Jump to content

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΔ 84 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Κ.Λ.Π.


Recommended Posts

  • 3 months later...
Ετοιμο το προσχέδιο για τις αλλαγές στο ΠΔ 84 .

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ZIP ΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.

ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΟΤΙ ΜΟΥ ΕΤΥΧΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ,ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ

1) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΤΕΙ

2) ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΑΥΤΗ

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...
  • 1 year later...
Guest ΣΑΤΟΓΘΝ

ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Link to comment
Share on other sites

ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μήπως έχεις και το νούμερο της απόφασης?

Link to comment
Share on other sites

5 Ιατρικά διαγνωστικά κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας

12/2/2008

Με την απόφαση Σ.τ.Ε. 252/2008 (Ολομ.) η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως ιατρικών διαγνωστικών κέντρων, που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κρίθηκε ότι έχουν εκδοθεί καθ' υπέρβαση της παρασχεθείσης νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως διατάξεις του π.δ. 84/2001 «΄Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιακών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».

Ειδικότερα, κρίθηκαν τα ακόλουθα: Με το άρθρο 5 παρ.1 Συντ. προστατεύεται η οικονομική ελευθερία και δη η ελευθερία ασκήσεως επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Η συνταγματική αυτή κατοχύρωση όμως δεν αποκλείει τη θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη ή, κατ’ εξουσιοδότηση τούτου, κανονιστικώς από την Διοίκηση, κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό, περιορισμών της ελευθερίας αυτής για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία της δημοσίας υγείας. Με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2071/1992, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, επετράπη στους ιατρούς να συμπράττουν στα πλαίσια ιδιωτικών φορέων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) και καταργήθηκε το άρθρ. 17 του α.ν. 1565/1939 «Κώδικας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος» (ΦΕΚ Α΄16), κατά το οποίο η μόνη επιτρεπομένη μορφή συνεργασίας ιατρών ήταν η σύσταση αστικής εταιρίας μεταξύ ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων. Εξ άλλου, με την παρ. 2 του άρθρ. 13 του ν. 2071/1992 παρεσχέθη εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, προκειμένου να καθορισθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές ιδρύσεως και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εν γένει, τα θέματα της επ’ αυτών εποπτείας καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με τις διατάξεις, όμως, αυτές της παρ. 2 του άρθρ. 13 του ν. 2071/1992 δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για τους τεθέντες με το προσβληθέν π.δ. περιορισμούς σχετικά με το δικαίωμα συστάσεως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και διαχειρίσεως και εγκαταστάσεως αυτής. Τούτο διότι, εν όψει της καθιερουμένης από το άρθρο 5 παρ.1 Συντ. οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας και λαμβανομένης προσέτι υπ’ όψιν της διατάξεως της παρ.3 του άρθρου 21 Συντ., η δυνατότητα για τη θέσπιση από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση τέτοιων περιορισμών της επιχειρηματικής ελευθερίας θα έπρεπε να προβλέπεται ρητά στην ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη ή, τουλάχιστον, να συνάγεται σαφώς από αυτή. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του π.δ/τος 84/2001, κατά το μέρος που εισάγουν ειδικές ρυθμίσεις περί της συνθέσεως του εταιρικού κεφαλαίου και περί της διαχειρίσεως των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, όταν αυτές παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ., έχουν τεθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτήσεως του άρθρ. 13 παρ.2 του ν. 2071/1992, όπως αυτό ισχύει. Αλλά και οι διατάξεις του αυτού π.δ. με τις οποίες απαγορεύεται η χορήγηση πλειόνων αδειών, η δημιουργία πλειόνων παραρτημάτων καθώς και η λειτουργία του φορέως σε μη συνεχόμενα κτίρια, κείνται εκτός της παρασχεθείσης δια της ως άνω διατάξεως εξουσιοδοτήσεως κατά το μέρος που οι εν λόγω απαγορεύσεις επιβάλλονται σε εταιρείες (νομικά πρόσωπα), όπως οι αιτούσες. Ως εκ τούτου οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 84/2001 πρέπει να ακυρωθούν (μειοψ.).

Link to comment
Share on other sites

Guest SATOGUN

THΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΣτΕ (Ολομέλεια) 252/2008

Πρόεδρος, Φ. Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος

Μέλη, Ν. Ντούβας, Δ. Κωστόπουλος, Φ. Αρναούτογλου, Θ. Παπαευαγγέλου, Αικ. Συγγούνα, Αν. Γκότσης, Ε. Σαρπ, Χ. Ράμμος, Ν. Μαρκουλάκης, Στ. Χαραλάμπους, Π. Κοτσώνης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Ι. Μαντζουράνης, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Σκαλτσούνης, Κ. Βιολάρης, Αθ. Καραμιχαλέλης, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Αναγνωστοπούλου, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Ι. Ζόμπολας, Π. Καρλή, Δ. Γρατσίας, Β. Καμπίτση, Α. Ντέμσιας, Σ. Παραμυθιώτης, Φ. Ντζίμας, Σύμβουλοι, Κ. Κονιδιτσιώτου, Χρ. Μπολόφη, Πάρεδροι

Εισηγητής, Ε. Νίκα, Σύμβουλος

Δικηγόροι, Επαμ. Σπηλιωτόπουλος, Βλ. Βούκαλης, (ΝΣΚ)

Ιατρικά διαγνωστικά κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Με την παρούσα απόφαση, η οποία εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως ιατρικών διαγνωστικών κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κρίθηκε ότι έχουν εκδοθεί καθ’ υπέρβαση της παρασχεθείσης νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιακών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)».

Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 2729369/2001 ειδικό έντυπο παραβόλου), ζητείται η ακύρωση των παγίων διατάξεων των άρθρων 11, παρ. 3, εδ. α’-γ’, 14, παρ. 1 και 2, εδ. δ’, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 21, παρ. 1 και 3 του προεδρικού διατάγματος 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ Α’ 70).

Επειδή η υπόθεση εισάγεται στην Ολομέλεια κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1741/2006 αποφάσεως του Δ’ Τμήματος. Με την απόφαση αυτή, εν πρώτοις μεν, απορρίφθηκε εν μέρει η υπό κρίση αίτηση ως απαράδεκτη και συγκεκριμένα ως προς τους αιτούντες «…» και «…», διότι δεν νομιμοποίησαν τους υπογράφοντες το δικόγραφο της αιτήσεως δικηγόρους κατά έναν από τους τρόπους που προβλέπει το άρθρο 27 του Π.Δ. 18/1989. Στη συνέχεια, με την ίδια απόφαση, έγινε δεκτό ότι οι αιτούσες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης «…», «…», «…» και «…», εκ των οποίων τεσσάρων εταιρειών οι επωνυμίες των τριών πρώτων έχουν, κατόπιν τροποποιήσεως των καταστατικών τους, μεταβληθεί, αντιστοίχως, σε «…», σε «…», και σε «…», έχουν έννομο συμφέρον προς άσκηση της κρινομένης αιτήσεως. Ειδικότερα, έγινε δεκτό ότι εφόσον οι τέσσερις ως άνω εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν προσηκόντως, σκοπό έχουν, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα καταστατικά τους, την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι δε προσβαλλόμενες διατάξεις ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την δομή και την εσωτερική οργάνωση των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ειδικότερα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ., η κρινομένη αίτηση ασκείται, κατ’ αρχήν, με έννομο συμφέρον από αυτές, οι οποίες, εξ άλλου, ομοδικούν παραδεκτώς, εφόσον προβάλλουν κοινούς λόγους ακυρώσεως ερειδομένους επί της αυτής νομικής και πραγματικής βάσεως. Περαιτέρω, δε, με την ανωτέρω απόφαση του Δ’ Τμήματος, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια προς επίλυση μείζονος σημασίας ζητημάτων.

Επειδή, με το άρθρο 5, παρ. 1 του Συντάγματος προστατεύεται η οικονομική ελευθερία και δη η ελευθερία ασκήσεως επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας. Η συνταγματική αυτή κατοχύρωση, όμως, δεν αποκλείει τη θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη ή, κατ’ εξουσιοδότηση τούτου, κανονιστικώς από την Διοίκηση, κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό, περιορισμών της ελευθερίας αυτής για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία της δημοσίας υγείας, η οποία, εξάλλου, κατά το άρθρο 21, παρ. 3 του Συντάγματος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του κράτους.

Επειδή, ο νόμος 2071/1992 υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» προέβη σε μεταρρυθμίσεις του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για την περίθαλψη και την υγεία γενικότερα, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά το Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ Α’ 143), που είχε αποβλέψει στην ανάληψη εκ μέρους του Κράτους της αποκλειστικής ευθύνης για την περίθαλψη των πολιτών και στον περιορισμό της ιδιωτικής δράσεως στον χώρο της υγείας (βλ. ιδίως άρθρο 6, παρ. 7 του Ν. 1397/1983). Ειδικότερα, με το άρθρο 11 του Ν. 2071/1992 αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του Ν. 1397/1983 για τις «μονάδες περίθαλψης», ορισθέντος ρητώς ότι η περίθαλψη, διακρινόμενη σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, παρέχεται και από δημόσιους και από ιδιωτικούς φορείς, περαιτέρω, δε, στο κεφάλαιο Β’ αυτού περιελήφθησαν ειδικές ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα ως ακολούθως: Στο άρθρο 12 ορίσθηκε ότι «1. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάγονται οι ιατρικές και νοσηλευτικές, καθώς και οδοντιατρικές πράξεις και φροντίδες, που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση βλαβών της υγείας, που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Προς το σκοπό αυτόν μπορεί να συνιστώνται και να λειτουργούν ειδικές μονάδες, ως επιστημονικά τμήματα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από ν.π.δ.δ. ή από ν.π.ι.δ. 2. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται από τους γενικούς ιατρούς, παθολόγους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων των υγειονομικών σταθμών και των κέντρων υγείας, τους ιατρούς των ασφαλιστικών οργανισμών, τους οδοντίατρους, καθώς και από το νοσηλευτικό προσωπικό και τις επισκέπτριες που υπηρετούν αντίστοιχα σε επιστημονικά τμήματα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 3. Τα συγκροτήματα εξωτερικών ασθενών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. μπορεί να παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων. Προς τούτο οργανώνονται κατάλληλοι χώροι υποδομής και υποδοχής των ασθενών, που λειτουργούν ως ειδικό συγκρότημα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. 4. Επίσης, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται και από τις ειδικές μονάδες και τμήματα της παραγράφου 1 του παρόντος και τις κινητές μονάδες, που συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου αυτού». Περαιτέρω, στο άρθρο 13 του ιδίου νόμου, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2256/1994 (ΦΕΚ Α’ 196), και υπό τον τίτλο «Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας» ορίσθηκε ότι: «1. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχεται και από: α) Ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία. β) ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία. γ) Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. δ) Ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 2. Οι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές εν γένει ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων, η εποπτεία επ’ αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με το αυτό προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι μεταβατικές ρυθμίσεις για τους λειτουργούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, καθώς και ο χρόνος και τα κάθε είδους θέματα που αφορούν την προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις». Κατ’ επίκληση της τελευταίας αυτής εξουσιοδοτικής διατάξεως εκδόθηκε το Π.Δ. 84/2001, με άρθρο 4 του οποίου ορίσθηκε ότι «1. Άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. χορηγείται αποκλειστικά: α. Σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, κατά τους ειδικότερους προσδιορισμούς του παρόντος. β. Σε ιατρικές εταιρείες, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. γ. Σε αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης...». Περαιτέρω, στο άρθρο 11 υπό τον τίτλο «Ιατρικές εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.» καθορίσθηκαν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας ιατρείων, πολυιατρείων και εργαστηρίων από εταιρείες. Ειδικώς, όσον αφορά ιατρικές εταιρίες που οργανώνονται υπό την μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ορίσθηκαν στην παρ. 3 του άρθρου 11 τα ακόλουθα σχετικά με το δικαίωμα συστάσεως και συμμετοχής, την σύνθεση του εταιρικού κεφαλαίου και την διαχείριση της εταιρείας: «Επί ιατρικής Ε.Π.Ε. ισχύουν τα εξής: α) Εταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές. β) Περισσότεροι από τους μισούς εταίρους, που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ’ αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας. γ) Ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένος ιατρός, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου. δ) ... . ε) ... .». Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, που λειτουργούν ήδη με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, νομίμως, βάσει αδείας που έχει χορηγηθεί κατά την εταιρική νομοθεσία, προβλέπεται με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 η προσαρμογή τους προς τους όρους, μεταξύ άλλων, της παρ. 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. εντός πενταετίας από της δημοσιεύσεως του προσβαλλόμενου Π.Δ. (10.4.2001). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του προσβαλλόμενου Π.Δ., απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η χορήγηση άδειας σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά, που κατέχουν ήδη μια άδεια σε οποιαδήποτε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας, κατά δε την παρ. 2, εδ. δ’ του αυτού άρθρου, απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., η δημιουργία παραρτημάτων στην ίδια ή σε διάφορες περιοχές της χώρας και η λειτουργία του αυτού φορέα σε μη συνεχόμενα κτίρια. Τέλος, με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 υποχρεώνονται οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. και παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ. και έχουν αναπτύξει παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ή λειτουργούν σε διαφορετικά, μη συνεχόμενα, κτίρια, να περιοριστούν, μετά την συμπλήρωση πενταετίας από τη δημοσίευση του Π.Δ., σε μία μόνο μονάδα και να λάβουν γι’ αυτήν την απαιτουμένη άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας, σε περίπτωση δε που οι λοιπές μονάδες εξακολουθήσουν να λειτουργούν και μετά την συμπλήρωση της παραπάνω πενταετίας διακόπτεται η λειτουργία τους και επιβάλλεται σε βάρος τους και πρόστιμο ύψους 25.000.000 δραχμών.

Επειδή, με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1 του Ν. 2071/1992, όπως αυτό αντικαταστάθηκε, επετράπη στους ιατρούς να συμπράττουν στα πλαίσια ιδιωτικών φορέων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.). Συνεπώς, καταργήθηκε με τον τρόπο αυτό το άρθρο 17 του Α.Ν. 1565/1939 «Κώδικας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος» (ΦΕΚ Α’ 16), κατά το οποίο η μόνη επιτρεπομένη μορφή συνεργασίας ιατρών ήταν η σύσταση αστικής εταιρίας μεταξύ ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων.

Επειδή, εξάλλου, με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 παρεσχέθη εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, προκειμένου να καθορισθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές ιδρύσεως και λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εν γένει, τα θέματα της επ’ αυτών εποπτείας, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με τις διατάξεις, όμως, αυτές της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, όπως έχουν διατυπωθεί, δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για τους τεθέντες με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του προσβαλλόμενου προεδρικού διατάγματος περιορισμούς σχετικά με το δικαίωμα συστάσεως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, καθώς και διαχειρίσεως και εγκαταστάσεως αυτής. Και τούτο δε διότι, εν όψει της καθιερουμένης από το άρθρο 5, παρ. 1 του Συντάγματος οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας και λαμβανομένης προσέτι υπ’ όψη της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος, η δυνατότητα για τη θέσπιση από την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση τέτοιων περιορισμών της επιχειρηματικής ελευθερίας θα έπρεπε να προβλέπεται ρητά στην ως άνω εξουσιοδοτική διάταξη ή, τουλάχιστον, να συνάγεται σαφώς από αυτή. Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 3 του Π.Δ. 84/2001, κατά το μέρος (εδάφια α’-γ’) που εισάγουν ειδικές ρυθμίσεις περί της συνθέσεως του εταιρικού κεφαλαίου και περί της διαχειρίσεως των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όταν αυτές παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ., έχουν τεθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 13, παρ. 2 του Ν. 2071/1992, όπως αυτό ισχύει. Αλλά και οι διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1 και 2, εδ. δ’, που απαγορεύουν την χορήγηση πλειόνων αδειών, την δημιουργία πλειόνων παραρτημάτων, καθώς και την λειτουργία του φορέως σε μη συνεχόμενα κτίρια, κείνται εκτός της παρασχεθείσης δια της ως άνω διατάξεως εξουσιοδοτήσεως κατά το μέρος που οι εν λόγω απαγορεύσεις επιβάλλονται σε εταιρείες (νομικά πρόσωπα), όπως οι αιτούσες. Ως εκ τούτου, πρέπει οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 3, εδ. α’-γ’, καθώς και του άρθρου 14, παρ. 1 και 2, εδ. δ’ του Π.Δ. 84/2001 να ακυρωθούν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινομένη αίτηση. Συνακόλουθα, δε, ως αυτόθροη συνέπεια της ακυρώσεως των ως άνω παγίων διατάξεων του Π.Δ. 84/2001, πρέπει να ακυρωθούν και οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις α) του άρθρου 21, παρ. 1 του Π.Δ., κατά το μέρος αυτής περί προσαρμογής στους όρους του άρθρου 11, παρ. 3 του διατάγματος των λειτουργουσών ιατρικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και β) του άρθρου 21, παρ. 3 του Π.Δ. Μειοψήφησαν οι Σύμβουλοι Αν. Γκότσης, Ν. Mαρκουλάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Ιω. Ματζουράνης, Αικ. Χριστοφορίδου, Αθ. Καραμιχαλέλης, Ιω. Ζόμπολας, Β. Καμπίτση, Φ. Ντζίμας, στην γνώμη των οποίων προσεχώρησε και η Πάρεδρος Κ. Κονιδιτσιώτου, οι οποίοι διετύπωσαν την ακόλουθη γνώμη: Με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992, όπως ισχύουν, επιδιώκεται, σύμφωνα με τις προπαρασκευαστικές εργασίες ψηφίσεώς των, η αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερβολικής αυξήσεως του αριθμού («κατακλυσμού») των ιδιωτικών μονάδων Π.Φ.Υ. (ιδίως των διαγνωστικών κέντρων), η εξυγίανση του ιδιωτικού τομέα της υγείας (βλ. εισηγητική έκθεση Ν. 2071/1992) και, ιδιαίτερα, η αποτροπή της οικονομικής εκμεταλλεύσεως των ασθενών και των ασφαλιστικών ταμείων, η αντιμετώπιση του φαινομένου της «πλαστής ζητήσεως» υπηρεσιών υγείας και η απαγόρευση ιδρύσεως παραρτημάτων, «δίκην αλυσίδων πολυκαταστημάτων», σε όλη την Χώρα (βλ. Πρακτικά Ολομ. Βουλής 6.10.1994, σ. 78 και 31.10.1994, σ. 434), επιδιώκονται δηλαδή σκοποί αναγόμενοι στην, κατά το άρθρο 21, παρ. 3 του Συντάγματος, μέριμνα του Κράτους για την υγεία των πολιτών. Εξάλλου, όπως έχει δεχθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας με αλλεπάλληλα πρακτικά επεξεργασίας (βλ. πρ. επεξ. 182, 393/1995, 396/1998, 22/2001), η εξουσιοδότηση της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου 13 του Ν. 2071/19092 προς έκδοση Π.Δ. για τον καθορισμό «όρων και προϋποθέσεων … ιδρύσεως και λειτουργίας» ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., ερμηνευόμενη όχι μόνον κατά την σαφή ως άνω διατύπωσή της, αλλά και εν όψει των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας, που κατ’ εξοχήν αποδίδουν την ανθρωπιστική φύση και τις αρχές του ιατρικού επαγγέλματος, εμπεριέχει και την εξουσία καθορισμού, σε περίπτωση συλλογικής ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος για παροχή Π.Φ.Υ., ειδικών κανόνων λειτουργίας των οικείων ιδιωτικών φορέων, εις τρόπον ώστε η παροχή των εν λόγω ιατρικών υπηρεσιών να μην καθίσταται αντικείμενο εμπορίας (δηλαδή δραστηριότητα κερδοσκοπική) και η λειτουργία των οικείων ιδιωτικών φορέων να εξυπηρετεί τους προαναφερθέντες δημόσιους σκοπούς. Επίσης, με την ίδια διάταξη παρέχεται ρητώς εξουσιοδότηση για την ρύθμιση με Π.Δ. της διοικητικής εποπτείας επί των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ., εποπτείας η οποία αποτελεί έκφανση της κατά το Σύνταγμα (άρθρο 21, παρ. 3) κρατικής μέριμνας για την υγεία των πολιτών. Εν όψει τούτων, στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. από εταιρείες του εμπορικού δικαίου, η ανωτέρω εξουσιοδότηση παρέχει την δυνατότητα θεσπίσεως διατάξεων προσαρμογής της λειτουργίας των εταιρειών τούτων στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και στην φύση του ιατρικού επαγγέλματος, τέτοιες δε διατάξεις είναι και εκείνες του άρθρου 11, παρ. 3, εδ. α’-γ’ του Π.Δ. 84/2001, αφού οι διατάξεις αυτές, προβλέποντας, προκειμένου περί ιατρικών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ότι εταίροι μπορούν να είναι μόνον ειδικοί, κατά περίπτωση, επιστήμονες του τομέα της υγείας και ότι ο διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών και η πλειοψηφία των εταίρων, που εκπροσωπεί συνάμα την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, αποτρέπουν την περιέλευση των εξουσιών λήψεως αποφάσεων και εν γένει διαχειρίσεως της μονάδος Π.Φ.Υ. σε κεφαλαιούχους που δεν έχουν την ιδιότητα του ειδικευμένου, κατά περίπτωση, ιατρού (βλ. ιδίως πρ. επεξ. 182/1995, 396/1998). Η εξουσιοδότηση, δε, για την θέσπιση των εν λόγω περιορισμών της οικονομικής (επιχειρηματικής) ελευθερίας των ως άνω κεφαλαιούχων δεν αντίκειται στο άρθρο 5 του Συντάγματος, αφ’ ενός μεν διότι η ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών σε ειδικευμένους ιατρούς εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας, όπως επιτάσσει το άρθρο 21, παρ. 3 του Συντάγματος, αφ’ ετέρου δε διότι με το άρθρο 5 του Συντάγματος προστατεύεται εξίσου και η επαγγελματική ελευθερία των ιατρών, στην οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα αυτών να δρουν επαγγελματικά -ατομικά ή συλλογικά- στον χώρο της παροχής υπηρεσιών που έχουν σχέση με την υγεία, χωρίς ανταγωνισμό άλλων, ασχέτων προς τον χώρο αυτό, προσώπων. Εξάλλου, οι προσβαλλόμενες διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1 και 2, εδ. δ’ του Π.Δ. 84/2001 (απαγόρευση εκδόσεως δεύτερης αδείας λειτουργίας για επαγγελματική εγκατάσταση σε περιφέρεια άλλης νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, απαγόρευση δημιουργίας παραρτημάτων και εγκαταστάσεως σε πλείονα, μη συνεχόμενα, κτίρια) αποτελούν ρυθμίσεις αναφερόμενες στην λειτουργία των ιδιωτικών φορών Π.Φ.Υ., με τις οποίες, συνάμα, διασφαλιζόμενης της συγκεντρώσεως σε συγκεκριμένη εγκατάσταση υπό ενιαία διεύθυνση και ευθύνη όλων των υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που παρέχει ένας ιδιωτικός φορέας, διευκολύνεται η αποτελεσματική άσκηση της -προβλεπόμενης από άλλες, μη προσβαλλόμενες, διατάξεις του Π.Δ. 84/2001- διοικητικής εποπτείας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. από τις κατά τόπον αρμόδιες, ως εκ της έδρας του φορέως, αρχές (βλ. ενδεικτικώς τα άρθρα 1, 7, παρ. 3, εδ. γ’ και 10 Π.Δ. 84/2001, από τα οποία συνάγεται, εκτός άλλων, ότι ο ιδιωτικός φορέας Π.Φ.Υ. υποχρεούται να έχει συγκεκριμένη εγκατάσταση («έδρα»), στην οποία και μόνο μπορεί να παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες και η οποία αποτελεί αναγκαίο συνδετικό στοιχείο προς την συγκεκριμένη κατά τόπον αρμοδία αρχή -νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή ιατρικό σύλλογο- που ασκεί την εποπτεία της επαγγελματικής δραστηριότητος αυτού). Αυτόθροη συνέπεια της υποχρεώσεως αυτής αποτελούν οι ως άνω προσβαλλόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 14, παρ. 1 και 2, εδ. δ’ του Π.Δ. 84/2001. Εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται, κατά την εν λόγω μειοψηφούσα γνώμη, ότι με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2071/1992 (όπως ισχύει), ερμηνευομένη γραμματικώς, ιστορικώς, τελολογικώς και εν όψει των άρθρων 5 και 21, παρ. 3 του Συντάγματος, παρέχεται εξουσιοδότηση για την θέσπιση των επίμαχων πάγιων κανονιστικών ρυθμίσεων τόσον του άρθρου 11, παρ. 3, εδ. α’-γ’, όσον και του άρθρου 14, παρ. 1 και 2, εδ. β’ του Π.Δ. 84/2001. Περαιτέρω, δε, και οι επίσης προσβαλλόμενες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 και 3 του ανωτέρω Π.Δ., καθ’ ό μέρος παρέχουν τον αναγκαίο και επαρκή χρόνο προσαρμογής των, κατά τον χρόνο εκδόσεώς του, λειτουργουσών εταιρειών στις κατά τα άνω έγκυρες πάγιες διατάξεις αυτού, κείνται εντός των ορίων της ειδικής εξουσιοδοτήσεως του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 2271/1992 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2256/1994).

Επειδή, μετά την κατά τα ανωτέρω ακύρωση των προαναφερθεισών διατάξεων του Π.Δ. 84/2001 παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως που προβάλλονται κατά των ως άνω διατάξεων και συγκεκριμένως των λόγων περί αθεμίτου περιορισμού του συνταγματικού δικαιώματος της οικονομικής και επιχειρηματικής ελευθερίας των υφισταμένων Ε.Π.Ε. παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και παραβάσεως των αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας.

Σωτήρης Π

Link to comment
Share on other sites

Μια φορά κι εγώ να φανώ χρήσιμος.. :)

απ'την ιστοσελίδα του Σ.Τ.Ε. το σήκωσα .. το είχα δει σε προηγούμενη επίσκεψη..

Link to comment
Share on other sites

5 Ιατρικά διαγνωστικά κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας

12/2/2008

Με την απόφαση Σ.τ.Ε. 252/2008 (Ολομ.) η οποία ....

Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του π.δ/τος 84/2001, κατά το μέρος που εισάγουν ειδικές ρυθμίσεις περί της συνθέσεως του εταιρικού κεφαλαίου και περί της διαχειρίσεως των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, όταν αυτές παρέχουν υπηρεσίες Π.Φ.Υ., έχουν τεθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτήσεως του άρθρ. 13 παρ.2 του ν. 2071/1992, όπως αυτό ισχύει. Αλλά και οι διατάξεις του αυτού π.δ. με τις οποίες απαγορεύεται η χορήγηση πλειόνων αδειών, η δημιουργία πλειόνων παραρτημάτων καθώς και η λειτουργία του φορέως σε μη συνεχόμενα κτίρια, κείνται εκτός της παρασχεθείσης δια της ως άνω διατάξεως εξουσιοδοτήσεως κατά το μέρος που οι εν λόγω απαγορεύσεις επιβάλλονται σε εταιρείες (νομικά πρόσωπα), όπως οι αιτούσες. Ως εκ τούτου οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 84/2001 πρέπει να ακυρωθούν (μειοψ.).

..μετά την παραπάνω δημοσιεύση του αρχηγού να συμπληρώσω τι λέει το άρθρο 11 παραγ.3..

3. Eπί ιατρικής E.Π.E ισύουν τα εξής: α) Eταίροι μπορεί να είναι μόνο ιατροί και λοιποί επιστήμονες του τομέα της υγείας, πτυχιούχοι A.E.I. και T.E.I., όπως βιολόγοι, ακτινοφυσικοί, πυρηνικοί φυσικοί, χημικοί, κλινικοί χημικοί, βιοχημικοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές.

β) Περισσότεροι από τους μισούς εταίρους που εκπροσωπούν περισσότερο από το μισό του όλου εταιρικού κεφαλαίου είναι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ειδικότητας απ’ αυτές που ασκούνται στα ιατρεία ή εργαστήρια της εταιρείας. γ) O διαχειριστής ή η πλειοψηφία των διαχειριστών είναι ειδικευμένος ιατρός, κατά την έννοια του προηγουμένου εδαφίου. δ) O ιατρός εταίρος απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη ιατρική ή οδντιατρική εταιρεία Π.Φ.Y. ή να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιδιωτική κλινική ή να ασκεί ατομικά το επάγγελμα. ε) Επί μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. όλες οι αρμοδιότητες των επιστημονικά υπεύθυνων και του επιστημονικού διευθυντή ασκούνται απο τον ιατρό που είναι ο μοναδικός εταίρος.

άρα.. δεν ισχύει κανένας περιορισμός ..ούτε ως προς τα μέλη αλλά και στα υποκαταστήματα Π.Φ.Υ

αρχηγέ μου τι κατέβασες?

Link to comment
Share on other sites

Guest inter Alia
Έχει προχωρήσει κάποιος στη σύσταση προσωπικής εταιρίας Ιατρών ή σε Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.

Για μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ναι!

Link to comment
Share on other sites

Μονοπρόσωπες ΕΠΕ γινόταν κι απο παλιά...Έστω και "παράτυπα"

..θα ήθελα να διαβάσω την επιχειρηματολογία σας αγαπητέ Κάρολε, ως προς το παραπάνω...

Link to comment
Share on other sites

..θα ήθελα να διαβάσω την επιχειρηματολογία σας αγαπητέ Κάρολε, ως προς το παραπάνω...

Απ ότι θυμαμαι υπήρχε μια απαγόρευση σχετικά με την χορήγηση μιας μόνο αδείας σε φυσικο ή νομικό προσωπο στην ίδια περιφέρεια. Δηλαδή ο ιατρός κρτούσε μια άδεια τη δική του και έπαιρνε και μια άλλη για τη μον. ΕΠΕ

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε χθές όπως θα είδατε, το νέο Π.Δ. 210/2009.

σήμερα παντρεύομαι σήμερα χωρίζω..

κομμένο και το Αντωνάκι μου...!!!!

παίρνω το καπέλο μου και φεύγωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω.....

¨"Την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας Μ.Ξενογιαννακοπούλου."09/10/2009

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1061959

Link to comment
Share on other sites

σήμερα παντρεύομαι σήμερα χωρίζω..

κομμένο και το Αντωνάκι μου...!!!!

παίρνω το καπέλο μου και φεύγωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω.....

¨"Την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας Μ.Ξενογιαννακοπούλου."09/10/2009

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1061959

...οπου κι αν πας παλι εδω θα θελεις να γυρισεις ...

Link to comment
Share on other sites

σήμερα παντρεύομαι σήμερα χωρίζω..

κομμένο και το Αντωνάκι μου...!!!!

παίρνω το καπέλο μου και φεύγωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωω.....

¨"Την κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο: «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας Μ.Ξενογιαννακοπούλου."09/10/2009

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1061959

Κύριε Κουκοβίκε, συγγνώμη Σωτήρη έτσι είναι δυστυχώς.. τσάμπα το διάβασμα

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...