Jump to content
  • 0

ΦΟΡΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


asteras5
 Share

Question

Καλησπέρα 

Ανέλαβα τον τελευταίο μήνα ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης . Υπάρχει κάποια εξτρα υποχρέωση φορολογική πέρα από τις συνηθισμένες?  Ξέρω δεν υποβάλουν ΦΠΑ αλλά μήπως είναι υπόχρεοι σε τίποτα εξτρα υποβολές καταστάσεις κλπ? Είτε σε μηνιαία ή ετήσια βάση 

Διάβασα και το παρακάτω , 

 Σύμφωνα με τον ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 159/Α/6.9.2016) και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 30 αυτού, θεσπίστηκαν νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους  ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών. Ειδικότερα με το άρθρο αυτό προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 30 - Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,

ββ) αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.

β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΈΧΕΙ εκδοθεί αυτή η απόφαση? ο πελάτης μου μου λέει πρώτη φορά το ακούει. 

Θα μου πείτε γιατί δεν καλείς τον προηγούμενο συνάδελφο? Θα το κάνω και αυτό 

 

Link to comment
Share on other sites

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

 

Καλημέρα.
Το συγκεκριμένο θέμα δεν το γνωρίζω, όμως, σου παραθέτω (δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το επισυνάψω) το άρθρο 30 του Ν. 4415/2016 (που επικαλείσαι), όπως ισχύει:

Ν. 4415/2016, όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 30

 Ρυθμίσεις για τα θέματα

 Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 

«1. α) Για τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων και της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της καταπολέμησης της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρίζονται τα στοιχεία του παρόντος και των κατ` εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η διαδικασία καταχώρισης, η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους:

 

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, και ο διδάσκων/καθηγητής,

 

ββ) τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος των μαθητών ανά τάξη γυμνασίου/λυκείου και ανά ομάδα προσανατολισμού της Β` και Γ τάξης λυκείου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ, τον Α.Φ.Μ., την ειδικότητα και το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (ώρες διδασκαλίας ανά τμήμα /τάξη και μάθημα) των διδασκόντων.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που καταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα.

 

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωμένων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος.

 

«ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος.

 

*** Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1

      άρθρου 42 Ν.4589/2019, ΦΕΚ Α` 13/29.01.2019.

 

στ) Η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

 

ζ) Η μη έγκαιρη καταχώριση ή η καταχώριση ψευδών στοιχείων επισύρει ποινή προστίμου, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του οποίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί κύρωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής κύρωσης προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

 

*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 106 Ν.4547/2018,ΦΕΚ Α 102/12.6.2018.

 

«2. Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.».

 

*** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 80 Ν.4445/2016,ΦΕΚ Α 236/19.1.2016.

       Έναρξη ισχύος  από 1.12.2016.

 

3. «Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ` αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους.».

 Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

 

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3  αντικαταστάθηκε ως άνω με το το  άρθρο 56  παρ.11 Ν.4472/2017,ΦΕΚ Α 74/19.5.2017.

 

«4. Η διδακτική ώρα για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αντιστοιχεί σε χρονική διάρκεια σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας.».

 

***Η παρ. 4 προστέθηκε με το άρθρο 202  του  Ν.4610/2019 ΦΕΚ Α 70/7.5.2019

 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...