• 0
Sign in to follow this  
Guest christil

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Question

Guest christil   
Guest christil

Συναγωνιστές,

αγορά ακινήτου εκτός σχεδίου σε πρώην δασική έκταση, νομιμοποιημένο με νόμο Μάνου 1978.Δικαιολογητικά που πρέπει να ζητηθούν απο τον πωλητή? ακόμα και το πιο διευκρινιστικό..

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 0
Guest pao   
Guest pao
Συναγωνιστές,

αγορά ακινήτου εκτός σχεδίου σε πρώην δασική έκταση, νομιμοποιημένο με νόμο Μάνου 1978.Δικαιολογητικά που πρέπει να ζητηθούν απο τον πωλητή? ακόμα και το πιο διευκρινιστικό..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση αυτού είναι το Υποθηκοφυλακείο της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο.

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ με την δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε (Νόμος 651/1977 και Νόμος 1337/1983). Το τοπογραφικό χρειάζεται μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση ή αντιπαροχή είναι οικόπεδο, με ή χωρίς κτίσματα, ή αγροτεμάχιο, που βρίσκεται εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ., ΟΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Στην δήλωση πρέπει να αναγράφεται ότι το ακίνητο δεν του επέφερε κανένα εισόδημα και πάντως όχι πέραν της πενταετίας. Αν το ακίνητο του απέφερε εισόδημα, τότε λαμβάνει πιστοποιητικό από την ίδια Δ.Ο.Υ. ότι υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σχετικές με το ακίνητο για την τελευταία δεκαετία και δήλωσε τα εισοδήματα από αυτό, σύμφωνα με το Ν. 2238/94, άρθ. 81.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. του εισοδήματός του, ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο Ε-9 και δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση, λαμβάνει πιστοποιητικό από την Δ.Ο.Υ. του ότι έχει υποβληθεί η δήλωση και έχει συμπεριληφθεί το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και ότι έχει πληρωθεί ο φόρος του, σύμφωνα με το Ν. 2459/97, άρθ. 32.

ΑΝ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΠΡΟΙΚΑ Η ΔΩΡΕΑ, τότε: ι) Αν ο τίτλος έχει εκδοθεί έως την 31.12.1984, για δωρεές εν ζωή, γονικές παροχές και προίκες, απαιτείται αντίγραφο του συμβολαίου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου που το συνέταξε, ότι το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε μέχρι και την 31.12.1984 και ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Για κτήσεις αιτία θανάτου χρειάζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου από όπου να προκύπτει ότι ο θάνατος του δωρητή επήλθε μέχρι και την 31.12.1984, και μία υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου ότι δεν συντρέχει περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. ιι) Αν ο τίτλος κτήσης είναι από την 01.01.1985 και πέρα, απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή προίκας ή δωρεάς ή γονικής παροχής αντίστοιχα, σύμφωνα με το Ν. 118/1973, και το Ν. 2892/2001.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ, ότι για το συγκεκριμένο δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το Ν. 2130/1993. (Ο ιδιοκτήτης προσκομίζει στο Δήμο αντίγραφο τίτλου κτήσεως και τον τελευταίο λογαριασμό την Δ.Ε.Η. του ακινήτου).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟ, όπου ανήκει το ακίνητο, ότι έχει υποβληθεί από τον μεταβιβάζοντα δήλωση ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με το Ν. 1337/1983 και η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε μετά την 25.11.1994, ή δεν κυρώθηκε ακόμα. Σε κάθε πάντως περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το Ν. 1337/1983 και έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής, απαιτείται και βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ακινήτου αυτού σε γη και χρήμα, από την ένταξή του στο σχέδιο πόλης. (Τα παραπάνω απαιτούνται όταν πρόκειται για οικόπεδο με ή χωρίς κτίσματα).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/84, ότι ο μεταβιβάζων δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2084/92 και Απόφασης Υπουργού Εργασίας Φ21/116/ΦΕΚ 839/10-7-00. Σε περίπτωση που υπάγεται, λαμβάνει βεβαίωση μη οφειλής- ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου ΙΚΑ σε περίπτωση που ο μεταβιβάζων είναι έμπορας, συμμετέχει σε επιχείρηση, είναι ιδιοκτήτης νεόδμητου κτίσματος και σε άλλες περιπτώσεις, που ορίζει ο Νόμος.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση του Ν. 2308/85 για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή κτηματογραφικό απόσπασμα σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΟΣ, ότι τα κτίσματα του ακινήτου έχουν ανεγερθεί πριν από τις 14/03/1983 (Ν. 1337/1983). Σε περίπτωση έκδοσής της άδειας ανέγερσης μετά την 14/03/1983, και ως την έναρξη ισχύος του Ν. 1577/1985, λαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής. Σε περίπτωση έκδοσης της άδειας μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 1577/1985, λαμβάνει επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και υπογράφει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Ν. 1577/1985. (αρμόδια υπηρεσία - Πολεοδομία)

ΑΔΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΗ σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή (ν> 1892/1990, αρθ. 29).

Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο κείμενο εντός περιοχής όπου λειτουργεί ο Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) απαιτείται βεβαίωση αρμόδιου γραφείου του Τ.Ο.Ε.Β. ότι δεν οφείλονται εισφορές αρδευτικών τελών.

και αφου υπαρχει αυτη η ιδιαιτεροτητα για πρωην δασικη εκταση καλον ειναι και μια βολτα στην αρμοδιο δασικη υπηρεσια.

Edited by pao

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.