Jump to content
 • 0

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΙΚΕ Και ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ΗΛΙΑΣ ΜΠ.
 Share

Question

Για να μετατρέψουμε μια ατομική εμπορική επιχείρηση σε ΙΚΕ η Αριθμ. πρωτ.: 61709/2017 λέει 

α) Την ΠΟΛ.1042/2017 όπου ρητά αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: « όπως γίνεται δεκτό από τη θεωρία του εμπορικού δικαίου, κατά τη «μετατροπή» της ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία γίνεται εισφορά εις είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι κατά τη «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4254/2014 από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας»
 η ΑΔΔΕ λέει 

Σύμφωνα με έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε., σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.

τελικά κατά την μετατροπή αν εισφέρουμε σε είδος 150000 είμαστε καλυμμένοι ?χωρίς φόρο συγκέντρωσης και χωρίς 1500000 σε χρήμα? Η αναγκαστικά πρέπει να γίνει εισφορά κεφαλαίου ?

Link to comment
Share on other sites

9 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Αριθμ. πρωτ.: 61709/2017
Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.

"Για την ακρίβεια η ατομική επιχείρηση αποτελεί μέρος της περιουσίας του ατόμου το οποίο έχει ορισμένο σύνολο περιουσίας. Η ατομική από την άλλη δεν έχει ορισμένο σύνολο περιουσίας αποτιμώμενο με εσωλογιστικά στοιχεία, όπως γίνεται στις εταιρείες, ώστε να προκύπτει η καθαρή θέση αυτής, ως εκ τούτου δεν υφίσταται μετατροπή αλλά εισφορά νέας περιουσίας δηλαδή εισφορά της ατομικής επιχείρησης από τον φορέα της ( φυσικό πρόσωπο) ως περιουσιακό αυτού στοιχείο σε μια νέα υπό σύσταση εταιρεία.

Επομένως μιλάμε για Σύσταση και όχι Μετατροπή και δεν υπάρχει φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

δηλαδή πάμε σε διακοπή ατομικής συσταση ΙΚΕ ,με κεφάλαιο την απογραφή την ημέρα της διακοπής που θα είναι και η ημέρα σύστασης.Οπότε δεν ισχύει και η επισήμανση για κεφάλαιο 150000 εδώ...σωστα?

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Αθήνα, 3 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Πλάνη
Τηλέφωνο : 210 – 3375312
Fax : 210 – 3375001
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το αριθ. ΔΕΑΦ Β'1084102 ΕΞ 2016/1.6.2016 έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε Ι.Κ.Ε., κατ’ εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 (εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στα νομοθετήματα αυτά προϋποθέσεις), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ορίζεται ότι το κεφάλαιο της νέας εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ προκειμένου για ανώνυμη εταιρία και των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ προκειμένου για εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 116 του ν.4072/2012 ορίζεται ότι οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζονται αντίστοιχα και στις Ι.Κ.Ε. (σχετική και η ΠΟΛ.1262/11.12.2013 εγκύκλιός μας).

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται ότι σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Προτείνω την επιτροπή του Άρθρου 9 για αποτίμηση της περιουσίας της ατομικής, και τον Αναπτυξιακό 1297/1972. Ο 2166/1993 νομίζω χρειάζεται Διπλογραφικά στην Ατομική για να έχει τα ευεργετήματα του νόμου. Υπόλοιπα πελατών - προμηθευτών της ατομικής την ημέρα που θα γίνει η μετατροπή, πάγια κ.λπ. Μόλις γίνει η σύσταση σε συμβολαιογράφο (εάν είναι Μον. ΙΚΕ για παράδειγμα) να προσέξεις την Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, να ΜΗΝ αναγράφει "με τις διατάξεις του Αρθρου 107 του Ν.4072", διότι η Ατομική ΔΕΝ θα γίνει με αυτό το άρθρο και με αυτόν τον Νόμο (4072). Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε "άλλες μορφές εταιρίας" ( ΟΧΙ στην Ατομική) και χρειάζεται 1 μήνας μέχρι την έναρξη στο μητρώο της ΔΟΥ. Γενικά είναι δύσκολη περίπτωση. Συνήθως οι ατομικές έχουν Απλογραφικά και δεν βοηθάει αυτό ιδιαίτερα.

 

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Και εγώ θέλω μία ατομική με απλογραφικά να την μετατρέψω σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ και ψάχνομαι καιρό.

Μήπως υπάρχει συνάδελφος που το έχει κάνει;

Αν μπορεί να με διαφωτίσει θα ήμουν υπόχρεος!

Link to comment
Share on other sites

 • 0

περα απο τα διαδικαστικα μιληστε με τον ιδιοκτητη της για την αμοιβη σας που σε καμια περιπτωση δε θα ειναι πχ 100-150 ευρω , αλλα το τετραπλασιον τουλαχιστον, καλο ειναι αυτο να το γνωριζει πριν προχωρησετε!!!

Link to comment
Share on other sites

 • 0
On 19/9/2017 at 1:53 ΜΜ, saketos said:

Αριθμ. πρωτ.: 61709/2017
Μετατροπή Ατομικής Επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε.

"Για την ακρίβεια η ατομική επιχείρηση αποτελεί μέρος της περιουσίας του ατόμου το οποίο έχει ορισμένο σύνολο περιουσίας. Η ατομική από την άλλη δεν έχει ορισμένο σύνολο περιουσίας αποτιμώμενο με εσωλογιστικά στοιχεία, όπως γίνεται στις εταιρείες, ώστε να προκύπτει η καθαρή θέση αυτής, ως εκ τούτου δεν υφίσταται μετατροπή αλλά εισφορά νέας περιουσίας δηλαδή εισφορά της ατομικής επιχείρησης από τον φορέα της ( φυσικό πρόσωπο) ως περιουσιακό αυτού στοιχείο σε μια νέα υπό σύσταση εταιρεία.

Επομένως μιλάμε για Σύσταση και όχι Μετατροπή και δεν υπάρχει φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

 

σωστός..

συμπληρώνω πληρωμή χαρτοσήμου στην εισφορά σε είδος 2,4%

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Συνάδελφοι σχετικά με το θέμα της εισφοράς της ατομικής στο κεφάλαιο της ικε, μπορεί να μου πει κάποιος αν κι εφόσον η ατομική αποτιμηθεί ιδανικά πχ στις 150.000 χρειάζεται η όχι εισφορά σε χρήμα??

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Καλησπέρα ,

είμαι σε άσχετη ενότητα αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι παρόμοιο...

ΕΠΕ που στην περιουσιακή της κατάσταση έχει κάποια ακίνητα και φαίνονται στο taxis δεν εκδίδεται ΕΝΦΙΑ ... πρέπει να κάνω κάτι για αυτό ? Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με ΕΠΕ οπότε θα εκτιμούσα πολύ την οποιαδήποτε βοήθεια !!!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...