Jump to content
 • 0

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 45ΗΜΕΡΟ


Question

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΙΣ 45 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 2 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ; Η ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 45 ΗΜΕΡΕΣ;

Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Δεν μπορεί.  Αυτή η διάταξη ισχύει ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ) (Άρθρο ένατο ΠΝΠ 20.03.2020, Κεφάλαιο Α.2. άρθρο 1 § 3 της ΚΥΑ 12998/232/23-03-2020, άρθρο πρώτο περ. Γ.Ι της ΚΥΑ 13564/Δ1.4770/30-3-2020)
 
1. Το μέτρο της λειτουργίας των επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις από 20.03.2020 και για τους έξη (6) επόμενους μήνες.

2. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τον Κορωνοϊό (σύμφωνα με το ΚΑΔ), μπορούν να ορίζουν «προσωπικό ασφαλείας» (στην ουσία να θέτουν το προσωπικό τους σε ειδική μορφή εκ περιτροπής εργασία), με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α. Η εκ περιτροπής εργασία συνίσταται στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να οργανώνουν την εργασία χρησιμοποιώντας εναλλάξ το 50% του προσωπικού τους, έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μην εργάζεται λιγότερο των δύο (2) εβδομάδων εντός κάθε μήνα.

β. Η διάταξη αυτή δεν αναφέρει εάν πρόκειται για ημερολογιακές εβδομάδες και ημερολογιακό μήνα ή για υπολογισμό των εβδομάδων και του μήνα ημέρα προς ημέρα. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ερμηνευτεί αναλογικά με βάση το άρθρο 243 Α.Κ. που ορίζει ότι «προθεσμία που έχει υπολογιστεί σε εβδομάδες λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας» και «προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε, και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός». Τούτο σημαίνει ότι το μέτρο της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας του άρθρου ένατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ μπορεί να αρχίζει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και υπολογίζεται με βάση την ως άνω ερμηνευτική διάταξη του Αστικού Κώδικα, ενώ η περίοδος αναφοράς του μήνα αρχίζει και αυτή από την ίδια ημέρα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα ή, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ημερομηνία, την τελευταία ημέρα του μήνα αυτού. Εάν υπάρχει πρόβλημα ως προς τις σχετικές δηλώσεις στο ΕΡΓΑΝΗ, αυτό πρέπει να το επιλύσει η διοίκηση και όχι να ερμηνεύσουμε το νόμο με βάση τις προβλέψεις περί ΕΡΓΑΝΗ.

γ. Η απασχόληση του προσωπικού με ειδική εκ περιτροπής εργασία μπορεί να είναι συνεχόμενη (π.χ. 2 εβδομάδες εργασία και 2 εβδομάδες παύση) ή διακεκομμένα (π.χ. απασχόληση εβδομάδα παρά εβδομάδα). Εχω την άποψη ότι οι δύο (2) εβδομάδες απασχόλησης δεν είναι υποχρεωτικά συνεχόμενες, αλλά επιτρέπεται η εναλλαγή να αφορά μία (1) εβδομάδα εργασίας και μία (1) μη εργασίας (προφανώς με την έννοια της «εβδομάδας» που αναφέρθηκε ανωτέρω).

δ. Επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού τους (ανωτέρω Κεφάλαιο Ι), έχουν παράλληλο δικαίωμα να εφαρμόζουν για άλλους εργαζόμενους (των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν τεθεί σε αναστολή), τα μέτρα της εκ περιτροπής εργασίας ή/και της μεταφοράς του προσωπικού τους σε άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου (βλ. άρθρο ένατο και δέκατο της από 20.03.2020 ΠΝΠ). Ποιο δικαίωμα θα ασκηθεί πρώτο δεν έχει σημασία. Δηλαδή μπορεί ο εργοδότης να θέσει πρώτα ένα μέρος του προσωπικού του σε εκ περιτροπής εργασία και μετά να προχωρήσει την θέση των ίδιων εργαζομένων σε αναστολή ή να κάνει το αντίθετο αλλά με άλλους εργαζόμενους.

ε. Στο μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας πρέπει να ενταχθεί τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης (άρθρο ένατο παρ. 1 περ. β' της ΠΝΠ 20.03.2020). Η σχετική διάταξη δεν διευκρινίζει κάτι περαιτέρω, έτσι ώστε συνάγεται ότι το ποσοστό 50% πρέπει να υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού του προσωπικού της επιχείρησης (ανεξαρτήτως οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου) κατά το χρονικό σημείο που ο εργοδότης θέτει σε λειτουργία το σύστημα της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας. Έτσι, ο εργοδότης που ήδη έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας ενός αριθμού εργαζομένων που υπερβαίνει το 50% δεν έχει τη νομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το σύστημα της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας. Το πρόβλημα επιτείνεται και από το ότι, όπως αναφέρθηκε, η εργοδοτική απόφαση για θέση των συμβάσεων εργασίας σε αναστολή είναι ανέκκλητη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί η αναστολή για κάποιο αριθμό εργαζομένων έτσι ώστε να σχηματιστεί το απαιτούμενο ποσοστό του 50% ώστε ο εργοδότης να εφαρμόσει το μέτρο της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας.

3. Απαγόρευση απολύσεων: Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι οι εργοδότες απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Είναι αυτονόητο ότι στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν περιπτώσεις όπως η οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού ή η λύση της σύμβασης εργασίας με συνθήκες συνταξιοδότησης (άρθρο 14 παρ. 14.13. της υπ' αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019, όπως προστέθηκε με το άρθρο πρώτο της υπ' αριθμ. 13564/Δ1.4770/30-3-2020).

4. Υποχρέωση δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ: Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας να το δηλώσουν στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΝΠ (Α 68/20.3.2020)» του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (παρ. 14.12 άρθρου 14 της υπ' αριθ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019, όπως προστέθηκε με το άρθρο πρώτο της υπ' αριθ. 13031/Δ1. 4551/23-03-2020). Σημειώνουμε ότι ανακοινώθηκε η παράταση της υποχρέωσης υποβολής των σχετικών εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (που αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο) μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2020 με την Εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.14676/253/7.4.2020).

https://www.taxheaven.gr/circulars/32817

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ετσι οπως εχει κακοδιατυπωθει στην αρχικη ΠΝΠ που στηριζονται και ολες οι υπολοιπες αποφασεις,ειναι ενα θεμα.

Επρεπε να το εχουν διατυπωσει ως "ιδιο αριθμο με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης".

Προσωπικα παντως εχω ενημερωσει τις επιχειρησεις οτι για 45 ημερες μετα την αναστολη δε θα μειωσουν ωρες απο το προσωπικο.

---------------

Η ΠΝΠ αναφερει:

γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.


Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/47940/dhmosieyohke-h-pnp-me-tis-nees-ergasiakes-kai-forologikes-ryomiseis-ti-problepei-analytika

Link to post
Share on other sites
 • 0
2 ώρες πριν, doctor είπε

Δεν μπορεί.  Αυτή η διάταξη ισχύει ΜΟΝΟ για τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ) (Άρθρο ένατο ΠΝΠ 20.03.2020, Κεφάλαιο Α.2. άρθρο 1 § 3 της ΚΥΑ 12998/232/23-03-2020, άρθρο πρώτο περ. Γ.Ι της ΚΥΑ 13564/Δ1.4770/30-3-2020)
 
1. Το μέτρο της λειτουργίας των επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις από 20.03.2020 και για τους έξη (6) επόμενους μήνες.

2. Οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τον Κορωνοϊό (σύμφωνα με το ΚΑΔ), μπορούν να ορίζουν «προσωπικό ασφαλείας» (στην ουσία να θέτουν το προσωπικό τους σε ειδική μορφή εκ περιτροπής εργασία), με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α. Η εκ περιτροπής εργασία συνίσταται στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να οργανώνουν την εργασία χρησιμοποιώντας εναλλάξ το 50% του προσωπικού τους, έτσι ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μην εργάζεται λιγότερο των δύο (2) εβδομάδων εντός κάθε μήνα.

β. Η διάταξη αυτή δεν αναφέρει εάν πρόκειται για ημερολογιακές εβδομάδες και ημερολογιακό μήνα ή για υπολογισμό των εβδομάδων και του μήνα ημέρα προς ημέρα. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ερμηνευτεί αναλογικά με βάση το άρθρο 243 Α.Κ. που ορίζει ότι «προθεσμία που έχει υπολογιστεί σε εβδομάδες λήγει μόλις περάσει η αντίστοιχη ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας» και «προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε, και, αν δεν υπάρχει αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός». Τούτο σημαίνει ότι το μέτρο της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας του άρθρου ένατου της από 20.03.2020 ΠΝΠ μπορεί να αρχίζει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και υπολογίζεται με βάση την ως άνω ερμηνευτική διάταξη του Αστικού Κώδικα, ενώ η περίοδος αναφοράς του μήνα αρχίζει και αυτή από την ίδια ημέρα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα ή, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη ημερομηνία, την τελευταία ημέρα του μήνα αυτού. Εάν υπάρχει πρόβλημα ως προς τις σχετικές δηλώσεις στο ΕΡΓΑΝΗ, αυτό πρέπει να το επιλύσει η διοίκηση και όχι να ερμηνεύσουμε το νόμο με βάση τις προβλέψεις περί ΕΡΓΑΝΗ.

γ. Η απασχόληση του προσωπικού με ειδική εκ περιτροπής εργασία μπορεί να είναι συνεχόμενη (π.χ. 2 εβδομάδες εργασία και 2 εβδομάδες παύση) ή διακεκομμένα (π.χ. απασχόληση εβδομάδα παρά εβδομάδα). Εχω την άποψη ότι οι δύο (2) εβδομάδες απασχόλησης δεν είναι υποχρεωτικά συνεχόμενες, αλλά επιτρέπεται η εναλλαγή να αφορά μία (1) εβδομάδα εργασίας και μία (1) μη εργασίας (προφανώς με την έννοια της «εβδομάδας» που αναφέρθηκε ανωτέρω).

δ. Επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού τους (ανωτέρω Κεφάλαιο Ι), έχουν παράλληλο δικαίωμα να εφαρμόζουν για άλλους εργαζόμενους (των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν τεθεί σε αναστολή), τα μέτρα της εκ περιτροπής εργασίας ή/και της μεταφοράς του προσωπικού τους σε άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου (βλ. άρθρο ένατο και δέκατο της από 20.03.2020 ΠΝΠ). Ποιο δικαίωμα θα ασκηθεί πρώτο δεν έχει σημασία. Δηλαδή μπορεί ο εργοδότης να θέσει πρώτα ένα μέρος του προσωπικού του σε εκ περιτροπής εργασία και μετά να προχωρήσει την θέση των ίδιων εργαζομένων σε αναστολή ή να κάνει το αντίθετο αλλά με άλλους εργαζόμενους.

ε. Στο μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας πρέπει να ενταχθεί τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης (άρθρο ένατο παρ. 1 περ. β' της ΠΝΠ 20.03.2020). Η σχετική διάταξη δεν διευκρινίζει κάτι περαιτέρω, έτσι ώστε συνάγεται ότι το ποσοστό 50% πρέπει να υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού του προσωπικού της επιχείρησης (ανεξαρτήτως οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου) κατά το χρονικό σημείο που ο εργοδότης θέτει σε λειτουργία το σύστημα της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας. Έτσι, ο εργοδότης που ήδη έχει θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας ενός αριθμού εργαζομένων που υπερβαίνει το 50% δεν έχει τη νομική δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το σύστημα της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας. Το πρόβλημα επιτείνεται και από το ότι, όπως αναφέρθηκε, η εργοδοτική απόφαση για θέση των συμβάσεων εργασίας σε αναστολή είναι ανέκκλητη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί η αναστολή για κάποιο αριθμό εργαζομένων έτσι ώστε να σχηματιστεί το απαιτούμενο ποσοστό του 50% ώστε ο εργοδότης να εφαρμόσει το μέτρο της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας.

3. Απαγόρευση απολύσεων: Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι οι εργοδότες απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Είναι αυτονόητο ότι στην απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν περιπτώσεις όπως η οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού ή η λύση της σύμβασης εργασίας με συνθήκες συνταξιοδότησης (άρθρο 14 παρ. 14.13. της υπ' αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019, όπως προστέθηκε με το άρθρο πρώτο της υπ' αριθμ. 13564/Δ1.4770/30-3-2020).

4. Υποχρέωση δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ: Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας να το δηλώσουν στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΝΠ (Α 68/20.3.2020)» του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (παρ. 14.12 άρθρου 14 της υπ' αριθ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019, όπως προστέθηκε με το άρθρο πρώτο της υπ' αριθ. 13031/Δ1. 4551/23-03-2020). Σημειώνουμε ότι ανακοινώθηκε η παράταση της υποχρέωσης υποβολής των σχετικών εντύπων στο ΕΡΓΑΝΗ (που αφορά στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο) μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2020 με την Εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.14676/253/7.4.2020).

https://www.taxheaven.gr/circulars/32817

Καλημέρα Doctor. Δεν νομίζω ότι προκύπτει από πουθενά ότι το προσωπικό ασφαλείας αφορά μόνο τις πληττόμενες. Κατά τη γνώμη μου, με βάση και την ΠΝΠ, αφορά όλες τις επιχειρήσεις, πληττόμενες, μη πληττόμενες και κλειστές. Απλά στις κλειστές η παράλληλη χρήση δεν έχει νόημα γιατί είναι κλειστές. 

Link to post
Share on other sites
 • 0

45 μέρες αναστολή. 

περάσανε ,οι κλεισμένες ανοίξανε ,οι πληττόμενες ήλθαν στα ίσια τους (λέμε τώρα) και τα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν την πορεία τους προς το μέλλον.

 

από 46 και μετά τι κάνουμε και για πόσο?

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
Στις 22/4/2020 στις 2:14 ΜΜ, lagosn είπε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΙΣ 45 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 2 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ; Η ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ 45 ΗΜΕΡΕΣ;

Επανερχομαι στην ερωτηση σας.

Απο τις ερωταπαντησεις του σεμιναριου που εγινε προχθες. Εστω λεκτικα αναφερουν τι εννοουν με τη φραση "ιδιο αριθμο εργαζομενων".

Ερωτηση

11. Θα ήθελα να δούμε για την αναστολή σύμβασης υπαλλήλου σε πληγεισα
εταιρεία (τουριστικό γραφείο).
-υπάρχει "υποχρεωτική" διάρκεια για την αναστολή; (το ορίζει η
εταιρεία; το ορίζει το κράτος;)
-προβλέπεται κάποια προστασία για τα δικαιώματα του εργαζομενου;
μπορεί να γίνει μείωση μισθού; απόλυση;
και αν ναι, αμέσως η μετά το πέρας κάποιου διαστήματος;
Η ετήσια άδεια επαναϋπολογίζεται η ισχύει η ίδια;
Απάντηση: Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καλύπτει συνεχόμενο
ανέκκλητο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας 45
ημερολογιακών ημερών.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση αυτού
του μέτρου απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και υποχρεούνται μετά τη
λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού
τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους
ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21-3-2020,
για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

https://www.taxheaven.gr/news/48558/oee-prwto-meros-apanthsewn-stis-erwthseis-poy-eginan-sto-plaisio-toy-enhmerwtikoy-seminarioy-gia-to-synolo-twn-ektaktwn-nomooetikwn-metrwn-toy-yp-ergasias-kai-koinwnikwn-ypooesewn

Link to post
Share on other sites
 • 0
27 λεπτά πριν, floydpink είπε

Επανερχομαι στην ερωτηση σας.

Απο τις ερωταπαντησεις του σεμιναριου που εγινε προχθες. Εστω λεκτικα αναφερουν τι εννοουν με τη φραση "ιδιο αριθμο εργαζομενων".

Ερωτηση

11. Θα ήθελα να δούμε για την αναστολή σύμβασης υπαλλήλου σε πληγεισα
εταιρεία (τουριστικό γραφείο).
-υπάρχει "υποχρεωτική" διάρκεια για την αναστολή; (το ορίζει η
εταιρεία; το ορίζει το κράτος;)
-προβλέπεται κάποια προστασία για τα δικαιώματα του εργαζομενου;
μπορεί να γίνει μείωση μισθού; απόλυση;
και αν ναι, αμέσως η μετά το πέρας κάποιου διαστήματος;
Η ετήσια άδεια επαναϋπολογίζεται η ισχύει η ίδια;
Απάντηση: Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καλύπτει συνεχόμενο
ανέκκλητο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας 45
ημερολογιακών ημερών.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση αυτού
του μέτρου απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και υποχρεούνται μετά τη
λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού
τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους
ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21-3-2020,
για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

https://www.taxheaven.gr/news/48558/oee-prwto-meros-apanthsewn-stis-erwthseis-poy-eginan-sto-plaisio-toy-enhmerwtikoy-seminarioy-gia-to-synolo-twn-ektaktwn-nomooetikwn-metrwn-toy-yp-ergasias-kai-koinwnikwn-ypooesewn

Αυτό είναι απάντηση σε σεμινάριο??

Επαναλαμβάνει τη διατύπωση της 12998 και το θεωρείτε απάντηση?

Εκτός και αν αναφέρεστε σε εκείνη την παρωδία.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους
ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21-3-2020,
για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Tότε τι νόημα  έχει η νέα εκ περιτροπής εργασία 2 εβδομάδων το μήνα ????

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ναι απαντηση απο το σεμιναριο ειναι.Το βρηκα χθες στο αρχειο του κομβου.Τωρα αν ειναι ικανοποιητικη ή οχι,σε σχεση με αλλες.....διευκρινησεις ειναι μια προοδος μπορω να πω 🙂

Εννοουν προφανως οτι θα διατηρησουμε ιδιο μεσο ορο μοναδων εργασιας για 45 ημερες μετα την αναστολη (ιδιο αριθμο,ιδιους ορους,οχι μειωση ωρων εργασιας,οχι μειωση ημερων εργασιας,οχι απολυσεις).

------------

Για sotrap

Η εκ περιτροπης εργασια του 15μερου αναφερεται σε αλλο αρθρο του Νομου και δεν αφορα τους εργαζομενους που εχουν μπει σε αναστολη αλλά επιχειρησεις που διαλεξαν να μη βαλουν σε αναστολη εργαζομενους(ή δεν ανηκαν στις πληττομενες) να μπορουν να χρησιμοποιησουν την εκ περιτροπης απασχοληση χωρις τη συμφωνη γνωμη των εργαζομενων.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Mετά τις 45 ημ ο εργοδότης είτε κλεισμένης με εντολή είτε λογω ΚΑΔ μπορεί να κάνει χρήση της νέας εκ περιτροπής εργασίας.

Απο το σεμινάριο      Απάντηση: Στο σύστηµα εργασίας µε προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, εντάσσεται τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης. Για τον υπολογισµό του 50% δεν λαµβάνεται υπόψη το προσωπικό που τελεί σε αναστολή. Το µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί για όσο χρόνο ο ΚΑΔ της επιχείρησης εντάσσεται στους πληττόµενους , όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλημερα,

Ναι,αλλά αυτο αφορα μονο εργαζομενους που δεν εχουν μπει σε αναστολη.

Παραπανω ο φιλος lagson θελει να μειωσει ωρες απο τα ατομα που ειναι σε αναστολη,το οποιο δε μπορει να ισχυσει.Οπως δε μπορεις και να μειωσεις ωρες απο τα ατομα που δε μπηκαν σε αναστολη οχι  κανοντας χρηση του παραπανω μετρου που αναφερεις, αλλά με τον ¨παραδοσιακο" τροπο  δηλαδη με τη συμφωνη γνωμη του εργαζομενου.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Καλημέρα

 αν πληττόμενη επιχείρηση, απασχολεί 80 εργαζόμενους και έχει τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας 30 εργαζομένων από αυτούς, δύναται να θέσει (η επιχείρηση) κατ’ ελάχιστον 25 από τους απομένοντες 50 εργαζόμενους, ως προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με εργασία κατ’ ελάχιστο δυο (2) εβδομάδων με περίοδο αναφοράς το μήνα συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

Άρα η επιχ/ση που είνα πληττόμενη βάσει ΚΑΔ μπορεί να έχει σε αναστολή μέρος του προσωπικού και για μέρος του προσωπικού να κάνει χρήση της νέας εκ περιτροπής εργασίας.Είναι σωστό αυτό  ??

Μετά τις 45+45 ημ μπορεί να το κάνει για όλο το προσωπικό μέχρι 15/9.Συμφωνούμε  ??

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...