Jump to content

xbmn

simple Members
 • Posts

  29
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by xbmn

 1. [Παράθεση name = 'lofo' timestamp = '1283929209 'post = '355664'] ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΕΠΕ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΟ ΕΧΕΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2,4%; ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ; ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕ; [/ Quote] Εκτός από το χαρτόσημο θα πρέπει να καλύπτεται και ο εταίρος, γιατί με τον 3842 αντικαταστάθηκε η περίπτωση δ του άρθρου 17 του ΚΦΕ και πλέον ισχύει ως εξής: Αρθρο 17 Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ............................................................................................. δ) Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.
 2. Το τι έχουν σκοπό να μας φορτώσουν ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι ο όγκος εργασιών που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε είναι τεράστιος. Οι γνώσεις που πρέπει να έχουμε είναι άπειρες και δυστυχώς οι αλλαγές ατελείωτες. Τα ερωτήματα που απευθύνονται από τους πελάτες αφορούν ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει θέματα φορολογικά,λογιστικά, ελεγκτικά, εργατικά, αναπτυξικά, χρηματοοικονομικά, νομικά, κ.λ.π, και οι απαιτήσεις κάποιες φορές παράλογες. Δεν νομίζω ότι υπαρχει κανένας άλλος κλάδος που να δέχεται τις πιέσεις που δεχόμαστε εμείς. Εάν σε αυτά προστεθούν άπειρες καταληκτικές ημερομηνίες, ερμηνεία των νόμων απο τον κάθε δημόσιο υπάλληλο κατά την "κρίση του" και διαφορετική από εφορία σε εφορία, απο ΙΚΑ σε ΙΚΑ κ.ο.κ. , αμοιβές που εισπράτονται με δυσκολία και φυσικά δεν είναι ανάλογες με το έργο που έχουμε να υλοποιήσουμε,πλέον γινόμαστε με την υπογραφή μας υπεύθυνοι, με ότι αυτό συνεπάγεται ή με ότι αυτό θα συνεπάγεται μετά και από την περίφημη πιστοποίηση, και για κάθε παρατυπία, αστοχία η εσκεμμένη πράξη ή παράλλειψη από τον επιχειρηματία, τον καταχωρητή ή τον οποιδήποτε εμπλεκόμενο με τον ευρύτερο χώρο των λογιστηρίων, καθόσον θα είμαστε υπεύθυνοι για την "ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία,......................". Τόσα έχουμε φορτωθεί τι και άν μας χρεώσουν και τις λογιστικές διαφορές...... , άλλωστε το πιο πιθανό είναι να το δεχτούμε και αυτό.
 3. 6.Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση 7.Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
 4. Το πρώτο έχει απαντηθεί(άρθρο 20) Για το δεύτερο ισχύει: Άρθρο 19 .................................................................... 25.α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. αντικαθίστανται ως εξής: «Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.» Έναρξη ισχύος άρθρο 92 ι) Οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφοι 5, 11, 12,14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 και 31 από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Άρθρο 20 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών 1. Για συναλλαγές επιτηδευματιών με άλλους επιτηδευματίες και πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδονται, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου με βάση την αξία της συναλλαγής ή τον κύκλο εργασιών και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων. 2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη - πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι κινήσεις των οποίων διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να ισχύει ως προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για τη λειτουργία των επαγγελματικών λογαριασμών. 3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά. Οι Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς. 4. Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., και οφείλει, εκτός των οριζομένων στην παράγραφο αυτή, να επιβεβαιώνει από ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και τη φορολογική συνέπεια του αντισυμβαλλόμενου εκδότη, για φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Κ.Β.Σ.. Έναρξη ισχύος(άρθρο 92) ιδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφοι 1 έως και 5 από 1ης Ιανουαρίου 2011.
 6. Τα δύσκολα κατά την γνώμη μου είναι στην αμέσως επόμενη παράγραφο του άρθρου 17: 9.Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίοδο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ, την αρμόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγορία της άδειάς τους.» Η παραπάνω παράγραφος ισχύει μάλλον από το οικονομικό 2010(διαχειριστικό 2009) Αναμένονται με ενδιαφέρον οι απόψεις όλων των συναδέλφων.
×
×
 • Create New...