Jump to content

Απόκτηση Φ.Ι.Χ. (αγροτικό) από ιδιώτη


Recommended Posts

Πολλές φορές στα γραφεία μας ακούμε από πελάτες μας , «Μου είπε ο τάδε, να πας στο λογιστή να σου κάνει αυτό , δεν είναι τίποτα , όλοι το κάνουν , είναι απλό, ξέρει ο λογιστής σου» . Μια τέτοια "απλή"περίπτωση θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τώρα και να αναδείξουμε και άλλες παραμέτρους.
Απόκτηση Αγροτικού Φ.Ι.Χ. από ιδιώτη:
Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται ο μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης για να βγάλει άδεια σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών είναι : 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (το παρόν έντυπο)
● Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας οχήματος
● Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ (μόνο για μεταχειρισμένο όχημα)
● Ειδική δήλωση για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος (πρόκειται για υπηρεσιακό έντυπο, όχι για καινούργιο όχημα)
● Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για καταβολή εισφοράς, τελών κυκλοφορίας κλπ
● Έγκριση τύπου για τα καινούργια οχήματα
● Ξένη άδεια κυκλοφορίας και έντυπο κατάλογο εργοστασίου για μεταχειρισμένο όχημα που ταξινομείται για πρώτη φορά
● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α., εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) .
Σε ότι μας αφορά είναι το 3ο κατά σειρά δικαιολογητικό και ίσως βασικότερο . Το Εκκαθαριστικό σημείωμα που να δείχνει ο φορολογούμενος έχει δηλώσει αγροτικό εισόδημα . 
Μέχρι 31/12/2013 τα πράγματα ήταν σχετικά απλά όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι. Με το άρθρο 42 του Ν.2238/1194 υπήρχε ο τεκμαρτός προσδιορισμός αγροτικού εισοδήματος, όπου με απλά λόγια δηλώναμε τα τυχόν στρέμματα που είχε στη κατοχή του ο φορολογούμενος και με βάσει τους πίνακας που έβγαζε κάθε χρόνο το Υπουργείο υπολογίζαμε το αγροτικό εισόδημα και κάπου εκεί τελείωναν οι υποχρεώσεις και ήταν όλοι ικανοποιημένοι .
Από 01/01/2014 και την εφαρμογή του νέου ΚΦΕ Ν.4172 και τα άρθρα 21 και 49 το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, αυτό σημαίνει πάλι με απλά λόγια ότι βάζουμε τι έξοδα είχαμε και τι έσοδα , σαν να είχαμε ένα κανονικό κατάστημα . Υποχρεωτική είναι και η συμπλήρωση του έντυπου Ε3 για όσους δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε πρόκειται για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού ή ειδικού καθεστώτος είτε για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όπως μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους κτλ που διαθέτουν αγροτικό εισόδημα .Το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις και πρέπει να γίνεται από όλους ανεξάρτητα από τη δήλωση ή μη αυτής της δραστηριότητας στο μητρώο της εφορίας. Οι αγρότες που δεν είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς δήλωναν ως ΚΑΔ τον οκταψήφιο κωδικό 99999998
Από 01/01/2015Σημαντική αλλαγή σε σχέση με το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2014, είναι ότι οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό ούτε στο εδικό καθεστώς ΦΠΑ, όπως για παράδειγμα ένας ιδιωτικός υπάλληλος που διαθέτει και κάποιες δενδρώδεις καλλιέργειες, κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 θα επιλέξουν το κωδικό 598 με την ένδειξη «Μη ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ». Παύουν να ισχύουν οι κωδικοί 705 και 761 με αριθμό ΚΑΔ τον οκταψήφιο κωδικό 99999998 (αφανές καθεστώς αγροτών ).
Από 01/01/2016 οι αλλαγές είναι σημαντικές . Στο φορολογικό κομμάτι έχουμε ουσιαστικά τη κατάργηση της ειδικής κατηγορίας αγροτών που τους είχαμε ονομάσει «αφανείς» και την υποχρεωτική εγγραφή είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποχρέωση για την ένταξη στο ειδικό ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.2853/200 όπως αυτό έχει κωδικοποιηθεί με τις αλλαγές . Η σχετική εγκύκλιος είναι η Πολ.1201/2016 :
"Επισημαίνεται ότι οι αγρότες που διενεργούν τις ανωτέρω πράξεις (πωλήσεις σε μη υποκειμένους και αγρότες του ειδικού καθεστώτος) και υποχρεούνται στην έκδοση του ειδικού αυτού στοιχείου, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς αγροτών (άρθρο 41, παραγρ. 12, τελευταίο εδάφιο) . Συνεπώς το ειδικό καθεστώς αγροτών διευρύνεται και περιλαμβάνει, πέραν των χονδρικών πωλήσεων, οποιαδήποτε παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος προς οποιοδήποτε πρόσωπο."

Τα παραπάνω εκτός από τις τυχόν λοιπές δηλωτικές υποχρεώσεις (ΟΣΔΕ κλπ) οδηγεί σε μια αλυσίδα γεγονότων .
1) Πληρωμή ΕΦΚΑ (νέα ασφάλεια μετά την κατάργηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων) με καταβολή ελάχιστου ποσού που είναι 86,98 ευρώ το μήνα για το 2017. Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017 αποτελεί το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συνεπώς, για τις ασφαλιστικές εισφορές του 2017 λαμβάνεται το εισόδημα που αποκτήθηκε από τον ασφαλισμένο κατά το έτος 2016. Έως ότου καταστεί ευχερής η έγκαιρη χρήση των εισοδημάτων του προηγούμενου φορολογικού έτους, η βάση υπολογισμού των πάση φύσεως ασφαλιστικών εισφορών προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.
2) Σε περίπτωση συνταξιούχου το κίνδυνο πέρα από το Νο1 και την μείωση της σύνταξης κατά 60%. Το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 αναφέρει στη 1η παράγραφο ότι : 
«Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου». 
Βέβαια στη παράγραφο 6 ξεκαθαρίζει το τοπίο και εξειδικεύει αυτούς που αν έχουν και αγροτική δραστηριότητα θα χάσουν το 60% της σύνταξης τους : 
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν, καθώς και για τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
Ειδικά, για τα πρόσωπα που ανέλαβαν εργασία ή αυτοαπασχόληση πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δια-τηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3863/2010, και ισχύει μέχρι την ημερομηνία έναρξης του παρόντος.» .
3) Φορολόγηση σαν αγρότης για το εισόδημα που προκύπτει και για τα τυχόν τεκμήρια που δεν καλύπτονται .

Σημειώνω εδώ ότι σε περίπτωση τροποποιητικής-συμπληρωματικής δήλωσης θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά για να δηλωθεί το εισόδημα , είτε δηλαδή Αποδείξεις είσπραξης , είτε δαπάνες είτε οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει ότι όντως υπάρχει αγροτική εκμετάλλευση και όχι «βάλε ένα ποσό να τελειώνουμε»γιατί διαφορετικά η δήλωση είναι εικονική με ότι αυτό συνεπάγεται ακόμη και με ποινικές προεκτάσεις και βέβαια υπάρχει και το ανάλογο πρόστιμο που μπορεί να είναι είτε 100 ευρώ αν ληφθεί σαν δήλωση πληροφοριακού στοιχείου είτε ακόμη και 250 ευρώ γιατί θα υπάρχει δήλωση Ε3 και μπορεί να θεωρηθεί σαν επαγγελματίας , εννοείτε ότι θα υπάρχει και η ανάλογη φορολογική επιβάρυνση .

«Τυχεροί» είναι όσοι έχουν ήδη αποκτήσει Αγροτικό και πλέον ΔΕΝ θα μπουν στο ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ. Εκτός και αν κάποια στιγμή ξεκινήσουν οι έλεγχοι από το Υπουργείο Μεταφορών και τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τους κατόχους Αγροτικού , όπου και εκεί θα υπάρχουν οι ανάλογες επιπτώσεις ..

Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι μια ΑΝΕΥΘΥΝΗ προτροπή από τον οποιοδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε βιαστικές αποφάσεις που θα κοστίσουν και σε χρήμα και σε χρόνο και σε διαδικασίες .
Δεν είναι λοιπόν κάτι απλό ειδικά με τις συνεχείς αλλαγές και θα πρέπει να λαμβάνονται πολλές παράμετροι υπόψη .

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...