Jump to content
 • 0

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΙΚΕ


kvstas3
 Share

Question

5 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

N.4172/2013

.......................................

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

 

........................................
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
........................................

 

Πως γίνεται να παίρνει αμοιβή αυτού του τύπου χωρίς να είναι διαχειριστής; 

Ως εταίρος μόνο μέρισμα μπορεί να πάρει ή να κάνει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας).

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0
23 ώρες πριν, tacar said:

N.4172/2013

.......................................

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

 

........................................

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
........................................

 

Πως γίνεται να παίρνει αμοιβή αυτού του τύπου χωρίς να είναι διαχειριστής; 

Ως εταίρος μόνο μέρισμα μπορεί να πάρει ή να κάνει σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας).

 

Άποψη

1. Αφού οι αμοιβές εταίρων Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε  εξομοιώνονται με τις αμοιβές μέλους Δ.Σ από πλευράς Κ.Φ.Ε, ως εταίρος μπορεί να πάρει αμοιβές σύμφωνα με το άρθρο 24.

2. Εφόσον ισχύει το παραπάνω, γιατί να μην ισχύει και ασφαλιστικά η ίδια μεταχείριση?

α)  Άρθρο 24: «Αμοιβές μελών Δ.Σ.»

 1. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α­μοιβή, δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων διά τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου του­λάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
 2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού, χορηγού­μενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις θεωρείται βα­ρύνουσα την εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθή δι’ ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθή υπό του Δικαστηρίου εάν κατ’ αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.
 3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι’ υπηρεσίας αυτών παρεχομένας εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

και

ε) Aμοιβές άρθρου 5 N. 3016/2002 των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. των ανώνυμων εταιρειών με εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο.

Στο άρθρο 5 του N. 3016/2002 ορίζονται τα εξής:
«H αμοιβή και οι τυχόν λοιπές αποζημιώσεις των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται σύμφωνα με τον K.N. 2190/1920 και είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με το νόμο αυτόν.
Tο σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου αναφέρονται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.»

Aπό τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι και για τις αμοιβές των εποπτικών «μη εκτελεστικών» μελών του Δ.Σ. (κατηγορίες αμοιβών, φορολογία, λογιστικός χειρισμός κλπ) εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις προηγούμενες περιπτ. α’ έως δ’, με την πρόσθετη υποχρέωση το σύνολο των παντός είδους αμοιβών των εποπτικών («μη εκτελεστικών») μελών να αναφέρεται σε χωριστή κατηγορία στο προσάρτημα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Link to comment
Share on other sites

 • 0
πριν μία ώρα, kvstas3 said:

 

 

image.png

Η εισφορά εργασίας ως εξωκεφαλαιακή εισφορά στο κεφάλαιο δεν υπόκεινται σε ασφάλιση.Είναι κεφαλαιουχικού χαρακτήρα εισφορά και δεν έχει την έννοια του εισοδήματος. Αυτό έχω καταλάβει και αυτό έχω εφαρμόσει. 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...