Jump to content
  • 0
Sign in to follow this  
noslave

ΕΝΑΡΞΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ-ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Question

Καλησπέρα,

 

Ουκρανός με άδεια εξαρτημένης εργασίας θέλει να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης. Στη ΔΟΥ μου ζήτησαν το διαβατήριο και την άδεια εργασίας καθώς θα τα στείλουν στο αλλοδαπών για εξακρίβωση και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα θα προχωρήσουν κανονικά τη διαδικασία.Το (κωλό)ΕΦΚΑ όμως κλασικά μου δημιουργεί πρόβλημα ζητώντας να αλλάξει η άδεια σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ,παρόλο που τους είπα ότι εφόσον μας κάνει έναρξη η ΔΟΥ και σας την προσκομίσω,τότε έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Ο Ν.4251/14 στο άρθρο 138 παρ. 1 αναφέρει:

1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής προσμετράται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατείχε ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του.
Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών: α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.

Επίσης στην παρ.4 του ιδίου άρθρου λέι:

. α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/ 2002 (Α' 102), αντικαθίστανται από άδειες διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.
β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος,
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου εξετάζεται επίσης η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

 

Και τέλος στην παρ.7 αναφέρει:

7. Άδειες διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία (3) έτη κάθε φορά, εφόσον:
α. η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και β. έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα.

 

Ποιά είναι η γνώμη σας για τα παραπάνω?

Επίσης μια σκέψη είναι να τον πάω σε ΙΚΕ (μιας και γίνεται και ηλεκτρονικά) αλλά θέλω να εξαντλήσω πρώτα όλα τα περιθώρια της ατομικής.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
45 λεπτά πριν, noslave είπε

Καλησπέρα,

 

Ουκρανός με άδεια εξαρτημένης εργασίας θέλει να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης. Στη ΔΟΥ μου ζήτησαν το διαβατήριο και την άδεια εργασίας καθώς θα τα στείλουν στο αλλοδαπών για εξακρίβωση και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα θα προχωρήσουν κανονικά τη διαδικασία.Το (κωλό)ΕΦΚΑ όμως κλασικά μου δημιουργεί πρόβλημα ζητώντας να αλλάξει η άδεια σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ,παρόλο που τους είπα ότι εφόσον μας κάνει έναρξη η ΔΟΥ και σας την προσκομίσω,τότε έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Ο Ν.4251/14 στο άρθρο 138 παρ. 1 αναφέρει:

1. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005, εφόσον συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής διάρκειας δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6, η οποία παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Για τη συμπλήρωση της δεκαετούς νόμιμης διαμονής προσμετράται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος κατείχε ελληνική ιθαγένεια ή οριστικό τίτλο διαμονής ανεξαρτήτως της αρχής έκδοσής του.
Η άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του πολίτη τρίτης χώρας και απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορήγησε την τελευταία άδεια διαμονής, εφόσον ο αιτών: α) διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, β) εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, γ) πληροί προϋποθέσεις ανανέωσης για μία από τις άδειες του παρόντος Κώδικα.

Επίσης στην παρ.4 του ιδίου άρθρου λέι:

. α. Οι βεβαιώσεις και οι προσωρινές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και του άρθρου 24 του ν. 3013/ 2002 (Α' 102), αντικαθίστανται από άδειες διαμονής ετήσιας διάρκειας, εφόσον τα πρόσωπα, στα οποία χορηγήθηκαν οι βεβαιώσεις της ανωτέρω παραγράφου, κριθούν αλλογενείς πολίτες τρίτων χωρών και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα. Η αίτηση απόκτησης της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες εντός ενός (1) έτους από την επίδοση των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων.
β. Οι άδειες διαμονής της προηγούμενης παραγράφου χορηγούνται εφόσον:
βα) δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος,
ββ) ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης.
γ. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής ασκούσε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου εξετάζεται επίσης η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

 

Και τέλος στην παρ.7 αναφέρει:

7. Άδειες διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα, ανανεώνονται για τρία (3) έτη κάθε φορά, εφόσον:
α. η δραστηριότητα εξακολουθεί να ασκείται και β. έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο ελάχιστος δηλαδή αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα.

 

Ποιά είναι η γνώμη σας για τα παραπάνω?

Επίσης μια σκέψη είναι να τον πάω σε ΙΚΕ (μιας και γίνεται και ηλεκτρονικά) αλλά θέλω να εξαντλήσω πρώτα όλα τα περιθώρια της ατομικής.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

 

 

 

Μηπως καλώς σου λέει το τεβε και στα λέει λάθος η εφορία; χωρίς ανεξάρτητη π.υ και χωρίς καρτα ευρωπαιου πολίτη ;

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0

Για την ΙΚΕ δεν χρειάζεται συμβολαιογράφος, αλλά αν γίνει ο ίδιος διαχειριστής ή είναι μονοπρόσωπη ΙΚΕ τότε θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα αφού θα ζητηθεί από τον ΕΦΚΑ εγγραφή.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
2 λεπτά πριν, tacar είπε

Για την ΙΚΕ δεν χρειάζεται συμβολαιογράφος, αλλά αν γίνει ο ίδιος διαχειριστής ή είναι μονοπρόσωπη ΙΚΕ τότε θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα αφού θα ζητηθεί από τον ΕΦΚΑ εγγραφή.

Μα είπες  για ικε δλδ για Υ.Μ.Σ αυτές ποιος τις κάνει;  γι αυτό τον ανέφερα και αυτόν (συμβολαιογραφο) .γιατί αν πέρναγε απο γεμη μετα δεν θα κόλλαγε στον εφκα; αν και υπαρχει τρόπος να το κάνεις αλλά αξίζει να μπλέξεις;

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
1 ώρα πριν, tacar είπε

Για την ΙΚΕ δεν χρειάζεται συμβολαιογράφος, αλλά αν γίνει ο ίδιος διαχειριστής ή είναι μονοπρόσωπη ΙΚΕ τότε θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα αφού θα ζητηθεί από τον ΕΦΚΑ εγγραφή.

Να την κάνω ΙΚΕ με κάποιον άλλο μέλος /διαχειριστή με 5% είναι μια λύση.Αλλά και μονοπρόσωπη να γίνει, ο ΤΕΒΕΣ τι θα κάνει μετά?Δεν θα αναγκαστεί να τον απογράψει?Η ασφάλιση του διαχειριστή θεωρείται ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα άραγε?Και αν δεν τον απογράψει τί θα γίνει?

Αλλά όσον αφορά την ατομική δεν βλέπετε κάποια λύση ε?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • 0
16 λεπτά πριν, noslave είπε

Να την κάνω ΙΚΕ με κάποιον άλλο μέλος /διαχειριστή με 5% είναι μια λύση.Αλλά και μονοπρόσωπη να γίνει, ο ΤΕΒΕΣ τι θα κάνει μετά?Δεν θα αναγκαστεί να τον απογράψει?Η ασφάλιση του διαχειριστή θεωρείται ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα άραγε?Και αν δεν τον απογράψει τί θα γίνει?

Αλλά όσον αφορά την ατομική δεν βλέπετε κάποια λύση ε?

ο ΤΕΒΕΣ τι θα κάνει μετά αν περασει... μπορεί  και να  ακυρώσει την έναρξη .

μπορει να του την κανει και να τα πληρωσει ολα μαζεμενα .χωρια που μπορει να το ακυρωσει και η εφορια στην παραλαβει του κλειδαριθμου.οσο για την εφορια μην το έχεις σίγουρο είπαν θα το δουν   και μετα θα απαντήσουν.

λύση βλέπω ....χρήματα έχει ;;; μπορεί να αποκτήσει και την ιθαγένεια  αν αγορασει το ακίνητο που θέλει να ανοίξει και κοστίζει  μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρω,,για την ακρίβεια 250.000 ευρω .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...