Jump to content

Recommended Posts

Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο (διευκρινιστική) για τα POS, αναφέρεται το εξής: ".. Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω κυα και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/20.4.2017 κυα.."

Συνεπώς οι μισθωτοί με μπλοκ τι ακολουθούν? (γιατί η κύρια εργασία τους εξαρτάται από 1-3 επιχειρήσεις που δεν χρειάζεται να χεις POS. Όμως δεν αποκλείεται να βρεθεί κι ένας -δυο πελάτες λιανικής.)

Link to post
Share on other sites

Έχουμε πιαστεί όλοι στη φάκα μου φαίνεται.

Pos χρειάζεται κάποιος που συναλλάσσεται με ιδιώτες. Ένας πχ μηχανικός μπλοκάκιας με έδρα το σπίτι, δεν χρειάζεται pos εφόσον δεν συναλλάσσεται με ιδιώτες. Αν στο μέλλον χρειαστεί να πουλήσει υπηρεσίες σε ιδιώτη, θα πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα για κάρτα, άρα - θεωρητικά - θα πρέπει να βάλει. Θεωρητικά γιατί, κατά την άποψη μου, αν δεν σε καταγγείλει ο ιδιώτης, πρόστιμο δεν πέφτει. Χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά με τα pos και τις βλακείες. Αυτά είναι για να βαυκαλίζεται ο βαψομαλιάς ειδήμων δημοσιογράφος της ΕΡΤ που βγαίνει στα πρωινά ενημερωτικά με δασκαλίστικο ύφος. 

Link to post
Share on other sites
μόλις τώρα, ponzi said:

Έχουμε πιαστεί όλοι στη φάκα μου φαίνεται.

Pos χρειάζεται κάποιος που συναλλάσσεται με ιδιώτες. Ένας πχ μηχανικός μπλοκάκιας με έδρα το σπίτι, δεν χρειάζεται pos εφόσον δεν συναλλάσσεται με ιδιώτες. Αν στο μέλλον χρειαστεί να πουλήσει υπηρεσίες σε ιδιώτη, θα πρέπει να του δίνει τη δυνατότητα για κάρτα, άρα - θεωρητικά - θα πρέπει να βάλει. Θεωρητικά γιατί, κατά την άποψη μου, αν δεν σε καταγγείλει ο ιδιώτης, πρόστιμο δεν πέφτει. Χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά με τα pos και τις βλακείες. Αυτά είναι για να βαυκαλίζεται ο βαψομαλιάς ειδήμων δημοσιογράφος της ΕΡΤ που βγαίνει στα πρωινά ενημερωτικά με δασκαλίστικο ύφος. 


Θα ευχόμουν να ήταν έτσι τα πράγματα αλλά δυστυχώς δεν είναι ακριβώς έτσι.
Καταρχάς  η νέα απόφαση (ΠΟΛ.1109)  σχετικά με τα "μπλοκάκια" λέει ότι:

Επισύναψη

2. Από την γραμματική διατύπωση των ως άνω διατάξεων δεν προκύπτει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι που ορίζει η περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ….) πρέπει να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς, οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ιδιώτες).

Άρα:
Ένας πχ μηχανικός μπλοκάκιας με έδρα το σπίτι, μπορεί να συναλλάσσεται και με ιδιώτες οπότε χρειάζεται pos εφόσον από τον ΚΑΔ του δεν προκύπτει ότι συναλλάσσεται αποκλειστικά με επιτηδευματίες.
Ο έλεγχος μπορεί να δείξει μόνο τι έχει γίνει στο παρελθόν αλλά η απόφαση δεν λέει ότι δεν θα έχει συνέπειες κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα αποδοχής καρτών επειδή στο παρελθόν δεν είχε συναλλαγές με "καταναλωτές"
Δεν λέει επίσης ότι θα υπάρχουν συνέπειες μόνο στις περιπτώσεις που κάποιος καταναλωτής ζήτησε να πληρώσει με κάρτα και μετά εκανε καταγγελία επειδή ο μηχανικός δεν είχε τέτοια δυνατότητα.
Λέει στο άρθρο 3 :
Διαδικασία διενέργειας ελέγχου
 

Επισύναψη

 

1. Η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται:

α) Οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου του συνόλου των Υπόχρεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

β) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα ή μη αποδοχής πληρωμών με κάρτα, όπως, ενδεικτικά, εισπράξεις μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής με κάρτα, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Β' 276), όπως ισχύει.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.

3. Τα κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα: α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».

4. Τα παραπάνω έντυπα ακολουθούν το πρότυπο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 138 της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Β' 2090), όπως ισχύει, και συντάσσονται με τη διαδικασία του άρθρου 139 της ίδιας απόφασης.

 

Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η σημαντικότερη διάταξη της απόφασης (και όχι αν υπάγεται η κύρια ή η δευτερεύσα δραστηριότητα, κάτι ξεκάθαρο από την αρχή νομίζω) σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του νόμου που επαναλαμβάνεται στην χθεσινή απόφαση

Επισύναψη

 

Επιπλέον, οι δικαιούχοι πληρωμής συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 (A' 113) και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.

 

 

Το δικό μου συμπέρασμα είναι πως αν ο ΚΑΔ της επιχείρησης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των υποχρέων και αυτός ο ΚΑΔ επιτρέπει την διενέργεια συναλλαγών και με επιτηδευματίες και με καταναλωτές τότε η επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στους δυνητικούς μελλοντικούς ιδιώτες πελάτες της την δυνατότητα πληρωμής με κάρτα.
Θεωρώ λοιπόν ότι αν η ΑΑΔΕ για κάποιο διάστημα δεν έχει στοιχεία (ενδεικτικά, εισπράξεις μέσω καρτών) ότι ο μηχανικός που αναφέρετε στο παράδειγμά σας εμφανίζει συναλλαγές με κάρτες είναι πιθανό να στείλει κλιμάκιο για επιτόπιο έλεγχο σχετικά με την δυνατότητά του ή μη να δέχεται πληρωμές με κάρτες.
Και η δυνατότητα αποδεικνύεται με την ύπαρξη σύμβασης και σχετικής υποδομής.
Άρα ο ελεγκτής υπό την πίεση του πειθαρχικού ελέγχου από την υπηρεσία του (για να πάρουμε την αθώα πλευρά) νομιμοποιείται ή και υποχρεώνεται να επιβάλλει πρόστιμο.

Η μόνη ξεκάθαρη λύση θα ήταν να γράφει η απόφαση της ΑΑΔΕ ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα στην επιχείρηση αν από τα βιβλία της προκύπτει ότι στο υπό κρίση διάστημα δεν υπήρξαν συναλλαγές λιανικής. Κι αυτό δεν το έχει πει ως τώρα κανένας ούτε καν στα τηλεπαράθυρα.

Αρα συμφωνώ μαζί σας ότι ασχολούμαστε με βλακείες και αγχωνόμαστε, αλλά δικαιολογημένα θα έλεγα

Link to post
Share on other sites

ype ,σε παραδέχομαι γιατί ήσουν από τους πρώτους που έπιασες την διαφορά ΚΥΡΙΟΙ κάδ και ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

 

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ είναι παράνομα. για τα pos.

 

 

Link to post
Share on other sites
33 λεπτά πριν , PROAKIS said:

ype ,σε παραδέχομαι γιατί ήσουν από τους πρώτους που έπιασες την διαφορά ΚΥΡΙΟΙ κάδ και ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας.

 

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ είναι παράνομα. για τα pos.

 

 


Αυτό για την παρανομία που το στηρίζετε;

Link to post
Share on other sites

στον περιορισμό της ελευθερίας και των προσωπικών δεδομένων.

και φυσικά στις προμήθειες.

περίεργοι είστε και σεις οι αριστεροί....αντί να συμφωνείτε στα αυτονόητα και να επαναστατείτε ασχολείστε με δευτερεύοντα θέματα.

 

Link to post
Share on other sites
26 λεπτά πριν , PROAKIS said:

στον περιορισμό της ελευθερίας και των προσωπικών δεδομένων.

και φυσικά στις προμήθειες.

περίεργοι είστε και σεις οι αριστεροί....αντί να συμφωνείτε στα αυτονόητα και να επαναστατείτε ασχολείστε με δευτερεύοντα θέματα.

 

Μπορούμε και να συμφωνούμε στα αυτονόητα και να επαναστατούμε.
Αλλά παράνομο σημαίνει ενάντια στο νόμο και κάτι τέτοιο δεν προκύπτει (νομίζω) για το συγκεκριμένο θέμα.

Κι αν είναι να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με επανάσταση (κανονική) να το συζητήσουμε.
Αν είναι όμως να το διεκδικήσουμε στα δικαστήρια, (αυτου του αστικού κράτους με αυτούς τους νόμους) δε νομίζω να έχουμε καμιά τύχη
 

Link to post
Share on other sites
37 λεπτά πριν , ype said:

Μπορούμε και να συμφωνούμε στα αυτονόητα και να επαναστατούμε.
Αλλά παράνομο σημαίνει ενάντια στο νόμο και κάτι τέτοιο δεν προκύπτει (νομίζω) για το συγκεκριμένο θέμα.

Κι αν είναι να διεκδικήσουμε το δίκιο μας με επανάσταση (κανονική) να το συζητήσουμε.
Αν είναι όμως να το διεκδικήσουμε στα δικαστήρια, (αυτου του αστικού κράτους με αυτούς τους νόμους) δε νομίζω να έχουμε καμιά τύχη
 

ποιο νόμο ,αυτόν που αντιβαίνει σε άλλους 50?

τώρα θυμηθήκατε τους νόμους ,που είναι απέναντι οι τραπεζίτες?

άντε καλά.

Link to post
Share on other sites
43 λεπτά πριν , PROAKIS said:

ποιο νόμο ,αυτόν που αντιβαίνει σε άλλους 50?

τώρα θυμηθήκατε τους νόμους ,που είναι απέναντι οι τραπεζίτες?

άντε καλά.

 

Ποιοι τους θυμηθήκαμε τώρα;
εσείς τους επικαλείστε.

3 ώρες πριν, PROAKIS said:

.............

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ είναι παράνομα. για τα pos.

υποθέτω όμως ότι δεν συμβουλεύτε τους πελάτες σας να μη συμμορφωθούν στην εγκατάσταση pos.
Άλλωστε η δουλειά μας σ΄αυτό το πλαίσιο ασκείται.
 

Link to post
Share on other sites
4 ώρες πριν, ype said:

 

 

Το δικό μου συμπέρασμα είναι πως αν ο ΚΑΔ της επιχείρησης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των υποχρέων και αυτός ο ΚΑΔ επιτρέπει την διενέργεια συναλλαγών και με επιτηδευματίες και με καταναλωτές τότε η επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στους δυνητικούς μελλοντικούς ιδιώτες πελάτες της την δυνατότητα πληρωμής με κάρτα.
 

Mα τότε τι νόημα έχει αυτό;;;;

Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/20.4.2017 κυα.."

Εγω θα διαφωνήσω !Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που , ακόμα και αν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους καδ ΑΛΛΑ πωλεί ή παρέχει υπηρεσίες σε επιτηδευματίες , εξαιρείται ! Το που παρέχει υπηρεσίες φαίνεται και μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ! Δηλαδη πχ αν είσαι λογιστής σε μια μονο εταιρεία και επειδή μπορεί κάποτε να κάνεις μια δήλωση συνταξιούχου πρέπει να βάλεις pos ;

 

Link to post
Share on other sites
6 λεπτά πριν , DENNY said:

Mα τότε τι νόημα έχει αυτό;;;;

Συνεπώς, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/20.4.2017 κυα.."

Εγω θα διαφωνήσω !Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτός που , ακόμα και αν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους καδ ΑΛΛΑ πωλεί ή παρέχει υπηρεσίες σε επιτηδευματίες , εξαιρείται ! Το που παρέχει υπηρεσίες φαίνεται και μπορεί εύκολα να αποδειχθεί ! Δηλαδη πχ αν είσαι λογιστής σε μια μονο εταιρεία και επειδή μπορεί κάποτε να κάνεις μια δήλωση συνταξιούχου πρέπει να βάλεις pos ;

 

 

Αυτό με έχει προβληματίσει κι εμένα γιατί είναι λογικό εκτός των άλλων.
Όμως εξακολουθώ να είμαι ανήσυχος όσο δεν γίνεται συζήτηση για το άρθρο 3 της ΚΥΑ 45231
Επι πλέον έχω την απορία τι θα συμβεί αν κάποιος περιστασιακός πελάτης (καταναλωτής) ζητήσει να πληρώσει με κάρτα και μετά προβεί σε καταγγελία.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία της απόφασης σχετικά με το αν αφορά ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας αλλά εμένα με τρομάζει το άρθρο 3 και ανέπτυξα πριν το σκεπτικό μου.
 

Link to post
Share on other sites

Ουφ έχω καταναλώσει τόσο χρόνο και άκρη δε βγάζουμε !

Εγω τελικά έκανα σύμβαση με μια τράπεζα για την μηδαμινή λαινική που έχω...

Σήμερα που πήγα για υπογραφή σε συζήτηση μου είπαν πως τους ενημέρωσαν ότι ο έλεγχος θα γίνει παίρνοντας το αρχειο απο τις τράπεζες με τα αφμ που έβαλαν pos και διασταυρώνοντας τα με το taxis !

Μπάχαλοοοοοοο

 

Link to post
Share on other sites
4 λεπτά πριν , DENNY said:

Ουφ έχω καταναλώσει τόσο χρόνο και άκρη δε βγάζουμε !

Εγω τελικά έκανα σύμβαση με μια τράπεζα για την μηδαμινή λαινική που έχω...

Σήμερα που πήγα για υπογραφή σε συζήτηση μου είπαν πως τους ενημέρωσαν ότι ο έλεγχος θα γίνει παίρνοντας το αρχειο απο τις τράπεζες με τα αφμ που έβαλαν pos και διασταυρώνοντας τα με το taxis !

Μπάχαλοοοοοοο

 

Αυτό δυστυχώς επιβεβαιώνει τους φόβους μου.
Ελπίζω να μην είναι έτσι και να είναι απλά η μέθοδος που διάλεξαν οι τράπεζες για να προωθήσουν τις πωλήσεις.
Ωστόσο υπάρχει πάντα το άρθρο 3§1β για να τους αναζωπυρώνει.

Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, ype said:

 

Ποιοι τους θυμηθήκαμε τώρα;
εσείς τους επικαλείστε.

υποθέτω όμως ότι δεν συμβουλεύτε τους πελάτες σας να μη συμμορφωθούν στην εγκατάσταση pos.
Άλλωστε η δουλειά μας σ΄αυτό το πλαίσιο ασκείται.
 

αυτό τι είναι?

Αλλά παράνομο σημαίνει ενάντια στο νόμο και κάτι τέτοιο δεν προκύπτει (νομίζω) για το συγκεκριμένο θέμα.

 

δεν τους συμβουλεύω τίποτα σε αυτό το θέμα ,μόνο τους ενημερώνω και τους λέω "οι προμήθειες είναι αυτές ,το (υποτιθέμενο πρόστιμο τόσο) ,κάντε ότι σας φωτίσει ο Θεός.

Link to post
Share on other sites
23 ώρες πριν, ype said:


Θα ευχόμουν να ήταν έτσι τα πράγματα αλλά δυστυχώς δεν είναι ακριβώς έτσι.
Καταρχάς  η νέα απόφαση (ΠΟΛ.1109)  σχετικά με τα "μπλοκάκια" λέει ότι:

Άρα:
Ένας πχ μηχανικός μπλοκάκιας με έδρα το σπίτι, μπορεί να συναλλάσσεται και με ιδιώτες οπότε χρειάζεται pos εφόσον από τον ΚΑΔ του δεν προκύπτει ότι συναλλάσσεται αποκλειστικά με επιτηδευματίες.
Ο έλεγχος μπορεί να δείξει μόνο τι έχει γίνει στο παρελθόν αλλά η απόφαση δεν λέει ότι δεν θα έχει συνέπειες κάποιος που δεν έχει τη δυνατότητα αποδοχής καρτών επειδή στο παρελθόν δεν είχε συναλλαγές με "καταναλωτές"
Δεν λέει επίσης ότι θα υπάρχουν συνέπειες μόνο στις περιπτώσεις που κάποιος καταναλωτής ζήτησε να πληρώσει με κάρτα και μετά εκανε καταγγελία επειδή ο μηχανικός δεν είχε τέτοια δυνατότητα.
Λέει στο άρθρο 3 :
Διαδικασία διενέργειας ελέγχου
 

Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η σημαντικότερη διάταξη της απόφασης (και όχι αν υπάγεται η κύρια ή η δευτερεύσα δραστηριότητα, κάτι ξεκάθαρο από την αρχή νομίζω) σε συνδυασμό με την πρόβλεψη του νόμου που επαναλαμβάνεται στην χθεσινή απόφαση

Το δικό μου συμπέρασμα είναι πως αν ο ΚΑΔ της επιχείρησης συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των υποχρέων και αυτός ο ΚΑΔ επιτρέπει την διενέργεια συναλλαγών και με επιτηδευματίες και με καταναλωτές τότε η επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στους δυνητικούς μελλοντικούς ιδιώτες πελάτες της την δυνατότητα πληρωμής με κάρτα.
Θεωρώ λοιπόν ότι αν η ΑΑΔΕ για κάποιο διάστημα δεν έχει στοιχεία (ενδεικτικά, εισπράξεις μέσω καρτών) ότι ο μηχανικός που αναφέρετε στο παράδειγμά σας εμφανίζει συναλλαγές με κάρτες είναι πιθανό να στείλει κλιμάκιο για επιτόπιο έλεγχο σχετικά με την δυνατότητά του ή μη να δέχεται πληρωμές με κάρτες.
Και η δυνατότητα αποδεικνύεται με την ύπαρξη σύμβασης και σχετικής υποδομής.
Άρα ο ελεγκτής υπό την πίεση του πειθαρχικού ελέγχου από την υπηρεσία του (για να πάρουμε την αθώα πλευρά) νομιμοποιείται ή και υποχρεώνεται να επιβάλλει πρόστιμο.

Η μόνη ξεκάθαρη λύση θα ήταν να γράφει η απόφαση της ΑΑΔΕ ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα στην επιχείρηση αν από τα βιβλία της προκύπτει ότι στο υπό κρίση διάστημα δεν υπήρξαν συναλλαγές λιανικής. Κι αυτό δεν το έχει πει ως τώρα κανένας ούτε καν στα τηλεπαράθυρα.

Αρα συμφωνώ μαζί σας ότι ασχολούμαστε με βλακείες και αγχωνόμαστε, αλλά δικαιολογημένα θα έλεγα

Ο συλλογισμός σας λογικός είναι. Από την άλλη, υπάρχει το αρ. 65 του 4446, υπάρχει αυτό που παρέθεσε η Denny, προσωπικά δεν βλέπω πώς μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε κάποιον ο οποίος δεν συναλλάσσεται με ιδιώτες.  

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...