• 0
Sign in to follow this  
Guest ateta

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ άδειας άνευ αποδοχών στο Ι.Κ.Α.

Question

Guest ateta

παλαιότερα όταν έλειπε εργαζόμενος για συγκεκριμένο (προσυμφωνημένο) χρονικό διάστημα έπρεπε να συμπληρώσουμε έγγραφα 1. ΑΙΤΗΣΗ - 2.ΕΓΚΡΙΣΗ/ΜΗ ΕΚΓΚΡΙΣΗ της ΑΙΤΗΣΗΣ & 3.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ στο ΙΚΑ

πηγαίναν στο ΙΚΑ, παίρναν πρωτόκολλο και φυλάσσονταν στις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της εταιρίας

πέρυσι τέτοια εποχή ΔΕΝ μου τα κράτησαν, δεν πήραν καν πρωτόκολλο και δεν δέχτηκαν την ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ....με την αιτιολογία πως άλλαξαν τα δεδομένα

ΡΩΤΩ λοιπόν: αν έχει αλλάξει οτιδήποτε, αν κάποιος γνωρίζει τι γίνεται με την πολυήμερη απουσία - άνευ αποδοχών (αφού ο εργαζόμενος έχει πάρει ήδη την κανονική του άδεια) και πώς διασφαλίζεται ο εργοδότης κατά την περίοδο αυτή

Share this post


Link to post
Share on other sites

51 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Για την απόδειξη της ασθένειας δεν έχει καθιερωθεί ειδικός τρόπος. Εάν ο μισθωτός είναι ασφαλισμένος, για την απόδειξη της ασθένειάς του, απαιτείται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού και σε περίπτωση που δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, αρκεί βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό, άσχετα από τον χρόνο διαρκείας της ασθενείας του (Εγγρ.Υπ.Εργασίας 1440/11-7-1986 ΔΕΝ 1987 σελ.629, Α.Π. 447/90).

Βλ. προηγούμενο σχετικό θέμα: http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=22708

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Δηλαδή , Στέφανε

Αν σου φέρει κάποιος απο ιδιώτη γιατρό , ή νοσοκομείο , ένα χαρτί το οποίο θα λέει οτι ήταν άσθενής για ένα μήνα , εσύ θα τον μισθοδοτήσεις ως ασθενή και θα του πληρώσεις κανονικά τον μισθό ? χωρίς μάλιστα την μείωση της ανύπαρκτης επιδότησης του ΙΚΑ ?

Απο την επιτροπή περνάει για να του εγκρίνει αναδρομική άδεια ασθενείας οταν , ασθένησε και (για διάφορους αντικειμενικούς λόγους) δεν κατέστη δυνατή η μετάβαση σε γιατρό του ΙΚΑ για να του χορηγήσει άδεια απο την ημέρα ενάρξεως της ασθενείας.

π.χ. Ενας ασφαλισμένος του ΙΚΑ τραυματίζεται σε τροχαίο και διακομίζεται με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο από όπου εξέρχεται μετά απο 2 μήνες.

Πηγαίνει στο ΙΚΑ , περνάει απο επιτροπή ,και του αναγνωρίζεται ο χρόνος νοσηλείας ως χρόνος αδείας ασθενείας.

Συμπληρώνοντας τα του Ιατρού του forum....

Από Αστικό Κώδικα

Άρθρο 655

Πότε καταβάλλεται ο μισθός

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός απ' αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Σε εργασία κατά μονάδα ή κατ' αποκοπή ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα στις προκαταβολές που δικαιολογούνται από τις περιστάσεις ανάλογα με την εργασία που έχει προσφέρει και τις δαπάνες που τυχόν έκανε.

Άρθρο 656

Υπερημερία του εργοδότη

Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή αν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που τον αφορούν και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης όμως έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό καθετί που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από τη ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού.

Άρθρο 657

Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο

Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.

Άρθρο 658

Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για το μισθό σε περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατάγγειλε τη μίσθωση επειδή το εμπόδιο του παρείχε το δικαίωμα αυτό.

Άρα εξετάζουμε το πραγματικό γεγονός, είναι δλδ άρρωστος ή όχι..??

Επίσης

ΝΟΜΟΣ 2112/1920 περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων

Αρθρο 5.

3. Αποχή υπαλλήλου από της εργασίας, οφειλομένη εις βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθένειαν, προσηκόντως αποδεδειγμένην ή προκειμένου περί γυναικός εις λοχείαν, δεν θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού.

Ως βραχείας διαρκείας ασθένεια ερμηνεύεται η διαρκούσα ένα μήνα δι' υπαλλήλους υπηρετούντας μέχρι τεσσάρων ετών, τρείς μήνας δι' υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των τεσσάρων ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα ετών, τέσσαρας μήνας δι'υπαλλήλους υπηρετούντας πλέον των δέκα ετών, όχι όμως και πλέον των δέκα πέντε ετών, και έξ μήνας δια τους υπηρετούντας επί χρόνον ανωτέρον των δέκα πέντε ετών.

Όταν λοιπόν μου φέρει ένας μισθωτός χαρτί από το θεράποντα γιατρό του για αναρρωτική άδεια ή αποχή από την εργασία, ναι, το θεωρώ ότι είναι προσηκόντως αποδεδειγμένην.

Για τα περί επιτροπών του ΙΚΑ κτλ, από μια δημοσίευση του γιατρού:

Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.2,3 και 5 του Κανονισμού Ασθενείας, ο θεραπευτής γιατρός μπορεί να βεβαιώσει ανικανότητα για εργασία μέχρι 15 ημέρες συνολικά, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Για τους ασφαλισμένους που εξέρχονται των Νοσοκομείων που λειτουργούν με τη μορφή ΝΠΔΔ, η βεβαίωση της ανικανότητας για εργασία μέχρι 15 ημέρες χορηγείται από τους υπεύθυνους των οικείων τμημάτων, ενώ για τους ασφαλισμένους που εξέρχονται από άλλα θεραπευτήρια συμβεβλημένα με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μέχρι 15 ημέρες, χορηγείται από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι αγροτικοί γιατροί και οι γιατροί των κέντρων υγείας δύνανται να χορηγούν άδεια ανικανότητας σε ασφαλισμένο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 3 ημέρες και μόνο στις νησιωτικές περιοχές που δεν υπάρχουν γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 15 ημέρες σε χρονικό διάστημα ενός έτους, είτε συνεχή, είτε διακεκομμένα (Εγγ.Π50/11/31-3-97 ΕΚΑ 1997 σελ.90, Εγκ.79/99 ΔΕΝ σελ.35).

http://www.taxheaven.gr/acforum/lofiversio...php?t46226.html

http://www.taxheaven.gr/acforum/lofiversio...php?t18501.html

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Συμπληρώνοντας τα του Ιατρού του forum....

Από Αστικό Κώδικα

Άρα εξετάζουμε το πραγματικό γεγονός, είναι δλδ άρρωστος ή όχι..??

Επίσης

Όταν λοιπόν μου φέρει ένας μισθωτός χαρτί από το θεράποντα γιατρό του για αναρρωτική άδεια ή αποχή από την εργασία, ναι, το θεωρώ ότι είναι προσηκόντως αποδεδειγμένην.

Για τα περί επιτροπών του ΙΚΑ κτλ, από μια δημοσίευση του γιατρού:

Άρθρο 657

Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο

Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.

Αυτό γιατί το λέει ?

Μήπως με την προηγούμενη παράγραφο εννοεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχει βιβλιάριο ασθενείας ?

Και επειδή σε κάθε περίπτωση το πνεύμα των διατάξεων του Α.Κ. είναι η απόδοση δικαίου,

ποιό δίκαιο υπηρετείται οταν ασθενήσας ο οποίος έχει ασφαλιστική ικανότητα δεν προσφεύγει στον ασφαλιστικό του φορέα για να λάβει επιδότηση ασθενείας , υποχρεώνει τον εργοδότη του να του καταβάλει το σύνολο των αποδοχών των ημερών ασθενείας του , ενω θα μορούσε να του παρακρατήσει απο αυτές το ποσόν της επιδότησης ?

Μήπως πρέπει να υποθέσουμε δόλο ή αμέλεια του ασθενούς ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Άρθρο 657

Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο

Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο.

Αυτό γιατί το λέει ?

Μήπως με την προηγούμενη παράγραφο εννοεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχει βιβλιάριο ασθενείας ?

Και επειδή σε κάθε περίπτωση το πνεύμα των διατάξεων του Α.Κ. είναι η απόδοση δικαίου,

ποιό δίκαιο υπηρετείται οταν ασθενήσας ο οποίος έχει ασφαλιστική ικανότητα δεν προσφεύγει στον ασφαλιστικό του φορέα για να λάβει επιδότηση ασθενείας , υποχρεώνει τον εργοδότη του να του καταβάλει το σύνολο των αποδοχών των ημερών ασθενείας του , ενω θα μορούσε να του παρακρατήσει απο αυτές το ποσόν της επιδότησης ?

Μήπως πρέπει να υποθέσουμε δόλο ή αμέλεια του ασθενούς ?

Κοίτα, αν μου βρεις κάπου ότι πρέπει υποχρεωτικά ο εργαζόμενος να παίρνει το επίδομα ασθενείας του, οκ, το συζητάμε...

Αλλά δόλο ή αμέλεια ως προς τι..??

Μη ξεχνάς επίσης ότι μπορεί κάποιος να ασθενήσει και να μην επιδοτηθεί για διάφορους λόγους... Οπότε..??

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Κοίτα, αν μου βρεις κάπου ότι πρέπει υποχρεωτικά ο εργαζόμενος να παίρνει το επίδομα ασθενείας του, οκ, το συζητάμε...

Αλλά δόλο ή αμέλεια ως προς τι..??

Μη ξεχνάς επίσης ότι μπορεί κάποιος να ασθενήσει και να μην επιδοτηθεί για διάφορους λόγους... Οπότε..??

Εγγρ.1440/11.7.86 Υπ.Εργασίας

«Ασθένεια Μισθωτού».

Ο εργαζόμενος, αμέσως μόλις ασθενήσει, οφείλει να ειδοποιήσει τον εργοδότη του για τον λόγο που τον εμποδίζει να προσφέρει την εργασία του (336 εδ. 2 ΑΚ). Δεν έχει καθιερωθεί ειδικός τρόπος αποδείξεως της ασθενείας του εργαζομένου, αλλά αρκεί γι’αυτήν βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.ΓΠΟΔ. Εφ’όσον ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος, για την απόδειξη της ασθενείας του απαιτείται βεβαίωση ιατρού του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού. Σε περίπτωση όμως που ο εργαζόμενος δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, τότε προς απόδειξη της ασθενείας του αρκεί βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό, άσχετα από τον χρόνο διάρκειας της ασθενείας του.

(Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.), Τόμος 43/1987, τεύχος 1049, σ.629).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Εγγρ.1440/11.7.86 Υπ.Εργασίας

«Ασθένεια Μισθωτού».

Ο εργαζόμενος, αμέσως μόλις ασθενήσει, οφείλει να ειδοποιήσει τον εργοδότη του για τον λόγο που τον εμποδίζει να προσφέρει την εργασία του (336 εδ. 2 ΑΚ). Δεν έχει καθιερωθεί ειδικός τρόπος αποδείξεως της ασθενείας του εργαζομένου, αλλά αρκεί γι’αυτήν βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.ΓΠΟΔ. Εφ’όσον ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος, για την απόδειξη της ασθενείας του απαιτείται βεβαίωση ιατρού του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού. Σε περίπτωση όμως που ο εργαζόμενος δεν έχει τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική κάλυψη, τότε προς απόδειξη της ασθενείας του αρκεί βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό, άσχετα από τον χρόνο διάρκειας της ασθενείας του.

(Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας (Δ.Ε.Ν.), Τόμος 43/1987, τεύχος 1049, σ.629).

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?...;showarticle=75

Αναγγελία Ασθένειας Απόδειξη Ασθένειας Υπαιτιότητα

Ο μισθωτός, μόλις ασθενήσει, οφείλει να ειδοποιήσει καθ οιονδήποτε τρόπο τον εργοδότη περί ασθένειάς του, προσκομίζοντας, εντός εύλογου χρόνου, σχετική ιατρική βεβαίωση, αναφορικά με το είδος και τη διάρκεια της ασθένειάς του. Καλό θα είναι η προσκομιζόμενη βεβαίωση να προέρχεται από γιατρό του οργανισμού κυρίας ασφάλισης, στον οποίο τυγχάνει ασφαλισμένος ο μισθωτός (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.)

Η παράλειψη της αναγγελίας και η αποχή από την εργασία, δυνατόν να θεωρηθεί από τις αρχές καλής πίστεως, ως πρόθεση καταγγελίας της συμβάσεως από μέρους του, εφόσον όμως προέρχεται από δόλο ή αμέλεια, και να αποτελέσει λύση της συμβάσεως από μέρους του μισθωτού και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.

Όσον αφορά στην υπαιτιότητα, δεν εξετάζεται αν η ασθένεια επήλθε στην εργασία ή από άλλη αιτία ή από ατύχημα. Με την ασθένεια εξομοιούται και το εργατικό ατύχημα, ανεξάρτητα εάν αυτό συνέβη εντός του χώρου εργασίας ή εκτός εργασίας. Ο μισθός του άρθρου 657 ΑΚ καταβάλλεται στον εργαζόμενο, εφόσον αποδεικνύεται ότι η απουσία του δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

Ως βραχείας διάρκειας ασθένεια ορίζεται εκείνη που δεν υπερβαίνει τα παρακάτω όρια:

Χρόνος απασχόλησης Χρόνος αποχής λόγω ασθενείας

Μέχρι 4 ετών Ένας (1) μήνας

4 έτη συμπληρωμένα μέχρι 10 έτη Τρεις (3) μήνες

10 έτη συμπληρωμένα μέχρι 15 έτη Tέσσερις (4) μήνες

15 έτη συμπληρωμένα και άνω Έξι (6) μήνες

Η αποχή λόγω ασθενείας του μισθωτού πρέπει να είναι συνεχής, μέχρι συμπληρώσεως των υπό του νόμου προβλεπόμενων ορίων. Τα χρονικά όρια αποχής, αρχίζουν από την ημέρα κατά την οποία ο μισθωτός απουσίασε συνεπεία της ασθενείας και λήγουν την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μηνός ή των τριών, των τεσσάρων ή των έξι μηνών, ανάλογα του χρόνου υπηρεσίας των μισθωτών κατά τη διάκριση που έγινε ανωτέρω. Στο χρόνο αυτό συνυπολογίζονται και οι Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Ο Μισθωτός κατά τη διάρκεια της Ασθένειάς του απαγορεύεται να απασχολείται αλλού.

Αποδοχές Ασθενείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ., εφόσον ο μισθωτός έχει εργαστεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες, δικαιούται, καίτοι μη εργαζόμενος, λόγω ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, τοκετός κ.λ.π.) να αξιώσει από τον εργοδότη του τις αποδοχές 15 ημερών.

Αν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας, δικαιούται να λάβει τις αποδοχές ενός μηνός.

Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν τόσα ημερομίσθια, όσες είναι οι ημέρες εργασίας στο 15νθήμερο ή στο μήνα, ενώ οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό, δικαιούνται του ημίσεως ή ολόκληρου του μηνιαίου μισθού.

Από τις αποδοχές αυτές, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει όσα τουλάχιστον έλαβε ο μισθωτός, δυνάμει υποχρεωτικής ασφάλισης π.χ. εκ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.

Σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων, η υποχρέωση καταβολής του μισθού εις τον εξ οιουδήποτε ανυπαιτίου κωλύματος, κωλυθέντα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη, υφίσταται καθ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σχέσεως στον ίδιο εργοδότη και μάλιστα, κάθε έτος από της ενάρξεως της παροχής της εργασίας του και όχι εφ άπαξ.

Το έτος κατά το οποίο γεννάται η αξίωση του μισθωτού σύμφωνα με τα άρθρα 657-658 Α.Κ. δεν υπολογίζεται ημερολογιακό, αλλά εργασιακό, δηλαδή από την ημέρα προσλήψεως του μισθωτού (Ν.Σ.Κ. 170/63)

Επιδότηση Ασθένειας από ΙΚΑ

Η καταβολή επιδόματος ασθενείας από το ΙΚΑ αρχίζει από την τέταρτη ημέρα, από τη στιγμή που ο ασφαλισμένος ανήγγειλε την ανικανότητα προς εργασία στο ΙΚΑ.

Αν ο μισθωτός ασθενήσει εντός του ημερολογιακού έτους, περισσότερο από μία φορά, κάθε φορά όμως μέχρι τρεις ημέρες, δεν δημιουργείται δικαίωμα αυτού για επιδότηση εκ του ΙΚΑ ούτε υπολογίζεται ως χρόνος αναμονής το πρώτο 3ήμερο, το δεύτερο κ.λ.π.

Αν ο μισθωτός ασθενήσει για πρώτη φορά μέσα στο ημερολογιακό έτος πέραν των τριών ημερών, θα επιδοτηθεί από το ΙΚΑ από την τέταρτη ημέρα (εδώ θα υπολογιστούν οι τρεις ημέρες ως χρόνος αναμονής).

Αν ο ίδιος ο μισθωτός ασθενήσει για δεύτερη φορά, εντός του αυτού έτους, πέραν των τριών ημερών, θα επιδοτηθεί από την πρώτη ημέρα

Υποχρέωση Εργοδότη Καταβολής Ημερομισθίων Ασθένειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΑΝ 178/67, σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του, λόγω ασθένειας, για το χρονικό διάστημα των 1-3 ημερών, δηλ. από της ενάρξεως της ανικανότητας προς εργασία του μισθωτού μέχρι της ενάρξεως της επιδοτήσεώς του εκ του ΙΚΑ ή ετέρου Ασφαλιστικού Οργανισμού, ο εργοδότης υποχρεούται στην πληρωμή μόνο του ημίσεως του ημερομισθίου ή του αναλογούντος μισθού αποκλειόμενης της συμπληρώσεως εκ του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού.

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται μέχρι της συμπληρώσεως 15νθήμερου ή του μηνός ανάλογα με την προϋπηρεσία του μισθωτού που διανύθηκε στον ίδιο εργοδότη.

Υποχρέωση ΙΚΑ - Εργοδότη Καταβολής Επιδομάτων Ασθενείας και Ημερομισθίων Ασθενείας από Εργατικό Ατύχημα

Σε περίπτωση ατυχήματος, η επιδότηση εκ του ΙΚΑ αρχίζει από την πρώτη ημέρα κατά την οποία συνέβη το ατύχημα και δεν τηρείται χρόνος αναμονής, ο δε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό, ώστε να συμπληρωθούν οι αποδοχές των άρθρων 657-658 ΑΚ.

Ασθένεια και Ρεπό

Η αποχή του εργαζόμενου από την εργασία του λόγω ασθένειας δεν επηρεάζει τη συνήθη τάξη χορηγήσεως ημέρας ή ημερών αναπαύσεως στους μισθωτούς. Συνεπώς, επανερχόμενος ο μισθωτός στην εργασία του από ασθένεια θα τύχει της προγραμματισμένης αναπαύσεως σαν να μην είχε παρεμβληθεί η ασθένεια.

Αργία και Ασθένεια

Οι μη απασχολούμενοι ημερομίσθιοι μισθωτοί, τόσο κατά τις υποχρεωτικές αργίες, όσο και τις προαιρετικές (28ης Οκτωβρίου και 1ης Μαΐου) για λόγους μη οφειλόμενους σ αυτούς (ασθένεια), δικαιούνται το ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση αντίθετα με τους επί μηνιαίο μισθό αμειβόμενους.

Ασθένεια και -δεια

Οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απουσίασε λόγω ασθένειάς του, βραχείας διάρκειας, ή στρατεύσεώς του ή ανωτέρας βίας ή απεργίας ή ανταπεργίας, θεωρούνται ως μέρες εργασίας και συνυπολογίζονται δια τη συμπλήρωση του βασικού 10μήνου υπηρεσίας του προς λήψη άδειας αναψυχής του, δε συμψηφίζονται όμως προς τις ημέρες κατά τις οποίες δικαιούται να απουσιάσει ετησίως λόγω άδειας αναψυχής του.

Α. Αν ο μισθωτός ασθενήσει κατά τη διάρκεια της αδείας του, η άδειά του παρατείνεται κατά τόσες ημέρες, όσες είναι οι εργάσιμες ημέρες της ασθενείας του.

Β. Η απουσία του μισθωτού από την εργασία του, πέραν των ορίων βραχείας ασθένειας διακόπτει το βασικό 10μηνο και συμψηφίζονται οι ημέρες αυτές με τις οφειλόμενες ημέρες αδείας, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος στο οποίο αφορά η άδεια.

Ενώ όμως χωρεί συμψηφισμός των πέραν των ορίων της βραχείας ασθένειας ημερών απουσίας των μισθωτών, με τις ημέρες αδείας που δικαιούνται, δεν χωρεί συμψηφισμός των οφειλόμενων αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας, οπότε οφείλονται και οι ανωτέρω αποδοχές.

Φορολογική Μεταχείριση του Επιδόματος Ασθενείας

Τα επιδόματα ασθενείας που καταβάλλονται στους δικαιούχους που παίρνουν αναρρωτική άδεια, θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ Πηγής) και υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος.

Πηγή Υπουργείο Εργασίας

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Στέφανε ..δεν έχω πρόχειρο κάποιο "κείμενο".. αλλά αν εργαζόμενος δικαιούται επιδόματος ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα είναι υποχρεωμένος να το "αναζητήσει" ..

Είχα την εντύπωση ότι σε παλαιότερη συζήτηση "ανεβάσαμε" και σχετική απόφαση αλλά δεν την εντόπισα.

Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης μπορεί να περικόψει το αντίστοιχο ποσό από τις αποδοχές ασθενείας.

Ο εργαζόμενος εν ολίγοις, μπορεί να είναι χουβαρντάς.. με την δική του τσέπη όμως. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Στέφανε ..δεν έχω πρόχειρο κάποιο "κείμενο".. αλλά αν εργαζόμενος δικαιούται επιδόματος ασθενείας από τον ασφαλιστικό του φορέα είναι υποχρεωμένος να το "αναζητήσει" ..

Είχα την εντύπωση ότι σε παλαιότερη συζήτηση "ανεβάσαμε" και σχετική απόφαση αλλά δεν την εντόπισα.

Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης μπορεί να περικόψει το αντίστοιχο ποσό από τις αποδοχές ασθενείας.

Ο εργαζόμενος εν ολίγοις, μπορεί να είναι χουβαρντάς.. με την δική του τσέπη όμως. :)

Δεν θυμάμαι κάτι ργμτ... γερνάω... είμαι και εκτός γραφείου...

Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ντε και καλά να πάει στο ΙΚΑ να πάρει επίδομα... Δλδ εμένα άμα δεν μου αρέσει να χάσω άλλη μια μέρα εργασίας στις επιτροπές, δεν θα πάρω τις αποδοχές ασθενείας που ορίζει ο ΑΚ...???

Εξάλλου, το επίδομα που δίνει το ΙΚΑ δεν είναι αποδοχές του εργοδότη, και κακώς (κατά την άποψή μου) το αναζητάει... Υποχρεούται στην καταβολή ενός μισθού, πχ, με το δικαίωμα να αφαιρέσει ότι έχει δώσει το ΙΚΑ... Αν δεν έχει δώσει, θα τα καταβάλλει όλα...

Μεμπτό θα ήταν (αδικαιολόγητος πλουτισμός) αν ο εργαζόμενος τα έπερνε και από δω και από κει... Αυτό είναι όντως θέμα.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Δεν θυμάμαι κάτι ργμτ... γερνάω... είμαι και εκτός γραφείου...

Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ντε και καλά να πάει στο ΙΚΑ να πάρει επίδομα... Δλδ εμένα άμα δεν μου αρέσει να χάσω άλλη μια μέρα εργασίας στις επιτροπές, δεν θα πάρω τις αποδοχές ασθενείας που ορίζει ο ΑΚ...???

Εξάλλου, το επίδομα που δίνει το ΙΚΑ δεν είναι αποδοχές του εργοδότη, και κακώς (κατά την άποψή μου) το αναζητάει... Υποχρεούται στην καταβολή ενός μισθού, πχ, με το δικαίωμα να αφαιρέσει ότι έχει δώσει το ΙΚΑ... Αν δεν έχει δώσει, θα τα καταβάλλει όλα...

Μεμπτό θα ήταν (αδικαιολόγητος πλουτισμός) αν ο εργαζόμενος τα έπερνε και από δω και από κει... Αυτό είναι όντως θέμα.....

Στέφανε

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Σύμφωνα με αυτά που λές , ναί μέν "εσένα" μπορεί να μην σου αρέσει να πάρεις το επίδομα ασθενείας απο το ΙΚΑ , σου αρέσει όμως να πάρεις το αντίστοιχο ποσόν απο τον εργοδότη .

Του εργοδότη λές να του αρέσει αυτό ?

Εγώ δεν είπα αυτό.

Η διαφωνία μου είναι για το ποίες ακριβώς είναι οι αποδοχές που ορίζει ο ΑΚ

Εδώ να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω , και να ισχυριστώ οτι εφ' όσον κάποιος ειναι ασφαλισμένος και μάλιστα υποχρεωτικά (και πολλώ δε μάλλον που εργοδότης δια των εργοδοτικών εισφορών συμμετέχει στην ασφάλιση του εργαζομένου κατά διπλάσιο ποσοστό απ' οτι ο εργαζόμενος) , θα έπρεπε να αποζημιώνεται καθ' ολοκληρίαν και με το σύνολο των πραγματικών του αποδοχών απο τον ασφαλιστικό του φορέα , εκτός των περιπτώσεων που η ασθένεια του οφείλεται αποδεδειγμένως σε αμέλεια, πράξη, παράλειψη ,ή δόλο του εργοδότη

Οσον αφορά προηγούμενη ερώτησή σου

Αλλά δόλο ή αμέλεια ως προς τι..??

Δόλος : Ενω δεν έχω ασθενήσει , έχω την δυνατότητα να προσκομίσω μία βεβαίωση Ιδιώτη Γιατρού ή Νοσοκομείου , και υποχρεώνω τον εργοδότη να μου καταβάλλει τις αποδοχές 1 μηνός π.χ, και εγώ να κάααααααααθομαι.

Αμέλεια: Βαριέμαι να πάω στο ΙΚΑ να εισπράξω το ποσόν της επιδότησης , και υποχρεώνω τον εργοδότη (προκαλώντας του ζημία) να μου καταβάλει το σύνολο των αποδοχών.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

1. Πάει ο εργαζόμενος και πληρώνεται από το ΙΚΑ για να πάρει τα υπόλοιπα από τον εργοδότη.

2. Δεν θέλει να πάει ο εργαζόμενος στο ΙΚΑ, δεν παίρνει τίποτα από τον εργοδότη ο οποίος τον στέλνει σε ένα ΚΕΠ για Υπ.Δήλωση ότι έλαβε άδεια άνευ αποδοχών.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Στέφανε

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Thank U, U2.... :)

Σύμφωνα με αυτά που λές , ναί μέν "εσένα" μπορεί να μην σου αρέσει να πάρεις το επίδομα ασθενείας απο το ΙΚΑ , σου αρέσει όμως να πάρεις το αντίστοιχο ποσόν απο τον εργοδότη .

Του εργοδότη λές να του αρέσει αυτό ?

Μπορεί να τον επηρεάζει δυσμενώς οικονομικά, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.. Προβλέπεται αποζημίωση 1 μηνός πχ, με τη δυνατότητα να αφαιρέσει τυχόν επίδομα που θα πάρει ο εργαζόμενος. Εάν δεν έχει πάρει το επίδομα ο μισθωτός, τι θα αφαιρέσεις..??? Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο σε αυτό..

Επομένως, μας μένει η απόδειξη της ασθένειας από το μισθωτό....

Εγώ δεν είπα αυτό.

Η διαφωνία μου είναι για το ποίες ακριβώς είναι οι αποδοχές που ορίζει ο ΑΚ

Δλδ..?? Δεν το εννόησα, είναι και πρωι ακόμα, δεν έχω πιει και τον 1ο καφέ.... :rolleyes:

Εδώ να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω , και να ισχυριστώ οτι εφ' όσον κάποιος ειναι ασφαλισμένος και μάλιστα υποχρεωτικά (και πολλώ δε μάλλον που εργοδότης δια των εργοδοτικών εισφορών συμμετέχει στην ασφάλιση του εργαζομένου κατά διπλάσιο ποσοστό απ' οτι ο εργαζόμενος) , θα έπρεπε να αποζημιώνεται καθ' ολοκληρίαν και με το σύνολο των πραγματικών του αποδοχών απο τον ασφαλιστικό του φορέα , εκτός των περιπτώσεων που η ασθένεια του οφείλεται αποδεδειγμένως σε αμέλεια, πράξη, παράλειψη ,ή δόλο του εργοδότη

Μεγάλη κουβέντα αυτή... όντως, όπως και για τις έγκυες... Αλλά άμα δεν υπάρχουν λεφτά στα δημόσια ταμεία, τι να κάνεις... θα μετακυλίσεις το κόστος στον εργοδότη.....

Οσον αφορά προηγούμενη ερώτησή σου

Αλλά δόλο ή αμέλεια ως προς τι..??

Δόλος : Ενω δεν έχω ασθενήσει , έχω την δυνατότητα να προσκομίσω μία βεβαίωση Ιδιώτη Γιατρού ή Νοσοκομείου , και υποχρεώνω τον εργοδότη να μου καταβάλλει τις αποδοχές 1 μηνός π.χ, και εγώ να κάααααααααθομαι.

Αμέλεια: Βαριέμαι να πάω στο ΙΚΑ να εισπράξω το ποσόν της επιδότησης , και υποχρεώνω τον εργοδότη (προκαλώντας του ζημία) να μου καταβάλει το σύνολο των αποδοχών.

Δόλο έλεγα ότι παίρνει το επίδομα από το ΙΚΑ και δεν προσκομίζει τη βεβαίωση του ΙΚΑ στον εργοδότη για να εκπέσει ο τελευταίος το επίδομα από τις αποδοχές ασθενείας...

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1. Πάει ο εργαζόμενος και πληρώνεται από το ΙΚΑ για να πάρει τα υπόλοιπα από τον εργοδότη.

Κατανοητόν...

2. Δεν θέλει να πάει ο εργαζόμενος στο ΙΚΑ, δεν παίρνει τίποτα από τον εργοδότη ο οποίος τον στέλνει σε ένα ΚΕΠ για Υπ.Δήλωση ότι έλαβε άδεια άνευ αποδοχών.

Δλδ δεν του αναγνωρίζεις την ασθένεια αν έχει πάει πχ σε ιδιώτη γιατρό, έτσι..??

Υπάρχει φίλτατε γιατρέ νομολογία ή διάταξη που να το στηρίζει αυτό γιατί ο ΑΚ τα λέει γενικά..??

ΥΓ: ΥΔ στα ΚΕΠ μετά την απουσία..???? Θα σε καταστέσει το ίδρυμα............... :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Thank U, U2.... :rolleyes:

Μπορεί να τον επηρεάζει δυσμενώς οικονομικά, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.. Προβλέπεται αποζημίωση 1 μηνός πχ, με τη δυνατότητα να αφαιρέσει τυχόν επίδομα που θα πάρει ο εργαζόμενος. Εάν δεν έχει πάρει το επίδομα ο μισθωτός, τι θα αφαιρέσεις..??? Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο σε αυτό..

Επομένως, μας μένει η απόδειξη της ασθένειας από το μισθωτό....

Δλδ..?? Δεν το εννόησα, είναι και πρωι ακόμα, δεν έχω πιει και τον 1ο καφέ.... :D

Μεγάλη κουβέντα αυτή... όντως, όπως και για τις έγκυες... Αλλά άμα δεν υπάρχουν λεφτά στα δημόσια ταμεία, τι να κάνεις... θα μετακυλίσεις το κόστος στον εργοδότη.....

Δόλο έλεγα ότι παίρνει το επίδομα από το ΙΚΑ και δεν προσκομίζει τη βεβαίωση του ΙΚΑ στον εργοδότη για να εκπέσει ο τελευταίος το επίδομα από τις αποδοχές ασθενείας...

Καταπληκτική η Κρητική ......Διάλεκτος :)

Να πάει να το πάρει

Εννοώ αν οι δικαιούμενες αποδοχές είναι η διαφορά μεταξύ καταβαλλομένων και επιδόματος ασθενείας , και άν αυτό είναι δεσμευτικό για τον εργαζόμενο

Κατά την γνώμη μου είναι

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Κατανοητόν...

Δλδ δεν του αναγνωρίζεις την ασθένεια αν έχει πάει πχ σε ιδιώτη γιατρό, έτσι..??

Υπάρχει φίλτατε γιατρέ νομολογία ή διάταξη που να το στηρίζει αυτό γιατί ο ΑΚ τα λέει γενικά..??

ΥΓ: ΥΔ στα ΚΕΠ μετά την απουσία..???? Θα σε καταστέσει το ίδρυμα............... :)

Στέφανε, εννοώ την περίπτωση που ο εργαζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης. Για τον ιδιώτη γιατρό ισχύουν όσα γράφει το Έγγραφο του Υπ.Εργασίας που παρέθεσα παραπάνω και εγώ και ο Σούλης.

Πως θα εκπέσει ο εργοδότης το ποσό του ασφαλιστικού φορέα όταν ο εργαζόμενος αρνείται να πάει να το εισπράξει;

Και κυρίως, δεν είναι πιθανό ο εργαζόμενος να απαιτήσει πλήρη εξόφληση από τον εργοδότη και έπειτα (και εντός της εξάμηνης προθεσμίας που έχει) να πάει να εισπράξει και το ποσό από το ΙΚΑ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Έκπτωση επιδομάτων ασθένειας: Από το νόμο παρέχεται το δικαίωμα στον εργοδότη να εκπέσει, από τις αποδοχές που οφείλει στον μισθωτό του για τον χρόνο που απέχει από την εργασία του συνεπεία ασθένειας ή άλλου λόγου, τα ποσά που καταβλήθηκαν σ΄αυτόν δυνάμει υποχρεωτικής από τον νόμο ασφάλισης. Δηλαδή δικαιούται να εκπέσει τα επιδόματα ή άλλες χρηματικές παροχές που έλαβε ο μισθωτός από το ΙΚΑ ή από άλλο ασφαλ. οργανισμό για την αιτία που απουσίασε από την εργασία του (άρθρο 657 Αστ.Κώδικα)

Για το θέμα αυτό η δικαστηριακή νομολογία δέχεται, καθώς άλλωστε συμφωνεί και η θεωρία, ότι για να προβεί ο εργοδότης στην έκπτωση των επιδομάτων ασθενείας, αρκεί να δικαιούται ο μισθωτός όπως λάβει αυτά σύμφωνα με τον νόμο, χωρίς να απαιτείται και να τα έχει εισπράξει πραγματικά από τον οικείο Ασφαλ. Οργανισμό.

Γιατί διαφορετικά ενδέχεται να καθυστερεί σκόπιμα την είσπραξη του επιδόματος ασθενείας, μέχρι να εισπράξει πλήρη μισθό από τον εργοδότη του.

Πάντως όμως οφείλει ο εργοδότης να αποδείξει ότι ασφαλώς και βέβαια ο μισθωτός του δικαιούται να λάβει επίδομα ασθενείας, προσκομίζοντας απόφαση ή βεβαίωση του υπόχρεου Ασφαλ. Οργανισμού. Δεν αρκεί επομένως να επικαλεστεί απλώς τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Κων.Λαναρά

Νομοθεσία ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εκδ.1995

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Πάντως όμως οφείλει ο εργοδότης να αποδείξει ότι ασφαλώς και βέβαια ο μισθωτός του δικαιούται να λάβει επίδομα ασθενείας, προσκομίζοντας απόφαση ή βεβαίωση του υπόχρεου Ασφαλ. Οργανισμού. Δεν αρκεί επομένως να επικαλεστεί απλώς τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Κων.Λαναρά

Νομοθεσία ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Εκδ.1995

???

Δηλαδή να ζητήσει ο εργοδότης εκτύπωση των ενσήμων του εργαζόμενου από το ΙΚΑ ή δεν κατάλαβα σωστά;

Και αν τα ποσά που υπολογίζει ο εργοδότης (που δεν είναι δουλειά του) διαφέρουν από αυτά που τελικά θα εισπράξει (αν εισπράξει) ο εργαζόμενος από το ΙΚΑ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Για το θέμα αυτό η δικαστηριακή νομολογία δέχεται

Καλό είναι οι συγγραφείς των βιβλίων εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας να είναι ακριβολόγοι και συγκεριμένοι. Ο κ.Λαναράς θα έπρεπε να παραθέσει συγκεκριμένες δικαστηριακές αποφάσεις και όχι να επικαλείται αορίστως την νομολογία.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Καλό είναι οι συγγραφείς των βιβλίων εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας να είναι ακριβολόγοι και συγκεριμένοι. Ο κ.Λαναράς θα έπρεπε να παραθέσει συγκεκριμένες δικαστηριακές αποφάσεις και όχι να επικαλείται αορίστως την νομολογία.

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=22708

1. Δημήτρη, δες τη δημοσίευση του Δημήτρη Κ στη συζήτηση που είχατε... Το ίδιο προτείνει και αυτός...

2. Και ο Δεσπότης, και ο Νιάρχος, αναφέρουν τα έγγραφα που δίνεις εσύ και ο Σούλης, το 1440/11-7-86 ΔΕΝ 1987 σελ. 629 & ΑΠ 447/90... Ωστόσο, ο Δεσπότης αφήνει ένα παράθυρο ανοικτό, λέγοντας ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει αντικειμενική δυσκολία, όπως πχ ασθένεια στο εξωτερικό ή ασθένεια σε πολύ απομακρυσμένο μέρος, όπου δεν υπάρχει υγειονομική υπηρεσία του ασφαλιστικού φορέα, αρκεί μια βεβαίωση του θεράποντος ιατρού...

3. Η Απόφαση του Άρειου Πάγου με προβληματίζει λίγο, αν και καλό θα ήταν να ανέβει προς εξέταση, γιατί η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, και να μην καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων.

4. Το έγγραφο του υπουργείου ΔΕΝ είναι νόμος, οπότε δεν το θεωρώ ότι "πάει τελείωσε"... Εξασφαλίζει κατ' αρχάς τον εργοδότη, αλλά το θέμα είναι πραγματικό και κάθε περίπτωση (πιστεύω) ότι χρήζει διερεύνησης.

5. Συμφωνώ ότι βάσει καλής πίστης, ο εργαζόμενος θα έπρεπε να είχε πάει στον ασφαλιστικό του φορέα για να εισπράξει το επίδομα ασθένειας. Αλλά...

Εδώ υπάρχουν 2 πράγματα:

α. αφενός εάν και πότε αναγνωρίζεται η απουσία του υπαλλήλου ως ασθένεια, διότι κρίνονται και άλλα πράγματα πίσω από αυτό... Για παράδειγμα, αν δεν του αναγνωριστεί η ασθένεια, και υπό περιπτώσεις, μπορεί να θεωρηθεί ως οικιοθελή αποχώρηση... Αν όντως είναι ασθένεια, αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης (και όχι ως άδεια άνευ αποδοχών όπως προτείνεις Δημήτρη... Να μην αναφέρω ότι αν έχει υπόλοιπο κανονικής, θα έπρεπε να συμψηφιστεί με απουσία πέρα από των ορίων της βραχείας ασθένειας)...

β. αφετέρου, η αφαίρεση του επιδόματος ασθενείας του ΙΚΑ από τον εργοδότη.

Το α, πιστεύω ότι πρέπει να εξεταστεί το πραγματικό γεγονός, αν πχ έχει νοσηλευθεί σε νοσοκομείο και υπάρχει εξιτήριο, δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει...

Για το β, αν είναι τόσο σημαντικό, ας το υπολογίσει ο λογιστής στο περίπου και να μην του το πληρώσει αν δεν φέρει χαρτί από το ΙΚΑ για να προσδιοριστεί το πραγματικό ύψος του επιδόματος.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Και μιλώντας για νομοθεσία,

- Άρθρο 657 ΑΚ

Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για τον μισθό αν ύστερα από 10ήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

- Άρθρο 8 ΒΔ 16-7-1920

Αποχή εργάτου ή υπηρέτου από της εργασίας, οφειλομένη εις βραχείας σχετικώς διάρκειας ασθένειαν, προσηκόντως αποδεδειγμένη, ή προκειμένου περί γυναικός εις λοχείαν, δεν θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού.

- Άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 21121920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4558/1930

Αποχή υπαλλήλου από της εργασίας, οφειλόμενη εις βραχείας σχετικώς διάρκειας ασθένειαν, προσηκόντως αποδεδειγμένην ή προκειμένου περί γυναικός εις λοχείαν, δεν θεωρείται ως λύσις της συμβάσεως εκ μέρους αυτού.

Γενικότερα δλδ, για να διεκδικήσει ο μισθωτός αποδοχές ασθένειας από τον εργοδότη του, 2 πράγματα πρέπει να συμβαίνουν,

1. να έχει κλείσει 10ήμερο υπηρεσίας

2. να εμποδίζεται η παροχή της εργασίας του από σπουδαίο λόγο (ασθένεια).

Τώρα, πως το "προσηκόντως αποδεδειγμένη" έχει ερμηνευθεί ως "βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ΜΟΝΟ", αυτό είναι ένα ωραίο θέμα προς διερεύνηση......

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
2. Και ο Δεσπότης, και ο Νιάρχος, αναφέρουν τα έγγραφα που δίνεις εσύ και ο Σούλης, το 1440/11-7-86 ΔΕΝ 1987 σελ. 629 & ΑΠ 447/90... Ωστόσο, ο Δεσπότης αφήνει ένα παράθυρο ανοικτό, λέγοντας ότι σε περιπτώσεις που υπάρχει αντικειμενική δυσκολία, όπως πχ ασθένεια στο εξωτερικό ή ασθένεια σε πολύ απομακρυσμένο μέρος, όπου δεν υπάρχει υγειονομική υπηρεσία του ασφαλιστικού φορέα, αρκεί μια βεβαίωση του θεράποντος ιατρού...

3. Η Απόφαση του Άρειου Πάγου με προβληματίζει λίγο, αν και καλό θα ήταν να ανέβει προς εξέταση, γιατί η απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, και να μην καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων.

Στέφανε, επιβεβαιώνομαι για άλλη μια φορά. Η μνημονευθείσα απόφαση του Α.Π. είναι άσχετη με το θέμα:

447/1990 ΑΠ ( 2411)

ΠΟΙΝΧΡ/1990 (1131)

Δωροδοκία υπαλλήλου. Στοιχεία του εγκλήματος. Προσφορά χρημάτων σε

υπάλληλο του ΕΟΦ για να αποκαλύψει το όνομα του Εισηγητή για την

έγκριση της κυκλοφορίας φαρμάκου. Αναίρεση σχετικής καταδικαστικής

απόφασης για έλλειψη νόμιμης βάσης, εφόσον στο μεν αιτιολογικό γίνεται

δεκτό ότι η αποκάλυψη του ονόματος ήταν αντίθετη στα καθήκοντα του

υπαλλήλου, ενώ στο διατακτικό ότι αυτή απλώς αναγόταν στο καθήκοντά

του.

ΑΠ Αριθμ. 447/1990

Προεδρεύων ο αντιπρόεδρος Χ. Χριστοφορίδης

Εισηγητής ο αρεοπαγίτης Α. Γκιούρας

Δικηγόρος Ι. Κοτρωνάκης

Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 235 και 236 του ΠΚ, όπως αυτά

αντικαταστάθηκαν με το πρώτο άρθρο του Ν.Δ. 1235/72, οι οποίες ορίζουν

η πρώτη "Τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος που

απαιτεί ή δέχεται ή προσφέρεται να δεχθεί δώρα ή άλλα ανταλλάγματα που

δεν δικαιούται ή την υπόσχεση τέτοιων δώρων ή ανταλλαγμάτων για

ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, η οποία είναι

αντίθετη στα καθήκοντά του ή ανάγεται στην υπηρεσία του" και η δεύτερη

ότι "Με την ίδια ποινή του άρθρου 235 τιμωρείται όποιος δίνει,

προσφέρει ή υπόσχεται τέτοια δώρα ή άλλα ανταλλάγματα", προκύπτει ότι

για να συντελεστεί το έγκλημα της ενεργητικής δωροδοκίας, που

προβλέπεται και τιμωρείται από αυτές, απαιτείται δόση η προσφορά ή

υπόσχεση δώρων ή άλλων ανταλλαγμάτων από οποιονδήποτε προς υπάλληλο, με

την έννοια του άρθρου 13 α του ΠΚ, τα δώρα ή άλλα ανταλλάγματα να μη

προσήκουν σ` αυτόν και να δίδονται ή να προσφέρονται ή να υπάρχει απλή

υπόσχεση δόσης τους, για ενέργεια ή παράλειψη, η οποία ή έχει

τελειωθεί ή είναι μέλλουσα και είναι αντίθετη στα καθήκοντα του

υπαλλήλου ή ανάγεται στην υπηρεσία που του έχει ανατεθεί με νόμο,

υπηρεσιακό κανονισμό ή και διαταγές, συνεπεία της υπηρεσιακής του

σχέσης, από τους προισταμένους του. Επειδή περίπτωση εσφαλμένης

εφαρμογής ή ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει

τον από το άρθρο 510 παρ.1 Ε`, προβλεπόμενο λόγο αναιρέσεως αποφάσεως,

υπάρχει όταν το ουσιαστικό δικαστήριο αποδίδει στην εφαρμοζόμενη ή

ερμηνευόμενη ποινική διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη που

πραγματικά έχει ή δεν υπάγει τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν

δεκτά στην έννοια αυτής, παραβιάζοντας έτσι ευθέως τον νόμο, αλλά και

όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου δηλαδή όταν δεν αναφέρονται στην

απόφαση κατά τρόπο σαφή, πλήρη και ορισμένο τα πραγματικά περιστατικά

που προέκυψαν κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίθεση μεταξύ αυτών ή

αυτών και του διατακτικού, συνεπεία της οποίας δεν είναι εφικτός ο

έλεγχος από τον Αρειο Πάγο της ορθής ή μη υπαγωγής αυτών στο νόμο,

οπότε η απόφαση στερείται νομίμου βάσεως. Στην προκειμένη περίπτωση

ενώ στο σκεπτικό της προσβαλλομένης υπ` αριθμ. 1730/1989 αποφάσεως του

Εφετείου Αθηνών εκτίθεται ότι την 1 Ιουνίου 1983 ο Ι.Μ. ήτο υπάλληλος

(κλητήρας) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, που είναι Ν.Π.Δ.Δ. και

είχε υπηρεσιακό καθήκον να μην αποκαλύπτει το όνομα του εκάστοτε

οριζομένου Εισηγητή για την έγκριση της κυκλοφορίας φαρμάκων, το οποίο

γνώριζε γιατί αυτός μετέφερε στους Εισηγητές τους φακέλλους των προς

έγκριση φαρμάκων, και ότι ο αναιρεσείων υποσχέθηκε σ` αυτόν (Μ) να του

δώσει 100.000 δραχμές για να του αποκαλύψει το όνομα του Εισηγητή,

στον οποίο θα μετέφερε το φάκελλο για την έγκριση του φαρμάκου G της

εταιρείας Ρ.Η., δηλαδή για πράξη αντικειμένη στα καθήκοντα του Μ., στο

διατακτικό κηρύχθηκε ο αναιρεσείων ένοχος του ότι "Στην Αθήνα την

1-6-1983 υποσχέθηκε δώρα εις υπάλληλο χάριν μελλούσης ενεργείας του

υπαλλήλου, αναγομένης εις την υπηρεσία του..." δηλαδή κηρύχθηκε ένοχος

για υπόσχεση δώρων σε υπάλληλο για πράξη αναγόμενη απλώς στην υπηρεσία

του και όχι αντικειμένη στα καθήκοντά του. Ετσι όμως υπάρχει αντίφαση

μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού της προσβαλλομένης αποφάσεως,

συνεπεία της οποίας δεν είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος για την

ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, ήτοι των ως άνω διατάξεων των άρθρων 235

και 236 του Π.Κ., στερουμένης έτσι της αποφάσεως νομίμου βάσεως.

Επομένως πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση ύστερα από την αποδοχή του

δευτέρου από το άρθρο 510 παρ.1 Ε του ΚΠΔ βασίμου λόγου αναίρεσης και

να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά τα άρθρα 518 παρ.2 και 519 του ΚΠΔ, για

νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο, αφού η σύνθεσή του από άλλους δικαστές

εκτός από εκείνους που εδίκασαν είναι εφικτή.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Και για να πάμε και στο πρακτικό της υπόθεσης:

Λείπει ο εργαζόμενος με ασθένεια. Σου φέρνει το χαρτί της ασθένειας, το σφραγίζεις, του βγάζεις μια φωτοτυπία και του το δίνεις.

Αυτός δεν πάει στο ΙΚΑ για να πληρωθεί, διότι δεν θέλει, βαριέται, νυστάζει κ.λπ.

Πλησιάζει ο καιρός της ΑΠΔ ή της εγγραφής στην επόμενη μισθολογική περίοδο από αυτή του μήνα της ασθενείας.

Τι κάνεις εσύ;

Να σου πω τι κάνω εγώ;

Αν ξέρω ότι δικαιούται επιδόματα ασθενείας (είναι π.χ. παλιός στην εταιρεία), τότε:

1) Του κάνω εγγραφή ασθενείας (08 στην ΑΠΔ) και δεν του πληρώνω τίποτα.

2) Όταν με το καλό μου φέρει το αποδεικτικό πληρωμής από το ΙΚΑ και μου το φέρει αργά, δηλ.μετά από 2-3 μήνες, τότε του πληρώνω κανονικά την ασθένεια (ολόκληρο το ποσό χωρίς το ποσό του ΙΚΑ) και του περνάω το ποσό που πήρε από το ΙΚΑ ως προκαταβολή μισθού του τρέχοντος μήνα.

Έτσι, και στην ΑΠΔ και στον έλεγχο του ΙΚΑ δεν έχω θέμα και ο εργαζόμενος (αφού ακούσει μερικές χριστοπαναγίες) παίρνει τα λεφτά του...

Ξέρω ότι ο σύντροφος Σούλης δεν θα συμφωνήσει αλλά θα το αντιμετωπίσω και αυτό! :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Στέφανε, επιβεβαιώνομαι για άλλη μια φορά. Η μνημονευθείσα απόφαση του Α.Π. είναι άσχετη με το θέμα:

......................

Μάλλον λάθος έχει κάνει ο Νιάρχος στην παράθεση των παραπομπών του....

Επιβεβαίωση ως προς τι....?????? :unsure:

Για εξήγα μου τα παρακάτω pls.....

Στην μισθοδοσία έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι με εμπορεύματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση.

..............

doctor

Αποφ. 795/1991 και ΑΠ1762/1999

Το θέμα είναι ότι σε όλες της περιπτώσεις για την αποχώρηση /καταγγελία της σύμβασης από τον μισθωτό

"ο δικαστής κρίνει κατά τα άρθρα 200, 288 ΑΚ επί τη βάσει των αρχών της

καλής πίστεως λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών, μετά από

εκτίμηση της αιτίας της αποχής, της διαρκείας της, της υπαιτιότητας του

μισθωτού και των εν γένει περιστάσεων, υπό τις οποίες έλαβε χώρα, αν

αυτή, κατ' αντικειμενική κρίση, δηλαδή ανεξαρτήτως της προς λύση ή μη

προθέσεως του μισθωτού, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή εκ μέρους του

καταγγελία της συμβάσεως εργασίας."

Είναι θέμα πραγματικό δλδ και για την ίδια περίπτωση ο δικαστής μπορεί να κρίνει διαφορετικά ανάλογα με τα δεδομένα .

Αντίθετα σε άλλες περιπτώσεις όπως πχ την εργασία την έκτη ημέρα οι αποφάσεις του ΑΠ είναι όλες ίδιες βάσει των εργατικών νόμων .

http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=15061

Επιμένω ότι η ασθένεια είναι θέμα πραγματικό και αν μπορεί να αποδειχθεί σε δικαστήριο, δεν έχει εφαρμογή το έγγραφο που παραθέσατε....... :P

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Επιβεβαίωση ως προς τι....?????? :P

Στο ότι υπάρχουν πολλά και σοβαρά λάθη στα βιβλία εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας! Εσύ τι νόμισες τέκνον μου; :unsure:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Στο ότι υπάρχουν πολλά και σοβαρά λάθη στα βιβλία εργατικής-ασφαλιστικής νομοθεσίας! Εσύ τι νόμισες τέκνον μου; :unsure:

Αααααααααααααααααααααααα........................................!!!!!!!!!!!!!!!!

Είπα και εγώ............ :P

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
......

Ξέρω ότι ο σύντροφος Σούλης δεν θα συμφωνήσει αλλά θα το αντιμετωπίσω και αυτό! :unsure:

Πράγματι θα διαφωνήσω..

η απόφαση 447/90 Α.Π. που παραθέτεις , είναι του ποινικού τμήματος..

η απόφαση που επικαλούνται οι συγγραφείς σίγουρα είναι άλλου τμήματος ..

αν και δεν αποκλείω το λάθος.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.