Jump to content
  • 0

Αμοιβη μετοχου


Guest

Question

Σε μια ΑΕ ένας μέτοχος είναι και στο ΔΣ. Στο τελος του ετους αμοιβεται απο την ΑΕ για καποιες υπηρεσιες που παρεχει. Γιαυτη την αμοιβή η ΑΕ θα πληρωσει φόρο; Αν ναι τι φορο θα πληρωσει;

Επίσης θα ηθελα να μαθω αν η αμοιβη μετοχου εχει φορο.

Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. φορολογούνται με συντελεστή 35%. Ο φόρος παρακρατείται απο την Α.Ε. και αποδίδεται στην Δ.Ο.Υ. ανά δίμηνο. Με την καταβολή αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το μέλος.

Link to post
Share on other sites
  • 0

Αυτή η αμοιβή μπορει να μην θεωρηθεί αμοιβή μελους ΔΣ αλλά μόνο αμοιβή μετόχου;

Το 35% στις αμοιβες ΔΣ από πότε ισχύει;

Link to post
Share on other sites
  • 0

θα σε παρακαλέσω να βρεις προηγούμενο θέμα, στο οποίο με τον BARRACUDA είχε γίνει διεξοδική ανάλυση του θέματος, σου δίνω και τα παρακάτω, γιατι όπως αναφέρεις το γεγονός, δεν είναι μια " απλή" περίπτωση αμοιβής διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. και πρόσθετες αμοιβές ( εκτός μισθού ) διεθυντών, στο οποίο παρακρατείται φόρος 35% με εξάντηση της φορολογικής υποχρέωσης ( άρθρο 54 παρ. 4 Ν.2238/1994), το οποίο και αποδίδεται μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα, στον οποίο έγινε η απόδοση του ποσού.

Αμοιβές μελών Δ.Σ. βάσει ειδικής σχέσης εργασίας

................................................................................

............

το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από μελέτη του κου Μίχου, που είχε δημοσιευθεί στο "ΕΨΙΛΟΝ7"

................................................................................

..............

"Συμβαίνει πολλές φορές στην πράξη μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών να παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες εκφεύγουν από τη φύση των υπηρεσιών διοίκησης που τα μέλη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στην Α.Ε. βάσει του Ν.2190/20 ή του Καταστατικού. λ.χ. μέλος του Δ.Σ. Α.Ε. παρέχει σ΄αυτήν υπηρεσίες τεχνικού διευθυντή παραγωγής, ή διευθυντή πωλήσεων ή μηχανικού κ.λ.π.

Έτσι Ανώνυμες Εταιρίες αντί να αναθέτουν κάποια υπηρεσία σε κάποιον τρίτο συμπράττονται με κάποιο μέλος του Δ.Σ. τους το οποίο έχει τα προσόντα που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση που αναφέρεται στην υπηρεσία αυτή.

Νομιμοποίηση σύμβασης ειδικής σχέσης εργασίας με μέλος Δ.Σ.

Από πλευράς εμπορικής νομοθεσίας (Ν.2190/20) για να είναι νόμιμη μια τέτοια σύμβαση ειδικής σχέσης εργασίας θα πρέπει κατ΄αρχάς να υπάρχει σχετική άδεια από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 23α παρ. 2 του Ν.2190/20 που σχετικά αναφέρει:

¨Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγούμενης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της γενικής συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου¨.

Παρατηρούμε ότι από το κείμενο της σχετικής διάταξης προκύπτει ότι δεν αρκεί η έγκριση απλώς από την πλειοψηφία των μετόχων που παρίστανται στην Γενική Συνέλευση αλλά απαιτείται να μην υπάρχει αντίρρηση από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/3 του παρισταμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία για την λήψη τέτοιας απόφασης περί την έγκριση της σύμβασης με μέλος του Δ.Σ.

Αφού ληφθεί λοιπόν τέτοια απόφαση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων εν συνεχεία το Δ.Σ. προχωρεί στην σύμβαση της σχετικής ανάθεσης υπηρεσίας με το μέλος του Δ.Σ. Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να είναι σαφής, δηλαδή να καθορίζει το είδος της υπηρεσίας, το χρόνο παροχής της, καθώς και τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.2190/20 τέτοιου είδους αμοιβές θα πρέπει να εγκρίνονται και εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την καταβολή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. Ο όρος ειδική απόφαση σημαίνει ότι δεν αρκεί αόριστη απόφαση περί της καταβολής των αμοιβών αυτών στα μέλη του Δ.Σ. αλλά θα πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα μέλη που έλαβαν τέτοιου είδους αμοιβές καθώς και το ύψος της αμοιβής κατά δικαιούχο.

Υπόδειγμα απόφασης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για καταβολές αμοιβών βάσει ειδικών σχέσεων εργασίας:

Θέμα .........: Κατόπιν ψηφοφορίας σχετικής με το θέμα εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής για το έτος 1999 στο μέλος του Δ.Σ. κο Ιωάννη Ιωάννου συνολικού ποσού δρχ. 6.000.000 για υπηρεσίες τεχνικού διευθυντού παραγωγής που προσέφερε ο εν λόγω κατόπιν της σχετικής συναφθείσας ειδικής σχέσης (σύμβασης) εργασίας. Επίσης εγκρίνεται η καταβολή αμοιβής για το έτος 1999 στο μέλος του Δ.Σ. κο Βασίλειο Βασιλείου συνολικού ποσού δρχ. 5.000.000 για υπηρεσίες μηχανικού παραγωγής που προσέφερε ο εν λόγω κατόπιν της σχετικής συναφθείσης ειδικής σχέσεως (σύμβασης) εργασίας.

Πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν.2190/20 , η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. που καταβάλλεται εξαιτίας τέτοιων συμβάσεων, δύναται να μειωθεί υπό του Δικαστηρίου εάν κατ΄αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο νόμος θέτει κάποιους προστατευτικούς φραγμούς για την μειοψηφία θεσπίζοντας περιορισμούς ως προς την σύναψη των συμβάσεων αυτών (δεν πρέπει να αντιταχθούν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση) και ως προς το ύψος των αμοιβών των μελών αυτών (δεν πρέπει να αντιταχθούν στην έγκριση των αμοιβών αυτών μέτοχοι εκπροσωπούντες το 10% του μετοχικού κεφαλαίου).

Και από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας για να θεωρηθεί ότι μια τέτοια δαπάνη (αμοιβή μέλους Δ.Σ.) νόμιμα εκπέσθηκε από τα ακαθάριστα έσοδα της Α.Ε. θα πρέπει να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία. Επιπλέον αυτών η απόφαση της προέγκρισης της Γ.Σ. για την σύναψη των σχέσεων αυτών θα πρέπει να αναφέρει και το ανώτατο ποσό της αμοιβής που θα λάβει το μέλος του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Εδώ θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή των αναγνωστών και να αναφέρουμε ότι πολλές Α.Ε. κάνουν το λάθος με την Τακτική Γενική Συνέλευση αφενός να εγκρίνουν τις αμοιβές που έδωσαν την προηγούμενη χρήση και αφετέρου να προεγκρίνουν τις ειδικές συμβάσεις για την τρέχουσα χρήση. Ως προς την έγκριση των αμοιβών της προηγούμενης χρήσης αυτό είναι και το σωστό, ως προς την προέγκριση όμως των αμοιβών της διανυόμενης χρήσης αυτό δεν είναι σωστό, γιατί το διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία της Γ.Σ. (διάστημα συνήθως έξι μηνών αν λάβουμε υπόψη ότι η Γ.Σ. γίνεται συνήθως προς το τέλος του εξαμήνου από την λήξη της διαχειριστικής χρήσης) έχουν δοθεί αμοιβές για τις οποίες δεν έχει προεγκριθεί η καταβολή τους. Συνιστάται λοιπόν με την Τακτική Γενική Συνέλευση να προεγκρίνονται οι αμοιβές οι οποίες θα καταβληθούν από την επομένη ημέρα και μέχρι την ημέρα της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

Υπόδειγμα προέγκρισης ειδικής σχέσης εργασίας:

(Έστω ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση Α.Ε. συγκλήθηκε στις `30-6`-2000).

Μετά από ψηφοφορία εγκρίνεται με ποσοστό ψήφων υπέρ 80% η σύναψη ειδικής σχέσης εργασίας με το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννη Ιωάννου για υπηρεσίες τεχνικού Διευθυντή Παραγωγής για το διάστημα `1-7`-2000 έως `30-6`-2001. Το ποσόν της αμοιβής για το εν λόγω διάστημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο των 8.000.000 δρχ.

Η φορολογία των αμοιβών μελών Δ.Σ. βάσει ειδικής σχέσης εργασίας

Η κατηγορία των εισοδημάτων των αμοιβών αυτών κατ΄αρχάς καθορίζεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Δ.Σ. για κύρια ασφάλιση.

Έτσι χαρακτηρίζεται ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. τα οποία είναι ασφαλισμένα για κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και ως εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων η αμοιβή των μελών του Δ.Σ. τα οποία είναι ασφαλισμένα για κύρια ασφάλιση σε οποιοδήποτε άλλο εκτός του ΙΚΑ ασφαλιστικό ταμείο (λ.χ. ΤΑΕ, ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.)

Επίσης σε περίπτωση που στο Δ.Σ. μετέχουν ελεύθεροι επαγγελματίες (φοροτεχνικοί, λογιστές κ.λ.π.) και προσφέρουν υπηρεσίες στην εταιρία πέραν της συμμετοχής τους στο Δ.Σ. για τις οποίες έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (προέγκριση, σύμβαση, έγκριση) και για τις οποίες αμείβονται εκδίδοντας το προβλεπόμενο παραστατικό του Κ.Β.Σ. (ΑΠΥ), οι αμοιβές αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν για τους δικαιούχους εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα.

Παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου αμοιβών μελών Δ.Σ.

Η παρακράτηση του φόρου γίνεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το εισόδημα αυτό από τις εν λόγω αμοιβές.

Έτσι στην περίπτωση που οι αμοιβές αυτές αποτελούν για τον δικαιούχο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες η παρακράτηση του φόρου γίνεται όπως και για τους συνήθεις εργαζόμενους της Α.Ε., δηλαδή σύμφωνα με την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/94 και τα σχετικά αναφερόμενα στο άρθρο αυτό (μειώσεις λόγω τέκνων κ.λ.π.). Επί των αμοιβών αυτών λογίζεται και χαρτόσημο 1,2% που επιβαρύνει εξ΄ημισείας τον εργοδότη και τον εργαζόμενο.

Στην περίπτωση που οι αμοιβές αποτελούν για τον δικαιούχο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις τότε παρακρατείται φόρος με συντελεστή 35% αν η Α.Ε. που καταβάλλει τις αμοιβές έχει μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α., ή με συντελεστή 40% αν η Α.Ε. δεν έχει μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στο καθαρό ποσόν των αμοιβών το οποίο προκύπτει από το συνολικό ποσό μετά την αφαίρεση του παρακρατημένου χαρτοσήμου 1,2% το οποίο επιβαρύνει τον δικαιούχο της αμοιβής καθώς και των εισφορών που καταβάλλει το μέλος στον φορέα ασφάλισής του (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κ.λ.π.).

Στην πράξη η διαδικασία της παρακράτησης γίνεται ως εξής: Το μέλος το οποίο αμείβεται τακτικά ένεκα της συμβάσεως παροχής εργασίας προσκομίζει κάθε μήνα το παραστατικό καταβολής των εισφορών του. Το ποσόν αυτό ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας το αφαιρεί από το συνολικό μηνιαίο ποσό της αμοιβής. Εν συνεχεία αφαιρεί και το ποσόν του χαρτοσήμου και στο απομείναν υπόλοιπο εφαρμόζει τον ισχύοντα συντελεστή παρακράτησης.

Παράδειγμα

Έστω μέλος Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας, η οποία δεν έχει μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α., που είναι ασφαλισμένο για κύρια ασφάλιση στο ΤΑΕ λαμβάνει βάσει ειδικής σχέσης εργασίας μηνιαίως το ποσόν των 400.000 δρχ. για υπηρεσίες Τεχνικού Διευθυντή. Κατά τον μήνα Ιανουάριο προσκόμισε στην εταιρία απόδειξη καταβολής των εισφορών του για τον μήνα αυτό ποσού δρχ. 70.000.

Με βάση τα παραπάνω η παρακράτηση φόρου γίνεται ως εξής:

Μηνιαία ακαθάριστη αμοιβή δρχ. 400.000

Μείον: Παρακράτηση χαρτ/μου (400.000 Χ 1,2%) δρχ. 4.800

δρχ. 395.200

Μείον: Ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου δρχ. 70.000

Καθαρή μηνιαία αμοιβή δρχ. 325.200

Επί συντελεστής παρακράτησης 40%

Παρακρατημένος φόρος δρχ. 130.080

Η ίδια διαδικασία θα γίνεται σε κάθε επόμενο μήνα, ενώ στο τέλος της χρήσεως ο δικαιούχος των αμοιβών θα πρέπει να προσκομίσει την πρωτότυπη βεβαίωση που θα εκδόσει για το σύνολο των καταβληθέντων εντός της χρήσεως εισφορών ο ασφαλιστικός οργανισμός του.

Η παράδοση της πρωτότυπης βεβαίωσης στην εταιρία έχει ως σκοπό το να μην την χρησιμοποιήσει ο δικαιούχος κατά τη σύνταξη της φορολογικής του δήλωσης και να εκπέσει το καταβληθέν για την ασφάλισή του ποσό από τυχόν άλλα φορολογητέα εισοδήματά του.

Τα εισοδήματα της δεύτερης αυτής περίπτωσης για τα οποία έλαβε χώρα παρακράτηση με συντελεστή 35% ή 40% θεωρούνται ως φορολογηθέντα με εξάντληση της υποχρέωσης. Αντίθετα τα εισοδήματα της πρώτης περίπτωσης αφού συναθροισθούν με τυχόν άλλα εισοδήματα του δικαιούχου φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Όσον αφορά την παρακράτηση φόρου επί αμοιβών μελών Δ.Σ. ελευθέρων επαγγελματιών αυτή γίνεται με τον ισχύοντα για αυτές τις περιπτώσεις συντελεστή (τώρα 20%). Και τα εισοδήματα της περίπτωσης αυτής φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι οι παρακρατημένοι ως άνω φόροι αποδίδονται με την σχετική προσωρινή δήλωση απόδοσης η οποία υποβάλλεται κάθε δίμηνο ( άρθρο 59 Ν.2238/94 .

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ν.2238/1994 Άρθρο 22

Ν.2238/1994 Άρθρο 23

Ν.2238/1994 Άρθρο 24

Ν.2238/1994 Άρθρο 25

Ν.2238/1994 Άρθρο 26

Ν.2238/1994 Άρθρο 27

Ν.2238/1994 Άρθρο 114

"

Link to post
Share on other sites
  • 0

σου δίνω και το πρώτο μέρος της μελέτης του κυρίου Μίχου, μήπως και αν το ποσό στο οποίο αναφέρεσαι είναι από τα κέρδη της χρήσεως, πάντως ότι και να είναι, θέλει οπωσδήποτε προέγκριση από την Γενική Συνέλευση και μετά την ολοκλήρωση νεά Γενική Συνέλευση η οποία και θα εγκρίνει της δαπάνες που έγιναν, αν δεν γίνουν οι Γενικές Συνελεύσεις ο έλεγχος δεν αναγνωρίζει τίποτα.

"ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Ως γνωστό η διοίκηση των Ανωνύμων εταιριών ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν συνδέονται με την Α.Ε. με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι σχέσεις μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και της Α.Ε. καθορίζονται από το Ν.2190/1920 και από το καταστατικό της Α.Ε.

Τα σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. καθορίζονται από τα άρθρα 18 19 20 21 22 , 23 , 24 του Ν.2190/20 .

Σε γενικές γραμμές τα άρθρα αυτά καθορίζουν τα παρακάτω:

- για την εκπροσώπηση της Α.Ε., για τον διορισμό και την ανάκληση των μελών του Δ.Σ.

- για τη θητεία των μελών.

- για τον τόπο και τη συχνότητα των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

- για τα θέματα απαρτίας, λήψης αποφάσεων και αντιπροσώπευσης των μελών Δ.Σ.

- για την ευθύνη του Δ.Σ.

- για τις συμβάσεις, αμοιβές και γενικά τις σχέσεις μεταξύ Α.Ε. και Δ.Σ.

Μέσα στα πλαίσια των σχέσεων Α.Ε. και μελών Δ.Σ. περιλαμβάνονται και οι αμοιβές του Δ.Σ. Κατ΄αρχάς η Α.Ε. δεν υποχρεούται στην παροχή αμοιβών προς τα μέλη της γιατί η σχέση μελών Δ.Σ. προς την εταιρία είναι καθαρά σχέση διοίκησης - αντιπροσώπευσης. Δεν αποκλείεται όμως, μάλιστα δε προβλέπεται από το Νόμο, η παροχή αμοιβών στα μέλη.

Οι προβλεπόμενες από το Νόμο αμοιβές των μελών Δ.Σ. διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Σε αμοιβές από ποσοστά κερδών της Α.Ε.

β. Αμοιβές για έξοδα παραστάσεως.

γ. Εκτός μισθού αμοιβές μελών Δ.Σ.

δ. Αμοιβές λόγω σύναψης ειδικών σχέσεων εργασίας.

Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΩΝ

Οι αμοιβές αυτές προβλέπονται από το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2190/1920 το οποίο καθορίζει:

¨Πάσα επί των κερδών χορηγούμενη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτούμενου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσον τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου¨.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν καθορίζονται επακριβώς τα ποσά που μπορούν να λάβουν τα μέλη του Δ.Σ. σαν αμοιβή από τα κέρδη της χρήσεως, πλην όμως καθορίζονται οι προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν στη σειρά της διάθεσης των κερδών της Α.Ε. Για να εξετάσουμε επακριβώς τη σειρά με την οποία διατίθενται τα κέρδη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν.2190/20 αλλά και άλλες διατάξεις του Ν.2190/20 καθώς και διατάξεις άλλων σχετικών με τη διάθεση κερδών νόμων.

Πρώτα - πρώτα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.2190/20 σύμφωνα με τις οποίες κάθε διανομή κερδών πρέπει να λάβει χώρα μετά την αφαίρεση τυχόν ζημιών προηγουμένων χρήσεων και εταιρικών βαρών.

Συνεπώς πρέπει τα κέρδη της χρήσεως να μειωθούν δηλαδή να διατεθούν για την απαλειφή των ζημιών προηγουμένων χρήσεων οι οποίες εμφανίζονται στα βιβλία.

Σαν ζημία τέτοια θεωρούνται και οι χρεωστικές διαφορές φορολογικού ελέγχου οι οποίες επιβλήθηκαν μετά από φορολογικό έλεγχο και εμφανίζονται στα βιβλία.

Εν συνεχεία θα πρέπει να καλυφθούν τα εταιρικά βάρη.

Ως εταιρικά βάρη θεωρούνται ο φόρος εισοδήματος των κερδών της χρήσεως και οι διάφοροι φόροι μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος (λ.χ. Φ.Μ.Α.Π.).

Κατόπιν αυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να διατεθεί το 1/20 των κερδών που θα έχουν απομείνει (καθαρά κέρδη χρήσεως - ζημίες προηγουμένων χρήσεων - φόροι εισοδήματος και λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι) για το σχηματισμό του Τακτικού Αποθεματικού. Ο σχηματισμός αυτός παύει να είναι υποχρεωτικός όταν το Τακτικό Αποθεματικό φθάσει σε ύψος το 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Ακολούθως διατίθεται το προβλεπόμενο ποσό για τη διανομή πρώτου μερίσματος. Από την ισχύουσα νομοθεσία ο υπολογισμός του πρώτου μερίσματος προβλέπεται ότι γίνεται με βάση έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

ι. Με βάση το άρθρο 45 του Ν.2190/20 .

Με βάση την παραπάνω διάταξη το πρώτο μέρισμα υπολογίζεται με ποσοστό 6% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

ιι. Με βάση το άρθρο 1 του Ν.876/79 .

Με βάση την διάταξη αυτή το μέρισμα ανέρχεται σε 35% των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω αναγραφομένων ζημιών και εταιρικών βαρών καθώς και του Τακτικού Αποθεματικού.

Η Α.Ε. υποχρεούται να διανείμει το μεγαλύτερο πρώτο μέρισμα που προκύπτει ακολουθώντας τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.

Εδώ πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον το μέρισμα που προκύπτει με τον τρόπο της δεύτερης περίπτωσης είναι μεγαλύτερο από αυτό της πρώτης τότε μπορεί να διανεμηθεί το της πρώτης αν αποφασίσει προς τούτο η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Μικρότερο μέρισμα από αυτό της πρώτης περίπτωσης διανέμεται ή ακόμη δεν διανέμεται καθόλου πρώτο μέρισμα μόνο στην περίπτωση που αποφασίσει για κάτι τέτοιο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία (100%) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σχηματικά λοιπόν η σειρά της διαθέσεως των κερδών της χρήσεως έχει ως εξής:

Καθαρά κέρδη χρήσεως

δρχ. ..................

Μείον:

Ζημίες προηγ. χρήσεων

δρχ. ..................

Μείον:

Φόρος εισοδήματος χρήσεως

δρχ. ..................

Μείον:

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο

Μείον:

λειτουργικό κόστος φόροι

Τακτικό Αποθεματικό

δρχ. ..................

δρχ. ..................

Μείον:

Πρώτο μέρισμα

δρχ. ..................

Υπόλοιπο

Α

Συμπερασματικά λοιπόν το ποσό των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που θα διατεθεί από τα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ύψος του υπολοίπου Α.

Περαιτέρω από το Νόμο δεν καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης στα μέλη των κερδών. Δηλαδή τα κέρδη μπορούν να διατεθούν σε ορισμένα μόνο μέλη του Δ.Σ. και όχι στο σύνολο αυτών, και άλλα μέλη μπορούν να λάβουν πολύ μεγαλύτερες αμοιβές σε σχέση με κάποια άλλα κλπ.

Η διαδικασία της διάθεσης των κερδών στα μέλη γίνεται ως εξής:

- Πρώτα γίνεται η πρόταση από το ίδιο το Δ.Σ.

- Επακολουθεί η έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ισχύει δηλαδή ότι γενικά ισχύει για το σύνολο της διάθεσης των κερδών.

Φορολογία αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβάλλονται από τα κέρδη της χρήσεως.

Οι αμοιβές αυτές δεν φορολογούνται περαιτέρω επειδή δίδονται από τα κέρδη της Α.Ε. μετά την αφαίρεση από τα συνολικά κέρδη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος του Νομικού Προσώπου. Με την αφαίρεση αυτή θεωρείται ότι έχει επέλθει εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για το σύνολο των διανεμομένων κερδών στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ.

Οι αμοιβές αυτές των μελών του Δ.Σ. αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος εγκρίσεως του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση. Ισχύει δηλαδή εδώ ότι ισχύει και για τα διανεμόμενα μερίσματα.

Χαρτόσημο αμοιβών μελών Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15ε του Κ.Ν.Τ.Χ. οι αμοιβές αυτές υπόκεινται σε χαρτόσημο 1% πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί των τελών χαρτοσήμου.

Το χαρτόσημο αυτό αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως με την οποία εγκρίνεται η διάθεση των κερδών.

Παράδειγμα

Έστω η Α.Ε. ¨Χ¨ με μετοχές μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α. με Μ.Κ. 100.000.000 και σύνολον καθαρών κερδών για τη χρήση 1999 δρχ. 100.000.000. Επιπλέον από τα βιβλία της εταιρίας προκύπτουν τα παρακάτω:

- Ο λογ/σμός 42.04 ¨Διαφορές φορολογικού ελέγχου¨ την 31.12.1999 παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο εκ δρχ. 18.000.000.

- Οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι ανέρχονται για τη χρήση 1999 στο ποσό των 2.000.000 δρχ.

- Το Τακτικό Αποθεματικό ανερχόταν σε 15.000.000 δρχ.

Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. προτίθεται όπως προτείνει προς την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω:

- Να σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό Αποθεματικό.

- Να διανεμηθεί το κατά νόμο πρώτο μέρισμα.

Επίσης πλέον των άλλων πρέπει να γίνει γνωστό ότι η εταιρία πρόκειται να αναμορφώσει τα φορολογητέα της κέρδη με την προσθήκη λογιστικών διαφορών ύψους δρχ. 10.000.000.

Αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω ζητείται να προσδιορισθεί το υπόλοιπο κερδών από το οποίο μπορεί να διανεμηθούν στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβές από ποσοστά.

ΛΥΣΗ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Καθαρά κέρδη χρήσεως

δρχ. 100.000.000

Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου

δρχ. 18.000.000

Υπόλοιπο

δρχ. 82.000.000

Μείον: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό

κόστος φόροι

δρχ. 2.000.000

Υπόλοιπο

δρχ. 80.000.000

Μείον: Αναλογών φόρος (80.000.000 Χ 40%)

δρχ. 32.000.000

Υπόλοιπο

δρχ. 48.000.000

Τακτικό Αποθεματικό (48.000.000 Χ 5%)

δρχ. 2.400.000

Σημείωση: Ο σχηματισμός του Τ.Α. είναι υποχρεωτικός επειδή μετά από τον σχηματισμό και από τα κέρδη της χρήσεως το Τ.Α. διαμορφώνεται σε 17.400.000 δρχ. ποσό που υπολείπεται του 1/3 του Κεφαλαίου της εταιρίας.

(100.000.000 Χ 1/3 = 33.333.334 δρχ.).

2. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

α. Σύμφωνα με άρθρο 45 Ν.2190/20

Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

δρχ. 100.000.000

Επί συντελεστής πρώτου Μερίσματος

6%

δρχ. 6.000.000

Μείον: Αναλογών φόρος (6.000.000 Χ 40%)

δρχ. 2.400.000

Καθαρό πρώτο Μέρισμα

δρχ. 3.600.000

Σημείωση: Η αφαίρεση του αναλογούντος φόρου καθιερώθηκε μετά την ισχύ του Ν.2065/92 οι διατάξεις του οποίου προβλέπουν την φορολόγηση του συνόλου των κερδών της Α.Ε. στο όνομα του νομικού προσώπου. Συνεπώς λοιπόν το καθαρό πρώτο μέρισμα που θα λάβουν οι μέτοχοι θα προέλθει μετά από την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

β. Σύμφωνα με άρθρο 1 Ν.876/79 .

Υπόλοιπο κερδών μετά τις αφαιρέσεις

ζημιών και εταιρικών βαρών (ως άνω 1)

δρχ. 48.000.000

Μείον: Τακτικό Αποθεματικό

Πλέον: Αναλογών φόρος Τ.Α.

δρχ. 2.400.000

(2.400.000 Χ 40/60) δρχ. 1.600.000

δρχ. 4.000.000

Υπόλοιπο

δρχ. 44.000.000

Επί συντελεστής Α΄ μερίσματος

35%

Πρώτο μέρισμα

δρχ. 15.400.000

Συνεπώς θα διανεμηθεί ως μεγαλύτερο το πρώτο μέρισμα της δεύτερης περίπτωσης εκ δρχ. 15.400.000.

3. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Καθαρά κέρδη χρήσεως

δρχ. 100.000.000

Πλέον: Λογιστικές διαφορές

δρχ. 10.000.000

Φορολογητέα κέρδη

δρχ. 110.000.000

Φόρος εισοδήματος (110.000.000 Χ 40%)

δρχ. 44.000.000

4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ

Καθαρά κέρδη χρήσεως

δρχ. 100.000.000

Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου

προηγουμένων χρήσεων

δρχ. 18.000.000

δρχ. 82.000.000

Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος

δρχ. 44.000.000

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι

στο Λ.Κ. φόροι δρχ. 2.000.000

δρχ. 46.000.000

δρχ. 36.000.000

Μείον: Τακτικό Αποθεματικό

δρχ. 2.400.000

Πρώτο μέρισμα δρχ.15.400.000 δρχ.

17.800.000

Υπόλοιπο κερδών

δρχ. 18.200.000

Συνεπώς το υπόλοπο των κερδών μέχρι του οποίου μπορεί να ανέλθουν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. τις οποίες θα προτείνει αυτό προς τη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 18.200.000 δρχ.

Έστω το Δ.Σ. το οποίο απαρτίζεται από τους:

¨Α¨ Πρόεδρος του Δ.Σ.

¨Β¨ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

¨Γ¨ Διευθύνων Σύμβουλος

¨Δ¨ Μέλος και

¨Ε¨ Μέλος

αποφασίζει κατά τη συνεδρίαση της `25-4`-2000 μεταξύ των άλλων (έγκριση οικονομικών καταστάσεων, έγκριση έκθεσης Δ.Σ.) όπως πλέον των διανεμομένων υπό τύπον πρώτου μερίσματος εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση όπως διανεμηθούν στα μέλη του Δ.Σ. οι παρακάτω αμοιβές:

στον ¨Α¨ δρχ. 4.000.000

στον ¨Β¨ δρχ. 2.000.000

στον ¨Γ¨ δρχ. 4.000.000

Για την τελευταία αυτή περίπτωση της διανομής η εγγραφή που γίνεται είναι η εξής:

Χρέωση

88.99 Κέρδη προς διάθεση

10.000.000

Πίστωση

53.08

Δικαιούχοι αμοιβών

¨Α¨

4.000.000

¨Β¨

2.000.000

¨Γ¨

4.000.000

Έστω ότι η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στις `30-6`-2000 εγκρίνει την προταθείσα ως άνω διανομή κερδών.

Μετά την έγκριση αυτή η Α.Ε. μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να καταβάλει τις αμοιβές αυτές στα δικαιούχα μέλη του Δ.Σ. αφού όμως πρώτα παρακρατήσει το αναλογούν χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ, 1,2%.

Η εγγραφή που γίνεται για την παρακράτηση αυτή είναι η εξής:

Χρέωση

53.08

Δικαιούχοι αμοιβών

¨Α¨

48.000

¨Β¨

24.000

¨Γ¨

48.000

Πίστωση 54.09

120.000

Λοιποί φόροι - τέλη

Το χαρτόσημο αυτό πλέον ΟΓΑ εκ δρχ. 120.000 πρέπει να αποδοθεί στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 2 μηνών από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δηλαδή το αργότερο μέχρι `30-8`-2000.

Για τους δικαιούχους οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από κινητές αξίες για το οποίο έχει επέλθει εξάντληση της φορολογίας επειδή οι αμοιβές αυτές δίδονται μετά την φορολόγηση του Νομικού Προσώπου. Ως χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος έγκρισης του Ισολογισμού δηλαδή το 2000. Συνεπώς τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν από τους δικαιούχους με βάση τις σχετικές βεβαιώσεις που θα τους χορηγηθούν από την Α.Ε. με τις δηλώσεις τους φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001. Η δήλωση των εισοδημάτων αυτών λόγω της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης περισσότερο έχει σκοπό την κάλυψη τεκμηρίων της χρήσεως ή τεκμηρίων που θα προκύψουν σε επόμενες χρήσεις.

ΜΕΡΟΣ Β’

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ν.2238/1994 Άρθρο 22

Ν.2238/1994 Άρθρο 23

Ν.2238/1994 Άρθρο 24

Ν.2238/1994 Άρθρο 25

Ν.2238/1994 Άρθρο 26

Ν.2238/1994 Άρθρο 27

Ν.2238/1994 Άρθρο 114 "

Με εκτίμηση,

Στέφανος

Link to post
Share on other sites
  • 0

Οι μέτοχοι οι οποιοι ειναι και μελη του ΔΣ εχουν κόψει ΑΠΥ υπηρεσιες συμβουλου επιχειρησεων και τεχνικης υποστήριξης. Σε αυτους τους δυο μετοχους δεν εχει η ΑΕ κανει καποια αλλη συμβαση και βεβαια δεν είναι στο ΙΚΑ. Τις αποδειξεις αυτες τις εχουν κοψει 31/12/2002. Φόρο η ΑΕ δεν εχει πληρωσει γιαυτες τις αμοιβες.

Τι γινεται σε αυτην την περιπτωση;

Ευχαριστω πολύ εκ των προτερων

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...