Jump to content

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΖΙΝΓΚ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ


Recommended Posts

Guest magiatis

Παρακαλώ μήπως γνωρίζει κάποιος τον λογιστικό χειρισμό της πώλησης παγίου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back).

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

Εάν η πώληση με επαναμίσθωση καταλήγει σε χρηματοδοτική μίσθωση, η διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και αναπόσβεστης λογιστικής αξίας του μισθούμενου στοιχείου θεωρείται αναβαλλόμενο εισόδημα, καταχωρείται στα «έσοδα επόμενων χρήσεων» και επιμερίζεται, με τρόπο συστηματικό, σε όλες τις χρήσεις διάρκειας της μίσθωσης.

Εάν η πώληση με επαναμίσθωση καταλήγει σε λειτουργική μίσθωση και είναι βέβαιο ότι η συναλλαγή γίνεται στην εύλογη αξία του στοιχείου, τότε οποιαδήποτε διαφορά καταχωρείται απευθείας στα αποτελέσματα.

Εάν η τιμή πώλησης είναι μικρότερη από την εύλογη αξία του στοιχείου, οποιαδήποτε διαφορά καταχωρείται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν η ζημία συμψηφίζεται με μελλοντικά μισθώματα μικρότερα από τα ισχύοντα στην αγορά, για το μισθούμενο στοιχείο, μισθώματα, οπότε η ζημία μεταφέρεται στα έξοδα επόμενων χρήσεων και επιμερίζονται σε όλες τις χρήσεις διάρκειας της μίσθωσης.

Εάν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την εύλογη αξία, η διαφορά καταχωρείται στα έσοδα επόμενων χρήσεων και επιμερίζεται σε όλες τις χρήσεις διάρκειας της μίσθωσης.

Παράδειγμα:

Την 1.1.2006+1 η επιχείρηση Ω πωλεί στην εταιρία Leasing τοις μετρητοίς μηχανήματα λογιστικής αξίας 1.000.000 στην εύλογη αξία τους 1.300.000 και στη συνέχεια αποκτά τη χρήση τους με μίσθωση από την εταιρία Leasing με τους ακόλουθους όρους:

- η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 10 έτη, όση και η εκτιμώμενη απομενουσα ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων. Η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως μη ακυρωτέα και το ετήσιο μίσθωμα καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους.

- η επιχείρηση (μισθωτής) αποσβένει τα μηχανήματα με την ευθεία μέθοδο και η υπολειμματική τους αξία υπολογίζεται μηδενική.

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι πρόκειται περί χρηματοδοτικής μίσθωσης και η μισθώτρια επιχείρηση θα διενεργήσει τις εγγραφές:

1.1.2006+1:

Ταμείο 1.300.000

Μηχανήματα 1.000.000

Έσοδα επόμενων χρήσεων 300.000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.2006+1:

Έσοδα επόμενων χρήσεων 30.000

Έκτακτα κέρδη από πώληση μηχανημάτων Leasing 30.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.12.2006+1:

Μισθωμένα μηχανήματα 1.300.000

Μακροπρόθεσμες υπο­χρεώσεις (Εταιρία Leasing) 1.300.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αποσβέσεις μηχανημάτων 130.000

Αποσβεσμένα μισθωμένα μηχανήματα 130.000

(1.300.000:10=130.000)

Link to post
Share on other sites

Γιατί όλα αυτά που λες Κώστα, μου θυμίζουν ΔΛΠ 17 (χωρίς τους αναβαλλόμενους φόρους) ;

Μάλλον ο φίλος μας αναφέρεται στα Ελληνικά πρότυπα και όχι στα διεθνή !

Υπενθυμίζω ότι βάσει του ΕΣΥΛ η λειτουργική και η χρηματοδοτική μίσθωση εξομοιώνεται...

Link to post
Share on other sites

Σε παρέσυρε το έ..

Τα παραπάνω είναι από σημειώσεις σε Σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει του Σακέλλη .

Η διαφορά με το προτυπο δεν είναι σημαντική , θεωρώ οτί έτσι κι αλλιώς το έσοδο , εάν αυτό προκύψει, πρέπει να επιμεριστεί στα έτη τα οποία διαρκεί η μίσθωση, και να μην προστεθεί στα εισοδήματα της χρήσης στην οποία γίνεται η σύμβαση.

Θεωρητικά Η εύλογη αξία είναι και η αξία με την οποία τα πάγια απεικονίζονται στα βιβλία .

Δες επίσης απόσπασμα της ΠΟΛ 1029/06

Αποσβέσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ( sale and lease back )

Πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) και επαναγορά αυτού πριν από τη λήξη της μίσθωσης.

Οι αποσβέσεις, που ενεργεί επιχείρηση στο κόστος επαναγοράς ακινήτου (κτιρίου), πριν από τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back), δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της μέχρι του ποσού της υπεραξίας του κτιρίου για το οποίο έτυχε απαλλαγής κατά την αρχική πώληση του ακινήτου προς την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. (1092218/11229/Β0012/14-10-2005)

Δες και αυτό

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...view=getnewpost

Και αυτό

http://www.taxheaven.gr/show.php?id=481&p=...1.txt&mode=html

Link to post
Share on other sites
Παρακαλώ μήπως γνωρίζει κάποιος τον λογιστικό χειρισμό της πώλησης παγίου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back).

Ευχαριστώ

θα το χειριστεις οπως καθε άλλη πώληση παγίου....

Μην το συσχετίσεις με το back....

προσεχε το φπα μονο

Link to post
Share on other sites
Σε παρέσυρε το έ..

Η εύλογη αξία, το αναβαλλόμενο εισόδημα, ο διαχωρισμός της λειτουργικής και της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο γραφικός χαρακτήρας (:() κ.α....

Αυτό που σας είπε ο Σακέλλης, είναι πιστή αντιγραφή του ΔΛΠ 17 (μισθώσεις), με τη διαφορά ότι στη λειτουργική μίσθωση επιτρέπεται υπό όρους η κεφαλαιοποίηση (και φυσικά απόσβεση) της διαφοράς μεταξύ της τιμής πώλησης και της πραγματικής αξίας (είτε είναι μεγαλύτερη, είτε μικρότερη). Αν σε ενδιαφέρει και ασχολείσαι, διάβασε τη Διερμηνεία 15. Έχει αρκετές λεπτομέρειες.

Στα Ελληνικά όμως δε συμβαίνει το ίδιο !

Θα συμφωνούσα με τον CHRIS, αλλά με τη διαφορά ότι θα χρησιμοποιούσα τον μεταβατικό "έσοδα επομένων χρήσεων" για το κέρδος της πώλησης, λογιστικοποιώντας κάθε χρόνο, μέρος της αξίας που αντιστοιχεί στον χρόνο (είτε πρόκειται για λειτουργική, είτε για χρηματοδοτική).

Όσον αφορά τις μισθώσεις, ακολουθείται αυτό που λέει το ΕΣΥΛ, μέσω του 62.04 (με ό,τι αυτό σημαίνει για το ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήματος).

Link to post
Share on other sites
Θα συμφωνούσα με τον CHRIS, αλλά με τη διαφορά ότι θα χρησιμοποιούσα τον μεταβατικό "έσοδα επομένων χρήσεων" για το κέρδος της πώλησης, λογιστικοποιώντας κάθε χρόνο, μέρος της αξίας που αντιστοιχεί στον χρόνο (είτε πρόκειται για λειτουργική, είτε για χρηματοδοτική).

Συνάδελφε Βαλε ενα λινκ με το σχετικο νόμο στον οποιο παταει η ενέργεια αυτη

θα το χρειαστώ

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

πωληση ακινητου 3000000 sale and lease back διαρκεια 12 ετη

αναποσβεστη αξια 716000

κερδη επομενων χρησεων 2284000

2284000/12=190333 + στα κερδη(αποτελεσματα) καθε χρηση για 12 χρονια ?

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης
Δείτε τι λέει και η πολ1022/2004(αρθρο 6) και το άρθρο 28 για την υπεραξία

1) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθενται τρία νέα εδάφια στην περ. ζ' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994. Με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται, ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (εταιρία leasing), για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης (sale and lease back), απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 2238/1994. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η υπεραξία θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994, σε περίπτωση διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ???

Link to post
Share on other sites

Ψάχνοντας λίγο παραπάνω, είδα ότι είχα μείνει πίσω στο θέμα...

Όλη η διαφορά (κέρδος) της πώλησης, πάει σε αφορολόγητο αποθεματικό το οποίο δεν πρέπει να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί.

Δείτε την ΠΟΛ 1022/2004

1) Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθενται τρία νέα εδάφια στην περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994. Με τις νέες αυτές διατάξεις προβλέπεται, ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (εταιρία LEASING), για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης (sale and lease back), απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994 Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 28 . Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι η υπεραξία θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του Ν. 2238/1994 Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 106 παράγραφος 4 , σε περίπτωση διανομής του ή διάλυσης της επιχείρησης. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση.

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που η εταιρία δεν εμφανίσει την πιο πάνω υπεραξία σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, είτε λόγω μη επάρκειας των κερδών της είτε λόγω παράλειψης, ολόκληρο το ποσό της υπεραξίας ή το μέρος αυτής που δεν εμφανίσθηκε σε αποθεματικό υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στη χρήση που προέκυψε.

Επίσης, σε περίπτωση που διακόπτεται η σύμβαση μίσθωσης (Ieasing) ή υποκαθίσταται ο μισθωτής από νέο πρόσωπο, τότε αίρεται η χορηγηθείσα σύμφωνα με τα πιο πάνω απαλλαγή και η υπεραξία υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στη χρήση που είχε προέκυψε.

Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, για συμβάσεις αγοράς ακινήτων που συνάπτονται με εξωχώριες εταιρίες (offshore). Ως εξωχώριες δε εταιρίες νοούνται αυτές που έχουν την έδρα τους σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Ενδεικτική λίστα με τα κράτη που έχουν χαρακτηρισθεί ως φορολογικοί παράδεισοι έχει κοινοποιηθεί με την 1021764/10217/ Β0012/ ΠΟΛ.1041/5.3.2003 εγκύκλιό μας.

Οπότε όλο το κέρδος δεν φορολογείται (εκτός κι αν διανεμηθεί).

Καλά που έτυχε και ο magiatis και φρέσκαρα τις γνώσεις μου !

:)

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης
Ψάχνοντας λίγο παραπάνω, είδα ότι είχα μείνει πίσω στο θέμα...

Όλη η διαφορά (κέρδος) της πώλησης, πάει σε αφορολόγητο αποθεματικό το οποίο δεν πρέπει να διανεμηθεί ή να κεφαλαιοποιηθεί.

Δείτε την ΠΟΛ 1022/2004

Οπότε όλο το κέρδος δεν φορολογείται (εκτός κι αν διανεμηθεί).

Καλά που έτυχε και ο magiatis και φρέσκαρα τις γνώσεις μου !

:)

''ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ'' .........(ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ) ???

Link to post
Share on other sites

Δεν πρέπει να διανεμηθεί : Για να μην φορολογηθεί.

Εκτός κι αν διανεμηθεί : Φορολογείται εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Δεν σου απαγορεύει τη διανομή... απλώς αν την κάνεις θα φορολογηθείς.

Το "δεν πρέπει" πάει στο "για να μη φορολογηθεί".

:)

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

Διανομη μπορει να γινει εφαπαξ η και σε οσα χρονια προβλεπει η μισθωση με χρηση του λογαριασμου ''κερδη επομ. χρησεων''

Link to post
Share on other sites

Αυτό ήξερα κι εγώ, αλλά από τη στιγμή που μπορεί να βγει αφορολόγητος, γιατί να μην το κάνει ;

Και ας περιμένει να φορολογηθεί κάποια άλλη χρονιά που ίσως να έχει καλύτερους όρους. Στο κάτω-κάτω κερδίζει τόκους από τη μη πληρωμή των φόρων ή αν το δεις κι αλλιώς, χρηματοδοτείται (κατά κάποιον τρόπο) από το κράτος για έξτρα επενδύσεις.

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

Αυτό ήξερα κι εγώ, αλλά από τη στιγμή που μπορεί να βγει αφορολόγητος, γιατί να μην το κάνει ;

για διαφορους λογους καλυψης ''αναγκων''

οκ χαρηκα για την κουβεντα KL

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

ΚΑΙ ΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΧΕ ΖΗΜΙΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ή ΘΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΥΗΣ ΑΞΙΑΣ.

Link to post
Share on other sites

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που η εταιρία δεν εμφανίσει την πιο πάνω υπεραξία σε ειδικό λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, είτε λόγω μη επάρκειας των κερδών της είτε λόγω παράλειψης, ολόκληρο το ποσό της υπεραξίας ή το μέρος αυτής που δεν εμφανίσθηκε σε αποθεματικό υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στη χρήση που προέκυψε.

Αν τα κέρδη της συγκεκριμένης χρονιάς φτάνουν να καλύψουν τις ζημίες και υπάρχει υπόλοιπο, ώστε να δημηιουργήσει αποθεματικό, αυτό πάει αφορολόγητο.

Link to post
Share on other sites
Guest Επισκέπτης

ο επιμερισμος του ποσου στα κερδη επομενων χρησεων συνφωνα με τα χρονια της μισθωσης ισχυει ?

Link to post
Share on other sites

Γνώμη μου είναι πως ναι !!! Αυτό θα ήταν και το δίκαιο δηλαδή.

Αλλά (δυστυχώς) η ΠΟΛ.1022/04 λέει "το ποσό της υπεραξίας ή το μέρος αυτής που δεν εμφανίσθηκε σε αποθεματικό υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος στη χρήση που προέκυψε."

Το βρίσκω λίγο παράλογο όμως... Το τι θα επιλέξεις να κάνεις είναι μάλλον προσωπική σου υπόθεση. Εγώ πάντως θα τα επιμέριζα και θα το αντιμετωπίζαμε στον έλεγχο (με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη φυσικά).

Γνώμη μου πάντως είναι, ότι για ένα τέτοιο θέμα ακόμα και το Συμβ.Επικρατείας θα αποφάσιζε υπέρ του επιμερισμού. Αλλά αυτό παραμένει γνώμη μου και όχι κάτι σίγουρο !

Link to post
Share on other sites

O επιμερισμός είναι και η ορθότερη αντιμετώπιση σύμφωνα με τις ισχύουσες Λογιστικές Αρχές. Αυτή είναι και η άποψη η δική μου.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Συνάδελφοι γειά σας ,

Μπήκα και εγω στην διαδικασία του sale & lease back . Συγκεκριμένα τα δεδομενα είναι : Λογιστική αξία ακινήτου 2.500.000,00€ , Αποσβέσεις 600.000,00€ και το συμβόλαιο της χρηματοδότησης είναι 7.000.000,00€ . Δηλαδή υπερξία 5.100.000,00€ .

Μετά από έρευνα κατέληξα ότι οι εγγρφές που πρέπει να γίνουν ειναι να αντιλογίσω τις αποσβέσεις και την διοφορά της υπεραξίας να πιστώσω ειδικό αφορολ.αποθεματικό το οποίο φορολογείται σε περίπτωση διανομής ή ...ή ... .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 11.00 Ακίνητο ……. 600.000,00

11.99 Αποσβ. Ακίνητο …… 600.000,00

Αντιλογισμός αποσβέσεων

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 11.00 Ακίνητο ……. 1.900.000,00

41.04 Ειδικό αφορολ.αποθεματικό

Ν.3220/2004 αρθρ.6 5.100.000,00

38.00 Ταμείο 7.000.000,00

Πώληση ακινήτου με το υπ΄αριθ. Συμβόλαιο …..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΛΟΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ότι δεν σε σκωτώνει σε κάνει πιό δυνατό .......

Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι γειά σας ,

Μπήκα και εγω στην διαδικασία του sale & lease back . Συγκεκριμένα τα δεδομενα είναι : Λογιστική αξία ακινήτου 2.500.000,00€ , Αποσβέσεις 600.000,00€ και το συμβόλαιο της χρηματοδότησης είναι 7.000.000,00€ . Δηλαδή υπερξία 5.100.000,00€ .

Μετά από έρευνα κατέληξα ότι οι εγγρφές που πρέπει να γίνουν ειναι να αντιλογίσω τις αποσβέσεις και την διοφορά της υπεραξίας να πιστώσω ειδικό αφορολ.αποθεματικό το οποίο φορολογείται σε περίπτωση διανομής ή ...ή ... .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 11.00 Ακίνητο ……. 600.000,00 Π

11.99 Αποσβ. Ακίνητο …… 600.000,00 Χ

Αντιλογισμός αποσβέσεων

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 11.00 Ακίνητο ……. 1.900.000,00 Π

41.04 Ειδικό αφορολ.αποθεματικό

Ν.3220/2004 αρθρ.6 5.100.000,00 Π

38.00 Ταμείο 7.000.000,00 Χ

Πώληση ακινήτου με το υπ΄αριθ. Συμβόλαιο …..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΕΛΟΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ότι δεν σε σκωτώνει σε κάνει πιό δυνατό .......

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Μια ερώτηση και απο μένα αν του έχει τύχει κάποιου, σε περίπτωση Ε.Ε. (Β κατηγορίας) έχουμε sales & lease back η υπεραξία είναι 750.000. Σε περίπτωση εξολογιστικού προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών θα αλλάξει κάτι? Μπορώ να κάνω κανονικά αφορολόγητο αποθεματικο?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...