Jump to content
  • 0

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ


grcreep
 Share

Question

ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Link to comment
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

Πολλαπλή Απασχόληση

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει την αυτήν ημέρα εργάτες ή υπαλλήλους, που εργάστηκαν σε άλλο εργοστάσιο ή τόπο εργασίας όλο το νόμιμο χρόνο εργασίας (ωράριο), μπορεί όμως, να απασχολήσει μισθωτούς που εργάστηκαν την αυτή μέρα σε άλλους εργοδότες λιγότερες από τις νόμιμες ώρες , αλλά μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την συμπλήρωση του ανώτατου ορίου καθημερινής εργασίας (Αρθρο 16 παρ.3 του Π.Δ. 27.6/4-7-32).

Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη ο μισθωτός δύναται να συνάψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για απασχόληση μέσα στην αυτή ημέρα, με περισσότερους από έναν εργοδότες.

Η σύμβαση πολλαπλής απασχόλησης είναι έγκυρη, εφόσον η εργασία παρασχέθηκε μέσα στο νόμιμο ωράριο. Αντιθέτως, εάν η εργασία παρασχέθηκε πέραν του νομίμου ωραρίου η σύμβαση αυτή είναι άκυρη, γιατί αντιβαίνει στην διάταξη δημόσιας τάξης (Εφ.Αθηνών 7244/84 ΔΕΝ 1985 σε.174).

Κατά τις διατάξεις των Αρθρων 2 παρ.1 του Α.Ν.1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 παρ.1 του Ν.4476/66 και το Αρθρο 2 του Ν.825/78 : «Επί ασφαλισμένων απασχολούμενων εις πλείονας εργοδότας, μεθ’εκάστου των οποίων συνάπτεται ίδια σχέσης εργασίας, καταβάλλεται παρ’εκάστου τούτων εισφορά μέχρι του ανωτάτου ορίου περί ου η παρ.1 του Αρθρου 37 του παρόντος (Α.Ν.1846/51).

Με βάση την εξουσιοδοτική αυτή διάταξη εκδόθηκε το Άρθρο 30 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. που ορίζει:

«Οσάκις ο ασφαλισμένος πραγματοποιεί εντός της αυτής μισθολογικής περιόδου, ημέρες εργασίας παρά πλείοσιν εργοδότας, μεθ’ ών συνδέεται συγχρόνως δια σχέσεων εργασίας, καταβάλλεται παρ’εκάστου τούτων η εισφορά αντιστοιχούσα εις την μισθολογικήν κλάσιν εις ην υπάγεται ο ασφαλισμένος επί την βάση της παρ’εκάστου εργοδότη παρεχόμενης αυτώ αμοιβής».

Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων πολλαπλή απασχόληση υπάρχει όταν ο ασφαλισμένος παρέχει την εργασία ή τις υπηρεσίες του, την αυτή ημέρα σε περισσότερους του ενός εργοδότες, μετά των οποίων συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Σ.τ.Ε. 433/62 ΕΔΚΑ 1962 σελ.310, Σ.τ.Ε.217/85 ΔΕΝ 1986, σελ.690).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι εισφορές υπολογίζονται ποσοστιαίως επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών που κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει, ανεξάρτητα αν το άθροισμα του ημερήσιου μισθού που παίρνει από κάθε εργοδότη ή από όλους τους εργοδότες για την παρεχόμενη την αυτή ημέρα εργασία του, είναι μεγαλύτερο του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης της παρ.1 του Αρθρου 37 του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύει κάθε φορά (Άρθρο 26 παρ.3 του Ν.1902/90, Εγκ.Ι.Κ.Α.15/91).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

«Εφ’όσον πολλαπλώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι απασχολήθηκαν εντός της αυτής ημέρας εις πλείονας εργοδότας και καταβλήθηκαν δι’αυτούς εισφοραί, των οποίων το σύνολον υπερβαίνει την εισφορά της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης, δικαιούνται ούτοι εις επιστροφήν της επιπλέον καταβληθείσης εισφοράς, της βαρυνούσης τον ασφαλισμένο».

Κατά την έννοια της παρ.4 του Άρθρου 30 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., ο ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των επιπλέον αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών εάν οι καταβληθείσες εισφορές για την παρεχόμενη εργασία την αυτή ημέρα σε όλους τους εργοδότες υπερβαίνει την εισφορά του ημερησίου μισθού της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσης της παρ.1 του Αρθρου 37 του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι διατάξεις περί επιστροφής των επιπλέον αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ισχύουν ΜΟΝΟ υπό την προϋπόθεση ότι οι εισφορές των οποίων ζητείται η επιστροφή έχουν εισπραχθεί από το Ι.Κ.Α., διαφορετικά δεν υπάρχει υποχρέωση επιστροφής, ανεξάρτητα αν υπόχρεος έναντι του Ι.Κ.Α. για την παρακράτηση και την καταβολή της εργατικής εισφοράς σύμφωνα με το Αρθρο 26 του Α.Ν.1846/51 είναι ο εργοδότης (Γν.ΝΣΚ 847/58, Εγκ.ΙΚΑ 1/62).

Η αξίωση περί επιστροφής των επιπλέον αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών παραγράφεται μετά πενταετία από το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου κατεβλήθησαν (Αρθρο 7 παρ.1 του Α.Ν.825/78) και συνεπώς δεν ισχύει η εξάμηνη προθεσμία που θέτει το Αρθρο 4 του Άρθρου 30 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. (Γν.ΝΣΚ 260/67, Εγκ.ΙΚΑ 116/67).

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι λογίζονται ότι πραγματοποιούν για την εντός της αυτής ημέρας απασχόλησή τους μία ημέρα εργασίας (Αρθρο 30 παρ.2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., Σ.τ.Ε.207/85). Δηλαδή 6 ημέρες εβδομαδιαίως ή 25 μηνιαίως.

Πηγή: Πρακτικός Οδηγός Ασφαλιστικών - Εργατικών Θεμάτων της ΠΙΜ, 4η έκδοση, Β'τόμος, σελ.Ε159-163.

doctor

Link to comment
Share on other sites

  • 0
Guest Nikolas

Να ρωτήσω κάτι για την πολλαπλή ασφάλιση:

Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, ώς ελεύθερος επαγγελματίας. Πρόκειται να δουλέψω σε δημοτικό Ωδείο (ώς καθηγητής μουσική), και παρόλο που το συμφωνητικό αναφέρει με σαφήνεια ότι είναι σύμβαση έργου, δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία, κλπ, με υποχρεώνουν να ασφαλιστώ στο ΙΚΑ, κάτι το οποίο δεν θέλω ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ (για σοβαρούς λόγους που δε μπορώ να αναφέρω εδώ).

Στο ΙΚΑ της περιοχής του ωδείου, μου είπαν ότι εαν κόβω πάνω από 3 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε [διαφορετικούς/u] εργοδότες, τον μήνα, μπορώ να κάνω, όχι μόνο επιλογή ασφαλιστικού φορέα (Ν 2084/92, εγκύκλιος 106/93 και 24/98 κλπ), αλλά ότι δε θα χρειάζεται να ασχοληθώ καν με το ΙΚΑ (να πληρώνω εισφορές για τους κλάδους ΟΑΕΕ, κλπ)...

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος σαφής νόμος, αν κατάλαβα καλά, αλλά υπάρχει το βιβλίο (??) του Λαναρά που αναφαίρετε στα παραπάνω, στο άρθρο 30, παράγραφος 5, του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ.

Καταρχήν, μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει τα παραπάνω, και 2ον, υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί αυτό το άρθρο 30, παράγραφος 5 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ? Γιατί ψάχνω ώρα τώρα και δε μπορώ να βρω τίποτα...

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...