Jump to content
 • 0

έναρξη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος


Question

19 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

σε ευχαριστώ πολύ.

τα δικαιολογητικά όμως για την προέγκριση και για την άδεια πού μπορώ να τα βρω???

δηλαδή τα δικαιολογητικά που θα επισυναφθούν θα είναι σύμφωνα με το φεκ 3403 12/2013?

ή κάθε Δήμος ζητάει και το κάτι παραπάνω??

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
Δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. διαδπ/φ.α.2.1/3160/09-12-2013των υπουργών Εσωτερικών - Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Υγείας - Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. 
 1. Αίτηση - Υπεύθυνη  δήλωση ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία του, τη  διεύθυνση κατοικίας του και εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Επίσης το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης.
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθρου 3 του ν.3731/2008 ( ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή  το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών  φορέων.
 3. Δήλωση ορισμού του υγειονομικού και αγορανομικού  υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής  από τον ορισθέντα
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου στην  οποία αναγράφεται για ποια/ποιες περιπτώσεις αντικαθίσταται η  άδεια. Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από το πρόσωπο που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδεια.  
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου ), για τα καταστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 180/1979, στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: «o/η κάτωθι  υπογράφων /φουσα ...δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα απά τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1  παρ.2 του Π.Δ. 180/1979. όπως αυτό ισχύει» (στην περίπτωση χορήγησης άδειας σε καταστήματα στα οποία προσφέρονται  οινοπνευματώδη ποτά).  Στην περίπτωση όπου την  αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικού υπευθύνου, όλων των μελών εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ.), όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου (ΑΕ), όλων των διαχειριστών (ΕΠΕ) με το ίδιο περιεχόμενο.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του νέου κυρίου του καταστήματος στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «ως νέος κύριος του καταστήματος ..............(είδος καταστήματος).........που βρίσκεται στην οδό .............δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης και ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην.......(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται)».   
 7. Προβλεπόμενο παράβολο ....... euro από το ταμείο του Δήμου  , για την περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο.
Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας λόγω κληρονομικής διαδοχής απαιτείται:
 
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξη της ως «κυρίας».
 • Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:
 • Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από   την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.
 • Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας
 

  9. Το Κ.Υ.Ε. οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις δραστηριότητες που
  υφίστανται, το οποίο δεν απαιτείται να αντικατασταθεί στο όνομα του νέου κατόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
  του καταστήματος. 
  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας, εφόσον το παλιό έχει λήξει
  10.  Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

   

  αυτά κυρίως ζητάνε σε πολλούς Δήμους

  Ελπίζω να βοήθησα

   

  Link to post
  Share on other sites
  • 0

  Καλό ειναι να ρωτήσεις ,ο ίδιος τον δήμο που θα ανοίξει το μαγαζί,γιατί ο καθένας ζητάει και κάτι παραπάνω και καλό είναι να μην έχουμε  διαμάχες  ,σε τέτοιες περιπτώσεις.

  Link to post
  Share on other sites
  • 0
  13 hours ago, lami said:

  και εγώ θα ήθελα να πάει πρώτα σε μηχανικό.... αλλά από την στιγμή που ήρθε σε μένα....λέω.... ότι μπορώ να μάθω ...:)

  Τότε γιατί δεν πας εσύ η ίδια σε μηχανικό?? :)

  Link to post
  Share on other sites
  • 0
  14 hours ago, lami said:

  απλώς θέλει να μάθει μερικά "πραγματάκια"...πριν αποφασίσει αν θα ανοίξει ή όχι τέτοιου είδους επιχείρηση.....

  Τα "πραγματάκια" να υποθέσω πως θέλει να τα μάθει τζάμπα ε?

  Εσύ όμως θα αφιερώσεις χρόνο για να τα βρεις.

  Αξίζει?

  Πιστεύω πως όχι! Γι΄αυτό στείλε τον σε ένα μηχανικό.

  Αυτά που θα του πεις εσύ τα βρίσκει και στο internet εφόσον ψάξει δεν θα του πεις κάτι εξειδικευμένο. Ο μηχανικός κάτι παραπάνω θα ξέρει ..

  Έκαστος στο είδος του.

  Καλημέρα.

  Link to post
  Share on other sites
  • 0
  40 minutes ago, LAMMERGEIER said:

  Τα "πραγματάκια" να υποθέσω πως θέλει να τα μάθει τζάμπα ε?

  Εσύ όμως θα αφιερώσεις χρόνο για να τα βρεις.

  Αξίζει?

  Πιστεύω πως όχι! Γι΄αυτό στείλε τον σε ένα μηχανικό.

  Αυτά που θα του πεις εσύ τα βρίσκει και στο internet εφόσον ψάξει δεν θα του πεις κάτι εξειδικευμένο. Ο μηχανικός κάτι παραπάνω θα ξέρει ..

  Έκαστος στο είδος του.

  Καλημέρα.

  έτσι θα κάνω τελικά...σε ευχαριστώ:)

  Link to post
  Share on other sites
  • 0
  10 hours ago, KABONTOROS said:

  Καλό ειναι να ρωτήσεις ,ο ίδιος τον δήμο που θα ανοίξει το μαγαζί,γιατί ο καθένας ζητάει και κάτι παραπάνω και καλό είναι να μην έχουμε  διαμάχες  ,σε τέτοιες περιπτώσεις.

  σε ευχαριστώ :)

  Link to post
  Share on other sites

  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

   No registered users viewing this page.

  ×
  ×
  • Create New...