Jump to content
 • 0

ε1 2018 με αναπηρια και καθυστερημένη προσκόμιση γνωμάτευσης κεπα...


DENNY
 Share

Question

Εχω φορολογούμενο  με αναπηρία άνω του 80% , που το 2018 είχε λήξει το χαρτί της αναπηρίας.

Αναγκαστικά η δήλωση του 2018 υποβλήθηκε χωρίς αυτό , με τις συντάξεις να φορολογούνται κανονικά.Σε συνεννόηση με την αρμόδια δ.ο.υ μου είπαν να προσκομίσω το χαρτί όταν το έχω και να κάνω τροποποιητική για το 2018 και να μπούν οι συντάξεις στο σωστό κουτάκι ( αφορολογητες) .

Τωρα είδα όμως ότι με χρέωσαν πρόστιμο 100 ευρω. Γιατί να πληρώσω πρόστιμο όμως αφού η αρχική ήταν εμπρόθεσμη;

Καπου νομίζω είχε πάρει το μάτι μου μια διάταξη σχετικά με την αναπηρία και το μέχρι πότε μπορώ να προσκομίζω τα χαρτιά των κεπα , την οποία όμως τώρα δε βρίσκω κάπου ...

Αν καποιος μπορεί να με βοηθήσει...

Link to comment
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

κακός δεν στην δεχτηκαν την αρχικη εκει εγινε το λαθος οχι τωρα 

αποφαση 1118203/27-07-2016 

 

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016/ 29.7.2016
Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ

https://www.taxheaven.gr/circulars/24361/ario-prwt-deaf-a-1118203-ex-2016-29-7-2016#ctab1

και Α1041/2019 

Α.1041/2019
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή

https://www.taxheaven.gr/circulars/30342/a-1041-2019

 

5. i) Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας, καθώς και των εισοδημάτων των περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 τα οποία εξομοιώνονται φορολογικά με μισθό (ΠΟΛ.1098/2016 και ΠΟΛ.1096/2017), τα οποία χορηγούνται σε πρόσωπα που παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), απαιτούνται καταρχήν οι γνωματεύσεις των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο συστήθηκε και λειτουργεί μετά την 1.9.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010. Γίνονται δεκτές και οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 1.9.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών, οι οποίες έχουν δοθεί για οποιαδήποτε χρήση και χρησιμοποιούνται εξίσου για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά τον χρόνο έκδοσής τους. Εναλλακτικά, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 1.9.2011.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), αρκεί να προσκομίζει βεβαίωση του συνταξιοδοτικού φορέα ή απόφαση συνταξιοδότησης ή απόφαση παράτασης της σύνταξης, από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Όταν η σύνταξη αναπηρίας καθίσταται αυτοδίκαια οριστική (παρατείνεται για χρόνο αόριστο), για τους ασφαλισμένους όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν απαιτείται εκ νέου ιατρική εξέταση από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή και για την απαλλαγή της από τον φόρο εισοδήματος απαιτείται:
α) απόφαση μονιμοποίησης της αναπηρικής σύνταξης (ή παράτασης επ' αόριστο) από τον αρμόδιο συνταξιοδοτικό φορέα και
β) γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής Αναπηρίας όλων των Φορέων, Κλάδων και Τομέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τελούσε σε ισχύ κατά τη μονιμοποίηση της αναπηρικής σύνταξης, η οποία πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, είτε αυτή αφορά σε γνωμάτευση προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικής Επιτροπής, είτε γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. από 1/9/2011 και εξής (Γ23/312-30.12.2016 έγγραφο του Ι.Κ.Α.).
Εάν ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου ή διαφορετικών φορέων και η μία εξ αυτών ή και οι δύο ισχύουν μέσα στο φορολογικό έτος 2018, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο ποσοστό αναπηρίας. Στο επόμενο φορολογικό έτος θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα γνωμάτευση.
ii) Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του εξαρτώμενου μέλους του που δικαιούται την εν λόγω μείωση:
α) Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.).
Για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας 67% γίνονται δεκτές, εκτός από τις γνωματεύσεις της Α.Σ.Υ.Ε. και οι γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις υγειονομικές επιτροπές της Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., της Α.Υ.Ε. της Ελληνικής Αστυνομίας και της Α.Υ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, καθόσον ενώ καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, για την πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου.
Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 1.9.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους.
Σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές, θα πρέπει να διαπιστώνεται και να βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορούν, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε ισχύ το φορολογικό έτος για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.
Για τη μείωση του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.
β) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες, θύματα πολέμου, καθώς και για ανάπηρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, απαιτείται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες από πολεμική αιτία και τα θύματα πολέμου αρκούν τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους, στα οποία αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή 4.
Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.
Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται για τον λόγο αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
iii) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΦΕ, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου των άρθρων 16, 17 και 19 του ΚΦΕ, εκτός κι αν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και
α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα ή
β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους.
Περαιτέρω, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) απαλλάσσονται από τον φόρο, σύμφωνα με την περιπτ. ε' της παρ. 2 του αρθρ. 14 του ΚΦΕ. Ελλείψει ρητής διάκρισης στον νόμο, αυτά τα εισοδήματα είναι απαλλασσόμενα του φόρου, ανεξάρτητα από το αν αποκτώνται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής, εφόσον προσκομίζονται τα οριζόμενα δικαιολογητικά.
Επιπλέον, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα και παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω ή είναι ολικώς τυφλοί, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων τους, εφόσον κατέχουν τα οριζόμενα δικαιολογητικά, καθόσον η παραγρ. 2 του άρθρου 43Α του ΚΦΕ δεν κάνει διάκριση μεταξύ των φορολογικών κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής.
iv) Αναφορικά με τις εκδοθείσες γνωματεύσεις, ανεξαρτήτως ποσοστού, με διάρκεια αναπηρίας που δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, δεδομένου ότι από τη φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπεται ο επιμερισμός της φορολογικής ελάφρυνσης/ απαλλαγής στους μήνες της χρήσης, αυτές γίνονται αποδεκτές και ο φορολογούμενος τυγχάνει της προβλεπόμενης μείωσης φόρου ή απαλλαγής για ολόκληρη τη χρήση (ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 2016/29.7.2016 έγγραφο).

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αλλα για το τωρα μπορεις να πας με αυτην και να μαζεψεις και το αρχικο 

αυτην αφορα αν εχεις σχεση με εξωτερικο που δεν ειναι η δικια σου 

ΔΕΑΦ Α 1134702 ΕΞ 2019
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αποδοχών χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης

https://www.taxheaven.gr/circulars/31992/deaf-a-1134702-ex-2019

και το γενικο που αφορα την περιπτωση σου και γενικα εμας ειναι 

ΠΟΛ.1083/2018
Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και συντάξεις

 

 

■ Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξαιτίας εκπρόθεσμης έκδοσης ή διόρθωσης της βεβαίωσης αποδοχών/ αμοιβών/ εισοδημάτων από τον αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση έκδοσης και χορήγησης βεβαίωσης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, κ.λπ. και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. χωρίς πρόστιμα και τόκους εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον φορέα. Όταν αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. εκπρόθεσμα ή διορθώνεται βεβαίωση από τον φορέα, τότε ο φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά τον φορολογούμενο ότι έχει εκδοθεί βεβαίωση και συνεπώς έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/44979/prostima-ekprooesmwn-arxikwn-kai-tropopoihtikwn-dhlwsewn-eisodhmatos-forologikoy-etoys-2018#

Link to comment
Share on other sites

 • 0

κατσε γιατι σε έχασα...

λοιπόν στην αρχική , εγω την υπέβαλλα κανονικά βάζοντας τη σύνταξη στα απαλλασσόμενα.

με καλέσαν για έλεγχο ,όπου δεν είχα τη γνωμάτευση και αναγκαστικά αλλάξανε το κουτάκι και πήγε στην α ασελίδα .

τωρα με τη γνωμάτευση την ξαναυπέβαλλα , και αφαιρέθηκε το ποσό πληρωμής που είχε βεβαιωθεί αλλά μπήκε πρόστιμο!

άρα τι να κάνω;

Link to comment
Share on other sites

 • 0
19 λεπτά πριν, DENNY είπε

κατσε γιατι σε έχασα...

λοιπόν στην αρχική , εγω την υπέβαλλα κανονικά βάζοντας τη σύνταξη στα απαλλασσόμενα.

με καλέσαν για έλεγχο ,όπου δεν είχα τη γνωμάτευση και αναγκαστικά αλλάξανε το κουτάκι και πήγε στην α ασελίδα .

τωρα με τη γνωμάτευση την ξαναυπέβαλλα , και αφαιρέθηκε το ποσό πληρωμής που είχε βεβαιωθεί αλλά μπήκε πρόστιμο!

άρα τι να κάνω;

Καλησπέρα.

Λογικά, μπήκε πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης τροποποιητικής.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
26 λεπτά πριν, DENNY είπε

κατσε γιατι σε έχασα...

λοιπόν στην αρχική , εγω την υπέβαλλα κανονικά βάζοντας τη σύνταξη στα απαλλασσόμενα.

με καλέσαν για έλεγχο ,όπου δεν είχα τη γνωμάτευση και αναγκαστικά αλλάξανε το κουτάκι και πήγε στην α ασελίδα .

τωρα με τη γνωμάτευση την ξαναυπέβαλλα , και αφαιρέθηκε το ποσό πληρωμής που είχε βεβαιωθεί αλλά μπήκε πρόστιμο!

άρα τι να κάνω;

Παμε απο την αρχη απο τις παραπανω αναρτησεις τι καταλαβαινεις οτι επρεπε να στην πεταξουν την βεβαιωση που δεν ηταν για ολο το 2018 η οχι . οταν αρχιζει παει ολο το ετος οταν ληγει την πετανε εξω .καλα εκαναν απλα σε μπερδεψα 

 παμε στην ουσια εχεις νεα βεβαιωση κεπα με τι ημερομηνια και με τι διαρκεια εναρξης ;

αν πχ εχεις με 2020 τοτε πας τωρα να κανεις τροποποιητικη χωρις προστιμο λογο οτι δεν ειναι υπαιτιότητα δική σου . 

κακος σου εβαλαν προστιμο αλλα την εκανες χειρογραφα εκει η ηλεκτρονικα ; εκει ειναι η αρχη μηπως εκει εγινε το λαθος αυτο . 

αν η εφορια την παρελαβε εκκαθαρισε και εχει βεβαιωση κεπα με 2020 και εναρξη απο 2019 εως πχ 2023 κακος σου εβαλαν προστιμο και εχεις δικιο που εχεις ενστάσεις  

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Τωρα η δήλωση πήγε χέρι με χέρι ,κατόπιν υποδείξεως της υπαλλήλου , και όπως μου είχε πει πει κλίκαρα μόνο την αναπηρία .

Εγω έβαλα και αντίγραφο της αναπηρίας μέσα έτσι για να υπάρχει...

Η βεβαίωση κεπα έχει αναδρομική ισχύ .η προηγούμενη είχε λήξει 6/2017 !

Επιμένω ότι δε θα πρεπε να μπει πρόστιμο , αλλά θα ήθελα να μπορώ να το αιτιολογήσω κιόλας ...

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
2 ώρες πριν, DENNY είπε

Τωρα η δήλωση πήγε χέρι με χέρι ,κατόπιν υποδείξεως της υπαλλήλου , και όπως μου είχε πει πει κλίκαρα μόνο την αναπηρία .

Εγω έβαλα και αντίγραφο της αναπηρίας μέσα έτσι για να υπάρχει...

Η βεβαίωση κεπα έχει αναδρομική ισχύ .η προηγούμενη είχε λήξει 6/2017 !

Επιμένω ότι δε θα πρεπε να μπει πρόστιμο , αλλά θα ήθελα να μπορώ να το αιτιολογήσω κιόλας ...

https://www.taxheaven.gr/circulars/31443

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...