Jump to content

Question

Συνάδελφοι καλημέρα
Τη γνώμη σας.
Κόβονται 4 ΤΠΥ για ποσά συνολικής αξίας 1400 περίπου ευρώ 2/2017

Αυτός που τα κόβει είναι οικονομολόγος και τα κόβει για παροχή υπηρεσιών (υπηρεσίες risk management, business plan κλπ) σε ανάδοχο εταιρία που είχε πάρει την δουλειά.
Τελικά ο πελάτης δεν πληρώνει την ανάδοχο εταιρία (γιατί δεν του άρεσε η δουλειά που έγινε) και ο οικονομολόγος δεν πληρώνεται ούτε αυτός από την ανάδοχο εταιρία.
(έχουν περαστει στις τριμηνιαίες φπα κανονικά από τον οικονομολόγο κλπ)

Μου ζητάει τώρα να ακυρωθούν τα τιμολόγια.
Η υπηρεσίες που παρήχε είναι επί πιστώσει.

Προσωπικά γνωρίζω ότι ΤΠΥ ΔΕΝ ακυρώνονται μετά το μήνα.

τι προτείνετε να κάνω?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
28 λεπτά πριν , harryhatzi said:

Συνάδελφοι καλημέρα
Τη γνώμη σας.
Κόβονται 4 ΤΠΥ για ποσά συνολικής αξίας 1400 περίπου ευρώ 2/2017

Αυτός που τα κόβει είναι οικονομολόγος και τα κόβει για παροχή υπηρεσιών (υπηρεσίες risk management, business plan κλπ) σε ανάδοχο εταιρία που είχε πάρει την δουλειά.
Τελικά ο πελάτης δεν πληρώνει την ανάδοχο εταιρία (γιατί δεν του άρεσε η δουλειά που έγινε) και ο οικονομολόγος δεν πληρώνεται ούτε αυτός από την ανάδοχο εταιρία.
(έχουν περαστει στις τριμηνιαίες φπα κανονικά από τον οικονομολόγο κλπ)

Μου ζητάει τώρα να ακυρωθούν τα τιμολόγια.
Η υπηρεσίες που παρήχε είναι επί πιστώσει.

Προσωπικά γνωρίζω ότι ΤΠΥ ΔΕΝ ακυρώνονται μετά το μήνα.

τι προτείνετε να κάνω?

www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9061

1067983/456/0015/13.8.2007 ΘΕΜΑ: Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων επί παροχής υπηρεσίας.   

 

 Με την από 9.7.2007 αίτησή σας μας ρωτάτε εάν είναι νόμιμα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται για να ακυρώθούν εκδοθέντα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και συγκεκριμένα δημοσκοπήσεων (μετρήσεων ακροαματικότητας, θεαματικότητας κ.λ.π.) τα οποία βάσει σύμβασης εκδίδονται πριν την παράδοση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Σύμφωνα με την αίτησή σας, η έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως σε υπαναχώρηση του πελάτη από τη σύμβαση λόγω οικονομικής αδυναμίας αντιμετώπισης του κόστους, αναστολής έκδοσης συγκεκριμένου εντύπου ή λειτουργίας ηλεκτρονικού μέσου (π.χ. ραδιοφωνικού μέσου), σε αλλαγή  του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, σε εκ παραδρομής τιμολόγηση αν και έχει λήξει η συμφωνία κ.λ.π.. Επί των ανωτέρω  σας γνωρίζουμε, καταρχήν, ότι δεν είναι δυνατή η διατύπωση οποιασδήποτε επί της ουσίας δικής μας άποψης, γιατί, εκτός του ότι αντικειμενικά αυτό δεν είναι εφικτό, αφού αφορά εκτίμηση πραγματικών περιστατικών και δεδομένων, θα σήμαινε ουσιαστικά υποκατάσταση στη δικαιοδοσία άλλων αρμόδιων για κρίση οργάνων. Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα σας και καθόσον αφορά στα θέματα δικής μας αρμοδιότητας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1.    Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για την  παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία προς άλλο επιτηδευματία εκδίδεται τιμολόγιο και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 14) το Τ.Π.Υ. εκδίδεται με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Όταν η παροχή της υπηρεσίας διαρκεί εκδίδεται κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό της υπηρεσίας που παρασχέθηκε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Επίσης με την εγκύκλιο 1040978/ΠΟΛ. 1110/1993 διευκρινίστηκε ότι η υποχρέωση έκδοσης Τ.Π.Υ. δεν συναρτάται με την είσπραξη των αμοιβών, αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι δημιουργήθηκε δικαίωμα είσπραξης από την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.     Διευκρινίστηκε επίσης ότι δεν απαγορεύεται (προαιρετικά) να εκδοθεί Τ.Π.Υ., σε προγενέστερο χρόνο, εντός βεβαίως της ίδιας χρήσης (διαχειριστικής περιόδου), εφόσον είναι γνωστή και προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή για μέρος ή στο σύνολο αυτής.     2.    Περαιτέρω, με την παρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου. 3.    Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί τιμολόγια προς επιτηδευματίες και συντρέχουν πραγματικοί λόγοι που επηρεάζουν αρνητικά – μειωτικά την αξία των αρχικών στοιχείων, θέμα που διερευνάται κάθε φορά με την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών (π.χ. έλεγχο των σχετικών συμβάσεων κ.λ.π.), είναι δυνατή από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. η διόρθωση ή ακύρωση των αρχικών στοιχείων και των σχετικών εγγραφών με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.     Δηλαδή, στην περίπτωση που επιχείρηση εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βάσει σύμβασης και στη συνέχεια αποδεδειγμένα δεν παρασχέθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής (π.χ. η διεξαγωγή της έρευνας κ.λ.π.), είτε για λόγους που άπτονται στην ίδια, είτε για λόγους που αφορούν τον αντισυμβαλλόμενό της (όπως υπαναχώρηση του αντισυμβαλλόμενου από τη σύμβαση πριν την έναρξη παροχής της υπηρεσίας), τότε δύναται να εκδώσει πιστωτικό για την ακύρωση του αρχικού τιμολογίου. Στην περίπτωση, ωστόσο, που έχει παρασχεθεί η υπηρεσία ή μέρος αυτής για συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ο αντισυμβαλλόμενος είτε δεν αποδέχεται εκ των υστέρων την υπηρεσία, είτε για οποιοδήποτε λόγο αρνείται την καταβολή της σχετικής αμοιβής, δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, αλλά οι ανωτέρω διαφορές ως αστικές κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η έκδοση του αρχικού τιμολογίου δεν συναρτάται με την είσπραξη ή όχι των σχετικών αμοιβών ή την αποδοχή ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι αυτή παρασχέθηκε. 4.    Τέλος, τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης (συμβάσεις κ.λ.π.) αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου που διενεργούν τα αρμόδια φοροελεγκτικά όργανα. 5.    Το παρόν έγγραφο με συνημμένη την αίτηση της ενδιαφερομένης κοινοποιείται στην Δ/νση Ελέγχου για τις τυχόν δικές της ενέργειες. 

Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/9061
© Taxheaven

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
μόλις τώρα, epis said:

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί τιμολόγια προς επιτηδευματίες και συντρέχουν πραγματικοί λόγοι που επηρεάζουν αρνητικά – μειωτικά την αξία των αρχικών στοιχείων, θέμα που διερευνάται κάθε φορά με την εκτίμηση πραγματικών περιστατικών (π.χ. έλεγχο των σχετικών συμβάσεων κ.λ.π.), είναι δυνατή από πλευράς διατάξεων του Κ.Β.Σ. η διόρθωση ή ακύρωση των αρχικών στοιχείων και των σχετικών εγγραφών με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.     Δηλαδή, στην περίπτωση που επιχείρηση εξέδωσε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βάσει σύμβασης και στη συνέχεια αποδεδειγμένα δεν παρασχέθηκε η υπηρεσία ή μέρος αυτής (π.χ. η διεξαγωγή της έρευνας κ.λ.π.), είτε για λόγους που άπτονται στην ίδια, είτε για λόγους που αφορούν τον αντισυμβαλλόμενό της (όπως υπαναχώρηση του αντισυμβαλλόμενου από τη σύμβαση πριν την έναρξη παροχής της υπηρεσίας), τότε δύναται να εκδώσει πιστωτικό για την ακύρωση του αρχικού τιμολογίου. Στην περίπτωση,

ευχαριστώ- το είχα διαβάσει αλλά δεν ορίζει το χρόνο. ίσχυε για 1 μήνα καθ όσον γνωρίζω

καλά την υπηρεσία την κανεις αβαβα γιατί τελικά δεν το πληρώθηκε κανένας αλλά μπορείς να κόψεις πιστωτικό 6 μήνες μετα και να προβείς σε τροποποιητική φπα έτσι αγγόγυστα?

ευχαριστω

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αν έχεις συμφωνητικό ,που να λέει πχ οτι θα κάνεις αυτο και αν δεν κλπ δεν θα ισχύει στην περίπτωση τάδε ,τότε νομίζω ότι η εκδοσή πτ θα είναι οκ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 ώρες πριν, KABONTOROS said:

Αν έχεις συμφωνητικό ,που να λέει πχ οτι θα κάνεις αυτο και αν δεν κλπ δεν θα ισχύει στην περίπτωση τάδε ,τότε νομίζω ότι η εκδοσή πτ θα είναι οκ.

ευχαριστώ πολύ συνάδελφε
εάν μπορεί κανείς να μου βρει και την σχετικη διάταξη ή ερμηνευτική γιατι όσο έψαξα δεν την βρηκα πουθενα, θα ήταν καλοδεχούμενη

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

συγνώμη αλλά από την στιγμή που παρασχέθηκε η υπηρεσία (άσχετα αν δεν άρεσε σε κάποιον τρίτο) πως θα εκδώσεις πιστωτικό ? 

"..... Στην περίπτωση, ωστόσο, που έχει παρασχεθεί η υπηρεσία ή μέρος αυτής για συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ο αντισυμβαλλόμενος είτε δεν αποδέχεται εκ των υστέρων την υπηρεσία, είτε για οποιοδήποτε λόγο αρνείται την καταβολή της σχετικής αμοιβής, δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, αλλά οι ανωτέρω διαφορές ως αστικές κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η έκδοση του αρχικού τιμολογίου δεν συναρτάται με την είσπραξη ή όχι των σχετικών αμοιβών ή την αποδοχή ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι αυτή παρασχέθηκε...... "

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Επισύναψη

συγνώμη αλλά από την στιγμή που παρασχέθηκε η υπηρεσία (άσχετα αν δεν άρεσε σε κάποιον τρίτο) πως θα εκδώσεις πιστωτικό ? 

δηλαδή θα πρέπει να τσακωθεί ο πελάτης μου με τον συνεργάτη και να τον πάει στα δικαστήρια όταν έχουν αλλες 15 δουλειές που τρέχουν?
Επί πιστώσει εργασία, έχεις και το συμφωνητικό (εκμεταλλεύσαι τον όρο για μη παροχή υπηρεσίας στο προβλεπόμενο διάστημα)) και καθάρισες.

(εμένα με ενδιαφέρει να εξυπηρετήσω τον δικό μου πελάτη, ο οποίος ζει απ τις εργολαβίες του συγκεκριμένου....οχι να τον βάλω να...τσακωθούνε)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
πριν μία ώρα, ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ said:

συγνώμη αλλά από την στιγμή που παρασχέθηκε η υπηρεσία (άσχετα αν δεν άρεσε σε κάποιον τρίτο) πως θα εκδώσεις πιστωτικό ? 

"..... Στην περίπτωση, ωστόσο, που έχει παρασχεθεί η υπηρεσία ή μέρος αυτής για συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και ο αντισυμβαλλόμενος είτε δεν αποδέχεται εκ των υστέρων την υπηρεσία, είτε για οποιοδήποτε λόγο αρνείται την καταβολή της σχετικής αμοιβής, δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, αλλά οι ανωτέρω διαφορές ως αστικές κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, η έκδοση του αρχικού τιμολογίου δεν συναρτάται με την είσπραξη ή όχι των σχετικών αμοιβών ή την αποδοχή ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε αλλά αρκεί και μόνο το γεγονός ότι αυτή παρασχέθηκε...... "

Πατριώτη μου γεια σου,αν υπάρχει στο συμφωνητικό πρόβλεψη ,πιστεύω οτι όλα γίνονται. Δηλαδή θα κάνουμε αυτό και εφ οσον κλπ ,τότε δεν θα ισχύσει η μεταξύ μας σύμβαση,οπότε τι άλλο να κάνεις εκτός απο π.τ?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

όπως τα λέει ο ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ είναι τα πράγματα..Μια λύση είναι να του δώσει πίσω ο εργοδότης τα άσπρα και τα κάνει άκυρα.Κάντε και τροποποιητικές φπα..και ποιος θα τον ελέγξει (?)!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

χεχε..παμε στο πραγματικο του γεγονότος τωρα

 

η υπηρεσία μια χαρά παρασχέθηκε, στον εργολάβο, αμ έλα που ο εργολάβος αλλού τείρβαζε, εξέθεσε τον πελάτη σε εποπτικό όργανο (με πιθανότητα βαριού προστίμου) και ο πελάτης τα πήρε στο κρανίο και τους λέει "ειστε τυχεροί που δεν σας κάνω μυνηση γιατί με εκθέσατε" και ο εργολάβος μένει με την....υπόσχεση στο χέρι και του λέει του πελάτη- παίξαμε και ...χάσαμε..

 

ευχαριστώ κύριοι

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
μόλις τώρα, harryhatzi said:

χεχε..παμε στο πραγματικο του γεγονότος τωρα

 

η υπηρεσία μια χαρά παρασχέθηκε, στον εργολάβο, αμ έλα που ο εργολάβος αλλού τείρβαζε, εξέθεσε τον πελάτη σε εποπτικό όργανο (με πιθανότητα βαριού προστίμου) και ο πελάτης τα πήρε στο κρανίο και τους λέει "ειστε τυχεροί που δεν σας κάνω μυνηση γιατί με εκθέσατε" και ο εργολάβος μένει με την....υπόσχεση στο χέρι και του λέει του πελάτη- παίξαμε και ...χάσαμε..

 

ευχαριστώ κύριοι

κάτσε τώρα αλλάζει το πράγμα.

"έκπτωση 99% ,λόγω λανθασμένης υποβολής στο έργο τάδε ,δικής μας υπαιτιότητας"

ας μαζέψει και ότι ακυρωτικές -αποφάσεις απόρριψης υπάρχουν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
μόλις τώρα, PROAKIS said:

κάτσε τώρα αλλάζει το πράγμα.

"έκπτωση 99% ,λόγω λανθασμένης υποβολής στο έργο τάδε ,δικής μας υπαιτιότητας"

ας μαζέψει και ότι ακυρωτικές -αποφάσεις απόρριψης υπάρχουν.

έκπτωση που? στα ΤΠΥ που είχαν κοπεί τον Φεβρουάριο?...δεν το βλέπω

θα κόψω πιστωτικό καλύτερα και θα αναφέρω την πραγματική αιτιολογία
μόνο σε πιθανό έλεγχο...
και οι εφοριακοί δεν είναι ηλίθιοι καταλαβαίνουν τι βλέπουν (εάν έρθουν σε έλεγχο)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
μόλις τώρα, harryhatzi said:

έκπτωση που? στα ΤΠΥ που είχαν κοπεί τον Φεβρουάριο?...δεν το βλέπω

θα κόψω πιστωτικό καλύτερα και θα αναφέρω την πραγματική αιτιολογία
μόνο σε πιθανό έλεγχο...
και οι εφοριακοί δεν είναι ηλίθιοι καταλαβαίνουν τι βλέπουν (εάν έρθουν σε έλεγχο)

έκπτωση με την έννοια της ακύρωσης.  πιστωτικό θα κόψεις έτσι και αλλιώς.

μάζεψε και την ακυρωτική απόφαση υπαγωγής.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 ώρες πριν, ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ said:

πατριότ' (σε [πεθύμησα) 

αμα η υπηρεσία παρασχέθηκε τι να πουμε ? 
οτι δεν μας πλήρωσαν ? 
δεν λέει 

Καλησπέρα θα τα πούμε πιστεύω στην Πάτρα.

Όταν  στο συμφωνητικό λέει οτι θα ισχύσει άμα γίνουν 1,2,3 κλπ ,τι υπηρεσίες και που προσφέρθηκαν?π.χ.δηλαδή δεν τηρήθηκαν οι όροι  ,αρα που είναι η υπηρεσία?αφού για να υπάρξει υπηρεσία υπάρχουν προϋποθέσεις. Έτσι πιστεύω καλύπτεται να εκδώσει πτ.

Δηλαδή αν συμφωνήσω να ενημερώσω τα βιβλία κάποιου και υπάρχει ο όρος να του κάνω και ισολογισμό κλπ ,εάν εγώ δεν του κάνω τον ισολογισμό κλπ,αφού είναι μιά ενιαία υπηρεσία και του εκδώσω τπυ ,έαν δεν με πληρώσει και πάω δικαστικά ,θα κερδίσω? ,αφού ανέλαβα να κάνω 1+2.. και δεν τα έκανα.

Δεν πήρε που δεν πήρε τα λεφτά ,να πληρώνει και φπα και φόρο?,ενω αν φτιάξει έτσι το συμφωνητικό πιστεύω οτι θ είναι οκ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
9 ώρες πριν, KABONTOROS said:

Όταν  στο συμφωνητικό λέει οτι θα ισχύσει άμα γίνουν 1,2,3 κλπ ,τι υπηρεσίες και που προσφέρθηκαν?π.χ.δηλαδή δεν τηρήθηκαν οι όροι  ,αρα που είναι η υπηρεσία?αφού για να υπάρξει υπηρεσία υπάρχουν προϋποθέσεις. Έτσι πιστεύω καλύπτεται να εκδώσει πτ.

Μα αν δεν προσφερθεί η υπηρεσία τότε ποιός ο λόγος να εκδοθεί ΤΠΥ?Αυτό σας λέει ο ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
40 λεπτά πριν , noslave said:

Μα αν δεν προσφερθεί η υπηρεσία τότε ποιός ο λόγος να εκδοθεί ΤΠΥ?Αυτό σας λέει ο ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ

μπορεί να γράψει στο συμφωνητικό "εάν δεν εγκριθεί η πρόταση από τον αρμόδιο φορέα ,με δική σας υπαιτιότητα ,η εταιρεία δικαιούται έκπτωση 99% επί των υπηρεσιών που προσφέρατε και ήταν ελλιπείς".

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
11 ώρες πριν, KABONTOROS said:

Όταν  στο συμφωνητικό λέει οτι θα ισχύσει άμα γίνουν 1,2,3 κλπ ,τι υπηρεσίες και που προσφέρθηκαν?π.χ.δηλαδή δεν τηρήθηκαν οι όροι  ,αρα που είναι η υπηρεσία?αφού για να υπάρξει υπηρεσία υπάρχουν προϋποθέσεις. Έτσι πιστεύω καλύπτεται να εκδώσει πτ.

είναι αυτό ακριβώς που λέει ο συνάδελφος παραπάνω

 

 

27 λεπτά πριν , PROAKIS said:

μπορεί να γράψει στο συμφωνητικό "εάν δεν εγκριθεί η πρόταση από τον αρμόδιο φορέα ,με δική σας υπαιτιότητα ,η εταιρεία δικαιούται έκπτωση 99% επί των υπηρεσιών που προσφέρατε και ήταν ελλιπείς".

επίσης σωστό θεωρώ
Πάμε πάλι

Αναλαμβάνει ο εργολάβος Χ την δουλειά από μια χρηματιστηριακή εταιρία πχ την Α να φτιάξει μια μελέτη
Ο Χ επειδή δεν προλαβαίνει την δινει στο Υ και του λέει καντην
Γίνεται συμφωνητικό
ο Χ προφανώς έχοντας κατανοήσει ΛΑΘΟΣ τα προαπαιτούμενα της δουλειάς  (και επειδή τον ενδιαφέρει να παίρνει απλά δουλειές χωρίς να κοιτάει τι πρέπει να κάναι) δίνει την λάθος πληροφορηση στον Υ, οποίος του κάνει την μελέτη την παραδίδει στην Α η οποία πρέπει να την παραδώσει μετά στην ΤτΕ
Η ΤτΕ επιστρέφει πίσω την μελέτη στην Εταιρία Α λέγοντας οτι ουσιαστικα το μεγαλυτερο μερος δεν ειναι αυτό που ζητά!
η εταιρία Α Θυμώνει και λέει στον εργολάβο Χ ΔΕΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΝΩ

Εντωμεταξύ ο υπεργολάβος Υ έχει κόψει ήδη τιμολόγια ΠΥ επί πειστώσει όταν τελειωσε την μελέτη
ολο αυτό το διάστημα έχουν περάσει 6 μήνες και τα ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Π.Υ. αυτά έχουν καταχωρηθεί από τον Υ

οταν εμένα μου ειχαν έρθει τα τιμολόγια από τον Υ του ειχα επισημάνει ότι θα πρέπει να τα περάσουμε όταν εισπράξουμε και το έργο θεωρηθεί ότι είναι οκ, εκείνος επέμενε να τα περάσω τώρα

είναι κάτι συνήθες για το επάγγελμα γιατί πχ προσφέρονται υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, έχει τυχει να πληρωθεί και 2 χρόνια μετα

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

o Y έχει να κάνει μόνο με τον Χ.

απλά να του δώσει ο Α την απορριπτική ,για να μπορέσει να εκδώσει το πιστωτικό.

ο παπαροΧ ,να φτιάξει συμφωνητικό με τον Υ που θα έχει την ρήτρα που σου έγραψα. (ότι υπέβαλες καλώς που λέει τα ποσά. στο χειρόγραφο να μπει η ρήτρα).

και ο Θεός βοηθός.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
μόλις τώρα, PROAKIS said:

o Y έχει να κάνει μόνο με τον Χ.

απλά να του δώσει ο Α την απορριπτική ,για να μπορέσει να εκδώσει το πιστωτικό.

ο παπαροΧ ,να φτιάξει συμφωνητικό με τον Υ που θα έχει την ρήτρα που σου έγραψα. (ότι υπέβαλες καλώς που λέει τα ποσά. στο χειρόγραφο να μπει η ρήτρα.

και ο Θεός βοηθός.

σε ευχαριστώ πολύ, σαφεστατος

 

(έκλαψα λίγο με το παπαρο... παίζει να πεσες και μέσα)

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

τσεκάρετε λίγο και αυτό,νομίζω σας καλύπτει:

11.2.10 Για το πιστωτικό τιμολόγιο, δεν ορίζεται ρητά από τις παρούσες διατάξεις χρόνος έκδοσης αυτού. Ωστόσο, ισχύουν κατ’ αναλογία τα αναφερόμενα στο χρόνο έκδοσης του τιμολογίου και ειδικότερα: α) επί παροχής εκπτώσεων εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών,το (πιστωτικό) τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης, β) στις επιστροφές πωληθέντων αγαθών, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο παραλαβής των επιστρεφομένων αγαθών, γ) για άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο γενικά του αρχικού τιμολογίου, το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται με τη διαπίστωση των διαφορών (θέμα πραγματικό).

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20153Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Αρα καταλήγουμε ,όπως ξεκίνησα,οτι σημαντικό ρόλο παίζει στο τι θα γράφτει στο συμφωνητικό,για να υποστηριχθεί η έκδοση του Π.Τ.

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι άλλο,απ οτι φαίνεται.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

σε όσα έγραψαν καλοί συνάδελφοι πάρα πάνω 
αν ο Χ ή ο Ψ ή ο όποιος κατάλαβε ή όχι καλά και αν ο Ω πλήρωσε ή δεν πλήρωσε κλπ κλπ είναι θέματα δικαστηρίου . 
αν ανατέθηκε μια εργασία η οποία και εκτελέστηκε και εκδόθηκε καλώς με την ολοκλήρωση της το ΤΠΥ σε ότι αφορά το φορολογικό μέρος το πράγμα τελείωσε εδώ . 
τα υπόλοιπα ξαναλέω , είναι του κατή 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
1 ώρα πριν, ΧΑΛΚΙΔΕΟΣ said:

σε όσα έγραψαν καλοί συνάδελφοι πάρα πάνω 
αν ο Χ ή ο Ψ ή ο όποιος κατάλαβε ή όχι καλά και αν ο Ω πλήρωσε ή δεν πλήρωσε κλπ κλπ είναι θέματα δικαστηρίου . 
αν ανατέθηκε μια εργασία η οποία και εκτελέστηκε και εκδόθηκε καλώς με την ολοκλήρωση της το ΤΠΥ σε ότι αφορά το φορολογικό μέρος το πράγμα τελείωσε εδώ . 
τα υπόλοιπα ξαναλέω , είναι του κατή 

Συμφωνώ  αλλιώς όλοι αυτό θα κάνανε ,   σε περίπτωση έκδοσης του ΤΠΥ δεν μπορεί να υπάρξει πιστωτικό , παρά μόνο για την τακτοποίηση ΦΠΑ , ή και ακύρωση ενός τιμολογίου που πχ εκδόθηκε με λάθος επωνυμία, αλλά με αντικατάσταση του φυσικά με το σωστό   . Τέλος  είναι και το πιστωτικό έκπτωσης λόγο τζίρου  που επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που κατατεθεί η ειδική κατάσταση συμφωνητικών στις νόμιμες προθεσμίες. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Εγω δεν πολυκαταλαβαίνω ποιό ρόλο τότε έχουν τα συμφωνητικά,πόσο μάλλον γιατί να τα καταθέτουμε στο ταχις ,γιατί λέει οτι τότε μόνο έχουν ισχύ για το δημόσιο.Δηλαδή αν προβλέπεται κάτι σε αυτό ,το να μην έχει ισχύ για το δημόσιο...................αδυνατώ να το καταλάβω.

Το τι θα πράξουν οι συμβαλλόμενοι μεταξύ τους δεν με ενδιαφέρει.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...