Jump to content

Αλλαγές στους κανόνες του ΦΠΑ από την Ε.Ε ποιες επιχειρήσεις επηρεάζονται και οι αλλαγές σε myDATA και Φορολογικούς μηχανισμούς


Recommended Posts

Οι αλλαγές επηρεάζουν :

  • Τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε τελικούς καταναλωτές (B2C)
  • Τις διαδικτυακές αγορές (Marketplace),

συμπεριλαμβανομένων όσων εδρεύουν εντός της ΕΕ και όσων εδρεύουν εκτός της ΕΕ και οι οποίες πωλούν σε πελάτες στην ΕΕ.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές

Αφαίρεση της εξαίρεσης του ΦΠΑ εισαγωγής 22 €

την 1η Ιουλίου 2021, ο ΦΠΑ χρεώνεται σε όλα τα εμπορικά αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως αξίας. Για αποστολές με αξία 150 € ή μικρότερη, ο ΦΠΑ μπορεί να χρεωθεί τη στιγμή της πώλησης, χρησιμοποιώντας τη νέα μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (Import One-Stop Shop, IOSS) ή μπορεί να εισπραχθεί από τον τελικό πελάτη μέσω του διασαφιστή (πχ την FEEDEX).

Οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών τα οποία βρίσκονται εκτός της ΕΕ σε πελάτες εντός της ΕΕ, μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τη μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (IOSS). Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μονοαπευθυντική θυρίδα κατά την εισαγωγή (Import One-Stop Shop – IOSS), δείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου;

Αντί να εγγραφούν για ΦΠΑ σε πολλαπλές χώρες της ΕΕ, οι επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να συμπληρώσουν μια τριμηνιαία υποβολή μονοαπευθυντικής θυρίδας (OSS) αναφέροντας όλες τις πωλήσεις σε καταναλωτές εντός ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο ΦΠΑ θα πληρώνεται στη φορολογική αρχή της χώρας τους, η οποία θα τον προωθεί στη συνέχεια στις κατάλληλες χώρες.

Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την περιπλοκότητα και τα κόστη συμμόρφωσης διασυνοριακού ΦΠΑ για τους online πωλητές και, πιθανώς, να ευνοήσει το ευρύτερο διασυνοριακό εμπόριο.

Ως εξαίρεση στον γενικό κανόνα, οι επιχειρήσεις της ΕΕ που είναι εγκατεστημένες σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ με ετήσιες διασυνοριακές πωλήσεις χαμηλότερες από 10.000,00€ (B2C πωλήσεις αγαθών και ορισμένων υπηρεσιών) μπορούν να χρεώνουν τον εγχώριο ΦΠΑ και να δηλώνουν τις πωλήσεις στην επιστροφή του εγχώριου ΦΠΑ τους.

Ποιοι είναι οι συντελεστές Φ.Π.Α της Ε.Ε.

2021-08-19_14-52-16.jpg

Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη;

Σενάριο

Μια γαλλική επιχείρηση διαδικτυακού εμπορίου πουλάει ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε πελάτες σε 5 άλλες χώρες της ΕΕ όπου η αξία των πωλήσεων ξεπερνά τα 10.000,00€.

Πριν από την 1η Ιουλίου 2021

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταχωρήσει και να λογοδοτήσει για τον ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ και να χρεώσει τους πελάτες τον εγχώριο ΦΠΑ τους αν οι πωλήσεις στη χώρα είναι πάνω από ένα ορισμένο τοπικό ετήσιο όριο κύκλου εργασιών.

Μετά την 1η Ιουλίου 2021

Αυτή η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να κλείσει τις εγγραφές ΦΠΑ της στο εξωτερικό και να καταθέσει τις πωλήσεις εντός ΕΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις στους πελάτες μέσω OSS επιστροφής ΦΠΑ στη χώρα της ΕΕ όπου είναι εγγεγραμμένη. Θα πρέπει να χρεώσει τον ΦΠΑ στο ποσοστό ΦΠΑ της χώρας του πελάτη στη χώρα προορισμού, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό των πωλήσεων σε αυτήν τη χώρα.

Εισαγωγή μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας (One-Stop Shop – OSS)

Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται πλέον να εγγράφονται για ΦΠΑ σε κάθε χώρα της ΕΕ όπου πραγματοποιούν πωλήσεις, εάν εγγραφούν στην OSS. Με την εισαγωγή της OSS όμως, η ΕΕ καταργεί επίσης το καθεστώς ορίων ΦΠΑ για πωλήσεις εξ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να χρεώνουν το ποσοστό ΦΠΑ της χώρας διαμονής του πελάτη εντός της ΕΕ από την πρώτη πώληση, και όχι μόλις επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο όριο.

ια να εγγραφούν στη μονοαπευθυντική θυρίδα (One-Stop Shop – OSS), οι επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πύλη OSS του οικείου κράτους-μέλους της ΕΕ από την 1η Απριλίου 2021.

Ορισμένες διαδικτυακές αγορές (online marketplaces) μετατρέπονται στον συλλέκτη του ΦΠΑ

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή μου;

Για εισαγωγές φορτωτικών B2C με αξία 150 €, σε αγορές (marketplaces) που έχουν επιλέξει IOSS, οι επιχειρήσεις που κάνουν πωλήσεις μέσω αυτής της αγοράς (marketplace) πρέπει να χρησιμοποιούν τον αριθμό IOSS της αγοράς και να τον παρέχουν στο μέρος που είναι υπεύθυνο για την τελωνειακή δήλωση (FedEx).

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αρκετές αγορές (marketplaces) για τις πωλήσεις των αγαθών τους θα πρέπει να διαθέτουν ξεκάθαρες αποδείξεις των πωλήσεων που διεξάγονται μέσω κάθε αγοράς. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν τον αντίστοιχο αριθμό IOSS για κάθε πώληση στον τελωνειακό διασαφιστή.

Οι επιχειρήσεις εκτός ΕΕ που χρησιμοποιούν διαδικτυακές αγορές (online marketplaces) για πωλήσεις εντός ΕΕ και για εγχώριες πωλήσεις αγαθών σε πελάτες εντός ΕΕ ενδέχεται να είναι σε θέση να καταργήσουν την εγγραφή τους από τον ΦΠΑ σε κράτη μέλη της ΕΕ, εφόσον η αγορά (marketplace) θεωρείται ο προμηθευτής των αγαθών και είναι, επομένως, υπεύθυνη για την είσπραξη του ΦΠΑ. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το διοικητικό βάρος για τους πωλητές εκτός ΕΕ.

Πώς μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη;
Σενάριο

Μια επιχείρηση διαδικτυακού εμπορίου που βρίσκεται εκτός ΕΕ πουλάει ένα βάζο αξίας 90€ σε έναν πελάτη της ΕΕ από την αποθήκη της στην ΕΕ, μέσω μιας διαδικτυακής αγοράς (online marketplace) που πληροί τις προϋποθέσεις.

Πριν από την 1η Ιουλίου 2021

Η επιχείρηση εκτός ΕΕ που πουλάει το βάζο είναι υπεύθυνη για τη χρέωση του ΦΠΑ στον πελάτη και την καταβολή του στις αρχές.

Μετά την 1η Ιουλίου 2021

Η διαδικτυακή αγορά μέσω της οποίας πωλείται το βάζο είναι υπεύθυνη για τη συλλογή του ΦΠΑ από τον πελάτη και τη διασφάλιση ότι θα μεταβιβαστεί στις σχετικές αρχές.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της OSS είναι διαθέσιμες από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες για τους πωλητές είναι διαθέσιμες εδώ και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές αγορές είναι διαθέσιμες εδώ.


*Οι χώρες της ΕΕ είναι οι ακόλουθες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία.

Σημειώστε ότι, βάσει των όρων του κοινού πρωτοκόλλου ΕΕ-ΗΒ, η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει μέρος του χώρου ΦΠΑ της ΕΕ όσον αφορά τα αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες αυτές διατάξεις ισχύουν επίσης για αγαθά που εισάγονται στη Βόρεια Ιρλανδία από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν και δεν προορίζονται να αποτελούν νομικές ή/και φορολογικές συμβουλές. Αντιθέτως, αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι οι πιο ενημερωμένες νομικές ή άλλου είδους πληροφορίες. Οι αναγνώστες αυτών των πληροφοριών πρέπει να επικοινωνήσουν με τον δικό τους σύμβουλο για να λάβουν συμβουλές ως προς οποιοδήποτε συγκεκριμένο νομικό ή/και φορολογικό ζήτημα. Με το παρόν, αποποιούμαστε ρητώς κάθε ευθύνη ως προς ενέργειες που λαμβάνονται ή όχι βάσει των περιεχομένων αυτού του ιστοτόπου. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης παρέχεται “ως έχει”. Δεν ισχυριζόμαστε ότι το περιεχόμενο δεν περιέχει λάθη.

Aλλαγές στην myDATA 

Δείτε εδώ τις επερχόμενες αλλαγές στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων

Aλλαγές στους Φορολογικούς Μηχανισμούς 

 

Με το  ΦΕΚ: 3596/Β/6-8-2021 καθορίζονται οι διατάξεις για την εξαίρεση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από Φορολογικούς Μηχανισμούς  στις πωλήσεις εξωτερικού μέσω διαδικτύου (eshop) :

«Στις περιπτώσεις έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, κατά τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ορίζεται η αναγραφή επιπλέον στοιχείων πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών, τα στοιχεία λιανικής, στην περίπτωση που είναι υποχρεωτική η χρήση Φ.Η.Μ., δύνανται να εκδίδονται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1338/1996 (Β’ 18) σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών προς αγοραστή - ταξιδιώτη (Tax Free), καθώς και των άρθρων 1 έως 18 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), σχετικά με τις υποχρεώσεις για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αναθών εξ αποστάσεως (VAT OSS). 
Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση έκδοσης πιστωτικών στοιχείων λιανικής πλην αυτών που εκδίδονται μέσω ΕΑΦΔΣΣ.

Τα δεδομένα των εν λόγω συναλλαγών διαβιβάζονται, ανά περίπτωση, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τα λοιπά κανάλια διαβίβασης (Πιστοποιημένοι Πάροχοι Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, Προγράμματα Διαχείρισης Εμπορικού Λογιστικού ERP, Ειδική Φόρμα Καταχώρησης και Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της A.A.Δ.Ε.) σύμφωνα με την Α. 1138/2020.»  

Δείτε το ΦΕΚ Εδώ 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...