Jump to content
 • 0

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΝΟΜΟΣ


Guest GATZOS

Question

Guest GATZOS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Χ. Η/Υ ΚΛΠ) & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ? ΓΙΑΤΙ Η ΔΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1987 . ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ . ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ?

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Σωστά η ΔΟΥ σε παραπέμπει σε νόμους του 1987 και πιο συγκεκριμένα στην κοινή απόφαση των ΥΠ.ΟΙΚ. και ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2869/4-5-1987, η οποία και περιγράφει την διαδικασία για την οποία ενδιαφέρεσαι.

Διάβασε την και αν εξακολουθείς να έχεις απορίες, εδώ είμαστε.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Αποφ. 2869/1987

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π. 2869 /4.5.87.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας στα επενδυτικά αγαθά.

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 , 24 , 26 , 27 και 58 του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Αποφασίζουμε

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην εισαγωγή ή την αγορά στο εσωτερικό καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού, που πραγματοποιείται από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και από αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α., καταβάλλεται από τον ίδιο τον επενδυτή (εισαγωγέα – αγοραστή) με την πρώτη προσωρινή δήλωση, που υποβάλλεται μετά την εισαγωγή ή αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1642/1986 και με τη διαδικασία που προβλέπεται πιο κάτω.

Στην έννοια του παραπάνω εξοπλισμού, περιλαμβάνονται κυρίως τα μηχανήματα, εξαρτήματα και λοιπά όργανα, καθώς και τα ανταλλακτικά αυτών, εφόσον εισάγονται ή αγοράζονται μαζί με τα μηχανήματα ή λοιπά όργανα. Επίσης, στην έννοια του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνονται και τα θερμοκήπια, θερμαινόμενα ή μη, καθώς και τα μηχανήματα, εξαρτήματα, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές και λοιπά όργανα που συγκροτούν θερμαινόμενα ή μη θερμοκήπια.

2. Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή αγοράσει στο εσωτερικό τα πιο πάνω επενδυτικά αγαθά, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικονομικό έφορο, αίτηση με την οποία ζητάει έγκριση για εισαγωγή ή αγορά χωρίς καταβολή του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στην αίτηση αυτή ο επενδυτής επισυνάπτει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α) αναλυτικό πίνακα εις διπλούν κατά τελωνείο ή προμηθεύτρια επιχείρηση, στον οποίο αναγράφει τα αγαθά τα οποία πρόκειται να εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό, την ποσότητα και την αξία αυτών, το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής ή το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση της προμηθεύτριας επιχείρησης, όταν πρόκειται για αγορά στο εσωτερικό, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια οικονομική εφορία της επιχείρησης αυτής,

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών είναι επενδυτής που σκοπεύει να ιδρύσει, επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταλλευτική, λατομική, ξενοδοχειακή ή αγροτική επιχείρηση, ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης, ότι δεν πρόκειται για απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α. επιχείρηση και ότι τα αγαθά που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της επένδυσης,

γ) προκειμένου για θερμοκήπια ή υλικά που ενσωματώνονται στα θερμοκήπια, υποβάλλει επιπλέον βεβαίωση της Διεύθυνσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Γεωργίας ή των κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχει άδεια σκοπιμότητας εγκατάστασης θερμοκηπίου στο όνομα του αιτούντος και ότι τα αγαθά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, προορίζονται να συγκροτήσουν θερμοκήπιο και

δ) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, για τυχόν υποβολή αίτησης, ή τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο ή άλλο καθεστώς εθνικής ή κοινοτικής ενίσχυσης της επένδυσης.

3. Ο οικονομικός έφορος, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για επιχείρηση της παρ. 1, η οποία έχει εγγραφεί στο μητρώο των υποκειμένων στο Φ.Π.Α., χορηγεί βεβαίωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων παράδοσης στον αιτούντα, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των αγαθών, που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, επισυνάπτοντας σε αυτή θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα αυτού. Η βεβαίωση αυτή προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό ή κατά περίπτωση στο στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή.

4. Το αρμόδιο τελωνείο, στο οικείο παραστατικό θα χρεώσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο όμως δεν θα εισπράξει, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Ο αναλογών Φ.Π.Α. θα καταβληθεί με την προσωρινή δήλωση του επενδυτή βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.1987» αντίγραφο του παραστατικού αυτού αποστέλλει στην οικονομική εφορία, η οποία έχει εκδώσει την ανωτέρω βεβαίωση.

Αντίστοιχα, η προμηθεύτρια επιχείρηση θα εκδώσει τιμολόγιο ή τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής, στο οποίο θα χρεώσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο δεν θα εισπράξει, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Δεν εισπράττεται Φ.Π.Α. – υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής με την προσωρινή δήλωση βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.1987».

5. Ο αγοραστής επενδυτής υποχρεούται να προσκομίσει στον οικονομικό έφορο, που έχει εκδώσει την ανωτέρω βεβαίωση, αντίγραφο του τιμολογίου που εξέδωσε η προμηθεύτρια επιχείρηση εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσής του.

6. Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή επενδυτικών αγαθών, προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών, όσο και των εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν. Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.

Αν η επιχείρηση δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, το προς έκπτωση ποσό του φόρου, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1642/1986 .

7. Ο αρμόδιος οικονομικός έφορος παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει, αν τα επενδυτικά αγαθά που αποκτήθηκαν χωρίς Φ.Π.Α. έχουν εγκατασταθεί, στον τόπο που δηλώθηκε, ότι δεν πωλήθηκαν, και ότι έχουν σωστά καταχωρηθεί και περιληφθεί στην προσωρινή δήλωση της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου.

8. Ο επενδυτής (εισαγωγέας αγοραστής) υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αρμόδιο οικονομικό έφορο το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των επενδυτικών αυτών αγαθών, το βραδύτερο εντός 10 (δέκα) ημερών από την έναρξη.

9. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, χωρίς Φ.Π.Α. πριν από τη χρησιμοποίηση τους, ο επενδυτής (εισαγωγέας – αγοραστής) υποχρεούται να καταβάλει στο δημόσιο το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που αναλογεί στην πώληση αυτή, καθώς και πρόστιμο ίσο με το πενήντα στα εκατό (50%) του φόρου που αναλογούσε στην εισαγωγή ή την αγορά στο εσωτερικό των επενδυτικών αγαθών.

10. Η απόφαση μας Π. 1489/1465/87 παύει να ισχύει από 10 Μαΐου 1987. Η διαδικασία επιστροφής που προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση, εξακολουθεί να εφαρμόζεται προκειμένου για εισαγωγές ή αγορές στο εσωτερικό επενδυτικών αγαθών, για τις οποίες το οικείο παραστατικό (διασάφιση ή τιμολόγιο) εκδόθηκε πριν από την 10η Μαΐου 1987.

11. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 5η Μαΐου 1987, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο».

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστώ την κάλυμνο,

Παρεπιπτόντως χεραιτίσματα στον Συνάδελφο Γιώργο Τρικ...., έχει ακόμη λογιστικό γραφείο στο νησί?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Πηγα τον πινακα για δυο μηχανηματα (κλαρκ, φορτωτης) και θελει και βεβαιωση για μη παρακρατηση κυριοτητας απο την πωλητρια εταιρεια

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν προβλέπεται από την 2869/87 και δεν έχει ζητηθεί ποτέ.

Μόνο για το 2005 έχω ήδη πάρει τρεις Βεβαιώσεις.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Guest

ΠΟΛ.1005 14.1.92/ΥΠ.ΟΙΚ.. 1003879.ΘΕΛΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η' ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η 2869

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δεν υπάγονται στη διαδικασία της Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 Α.Υ.Ο. οι περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας

Ε.Δ.Υ.Ο. 1003879/174/Α0014/ΠΟΛ.1005/14.1.1992

Σε συνέχεια της αριθ. 1093877/5869/0014/ΠΟΛ.1275/21.12.1990 εγκυκλίου μας, με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη δυνατότητα ή μη επιστροφής του ΦΠΑ στις περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας και με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 23, παρ. 1, 27 παρ. 1 περ. δ' και 26, παρ. 4 περ. α' του Ν.1642/1986, όπως η τελευταία ερμηνεύτηκε με την αριθ. Π.5246/2049/ΠΟΛ.250/24.8.1988 εγκύκλιο και αντικαταστάθηκε με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.1882/1990, καθώς και τις παρ. 1 και 2 της αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.87 Α.Υ.Ο., δεν παρέχεται το δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία που ορίζεται από την απόφαση αυτή των επενδυτικών αγαθών που αποκτώνται με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας μέχρις της αποπληρωμής του τιμήματος.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ευχαριστώ πολύ SOULIS.

Μήπως μπορώ να εκμεταλλευτώ την καλοσύνη σου και να σου ζητήσω και την 1093877/5869/0014/ΠΟΛ.1275/21.12.1990, που αναφέρεις;

Ούτε αυτήν μπόρεσα να βρω.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Δυνατότητα ή μη επιστροφής Φ.Π.Α στις περιπτώσεις αγοράς επενδυτικών αγαθών με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας Ε.Δ.Υ.Ο. 1093877/5869/0014/ΠΟΛ.1275/21.12.1990 Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986 ορίζεται ότι, "Ο υποκείμενος στο φόρο δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ' αυτόν και η εισαγωγή αγαθών που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, εφόσον και κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων.2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, επιστρέφεται ο ΦΠΑ που αφορά αγαθά επένδυσης που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 26. Η επιστροφή αυτή ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. Π.3082/1987, Π.5514/1987 και Π.1185/1988, κατά περίπτωση.3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ίδιου ως άνω νόμου, όπως ερμηνεύτηκε με την Π.5246/2049/ΠΟΛ.250/24.8.1988 εγκύκλιο και αντικαταστάθηκε με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.1882/1990, ως επενδυτικά αγαθά θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτήν σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σ' αυτήν, αλλά έχει, με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων, χωρίς να περιλαμβάνεται στην αξία αυτών οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.4. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι, προκειμένου ο υποκείμενος να έχει δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ που επεβάρυνε κάποιο αγαθό που προορίζεται να εξυπηρετήσει πάγιες ανάγκες της επιχείρησής του, (αγαθό επένδυσης), θα πρέπει, εάν μεν πρόκειται για κινητό αγαθό (αυτοκίνητο, μηχάνημα κ.λπ.) να έχει όχι μόνο τη χρήση αλλά και την πλήρη κυριότητα αυτού, εάν δε πρόκειται περί ακινήτου να έχει τη χρήση, με οποιαδήποτε έννομη σχέση, τουλάχιστο για εννέα χρόνια (σχετική και η 1065421/24988/Ε. 0002/ΠΟΛ.1189/14.9.1990 εγκύκλιος Υπ. Οικ.). Σημειώνεται ότι στην έννοια του ακινήτου περιλαμβάνονται και οι επεκτάσεις και βελτιώσεις αυτού, όχι όμως και οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής για τις οποίες έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, όχι όμως και επιστροφής του φόρου αυτών των δαπανών, βάση της Α.Υ.Ο. αριθ. 3082/1987 και Π.5514/1987.5. Με βάση τα παραπάνω, στην περίπτωση που ο υποκείμενος ζητά επιστροφή Φ.Π.Α. για απόκτηση επενδυτικών αγαθών, θα ερευνάται, εφόσον πρόκειται για κινητά αγαθά αν αυτά έχουν αποκτηθεί κατά πλήρη κυριότητα, οπότε δικαιούται επιστροφής του φόρου ή αν αποκτήθηκαν με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας, μέχρι αποπληρωμής του τιμήματος, οπότε δικαιούται έκπτωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, και όχι επιστροφής του φόρου, του ποσού το οποίο καταβάλλεται υπό μορφή προκαταβολής ή δόσεων θεωρουμένου ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση της χρήσης και της οικονομικής απαξίωσης που τυχόν θα υποστεί το αγαθό κατά τη χρήση του. Αντίθετα, προκειμένου για ακίνητα επενδυτικά αγαθά (μαζί με τις επεκτάσεις και τις βελτιώσεις αυτών), με εξαίρεση το ΦΠΑ των δαπανών συντήρησης και επισκευής αυτών -που σε κάθε περίπτωση εκπίπτει με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986- θα ερευνάται αν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις των άρθρων 23, παρ. 1 και 26, παρ. 4 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.Τέλος, σημειώνεται ότι η διαπίστωση των πιο πάνω προϋποθέσεων είναι θέμα πραγματικό και θα ερευνάται, σε κάθε περίπτωση, από τη σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας ή μίσθωσης κατά περίπτωση.

Διόρθωση της με αριθ. πρωτ. 1093877/5369/0014/ΠΟΛ. 1275/21.12.90 εγκυκλίου διαταγής μας

Ε.Δ.Υ.Ο. 1065513/4714/0014/ΠΟΛ. 1151/16.7.1991

Με την πιο πάνω εγκύκλιο διαταγή μας δόθηκαν οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.1642/1986, κατά την εφαρμογή των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων με την επιστροφή του ΦΠΑ, που επιβαρύνει την απόκτηση επενδυτικών αγαθών.

Επειδή στην παράγραφο 4 της ως άνω εγκυκλίου, έχει αναγραφεί από παραδρομή, ότι είναι σχετική με τα διαλαμβανόμενα σ' αυτή θέματα η με αριθ. 1065421/24988/Ε.0002/ΠΟΛ.1189/14.9.1990 εγκύκλιος του Υπ. Οικ., αντί της ορθής 1072541/4612/1521/0014/ΠΟΛ.1203/23.10.1990, παρακαλούμε να λάβετε τούτο υπόψη σας και να κάνετε τη σχετική διόρθωση.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Εμπορική ομόρρυθμος εταιρία η οποία κατασκεύασε ακίνητο σε δικό της οικόπεδο και το χρησιμοποιεί για έδρα καθότι έχει εκροές από φορολογητέες δραστηριότητες μπορεί να ζητήσει επιστροφή για το ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στο κόστος κατασκευής. Ακόμη επειδή η επιχείρηση έχει υπαχθεί και στο πρόγραμμα του ΕΟΜΜΕΧ μπορεί να ζητήσει απαλλαγή ΦΠΑ για αγορά Φ.Ι.Χ.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

Θελοντας να επανελθω στο θέμα , έχω πάρει απαλλαγή για το φπα παγίων μηχανημάτων με ημερομηνία 30/12/2005 και με πήραν από την εφορία τηλεφωνο να τους πάω το τιμολογιο .Επίσης είπαν ότι έχω πρόστιμο γιατί έπρεπε να τους το καταθέσω εντός 7 ημερών .

Δεν ισχύει η προθεσμία του 1 μηνός?

Εάν μπορείτε να με βοηθήσετε ...... Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
 • 0

Το τιμολόγιο εντός μηνός από την ημ/νία έκδοσης του.

Γνωστοποίηση εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας των μηχανημάτων εντός 10 ημερών από την εγκατάσταση.

Απόφ. 2869/1987 παρ. 5 και 8.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest Επισκέπτης

. Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή επενδυτικών αγαθών, προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών, όσο και των εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν. Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.

Με ποιό τρόπο θα υπολογισθεί η περιοδική ΦΠΑ για να γίνει αυτό απο την μιά και από την άλλη να μην φαίνεται στη στήλη εσόδων του βιβλίου . Πρόγραμμα Logic Εσοδα-εξοδα΄?

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest ktsiment

Πελάτης έχει πάρει απαλλαγή ΦΠΑ Επενδυτικών αγαθών στις 27/12/2011. Υπάρχει κάποιό περιθώριο Τιμολόγησης των εμπ/των από την ημερομηνία έκδοσης του απαλλακτικού?

Link to post
Share on other sites
 • 0

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Π.Χ. Η/Υ ΚΛΠ) & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ? ΓΙΑΤΙ Η ΔΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1987 . ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ . ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ?

Θελοντας να επανελθω στο θέμα , έχω πάρει απαλλαγή για το φπα παγίων μηχανημάτων με ημερομηνία 30/12/2005 και με πήραν από την εφορία τηλεφωνο να τους πάω το τιμολογιο .Επίσης είπαν ότι έχω πρόστιμο γιατί έπρεπε να τους το καταθέσω εντός 7 ημερών .

Δεν ισχύει η προθεσμία του 1 μηνός?

Εάν μπορείτε να με βοηθήσετε ...... Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites
 • 0
Guest mariask

Αποφ. 2869/1987

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚ. ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π. 2869 /4.5.87.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας στα επενδυτικά αγαθά.

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 , 24 , 26 , 27 και 58 του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την ανάγκη παροχής διευκολύνσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων.

Αποφασίζουμε

1. Ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην εισαγωγή ή την αγορά στο εσωτερικό καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εν γένει εξοπλισμού, που πραγματοποιείται από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και από αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο κανονικό καθεστώς του Φ.Π.Α., καταβάλλεται από τον ίδιο τον επενδυτή (εισαγωγέα – αγοραστή) με την πρώτη προσωρινή δήλωση, που υποβάλλεται μετά την εισαγωγή ή αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1642/1986 και με τη διαδικασία που προβλέπεται πιο κάτω.

Στην έννοια του παραπάνω εξοπλισμού, περιλαμβάνονται κυρίως τα μηχανήματα, εξαρτήματα και λοιπά όργανα, καθώς και τα ανταλλακτικά αυτών, εφόσον εισάγονται ή αγοράζονται μαζί με τα μηχανήματα ή λοιπά όργανα. Επίσης, στην έννοια του παραπάνω εξοπλισμού περιλαμβάνονται και τα θερμοκήπια, θερμαινόμενα ή μη, καθώς και τα μηχανήματα, εξαρτήματα, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές και λοιπά όργανα που συγκροτούν θερμαινόμενα ή μη θερμοκήπια.

2. Ο επενδυτής που πρόκειται να εισάγει ή αγοράσει στο εσωτερικό τα πιο πάνω επενδυτικά αγαθά, υποβάλλει στον αρμόδιο για την επιβολή του Φ.Π.Α. οικονομικό έφορο, αίτηση με την οποία ζητάει έγκριση για εισαγωγή ή αγορά χωρίς καταβολή του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Στην αίτηση αυτή ο επενδυτής επισυνάπτει τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

α) αναλυτικό πίνακα εις διπλούν κατά τελωνείο ή προμηθεύτρια επιχείρηση, στον οποίο αναγράφει τα αγαθά τα οποία πρόκειται να εισάγει ή να αγοράσει στο εσωτερικό, την ποσότητα και την αξία αυτών, το αρμόδιο τελωνείο εισαγωγής ή το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τη διεύθυνση της προμηθεύτριας επιχείρησης, όταν πρόκειται για αγορά στο εσωτερικό, καθώς και τον Α.Φ.Μ. και την αρμόδια οικονομική εφορία της επιχείρησης αυτής,

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών είναι επενδυτής που σκοπεύει να ιδρύσει, επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει βιομηχανική, βιοτεχνική, μεταλλευτική, λατομική, ξενοδοχειακή ή αγροτική επιχείρηση, ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης, ότι δεν πρόκειται για απαλλασσόμενη από το Φ.Π.Α. επιχείρηση και ότι τα αγαθά που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της επένδυσης,

γ) προκειμένου για θερμοκήπια ή υλικά που ενσωματώνονται στα θερμοκήπια, υποβάλλει επιπλέον βεβαίωση της Διεύθυνσης Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Γεωργίας ή των κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένων περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχει άδεια σκοπιμότητας εγκατάστασης θερμοκηπίου στο όνομα του αιτούντος και ότι τα αγαθά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, προορίζονται να συγκροτήσουν θερμοκήπιο και

δ) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, για τυχόν υποβολή αίτησης, ή τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο ή άλλο καθεστώς εθνικής ή κοινοτικής ενίσχυσης της επένδυσης.

3. Ο οικονομικός έφορος, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για επιχείρηση της παρ. 1, η οποία έχει εγγραφεί στο μητρώο των υποκειμένων στο Φ.Π.Α., χορηγεί βεβαίωση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων παράδοσης στον αιτούντα, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των αγαθών, που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, επισυνάπτοντας σε αυτή θεωρημένο αντίτυπο του πίνακα αυτού. Η βεβαίωση αυτή προσαρτάται στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό ή κατά περίπτωση στο στέλεχος του τιμολογίου του προμηθευτή.

4. Το αρμόδιο τελωνείο, στο οικείο παραστατικό θα χρεώσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο όμως δεν θα εισπράξει, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Ο αναλογών Φ.Π.Α. θα καταβληθεί με την προσωρινή δήλωση του επενδυτή βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.1987» αντίγραφο του παραστατικού αυτού αποστέλλει στην οικονομική εφορία, η οποία έχει εκδώσει την ανωτέρω βεβαίωση.

Αντίστοιχα, η προμηθεύτρια επιχείρηση θα εκδώσει τιμολόγιο ή τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής, στο οποίο θα χρεώσει τον αναλογούντα Φ.Π.Α., τον οποίο δεν θα εισπράξει, αναγράφοντας σε αυτό την ένδειξη «Δεν εισπράττεται Φ.Π.Α. – υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής με την προσωρινή δήλωση βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.1987».

5. Ο αγοραστής επενδυτής υποχρεούται να προσκομίσει στον οικονομικό έφορο, που έχει εκδώσει την ανωτέρω βεβαίωση, αντίγραφο του τιμολογίου που εξέδωσε η προμηθεύτρια επιχείρηση εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσής του.

6. Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή επενδυτικών αγαθών, προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών, όσο και των εισροών της φορολογικής περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν. Ο αναλογών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.

Αν η επιχείρηση δεν έχει πλήρες δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, το προς έκπτωση ποσό του φόρου, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1642/1986 .

7. Ο αρμόδιος οικονομικός έφορος παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και διενεργεί έλεγχο για να διαπιστώσει, αν τα επενδυτικά αγαθά που αποκτήθηκαν χωρίς Φ.Π.Α. έχουν εγκατασταθεί, στον τόπο που δηλώθηκε, ότι δεν πωλήθηκαν, και ότι έχουν σωστά καταχωρηθεί και περιληφθεί στην προσωρινή δήλωση της συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου.

8. Ο επενδυτής (εισαγωγέας αγοραστής) υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αρμόδιο οικονομικό έφορο το χρόνο έναρξης χρησιμοποίησης των επενδυτικών αυτών αγαθών, το βραδύτερο εντός 10 (δέκα) ημερών από την έναρξη.

9. Σε περίπτωση πώλησης των επενδυτικών αγαθών που αποκτήθηκαν, χωρίς Φ.Π.Α. πριν από τη χρησιμοποίηση τους, ο επενδυτής (εισαγωγέας – αγοραστής) υποχρεούται να καταβάλει στο δημόσιο το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, που αναλογεί στην πώληση αυτή, καθώς και πρόστιμο ίσο με το πενήντα στα εκατό (50%) του φόρου που αναλογούσε στην εισαγωγή ή την αγορά στο εσωτερικό των επενδυτικών αγαθών.

10. Η απόφαση μας Π. 1489/1465/87 παύει να ισχύει από 10 Μαΐου 1987. Η διαδικασία επιστροφής που προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση, εξακολουθεί να εφαρμόζεται προκειμένου για εισαγωγές ή αγορές στο εσωτερικό επενδυτικών αγαθών, για τις οποίες το οικείο παραστατικό (διασάφιση ή τιμολόγιο) εκδόθηκε πριν από την 10η Μαΐου 1987.

11. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 5η Μαΐου 1987, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο».

Αν ο πελάτης είναι εν αναμονή του απαλλακτικού η πωλήτρια εταιρεία μπορεί να παραδώσει υλικό και να τιμολογήσει κάποιες μέρες αργότερα ώστε ο πελάτης να έχει παραλάβει το απαλλακτικό από την εφορία που ανήκει?

Ή μπορεί να προκύψει πρόβλημα με τις ημερομηνίες του δελτίου αποστολής και του απαλλακτικού.

Αν ο πελάτης είναι εν αναμονή του απαλλακτικού η πωλήτρια εταιρεία μπορεί να παραδώσει υλικό και να τιμολογήσει κάποιες μέρες αργότερα ώστε ο πελάτης να έχει παραλάβει το απαλλακτικό από την εφορία που ανήκει?

Ή μπορεί να προκύψει πρόβλημα με τις ημερομηνίες του δελτίου αποστολής και του απαλλακτικού?

Link to post
Share on other sites
 • 0

Στο βιβλιο και την περιοδικη πως το εμαφανιζουμε αφου δεν εισπρατουμε φπα?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...