Jump to content

KABONTOROS

Silver members
 • Posts

  3,823
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Everything posted by KABONTOROS

 1. Κάποια τεχνική εταιρεία που έχει σε εξέλιξη 10 τεχνικά έργα ,τι εμαιλ να βάλει άραγε..............?
 2. Μιλάμε για νέα συμφωνία και νέα σσε ,οπότε πλέον οτι προβλέπεται απο την νέα ισχύει,η παλιά πάπαλα........... να ακούς τον γιατρό................
 3. Εχω την εντύπωση ,οτι άλλο λογιστικά ποσά που διαμορφώνουν και το αποτέλεσμα και άλλο οι αντικειμενικές τιμές.
 4. Μα ,αν τα ξέρεις όλα εκ των προτέρων,μέρες ώρες κλπ,κάνεις οτι θέλεις,αν δεν τα ξέρεις εκ των προτέρων τι κάνεις?προφανώς πρόσληψη -απόλυση.
 5. Αφου ο ν.4308/14 ,το ορίζει ρητά για την υπογραφή των οικ. καταστάσεων απο τον λογιστή?προς τι ολη αυτή η φασαρία.Ο νόμος είναι νόμος,εκτός αν αλλάξει ,αν δεν υπάρξει και απο μας υποστήριξη στην ισχύ του.
 6. Φίλε κάποτε ρώτησαν τον λύκο γιατί είναι ο σβέρκος σου χονδρός και η απάντηση ήταν γιατί κάνω την δουλειά μου μοναχός,,,,,,,,μεγάλη κουβέντα. καλημέρα σου
 7. Αν θέλει κάποιος εργασία για μεταπτυχιακό και είναι και εφοριακός,βάζει μουστάκι και γυαλιά ηλίου , πάει ο ίδιος επιτόπου και κάνει την ερευνά του ,τα άλλα περιττεύουν,συνωμοσίες κλπ.
 8. β) Στις περιπτώσεις που ατομική επιχείρηση εμφάνισε ζημία και για το έτος αυτό το εισόδημα του φορολογούμενου προσδιορίστηκε με βάση τα τεκμήρια, το επόμενο φορολογικό έτος ο φορολογούμενος εκ του γεγονότος αυτού και με βάση τις προηγούμενες διατάξεις, απώλεσε το δικαίωμα συμψηφισμού της εν λόγω ζημίας. Ωστόσο, εφόσον ο φορολογούμενος με τροποποιητική δήλωση καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, τότε η δηλωθείσα ζημία μεταφέρεται για συμψηφισμό κατά τις κείμενες διατάξεις (σχετ. η ΠΟΛ.1076/2015 εγκύκλιός ).
 9. Μόνο αυτό αλλάζει Ειδικά για τα αποθεματικά από κέρδη παρελθουσών χρήσεων των ΕΠΕ τα οποία έχουν σχηματισθεί μέχρι 31.12.2010 (κέρδη ισολογισμών 31.12.2009, σε περίπτωση ομαλής διαχειριστικής περιόδου), δεδομένου ότι αυτά έχουν ήδη αποκτηθεί από τους εταίρους με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (παρ. 4 άρθρου 28, όπως ίσχυε για τις χρήσεις αυτές), με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή των υπόψη κερδών μετά την 1.1.2014, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθόσον αυτά θεωρείται ότι έχουν ήδη αποκτηθεί και δηλωθεί από τους εταίρους με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 (παρ. 4 άρθρου 28, όπως ίσχυε για τις χρήσεις αυτές) [...]".
 10. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΕΚ 2778 Β/2-12-2011): “Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες” που εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 17, του Ν 3863/2010 και γνωστοποιήθηκε στις 30/11/2011, στη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων παραμένων και οι οδηγοί βαρέων φορτηγών (άνω των 3,5 τόνων) που απασχολούνται στο χώρο των εμπορευματικών μεταφορών Αν δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση,έτσι που έχουν γίνει τα εργασιακά,αν τον έχετε με την εγσσε η το κατώτατο ημερομίσθιο ,τι πρόβλημα θα υπάρχει?γενικά εχω την εντύπωση οτι υπερισχύει το τι κάνεις τον περισσότερο χρόνο εργασίας σου και αν το αναφέρει και η συμβασή του ,οτι μπορεί να κάνει και .........δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
 11. Αν αμοίβεται μόνο με σταθερό μισθό,χωρίς ποσοστά ,κάνεις οτι θέλεις,αν ομως έχει και μπόνους,τοτε τεκμαρτό ημερομίσθιο για ασφάλεια ανεξάρτητα ωραρίου,αλλά άλλα θα παίρνει στο χέρι,προυπόθεση για να πάει με ΤΗ ,αυτά που παίρνει να είναι μικρότερα απο το ΤΗ,αντίθετα αν ΤΗ μικρότερο απο ΣΣΕ,τότε ασφάλεια και πληρωμή οτι οριζει η ΣΣΕ.
 12. Διευκρινίζεται, ότι με την αριθμ. ΝΣΚ 950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. (αριθμ. Ε.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιό μας) έγινε αποδεκτό ότι με βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 η έγκριση του ισολογισμού γίνεται μία φορά κατ' έτος από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως και η οποία αποφασίζει τη διανομή από τα καθαρά κέρδη μερίσματος ή το σχηματισμό αποθεματικών (τακτικών, εκτάκτων, κ.λπ.) Μετά την έγκριση του ισολογισμού, στοιχείο του οποίου αποτελεί και ο πίνακας διάθεσης κερδών και ο τρόπος διάθεσης αυτών, από την τακτική γενική συνέλευση, ο ισολογισμός αυτός καθίσταται οριστικός, αποκλεισμένης κάθε τροποποιήσεως αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο από έκτακτη γενική συνέλευση. Συνεπώς, μόνο η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση του ισολογισμού, για τη διάθεση των κερδών καθώς και για τη διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων. Κατά συνέπεια η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει για διανομή κερδών εκτάκτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης, καθόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.
 13. To συμφωνητικό,είναι μια δέσμευση,αλλά και αν το κάνεις,όπως λές...........................τι θα σου πουν δηλαδή?
 14. Oi νόμοι είναι αυτοί ,τώρα τι λέει ο καθένας είναι ιστορίες για αγρίους. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 820 Περί λήψεως μέτρων διά την περιστολήν της φοροδιαφυγής και άλλων τινών συναφών διατάξεων. (ΦΕΚ Α' 174/17-10-1978) Αρθρο 19. Υποβολή στοιχείων διά τους εργολάβους - υπεργολάβουςΕκτύπωση άρθρων με σχόλια Πας όστις αναθέτει εις εργολάβον ή υπεργολάβον την εκτέλεσιν τεχνικών έργων αξίας μεγαλυτέρας των εκατόν χιλιάδων (100.000) δραχμών, υποχρεούται να γνωστοποιήση προς της ενάρξεως των εργασιών τούτου εις τον αρμόδιον διά την φορολογίαν του Οικονομικόν Έφορον τα στοιχεία του αναλαβόντος τας εργασίας εργολάβου ή υπεργολάβου ή να καταθέση εις τον αυτόν Οικονομικόν Έφορον αντίγραφον του συμφωνητικού αναλήψεως των εργασιών τούτων. ΝΟΜΟΣ 1882 της 22/23.3.90. Αρθρο 8 Διαδικασία υποβολής στοιχείων για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών 16. Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
 15. Το σωστό είναι να έχεις τπυ ,αλλα αν και οι δύο το έχουν σαν χονδρική ,συκ/κεσ κλπ ,δεν νομίζω οτι θα έχεις πρόβλημα. 8.2 Η έννοια της χονδρικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών δεν ορίζεται στις διατάξεις αυτές, προκύπτει όμως εξ αντιδιαστολής με την έννοια της λιανικής (ιδιώτες καταναλωτές). Συνεπώς, εκδίδεται τιμολόγιο, για πωλήσεις προς άλλη οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος του Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ή γενικά πρόσωπα του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 10.2.2 Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να ισοδυναμεί με υποκατάσταση του τιμολογίου πώλησης από τις αποδείξεις λιανικής. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής. Στις περιπτώσεις αυτές, η τεκμηρίωση της σχετικής δαπάνης από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δύναται να επιτυγχάνεται με την αναγραφή του είδους των αγαθών και των υπηρεσιών επί των στοιχείων λιανικής πώλησης κατά γενική περιγραφή ή και από την περιγραφή της δραστηριότητας– επαγγέλματος του εκδότη στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση είναι θέμα πραγματικών περιστατικών.
 16. Πάντα χρειάζεται και το εισιτήριο,ανεξάρτητα απο το εκδιδόμενο παραστατικό,Το θέμα είναι η παραγωγικότητα της δαπάνης,,,,,δηλαδή αύριο τι θα γίνει σε έλεγχο.
 17. Όλοι οι άλλοι ,εδώ μέσα συμφωνούν με την προτεινόμενη αμοιβή των 45 ευρώ στα απλογραφικά και μάλιστα χωρίς όριο τζίρου,που έχει μέσα και το φπα?
 18. Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1811 ΕΞ 19.10.2015 Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων-εξόδων στα διπλογραφικά βιβλία Αθήνα, 19.10.2015 Αριθμ. Πρωτ.:1811 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΘΕΜΑ: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ». ΕΡΩΤΗΜΑ Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 5, παρ.7: «5.7.3 Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο. 5.7.4 Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που χρησιμοποιούν απλογραφικό σύστημα, από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 12 προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών (παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12) η σχετική καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή κατά περίοδο (τρίμηνο) και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου (μήνας ή τρίμηνο, κατά περίπτωση).» Βάσει των παραπάνω επιθυμώ να σας υποβάλλω το εξής ερώτημα: Δύναται ένα λογιστήριο που παρακολουθεί επιχείρηση-πελάτη του, με διπλογραφικά βιβλία, να ενημερώνει με μία συγκεντρωτική εγγραφή τις μηνιαίες πωλήσεις, εφόσον ο πελάτης στέλνει μηνιαία ανάλυση των πωλήσεων σε αρχείο (excel); ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το αρχείο excel στο οποίο υπάρχει η ανάλυση των τιμολογίων (αποδείξεων λιανικής), είναι ισοδύναμο από πλευράς ισχύος με τα λοιπά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης και συνεπώς μπορεί η ενημέρωση να γίνεται με μία συγκεντρωτική εγγραφή στο τέλος του μήνα, και με την προϋπόθεση ότι ενημερώνονται ορθά οι σχετικοί λογαριασμοί
 19. Καλά υπάρχει συνάδελφος που να πιστεύει,οτι με 45 ευρώ το μήνα συμπεριλαμβανομένου φπα ,θα τηρεί σωστά βιβλία απλογραφικά? Κάτι τέτοιο προτείνεται,δηλαδή καθαρά περίπου 10 ευρώ,χωρίς να υπολογιστεί εργατικό κόστος και πάγια έξοδα δεη-νερό -τηλέφωνα αρα τελικό μπαίνεις μέσα.....................για να είμαστε προσεκτικοί ,μην την πατήσουμε. Αν είναι να προταθεί κάτι τέτοιο,καλύτερα να μην προταθεί καθόλου,το ίδιο ισχύει και για τις άλλες προτάσεις ,για άλλες υπηρεσίες.
 20. Η προϋπηρεσία που έχει κάποιος ,σαν ελεύθερος επαγγελματίας,μετράει?σε πρόσληψη με ΕΓΣΣΕ?
 21. Μήπως κάποιος μπορεί............. Πλασιέ,μπορεί να αμείβεται και να ασφαλίζεται με την εγσσε,αν δεν είναι με ποσοστά?κατι τέτοιο λέει η εγκ. του ικα 10/2013 που αναφέρει τα τεκμαρτά? Ο τρόπος ασφάλισης των μισθωτών που αναφέρονται στον κοινοποιούμενο πίνακα κατάταξης δεν ισχύει: • Για τους αμειβόμενους αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές). • Για τους αμειβόμενους με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κ.λ.π. (π.χ. περιοδεύοντες πωλητές, πλασιέ), όταν οι σταθερές αποδοχές τους υπερβαίνουν τις τεκμαρτές, της κλάσης κατάταξης τους. Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ασφαλίζονται επί των σταθερών αποδοχών τους (άρθρο 18 παρ. 6 του ΚΑ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.). Κάποτε μου είχαν βγάλει διαφορές,αλλά τώρα μήπως άλλαξε κάτι και δεν το πήρα χαμπάρι..............
 22. Σε αυτή την ιστορία ,υπάρχει συμφωνητικό για την έναρξη της συνεργασίας?η είναι στο φλού?αν υπάρχει απο κει θα ξεκινήσεις,αν δεν υπάρχει ,τι να παραδόσεις?αφού δεν υπάρχει κάτι για να λέει τι παρέλαβες. Σε κάθε περίπτωση,εκτός απο αυτό που λέει αν έχεις εξοφληθεί η οχι ,πιστεύω ολα τα άλλα είναι στον αέρα,όπως επίσης να του λές οτι πήγαινε στα δικάστήρια ,για οτι παπαριά σου πεί ο κάθε φωστήρας(πρωτίστως ο επόμενος ,συνήθως),δεν νομίζω...........
 23. Αν είναι έτσι ,επειδή η αύξηση δεν προκύπτει απο νόμο,τότε βάλτην σαν υπερωρίες η οτι άλλο κρίνεις με την τρέχουσα μισθοδοσία,αν προκύπτει απο νόμο ,χρειάζεται ο τύπος δυστυχώς,αλλά εγώ θα το έβαζα απο τώρα στην κατάσταση και ας το βρούν.
×
×
 • Create New...