Jump to content
 • 0

ΧΑΡΤΟΣΙΜΟ 1,2 ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ


Sevasti1
 Share

Question

 

 

 

 


Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει αλλάξει κάτι με το τέλος χαρτοσήμου για το 1,2 % σε αμοιβές μελών ΔΣ ΕΠΕ για τις τακτικές απολαβές που λαμβάνουν κάθε μήνα και φορολογούνται βάσει των διατάξεων της παρ 1 του άρθρου 15 του ν 4172/2013

1.Οι  μηνιαίες αυτές αμοιβές που λαμβάνονται κάθε φορά έχουν χαρτόσημο 1,2% ; (τα μέλη ΔΣ έχουν ΟΑΕΕ και δεν είναι με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

2. τα διανεμόμενα κέρδη (ασχέτως με τον μισθό τους) έχουν αυτοτελή φορολόγηση 10%


3. Σε περίπτωση που οι αμοιβές εταίρων  για εκπροσώπηση της εταιρίας και όχι για έχουν χαρτόσιμο ,αλλά πρόκεται  μέλη ΟΕ που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Αλλά έχουν και χαρτόσημο. θα είναι 1,2 % ή 3,6 % (επειδή είναι απλογραφικά βιβλία)

Υπάρχει κάποια ποιο πρόσφατη απόφαση από την διεύθυνση τελών χαρτοσήμου εκτός από την παρακάτω;

Σας ευχαριστώ

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 


Κείμενο Αρθρου

1. Προς διευκόλυνσιν της δημόσιας υπηρεσίας και των συναλλαγών επιτρέπεται κατ' εξαίρεσιν του ανωτέρω άρθρου και κατόπιν αποφάσεως του υπουργού των Οικονομικών να εκτυπωθώσιν ειδικά έντυπα διά

συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν, φορτωτικά τελωνειακά και άλλα έγγραφα. Η χρήσις των ειδικών τούτων ενσήμων εντύπων είναι υποχρεωτική, αποκλειομένης της εκδόσεως των εγγράφων τούτων επί μη ενσήμου εντύπου. "Η αληθής έννοια του άρθρ. 7 του από 28 Ιουλ. 1931 Δ/τος "περί Κώδικος Νόμων περί τελών χαρτοσήμου" ως και η του άρθρ. 5 του υπ' αριθ.

1578/1939 Α.Ν. "περί αντικαταστάσεως διά τέλους ενιαίας αξίας των τελών χαρτοσήμου μετά πάντων των επ' αυτών προσθέτων ποσοστών και

συμπληρώσεως ενιών διατάξεων των περί τελών χαρτοσήμου Νόμων", είναι ότι διά πάσαν δαπάνην αφορώσαν την κατασκευήν του φύλλου σφραγιστού χάρτου, του κινητού επισήματος, παντός ετέρου ειδικού ενσήμου και ενσήμων ταινιών καπνού την επισήμανσιν, συσκευασίαν, αποσυσκευασίαν ή μεταβολήν αυτών, ως και δι' ημερησίαν αποζημίωσιν των διά την εκτέλεσιν των εργασιών τούτων συνιστωμένων Επιτρόπων, ο Υπουργός των Οικονομικών εντέλλεται την εκ του ειδικού προϋπολογισμού των εξόδων του Υπουργείού των Οικονομικών πληρωμήν αυτών. Το ποσόν της κατά τ' ανωτέρω αποζημιώσεως καθορίζεται υπό του Υπουργού όστις εντέλλεται ωσαύτως και την πληρωμήν πάσης άλλης δαπάνης αφορώσης την εκτέλεσιν των εργασιών τούτων".

(Η αληθινή ανωτέρω έννοια ορίζεται στο Αρθρ. 4 Ν. Δ. 606/1941).

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

6 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Το σίγουρο είναι ότι αν έχουν χαρτόσημο αυτές οι αμοιβές, τότε αυτό είναι 1,2%

Δεν είναι όμως σίγουρο ότι έχουν. Πολλοί συνάδελφοι έχουν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους.

Προσωπικά υπολογίζω χ/μο σε όλες αυτές τις αμοιβές, είτε πρόκειται για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ είτε για προσωπική εταιρεία, στηριζόμενος εδώ:

KTX, άρθρο 15ε:

7. Aι υπό του Δημοσίου, Δήμων ή Kοινοτήτων, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών, εθνωφελών, νοσηλευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών κ.λπ. ιδρυμάτων ή σωματείων ή επιτροπών, ανωνύμων εταιρειών, συνεταιρισμών, σωματείων, συλλόγων κ.λπ. καταβαλλόμεναι αμοιβαί προς οιονδήποτε διά υπερωριακήν εργασίαν, συμμετοχήν εις συμβούλια, επιτροπάς, διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιρειών κ.λπ., έστω και αν παρέχωνται υπό μορφήν ποσοστών ή εξόδων κινήσεως, υπόκεινται εις τέλος 1%, εάν εξ άλλης τινός ειδικής διατάξεως δεν προβλέπεται ελαφρότερον τέλος ή ατέλεια.
Tο εν λόγω τέλος καταβάλλεται κατά την εξόφλησιν ή πίστωσιν των αμοιβών τούτων, συμφώνως προς το άρθρον 3 του παρόντος νόμου.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Να ρωτήσω κι εγώ εδώ κάτι... Σε Δημοτική επιχείρηση στην οποία η μισθοδοσία βγαίνει από την ίδια την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, παίρνω μισθοδοσία (αμοιβή προέδρου) με εισφορά αλληλεγύης. Έχουν αυτές οι αμοιβές εισφορά;

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Αυτός ο "πρόεδρος" είναι ασφαλισμένος από τη δημοτική επιχείρηση στο ΙΚΑ ? Ποιό είναι το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο είναι ενταγμένος ?

Link to comment
Share on other sites

 • 0
8 hours ago, SOTHRIS said:

Αυτός ο "πρόεδρος" είναι ασφαλισμένος από τη δημοτική επιχείρηση στο ΙΚΑ ? Ποιό είναι το ασφαλιστικό καθεστώς στο οποίο είναι ενταγμένος ?

Για να είμαι ειλικρινής δε γνωρίζω. Σίγουρα δεν έχει ΙΚΑ. Νομίζω οτι είναι στον ΟΑΕΕ λόγω άλλης δικής του επαγγελματικής δραστηριότητας.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

Παρ οτι και εγώ είχα την άποψη ,οτι δεν χρειάζεται χαρτόσημο&ογα 1,2% στις περιπτώσεις αυτές,μετά απο αρκετό ψάξιμο

κατέληξα οτι έχουν ,αν και είναι εισόδημα απο μισθωτές για τις οποίες έχει καταργηθεί,αλλά για το χαρτόσημο,δεν εξαιρούνται οι αμοιβές αυτές ,όπως ορθρ;vw προανέφερε  και ο ponzi.

Link to comment
Share on other sites

 • 0

καλησπέρα , χαρτόσημο στις εν λόγω αμοιβες που δεν είναι με σχέση εξαρτημένης εργασίας κτλπ. αλλά στις υπόλοιπες για διαχείριση συνεδριάσεις κτλπ. εάν δεν βγαίνει φόρος και δεν γίνεται παρακράτηση διότι είναι κάτω από το αφορολόγητο υπολογίζεται το χαρτόσημο ? ή μόνο όταν προκύπτει φόρος ? Συνδέονται αυτά μεταξύ τους ή όχι?

γιατί βρήκα αυτό :

Πρακτικό Βοήθημα ΕΠΕ & ΙΚΕ σύμφωνα με τα ΕΛΠ (04-2016) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ 2.pdf

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...