Εχθές εκδόθηκε η ΕΞ-304850-2018/10001 εγκύκλιος από το υπουργείο εργασίας σχετικά με την αποζημίωση σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την ανωτέρω κατά την λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου "απαιτείται έγγραφη καταγγελία και συνεπώς καταβολή αποζημίωσης άλλως θεωρείται αορίστου χρόνου". 1) Τι έντυπο θα υποβληθεί στο ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον το Ε6 αναφέρεται ρητά σε καταγγελία αορίστου χρόνου και το Ε7 δεν είναι καταγγελία; 2) Η εγκύκλιος δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου σχετικά με την αποζημίωση (παρ. 4 άρθρο 30 Ν682/1977) οι οποίες αναφέρονται "στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στους αποχωρούντες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λόγω συμπληρώσεως του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους ηλικίας τους"; Ουσιαστικά είναι η πρώτη εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν682/1977 (όπως προστέθηκε με τον Ν4415/2016 και τροποποιήθηκε με τον 4472/2017), το οποίο λέει για διετής συμβάσεις έχει έναρξη ισχύος από 06/09/2016, άρα αφορά συμβάσεις που έληξαν 31/08/2018.