Jump to content

Μετοχοι και μελη στο ΔΣ


Recommended Posts

Οι μέτοχοι οι οποιοι ειναι και μελη του ΔΣ εχουν κόψει ΑΠΥ υπηρεσιες συμβουλου επιχειρησεων και τεχνικης υποστήριξης. Σε αυτους τους δυο μετοχους δεν εχει η ΑΕ κανει καποια αλλη συμβαση και βεβαια δεν είναι στο ΙΚΑ. Τις αποδειξεις αυτες τις εχουν κοψει 31/12/2002. Φόρο η ΑΕ δεν εχει πληρωσει γιαυτες τις αμοιβες.

α) Τι γινεται σε αυτην την περιπτωση;

β) Μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι ελεύθεροι επαγγελματιες και η παρακράτηση να είναι 20%;

γ) Επειδη ειναι και μετοχοι μηπως δεν χρειαζεται να γινει παρακράτηση;

Ευχαριστω πολύ εκ των προτερων

Link to comment
Share on other sites

Αγαπητέ φίλε,

Καλό είναι πριν κάνετε μία ερώτηση, είναι να βλέπετε στο αρχείο συζητήσεων αν έχει δωθεί μία απάντηση στο ερώτημά σας, δέστε το παρακάτω :

"θα σε παρακαλέσω να βρεις προηγούμενο θέμα, στο οποίο με τον BARRACUDA είχε γίνει διεξοδική ανάλυση του θέματος, σου δίνω και τα παρακάτω, γιατι όπως αναφέρεις το γεγονός, δεν είναι μια " απλή" περίπτωση αμοιβής διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. και πρόσθετες αμοιβές ( εκτός μισθού ) διεθυντών, στο οποίο παρακρατείται φόρος 35% με εξάντηση της φορολογικής υποχρέωσης ( άρθρο 54 παρ. 4 Ν.2238/1994), το οποίο και αποδίδεται μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα, στον οποίο έγινε η απόδοση του ποσού.

Αμοιβές μελών Δ.Σ. βάσει ειδικής σχέσης εργασίας

................................................................................

............

το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από μελέτη του κου Μίχου, που είχε δημοσιευθεί στο "ΕΨΙΛΟΝ7"

................................................................................

..............

"Συμβαίνει πολλές φορές στην πράξη μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών να παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες εκφεύγουν από τη φύση των υπηρεσιών διοίκησης που τα μέλη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στην Α.Ε. βάσει του Ν.2190/20 ή του Καταστατικού. λ.χ. μέλος του Δ.Σ. Α.Ε. παρέχει σ΄αυτήν υπηρεσίες τεχνικού διευθυντή παραγωγής, ή διευθυντή πωλήσεων ή μηχανικού κ.λ.π.

Έτσι Ανώνυμες Εταιρίες αντί να αναθέτουν κάποια υπηρεσία σε κάποιον τρίτο συμπράττονται με κάποιο μέλος του Δ.Σ. τους το οποίο έχει τα προσόντα που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση που αναφέρεται στην υπηρεσία αυτή.

Νομιμοποίηση σύμβασης ειδικής σχέσης εργασίας με μέλος Δ.Σ.

Από πλευράς εμπορικής νομοθεσίας (Ν.2190/20) για να είναι νόμιμη μια τέτοια σύμβαση ειδικής σχέσης εργασίας θα πρέπει κατ΄αρχάς να υπάρχει σχετική άδεια από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 2 του Ν.2190/20 που σχετικά αναφέρει:

¨Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου¨.

Παρατηρούμε ότι από το κείμενο της σχετικής διάταξης προκύπτει ότι δεν αρκεί η έγκριση απλώς από την πλειοψηφία των μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αλλά απαιτείται να μην υπάρχει αντίρρηση από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/3 του παρισταμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την λήψη τέτοιας απόφασης περί την έγκριση της σύμβασης με μέλος του Δ.Σ.

Αφού ληφθεί λοιπόν τέτοια απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εν συνεχεία το Δ.Σ. προχωρεί στην σύμβαση της σχετικής ανάθεσης υπηρεσίας με το μέλος του Δ.Σ. Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να είναι σαφής, δηλαδή να καθορίζει το είδος της υπηρεσίας, το χρόνο παροχής της, καθώς και τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.2190/20 τέτοιου είδους αμοιβές θα πρέπει να εγκρίνονται και εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την καταβολή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Ο όρος ειδική απόφαση σημαίνει ότι δεν αρκεί αόριστη απόφαση περί της καταβολής των αμοιβών αυτών στα μέλη του Δ.Σ. αλλά θα πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα μέλη που έλαβαν τέτοιου είδους αμοιβές καθώς και το ύψος της αμοιβής κατά δικαιούχο.

Υπόδειγμα απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για καταβολές αμοιβών βάσει ειδικών σχέσεων εργασίας:

Θέμα .........: Κατόπιν ψηφοφορίας σχετικής με το θέμα εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής για το έτος 1999 στο μέλος του Δ.Σ. κο Ιωάννη Ιωάννου συνολικού ποσού δρχ. 6.000.000 για υπηρεσίες τεχνικού διευθυντού παραγωγής που προσέφερε ο εν λόγω κατόπιν της σχετικής συναφθείσας ειδικής σχέσης (σύμβασης) εργασίας. Επίσης εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής για το έτος 1999 στο μέλος του Δ.Σ. κο Βασίλειο Βασιλείου συνολικού ποσού δρχ. 5.000.000 για υπηρεσίες μηχανικού παραγωγής που προσέφερε ο εν λόγω κατόπιν της σχετικής συναφθείσης ειδικής σχέσεως (σύμβασης) εργασίας.

Πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.2190/20 , η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. που καταβάλλεται εξαιτίας τέτοιων συμβάσεων, δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ΄αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νόμος θέτει κάποιους προστατευτικούς φραγμούς για την μειοψηφία θεσπίζοντας περιορισμούς ως προς την σύναψη των συμβάσεων αυτών (δεν πρέπει να αντιταχθούν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση) και ως προς το ύψος των αμοιβών των μελών αυτών (δεν πρέπει να αντιταχθούν στην έγκριση των αμοιβών αυτών μέτοχοι εκπροσωπούντες το 10% του μετοχικού κεφαλαίου).

Και από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας για να θεωρηθεί ότι μια τέτοια δαπάνη (αμοιβή μέλους Δ.Σ.) νόμιμα εκπέσθηκε από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε. θα πρέπει να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία. Επιπλέον αυτών η απόφαση της προέγκρισης της Γ.Σ. για την σύναψη των σχέσεων αυτών θα πρέπει να αναφέρει και το ανώτατο ποσό της αμοιβής που θα λάβει το μέλος του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Εδώ θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των αναγνωστών και να αναφέρουμε ότι πολλές Α.Ε. κάνουν το λάθος με την Τακτική Γενική Συνέλευση αφενός να εγκρίνουν τις αμοιβές που έδωσαν την προηγούμενη χρήση και αφετέρου να προεγκρίνουν τις ειδικές συμβάσεις για την τρέχουσα χρήση. Ως προς την έγκριση των αμοιβών της προηγούμενης χρήσης αυτό είναι και το σωστό, ως προς την προέγκριση όμως των αμοιβών της διανυόμενης χρήσης αυτό δεν είναι σωστό, γιατί το διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία της Γ.Σ. (διάστημα συνήθως έξι μηνών αν λάβουμε υπόψη ότι η Γ.Σ. γίνεται συνήθως προς το τέλος του εξαμήνου από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης) έχουν δοθεί αμοιβές για τις οποίες δεν έχει προεγκριθεί η καταβολή τους. Συνιστάται λοιπόν με την Τακτική Γενική Συνέλευση να προεγκρίνονται οι αμοιβές οι οποίες θα καταβληθούν από την επομένη ημέρα και μέχρι την ημέρα της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Υπόδειγμα προέγκρισης ειδικής σχέσης εργασίας:

(Έστω ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε. συγκλήθηκε στις `30-6`-2000).

Μετά από ψηφοφορία εγκρίνεται με ποσοστό ψήφων υπέρ 80% η σύναψη ειδικής σχέσης εργασίας με το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Ιωάννου για υπηρεσίες τεχνικού Διευθυντή Παραγωγής για το διάστημα `1-7`-2000 έως `30-6`-2001. Το ποσόν της αμοιβής για το εν λόγω διάστημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο των 8.000.000 δρχ.

Η φορολογία των αμοιβών μελών Δ.Σ. βάσει ειδικής σχέσης εργασίας

Η κατηγορία των εισοδημάτων των αμοιβών αυτών κατ΄αρχάς καθορίζεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Δ.Σ. για κύρια ασφάλιση.

Έτσι χαρακτηρίζεται ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. τα οποία είναι ασφαλισμένα για κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και ως εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. τα οποία είναι ασφαλισμένα για κύρια ασφάλιση σε οποιοδήποτε άλλο εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό ταμείο (λ.χ. ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.)

Επίσης σε περίπτωση που στο Δ.Σ. μετέχουν ελεύθεροι επαγγελματίες (φοροτεχνικοί, λογιστές κ.λ.π.) και προσφέρουν υπηρεσίες στην εταιρία πέραν της συμμετοχής τους στο Δ.Σ. για τις οποίες έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (προέγκριση, σύμβαση, έγκριση) και για τις οποίες αμείβονται εκδίδοντας το προβλεπόμενο παραστατικό του Κ.Β.Σ. (ΑΠΥ), οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν για τους δικαιούχους εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

Παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου αμοιβών μελών Δ.Σ.

Η παρακράτηση του φόρου γίνεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το εισόδημα αυτό από τις εν λόγω αμοιβές.

Έτσι στην περίπτωση που οι αμοιβές αυτές αποτελούν για τον δικαιούχο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες η παρακράτηση του φόρου γίνεται όπως και για τους συνήθεις εργαζόμενους της Α.Ε., δηλαδή σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/94 και τα σχετικά αναφερόμενα στο άρθρο αυτό (μειώσεις λόγω τέκνων κ.λ.π.). Επί των αμοιβών αυτών λογίζεται και χαρτόσημο 1,2% που επιβαρύνει εξ΄ημισείας τον εργοδότη και τον εργαζόμενο.

Στην περίπτωση που οι αμοιβές αποτελούν για τον δικαιούχο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις τότε παρακρατείται φόρος με συντελεστή 35% αν η Α.Ε. που καταβάλλει τις αμοιβές έχει μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α., ή με συντελεστή 40% αν η Α.Ε. δεν έχει μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στο καθαρό ποσόν των αμοιβών το οποίο προκύπτει από το συνολικό ποσό μετά την αφαίρεση του παρακρατημένου χαρτοσήμου 1,2% το οποίο επιβαρύνει τον δικαιούχο της αμοιβής καθώς και των εισφορών που καταβάλλει το μέλος στον φορέα ασφάλισής του (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κ.λ.π.).

Στην πράξη η διαδικασία της παρακράτησης γίνεται ως εξής: Το μέλος το οποίο αμείβεται τακτικά ένεκα της συμβάσεως παροχής εργασίας προσκομίζει κάθε μήνα το παραστατικό καταβολής των εισφορών του. Το ποσόν αυτό ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας το αφαιρεί από το συνολικό μηνιαίο ποσό της αμοιβής. Εν συνεχεία αφαιρεί και το ποσόν του χαρτοσήμου και στο απομείναν υπόλοιπο εφαρμόζει τον ισχύοντα συντελεστή παρακράτησης.

Παράδειγμα

Έστω μέλος Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας, η οποία δεν έχει μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α., που είναι ασφαλισμένο για κύρια ασφάλιση στο ΤΑΕ λαμβάνει βάσει ειδικής σχέσης εργασίας μηνιαίως το ποσόν των 400.000 δρχ. για υπηρεσίες Τεχνικού Διευθυντή. Κατά τον μήνα Ιανουάριο προσκόμισε στην εταιρία απόδειξη καταβολής των εισφορών του για τον μήνα αυτό ποσού δρχ. 70.000.

Με βάση τα παραπάνω η παρακράτηση φόρου γίνεται ως εξής:

Μηνιαία ακαθάριστη αμοιβή δρχ. 400.000

Μείον: Παρακράτηση χαρτ/μου (400.000 Χ 1,2%) δρχ. 4.800

δρχ. 395.200

Μείον: Ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου δρχ. 70.000

Καθαρή μηνιαία αμοιβή δρχ. 325.200

Επί συντελεστής παρακράτησης 40%

Παρακρατημένος φόρος δρχ. 130.080

Η ίδια διαδικασία θα γίνεται σε κάθε επόμενο μήνα, ενώ στο τέλος της χρήσεως ο δικαιούχος των αμοιβών θα πρέπει να προσκομίσει την πρωτότυπη βεβαίωση που θα εκδόσει για το σύνολο των καταβληθέντων εντός της χρήσεως εισφορών ο ασφαλιστικός οργανισμός του.

Η παράδοση της πρωτότυπης βεβαίωσης στην εταιρία έχει ως σκοπό το να μην την χρησιμοποιήσει ο δικαιούχος κατά τη σύνταξη της φορολογικής του δήλωσης και να εκπέσει το καταβληθέν για την ασφάλισή του ποσό από τυχόν άλλα φορολογητέα εισοδήματά του.

Τα εισοδήματα της δεύτερης αυτής περίπτωσης για τα οποία έλαβε χώρα παρακράτηση με συντελεστή 35% ή 40% θεωρούνται ως φορολογηθέντα με εξάντληση της υποχρέωσης. Αντίθετα τα εισοδήματα της πρώτης περίπτωσης αφού συναθροισθούν με τυχόν άλλα εισοδήματα του δικαιούχου φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου επί αμοιβών μελών Δ.Σ. ελευθέρων επαγγελματιών αυτή γίνεται με τον ισχύοντα για αυτές τις περιπτώσεις συντελεστή (τώρα 20%). Και τα εισοδήματα της περίπτωσης αυτής φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι οι παρακρατημένοι ως άνω φόροι αποδίδονται με την σχετική προσωρινή δήλωση απόδοσης η οποία υποβάλλεται κάθε δίμηνο ( άρθρο 59 Ν.2238/94 .

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ν.2238/1994 Άρθρο 22

Ν.2238/1994 Άρθρο 23

Ν.2238/1994 Άρθρο 24

Ν.2238/1994 Άρθρο 25

Ν.2238/1994 Άρθρο 26

Ν.2238/1994 Άρθρο 27

Ν.2238/1994 Άρθρο 114

"

Link to comment
Share on other sites

Ο καλός φίλος Στέφανος , πιστεύω ότι σου δίνει μία πολύ αναλυτική απάντηση - πέρα από την προτροπή να δεις αναλυτικά το θέμα που έχει ξανασυζητηθεί και να βγάλεις τα δικά σου συμπεράσματα.

Πέρα όμως από αυτό μπορώ να σου πώ επιγραμματικά και σε γενικές γραμμές , ότι για τις ερωτήσεις σου εκτιμώ τα εξής .

α) σε περίπτωση που δεν ισχύει το β) οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. υπάγονται σε παρακράτηση φόρου 35% ή 40% ανάλογα την Α.Ε.

β) για να "θεωρηθούν" ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να σκούν ένα από τα κατονομαζόμενα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ , άν ισχύει αυτό τότε οφείλεται Φ.Α.Ε.Ε. 20%

γ) Δεν υφίσταται καμία τέτοια περίπτωση

Ενώ λοιπόν για τις αμοιβές αυτές οφείλεται ο ανάλογος φόρος , για να αναγνωριστουν φορολογικά και να εκπαίσουν από τα έσοδα πρέπει να υπάρχει απόφαση της Γ.Σ. , διαφορετικά προστίθενται ώς λογιστικές διαφορές.

Τέλος θα επαναλάβω την προτροπή του Στέφανου , να δείς ανάλογες περιπτώσεις στο ίδιο θέμα , που ήδη έχει εξεταστεί αναλυτικότερα.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...