Jump to content
 • 0
Sign in to follow this  
COSTAS

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. φορολογικού έτους 2015

Question

Ανοίγω αυτό το θέμα για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος έτους 2015.

Όλοι οι συνάδελφοι θα έχετε παρατηρήσει πως μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα.

Προσωπικά είχα δυο - τρία ίσως προβληματάκια με τις εκκαθαρίσεις των κατοίκων εξωτερικού, τα οποία- όπως γνωρίζουμε όλοι - ξεπεράστηκαν με εκείνη την αναβάθμιση του taxisnet που έγινε ξημερώματα Κυριακής και δεν ταλαιπωρήθηκε σε φυσιολογική ώρα εργασίας κανένας συνάδελφος - εργαζόμενος.

Συγχωρέστε με αλλά δεν μου βγαίνει να γράψω κάτι ακόμα και να κάνω πλακίτσα με την δουλειά μας. Σήμερα κλείνει 1 μήνας απ΄όταν υποτίθεται ότι το taxisnet θα ήταν σε ΠΛΗΡΗ επιχειρησιακή δράση.

Παρακαλώ λοιπόν ιδιαίτερα όποιον συνάδελφο έχει την δυνατότητα να εμφανίζεται στα τοπικής ή στα πανελλήνιας εμβέλειας τηλεοπτικά μέσα εκτός από την προβολή του και εκτός από την ενημέρωση που προσφέρει στο τηλεοπτικό κοινό να βάλει στο πέτο του ένα χαρτάκι με το νούμερο 30.

Επειδή 30 είναι πλέον οι μέρες που από αύριο δικαιούμαστε ως παράταση.

Εύλογα οι παρουσιαστές των εκπομπών θα αναρωτηθούν τι συμβολίζει το νούμερο 30 στο πέτο.

Ευελπιστώ πως δεν θα είναι προσβλητικό για κανέναν συνάδελφο ή καμία συναδέλφισσα να απαντήσει ότι αφορά την παράταση που δικαιούμαστε επειδή το Υπουργείο δεν είναι συνεπές στο ραντεβού του.

Νομίζω πως θα βοηθήσουν στην προβολή του θέματος, κατ΄επέκταση όλους εμάς και τους ευχαριστώ εκ των προτέρων, έτσι ανώνυμα μέσα από το φόρουμ.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως θεωρώ αυτονόητη την αντίδραση των συλλόγων μας και των ομοσπονδιών μας μέσω των ανακοινώσεών τους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
On 4/24/2016 at 8:48 ΜΜ, KABONTOROS said:

 

Και στις δύο περιπτώσεις σαν μισθωτός,αφου δεν είναι παράλληλα και τ αδύο.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015.

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π. 517/16.7.2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περ.β' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει.τον τρόπο, το. χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών.

2. Με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015, μεταξύ άλλων, έγινε δεκτό, ότι και τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του παρόντος. Διευκρινίζεται, ότι οι περιπτώσεις αυτές αφορούν εισοδήματα που αποκτούν τα ανωτέρω πρόσωπα κατόπιν συμβάσεων έργου με εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς (ερευνητικά κέντρα εποπτευόμενα από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Πανεπιστήμια κ λπ) και τα οποία δεν έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας και δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Παρά το γεγονός ότι συνάπτονται συμβάσεις έργου μεταξύ των προσώπων αυτών και των ανωτέρω φορέων, η ένταξη της φορολόγησης των εισοδημάτων αυτών σαν εισοδήματα από μισθωτή εργασία, έγινε διότι οι περιπτώσεις αυτές προσιδιάζουν με εξαρτημένη εργασιακή σχέση (οι αντισυμβαλλόμενοι φορείς ελέγχουν τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ανωτέρω πρόσωπα).

3. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε, ότι στις διατάξεις της περ.στ' παρ.2 άρθ. 12 ν.4172/2013 υπάγονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων από τις κείμενες διατάξεις εφόσον βέβαια συγκεντρώνουν και τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ίδιες διατάξεις.

Βάσει των οριζομένων από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ.στ' παρ.2 του ίδιου άρθρου και νόμου, με την παραπάνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε επίσης, ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 και παράλληλα αποκτά εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, φορολογείται για το μεν εισόδημα από μισθωτή εργασία των περ.α' έως ε' της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013, ενώ για το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας της περ.στ' της παρ.2 του άρθρου 12 με την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 29 του νόμου αυτού.

4. Από τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό προκύπτει, ότι κατά το πρώτο διάστημα του 2014. μεταπτυχιακοί ερευνητές απασχολήθηκαν με σύμβαση εργασίας σε ερευνητικά προγράμματα των εποπτευόμενων από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ερευνητικών κέντρων. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο μισό του ιδίου έτους, οι ανωτέρω ερευνητές απασχολήθηκαν με σύμβαση έργου στα ίδια ερευνητικά κέντρα με το ίδιο αντικείμενο και εργοδότη χωρίς να υπάρχει επικάλυψη των δύο χρονικών περιόδων απασχόλησης τους.

5. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι υπόχρεοι για την υποβολή του σχετικού αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (ΠΟΛ.1051/19.2.2015), αποστέλλουν τις αμοιβές των μεταπτυχιακών ερευνητών ως εξής:

i) για το πρώτο μισό του 2014 ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με τον κωδικό 1 (τακτικές αποδοχές), καθόσον οι αμοιβές αυτές αποκτώνται στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας,

ii) για το δεύτερο μισό του 2014 ή ως εισόδημα από μισθωτή εργασία με τον κωδικό 4 (αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ.) εφόσον οι ανωτέρω ερευνητές δεν έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας και δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (είτε με τον κωδικό 1 βάσει του άρθρου 64 παρ.1 περ.δ' εδάφιο 1 του ν.4172/2013 είτε με τον κωδικό 10 για αμοιβή μικρότερη των 300 ευρώ) εφόσον οι ανωτέρω ερευνητές έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας και τηρούν βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Τέλος, διευκρινίζονται και τα ακόλουθα:

α) στην περίπτωση που οι ανωτέρω ερευνητές έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας της ως άνω περ.(i) και εφόσον βέβαια τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της περ.στ' της παρ.2 του άρθ.12 ν.4172/2013, τότε δεν υπάρχει παράλληλη απόκτηση εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς και το εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ερευνητές κατά το δεύτερο μισό του 2014 φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από .μισθωτή εργασία της παρ.1 του άρθρου 15 του νόμου αυτού. Λόγω του ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των εν λόγω προσώπων δεν μπορεί να διακρίνει την μη επικάλυψη των χρονικών διαστημάτων που αντίστοιχα αποκτήθηκαν τα παραπάνω εισοδήματα, στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση με επιφύλαξη ούτως ώστε να διενεργηθεί  εκκαθάριση των δηλώσεων τους σύμφωνα με τα ανωτέρω από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β) στην περίπτωση που υπάρχει έναρξη δραστηριότητας από τους ανωτέρω ερευνητές κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας της ως άνω περ.(i), τότε το εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ερευνητές από επιχειρηματική δραστηριότητα της περ.(ii) φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ.1 του άρθρου 29 ανεξάρτητα από το αν τηρούνται ή όχι και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της περ.στ' παρ.2 αρθ. 12 ν.4172/2013, καθόσον στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος.Η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου

 

 

Καλημέρα,

Σας ευχαριστώ πολύ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ένα ακόμη ερώτημα είναι το εξής: Γιατί σε έναρξη στις 14/12/2010 υπολογίζεται ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ για όλη την χρονιά (650€) και όχι το σωστό 1/12*650= 54,17€?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
2 ώρες πριν, dennisd82 said:

Ένα ακόμη ερώτημα είναι το εξής: Γιατί σε έναρξη στις 14/12/2010 υπολογίζεται ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ για όλη την χρονιά (650€) και όχι το σωστό 1/12*650= 54,17€?

Γιατί έχεις απαλλαγή από το τέλος τα 5 πρώτα χρόνια εργασίας. Μέτρα μέχρι και σήμερα, σωστά σου υπολογίζει 650€.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 ώρες πριν, dennisd82 said:

Ένα ακόμη ερώτημα είναι το εξής: Γιατί σε έναρξη στις 14/12/2010 υπολογίζεται ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ για όλη την χρονιά (650€) και όχι το σωστό 1/12*650= 54,17€?

ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ , 2010 (ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ) ,2011,2012,2013,2014 . Το 2015 είσαι στο 6ο έτος από την έναρξη , άρα και εκτός απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

παντρεμένο ζευγάρι υιοθετεί ένα παιδί το 2015 μέσω ενός προγράμματος περί αναδόχων γονέων  από κάποιο ίδρυμα στην Ελλάδα. Για την ανατροφή του παιδιού αυτού παίρνουν ένα επίδομα. Θα το περάσουν στη δήλωσή τους στην 4η σελίδα κανονικά ?? και θα δηλώσουν και το επίδομα αυτό στη δική τους δήλωση στον 659?? Φαντάζομαι ότι δεν ισχύει κάτι διαφορετικό σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι δεν είναι??

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

τελικά για τους μισθωτούς με μπλοκάκι που παράλληλα(όχι προγενέστερα ή μεταγενέστερα) έχουν και μισθωτή απασχόληση μέσα στο 2015, θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και αντίστοιχα των επιτηδευματιών (αν φυσικά πληρούνται και οι λοιπές προυποθέσεις). Απλά θα πρέπει να επιλεγεί η δήλωση με επιφύλαξη και στην περίπτωση της παράλληλης δραστηριότητας(μπλοκάκι+μισθωτή ταυτόχρονα) και στην περίπτωση της μή ταυτόχρονης παράλληλης δραστηριότητας,σωστά?? και αυτό διότι το σύστημα του πειράματος cern δεν "καταλαμπαίνει" από τέτοια τρίκ. Εύγε Ελλάς!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
3 ώρες πριν, SOTHRIS said:

ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ , 2010 (ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ) ,2011,2012,2013,2014 . Το 2015 είσαι στο 6ο έτος από την έναρξη , άρα και εκτός απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος.

Για 18 μέρες δλδ βιασύνης.............(στην έναρξη του) θα χρεωθεί 650 Ευρώ...Οκ,ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Ερώτησις...έλληνας φορολογούμενος έφυγε τον Σεπτεμβριο του 2015 μόνιμα για Εξωτερικό. Για τους πρώτους 8 μήνες έμενε κανονικά στο ιδιόκτητο σπίτι του. Από τον Σεπτέμβριο όπως ειναι αυτονόητο μετακόμισε στο εξωτερικό. Σε αυτήν την περίπτωση σε αφήνει το σύστημα να δηλώσεις 8μηνη κατοικία ή σου λέει υποχρεωτικά αφού υποβάλλεις δήλωση ώς κάτοικος Ελλάδας να δηλώσεις και το υπόλοιπο τετράμηνο??? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται από τον ΟΓΑ, βάσει του στοιχείων του Αρχείου εργοσήμου που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
 
Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ – είτε είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι είτε έχει διακοπεί η ασφάλισή τους – δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. 
 
Όσοι απασχολούνται για πρώτη φορά ως εργάτες γης και δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα πρέπει, απαραιτήτως, με την έναρξη της απασχόλησής τους, να προσέλθουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους για να υποβάλουν Δελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου.Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/10186

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

Επίσης όταν για πρώτη η σύζυγος υποβάλλει μόνη της δήλωση είτε λόγω θανάτου του συζύγου είτε λόγω διαζυγίου κλπ...συμπληρώνουμε τον 327???

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
πριν μία ώρα, epis said:
Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται από τον ΟΓΑ, βάσει του στοιχείων του Αρχείου εργοσήμου που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
 
Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ – είτε είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι είτε έχει διακοπεί η ασφάλισή τους – δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. 
 
Όσοι απασχολούνται για πρώτη φορά ως εργάτες γης και δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα πρέπει, απαραιτήτως, με την έναρξη της απασχόλησής τους, να προσέλθουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους για να υποβάλουν Δελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου. 

 ειναι υποχρεωτικό να ειναι στα μητρωα του ογα? εχω περιπτωση που ειναι ασφαλισμενος στο οαεε και εχει και εργοσημο, πέρυσι το εχει βγαλει κανονικα , φετος εχει αλλαξει κατι?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0

μολις μιλησα με ογα οντως θελει απογραφη για να φανει στο συστημα, αν το βαλω στο 343 θα υπαρξει προβλημα? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
57 λεπτά πριν , v.kourtis said:

Επίσης όταν για πρώτη η σύζυγος υποβάλλει μόνη της δήλωση είτε λόγω θανάτου του συζύγου είτε λόγω διαζυγίου κλπ...συμπληρώνουμε τον 327???

όχι 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
On 25/4/2016 at 10:20 ΠΜ, costaskalas said:

Καλημέρα,

Φοιτητής γεννηθείς το 1991 δηλώνεται ως εξαρτώμενο μέλος? 
Το άρθρο 11 λέει "έως 25 ετών". Θεωρεί ότι έκλεισε τα 25 την 1/1/2016 και άρα τώρα είναι στα 26..??
Κάποτε είχα δει ένα βοηθητικό πινακάκι με παραδείγματα αλλά δεν μπορώ να το βρω.

Κάποια γνώμη κανείς?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
5 λεπτά πριν , costaskalas said:

Δηλαδή?

πάμε πάλι..

προστατευμένα μέλη

παιδιά που σπουδάζουν και έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 και μετά

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
53 λεπτά πριν , eyripidis said:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ Η ΟΧΙ??

Εσύ τι λες??

http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29022

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
13 λεπτά πριν , SophiaL said:

πάμε πάλι..

προστατευμένα μέλη

παιδιά που σπουδάζουν και έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 και μετά

Ευχαριστώ! Αν δεις παραπάνω μπερδεύτηκα και έγραφα για το '16 :o .....γέλιο....

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
3 ώρες πριν, eyripidis said:

ΜΕ ΧΑΛΑΕΙ.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΥ ΚΑΤΣΕ ΛΙΓΟ ΒΑΡΥΣ.

Άστα... :mellow:

Εγώ θα αρχίσω να στέλνω από Δευτέρα πάντως...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...