Jump to content
 • 0

Χαρτόσημο δοσοληπτικών λογαριασμών εταίρων- προθεσμία απόδοσης


birbilis
 Share

Question

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1035/2017:

2.... Κατόπιν των ανωτέρω, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως την λήξη του πρώτου δεκαπενθημέρου που έπεται της λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (και της τυχόν χορηγηθείσας παρατάσεως αυτής), ανεξάρτητα από το εάν ο υπόχρεος εξαντλήσει ή όχι την προθεσμία αυτή για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου (σχετ. η ΠΟΛ 117/1966 εγκύκλιός μας).

Στη ΔΟΥ σήμερα 17/7/18 ζήτησαν πρόστιμο εκπρόθεσμου, δεν ερμηνεύω σωστά ότι η προθεσμία απόδοσης είναι 15 μέρες από την παράταση της 26/07/18???

 

Link to comment
Share on other sites

23 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
25 λεπτά πριν, birbilis είπε

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1035/2017:

2.... Κατόπιν των ανωτέρω, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως την λήξη του πρώτου δεκαπενθημέρου που έπεται της λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 (και της τυχόν χορηγηθείσας παρατάσεως αυτής), ανεξάρτητα από το εάν ο υπόχρεος εξαντλήσει ή όχι την προθεσμία αυτή για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου (σχετ. η ΠΟΛ 117/1966 εγκύκλιός μας).

Στη ΔΟΥ σήμερα 17/7/18 ζήτησαν πρόστιμο εκπρόθεσμου, δεν ερμηνεύω σωστά ότι η προθεσμία απόδοσης είναι 15 μέρες από την παράταση της 26/07/18???

 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25774

 

ΚΝΤΧ - Προεδρικό Διάταγμα της 28ης Ιουλίου 1931 "Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου."

 • Αρθρο 3.

  1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι νόμω, εάν μεν δεν υπερβαίνουν το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών δια χρήσεως κινητού επισήματος, εάν δε υπερβαίνουν το ποσόν των 5.000 δραχμών, εξ ολοκλήρου δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου. Το αποδεικτικόν πληρωμής, μνημονεύον απαραιτήτως τα ουσιώδη στοιχεία του σημαινομένου εγγράφου, προσαρτάται εις το έγγραφον τούτον. Εις το σώμα δε του εγγράφου ή παρά πόδας αυτού αναγράφονται υπό τινος των συναλασσομένων ή προκειμένου περί συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό του συντάσσοντος τούτο συμβολαιογράφου, ο αριθμός και η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής των τελών. Το αποδεικτικόν πληρωμής δέον να εκδίδεται το βραδύτερον εντός πέντε ημερών από της ημερομηνίας του σημαινομένου εγγράφου. 
  Εξαιρετικώς: α) επί δανείων συναπτομένων μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιριών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών ως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και οιουδήποτε τρίτου και β) επί των πάσης φύσεως απολήψεως υπό εταίρων, επί διανομής κερδών ομορρύθμων και ετερορρύθμων εμπορικών εταιριών, ως και επί κεφαλαιοποιήσεως κερδών των εταιριών τούτων, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμουκαταβάλλονται(ΠΡΟΣΟΧΗ ) εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επομένου της εις τα λογιστικά βιβλία εγγραφής των πράξεων τούτων.  ΜΗΠΩΣ ΠΑΤΑΕΙ ΕΔΩ;;; 
  Ωσαύτως, εξαιρετικώς, επί αυξήσεως του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται, εφ' όσον μεν απαιτείται προς τούτο έγκρισις του Υπουργού Εμπορίου, προ ταύτης, εις πάσαν δε άλλης περίπτωσιν εντός εικοσαημέρου από της λήψεως της αποφάσεως περί αυξήσεως του κεφαλαίου.Νόμος 4308/2014

 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308

  Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

  (ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014)

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  (Βλέπε Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του παρόντος νόμου)

  • 
  •  
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
   ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  
    
  • Αρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων
    

   1. Η ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής:
   α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε μήνα γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.  
   β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση για τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα παραστατικά του κάθε ημερολογιακού τριμήνου γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου.  
   γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
    

    

   2. Ο προσδιορισμός της ποσότητας αποθεμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας.  

    

   3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:  
   α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή  
   β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.  

   ΕΔΏ  ,ΜΙΛΆΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΌΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ. 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πώς το καταλαβαίνω εγώ:

Προθεσμία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων στα ΕΛΠ είναι η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εισοδήματος. Άρα αφού η δήλωση είναι επί του παρόντος μέχρι 26/07/2018 από τότε μετράει και η προθεσμία των 15 ημερών για την απόδοση του χαρτόσημου. Πέρυσι τα δεχθήκανε κανονικά αρχές Αυγούστου.

Κατά τη γνώμη αυτό είναι το πνεύμα της ΠΟΛ, αφού μέχρι την υποβολή της δήλωσης μπορείς να κάνεις εγγραφές. Η ΔΟΥ όμως έχει μουλαρώσει και λέει οτι η ΠΟΛ το γράφει λάθος...

Είναι μπέρδεμα η φορολογία χαρτόσημου, βγάζουν ΠΟΛ που ερμηνεύονται με διάφορους τρόπους, και βρισκόμαστε εμείς υπόλογοι στους πελάτες μας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
Μόλις τώρα, birbilis είπε

Πώς το καταλαβαίνω εγώ:

Προθεσμία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων στα ΕΛΠ είναι η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης εισοδήματος. Άρα αφού η δήλωση είναι επί του παρόντος μέχρι 26/07/2018 από τότε μετράει και η προθεσμία των 15 ημερών για την απόδοση του χαρτόσημου. Πέρυσι τα δεχθήκανε κανονικά αρχές Αυγούστου.

Κατά τη γνώμη αυτό είναι το πνεύμα της ΠΟΛ, αφού μέχρι την υποβολή της δήλωσης μπορείς να κάνεις εγγραφές. Η ΔΟΥ όμως έχει μουλαρώσει και λέει οτι η ΠΟΛ το γράφει λάθος...

Είναι μπέρδεμα η φορολογία χαρτόσημου, βγάζουν ΠΟΛ που ερμηνεύονται με διάφορους τρόπους, και βρισκόμαστε εμείς υπόλογοι στους πελάτες μας.

Είναι μπέρδεμα η φορολογία χαρτόσημου

ΣΥΜΦΩΝΏ ΑΠΟΛΥΤΆ ΜΑΖΊ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΙΛΆΜΕ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΝΌΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΥ ΑΙΏΝΑ .

ΣΤΗΝ ΘΈΣΗ ΣΟΥ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΘΑ ΡΏΤΑΓΑ ΚΑΙ ΤΗΝ   ΕΠΙΛΥΣΗΣ .

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Η άποψη μου είναι ότι δεν πρέπει να επιμείνεις.

Δεν δόθηκε παράταση στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αλλά μόνο στην υποβολή των δηλώσεων.

Αρθρο 6. Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από:  
α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή  
β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της χώρας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Σεβαστή η άποψη σου συνάδελφε.

Είχα την εντύπωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις οριστικοποιούνται με την υποβολή της δήλωσης αλλά η λέξη "συντομότερο" μάλλον χαλάει τη σούπα! Στην πράξη βέβαια κάνουμε αλλαγές μέχρι την υποβολή της δήλωσης.

Νομίζω το όλο θέμα δεν είναι ξεκάθαρο και η ΠΟΛ.1035/2017 είναι παραπλανητική.

Ο Κ.Τ.Χ. πρέπει να καταργηθεί άμεσα!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Εταίρος ΙΚΕ θέλει για ταμειακή διευκόλυνση της εταιρίας να καταθέσει ποσόν 4.000,00.Ποιος είναι ο συντελεστής χαρτοσήμου, και εντός πόσων ημερών από την κατάθεση πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά σε Δ.Ο.Υ για να πληρώσει? (το σχετικό έντυπο το βρήκα σε προηγούμενη ανάρτηση)

Link to comment
Share on other sites

 • 0
25 λεπτά πριν, solwn 1 είπε

Εταίρος ΙΚΕ θέλει για ταμειακή διευκόλυνση της εταιρίας να καταθέσει ποσόν 4.000,00.Ποιος είναι ο συντελεστής χαρτοσήμου, και εντός πόσων ημερών από την κατάθεση πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά σε Δ.Ο.Υ για να πληρώσει? (το σχετικό έντυπο το βρήκα σε προηγούμενη ανάρτηση)

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ 2,4%  ΠΛΕΟΝ ΟΓΑ ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ 

ΠΟΛ.1189/2017 Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27578

Link to comment
Share on other sites

 • 0
49 λεπτά πριν, solwn 1 είπε

Εταίρος ΙΚΕ θέλει για ταμειακή διευκόλυνση της εταιρίας να καταθέσει ποσόν 4.000,00.Ποιος είναι ο συντελεστής χαρτοσήμου, και εντός πόσων ημερών από την κατάθεση πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά σε Δ.Ο.Υ για να πληρώσει? (το σχετικό έντυπο το βρήκα σε προηγούμενη ανάρτηση)

Ταμειακή διευκόλυνση (όχι σύμβαση δανείου) πάει με 1,2%

ΚΤΧ άρθρο 15

Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κ.λπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκεινται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%).  

Link to comment
Share on other sites

 • 0

- Eπί δανείων, που συνάπτονται μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιρειών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών, καθώς και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και οποιουδήποτε τρίτου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα του επόμενου της εγγραφής των πράξεων αυτών στα λογιστικά βιβλία (άρθρο 3 παρ. 1 K.T.X.).

Ανάλογα τον εφοριακό μπορεί να σου πουν οτι η ταμειακή διευκόλυνση δεν είναι δάνειο και πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών...

Και ξαναλέω: "Ο Κ.Τ.Χ. πρέπει να καταργηθεί άμεσα!", κ. Πιτσιλή ακούς?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
21 ώρες πριν, solwn 1 είπε

Μήπως συνάδελφε ΡΟΝΖΙ γνωρίζεις ποια είναι η προθεσμία......πότε πρέπει να καταθέσω τη δήλωση στη Δ.Ο.Υ?

 

Η ταμειακή διευκόλυνση στο 15ήμερο του επόμενου μήνα από την καταβολή.

Το δάνειο εντός 5 ημερών από τη σύνταξη του συμφωνητικού.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
3 λεπτά πριν, ponzi είπε

Η ταμειακή διευκόλυνση στο 15ήμερο του επόμενου μήνα από την καταβολή.

Το δάνειο εντός 5 ημερών από τη σύνταξη του συμφωνητικού.

να το κάνει σαν δοσοληπτικο λογαριασμό που έχει συνεχεία κίνηση κατά την διάρκεια όλου του χρόνου και να μην απόδοση καθόλου χαρτόσημο ούτε το 1,2 παίζει αυτό το σενάριο η όχι γιατί κάτι τέτοιο διάβασα στον ρεππα σελ 635εως 648 η ειναι σχεδον αδύνατο να το στηρίζει στον ελενχο .και τοτε θα τον παει η με το 1,2 η με το 2,4 αναλογα τι το θεωρησει .  

Link to comment
Share on other sites

 • 0
9 λεπτά πριν, 125883623 είπε

να το κάνει σαν δοσοληπτικο λογαριασμό που έχει συνεχεία κίνηση κατά την διάρκεια όλου του χρόνου και να μην απόδοση καθόλου χαρτόσημο ούτε το 1,2 παίζει αυτό το σενάριο η όχι γιατί κάτι τέτοιο διάβασα στον ρεππα σελ 635εως 648 η ειναι σχεδον αδύνατο να το στηρίζει στον ελενχο .και τοτε θα τον παει η με το 1,2 η με το 2,4 αναλογα τι το θεωρησει .  

Αν το κάνει σαν δοσοληπτικό θα έχει 1,2 με την πρώτη κατάθεση και 1,2 στο μεγαλύτερο υπόλοιπο της κάθε χρήσης.

Αν το κάνει σαν δάνειο θα έχει 2,4 άπαξ. Αρκεί να ξανακάνει δάνειο (με χ/μο) αν χρειαστεί και άλλη κατάθεση.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
17 λεπτά πριν, ponzi είπε

Αν το κάνει σαν δοσοληπτικό θα έχει 1,2 με την πρώτη κατάθεση και 1,2 στο μεγαλύτερο υπόλοιπο της κάθε χρήσης.

Αν το κάνει σαν δάνειο θα έχει 2,4 άπαξ. Αρκεί να ξανακάνει δάνειο (με χ/μο) αν χρειαστεί και άλλη κατάθεση.

οκ ευχαριστω 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

 

Άρα, ετοιμάζω ένα έγγραφο ...ο εταίρος κατέθεσε σήμερα στον λογ όψεως της εταιρίας. το ποσόν .......για προσωρινή κάλυψη ταμειακών υποχρεώσεων......πληρώνω 2,4% εντός 5 ημερών......και κάνω και μια άλλη κατάθεση σε μερικούς μήνες πάλι με 2,4%

Σωστά? ή πρέπει στο έγγραφο να γράψω κάτι άλλο?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
5 ώρες πριν, solwn 1 είπε

 

Άρα, ετοιμάζω ένα έγγραφο ...ο εταίρος κατέθεσε σήμερα στον λογ όψεως της εταιρίας. το ποσόν .......για προσωρινή κάλυψη ταμειακών υποχρεώσεων......πληρώνω 2,4% εντός 5 ημερών......και κάνω και μια άλλη κατάθεση σε μερικούς μήνες πάλι με 2,4%

Σωστά? ή πρέπει στο έγγραφο να γράψω κάτι άλλο?

Τελικά ταμειακή διευκόλυνση θα κάνετε ή δάνειο? Πόσα λεφτά και πόσες φορές θα χρειαστεί? Νομίζω ότι μπερδευτήκατε.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Από την εμπειρία μου και τη συνεργασία με ορκωτούς,

το 1,2% είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο έλεγχος για τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό.

Οι επιλογές κατά τη γνώμη μου είναι 3:

1) Ταμειακή διευκόλυνση με 1,2% σε κάθε κατάθεση και ανάληψη-επιστροφή.

2) Τρέχούμενος δοσοληπτικός με 2,4% στο μεγαλύτερο χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο κάθε χρήσης

3) Δάνειο με σύμβαση και 2,4% στην αρχική εκταμίευση και στους τυχών τόκους.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
1 ώρα πριν, birbilis είπε

Από την εμπειρία μου και τη συνεργασία με ορκωτούς,

το 1,2% είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο έλεγχος για τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό.

Οι επιλογές κατά τη γνώμη μου είναι 3:

1) Ταμειακή διευκόλυνση με 1,2% σε κάθε κατάθεση και ανάληψη-επιστροφή.

2) Τρέχούμενος δοσοληπτικός με 2,4% στο μεγαλύτερο χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο κάθε χρήσης

3) Δάνειο με σύμβαση και 2,4% στην αρχική εκταμίευση και στους τυχών τόκους.

Ανεξάρτητα με τη γνώμη των ορκωτών (προσωπικά, ελάχιστα με ενδιαφέρει), η επιστροφή ταμειακής διευκόλυνσης δεν έχει (φυσικά) χαρτόσημο. Για το 2,4 του (2) σας, το συζητάμε.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Πραγματικά μπερδεύτηκα...και από ότι φαίνεται δεν είμαι ο μόνος.....τελικά τι αν κάνω.....?τα πράγματα είναι απλά.....θέλει ο εταίρος

να βοηθήσει ταμειακά την εταιρεία του για να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις του Δημοσίου...πρόβλημα πόθεν έσχες δεν έχει.....

Τι ενέργειες απαιτούνται..?   μόλις έχει ταμείο η επιχείρηση λίγα λίγα θα του επιστρέψει

Link to comment
Share on other sites

 • 0
4 ώρες πριν, solwn 1 είπε

Πραγματικά μπερδεύτηκα...και από ότι φαίνεται δεν είμαι ο μόνος.....τελικά τι αν κάνω.....?τα πράγματα είναι απλά.....θέλει ο εταίρος

να βοηθήσει ταμειακά την εταιρεία του για να πληρωθούν κάποιες υποχρεώσεις του Δημοσίου...πρόβλημα πόθεν έσχες δεν έχει.....

Τι ενέργειες απαιτούνται..?   μόλις έχει ταμείο η επιχείρηση λίγα λίγα θα του επιστρέψει

Απλά πράγματα.

Ταμειακή διευκόλυνση, απόδοση του 1,2 εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα.

Αν δεν πρόκειται να επιστραφούν εντός του 2019 στον εταίρο, καλύτερα να κάνετε σύμβαση δανείου και υποβολή της στο τμήμα ΦΠΑ μέσα σε πέντε ημέρες από τη σύνταξη του συμφωνητικού. Στη δεύτερη περίπτωση θα έχετε 2,4% χ/μο. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...