Jump to content
 • 0

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΔΕΙΩΝ


Guest DANI
 Share

Question

Παιδιά, σε περίπτωση που εργαζόμενος αποχωρεί οικειοθελώς χωρίς να έχει πάρει προηγουμένως την άδεια του, για την αποζημίωση αδείας (χωρίς εισφορές) και το επίδομα αδείας, πρέπει να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αδειών ;

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
Guest Charalambos
Παιδιά, σε  περίπτωση  που  εργαζόμενος  αποχωρεί  οικειοθελώς  χωρίς  να  έχει  πάρει  προηγουμένως  την  άδεια  του, για  την  αποζημίωση  αδείας  (χωρίς  εισφορές)  και  το  επίδομα  αδείας, πρέπει  να  καταχωρηθεί  στο  Βιβλίο  Αδειών ;

Στο βιβλίο αδειών καταχωρείται η πραγματική λήψη αδείας απο τον κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Στην περίπτωση αποχώρησης η επιχείρηση καλύπτεται απο την αναγγελία της αποχώρησης και την καταβολή στον εργαζόμενο της αποημίωσης μη ληφθείσης αδείας και του αντίστοιχου επιδόματος αδείας.

Οπότε θεωρώ πως δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης.

Εαν άλλος συνάδελφος έχει αντίθετη άποψη...

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Οταν υπάρχει αποζημίωση μη ληφθησας ληφθείσης :blink: αδειας δεν ειναι απαραίτητη η αναγραφή της στο βιβλίο αδειών

Τι λες;

Σε έλεγχο που μας έκανε το ΣΕΠΕ μας ζήτησε να αναγράφουμε ΚΑΙ τις αποζημιώσεις μη ληφθεισών αδειών!!!

Την ρώτησα την θεία ποιος νόμος το γράφει αυτό και μου είπε.... δεν θυμάται!

Της έδωσα να διαβάσει τα παρακάτω και της είπα να μου πει που ακριβώς γράφει αυτό που ζητάει.

Αφού τα διάβασε μου είπε: "Μα εγώ το ζητάω για να γίνεται ... πιο εύκολα ο έλεγχος...".

Και γω σ'αγαπάω θεία....

Ορίστε:

Α.Ν.539/45

Άρθρο 4

παρ.3: Δια να διευκολύνεται η πραγματική εφαρμογή του παρόντος νόμου, έκαστος εργοδότης οφείλει να εγγράφη εις ειδικόν βιβλίον, τηρούμενον κατά τας υποδείξεις του Υπουργού Εργασίας:

α) την ημερομηνία εισόδου εις την υπηρεσίαν του των παρ’αυτώ απασχολουμένων μισθωτών και την χρονικήν διάρκειαν της αδείας, της οποίας έκαστος τούτων δικαιούται,

β) τας χρονολογίας κατά τας οποίας εχορηγήθη εις έκαστον τούτων η άδεια και

γ) τας αποδοχάς, αι οποίαι κατεβλήθησαν εις έκαστον μισθωτόν, δια τον χρόνον της χορηγηθείσης εις αυτόν αδείας.

Διευκρινιστική Εγκύκλιος 62639/1-12-1956 Υπουργείου Εργασίας

«Περί τηρήσεως του υπό του άρθρου 3 παρ.4 του Α.Ν. 539/45 προβλεπομένου Ειδικού Βιβλίου Αδειών των μισθωτών».

Πας εργοδότης υποχρεούται όπως τηρεί το υπό του άρθρου 4 παρ.3 προβλεπόμενον «Ειδικόν Βιβλίον Αδειών» και αντιγράφει εις οικείας στήλας τα κάτωθι στοιχεία:

1) Το ονοματεπώνυμον εκάστου μισθωτού.

2) Την ειδικότητα εκάστου.

3) Το έτος γεννήσεως (δια τας περιπτώσεις μισθωτών αγόντων ηλικίαν κάτω του 18ιυ έτους).

4) Την ημερομηνία εισόδου (σ.σ. ημερομηνία πρόσληψης) εις την υπηρεσία του εργοδότου παρ’ω υπηρετεί και τας αποδοχάς εκάστου τούτων (μισθός, ημερομίσθιο κ.λπ.).

5) Την χρονικήν διάρκειαν της αδείας, ης έκαστος δικαιούται.

6) Την υπογραφή του λαβόντος την άδεια (με την υπ’αρ.12976/57 Εγκ.Υπ.Εργ. ορίσθηκε ότι θα συμπληρώνεται με την αποχώρηση του μισθωτού σε άδεια).

7) Τας ημερομηνίας καθ’ας εχορηγήθη η άδεια εις έκαστον μισθωτό.

8) Τας αποδοχάς αίτινες κατεβλήθησαν εις έκαστον μισθωτό δια τον χρόνον της χορηγηθείσης άδειας.

9) Άμα τη λήψει της αδείας και τη καταβολή των αποδοχών ταύτης έκαστος μισθωτός θα υπογράφη έναντι αυτών.

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest YANNIS

Εγώ εγγράφω κάθε 1η του έτους όλους τους εργαζόμενους στο βιβλίο αδειών.

Όταν έρθει η ώρα να πάρους την άδεια, εγγράφω τα αντίστοιχα στοιχεία.

Αν αποχωρήσουν είτε οικειοθελώς, είτε με απόλυση, αναγράφω τα ποσά και στις ημερομηνίες την αιτιολογία. Για την πληρωμή έχω τις αποδείξεις πληρωμής.

Επίσης βάσει των νέων διατάξεων που πρέπει κάθε εργαζόμενος να "κλείνει" το έτος με την άδειά του, θα πρέπει να αναγράφεται και κάθε νεοπροσληφθείς, με την πάροδο του 1ου μήνα.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Άλλο πράγμα είναι η υπόχεωση του εργοδότη να αναγράφει στο βιβλίο αδειών τις μη ληφθείσες άδειες ( Δημήτρη το έγραψα σωστά τώρα ), και άλλο ο ίδιος να τις αναγράφει απο δική του πρωτοβουλία . Είναι αυτό που συνήθως λέμε: ναι μεν δεν είναι υποχρεωτικό , όμως δεν απαγορεύεται κιόλας ...

Υποχρέωση απο την γραμματική ερμηνεία του νόμου δεν προκύπτει .

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Guest YANNIS
Άλλο πράγμα είναι η υπόχεωση του εργοδότη να αναγράφει στο βιβλίο αδειών τις μη ληφθείσες άδειες ( Δημήτρη το έγραψα σωστά τώρα ), και άλλο ο ίδιος να τις αναγράφει απο δική του πρωτοβουλία . Είναι αυτό που συνήθως λέμε: ναι μεν δεν είναι υποχρεωτικό , όμως δεν απαγορεύεται κιόλας ...

Υποχρέωση απο την γραμματική ερμηνεία του νόμου δεν προκύπτει .

Όπως το θέτεις, φυσικά και δεν υποχρεούται.

Εξάλλου τι θα συμπληρώσεις στη συμφωνηθείσα άδεια; αφού δεν πρόλαβες.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Όπως το θέτεις, φυσικά και δεν υποχρεούται.

Εξάλλου τι θα συμπληρώσεις στη συμφωνηθείσα άδεια; αφού δεν πρόλαβες.

Δεν το θέτω εγώ , ο νομοθέτης ...

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Αν αποχωρήσουν είτε οικειοθελώς, είτε με απόλυση, αναγράφω τα ποσά και στις ημερομηνίες την αιτιολογία.

Κάτι τέτοια κάνετε Γιάννη και καλομαθαίνει ...η θεία και μετά τα ζητάει και από εμάς, άσχετα αν δεν προβλέπονται από πουθενά...

doctor

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Μα και επανω στο έντυπο βιβλιο αδειων αναφέρει ως σημείωση κάτω κάτω : "αυτη η κατασταση υποβάλλεται με συμπληρωμένες τις στήλες 1-6( όχι δήλαδη τα χρηματικά ποσά που έλαβε ο εργαζόμενος) στην επιθεώρηση εργασίας ή στην αστυνομική αρχή για θεώρηση

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα,

 

Από το νέο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229), όπως 
ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 
«3 α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να 
είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. 
Σο ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα 
στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει 
τις παρακάτω στήλες: 
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός 
δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας 
αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το 
επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του 
σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. 
Σα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών 
Εργασίας του ΢.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της 
εφαρμογής του παρόντος. 
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα του Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας ΢ΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός 
του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια 
άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 
Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

Καλησπέρα,

 

Από το νέο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229), όπως 
ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 
«3 α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να 
είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. 
Σο ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα 
στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει 
τις παρακάτω στήλες: 
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός 
δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας 
αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το 
επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του 
σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. 
Σα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών 
Εργασίας του ΢.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της 
εφαρμογής του παρόντος. 
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα του Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας ΢ΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός 
του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια 
άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. πέσμου ότι κάνεις πλάκα..ότι το πρόσθεσες εσύ..ότι..ότι...την π@υτάνα μου μέσα..
Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

 

Καλησπέρα,

 

Από το νέο πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229), όπως 
ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 
«3 α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να 
είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. 
Σο ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα 
στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει 
τις παρακάτω στήλες: 
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός 
δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας 
αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το 
επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του 
σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. 
Σα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών 
Εργασίας του ΢.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της 
εφαρμογής του παρόντος. 
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα του Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας ΢ΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός 
του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια 
άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. πέσμου ότι κάνεις πλάκα..ότι το πρόσθεσες εσύ..ότι..ότι...την π@υτάνα μου μέσα..

 

 

ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ.

Ρε θα μας εκουζουλάνουνε οι πούστηδες...

Link to comment
Share on other sites

 • 0

καλησπερα

ΤΙ λετε τωρα , θα γραψουμε κατι στο εργανη για τις αποζημιωσεις αδειας ;?

Κανονικα δεν νομιζω να γραψουμε .

Για πειτε μου την γνωμη σας .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παιδιά, σε περίπτωση που εργαζόμενος αποχωρεί οικειοθελώς χωρίς να έχει πάρει προηγουμένως την άδεια του, για την αποζημίωση αδείας (χωρίς εισφορές) και το επίδομα αδείας, πρέπει να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αδειών ;

ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΗ ΛΗΦΘΗΣΑ ΑΔΕΙΑ  ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΛΗΦΘΗΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΗ ΛΗΦΘΗΣΑ ΑΔΕΙΑ  ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΛΗΦΘΗΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ

μάλιστα. το επόμενο βήμα είναι να μας ζητηθεί να αποστείλουμε ηλεκτρονικά το πόσες φορές πάνε οι άντρες εργαζόμενοι για τουαλέτα και τί κολώνια προτιμούν οι γυναίκες μισθωτοί 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

ΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ ΠΗΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΗ ΛΗΦΘΗΣΑ ΑΔΕΙΑ  ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΛΗΦΘΗΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

Για την αποζημίωση αδείας ΔΕΝ προβλέπεται από πουθενά αυτό που σας είπαν. Στο βιβλίο αδειών γράφουμε μόνο ότι προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία και όχι με βάση τις προφορικές εμπνεύσεις του καθενός δημοσίου λειτουργού. Αν ξαναμιλήσετε μαζί τους πείτε τους να σας πούνε ποιος νόμος το προβλέπει αυτό.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ν.4254/2014

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

[...]

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη « Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κα­νονικής άδειας.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

Υ.Γ. Η στήλη "Παρατηρήσεις" δεν υπάρχει πια..

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Ν.4254/2014

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

[...]

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη « Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κα­νονικής άδειας.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 

Συμφωνώ με το πνεύμα της δημοσίευσης.....ρωτάω όμως : Μήπως θεωρείται στην περίπτωση αυτή ΛΗΦΘΕΝ το επίδομα αδείας και πρέπει να αναγραφεί γι αυτό το λόγο ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συμφωνώ με το πνεύμα της δημοσίευσης.....ρωτάω όμως : Μήπως θεωρείται στην περίπτωση αυτή ΛΗΦΘΕΝ το επίδομα αδείας και πρέπει να αναγραφεί γι αυτό το λόγο ?

 

Μα το επίδομα πρέπει να το γράψουμε, εννοείται. Η απάντησή μου αφορούσε στη μη υποχρέωση αναγραφής της αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...