Jump to content

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ


Recommended Posts

Guest Guest

Καλημέρα.

ΕΠΕ εμπορική είχε την υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής (ετήσια) από τη χρήση 2001 σύμφωνα με τα όρια του άρθρου 42α του Ν 2190. Παρόλα αυτά όμως δεν τήρησε ποτέ αναλυτική λογιστική. Οι επιπτώσεις θα είναι το πρόστιμο για κάθε χρήση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΝ 2523/1997, δηλαδή 4Χ880 = 3520 για κάθε χρήση ή μου ξεφεύγει κάτι?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to post
Share on other sites
Guest Guest
Ανεπάρκεια βιβλίων από την χρήση 2002 εάν θυμάμαι καλά.

Κατ' αρχήν ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, αλλά επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, θα μπορούσες να μου πεις από που προκύπτει η ανεπάρκεια?

Link to post
Share on other sites

ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ)

ΠΟΛ. 1043/2005

Αρθρο 30

3. Τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:

α) δεν τηρεί κατά περίπτωση το ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών ή τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων, δεν τηρεί τα ημερολόγια ή το βιβλίο εσόδων - εξόδων ή δεν διαφυλάσσει τα αθεώρητα ημερολόγια ή το αθεώρητο βιβλίο εσόδων - εξόδων, δεν τηρεί ή δεν διαφυλάσσει το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου, το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών, το βιβλίο απογραφών, καθώς και τα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα αυτού με εξαίρεση το βιβλίο που τηρείται από τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της ιδίας παραγράφου,

Link to post
Share on other sites
Guest Guest

Εδώ όμως δεν πρόκειται για μη τήρηση, αλλά για πλημελλή τήρηση

Επίσης

Άρθρο 5 Ν.2523/97

1. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α’) τιμωρείται με πρόστιμο που προσδιορίζεται κατ’ αντικειμενικό τρόπο.

...........

2. Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος δίδονται οι πιο κάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

............

αγ) Για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας 880 ευρώ

6. Για τις γενικές παραβάσεις λαμβάνεται υπόψη η Βάση Υπολογισμού Νο 1 (ΒΑΣ.ΥΠ. 1) και εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας με αριθμητική τιμή ένα (1).

Κατ’ εξαίρεση, για τις πιο κάτω παραβάσεις ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται ως εξής:

......................

ι) Σε περίπτωση μη τήρησης αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) του π.δ.1123/1980 και μη εξαγωγής αποτελέσματος σε βραχύχρονη ή ετήσια βάση, σε τέσσερα (4),

Link to post
Share on other sites

ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΓΩ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ:

ΠΟΛ. 1255/1998

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1998

Αρ.Πρωτ.: 1119847/740/0015

ΠΟΛ.: 1255

ΘΕΜΑ: " Κοινοποίηση Γνωμάτευσης 301/27.9.1998 του Ε.ΣΥ.Λ. "Μερική αναστολή ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από την γνωμάτευση

Ν.270/10.7.1996 σχετικά με την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής".

Κοινοποιούμε την Γνωμ. 301/1998 του Ε.ΣΥ.Λ. σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιτηδευματιών που απορρέουν από την Γνωμ. Ν.270/10.7.1996 , σε ότι αφορά την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 31.12.1998 και μετά:

Ενόψει της πλήρους εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής για πρώτη φορά, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν μετά την 31.12.1998, και των δυσχερειών που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, για λόγους χρηστής διοίκησης κρίνεται σκόπιμο, κατά τις δύο πρώτες χρήσεις υποχρεωτικής εξαγωγής μηνιαίου ή τριμηνιαίου αποτελέσματος να μην επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγρ. 3 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (ανεπάρκεια βιβλίων) λόγω της πλημμελούς τήρησης της αναλυτικής λογιστικής σε ότι αφορά τον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους, την εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων και τον εσωλογιστικό προσδιορισμό των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ

Link to post
Share on other sites

Νόμος 3052/2002

.......

1. H παράγραφος 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Tα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά:

α) δεν τηρεί κατά περίπτωση το ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών ή τη μηνιαία κατάσταση του βιβλίου εσόδων - εξόδων, δεν τηρεί τα ημερολόγια ή το βιβλίο εσόδων - εξόδων ή δεν διαφυλάσσει τα αθεώρητα ημερολόγια ή το αθεώρητο βιβλίο εσόδων - εξόδων, το βιβλίο αποθήκης, το βιβλίο παραγωγής - κοστολογίου, το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών, το βιβλίο απογραφών, καθώς και τα πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Kώδικα αυτού με εξαίρεση το βιβλίο που τηρείται από τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της ιδίας παραγράφου,

β) τηρεί ή εκδίδει ή διαφυλάσσει τα βιβλία και στοιχεία του Kώδικα αυτού κατά τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού ή τηρεί βιβλία κατηγορίας κατώτερης εκείνης στην οποία εντάσσεται,

γ) λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας,

δ) εξοφλεί τιμολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο.

Oι πράξεις ή οι παρατυπίες ή οι παραλείψεις της παραγράφου αυτής τότε μόνον συνιστούν ανεπάρκεια, όταν δεν οφείλονταιι σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη ή όταν καθιστούν αντικειμενικά αδύνατο και όχι απλώς δυσχερή το λογιστικό έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων. Δεν συνιστούν αντικειμενική αδυναμία ελέγχου οι περιπτώσεις που αναφέρονται σε διαπιστωθείσες πλημμέλειες στα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία όταν καλύπτονται από καταστάσεις ή ηλεκτρομαγνητικά μέσα ή άλλα αναλυτικά στοιχεία, τα οποία παρέχονται στο φορολογικό έλεγχο στην προθεσμία που τάσσεται από αυτόν, με την προϋπόθεση ότι προκύπτουν με σαφήνεια τα δεδομένα, ώστε να είναι δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις και επαληθεύονται αυτά από τα βιβλία και στοιχεία.

H ανεπάρκεια πρέπει να αναφέρεται σε αδυναμία διενέργειας συγκεκριμένων ελεγκτικών επαληθεύσεων για οικονομικά μεγέθη μεγάλης έκτασης σε σχέση με τα μεγέθη των βιβλίων και στοιχείων και να είναι αιτιολογημένη.»

Link to post
Share on other sites
Guest Guest
Καλημέρα.

ΕΠΕ εμπορική είχε την υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής (ετήσια) από τη χρήση 2001 σύμφωνα με τα όρια του άρθρου 42α του Ν 2190. Παρόλα αυτά όμως δεν τήρησε ποτέ αναλυτική λογιστική. Οι επιπτώσεις θα είναι το πρόστιμο για κάθε χρήση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΝ 2523/1997, δηλαδή 4Χ880 = 3520 για κάθε χρήση ή μου ξεφεύγει κάτι?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Link to post
Share on other sites
Guest Andy

Φίλε (ελπίζω να μου επιτρέπεις) Τάσο, η συγκεκριμένη ΠΟΛ αναφέρει "κατά τις δύο πρώτες χρήσεις υποχρεωτικής εξαγωγής μηνιαίου ή τριμηνιαίου αποτελέσματος ".

Εδώ μιλάμε για ετήσια (λόγω τζίρου). Θα το ψάξω κι άλλο και ευελπιστώ να μην έχεις δίκιο.

Ευχαριστώ κι εσένα και τον Gus για την ανταπόκριση

Link to post
Share on other sites
Guest Κ.Α.Γ.
Καλημέρα.

ΕΠΕ εμπορική είχε την υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής (ετήσια) από τη χρήση 2001 σύμφωνα με τα όρια του άρθρου 42α του Ν 2190.[/SIZE]

Ισως εγω είμαι κάπου μακρια νυχτωμένος αλλά τίδουλειά έχει η ΕΠΕ με τον Ν2190/20.????

Link to post
Share on other sites

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

('Αρθρο 7 παρ. 2 Ν.1882/90)

Ανώνυμες Εταιρίες, Ε.Π.Ε. και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες, που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), εφόσον οι εταιρίες αυτές ξεπερνούν για δύο συνεχόμενες χρήσεις δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζει το άρθρο 42α παράγραφος 6 του Ν.2190/20.

Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες έχουν μέλη τους Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με την προϋπόθεση ότι οι εταιρίες αυτές ελέγχονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. σύμφωνα με τα παραπάνω.

Link to post
Share on other sites
Guest Andy
Ισως εγω είμαι κάπου μακρια νυχτωμένος αλλά τίδουλειά έχει η ΕΠΕ με τον Ν2190/20.????

Μιλάμε για τα όρια που προβλέπει ο 2190/20

Link to post
Share on other sites
Guest Κ.Α.Γ.

ΖΗΤΩ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠ'ΟΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΗΜΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΣ (ΚΑΤΑΜΕΣΗΜΕΡΟ)............

ΗΤΑΝ ΣΤΕΓΝΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ,ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ, ΕΒΡΕΧΕ, ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΠΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ,ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ................

ΚΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΠΑΙΑΣΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΕΣΤΕΣ

ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ.

Link to post
Share on other sites
Guest Guest

εχω την αισθηση παντως οτι δεν θα βρουν στον ελεγχο οτι ειχες περασει τα ορια αρχισε απο τωρα να την τηρεις και βλεπεις

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

('Αρθρο 7 παρ. 2 Ν.1882/90)

Ανώνυμες Εταιρίες, Ε.Π.Ε. και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες, που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), εφόσον οι εταιρίες αυτές ξεπερνούν για δύο συνεχόμενες χρήσεις δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζει το άρθρο 42α παράγραφος 6 του Ν.2190/20.

Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες έχουν μέλη τους Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με την προϋπόθεση ότι οι εταιρίες αυτές ελέγχονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η υποχρέωση τήρησης αναλυτικής λογιστικής ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις; ρωτάω γιατί εχω μία που λόγω τζίρου μέσα στο 2005 θα πληρεί τα δύο κριτήρια.

Link to post
Share on other sites

Οχι .

Μόνο στις ΑΕ-ΕΠΕ - και ΕΕ κατά μετοχές .

Σε ΟΕ ΕΕ και ατομικές δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης .

Υ.Γ Δημήτρη το γράφει στην πρώτη γραμμή της παράθεσης που έχεις κάνει

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...