιβών λόγω ιδιόρρ. υπερωρίας, δια του 4 (αριθμός των μηνών του διαστήματος αυτού). Το μισό του ποσού που προκύπτει θα προστεθή στον (μισό) μισθό - δώρο Πάσχα.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α(*)

Για την εξεύρεση του ποσού του Δώρου Πάσχα 2003 των αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, που δεν απασχολήθηκαν καθ' όλο το από 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003 διάστημα.

................................................................................

.

(*)Για την εξεύρεση του συντελεστού των αμειβομένων με μισθό (Υ) διαιρείται ο μισός μισθός - δώρο (0,5) δια των 100 εργασίμων (για τους υπαλλήλους) ημερών του διαστήματος από 1.1 έως 30.4 (4 μήνες Χ 25 ημέρες). Για την εξεύρεση του συντελεστού των αμειβομένων με ημερομίσθιο (Ε) διαιρούνται τα 15 ημερομίσθια - δώρο δια των 103 εργασίμων (για τους ημερομισθίους) ημερών του ανωτέρω διαστήματος (βλ. και οδηγίες εφαρμογής στην επόμενη σελίδα).

4. Εξεύρεση του επί πλέον ποσού του δώρου, λόγω τακτικής νομίμου υπερωρίας από 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003.

Για να εξευρεθή το επί πλέον ποσόν του δώρου, λόγω τακτικής νομίμου υπερωρίας στο διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 30.4. 2003, εξευρίσκεται ο μέσος ημερήσιος όρος των λόγω τακτικής και νομίμου υπερωρίας αμοιβών (ωρομισθίων και προσαυξήσεων), που ο κάθε μισθωτός έλαβε κατά το διάστημα από 1.1.2003 έως 30.4.2003, διά της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αμοιβών αυτών δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού, κατά τις οποίες ο μισθωτός αυτός έλαβε αποδοχές.

Προσοχή: Από 1.4.2001 υπερωρία θεωρείται η απασχόληση πέρα των 43 ωρών βλ. ΔΕΝ 2001 σελ. 216.

Το προκύπτον ποσόν πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων δώρου που δικαιούται ο μισθωτός βάσει του Πίνακος Α'.

Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό και έλαβαν αποδοχές καθ όλες τις εργάσιμες ημέρες του διαστήματος, ο υπολογισμός του επί πλέον δώρου λόγω υπερωρίας μπορεί να γίνη και με την εξεύρεση του μέσου μηνιαίου όρου, δια της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αμοιβών δια των 4 μηνών του διαστήματος. Το μισό του ποσού που προκύπτει προστίθεται στο μισό μισθό που αποτελεί το δώρο Πάσχα. Βλ. και Μελέτη στο ΔΕΝ 1993 σελ. 1209.

5. Παραδείγματα:

α) Για τον Πίνακα Α'.

Ποσόν δώρου μισθωτού του οποίου η σχέση εργασίας διήρκεσε επί 65 μόνον ημέρες μέσα στο διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003:

-Εάν ο μισθωτός αμείβεται με μισθό π.χ. 875 ευρώ μηνιαίως, το δώρο είναι ίσο με 875 Χ 0,27082 = 236,97 ευρώ.

-Εάν αμείβεται με ημερομίσθιο π.χ. 35 ευρώ, το δώρο του είναι ίσο με 35 Χ 8,125 = 284,38 ευρώ.

Οι συντελεστές 0,27082 και 8,125 αντιστοιχούν στις 65 ημέρες εργασίας του πίνακος Α'.

β) Για τον Πίνακα Β'.

Για τον υπολογισμό ανάγονται πρώτα οι ώρες απασχολήσεως του μισθωτού α) κατά τις νύκτες και β) κατά τις Κυριακές ή εορτές, σε ημέρες απασχολήσεως, δια της αθροίσεώς τους και της διαιρέσεώς τους δια 6,66 (40 ώρες εβδομαδιαίως δια 6). Οι αριθμοί που προκύπτουν στις περιπτώσεις α' και β' πολλαπλασιάζονται επί 0,25 και 0,75 αντιστοίχως για να μετατραπούν σε ημερομίσθια (προσαυξήσεων) νύκτας ή Κυριακών και εορτών αντιστοίχως. Τα προκύπτοντα ημερομίσθια (συνολικά) ανάγονται σε ημερομίσθια δώρου βάσει του πίνακος Β' (για τους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό λαμβάνεται υπ' όψη η στήλη Υ, ενώ για τους αμειβομένους με ημερομίσθιο η στήλη Ε). Τέλος οι συντελεστές της στήλης Υ ή Ε πολλαπλασιάζονται με το καταβαλλόμενο στο μισθωτό ημερομίσθιο (1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής για τον αμειβόμενο με ημερομίσθιο ή 1/25 του μηνιαίου μισθού για τον αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό), για να δώσουν το επί πλέον ποσόν του δώρου.

Π.χ. Μισθωτός απασχολήθηκε κατά το διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003: 1) Επί 12 Κυριακές ή εορτές (των 6,66 ωρών η κάθε μία) και έλαβε για την εργασία του αυτή 12 Χ 0,75 = 9 ημερομίσθια και 2) Επί 20 νύκτες (των 6,66 ωρών) και έλαβε 20 Χ 0,25 = 5 ημερομίσθια. Συνολικά δηλαδή κατά το διάστημα αυτό έλαβε 14 ημερομίσθια επί πλέον των αποδοχών του. Τα 14 αυτά ημερομίσθια αποδοχών αντιστοιχούν κατά τον Πίνακα Β' σε 1,75 ημερομίσθια δώρου για όσους αμείβονται με μισθό ή 2,04 ημερομίσθια δώρου για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Έτσι: Αν ο μισθωτός αμείβεται με μισθό π.χ. 875 ευρώ μηνιαίως (ημερομίσθιο 875 : 25 = 35 ευρώ), το επί πλέον ποσόν του δώρου του θα είναι 35 Χ 1,75 = 61,25 ευρώ, ενώ εάν αμείβεται με ημερομίσθιο π.χ. 35 ευρώ, το επί πλέον ποσόν θα είναι 35 Χ 2,04 = 71,4 ευρώ.

Η διαφορά στους συντελεστές και κατά συνέπειαν και στα ποσά που προκύπτουν από αυτούς, ενώ πρόκειται γιά μισθωτούς που έχουν, στο παράδειγμα, το ίδιο ημερομίσθιο, οφείλεται αφ' ενός μεν στο ότι όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται δώρου 15 ημερομισθίων, ενώ όσοι αμείβονται με μισθό δικαιούνται δώρου ίσου με 1/2 του μισθού, δηλαδή 12,5 ημερομισθίων, αφ' ετέρου δε στο ότι οι εργάσιμες ημέρες γιά μεν τους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό θεωρείται ότι είναι 25 κατά μήνα, και γιά όλο το 4μηνο 100, για δε τους ημερομισθίους 24 ή 25 ή 27, ανάλογα με τον συγκεκριμένο μήνα (27 ο Ιανουάριος, 24 ο Φεβρουάριος, 27 ο Μάρτιος, 25 ο Απρίλιος) και για όλο το τετράμηνο 103. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εμπίπτουσες στο 4μηνο εορτές - αργίες, για τις οποίες οι ημερομίσθιοι δικαιούνται ημερομισθίου και όταν δεν απασχολούνται.

γ) Παράδειγμα για τους συντελεστές ιδ. υπερωρίας:

Μισθωτός που λαμβάνει μηνιαίο μισθό 875 ευρώ και έχει πλήρη απασχόληση κατά το διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003 δικαιούται δώρου Πάσχα ίσου με 437,5 ευρώ και επί πλέον αυτού, εάν απησχολήθη τακτικώς κατ' ιδιορ. υπερωρίαν, δικαιούται να λάβη:

1) Αν απησχολήθη τακτικώς επί 43 ώρες εβδομαδιαίως 437,5 ευρώ Χ 0,1125 = 49,22 ευρώ.

2) Επί 42 ώρες εβδομαδιαίως 437,5 Χ 0,0750 = 32,81 ευρώ.

3) Επί 41 ώρες εβδομαδιαίως 437,5 Χ 0,0375 = 16,41 ευρώ.

δ) Παράδειγμα για τον υπολογισμό των τακτικών νομίμων υπερωριών:

Μισθωτός που στο διάστημα από την 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003 έλαβε αποδοχές για 90 π.χ. ημέρες, και επί πλέον έλαβε για νόμιμη τακτική υπερωριακή απασχόληση συνολικώς (ωρομίσθια και προσαυξήσεις) 18 ευρώ, έχει λάβει επί πλέον, κατά μέσον όρο 18 ευρώ : 90 = 0,2 ευρώ ημερησίως. Αν λοιπόν ο μισθωτός αυτός παίρνη ημερομίσθιο 35 ευρώ, το δώρο του θα υπολογισθή με βάση το σύνολο του ημερομισθίου των 35 ευρώ και της επί πλέον αμοιβής των 0,2 ευρώ, δηλαδή συνολικώς 35,2 ευρώ. Το δώρο του θα είναι ίσο με το γινόμενο των 35,2 ευρώ επί τόσα ημερομίσθια, όσα δικαιούται βάσει της διαρκείας της εργασιακής του σχέσεως (πίνακας Α').

Αν ο μισθωτός αυτός αμείβεται με μισθό, έχη απασχοληθή καθ' όλο το διάστημα και έχη λάβει αμοιβή γιά όλες τις εργάσιμες ημέρες του διαστήματος αυτού, για υπερωρία δε τακτική και νόμιμη έχη λάβει συνολικώς το ποσόν π.χ. των 18 ευρώ, ο μέσος όρος της αμοιβής αυτής μπορεί να εξευρεθή και με την διαίρεση του ποσού αυτού δια των 4 μηνών του διαστήματος. Δηλαδή 18 ευρώ : 4 = 4,5 ευρώ, και συνεπώς ποσόν 4,5 ευρώ, θα προστεθή στο ποσόν του δώρου (1/2 του μισθού) του ανωτέρω μισθωτού.

Το παράδειγμα αυτό ισχύει και γιά τον υπολογισμό του επί πλέον ποσού του δώρου λόγω ιδιορ. υπερωρίας, όταν δεν ακολουθήται η μέθοδος των συντελεστών, αλλά η μέθοδος του μέσου όρου.

6. Ενιαίος τρόπος υπολογισμού των προσθέτων αμοιβών:

Για τους μισθωτούς που έχουν, εκτός από την ιδιόρρυθμη υπερωρία (μέχρι 43 ώρες) και υπερωρία ή και απασχόληση κατά Κυριακές, εορτές και νύκτες μέσα στο διάστημα από 1.1.2003 μέχρι 30.4.2003, μπορεί να γίνη ο υπολογισμός κατά τρόπο ενιαίο δηλαδή προσθέτοντας όλες τις αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός (αμοιβή και προσαύξηση για τακτική ιδιόρρυθμη υπερωρία και τακτική νόμιμη υπερωρία, και προσαυξήσεις για Κυριακή, εορτές και νύκτα) από 1-1 έως 30-4, και διαιρώντας το σύνολο με τον αριθμό των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες διετήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσόν που προκύπτει προστίθεται στο ημερομίσθιο - βάση για τον υπολογισμό του δώρου.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του Μέρους ΙΙ ούτε ο πίνακας Β'.

7. Ο πολλαπλασιασμός επί 0,04166 (βλ. ανωτ. Ι, 4α) θα γίνη τελευταίος, αφού δηλαδή εξευρεθή το συνολικό ποσόν του δώρου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Πορίσματα Νομολογίας (1981-2002) βλ. ΔΕΝ 2002 σελ. 1612.

Ειδικά για τη δυνατότητα συμψηφισμού του δώρου με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές βλ. εις ΔΕΝ 2003, τεύχος 1398 σελ. 249 (251) και εις ΔΕΝ 2000 σελ. 889. Για τη Δήλη ημέρα καταβολής, βλ. την ΑΠ 40/2002 Ολ. εις ΔΕΝ 2002 σελ. 1699.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest I.K.A.ros

M. Οικονόμου,

Καταρχήν σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση......ομολογώ όμως ότι μάλλον με μπέρδεψες περισσότερο. Μπορείς να μου πεις από πιο βιβλίο τα έχεις πάρει αυτά;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...