Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
Guest

Πληρωμή Υπεραξίας επιχείρησης.

Question

Guest

Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης σέ άλλο πρόσωπο.

Τό ποσό τής υπεραξίας τής μεταβιβαζόμενης επιχείρησης ποιός είναι υποχρεωμένος νά τήν καταβάλει στήν Εφορία, ο πωλητής ή ο νέος αγοραστής ;

Τό διπλότυπο είσπραξης τής Δ.Ο.Υ. ποιόν θά αναγράφει στό όνομα τού καταθέτη ;

Σάς ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

14 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Guest BARRACUDA
Και αν για κάποιο λόγο δεν τον καταβάλει ο πωλητής τότε ο ΔΟΥ τον αναζητά από τον αγοραστή.

Εχω την εντύπωση ότι το παραπάνω ισχύει - Αρθρο 13 - για την περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου , και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης τότε το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται.

Τα άυλα στοιχεία - επωνυμία , αέρας , σήμα κλπ - λογίζονται ώς περιουσιακό στοιχείο ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αρθρο 13

Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος

από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:

α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση:

αα) Ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

...

Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από

τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και

εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται.

------------------------------------------------------

Η επιχείρηση είναι μία και μεταβιβάζεται σαν σύνολο. Αρα, πιστεύω ότι η συνυπευθυνότητα υπάρχει.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest BARRACUDA

Δεν διαφωνώ φίλε ΑΛΕΚΟ στο θέμα ότι λογίζεται ώς εισόδημα και φορολογείται ο αέρας κλπ.

Λογίζεται όμως ώς περιουσιακό στοιχείο ??

Εάν δεν λογίζεται , τότε δεν τίθεται θέμα συνυπευθηνότητας για τον αέρα κλπ , παρά μόνο για τα περιουσιακά - εμπράγματα ? - στοιχεία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εννοια του πάγιου ενεργητικού και κατηγορίες περιουσιακών

στοιχείων που περιλαμβάνονται σ'αυτό.

Στην ομάδα του πάγιου ενεργητικού περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία

(αγαθά, αξίες, δικαιώματα), τα οποία προορίζονται να παραμείνουν στην

οικονομική μονάδα, συνήθως με την ίδια μορφή, για περισσότερα του ενός έτη,

καθώς και τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Κύριο

χαρακτηριστικό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι το ότι έχουν ταχύτητα

κυκλοφορίας μικρότερη της μονάδας.

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων:

1.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ή υλικά πάγια στοιχεία.

1.2. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άϋλα πάγια στοιχεία.

1.3. Εξοδα πολυετούς αποσβέσεως.

1.4. Συμμετοχές.

1.5. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

------------

1.2. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άϋλα πάγια στοιχεία

Είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά, τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως, αποκτώνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική

μονάδα ως ενιαίο σύνολο. Τα άϋλα αυτά οικονομικά αγαθά διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- Δικαιώματα, όπως, π. χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μποροβιομηχανικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία.

- Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, οι οποίες δεν προστατεύονται από τη νομοθεσία ως δικαιώματα, όπως, π.χ. η πελατεία, η φήμη, η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας, η ειδίκευση στην παραγωγή ορισμένων αγαθών.

Δηλαδή στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, την έννοια του γνωστού όρου Υπεραξία ή Φήμη και πελατεία (Goodwill, Fonds de Commerce) της οικονομικής μονάδας και τα οποία της προσδίδουν, όταν αυτή λειτουργεί παραγωγικά, συνολική αξία μεγαλύτερη από

εκείνη που προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων.

Τα άϋλα πάγια στοιχεία, τα οποία η οικονομική μονάδα αποκτά από τρίτους,

παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 16.00 έως και 16.05 και καταχωρούνται

σ'αυτούς με την αξία κτήσεώς τους, η οποία αποτελείται από το ποσό που

καταβλήθηκε στους τρίτους και από τα τυχόν ειδικά έξοδα αποκτήσεως (δικηγορικές

αμοιβές, συμβολαιογραφικά, κ.λ.π.). Οταν στους τρίτους, πέραν του εφάπαξ ποσού,

καταβάλλεται ετησίως και κάποιο ποσό (Royalties), το οποίο υπολογίζεται με βάση

το όφελος από την εκμετάλλευση του άϋλου στοιχείου, το ποσό αυτό βαρύνει τα

έξοδα εκμεταλλεύσεως και καταχωρείται στο λογαριασμό 61.98.00.

Τα άϋλα πάγια στοιχεία, τα οποία δημιουργούνται από την ίδια την οικονομική

μονάδα, δεν απεικονίζονται λογιστικά, εκτός εάν για τη δημιουργία τους

πραγματοποιήθηκαν έξοδα, τα οποία υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση, οπότε τα

ποσά αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν την αξία κτήσεως του άϋλου πάγιου στοιχείου.

Και αυτά τα πάγια στοιχεία παρακολουθούνται στους λογαριασμούς της αμέσως

προηγούμενης παραγράφου.

Για την αποτίμηση των ασώματων ακινητοποιήσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στην

παράγραφο 1.1.4. για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest BARRACUDA

Καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με όσα , φίλε ΑΛΕΚΟ , αναφέρεις και οφείλω να πώ ότι με τον τρόπο που διατύπωσα το ερώτημα "λογίζεται ώς περιουσιακό στοιχείο" η απάντηση σου είναι πέρα για πέρα σωστή.

Βεβαίως λοιπόν και λογίζεται ώς πάγιο περιουσιακό στοιχείο . Αυτό που εννοούσα ωστόσο είναι κατά πόσο αυτό είναι πρόσφορο σε απόδειξη από ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο - η ερώτηση συνεπώς είναι κατά πόσο αυτό το πάγιο (άυλη αξία) είναι απτό, και βεβαίως το ερώτημα είναι ρητορικό.

Ισως έπρεπε να διευκρινήσουμε ότι μιλάμε για μή δήλωση της υπεραξίας και το πνεύμα της τοποθέτησης μου είναι συνέχεια προηγούμενου θέματος για υπεραξία επιχείρησης και πως είναι δυνατόν αυτή να μην πληρωθεί.

Η τοποθέτηση μου είναι :

Δεδομένου ότι δεν δηλώνεται η υπεραξία και συνεπώς δεν απεικονίζεται και στα βιβλία ώς πάγιο που αποκτήσαμε - και βεβαίως δεν είναι κάτι που μπορεί , ώς πάγιο (υλικό) επιτόπου να το δεί ο έλεγχος - πως θα είμαστε υπόχρεοι εμείς για τον φόρο . Αν δηλαδή στο ή στα Τ.Π.Δ.Α. αναφέρονται μόνο τα εμπράγματα (υλικά) πάγια που μεταβιβάζονται και δεν υπάρχει και συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό που να ορίζει κάτι διαφορετικό , πώς μπορεί να οδηγηθεί ο έλεγχος σε αυτό και θα ζητήσει από εμάς την απόδωση του φόρου.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest giotis

η καταβολή τις υπεραξίας είναι εφάπαξ η μπορεί να γίνει και δόσης ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest lofo

η καταβολή τις υπεραξίας είναι εφάπαξ η μπορεί να γίνει και δόσης ?

ΕΦΑΠΑΞ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Γιάννης

Μια μικρή βοήθεια αν μπορείτε...Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ λειτουργεί από το 2002 έως σήμερα με ετήσιο τζίρο 60000 ευρώ...η ιδιοκτήτρια θέλει να προσθέσει τον αδελφό της στην άδεια, κάνει αίτηση στον ΟΠΑΠ και γίνεται δεκτή χωρίς όμως να ορίζεται ποσοστό συμμετοχής του αδελφού στην άδεια.Τα αδέλφια έχουν αποφασίσει μην προχωρήσουν σε σύσταση εταιρείας απλά να κάνει ο αδελφός έναρξη στην εφορία σαν πράκτορας (ατομική επιχείρηση) και να δηλωθεί αν δεν κάνω λάθος συστέγαση (υπάρχουν και άλλα πρακτορεία με αυτήν την μορφή).Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πληρωθεί υπεραξία?Αν ναι υπάρχει κάποια φόρμουλα υπολογισμού?Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Και αν για κάποιο λόγο δεν τον καταβάλει ο πωλητής τότε ο ΔΟΥ τον αναζητά από τον αγοραστή.

σε περίπτωση που καταβληθεί η υπεραξία απο τον αγοραστή, έχει την δυνατότητα να πάρει πίσω τον φόρο με την φορολογία εισοδήματος?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εξακολουθεί να ισχύει ότι υπόχρεος πληρωμής του φόρου υπεραξίας είναι ο πωλητής της επιχείρησης, σωστά??? Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι σε αυτό...

Επίσης το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα συνταχθεί μεταξύ πωλητή και αγοραστή και θα κατατεθεί στην ΔΟΥ, θα πρέπει να αναφέρει μόνο την συμφωνηθείσα υπεραξία, φήμη και πελατεία της επιχείρησης του Πωλητή και όχι την αξία του πάγιου εξοπλισμού?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλησπέρα,

 

Στις ΔΟΥ παραλαμβάνουν δήλωση υπεραξίας απο μεταβίβαση δικαιωμάτων; Δεν παραλαμβάνουν κανένα έντυπο υπεραξίας μου λένε όλα taxis. Ισχύει κάτι τέτοιο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...