Jump to content

ΑΛΕΚΟΣ

Gold Members
 • Content Count

  3,626
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Reputation Activity

 1. Downvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from johnnik in Εργολάβος οικοδομών ρωτά πως θα φαίνονται οι αμοιβές του συνεργείου του   
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;;;;;;;;
  Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008
  Αριθ. πρωτ.: 1031055/511/Α0012
  ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού απασχολούμενου από οικοδομικές και τεχνικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. καταβάλλονται από τον εργοδότη του έργου, όπως αυτός ορίζεται από την ασφαλιστική νομοθεσία.
  1. Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.
  2. Εξάλλου με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον που απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, με συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από είκοσι τέσσερα (24) ευρώ.
  3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 59 του πιο πάνω νόμου, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή, δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε. Εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 οφείλουν να επιδίδουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους, στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό του φόρου που αναλογεί επ' αυτών με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από το φόρο που αναλογεί του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.
  4. Ακόμη, με τις διατάξεις του άρθρου 83 του αυτού νόμου μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους. Αν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές, όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το δεύτερο αντίτυπο υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μαζί με την ετήσια οριστική δήλωση μισθωτών υπηρεσιών.
  5. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (θεσμικός περί Ι.Κ.Α. νόμος) μεταξύ των άλλων παρατίθεται και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του εργοδότη ο οποίος είναι υπόχρεος για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη- εργοδότου μενού. Ως εργοδότης θεωρείται:
  α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα δια λογαριασμόν των οποίων τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα προσφέρουν την εργασία τους.
  β) ………
  γ) Για τις οικοδομικές εργασίες, που εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με την μεσολάβηση τρίτων προσώπων(εργολάβων, υπεργολάβων), ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται. Ειδικά επί αναθέσεως οικοδομικών έργων εργολαβικώς κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής,
  δ) ........
  ε) Για εργασίες, επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που διεξάγονται για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, α' και β' βαθμίδα δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, μετά από παραχώρηση ή εργολαβία, ως εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι.
  στ) Για τεχνικό έργο που εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός συνεβλήθη και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα.
  6. Κατόπιν των ανωτέρω, οι οικοδομικές και οι τεχνικές επιχειρήσεις (εργολάβοι, υπεργολάβοι) που απασχολούν ημερομίσθιο προσωπικό, υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών, στην απόδοση του φόρου αυτού, στην υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., καθώς και στη χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες νομοθετικές διατάξεις. Οι δαπάνες αυτές(αμοιβές) εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των πιο πάνω επιχειρήσεων και στην περίπτωση που οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. των απασχολουμένων, με βάση την ασφαλιστική υπέρ Ι.Κ.Α. νομοθεσία καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον εργοδότη του έργου, όπως αυτός ορίζεται από την ίδια νομοθεσία ή στην περίπτωση αλληλέγγυας υποχρέωσης, με βάση την συμφωνία που έχουν συνυπογράψει ο κύριος ή οι κύριοι του έργου με τα μεσολαβούντα για την εκτέλεση του έργου πρόσωπα (εργολάβοι, υπεργολάβοι) που προσλαμβάνουν και απασχολούν προσωπικό.
 2. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from KaterinaPa in ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ   
  Τι λέτε για το παρακάτω αρχείο;
  Περιμένω απόψεις !!!
 3. Downvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from bafatakis in ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΗΣ   
  ΒΑΣΙΚΗ ΚΒΣ 3/1992
  13.2.5. Από τη Διοίκηση κατά καιρούς έχουν γίνει δεκτά και εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:
  α) Τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι, δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία (Α.Π.Υ.) για την εξαρτημένη εργασία αυτή που παρέχουν (θεωρούνται μισθωτοί).
 4. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ reacted to Eumilos. in Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ '' που πρεπε να προσέξουμε στη σύνταξη της Δήλωσης 2   
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1


   
  1. Πρόλογος.

  2. Άνοιγμα εφαρμογής.

  3. Οι αλλαγές φέτος (νομικό πλαίσιο)

  4. Οι προθεσμίες.

  φορολογικό 2015. 
  5. Οι συντελεστές του φόρου,

  6. Προκαταβολές φόρου φορολογικό 2015.

  7.Οι αλλαγές στα έντυπα. .
  7.1. Οι αλλαγές στο Ε1. (Μ.Σ.Σ.)

  7.2. Οι αλλαγές στο Ε3.

  7.3.  Οι αλλαγές στο Ε2.

  7.4.  Οι αλλαγές στο Ν.

  8. Το E16

  9. Το Ε9

  10. Βεβαιώσεις Αποδοχών.

  11. Εργασίες τέλους Χρήσης 
  11.1. Απογραφή

  11.2. Αποσβέσεις.

      Μητρώο Παγίων
       Συντελεστές
        Χρηματοοικονομική μίσθωση  leasing
        Η περίπτωση ανέγερσης σε ακίνητο τρίτου .(Από φπ και νπ)
        Απόσβεση και επιχορήγηση

  11.3. Επισφαλείς απαιτήσεις
  11.4. Ιδιόχρηση.
  11.5. Ασφαλιστικές εισφορές.
  11.6. Συναλλαγματικές διαφορές.
  11.7. Εγγραφή φόρου εισοδήματος  στα βιβλία.

  11.8. λογαριασμοί  Μεταβατικοί

  α) Τιμολόγηση μέσα στον Ιανουάριο του 2016 πράξεων του 2015.
  β) Επιδοτήσεις  Αγροτών.
  γ)  Τιμολόγηση ιατρών και  ο ΕΟΠΥ. (Α.Ο.)
  11.9. ΦΠΑ και παραγραφή στον συμψηφισμό  του πιστωτικού υπολοίπου

  11.10. Εργασίες τέλους χρήσης (link)
  12. Κ.Φ.Α.  Κατάσταση Φορολογικής  Αναμορφωσης
  13. Οι νέοι Πίνακες

  13.1. Ο πίνακας ΄΄Κ΄΄ του Ε3
  13.2. Η Κατάσταση  Β6.
  13.3. Το Προσάρτημα.
  13.4.  Μια ιδιότυπη σχέση-συγγένεια; μεταξύ των 4 πινάκων και των καταστάσεων των λογιστικών διαφορών (Ε3, , Β6, εντύπου Ν  και πίνακα ΄Κ΄)  

  14. Τα ΕΛΠ 
  15 Ειδικά Θέματα .

  15.1. Ενοίκια -ανείσπρακτα

  15.2. Ανάλωση κεφαλαίου

  15.3. Τεκμήρια
  15.4. Επιδόματα  ανεργίας ΟΑΕΔ

  15.5. Παροχή σε είδος
  15.6 Διάφορα επαγγέλματα – Λύσεις που δόθηκαν

  α. Για ΚΤΕΛ ΑΕ

  β.ΙΜΕ  β. Για

  γ. Για ΝΠΜΚ

  δ. Καταρτιζόμενοι
  15.7 οι μπλοκάκηδες (η περ. στ’ παρ. 2 αρθρ. 12 Ν.4172/13) 
  15.8 Για τα περίπτερα και  μισθώματά (δικαιώματα) τους .

  15.9 Τα πάντα όλα για συλλόγους γονέων των σχολείων.

  15.10 Πώληση αντικειμένων μεγάλης αξίας από ιδιώτη.

  15.11.Επίδομα Βιβλιοθήκης.

  15.12. Πρόωρη παύση γεωργικής δραστηριότητας

  15.13. Αποζημίωση για Έξοδα διαμονής σίτισης υπαλλήλων.

  15.14. Οι αμοιβές από επιδοτούμενα σεμινάρια.

  16.  Οι  Αγρότες.

  17. Κάτοικοι  εξωτερικού

  18.  Περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές)

  19.  Δεσμεύσεις και όχι μόνο..

  20. Χρόνοι κτήσης εισοδημάτων ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ  (με διπλογραφικά0  
  21. Πρόστιμα  ΚΦΔ
  22. Η νέα ΜΥΦ

  23. Ενδομιλικές συναλλαγές  
  24.  Τράπεζα Ελλάδος -DIREQT ...(καινούργιο - εμφανίστηκε?…. και έκανε ..ντεμπούτο?)  
  25. Συνδέσεις links   (βεβαιώσεις)

  26. Περιουσιολόγιο, έρχεται….

  27. Επίλογος

  1 Επειδή λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν κατέστη δυνατόν  να το ανεβάσουμε στο  ΄΄γνωστό  ήδη ανοιγμένο   Θέμα΄΄ , ανοίξαμε ένα νέο με τον ίδιο τίτλο και θα το μεταφέρουμε  εκεί σε αρχείο,  όταν ξεπεραστούν τα κάποια  προβλήματα που ενέσκηψαν με την αναβάθμιση του Φόρουμ. ..
   
  1. Πρόλογος

  Πάμε για 6 χρόνο  και  συνεχίζουμε… Έγινε πλέον … ϑ(δ)εσμός…?.. Υπάρχει μια ΄΄γωνιά΄΄ που μπορεί κάποιος  να αναζητήσει κάποια λύση σε θέματα δήλωσης φόρου εισοδήματος , και αν τυχόν δεν τη βρει,  θα ανοίξει  τουλάχιστον ο δρόμος για την τυχόν   επίλυσή τους. Κάποιος φίλος  χαριτολογώντας την αποκάλεσε η γωνιά του ΄΄ Eumilos.  ΄΄. Βέβαια αν ανατρέξεις  σ όλες τις σελίδες επί τροχάδην  πέραν από το ότι θα δεις  το  τι γίνονταν  κάθε χρόνο, αλλά έχει και αξία  νομοθετικού αρχείου.. πέραν  από της  ιστορικής.. (πχ  βρίσκεις εύκολα τι ίσχυε διαχρονικά,  χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξεις, ……κλπ)
  Σίγουρα φέτος δεν  πρέπει να έχουμε τα περσινά?. Πέρσι είχαμε  ένα νέο νόμο φορολογικό, δεν είχαμε έτοιμο όλο το νομοθετικό πλαίσιο , αφού εκδίδονταν μεσούσης της περιόδου υποβολής  Α.Υ.Ο.,  εγκύκλιοι  καθώς και    ψήφιση νέων νόμων. Επίσης ήταν δύσκολο από την αρχή με τόσες αλλαγές να προβλεφτούν εκ των προτέρων όλα,   όσο και γνώστης των φορολογικών  θεμάτων  και  να ήταν  κάποιος.
   Είχαμε  λοιπόν την εφαρμογή του νέου νόμου Ν. 4172/13 και ΄΄μπαράζ ΄΄   έκδοσης   ΑΥΟ και εγκυκλίων για την εφαρμογή του.
  Είχαμε το σήριαλ με τη φορολόγηση των αγροτών που οριστικές λύσεις δόθηκαν το καλοκαίρι. Άσε που είχαμε και τον Οκτώβριο νέα εκκαθάριση με την αύξηση της προκαταβολής από 27,05% σε 55% και αύξηση  του αριθμού υπόχρεων σε  φόρο  πολυτελείας….(ΕΙΧ,σκάφη)
  Είχαμε την πλήρη  εναρμόνιση του Ε3 με το νέο νόμο.
  Είχαμε το  νέο έντυπο ¨Ν΄΄ που  συγχώνευσε το Ε5, το Φ κλπ που όσο καλά και αν σχεδιάσθηκε, παρουσίασε    παραλείψεις  σε κωδικούς.  Βάλτε και το χρόνο να προσαρμοστούν οι εταιρείες λογισμικού…
  Είχαμε και άλλα πολλά, που όμως πάνε αυτά  περάσανε, τα ξεχνάμε,  και πάμε τώρα  για  φρέσκα ?..
     Μπορεί φέτος να μην έχουμε νέο  φορολογικό  νόμο, (αλλά επειδή κάτι πρέπει να έχουμε και φέτος?), έχουμε  την εφαρμογή των ΕΛΠ, Ν. 4308/15 , από 1/1/2015  μετά την κατάργηση του ΕΓΛΣ και του ΚΦΑΣ. Βέβαια τα ΕΛΠ  ….επηρεάζουν το πλείστον τα διπλογραφικά βιβλία… (κάτι ανακοινώθηκε  για παράταση φέτος στην εφαρμογή τους, αλλά μάλλον φαίνεται την  έφαγε ότι η … ΄΄μαρμάγκα ΄΄ ?? (βλ.  Τρόικα , Κουαρτέτο..?)
  Είχαμε,  πάλι το αλαλούμ με τη φορολόγηση των ευκαιριακά  απασχολουμένων, φοιτητών,  κλπ , για τους οποίους δόθηκε λύση προσωρινή για το 2014, και πρέπει πάλι φέτος να γίνει νέα νομοθετική παρέμβαση, όπως και αυτοί που δεν έχουν εισοδήματα ή  έχουν μέχρι 6.000. Κάποτε πρέπει να τελειώσει το σήριαλ αυτό και να δοθεί επί τέλους μια οριστική λύση. Ακούστηκε ότι δεν συμφωνεί το κουαρτέτο  και για αυτό υπάρχει καθυστέρηση στο άνοιγμα της εφαρμογής..;;
   Δεν έχουμε βέβαια εισαγωγή νέων εντύπων ούτε κατάργηση κάποιου, αλλά έχουμε νέες καταστάσεις, όπως  :(για  τις πολύ μικρές επιχειρήσεις)
  α. Τον  Πίνακα  Β6  των ΕΛΠ
  β. Το Προσάρτημα
  γ. Τον  Πίνακα  ΄΄Κ΄΄ στο Ε3. (μάλλον δεν θα αφορά τα απλογραφικά;  Αναμένονται οδηγίες…)
  Ο πίνακας Β6, καθώς και το Προσάρτημα  δεν θα υποβάλλονται  προς το παρών ηλεκτρονικά ;;(αλλά ας περιμένουμε και τις οδηγίες…)
   Επίσης θα έχουμε περισσότερη ηλεκτρονική  πληροφόρηση στους κωδικούς των εντύπων Ε1 και Ν, θα βλέπουμε τους παρακρατηθέντες φόρους στο Ν, και στο Ε1 πέραν των μισθών, συντάξεων, τόκων, δανείων, ακινήτων, αυτοκινήτων  κλπ, και  μάλλον θα βλέπουμε και τα δίδακτρα  σε ιδιωτικά, που ως γνωστόν αποτελούν και τεκμήριο.
  Πάντως στα καλά εγγράφεται η υποβολή τροποποιητικών  δηλώσεων ηλεκτρονικά  τόσο στο Ε1 όσο και στο Ν, μόνο που ισχύει για το τρέχον έτος.   ..Γλυτώνεις  σίγουρα μπόλικη ταλαιπωρία από  την χειρόγραφη κατάθεση …
  Τέλος,  στις πρόσθετες υποχρεώσεις, πέρσι είχαμε και το Επιμελητήριο. Να κοινοποιήσουμε  δηλαδή  το αποδεικτικό της υποβολής  του Ε1,Ν  για να καταβληθεί  και  το σχετικό πόσο στο ΓΕΜΗ.   .  .wwwservices.businessportal.gr )
  Tips

  1.Το 2014 σε σχέση με το 2013 το ΤΑΧΙΣ  ζητούσε από περισσότερους ανάπηρους   τις βεβαιώσεις από τα ΚΕΠΑ  (Κέντρα Πιστοποίησης  Αναπηρίας), με αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθούν  οι σύλλογοί τους , γιατί τους  ΄΄εστελνε΄΄ με το φάκελο στη Δ.Ο.Υ. ... Θεωρούμε ότι φέτος η βάση θα είναι πλήρως ενημερωμένη. Βλ και  στα  Λινκ . τις σχετικές ειδήσεις με το θέμα αυτό . Σε κάθε περίπτωση δέχονται  τη βεβαίωση από το ΚΕΠΑ, αλλά και από τον  φορέα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις (να αναγράφει το ποσοστό, την διάρκεια αναπηρίας κλπ)  βλ πολ 1132/15
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22251/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%91%201148240/12.11.2015

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21222/hl/1132 και την 

  Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος   κάπως  ΄΄μαλάκωσε ΄΄ σε σχέση με το ποσοστό αναπηρίας 80%.Ορίζει ότι απαλλάσσονται από το φόρο οι μισθοί και συντάξεις,  όταν  είσαι ανάπηρος τουλάχιστον 80%,  χωρίς να θέτει τον όρο και  της κινητικής  αναπηρίας πού ίσχυε παλαιά.
   2 . Επίσης πέρσι αναβίωσαν και πολλές διακοπές εργασιών  που δεν είχαν γίνει, με αποτέλεσμα να χρεώνει και με ΤΕ, σε αντίθεση με το 2013 που  δεν τις έφερνε στο προσκήνιο …? Ήρθαν  φαίνεται από την ΄΄ μεταθανάτια ζωή ΄΄ ???. Τελικά  δεν δόθηκε και άλλη παράταση στις 29/2/2016 (είναι και …..δίσεκτο), πλην όμως δόθηκε η υπόσχεση για μια ΄΄ ευέλικτη  λύση ΄΄ για να τελειώνουμε με  όλα τα ΑΦΜ τα ανενεργά και να ξεκαθαρίσει και το Σύστημα. Ίδωμεν..
  3. Ξέραμε  για το RADAR της ΟΥΕΦΑ που ανιχνεύει τα  ύποπτα ματς. Τώρα  ανακοινώθηκε  ότι έχουμε και το RADAR  που ανιχνεύει τις  ύποπτες καταθέσεις και  συναλλαγές? (ανακοινώθηκε  δηλαδή η κατοχή έξυπνου λογισμικού.)
  4. Ο έλεγχος που γίνεται από την εφαρμογή  στην μεταφορά ζημιών μας προφυλάσσει από δυσάρεστες εξελίξεις, αφού σε περίπτωση που το  2014 φορολογηθήκαμε  με τεκμήρια, ΄΄πάνε ΄΄ οι ζημιές φτερούγισαν???  Και δεν επιτρέπεται η  μεταφορά τους.  Αν θέλουμε  όμως να τις σώσουμε, πρέπει να επικαλεστούμε ανάλωση κεφαλαίου, ώστε να  μην φορολογηθούμε τεκμαρτά  .  
    Μπορούμε  αν έχουμε περίσσευμα,  να υποβάλλουμε εκπρόθεσμη  τροποποιητική δήλωση για το 2014 πχ σήμερα  για να το θεραπεύσουμε;;  για  να μην φορολογηθούμε με τα τεκμήρια….
  Βλ. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21679
  5. Κωδικός 049 των αποδείξεων. Τελικά αν και ο κωδικός παρέμεινε στο έντυπο του Ε1, δεν θα απαιτούνται αποδείξεις και όλοι θα έχουν το αφορολόγητο ,όσοι βέβαια  το δικαιούνται … (έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό,  ακριβώς στην προηγούμενη   ανάρτησή μας.. Τους ΄ ΄ξέφυγε ΄΄  να τροποποιήσουν την  σχετική διάταξη …
  6. Κατά τα άλλα,  θα έχουμε σύνδεση με το Ε9 για τον πίνακα της ιδιοκατοίκησης του Ε1, σύνδεση με τη Βάση των αυτοκινήτων  για το πίνακα με τα αυτοκίνητα του Ε1, κλπ. (Λέτε, φέτος να βλέπουμε και   τα σκάφη;;;;; μήπως θα αναγράφονται και τα δίδακτρα στο κωδικό 769;…)
  7. Με τη δυνατότητα που δίνουν πολλά προγράμματα  που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα  να μεταφέρονται αυτόματα, όπως:
  *Από το ΤΑΧΙΣ, όλα τα ποσά για τη συμπλήρωση του Ε1 στην εφαρμογή που δουλεύουμε,
  *Από το ΤΑΧΙΣ, όλα όσα είναι αποθηκευμένα για 10 χρόνια στο Ε1, ώστε να υπολογίζουμε το περίσσευμα
  *Η έκδοση εκκαθαριστικού που στη συνέχεια συγκρίνεται  με αυτό  του  ΤΑΧΙΣ
  Κλπ,  κάνουν τη δουλειά  σίγουρα πολύ πιο εύκολη,,,
  8. Επί πλέον, το σύστημα δεν ΄΄θέλει ΄΄  πολλές δοκιμαστικές  εκκαθαρίσεις  φόρου, γιατί ως  γνωστό  μετά από μερικές φορές  κλειδώνει… και περιμένουμε,  άντε πότε θα  …΄΄ξεκλειδώσει΄΄  …? για να συνεχίσουμε.
  9.Τέλος, μάλλον πάμε από φέτος σε αλλαγή των δόσεων,  ίσως σε  7 τον αριθμό,  αλλά μηνιαίων.?
  10. Η βιβλιοθήκη μας. Με τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν  στους φορολογικούς νόμους,  όλα σχεδόν  τα φορολογικά βιβλία  μας  είναι  ΄΄ εκτός  εποχής ΄΄.  Αρχίζουμε και λέμε : Τα βιβλία για  το εισόδημα (κώδικες και ερμηνείες) από 1/1/2014  νέος νόμος , νέα αγορά, Το βιβλίο για τον ΚΒΣ πήγε αρχείο, μόλις αγοράσαμε  τον ΚΦΑΣ, πάει και αυτός, ήρθαν τα ΕΛΠ, νέα αγορά, Καταργήθηκε το Ποινολόγιο του Ν. 2523/97, ήρθε ο ΚΦΔ, νέα αγορά, Είχαμε σταθερή αξία το ΕΓΣΛ , πάει και αυτό ήρθαν τα ΕΛΠ, νέα αγορά.  Το θετικό είναι ότι με την αγορά του βιβλίου των ΕΛΠ είναι μαζί το ΕΓΣΛ και ο ΚΦΑΣ,  οπότε έχουμε ΄΄δυο σε ένα΄΄ . Τι μας μένει;   ο ΦΠΑ διαχρονική  σταθερή αξία, αλλά  όμως και αυτός με πολλές αλλαγές  και ΄΄μερεμέτια ΄΄?. Βλ. πχ  το  ΄΄ ασανσέρ  ΄΄  με τους συντελεστές  που είχαμε  πέρσι το καλοκαίρι  με το ΦΠΑ στην εκπαίδευση, στη εστίαση , τους  μειωμένους  στα νησιά… κά.   Συμπέρασμα. Πλήρη λοιπόν  ανανέωση  της ΄΄γκαρνταρόμπας ΄΄  της  βιβλιοθήκης  μας.
  11. Από τη χρήση 1/1/2016 με το νέο ασφαλιστικό θα πληρώνονται ο εισφορές  επί των καθαρών κερδών της χρήσης ;; ( είναι το  νέο ασφαλιστικό..) σε αναμονή  λοιπόν,  γιατί θα είναι αβάστακτα  αυτά τα εκκαθαριστικά  με (φόρος + ασφαλιστικές εισφορές) …
  12. Νέες εφαρμογές  στο ΤΑΧΙΣ προγραμματίζονταν στον ΦΜΑ (υπάρχει πολύ ηλεκτρονική καθυστέρηση γενικά στο Κεφάλαιο) , ΦΠΑ έκτακτη δήλωση, δήλωση Μετάταξης. (καλοδεχούμενες, ..well  come.) βλ
  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28228

  13. Τέλος,  καλό θα ήταν  από την εφαρμογή που εκτυπώνουμε τα Ε1, Ε3 κλπ να έχουμε την δυνατότητα εκτύπωσης  διαχρονικά και των βεβαιώσεων  αποδοχών και όχι  μόνο στο  έτος που αφορούν. ..
   
  2. Άνοιγμα εφαρμογής

  Πότε θα ανοίξει η εφαρμογή;  Άγνωστο. Κανονικά έπρεπε να ανοίξει από την 1η Φεβρουαρίου  και φτάσαμε στις Αποκριές και τη Κ. Δευτέρα και ουδέν  νέο από το μέτωπο ..
  Πάντως εάν δεν ξεκαθαρίσει το νομοθετικό πλαίσιο……….. η  τυχόν λειτουργία της εφαρμογής προβλήματα θα επιφέρει, ΄(αυτό που έγινε δηλαδή  πέρσι, άνεργοι, φοιτητές, τόκοι καταθέσεων, κλπ που τρέχανε να βάλουμε αποδείξεις στον κωδ. 049   εκ των υστέρων, για να μην πληρώσουν φόρο).
  Να δούμε φέτος το άνοιγμα  αν θα μας επιφυλάσσει  ευχάριστες ή δυσάρεστες εκπλήξεις…?.
  Tips


  1.Για την ιστορία,  επειδή η περσινή χρονιά 2015 δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης,  το έτος 2014 η εφαρμογή άνοιξε στις 20/3/2014 και έκλισε στις 14/7/2014. Φέτος……..????τα τελευταία νέα πάντως επί του πιεστηρίου, λένε ότι  πάμε και θα έχουμε ΄΄ Αυλαία  ΄΄  για  τις  19-21/3/2016…… Άρα το στοίχημα τώρα   είναι αν η εφαρμογή ανοίξει πριν το Ευαγγελισμού ή μετά?.

  Και ας υποθέσουμε ότι η εφαρμογή άνοιξε θα είναι εφικτό να υποβάλλουν όλοι τις δηλώσεις τους;; Οι αγρότες πχ  πάντως ακόμη δεν μπορούν, αφού εκκρεμεί να εισπράξουν ακόμη το υπόλοιπο ποσό των επιδοτήσεων του 2015??? (Στις 7/12/15 πήραν έναντι……………….)

  2. Όπως πάνε τα πράγματα και εξελίσσονται, φαίνεται ότι  ο Απρίλιος θα είναι ο κατ εξοχή μήνας που θα σηκώσει όλο το βάρος της υποβολής. (Εκτός απροόπτου  βέβαια..)Το θέμα είναι όμως  πόσους  μήνες θα είναι η παράταση, μισός;, ένας; ή δύο μήνες;????.. το σίγουρο  πάντως είναι ότι,  οι μήνες που απωλέσθηκαν δεν πρέπει να αναπληρωθούν;;.

  3.Οι αλλαγές φέτος (νομικό πλαίσιο)

  Οι βασικότερες αλλαγές στη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2015 που θα φέτος  το 2016 είναι:

  1. Σε 75% (από 55%) αυξάνεται η προκαταβολή φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν oι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε), τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα σωματεία, τα ιδρύματα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, καθώς και οι κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών. Ο συντελεστής αυτός θα ανέλθει σε ποσοστό 100% το 2017 (για τα εισοδήματα του 2016).

   2. Σε 29% (από 26%) αυξάνεται ο φόρος εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα, τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν.

  3. Ο φορολογικός συντελεστής των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των προσωπικών εταιρειών, των συνεταιρισμών, των κοινωνιών αστικού δικαίου, των αστικών κερδοσκοπικών και μη εταιρειών και των κοινοπραξιών που τηρούν απλογραφικά βιβλία παραμένει στο 26% μέχρι τις πρώτες 50.000 ευρώ και στο 33% για το υπερβάλλον ποσό.

   4. Σε 4% (από 3%) αυξάνεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στα καθαρά εισοδήματα από 50.001 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ. 

  5. Σε 6% (από 4%) αυξάνεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα καθαρά εισοδήματα από 100.001 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ, και για τα εισοδήματα από 500.001 ευρώ και πάνω ο συντελεστής ανέρχεται στο 8% (από 4%). 

  6. Σε 13% (από 10%) έχει αυξηθεί ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα επιβατικά αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω, τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, τις πισίνες (εσωτερικές και εξωτερικές), ενώ επιβάλλεται πλέον φόρος πολυτελούς διαβίωσης 13% και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων.

   7. Καταργήθηκε  η έκπτωση 2% στον οφειλόμενο φόρο σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του. Η συγκεκριμένη έκπτωση δινόταν στα φυσικά πρόσωπα αν ο φόρος πληρωνόταν μέσα στην προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης. Για τα νομικά πρόσωπα παρεχόταν η ίδια έκπτωση εάν η πληρωμή φόρου γινόταν με την υποβολή της δήλωσης.

   8. Δεν θα φορολογηθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2015, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

   9. Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής φόρου υπεραξίας από την πώληση ακινήτου η οποία άρχισε από 1.1.2015 για το φυσικό πρόσωπο-πωλητή μέχρι 31.12.2016. Σημειώνεται πως αν το φυσικό πρόσωπο ολοκληρώσει πάνω από φορολογείται ως κέρδος από επιχειρηματικήτρεις πωλήσεις σε χρονικό διάστημα δύο ετών, τότε το εισόδημα αυτό δραστηριότητα με τους συντελεστές της σχετικής κλίμακας και δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας.

   10. 30.04.2016 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων. Η δήλωση  ΄΄Ν΄΄ των νομικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2016.(Αφού μέχρι τις Αποκριές δεν άνοιξε η εφαρμογή για το Ε1, η παράταση είναι εκ των  ουκ  άνευ.(δεδομένη..)


   
  4. Οι  Προθεσμίες       (DATE   LINE)

  1.  Υποβολή Ε1,Ε2,Ε3  μέχρι 30/4/2016 (Πάσχα Κυρίου βλέπεται….) μεταφερόμαστε στις  3/5/2016 Τρίτη μέρα του Πάσχα, και βλέπουμε τελικά που θα κάτσει η μπίλια…
  2. Υποβολή ΄΄Ν΄΄ , Ε3  μέχρι 30/6/2016 (ΟΕ,ΕΕ, ΑΕ,ΕΠΕ,Κ/Ξ  κλπ)
  3. ΜΥΦ  Α΄Β΄Γ ΄ τρίμηνο  μέχρι 30/9/2016
  4. Α21  μέχρι 15/1/2017

  5. Ε9  σε 30 μέρες από τη μεταβολή
  6. Υποβολή Βεβαιώσεων μερισμάτων και δικαιωμάτων  μέχρι 31/12/2016
  10. Έλληνες που το 2015 μετοίκησαν στο εξωτερικό υποβολή μέχρι 10/3/2016 τα  Μ0,Μ1 και Μ7 στη Δ.Ο.Υ. (βλ. και θ.17) (δηλ. Α΄15ήμερο Μαρτίου.)
  11. Από κληρονόμους  για τους αποβιώσαντες χειρόγραφα μέχρι 31/12/16

  12. Τροποποιητικές προηγούμενων  χρόνων για αναδρομικά συνταξιούχων, χειρόγραφα μέχρι 31/12/16

  13. Τροποποιητικές φορολογικού έτους 2014 λόγω αποκλίσεων στις ΜΥΦ μέχρι ……??(πότε και αν χρειάζεται;;..)
  {Βλ  την ενδιαφέρουσα ανάλυση του Κ. Γραβιά. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27516 }
  14. Υπεύθυνη δήλωση σε ΟΕΕ μέχρι 15/3/2016. (..ήγκικε…)
  15 . Ποιοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση βλ ανάλυση περσινή του κ Χριστόπουλου.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21473
  5. Οι συντελεστές  του φόρου,  φορολογικό έτος  2015

   
  (εκτός απροόπτου βέβαια?, έγιναν  ήδη ένας ……΄΄ μίνι ΄΄  λαβύρινθος ?…..)
  1. α. Ατομικές, επαγγελματίες ..  .26% και …33% για >50.000
  1.β. Αγρότες … 13%  (οι όποιες αλλαγές πάνε από χρήση 2016, ..τα μπλόκα βέβαια  έφυγαν?….)

  1. γ. Ανανεώσιμες –φωτοβολταικα  (αγρότες)  μέχρι 100KW με 13%

  1.δ. Ατομικές για τα 3 πρώτα χρόνια 26%/2=13% (μέχρι αε 10.000,00)
   

   
  2. α. Απλογραφικά ΟΕ,ΕΕ  …26% και …33% για >50.000
  2.β. διπλογραφικά ΟΕ,ΕΕ …29% και σε διανομή κερδών 10%
  2.γ.Προσωρινές  Απολήψεις εταίρων έναντι κερδών 10% ( αλλά,  χωρίς χαρτόσημο. ΚΤΧ).
   
  3. α.ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ…..29% και σε διανομή κερδών 10%

  3.β.Μισθοί διαχειριστή ΕΠΕ, μελών ΔΣ , φορολόγηση εισόδημα με τη   κλίμακα μισθωτών

  3.γ. Κέρδη σε μέλη ΔΣ, διαχειριστές, προσωπικό, είναι μέρισμα με 10%
   
  4. Μη κερδοσκοπικά ….29%
  5. α. Απλογραφικά  Κ/Ξ  ….26% και …33% για >50.000
  5.β. διπλογραφικά  Κ/Ξ  ..29%

   
  6. α. Απλογραφικά Συνεταιρισμοί   …26% και …33% για >50.000 6.β. διπλογραφικά Συνεταιρισμοί  …29%
  6.γ. Αγροτικοί συν/σμοί και ενώσεις …13%


   
  7. Ενοίκια …11% μέχρι 12.000 και για το υπερβάλλον  …33% (ακόμη δεν άλλαξε… όπως και πέρσι) 8 α. Απλογραφικά ,Κοινωνίες, αστικές μη κερδ/κέςκλπ    …26% και …33% για >50.000
  9.β. διπλογραφικά, Κοινωνίες, αστικές μη κερδ/κές κλπ    …29%

   
  10.α. Υπεραξία επιχείρησης ..15%
  10. β. Προσαύξηση περιουσίας  .33%

  10. γ. Τόκοι κτθ …15%
  10.δ.Μερίσματα. 10%
  10.ε. Δικαιώματα .20%

  10. ζ. Υπεραξία ακινήτων…(προσωρινή αναστολή μέχρι 31/12/16…) συντ. 15%

   
  11.α. Ναυτικοί, Αξιωμ… 15%
  11.β. Ναυτικοί, κατωτ. 10%

  Μισθωτοί 11.γ. 22% μέχρι 25.000,00,  25.000,01< 32% >42.000,00 και 42% για άνω  42.00,01

   
  12. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (άρθ 29 Ν. 3986/11)

  α)0,00 -12.000,00 ……...συντ. 0,0%
  β)12.001 -20.000,00 ….συντ. 0,70%
  γ)20.001 -30.000,00 ..….συντ. 1,4%
  δ)30.001 -50.000,00 …..συντ. 2,0%
  ε)50.001 -500.000,00…..συντ. 6,0%
  στ) 500.001 και άνω    ..συντ. 8,0%
  (τελικά  πολλά κλιμάκια και  με προοδευτικότητα του φόρου σε σχέση με το εισόδημα. Και δεν ξεχνάμε η εισφορά ήταν  μόνον για 5 έτη, αλλά παγιοποιήθηκε,  και με το νέο νομοσχέδιο λέγεται ότι , για το έτος 2016, θα αναπροσαρμοστεί και άλλο με αύξηση των συντελεστών στα ψηλά εισοδήματα,  και μπορεί  να  ενσωματωθεί  και στη  βασική κλίμακα φορολογίας ..?)
  13. Φόρος πολυτελείας (επί  της αντικειμενική δαπάνη)

  ΕΙΧ αυτοκίνητα από 1929-2500 cc και άνω  συντ. 5%.
  ΕΙΧ αυτοκίνητα από 2500 και άνω  cc και άνω  συντ. 13%.
  Αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, τις πισίνες (εσωτερικές και εξωτερικές) συντ. 13%
  Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων συντ. 13%.


   
  13. Τέλος Επιτηδεύματος
  α) νομικά πρόσωπα
  Σε πόλεις μέχρι 200.000 ποσό μέχρι…. 800,00
  Σε πόλεις  άνω των 200.000 ποσό ……1.000,00
  β) Ατομικές, επαγγελματίας  ποσό ……650,00
  Υποκαταστήματα ποσό…………………… .600,00
  γ) Μπλοκάκηδες  ……………………………...500,00 (μειωμένο)
  Tips

  1. Τώρα το ΠαράΔοΞοΝ???  Όταν η δήλωση της ΟΕ υποβάλλεται  30/6/2016,  πώς θα υποβληθεί η δήλωση του μέλους στις  30/4/2016;;  πως θα ξέρει το μέλος το  μέρισμα;;   Άρα τα μέλη των ΟΕ δεν  θα πρέπει να υποβάλλουν  τις  δηλώσεις  τουλάχιστον  μέχρι  στις 30/6/2016;;
  2.συνιστούν κατ’ ανάγκη φορολογητέο εισόδημα Η προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς, καθόσον αναλήψεις / καταθέσεις,  μπορεί να αφορούν σε συναλλαγές-κινήσεις που δεν . Επιπλέον, μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών εξετάζονται και διερευνάται ο λόγος που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών, αφού προσκομίσει ο φορολογούμενος τα σχετικά έγγραφα.


   
  6. Προκαταβολές φόρου 2015
  1.Ατομικές……………..75%
  2.Αγρότες………………75%
  3.ΟΕ,ΕΕ………………..…75%
  4.ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ…………100%
  5.ΝΠΜΚ………………….75%
  6.Συνεταιρισμοί……100%
  7.ΚΞ ΟΕ,ΕΕ…..............75%
  8.ΚΞ  ΑΕ,ΕΠΕ κλπ…....100%
  9.Κοινωνίες………………75%
  ( Οι προκαταβολές φαίνεται πως δεν ….επηρεάζονται από τις  κατηγορίες  των βιβλίων σε αντίθεση με τους συντελεστές???) Από το 2016 τα πάντα  όλα ,  όλοι με  100%???????

   
  7.Οι αλλαγές στα έντυπα
  7.1.Οι αλλαγές στο Ε1  (Μ.Σ.Σ)


  ” Να δούμε το έντυπο  τι χρώμα θα έχει φέτος?. Πάντως είναι με ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το περυσινό, είναι προσαρμοσμένο στις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία, που αφορούν το σύμφωνο συμβίωσης (νεωτερισμός και αυτό..), και περιλαμβάνει στα πεδία που ως τώρα αφορούσαν τους έγγαμους φορολογούμενους την ένδειξη “Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης(Μ.Σ.Σ.) στα οποία θα καταγράφονται τα εισοδήματα ομόφυλων ή ετερόφυλων ζευγαριών τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

  Από το έντυπο που κυκλοφόρησε  προκύπτουν οι  κάτωθι αλλαγές.(ακόμη δεν δόθηκε επίσημα??? Βαστάμε  και καμιά  πατηνή…?? )
  Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή αυτή θα έχει δηλωθεί στο Μητρώο, όπως όλοι οι λοιποί  γάμοι και δεν μας προβληματίζει…

  1. Κωδικός  049 για τις αποδείξεις:

   Παραμένει, στον πίνακα 7 στην 4η σελίδα, ο κωδικός 049 στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ανέγραφαν τη συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ. Ο κωδικός 049 διατηρείται μεν στο έντυπο , αλλά θα είναι ανενεργός. Αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός αυτός δεν θα είναι δυνατό να συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης. Ωστόσο οι μισθωτοί και συνταξιούχοι θα έχουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ , αλλά χωρίς να απαιτείται να εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις.(..ξεχάστηκε να αλλάξει η νομοθετική διάταξη, αφού οι αποδείξεις ίσχυαν μέχρι 31/12/14, και όταν επιχειρήθηκε να προστεθεί, έγινε  επανάσταση  από τα .. ΜΜΕ…..

  Και κατά συνέπεια φέτος  δεν υπάρχουν και οι αθροίσεις των αποδείξεων……. (άρα λιγότερη δουλειά..)

  Αλήθεια  θα εμφανίζονται  το ποσά των αποδείξεων  στο ΤΑΧΙΣ που στέλνουν οι τράπεζες ,σε σχέση με τη φοροκάρτα, η οποία παρεμπιπτόντως,   και κυκλοφορεί και οι τράπεζες στέλνουν τα ποσά στο ΤΑΞΙΣ..?

  2. Ανείσπρακτα ενοίκια κωδ. (125-126) 

  Στον πίνακα 4 Δ2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, έχει προστεθεί ο κωδικός 125-126 για την αναγραφή των ανείσπρακτων ενοικίων, ώστε τα ποσά αυτά να μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν  ξεχωριστά και να μην φορολογηθούν γι’ αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος τα ανείσπρακτα ενοίκια,  είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή  να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Θα συσχετίζονται  και με τον κωδικό στο Ε2.Πρώτα τα δικαιολογητικά στην Δ.Ο.Υ   και μετά η υποβολή δήλωσης. …

  Tips


  1.Η εκχώρηση  τέλος στο δημόσιο.., μιλάμε μόνο μη φορολόγηση του ποσού αυτού.

  2. Το ποσό  λοιπόν  των ενοικίων που δεν εισπράχθηκε θα είναι σε  καθεστώς ΄΄ προσωρινής  αναστολής; ΄΄  και αν κάποτε ήθελε εισπραχθεί, θα φορολογηθεί στο έτος αυτό.  Αυτό δεν μας θυμίζει τα αποθεματικά που όσον ήταν στον ισολογισμό ήταν αφορολόγητα,  και όταν διανέμονταν  φορολογούνταν;

  3. Υπεραξία ακινήτων 

  α.Από τον πίνακα 4Ε στην 3η σελίδα του νέου εντύπου, όπου δηλώνεται το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου έχουν απαλειφθεί φέτος τρεις ενδείξεις μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς, όπου οι φορολογούμενοι εκλήθησαν πέρυσι να δηλώσουν στοιχεία αναγκαία για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας ακίνητης περιουσίας. Ο λόγος για τον οποίο απαλείφθηκαν οι κωδικοί είναι το γεγονός ότι από μέχρι και την 31-12-2016 έχει ανασταλεί η επιβολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων. (Ησυχάσαμε προς το παρών από αυτό, αν και αφορά  κατά κύριο λόγο βέβαια τους συμβολαιογράφους..)

  β . ΑΛΑΡΜ.  Στη παρακάτω  περίπτωση,  σε πωλήσεις  3  ακινήτων και άνω σε 2 χρόνια, , φορολογία με 26%??

  Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους.
  Σε περίπτωση συναλλαγών που αφορούν ακίνητα, η περίοδος του δεύτερου εδαφίου είναι δύο (2) έτη. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τους τίτλους του άρθρου 42 που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να προβλέπεται η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή άλλους τίτλους.
  (Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί μπορεί να αφορά και άλλες περιπτώσεις… Ευτυχώς αργότερα προστέθηκε η διάταξη για  τις αγοροπωλησίες μετοχών, γιατί  όπως είχε εισαχθεί η διάταξη  όσοι ΄΄έπαιζαν  ΄΄ Χρηματιστήριο ,  πήγαιναν όλοι για βιβλία στη  Δ.Ο.Υ ??)

  4. Εισοδήματα από το εξωτερικό

  Στη  δήλωση φόρου εισοδήματος  στους κωδικούς 029 για το φορολογούμενο και 030 για τη σύζυγο, καλούμαστε να δηλώσουμε εάν έχουμε περιουσία στο εξωτερικό, όπως ακίνητα, καταθέσεις, ομόλογα κλπ περιουσιακά στοιχεία.

  Επίσης στον πίνακα Δ1 της δήλωσης καλούμαστε να δηλώσουμε τα ετήσια εισοδήματα (χρήσης 2015) αλλοδαπής προέλευσης, όπως τόκους καταθέσεων, μερίσματα και δικαιώματα.

  Στον πίνακα Δ2 και στο κωδικό 171 για το φορολογούμενο και 172 για τη σύζυγο, ζητείται να δηλωθεί το καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

  Τέλος στον πίνακα Ε και στους κωδικούς 865 και 866 θα πρέπει να δηλώσουμε το κέρδος από μεταβίβαση τίτλων αλλοδαπής.

  Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα οι φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  Από 1/1/2015 με το ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α 163/12.7.2013) έχει τεθεί σε ισχύ η οδηγία  (2011/16 /Ε.Ε.) , για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας που αφορά, μεταξύ άλλων, την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για εισοδήματα από απασχόληση, συντάξεις, ακίνητη περιουσία και ασφάλειες ζωής. Τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν τις παραπάνω πληροφορίες τουλάχιστον μια φορά ετησίως.

  Από 1/1/2015 , όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της Αυστρίας , εφαρμόζουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους τόκους από καταθέσεις που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα.

  Από το 2016, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα εφαρμόζεται και σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (πχ ομόλογα, αμοιβαία). Η Αυστρία αντί αυτής της ανταλλαγής πληροφοριών μπορεί να παρακρατεί το 25% του φόρου. Ο κλοιός  όλο και  σφίγγει…

  και οι περσινές οδηγίες του κόμβου για τη συμπλήρωση

  1. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20671.

  5. Προνοιακά  επιδόματα αναπήρων

  Βλ το έγγραφο ( για κωδ. 659/660 και 781/782)

  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28225

   
   
   7.2. Οι αλλαγές στο Ε3

  Ε3Το ήταν προσαρμοσμένο κατ αρχήν με την ορολογία  του ΚΒΣ, στη συνέχεια και για μικρό χρονικό διάστημα προσαρμόστηκε με την ορολογία του ΚΦΑΣ. Από φέτος λοιπόν το Ε3 φόρεσε   τα ΄΄καλούδια΄΄ τα των ΕΛΠ…. Ήτοι  Τα βιβλία έγιναν αρχεία, οντότητες,  έφεραν πολλούς  νεωτερισμούς, κατάργηση του βιβλίου Αποθήκης,  και άλλα πολλά που  εκφεύγουν του παρόντος……

  Σε γραμμές γενικές στο Ε3:…

  Εισάγεται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης, κωδικός για τους αγρότες- ιδιώτες, αυτοί δηλαδή που δεν είναι ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ, ο πίνακας ΄΄Κ΄΄ για διαφορές φορολογικής βάσης και λογιστικής  βάσης, (είναι πίνακας που υπακούει και αυτός στις ανάγκες εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων), να δούμε αν θα αφορά και τα απλογραφικά βιβλία, κατάργηση των πινάκων για ΤΑΞΙ, ΦΔΧ, και ενοικ. Δωμάτια, καθώς  και ειδικοί κωδικοί για τα σκάφη του Ν. 27/75 .

  Αναλυτικά οι αλλαγές έχουν:

      Οι αλλαγές λοιπόν στο Ε3 πηγάζουν από την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και είναι οι εξής:

   1. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου, προστίθενται τρία νέα πεδία. Στο πρώτο δηλώνεται η ημερομηνία πρώτης έναρξης του επιτηδεύματος, στο δεύτερο η ημερομηνία έναρξης (σ.σ υπάρχει η υποσημείωση ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά στην έναρξη κατά το τρέχον έτος) και στο τρίτο η ημερομηνία διακοπής.

   2. Στην ένδειξη με την κατηγορία βιβλίων έχει διαγραφεί το 3ο πεδίο όπου αναγραφόταν το μεικτό σύστημα βιβλίων (απλογραφικά / διπλογραφικά)

   3. 598 Προστέθηκε ο κωδικός τον οποίο θα συμπληρώνουν οι «μη ενταγμένοι σε καθεστώς ΦΠΑ». Αγρότες –ιδιώτες, αυτό που λέγαμε πέρσι αφανείς.  Δεν νομίζω ότι πρέπει  αφορά και τους με  Απαλλαγή μέχρι 10.000 ευρώ  

   4. Προστέθηκε ο κωδικός 597 με την ένδειξη «ασκείτε εκμετάλλευση σκάφους (Ν 27/1975).  

   5. Στον πίνακα Β’ το μόνο που άλλαξε είναι ο τίτλος. Πέρυσι έλεγε «στοιχεία ΚΦΑΣ εκδοθέντα στη χρήση». Φέτος αναφέρει «Λογιστικά αρχεία – στοιχεία εκδοθέντα στη χρήση».

   6. Έχει διαγραφεί ο κωδικός 063 με την ένδειξη «βιβλίο αποθήκης» που υπήρχε στο περυσινό έντυπο. Και αυτό διότι πλέον δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.  

   7. Έχει διαγραφεί ο κωδικός 072 τον οποίο συμπλήρωσαν όσοι τηρούσαν τα βιβλία τους μηχανογραφικά. Πλέον δεν χρειάζεται να δηλωθεί η μηχανογραφική τήρηση στην εφορία άρα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ο συγκεκριμένος κωδικός.  (όλα τα βιβλία είναι πλέον μηχανογραφικά)

   8. Προστέθηκε καινούργιος κωδικός 909 στον πίνακα Ε στον οποίο θα δηλώνονται οι αγροτικές αποζημιώσεις. Στο περυσινό έντυπο, οι αποζημιώσεις δηλώνονταν στον κωδικό 908 μαζί με τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις. Φέτος, ο κωδικός έχει σπάσει στα δύο ώστε να απομονωθεί η πληροφορία για τις αγροτικές αποζημιώσεις. Πέρυσι ο κωδικός είχε προστεθεί τελευταία στιγμή στο ηλεκτρονικό αρχείο αλλά δεν υπήρχε στο έντυπο.

   9. Στον πίνακα Ζ έχει προστεθεί ο κωδικός 325 στον οποίο θα δηλώνεται η υπεραξία του άρθρου 10 του ν. 2579/1998. Επίσης έχει προστεθεί ο κωδικός 342 στον οποίο θα δηλώνεται το κέρδος του άρθρου 71 του ν. 3842/2010.

   10. Προστίθεται στον πίνακα Ζ ο κωδικός 349 στον οποίο θα δηλώνεται το καθαρό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση σκάφους (ν. 27/1975).

   11. Ο πίνακας Η στον οποίο δηλώνονται οι γενικές οικονομικές πληροφορίες επιχειρήσεων με διπλογραφικά βιβλία έχει αλλάξει εντελώς μορφή καθώς έχει αφαιρεθεί ολόκληρος ο υποπίνακας (α) στον οποίο δηλώνονταν τα στοιχεία του ισολογισμού.

   Τα στοιχεία ισολογισμού έχουν αφαιρεθεί διότι πλέον συμπληρώνονται οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

   12.   Έχει αφαιρεθεί ο υποπίνακας (η) στον οποίο πέρυσι δηλώνονταν τα έσοδα κατά Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους. Έτσι, δεν υπάρχουν οι κωδικοί 490-491, 494-495, 498-499, 502-503, 506-507, 881-511, 882-883 και 885 και 886. Δεν υπάρχει πλέον ο μοναδικός συντελεστής και έτσι δικαιολογείται η κατάργηση και του πίνακα.

   13.  Καταργήθηκε ο πίνακας ΙΑ με τον τίτλο «αναγραφή πληροφοριακών στοιχείων ΕΔΩ (TAXI), Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης, Ενοικιαζόμενων δωματίων κλπ.

   14. Προστέθηκε καινούργιος πίνακας Κ στον οποίο θα δηλώνονται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης. Συγκεκριμένα προστίθενται  κωδικοί (για κάθε οικονομικό μέγεθος ο επιτηδευματίας ή η επιχείρηση θα αναγράφει το μέγεθος σε λογιστική βάση, σε φορολογική βάση αλλά και τις διαφορές είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές):

  Τips


  1.Nα περιμένουμε από το ΤΑΧΙΣ  την άμεση ενημέρωση του Ε1 με την οριστική υποβολή του Ε3;, κατά το ανάλογο που έγινε πέρσι με την οριστική υποβολή του Ε2;;; ίδωμεν…

  2. Κωδικός 595,596 του Ε3


   Πολύ κόσμο προβλημάτισε ο συγκεκριμένος κωδικός πως  συμπληρώνεται πέρσι και  φυσικά αφορά  μόνο τα  φυσικά πρόσωπα. Τελικά θέλει  τσεκάρισμα  μεΝΑ Ιαπό την παλαιά Δ΄ Πηγή,  και ΟΧΙ από την παλιά  Ζ΄ πηγή. Σημειώνεται ότι ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται και από τις αγροτικές επιχειρήσεις που υπάγονται στο κανονικό ή στο ειδικό καθεστώς.

  1.βλ  τις  αλλαγές  στη περσινή πολ. 1097/15 με τις οδηγίες του Ε3.

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20763/hl/1097

  2. τις οδηγίες του κόμβου για το Ε3.

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20671

   
   
  7.3. Οι αλλαγές στο Ε2

    Στο έντυπο Ε2 όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ενοίκια φυσικού ή νομικού προσώπου, έχει προστεθεί καινούργια στήλη στην οποία θα πρέπει να δηλωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.

   Η στήλη 16 στην οποία θα πρέπει να δηλωθούν τα εισοδήματα, υπήρχε και πέρυσι. Ωστόσο, φέτος, έχει αλλάξει περιεχόμενο όπως και όλες οι στήλες στις οποίες αναγράφεται το ακαθάριστο εισόδημα που αναλογεί στον υπόχρεο. Έτσι, το περιεχόμενο στις τέσσερις σημαντικότερες στήλες του Ε2 θα είναι φέτος το εξής:

   1Στήλη 13. : Θα δηλώνουμε το ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση και την υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (σ.σ πέρυσι στη στήλη 13 δηλωνόταν το ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση ξενοδοχείων, κλινικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αιθουσών θεαμάτων, καταστημάτων γραφείων, αποθηκών κτλ., γαιών, εγκαταστάσεων ή κατασκευών.

  Στήλη 14: 2. Φέτος θα δηλώνουμε το εισόδημα από τη δωρεάν παραχώρηση ακίνητης περιουσίας. Πέρυσι, αναγραφόταν το εισόδημα από την εκμίσθωση κατοικιών, βιομηχανοστασίων με ΦΠΑ, εμπορικών κέντρων με ΦΠΑ, από τη δωρεάν παραχώρηση κατοικιών, ξενοδοχείων, κλινικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, γαιών, εγκαταστάσεων, κατασκευών κλπ

  ήλη 15 3. Στ: αναγράφεται το εισόδημα από την ιδιοχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας. Πέρυσι δηλωνόταν το εισόδημα από την εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών, την υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας και την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών).

  Στήλη 16 4. : θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Όπως αναφέρει και η σχετική οδηγία που προστέθηκε για να δηλωθούν εισοδήματα στη συγκεκριμένη στήλη, θα πρέπει να υπάρχει αγωγή, διαταγή πληρωμής κλπ ή να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 39 ΚΦΕ όπως τροποποιήθηκε μέσα στο 2015. Πέρυσι, δηλωνόταν η δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών, η ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων κλπ.

  Tips


   1. Επισημάνεται ότι όλα τα ποσά με την οριστική υποβολή του Ε2 μεταφέρονται αυτόματα από το σύστημα στο Ε1.

  2.  Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος τα ανείσπρακτα ενοίκια είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων


  3. Δεν υπολογίζεται προκαταβολή στο εισόδημα από ακίνητα

  4. Τέλος, δεν ξεχνάμε ότι αν επιθυμούμε  το Ε2 έρχεται γραμμένο από πέρσι.

  5. Ανάλυση σχετική με τη υποβολή του συμφωνητικού  ηλεκτρονικά  στο ΤΑΧΙΣ.

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18271

  6. διευκρινήσεις  ΥΠΕΚΑ

  ://http
  www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22964/hl/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7
   
   

  7.4. Οι αλλαγές στο  ΄΄ Ν΄΄

  Πέρσι πρώτη χρονιά συμπλήρωσης του εντύπου αυτού, ως είναι εύλογο   παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα, γιατί με το ελληνικό φορολογικό σύστημα δεν ήταν  εύκολο και για τον πιο ειδικό να τα προβλέψει όλα εκ των προτέρων?.  Φέτος είμαστε όλοι μας πιο  σοφότεροι…

  Οι οδηγίες που δόθηκαν πέρσι με την πολ.1102/15 για το ΄Ν΄΄

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20833/hl/1102

  α) Η πρώτη σύγχυση έγινε με τις λογιστικές διαφορές, εάν θα έπρεπε να αναγράφονται στο Ε3 και στο έντυπο Ν στο  κωδ.455. Αφού πέρασε από πολλά κύματα, τελικά γράφονταν και στα δύο έντυπα.

  β) μεγάλο πρόβλημα  παρουσιάστηκε επίσης στη μεταφορά ζημιών από την προηγούμενη χρήση που έπρεπε να αφαιρεθούν και μετά να γίνει διανομή στα μέλη.

  Αφού έγινε χρήση μερικών ΄΄ματζουνιών΄΄, όπως την αποθηκεύεις με μηδέν  και μετά τα αλλάζεις τα ποσά και την ξανά υποβάλλεις , το πρόβλημα τελικά επιλύθηκε με την δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

  γ) Επίσης οι φόροι οι παρακρατηθέντες ενώ είχαν αποσταλεί από τους υπόχρεους δεν εμφανίζονταν.  Φέτος θα τους βλέπουμε πιστωμένους κανονικά ….

  Οι αλλαγές

  Έχουμε μετακινήσεις πινάκων από σελίδα σε σελίδα (εσωτερικές αλλαγές –rotation) , προστέθηκε ο συντελεστής 29%,  κωδικός για φόρους χωρίς πληροφόρηση, κωδικοί για λογ/σμό  προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κλπ

  Αναλυτικά ως παρακάτω:

  1. Σελίδα πρώτη, τρίτος υποπίνακαςα
  :.Στο Υπάγεστε: προστέθηκε και περίπτωση γ) στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 και είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΠΑΣΕΓΕΣ

  Τέταρτος υποπίνακας:

  β.Στον κωδικό 004 έχει προστεθεί και φορολογικός συντελεστής 29%

  γ.Στον κωδικό 009 σχετικά με τον φόρο που παρακρατήθηκε συμπληρώνεται η πρόταση «ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση»

  δ.Προστέθηκε κωδικός 010 «Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε»

  ε. Προστέθηκε κωδικός 052 «Φόρος νομικού προσώπου για εισπρατ. Μερίσματα (παρ. 3 άρθρ. 68 Ν. 4172/2013)

  2.  Σελίδα 2, πρώτος υποπίνακας


  Όπου αναγράφεται Δ.Λ.Π. έχει μετατραπεί σε Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.

  Δεύτερος υποπίνακας:

  α. Έχει προστεθεί κωδικός 453 «Υπόλοιπο Λογ/σμού “Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (ν. 2238/1994)”

  Τρίτος υποπίνακας:

  β. Έχει προστεθεί κωδικός 460 «Έσοδα που φορολογήθηκαν κατ’ εφαρμογή των παρ. 12 & 13 του άρθρου 72 ν. 4172/2013)

  γ. Έχει προστεθεί κωδικός 470 «Υπεραξία από μεταβίβαση αυτοκινήτου Δ.Χ. (ν. 2579/1998)

  δ. Έχει προστεθεί κωδικός 471 «Έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών μη υποκείμενα σε φόρο»

  ε. Έχει προστεθεί κωδικός 472 «Απαλλασσόμενα έσοδα Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)»

  ζ. Έχει προστεθεί κωδικός 473 «Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν. 4172/2013)

  η. Έχει προστεθεί κωδικός 462 «Ποσό που φορολογήθηκε κατά χρήσεις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων»

  3. Σελίδα 3. Έχει μεταφερθεί ο τελευταίος υποπίνακας «Αφαίρεση αφορολογήτων αποθεματικών κλπ.), από τη σελίδα 2 του παλαιού εντύπου


  α. Έχει προστεθεί κωδικός 044 «Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 2601/1998»

  Πίνακας 2Β: Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα: 

  β. Η στήλη 3 έχει χωρισθεί σε δύο υπο-στήλες: α) Δαπάνες που εκπίπτουν (άρθ. 22 και 23 ν. 4172/2013) β) Χρεωστική διαφορά λόγω ανταλλαγής ομολόγων (PSI)

  γ. Ο πίνακας 2Δ έχει μεταφερθεί στη σελίδα 4 του εντύπου

  4.  Σελίδα 4.


  Ο πίνακας 3Α4 έχει μεταφερθεί στη σελίδα 5 του εντύπου

  Tips.

  1.Αναμένεται να κυλήσουν τα πράματα φέτος  χωρίς προβλήματα, αφού με  τους νέους κωδικούς αναβαθμίζεται η εφαρμογή και θα ξεπεραστούν τα περσινά προβλήματα με τις λογιστικές διαφορές και τον συμψηφισμό των ζημιών… Ίδωμεν

  2. Κάτι όμως πρέπει να γίνει και  με την πληρωμή της 1ης δόσης. Πρέπει να αυξηθεί η προθεσμία, η μια ημέρα είναι πολύ ΄΄ σφικτή ΄΄ προθεσμία και μάλιστα στη συγκυρία  αυτή… Ας το δούν οι ειδικοί.

  3.Θα έχουμε και πληροφόρηση  για τους παρακρατηθέντες φόρους. Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από αυτό,  η χορήγηση των βεβαιώσεων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. ..

  4. Συχνές ερωτήσεις στο ΄΄Ν ΄΄

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22361

  5. Για Κ/Ξ βλ και ανάλυση κ Δαλιάνη

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20425

   
   
  8. Το E16


  Δεν έχουμε αλλαγές, αλλά καλό είναι να υποβάλλεται και αυτό ηλεκτρονικά  για να ….τελειώνουμε. Αφορά τα μηχανήματα έργων,  που ΄΄  ειρήσθω παρόδω  ΄΄  έχουν συντ. απόσβεσης  10% .

  Tips


  Επειδή υπάρχει πολύς  κενός χώρος  στο Ε3, ας το βρούνε   μια θέση εκεί…

   
   

  9. Το Ε9 ανοιχτό  συνέχεια όλο το χρόνο- (διανυκτερεύει –διημερεύει??)

  (μόνο προσοχή  να μην.. κρυολογήσει…?.)

  Για το Ε9 το θέμα έχει εξαντληθεί σε παλιότερες αναρτήσεις.

  Για τις  τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για το 2015 που  είναι εκπρόθεσμες επισήμανε η κα Α. Κόλλια σε σεμινάριο,  ότι μέχρι να αλλάξει κάτι και να ψηφιστεί η εξαγγελία της κυβέρνησης (εάν και εφόσον αυτό γίνει) για υποβολή τροποποιητικών Ε9 μέχρι τον Φεβρουάριο χωρίς πρόστιμο, θα συνεχίσει να ισχύει το αυτοτελές πρόστιμο των 100 ευρώ για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Τελικά ακόμη εκκρεμεί η ψήφιση, άγνωστο το  τι θα γίνει??? …έφτασαν και οι Αποκριές και τίποτα..

  Για τα πρόστιμα του Ε9 ισχύει ότι, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε περισσότερα του ενός έτη, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επιβάλλει ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτών των ετών επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές. Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για κάθε έτος. Το πρόστιμο επιβάλλεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα, στο έτος που δημιουργείται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.

  Tips


  1. Βλ σχετική μελέτη του Κ. Γραβιά.

  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26409

  2. η βασική πολ  1237/14 του Ε9


  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19856

  3. Προθεσμία  υποβολής Ε9.

  Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις δηλώσεις αποβιωσάντων, οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα από τους κληρονόμους τους.

  4. Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2015 και μετά


  Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά  εντός 30 ημερών,  από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η μεταβολή.

  5. Παραδείγματα κληρονομικής διαδοχής: . 

  Στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.


  Σε περίπτωση θανάτου πχ  τη 18/1/2015, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα από το τέκνο του θανόντος έως και την 30ή Ιουνίου 2015, διότι συνυπολογίζεται η τετράμηνη προθεσμία αποποίησης της κληρονομίας. Αν την 1/3/2015 το τέκνο συντάξει πράξη αποδοχής κληρονομιάς, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015.


  Στην πιο πάνω περίπτωση θανάτου τη 18/1/2015, εάν μέχρι και την 30/5/2015 δημοσιευθεί διαθήκη, δεν υποβάλλεται δήλωση από τον εξ αδιαθέτου κληρονόμο αλλά απευθείας από τον εκ διαθήκης κληρονόμο μέσα σε τριάντα ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας για αποποίηση.


  εφόσον συνταχθεί πράξη αποδοχής της κληρονομιάς μέσα στην προθεσμία για αποποίηση,   Σε κάθε περίπτωση,
  η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημέρες από την πράξη αποδοχής της κληρονομιάς και όχι από την παρέλευση της προθεσμίας για αποποίηση.?????
  …………………………….
  Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet τηλεφωνικό κέντρο 15515 (με αστική χρέωση…………………………………………………………………..

  7. Οσονούπω  Το Ε9 πάει για τους συμβολαιογράφους..

  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28228
  10. Βεβαιώσεις Αποδοχών.

  Και όμως αρχίζουμε  με τις βεβαιώσεις  των αποδοχών. …?
  Θεωρούμε ότι πριν αρχίσει κάποιος την ενασχόληση με τις φετινές   δηλώσεις , θα πρέπει να δει τους πίνακες στην καταπληκτική ανάλυση του κ. Χριστόπουλου. Με δεδομένο ότι όλα τα εισοδήματα έχουν κωδικοποιηθεί,  μετέφερε τα εισοδήματα ανά κωδικό,  στους σχετικούς πίνακες του Ε1, οπότε δεν υπάρχει  πλέον  φέτος  το,  ΄΄ που πάει που ;΄??
  Για απόδειξη του λόγου….το σχετικό Link με την ανάλυση
  ://httpwww.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22656
  Τips

  1.Υποβλήθηκαν οι δηλώσεις  για τις βεβαιώσεις για το έτος 2015 μέχρι 15/2/2016. Τελικά δεν δόθηκε παράταση. Όσοι δεν προλάβαιναν, έκαναν χρήση  το  ΄΄ ισοδύναμο ΄΄;;;.  Πρώτα Αρχική και μετά ..τροποποιητική
  2. Δεν υποβλήθηκαν ακόμη  όλες οι βεβαιώσεις, αφού εκκρεμούν ακόμη και μέχρι 31/12/2016 οι  βεβαιώσεις για τα μερίσματα, δικαιώματα. Ακόμη δεν άνοιξε η  σχετική εφαρμογή… Από το χρόνου  μάλλον θα υπάρχει και η  σχετική πληροφόρηση στο Ε1 στους κωδικούς του ΤΑΧΙΣ για τα μερίσματα αυτά, όπως και για τα  υπόλοιπα εισοδήματα. (Στόχος είναι μάλλον όλα να εμφανίζονται στο ΤΑΧΙΣ και η δήλωση  να είναι  σχεδόν  καθόλα συμπληρωμένη?)…
  3. Με δεδομένο ότι στη κωδικοποίηση για την αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών υπάρχουν περίπου 50 κωδικοί για μισθούς, συντάξεις και στα εισοδήματα από επιχειρήσεις υπάρχουν 12 κωδικοί, συνάγεται ότι το  κάθε μορφής εισόδημα θα ΄΄κάτσει΄΄ στον αντίστοιχο κωδικό  του στο  Ε1, οπότε  και εμείς στο θέμα αυτό δεν   χρειάζεται να ΄΄ καλο-σκάμε ΄΄  κιόλας?…
   
  11. Εργασίες τέλους Χρήσης

  11.1. Απογραφή

  Νομικό πλαίσιο.

  (άρθρο 25 Ν. 4172/13

  Άρθ  4 Ν.4308/15, άρθρο 30 ΕΛΠ,

  Πολ. 1019/15, ΠΟλ.1003/14,

    Η απογραφή 31/12/2015 έχει ιδιομορφίες  σε  σχέση με την απογραφή στις 31/12/14
  1. Κατ αρχάς εφαρμόζονται οι διατάξεις των ΕΛΠ.(Μετά τον ΚΦΑΣ, τον 2238/94, μας άφησε χρόνους και το ΕΓΛΣ το οποίο οι περισσότεροι και σπουδάσαμε…
  2.Καταργείται για τα απλογραφικά βιβλία η τεκμαρτή απογραφή του 10% για ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000,00 και κατά συνέπεια και ..λιγότερη δουλειά.??. Αυτό σημάνει κέρδη=Εσοδα-Αγορές-έξοδα, δηλαδή δεν υπάρχει προσδιορισμός του κόστους πωληθέντων, αφού είναι το ίδιο με τις αγορές. Δεν ισχύει για αυτούς λοιπόν το ΄΄ Απόθεμα Αρχής + Αγορές-Απόθεμα Τέλους ΄΄
  3. Εκδόθηκε η απόφαση με τα επαγγέλματα που απαλλάσσονται από την απογραφή με τζίρο μέχρι 150.000,00. Πρόκειται για την ΠΟΛ. 1019/15.Προσοχή υπάρχουν  ανάμεσα στις δυο ΠΟΛ μικροδιαφορές σημαντικές σε ορισμένα επαγγέλματα  ?? (βλέπε παρακάτω σχετικούς έγχρωμους πίνακες )
  4. Ξεχνάμε την ημερομηνία της 20/2 για την ποσοτική απογραφή.  Η απογραφή (ποσοτική και αξιακή) γενικά διενεργείται  ταυτόχρονα και μέχρι την υποβολή της δήλωσης (τυπικά φέτος αν ισχύσει 30/4/,  και για τα νομικά πρόσωπα μέχρι 30/6). Εννοείται ότι αν αλλάξουν οι ημερομηνίες αλλάζει και η ημερομηνία απογραφής.(Αλλά, τι να απογράψεις κανείς  μετά από 6 μήνες, πως θα βρει  άκρη?….) Αν όμως η προθεσμία  της  δήλωσης παραταθεί  πχ 31/7 τότε η απογραφή  πρέπει να γίνει μέχρι την 30/6??????????...
  5.Αν κάνω απογραφή προαιρετικά  φέτος κάνω και για τα 3 επόμενα χρόνια. Πχ προαιρετική 31/12/15, δέσμευση και για 31/12/16,31/12/17 και 31/12/18.Εξυπακούεται ότι για απόθεμα έναρξης 1/1/19 θα βάλει μηδέν.
  6. Δεν ισχύει η δέσμευση της τριετίας για όσους έκαναν προαιρετική απογραφή στις 31/12/2014.
  7.Αν κάνω φέτος απογραφή τέλους 31/12, τότε απογραφή έναρξης μηδέν.
   8.  Οι  υπόλοιποι  κάνουν  κανονικά  απογραφή με  εφαρμογή των κανόνων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014), δηλαδή  η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της χρήσης θα πρέπει να διενεργηθεί κανονικά και να υπολογιστούν, με τις παραδεκτές αρχές τις Λογιστικής, οι αξίες τους, ώστε να  παρουσιάζεται η όσο το δυνατόν, πραγματική εικόνα της περιουσίας, με διαπίστωση και καταγραφή τυχόν διαφορών, μέσω των απομειώσεων  ή της αναστροφής τους. Επισημαίνεται ότι με τα ΕΛΠ καταργήθηκε η LI_FO., πριν είχαμε  στην αποτίμηση  την τιμή κτήσης και την τρέχουσα τώρα έχουμε τιμή κτήσης και καθαρής ρευστοποίησης, η μέθοδος αποτίμησης υποχρεωτικά εφαρμογή για 5 χρόνια κλπ.  Επισημαίνεται ότι το Βιβλίο Αποθήκης με βάση τα ΕΛΠ είναι προαιρετικό.

  9.Link που ενδιαφέρουν:

  1.Βλ. ανάλυση για την απογραφή από την επιστημονική ομάδα του Tax Heaven

  κ. Κουλογιάννη (τα πάντα όλα για την απογραφή και με πολλά παραδείγματα-πλήρης ανάλυση)
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22315
  2.Η ΠΟΛ  1019/15 με τα απαλλασσόμενα επαγγέλματα
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20435
  3.όλη η περιπτωσιολογία για την απογραφή  από τον Σύλλογο της Ρόδου.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22294
  4 Η. Α 1033424 ΕΞ 2016/2.3.2016ΔΕΑΦ., απάντηση από το Υπουργείο που προξένησε ..αναταραχή και μάλιστα οδήγησε και στην αναθεώρηση του 6ου παραδείγματος της σχετικής ανάλυσης  του κόμβου. Η απάντηση ορίζει:

  Στην αίτησή σας, αναφέρεστε σε επιχείρηση που στη χρήση 2011 συνέταξε προαιρετικά πραγματική απογραφή και περαιτέρω συνέταξε απογραφές και για τις χρήσεις 2012, 2013 και 2014 και περαιτέρω μας ρωτάτε για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015.

   Κατόπιν των ανωτέρω, για το φορολογικό έτος 2015 ως αρχικό απόθεμα φορολογικού έτους 2015 η επιχείρηση θα λάβει τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής του τέλους 2014, καθόσον το απόθεμα τέλους φορολογικού έτους 2014 αποτελεί και απόθεμα αρχής φορολογικού έτους 2015.

   Περαιτέρω, εφόσον για το φορολογικό έτος 2015 η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε σύνταξη απογραφής, είτε λόγω ακαθαρίστων εσόδων, είτε λόγω κλάδου εργασιών, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων, ως τελικό απόθεμα δύναται ή να πάρει την προαιρετική πραγματική απογραφή που θα συνεχιστεί για μία τριετία (παρ.4 άρθρου 30 του ν.4308/2014) ή να πάρει μηδενική απογραφή.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23026

  5. Βλ σχετική επισήμανση της ομάδας του κόμβου για το παραπάνω θέμα. 

  Επισήμανση - Σχετικά με την απογραφή, τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων και την απάντηση του Υπ.Οικ. στο έγγραφο ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016.
  Σχετικά με την σύγχυση που δημιούργησε το ανωτέρω έγγραφο ως προς την απογραφή και τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015 η επιστημονική ομάδα του κόμβου επισημαίνει τα εξής:

  υποχρέωση στην διενέργεια απογραφήςΗ απάντηση που δόθηκε στο έγγραφο αφορούσε επιχείρηση με για το έτος 2015, και συνεπώς σε αυτή την περίπτωση δεν τίθεται σε ισχύ η παράγραφος 6 του άρθρου 30 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) η οποία προβλέπει:  

  το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου"Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν,
  στην οποία δεν διενεργείται απογραφή."
  δεν υποχρεούται για το 2015Τονίζουμε ότι στην περίπτωση που η οντότητα σε διενέργεια απογραφής σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 6, εφόσον αποφασίσει να μην διενεργήσει απογραφή για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν.

  σύγχυση Το έγγραφο δημιουργεί γιατί δεν επισυνάπτεται η ερώτηση σύμφωνα με την οποία η εν λόγω επιχείρηση  ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ (λόγω τζίρου) στο έτος 2015 να διενεργήσει απογραφή και συνεπώς ορθά όπως αναφέρεται στο τελικό συμπέρασμα της απόφασης,  ως απόθεμα αρχής το 2015 για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων, θα ληφθεί την πραγματική απογραφή που έλαβε χώρα την 31η Δεκεμβρίου 2014. (Σε αυτή την περίπτωση δεν τίθεται σε ισχύ η παράγραφος 6 του άρθρου 30 του ν.4308/2014) 

  Για την απογραφή μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ το οποίο περιέχει όλες τις περιπτώσεις και τα σενάρια για την διενέργεια απογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα.
  Τέλος, οι συνάδελφοι θα πρέπει να λάβουν επίσης σοβαρά υπόψη τους την παράγραφο 6 (ως άνω)  αλλά και την παράγραφο 5 του  άρθρου 30 των Ε.Λ.Π. σύμφωνα με την οποία, όταν μια πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ενώ απαλλάσσεται, αποφασίζει να διενεργήσει απογραφή, τότε για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της περιόδου το απόθεμα θεωρείται μηδέν. Το αποτέλεσμα θα είναι η επιχείρηση να επιβαρύνεται (κάθε φορά που θα επιλέγει να διενεργήσει πραγματική απογραφή) με το ποσό την απογραφή λήξης  χωρίς να μπορεί να "εκπέσει" την αξία της απογραφής έναρξης.
   Λινκ.  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28116

  Σχόλιο για το  ερώτημα. Αφού είχε υπερβεί το όριο το 2015 προς τι το ερώτημα;;;;??
  Tips

  1.Γενικά τα απλογραφικά βιβλία εφαρμόζουν  τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και όχι των ΕΛΠ.
  2. Πίνακες με  τις  διαφορές στα επαγγέλματα  (διαγραφές, τροποποιήσεις, προσθήκες  επαγγελμάτων )
  α) ΠΟΛ.1134/04 (παλαιά)

  10. Εμπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
  14. Αλευρόμυλος
  13. Ελαιοτριβείο.

  19. Ο Επιτηδευματίας που διατηρεί Εστιατόριο, Ζαχαροπλαστείο, Κέντρο Διασκέδασης, Μπαρ, Καφετέρια, κυλικείο, αναψυκτήριο και λοιπά συναφή.
  20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις21. Ο Επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).
  26. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτων
  25. Ο Επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
  38. Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
  43. Πρατηριούχος καπνοβιομηχανιών προϊόντων.
  45. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικώς (πώληση χονδρική ή κυρίως χονδρική).
  48. Πώληση Τηλεκαρτών.
  49. Πώληση Καρτών κινητής τηλεφωνίας.
  Με χρώμα κόκκινο διαγράφηκαν – έφυγαν από την νέα ΠΟΛ.
  Με χρώμα μπλε έγινε διόρθωση

   
  β) ΠΟΛ 1019/15 (Τα νέα επαγγέλματα)
  (8) 2.8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση σε ιδιώτες καταναλωτές, λιανική ή κυρίως λιανική).

  (9) 2.10. Εμπορία ειδών διατροφής (παντοπωλείο, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κ.λπ., πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

  (19) 2.17. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια ή συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οι αυτόματοι πωλητές συναφών ειδών.

  (38) 2.32. Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

  (45) 2.35. Εμπορία ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή (κυρίως)  χονδρική).

  (0)2.36. Εμπορία αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.

  (43)2.37. Πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική)……………….sos


   
  Ο αριθμός σε παρένθεση ο α/α της ΠΟΛ  1134/04 Με χρώμα μπλε έγινε διόρθωση
  Με χρώμα πράσινο  προσθήκη

   
  3. Από το  επάγγελμα με α/α-2.37  της πολ ΠΟΛ 1019/15   έφυγαν οι λιανικές πωλήσεις τσιγάρων. Άρα τα ψιλικατζίδικα (τα περίπτερα βέβαια απαλλάσσονται), που πουλούν και αυτά τσιγάρα??, καθώς επίσης και οι κάρτες  κινητής  που δεν είναι πλέον στα απαλλασσόμενα επαγγέλματα,  υπάγονται στην απογραφή???
  …..Αν υπάρχουν αντιρρήσεις συζητήσιμες…?
  ΑΛΕΡΤ. Με άλλα λόγια τα ΜΙΝΙ - ΜΑΡΚΕΤ, ψιλικατζίδικα και γενικά όσοι έχουν πωλήσεις από τσιγάρα λιανικά  και κάρτες κινητής, πρέπει να προσέξουν  ιδιαίτερα φέτος??????, έχουμε εφαρμογή νέων διατάξεων………………
  4. Δεν ισχύει η δέσμευση της τριετίας για όσους έκαναν προαιρετική απογραφή στις 31/12/2014.
  5. Γενικά ισχύει ότι είναι επιβαρυντικό με τα ΕΛΠ να κάνεις μια φορά  προαιρετική απογραφή  μετά όχι  κοκ. Υπάρχουν επιβαρύνσεις…. Με τα ΕΛΠ υπάρχει πρόβλημα..
  6. ΠΡΟΣΟΧΗ  στη παρ. 6 και παρ. 5 του άρθ.30 των ΕΛΠ
  Τέλος,  θα πρέπει να λάβουν επίσης σοβαρά υπόψη τους την παράγραφο 6 (ως άνω)  αλλά και την παράγραφο 5 του  άρθρου 30 των Ε.Λ.Π. σύμφωνα με την οποία, όταν μια πολύ μικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014, ενώ απαλλάσσεται, αποφασίζει να διενεργήσει απογραφή, τότε για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της περιόδου το απόθεμα θεωρείται μηδέν. Το αποτέλεσμα θα είναι η επιχείρηση να επιβαρύνεται (κάθε φορά που θα επιλέγει να διενεργήσει πραγματική απογραφή) με το ποσό την απογραφή λήξης  χωρίς να μπορεί να "εκπέσει" την αξία της απογραφής έναρξης.

  7. Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ 1000210/31.12.2015Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015


  http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13593&sw=1

   
  11.2.  Αποσβέσεις.
  Νομικό πλαίσιο

  (άρθρο  24 Ν. 4172/2013

  Πολ.1073/15

  Στον υπολογισμό των αποσβέσεων  δεν έχουμε διαφορές. Εφαρμόζουμε ότι και πέρσι.
  1.Μητρώο Παγίων

  Οι περισσότεροι με τα προγράμματα που δουλεύουν έχουν και την εφαρμογή  ΄΄ΠΑΓΙΑ¨¨ και υπολογίζουν  μηχανογραφικά τις αποσβέσεις και  άρα έχουν την δυνατότητα να εκτυπώνουν  και το βιβλίο αρχείο του  Μητρώου  παγίων, αφού είναι πανεύκολη η διαχείριση  των παγίων
  2.Συντελεστές

  1.Κτίρια=4%
  2.Μηχανήματα=10%
  3.Η/Υ=20%
  4.ΕΙΧ=16%
  5.α.Φορτηγά=12%
  5.β. Κλαρκ =12%
  6.Λοιπά=10%
  6.1. Εκσκαφείς, φορτωτές, =10%
  6.2. (Ότι δεν εντάσσεται ..πάει στα λοιπά???)
  6.3. Αγρότες ζωικό και φυτικό  κεφάλαιο ενιαίο συντ.  10%
  6.4. Φωτοβολταϊκά  πάρκα (οι βάσεις-κτίρια=4%, κάτοπτρα-μηχανήματα=10%)
  3.  Μικροποσό. Μέχρι αξία 1.500 αποσβένω με 100% στη χρήση.

  4. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται από τον επόμενο μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αν αγοράσεις πάγιο πχ στις 2/12/15 αξίας  5.000 και συντ. 12%. Η απόσβεση για το 2015 είναι  Ø. Σε περίπτωση που το πάγιο είναι κάτω από 1500 και αποφασισθεί απόσβεση με 100% , στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται κανονικά και  ας είναι  η αγορά του στις 2/12/15.
  5. Εφαρμόζουμε το φορολογικό νόμο (συντ), και όχι την Ωφέλιμη ζωή. (έτη)
  6. Στο φορολογικό νόμο η μέθοδος είναι  η ΣΤΑΘΕΡΗ μέθοδος. Στα ΕΛΠ έχουμε τρείς μεθόδους.
  7. Χρηματοοικονομική μίσθωση  leasing
  Συμβάσεις μέχρι 31/12/13, καμιά αλλαγή μέχρι  και τέλους του 2018
  Από 1/1/2014 εφαρμογή για νέες συμβάσεις.
  Το αν είναι χρηματοοικονομική ή όχι και για  αποφυγή περιπετειών η επαφή με την εταιρεία και πως τι χειρίζεται αυτή, κρίνεται επιβεβλημένη. Υπενθυμίζεται ότι για να χαρακτηριστεί μια σύμβαση χρηματοοικονομική αρκεί μια περίπτωση από τις  5 που ορίζει η σχετική διάταξη …
   

   
  8. Η περίπτωση ανέγερσης σε ακίνητο τρίτου .

  Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στον φορολογικό νόμο και στα ΕΛΠ. Οι απόσβεση με βάση τα έτη που διαρκεί η σύμβαση. Θυμάστε το  μπέρδεμα που είχαμε πέρσι,  μέχρι που τακτοποιήθηκε???
  α) Ανέγερση πχ  ξενοδοχείου από φυσικό πρόσωπο σε οικόπεδο που ανήκει σε φυσικό.
  (Βλ. πλήρη ανάλυση στην 13 σελίδα του θέματος αυτού ΄΄τα 48 ΠΡΟΣΟΧΗ΄΄, με α/α #255,  τα πάντα όλα και με εφαρμογή, το θέμα το εξαντλήσαμε ??.
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=78778&page=13Link. ?

  (μπορεί το link να μην λειτουργεί λόγω αναβάθμισης του Forum-έγινε συγχώνευση σελίδων, η σελίδα 13 έγινε 11 στο θέμα μας ;;)
  Αναδημοσιεύουμε το παράδειγμα:
  Εφαρμογή


  Ιδιοκτήτης  (φπ) εκμίσθωσε το 2014 αγρό με ετήσιο ενοίκιο 3.000,00  για κάθε χρόνο και για 30 χρόνια. Χτίζεται απόφυσικό πρόσωπο ξενοδοχείο. Το 2014 το κόστος ανέγερσης είναι 200.000. Η ολοκλήρωση έγινε 31/7/15 και το κόστος ανέγερσης έφτασε 300.000,00. Το ξενοδοχείο λειτουργεί από 1/8/15. Στο τέλος το ακίνητο θα περιέλθει στον ιδιοκτήτου του.

  Σημείωση: Η εφαρμογή δίνεται και για βάση συζήτησης. Το θέμα αυτό είναι πολύ πολύπλοκο, αντιμετωπίζεται από πολύ κόσμο,  και σε περίπτωση μη  σωστής αντιμετώπισης  καραδοκούν οδυνηρές συνέπειες   τόσον από  το  εισόδημα, αλλά και το ΦΠΑ  κλπ.   Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, απλά αναλύουμε το θέμα με βάση πάντα τη δική μας οπτική γωνία…

  Η λύση της  εφαρμογής  στη κρίση  σας ……….

  α) Ιδιοκτήτης


  i.Σύνταξη συμβολαιογραφικού συμφωνητικού. Μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο. Ηλεκτρονική  Δήλωση στην εφαρμογή του ΤΑΧΙΣ των μισθώσεων.

  ii .Υποβολή Ε9 υπό ανέγερση χρήση 2014.

  iii.Στο Ε2  του 2014 θα δηλώσει  ενοίκια = 3.000,00,   στο Ε2  του 2015=3.000,00, στο Ε2  του 2016=3.000,00  κλπ

  Για το Ε9


  Υποβολή δήλωσης  Ε9 στις 31/8/15 για την ολοκλήρωση της  ανέγερσης  του ακινήτου

  Για το Ε1 χρήσης 2044 ο(30 έτος  και είναι το τέλος της σύμβασης )

  Όταν  δεν είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία τότε αποτελούν για τον εκμισθωτή (φυσικό πρόσωπο) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, εφόσον το κτίσμα περιέρχεται στην κατοχή του εκμισθωτή ή οι βελτιώσεις και επεκτάσεις παραμένουν σε όφελος του ακινήτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης και εφόσον το εισόδημα αυτό δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, άρα:.

  Υπεραξία= αντικειμενική αξία ακινήτου (μείον δαπάνες ή εισόδημα που έχει φορολογηθεί). Φόρος: 15%

  Αν η αντικειμενική αξία του ξενοδοχείου το 2044 είναι 500.00,00 τότε η υπεραξία 15% είναι:

  Αντικειμενική αξία…………………...=500.000,00

  Έσοδα που δηλώθηκαν 3.000χ30=  90.000,00

  Υπόλοιπο…………………………………..= 410.000,00

  Υπεραξία………………………………….410.000,00χ15%=61.500,00 φόρος  για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

  Σημείωση


  1.Δεκτές τυχόν  παρατηρήσεις  σας.

  2.Στο παράδειγμά μας  δεν έχουμε  παροχή σε  είδος.

   

  β) Επιχειρηματίας (ΦΠ)


  Μεταβολή στη Δ.Ο.Υ. Δήλωση εργοταξίου. Κωδικός υπό  ανέγερση. ΦΠΑ ανέγερσης έκπτωση, κανονικά από το φόρο των εισροών, αφού η σύμβαση είναι πάνω από 9 έτη.

  Στο Ε3  χρήσης 2014


  Ενοίκια έξοδα=3.000,00

  Πάγια= 200.000,00

   Τεκμήριο ανέγερσης  ακινήτου . Εξαιρείται είναι πάγιο…

  Όσον αφορά το θέμα του τεκμηρίου, σύμφωνα με την περίπτωση ε του άρθρου 33 του ΚΦΕ δεν εφαρμόζεται για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής  χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Απόσβεση=0,00 (μη ολοκλήρωση)  (κόστος ανέγερσης δια τα έτη και όχι  κόστος επί  του  συντελεστή  για τα ακίνητα )

  Στο Ε3  χρήσης 2015


  Ενοίκια έξοδα=3.000,00

  Πάγια= 100.000,00 (ποσό 2014=200.000,00+ ποσό 2015=100.000,00 σύνολο 300.000,00)

   Τεκμήριο ανέγερσης. Εξαιρείται…

  Όπως και το 2014, μηδέν.

  Απόσβεση=300.000,00:30=10.000,00χ5/12=4.166,66

  ( Τώρα αν η επένδυση ήταν και στο ΕΣΠΑ,  βλέπε προηγούμενο θέμα στην ανάρτηση  αυτή, επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις )

   Για τις εγγραφές  που γίνονται  Βλκαι ΣΛΟΤ. 1253/27-7-15

  http://www.elte.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=126&catid=2&Itemid=101&lang=el


   Αν το κτίριο αναγείρονταν από  νπ  θα  έχει  άλλη αντιμετώπιση, ως η επόμενη παράγραφος..

   
  β) Ανέγερση από  ΝΠ σε οικόπεδο που ανήκει σε ΝΠ.(ΠΟΛ. 1103/15)

  Στις 11/1/15  η ΔΕΛΤΑ  ΑΕ, μισθωτής ολοκλήρωσε την ανέγερση ξενοδοχείου στην Σκύρο σε μισθωμένο οικόπεδο της  ΖΗΤΑ ΕΠΕ (οικοπεδούχος).  Το κόστος της ανέγερσης έφτασε σε 800.000,00. Η μίσθωση είναι 10 ‘ετη. Στο τέλος της 10ετίας παραδίδεται το ακίνητο στην ΖΗΤΑ ΕΠΕ.(Συντ. απόσβεσης 4% ή σε ΩΖ=25 έτη (100:4)

  Α) Βιβλία ΔΕΛΤΑ (Μισθωτής)

  Ολοκλήρωση 
  1η    11/1/15 (ολοκλήρωση κτιρίου)

  11.07  800.000
  38.00  …………..800.000
   
  2η  εγγραφή

  31/12/15  (λογισμός αποσβέσεων)

  66          80.000
  11.99…………….80.000
  Απόσβεση 800.000:10=80.000
  31/12/16  (λογισμός αποσβέσεων)

   
  66          80.000
  11.99…………….80.000
  Απόσβεση 800.000:10=80.000
  Κλπ

   
  Β) Βιβλία ΖΗΤΑ (οικοπεδούχου)
  1η εγγραφή

  31/1/15
  11.00      800.000
  56.00………………..800.000 (έσοδα επόμενης)

   
  2η εγγραφή
  Λογισμός εσόδων κάθε χρόνο (31/12/15)
  56.00    80.000
  73.00……………..80.000
   

   
  3η εγγραφή

  31/12/15  (λογισμός αποσβέσεων)

  66       29.333,37
  11.99…………….29.333,37
  800.000χ4%Χ11/12=29.333,37 (Δεν υπολογίζεται για τον Ιανουάριο)
  (στις 31/12/16 η απόσβεση θα είναι 800.000χ4%=32.000)
  TIPs

  1. Διαφέρει στην φορολογική αντιμετώπιση αν είναι φυσικό πρόσωπο ή ιδιώτης ή γενικά αν έχει βιβλία. Από τα παραδείγματα  ΄΄βγαίνουν ΄΄  οι διαφορές….
  2.Προσοχή αν συντρέχει και παροχή σε είδος???? Βλ. την ΠΟΛ.
  9. Απόσβεση και επιχορήγηση

  Το θέμα αυτό έχει εξαντληθεί σε προηγούμενη ανάλυσή μας στην οποία και παραπέμπουμε.
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=78778&page=13Link

  Επιγραμματικά προσθέτουμε…
  1. Υπάρχει γενικά με το θέμα αυτό,  μια σύγχυση και θολούρα… πότε γίνεται απόσβεση στο πάγιο και πότε στο ποσό της επιχορήγησης του λ. 41.10
  2. Ισχύει. Πάγια επιχορηγοηθέντα  με τους Ν. 3299/04 και 3908/11 κάνουμε απόσβεση μόνο στο πάγιο και όχι στο ποσό της  επιχορήγησης. Αυτοί οι νόμοι αποτελούν την εξαίρεση………
  3. Πάγια με Ν. 2601/98 κλπ απόσβεση στο πάγιο και στο ποσό της  επιχορήγησης με τον ίδιο συντελεστή.
  4. Ο κανόνας είναι :,. Διαβάζουμε τι ορίζει ο νόμος και ότι η  εγκριτική απόφαση.?
  5. Για το ΕΣΠΑ γενικά ισχύει, ότι αφού δεν ορίζεται κάτι ειδικό  γίνεται απόσβεση στο πάγιο και στην επιχορήγηση. Σε κάθε περίπτωση ότι λέει η εγκριτική απόφαση. Άρα, οι επιχορηγήσεις παγίων  ΕΣΠΑ γενικά φορολογούνται, για δε τις  επιχορηγήσεις  δαπανών  δεν τίθεται θέμα, αφού  η φορολόγησή τους  είναι δεδομένη..
  6. βλ και την σχετική ΔΕΑΦ  1080132/2-6-15 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων .

  Διευκρινήσεις της   ΔΕΑΦ  1080132/2-6-15 : 


   ..Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού).


   Ωστόσο, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση (1033066/002/Α0012/29.3.2007  και 1053838/1065/Α0012/2005 έγγραφα) και σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους περί ιδιωτικών επενδύσεων, τα εισπραττόμενα ποσά των επιχορηγήσεων για αγορά παγίων δεν θεωρούνται προσθετικά στοιχεία των ακαθάριστων εσόδων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο των πραγματοποιηθεισών νέων επενδύσεων. Περαιτέρω, οι αποσβέσεις υπολογίζονται στην αξία κτήσης των παγίων αφού αφαιρεθούν τα ποσά των επιχορηγήσεων (σχετική η 1040321/10238/Β0012/ ΠΟΛ.1093/5.5.1992 εγκύκλιος που έδινε οδηγίες εφαρμογής του Ν. 1892/1990).


   Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 αποτελούν μειωτικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβέςεγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στις επιχορηγήσεις που εισπράττονται στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων (π.χ. ν. Ν2601/98, 1892/1990, ν. 3299/2004) συνεχίζουν να ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή τους, ενώ για τις επιχορηγήσεις που καταβάλλονται για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, αυτές δεν προσαυξάνουν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε (π.χ. οι επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ για την καταπολέμηση της ανεργίας προσωπικού).


   Διευκρινίζεται ότι τα οριζόμενα ανωτέρω, αφορούν στον γενικό κανόνα αντιμετώπισης των επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων και δεν αναφέρονται σε οποιαδήποτε ειδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κατηγοριών επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων με ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις.


  Link που ενδιαφέρουν:

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21867
  πολ 1073/15
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20625
  αποσβέσεις σε ακίνητα τρίτων
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20803/hl/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
  Tips

  1. Τα ΕΛΠ δεν προβλέπουν Ηλεκτρονικό Φάκελο (ΗΦ)
  2. Απλογραφικά βιβλία και  ΕΛΠ, τίποτε το σημαντικό, πάνε με την φορολογική νομοθεσία.
  3. βλ και παλαιά ανάλυσή  μας  για τις επιχορηγήσεις που θέλει επικαιροποίηση
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=85249
  4. Στην ανάλυσή μας στη σελίδα 13 είχαμε αφιέρωμα στις επιχορηγήσεις και στην ανέγερση σε οικόπεδου τρίτου όπου και παραπέμπουμε
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=78778&page=13Link

  5. ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 386 ΕΞ 29.2.2016
  Απόσβεση και απλογραφικά βιβλία

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23047
  6. Επιχορηγήσεις  και  ΕΛΠ  ΄΄ …….συμπυκνωμένα  ΄΄

  α)Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά.
  Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Ισχύει δηλαδή ότι και στο ΔΛΠ 20
   β)Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται, σε συστηματική βάση, ως έσοδα στις περιόδους που είναι αναγκαίες για τον συσχετισμό τους με τα αντίστοιχα έξοδα που σκοπό έχουν να αντισταθμίσουν. Δεν πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια».
  γ)Διαφορά με το  Ε.Γ.Λ.Σ.:
  Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται απευθείας σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων και συγκεκριμένα στον λογαριασμό 41.10 “επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων”. Η ουσιαστική διαφορά στην αντιμετώπιση του ποσού της επιχορήγησης με τα Ε.Λ.Π., είναι η αναγνώριση της επιχορήγησης ως υποχρέωσης αντί αποθεματικού που όριζε το Ε.Γ.Λ.Σ..
  δ) Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων.
  Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν Έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν Έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
  7. Επειδή όμως  ουδείς αλάνθαστος, τα μέλη του φόρουμ  ας   επισημανθούν τα   τυχόν λάθη μας για το καλό όλων μας?.  Δεν υπάρχει καλλίτερο test ΄΄ drive΄΄  ?? από τη δημόσια αυτή  ΄΄κρισάρα ΄΄ -διαβούλευση.

   
  11.3.  Επισφαλείς απαιτήσεις
  Νομικό πλαίσιο:  άρθρο 26 του ν. 4172/2013
  ΠΟΛ : ΠΟΛ.1056/2.3.2015 και ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και το ΔΕΑΦΒ 1137110 ΕΞ 2015/21.10.2015αριθ. πρωτ.:
  1. Κατ αρχάς ισχύει και για τα απλογραφικά. Κάνουμε ένα  ΄΄αρχείο΄΄  file΄΄΄ στο εξελάκι.

  2.Από 1/1/2014 έχουμε νέο νομικό πλαίσιο, νέο καθεστώς. Ξεχνάμε τι ίσχυε με το παλαιό σύστημα.  Θα λέγαμε τώρα  πρόβλεψη κατά πελάτη και κατά τιμολόγιο.

  3. Το ποσό του ΦΠΑ όχι πρόβλεψη

  4. Πρέπει να πάρουμε πρώτα ένδικα  μέτρα.  Η σφράγιση  επιταγής συμπεριλαμβάνεται.

  5. Αν έχουμε  εγγράψει σε απαίτηση υποθήκη, τότε δεν υπολογίζεται πρόβλεψη

  6. σε διπλογραφικά  τυχόν υπόλοιπο στις 31/12/14 στον λ.44.11, μεταφορά για φορολόγηση λ.84.00

  7. Δεν θεωρείται μέτρο η ανάθεση σε εισπρακτική εταιρεία.

  8. ο νόμος θέτει τα παρακάτω βασικά κριτήρια:
  1) Το ύψος της ληξιπρόθεσμης απαίτησης, καθώς και ο χρονικό διάστημα για το οποίο παραμένει ανείσπρακτη η απαίτηση
  2) Το ποσοστό και τη βάση υπολογισμού σχηματισμού προβλέψεων
  3) Τις ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης κλπ

  Για τα  πάντα όλα, βλ. τη Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) ΣΟΛ ΑΕΟΕ της Κωνσταντίνας Γιαννοπούλου , Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας της ΣΟΛ Α.Ε. στο link. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20886
  Tips

  1. Στο έντυπο Ν προστέθηκε ο κωδικός 453 για το υπόλοιπο του λ. 44.11 από τον ν. 2238/94.
  2. Επίσης προστέθηκε και ο κωδικός 462. ( επισφάλειες,  βλ αλλαγές στο έντυπο  Ν)

  11.4.  Ιδιόχρηση

  Σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης  υπολογίζεται η ιδιόχρηση, 3% στην αξία την αντικειμενική του ακινήτου.
  Θέμα δημιουργείται μετά την μείωση των αντικειμενικών τιμών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από τον  5/2015, με ποια τιμή ζώνης θα γίνει ο υπολογισμός. Την τιμή που ισχύει 1/1/2015 ή την νέα αναπροσαρμοσμένη -μειωμένη τιμή ;
  Tips

  1. Ο νέος νόμος δεν ορίζει κάτι  σχετικά, σε αντίθεση με τον 2238/94 που όριζε την Τ.Ζ. της   1/1 κάθε έτους. Αναμένουμε………. Η λογική λέει ότι,  πρέπει να πάμε με τις νέες τιμές…
  2. ΠΡΟΣΟΧΗ. Εάν υπολογιστεί ποσό ιδιόχρησης παραπάνω από την αξία του 3%, η διαφορά αυτή δεν εκπίπτει και πρέπει να προστεθεί λογιστική διαφορά. Αν υπολογιστεί ποσό μικρότερο οι συνέπειες είναι γνωστές… αν αργότερα αποκαλυφθεί…
  3. Σε δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου αναγράφουμε τα στοιχεία  στην  τελευταία  σειρά της 1ης σελίδας  τ ου πίνακα του Ε3. Ποσό βέβαια  δεν αναγράφεται   στο Ε3, αφού είναι δωρεά .
  11.5.  Ασφαλιστικές εισφορές.

  1. Καταχωρούνται πλέον στα βιβλία
  2. Εκπίπτουν οι καταβαλλόμενες εισφορές.
  3. Από 1/1/2015 οι Εισφορές του 2014 που καταβάλλονται εκπρόθεσμα  στο 2015 εκπίπτουν κανονικά στο 2015 κοκ.
  4.  Σε ατομική επιχείρηση καταχωρούνται  στα βιβλία της ατομικής.
  5.  Αν μέλος σε ΟΕ με ατομική, καταχωρούνται στην ατομική του εταίρου.
  6.  Αν μέλος  στην ΟΕ χωρίς ατομική, καταχωρούνται στα βιβλία της ΟΕ.
  7. Αν μέλος  σε περισσότερες  ΟΕ χωρίς ατομική, καταχωρούνται στα βιβλία της ΟΕ με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  8. Αν έχει  δοθεί παράταση στην καταβολή των εισφορών από τον φορέα εκπίπτουν κανονικά στη κλειόμενη χρήση.  ΠΧ  αν το Ταμείο δικηγόρων παρέτεινε τις εισφορές  του 2015 μέχρι 30/6/2016, και η δήλωση υποβάλλεται στις 31/5 και πχ πληρώσει στις 31/5 το ποσό  καταχωρείται στο έτος 2015.
  9. Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.
  Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 και όσον αφορά στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές που αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία από τους ίδιους τους ασφαλισμένους (ΟΑΕΕ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.), εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στο αριθ. Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 έγγραφό μας, δηλαδή για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών τους που αφορούν στην περίοδο 01.01.2014 έως 31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο 2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να τα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014. Από 01.01.2015 θα ισχύει ο γενικός κανόνας που περιγράφεται στην παράγραφο αυτή, ανακαλουμένων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7 του αριθ. Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του αριθ. Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 εγγράφων μας.
  10. Βλ. και την απάντηση  ύστερα από ερώτημα, ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 2016/3.3.2016
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23039
  11. παραδείγματα
  i.Εισφορές ΟΑΕΕ  6ο τρίμηνο 15 αν έπρεπε να πληρωθεί μέχρι 1/2/16 και πληρώθηκε 30/1/16, πάει στη δήλωση χρήσης 2015
  ii.Εισφορές ΟΑΕΕ  6ο τρίμηνο 15 αν έπρεπε να πληρωθεί μέχρι 1/2/16 και πληρώθηκε 1/3/16, πάει στη δήλωση χρήσης 2016.
  iii.Εισφορές ΟΑΕΕ  3ο τρίμηνο 14 αν έπρεπε να πληρωθεί μέχρι 31/7/14 πληρώθηκε 20/5/16, πάει στη δήλωση χρήσης 2016.
  iv.Εισφορές για δικηγόρους έτους 2015, πήραν παράταση μέχρι 30/6/16,  αν καταβληθούν πχ στις 29/4/2016, οι εισφορές θα δηλωθούν στη δήλωση χρήσης 2015.
  Link που ενδιαφέρουν

  Βλ. σχετική ανάλυση για την Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από την ομάδα του κόμβου
  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27651

   
  Tips
  1. Υπάρχει ένα κομφούζιο γενικά  με  το τι ισχύει με τις ασφαλιστικές εισφορές, την έκπτωση από τα βιβλία ή όχι , πότε  αναγράφεται σ το στο  Ε1 από τους  εταίρους σε ΕΠΕ κλπ,  οι  δι/ντές σε  ΑΕ, κλπ. Καλό είναι να γίνει μια πλήρη καταγραφή όλων των περιπτώσεων. Έχουμε περιπτώσεις όπως πχ είναι εταίρος στην ΕΠΕ χωρίς βιβλία,  είναι εταίρος στην ΕΠΕ με βιβλία,  λαμβάνει μισθό από την ΕΠΕ αλλά δεν έχει βιβλία, λαμβάνει μισθό από την ΕΠΕ αλλά  έχει βιβλία, λαμβάνει μισθό από την ΕΠΕ αλλά άνοιξε βιβλία μέσα στη χρήση κλπ, και γενικά ο ΄΄ μπαχτσές ΄΄  βρίθει λοιπόν  περιπτώσεων …….
  2.Η ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016/4.3.2016  Έκπτωση ασφαλιστικών  εισφορών  εταίρων προσωπικής εταιρείας, έφερε  αναταραχή, ειδικότερα :

  1. Με την ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 εγκύκλιό μας, οι αμοιβές μελών και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Επίσης, με την ως άνω εγκύκλιο, οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ στον ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και μόνο για αυτή την αιτία, εμπίπτουν στην περ. δ' παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 , εφ' όσον αφορούν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και συνεπώς εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήματος.
  2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, με οδηγίες ως προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών, οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας, ανακαλουμένων των όσων αναφέρονται για το θέμα αυτό στο αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας. Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.
  3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές ομόρρυθμου εταίρου που είναι διαχειριστής στην ομόρρυθμη εταιρεία και λαμβάνει αμοιβές για τις υπηρεσίες διαχειριστή προς την εταιρεία, οι αμοιβές αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τέλος, αν ο εταίρος αυτός δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ομόρρυθμης εταιρείας, όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών εταίρων μη διαχειριστών.
  βλ λινκς:

    http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23057
  3. παράταση  Β΄εξαμήνου  2015 TΣΜΕΔΕ μέχρι  31/3/166
  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28206
  4. παράταση εισφορών  2015  Ταμείου δικηγόρων μέχρι 30/6/2016
  http://www.odigostoupoliti.eu/dikigori-paratasi-katavolis-asfalistikon-isforon/
  5.. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλατε στον Ο.Α.Ε.Ε. το έτος 2014, ενώ είχατε κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης από 23.6.2014, καταχωρούνται ως δαπάνη στα βιβλία της ατομικής επιχείρησης και ορθώς δεν πρέπει να συμπληρώνεται ο κωδικός 351 (εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο) του Πίνακα 4Α της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Ο προηγούμενος κωδικός αφορά τους δικαιούχους εισοδήματος αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις όταν δεν ασκούν ατομική επιχείρηση. (απάντηση υπουργείου)

  6.Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές ομόρρυθμου εταίρου που είναι διαχειριστής στην ομόρρυθμη εταιρεία και λαμβάνει αμοιβές για τις υπηρεσίες διαχειριστή προς την εταιρεία, οι αμοιβές αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Τέλος, αν ο εταίρος αυτός δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ομόρρυθμης εταιρείας, όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών εταίρων μη διαχειριστών(απάντηση υπουργείου)

  7.   (Κ. Γραβιάς)Οι ιθύνοντες πρέπει έστω και τώρα, παρόλο που πέρασε τόσος καιρός να συγκεντρώσουν όλες τις περιπτώσεις και μέσα από μία σαφή και αναλυτική εγκύκλιο να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις για τα ανωτέρω θέματα που ταλανίζουν την πλειονότητα των συναδέλφων. Επίσης, πρέπει να δώσουν λύσει και για τα θέματα που ανέκυψαν με το χρόνο κτήσης εισοδήματος για τους εταίρους Ο.Ε., Ε.Ε. με διπλογραφικά βιβλία για το φορολογικό έτος 2014.
  8. Άλλο πράγμα οι εισφορές τους , άλλο πράγμα οι αμοιβές τους. Εξετάζουμε την ιδιότητα που έχουν, και επίσης  αν έχουν ατομική επιχείρηση  με βιβλία στο όνομά τους. Και μέσα σ όλα  αυτά ενίοτε μπορεί να μας προκύψει και καμιά παροχή σε είδος.  ?
   
  11.6. Συναλλαγματικές διαφορές

  Για τις συναλλαγές με το εξωτερικό και την αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων ισχύει:
  1. Διαφορές κατά την αποτίμηση 31/12 χρεωστικές  δεν εκπίπτουν, όπως και πιστωτικές δεν είναι έσοδα
  2. Χρεωστικές διαφορές που υπολογίζονται κατά την πληρωμή υποχρεώσεων  η ζημιά εκπίπτει,  αν δε είναι  πιστωτικές  τότε έσοδα  κανονικά.
  Βλ. και την ΠΟΛ. Στο link.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22656
   βλ νέο κωδικό στο Ν  που έχει προστεθεί  ο κωδικός  473 «Χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (παρ. 3 άρθ. 27 ν. 4172/2013)

  11.7. Εγγραφή φόρου εισοδήματος  στα βιβλία

  Τελικά με την απόφαση  ΣΛΟΤ αριθμ. πρωτ.: 2658 ΕΞ 17.12.2015στα απλογραφικά  βιβλία δεν χρειάζεται να καταχωρείται ο φόρος εισοδήματος
  (α) Η εκτύπωση των πάσης φύσεως φόρων και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική ανάλυση όπου υπάρχει) σε οποιοδήποτε αρχείο (σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε., άλλο κατάλληλο λογισμικό που τηρεί η οντότητα κλπ), καλύπτει την απαίτηση του νόμου, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα μέσα, είναι ισοδύναμα λογιστικά αρχεία που λειτουργούν συμπληρωματικά με το βιβλίο εσόδων-εξόδων και συνεπώς δεν απαιτείται η επιπλέον καταχώρησή τους στο βιβλίο αυτό (εσόδων εξόδων). Εννοείται, ότι τα σχετικά ποσά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του λογιστικού αποτελέσματος της περιόδου στο βαθμό που εμπίπτουν στην έννοια του εξόδου.
  (β) Οι ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία τηρούν απλογραφικό σύστημα, υποχρεούνται να παρακολουθούν τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω εισοδήματά τους, όπως και τους λοιπούς φόρους κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα. Το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος που εκδίδεται από την Γ.Γ.Δ.Ε. είναι λογιστικό αρχείο κατά την έννοια του νόμου.
  Συνεπώς, εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει ή δύναται να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέλκει η καταχώρησή του εν λόγω φόρου στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
  Link.
  http://taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22477/hl/%CF%83%CE%BB%CE%BF%CF%84

   
  11.8. Μεταβατικοί λογαριασμοί
  Ήρθε η εποχή που οι μεταβατικοί  λογαριασμό έχουν  πολύ ΄΄πέραση΄΄. Πέραν των γνωστών περιπτώσεων θα αναλύσουμε τρεις περιπτώσεις που θεωρούμε ότι είναι σημαντικές
  1. Τιμολόγηση μέσα στον Ιανουάριο του 2016.

  Με την εφαρμογή των ΕΛΠ δόθηκε η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων για  πωλήσεις του μηνός  ΔΕΚ- 2015 στο 1ο 15ήμερο του 2016. Δεν γνωρίζω πόσες οντότητες θα κάνουν εφαρμογή της διάταξης αυτής και δεν θα τιμολογήσουν με 31/12/15, αλλά καλό είναι να γίνει ένας  έλεγχος στα τιμολόγια που παραλάβαμε και  που εκδόθηκαν το 1ο  15ήμερο του 2016 μήπως υπάρχουν  τιμολογήσεις του ΔΕΚ 2015.Επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου είναι  πχ τα courier που εκδίδουν ΄΄πακέτα΄΄ από τιμολόγια (μία-μία επίδοση -voucher κλπ.  Σ αυτές τις περιπτώσεις  ο λήπτης,  καταχωρεί  το τιμολόγιο στο 2016, ΜΥΦ 2016, ο ΦΠΑ εκπίπτει στο 2016, αλλά μεταφέρουμε το έξοδο στο 2015 και προστίθεται στα υπόλοιπα έξοδα της χρήσης 2015. Και ο εκδότης το καταχωρεί στο 2016,ΜΥΦ 2016,  αποδίδει το ΦΠΑ στο Α΄ τρίμηνο 2016, αλλά το έσοδο  μεταφέρεται στο 2015 για να φορολογηθεί μαζί με τα εισοδήματα του 2015..
  Βλ  και απόσπασμα  της πολ 1223/15

  α) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υπαγωγή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέχουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου φορολογικού έτους και β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός του ίδιου έτους. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά είναι ανάλογες με τις τιθέμενες από τα άρθρα 11 και 13 του ν.4308/2014 προϋποθέσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολογίου ή στοιχείου λιανικής πώλησης. Επομένως, το εισόδημα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι αποκτάται στο χρόνο που υπάρχει υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόμενων παραστατικών, καθόσον κατά το χρόνο αυτό πληρούνται και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που το σχετικό παραστατικό εκδίδεται εντός του επόμενου φορολογικού έτους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ν.4308/2014 (μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα), αλλά αφορά το προηγούμενο φορολογικό έτος, το σχετικό εισόδημα θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί στο φορολογικό έτος το οποίο αφορά, δηλαδή το προηγούμενο.

  Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού (β' προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού.
  Εξαίρεση από τα προαναφερόμενα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί εντός του φορολογικού έτους το προβλεπόμενο παραστατικό χωρίς ωστόσο να έχει καταστεί δεδουλευμένο το σχετικό εισόδημα (π.ρ. απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας όπως συμβαίνει σε γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή το σχετικό εισόδημα αποκτάται στο φορολογικό έτος που καθίσταται δεδουλευμένο, ήτοι στο χρόνο που παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες. Ομοίως, ποσά που εισπράττονται σε ένα φορολογικό έτος ως προκαταβολή δεν θεωρούνται έσοδα του φορολογικού έτους στο οποίο εισπράχθηκαν, αλλά αυτού το οποίο αφορούν και καθίστανται δεδουλευμένα.

  Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον ως  χρόνος κτήσης του εισοδήματος ο χρόνος είσπραξής του, όπως οριζόταν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.
  πολ. 1223/15 λινκ. http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21984/hl/1223
  2. Επιδοτήσεις αγροτών.

  α )Ειδικά για το έτος 2015 όλοι οι αγρότες θα κάνουν χρήση μεταβατικών λογ/σμών, αφού εισέπραξαν το 2015 προκαταβολή της επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (7/12/2015) και θα εισπράξουν το υπόλοιπο ποσό  μάλλον μέσα στον Μάρτιο 2016. Δεν μπορεί να αποκλειστεί και η περίπτωση (Μνημόνιο γαρ) να εισπραχθεί η επιδότηση μετά  την υποβολή των δηλώσεων, όποτε άντε  ΄΄τρέξε΄΄ για συμπληρωματικές - τροποποιητικές ???, νέες  εκκαθαρίσεις κλπ.
  β) Επίσης το ίδιο θέμα θα δημιουργηθεί  και για τη χρήση 2014, αφού αναμένεται μέχρι 31/3/2016 να εισπράξουν καθυστερούμενες επιδοτήσεις του έτους 2014, αλλά και προγενέστερων.???
  Σε δουλειά να βρισκόμαστε…………….
  3. Τιμολόγηση ιατρών και ΕΟΠΥ

  Το ίδιο θα συμβεί και στις περιπτώσεις που ένας ιατρός εκδίδει τιμολόγιο πχ  τον 3/2016 για παροχή ιατρικών υπηρεσιών του μηνός ΝΟΕ-2015. Το τιμολόγιο  και αυτό θα συμπεριληφθεί  στα έσοδα της χρήσης του 2015.
     ΄΄ Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες στο Ελληνικό Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται πλέον ως  χρόνος κτήσης του εισοδήματος ο χρόνος είσπραξής του, όπως οριζόταν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 48 του ν.2238/1994. ΄΄
  Η πολ. 1223/15  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21984/hl/1223

  11.9. ΦΠΑ και παραγραφή στον συμψηφισμό του  πιστωτικού υπολοίπου

  Θα πει κάποιος  τι σχέση έχει ο ΦΠΑ με το Ε1??  Μπορεί άμεση βέβαια να μην  έχει, έχει όμως έμμεση (κλείσιμο βιβλίων)
  Είναι σημαντικό  με τις εργασίες τέλους χρήσης να γίνει έλεγχος σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ και δεν υφίσταται  σημαντικό  ύψος εκροών …
  1.Μέχρι 31/12/13 το πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρονταν στην επόμενη χρήση για συμψηφισμό σε 3 χρόνια, αλλιώς πρέπει να ζητηθεί η επιστροφή του .
  Πχ πιστωτικό υπόλοιπο  του 2011 που δεν καλύπτεται για την μεταφορά, δεν μεταφέρεται στο 2015 και πρέπει να ζητηθεί με την δήλωση του 2014.
  2. Από 1/1/2014 έγινε πλέον πενταετία, εναρμόνιση με τα λοιπά 
  3. Καταργήθηκε ο διακανονισμός  του παγίου κατά την πώληση πχ ακόμη 2/5 κλπ που όταν η αξία πώλησης υπολείπονταν,   επιστρέφαμε  ΦΠΑ στο δημόσιο, έφυγε ένα ΄΄αγκάθι΄΄ .  ΑΛΑΡΜ, η pro-rata όμως  ζει και βασιλεύει  κανονικά…. (το περιβόητο  κλάσμα της εκκαθαριστικής που τώρα με την κατάργησή  της υπάρχουν δυσκολίες απεικόνισής του???, ήδη ορισμένα προγράμματα της αγοράς  κάπως προσαρμόστηκαν….) Το ποσό προς απόδοση ή προς έκπτωση της pro-rata,  θα καταχωρείται στο Α΄ τρίμηνο  του έτους μαζί με την περιοδική, άρα έφτασαν οι μέρες γι αυτούς που έχουν πωλήσεις υπαγόμενες και μη υπαγόμενες στο ΦΠΑ..Ο  ΦΠΑ που διακανονίζεται αφορά  τον  ΦΠΑ των κοινών δαπανών??
  Tips

  1. Πάντοτε γίνεται σύγκριση του Π.Υ. ΦΠΑ με το φόρο εκροών. Αν ο φόρος εκροών είναι ιδιαίτερα σημαντικός  σε σχέση με το πιστωτικό υπόλοιπο, τότε δεν τίθεται κανένα θέμα.
  2. Το ποσό του ΦΠΑ που μεταφέρθηκε στον λ. 63 Φόροι-Τέλη,  επειδή παραγράφηκε το δικαίωμα προς έκπτωση, δεν εκπίπτει.

  3.  Γνωμ 6/2016 ΝΣΚ. ΑΛΕΡΤ.. οφείλει, να επιστρέψειΗ επιχείρηση, η οποία υπήχθη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 (περαίωση φορολογικών υποθέσεων) και έλαβε επιστροφή ΦΠΑ 90% σύμφωνα με την ΠΟΛ 1073/2004, σε περίπτωση κατά την οποία μετά την περαίωση που επακολούθησε της επιστροφής, η Δ.Ο.Υ. πληροφορήθηκε ότι στις χρήσεις που αφορά η περαίωση η επιχείρηση είχε λάβει εικονικό φορολογικό στοιχείο, , κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ.2 του ν. 3888/2010, το σύνολο του ληφθέντος ποσού εντός μηνός από την ημερομηνία καταβολής του, δεν τίθεται δε ζήτημα επιστροφής στην επιχείρηση ούτε του υπολοίπου ποσοστού 10%.
  11.10.  Εργασίες τέλους χρήσης (ανάλυση)

  Ενδιαφέρουσα είναι και η ανάλυση του κ Μιχελινακη.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22224

   
  12.  ΚΦΑ    Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
  Νομικό πλαίσιο

  Άρθρο  22 και 23 Ν. 4172/13

  ΠΟΛ.1113/2015

  Η κατάσταση για τις λογιστικές διαφορές και την παρακράτηση των φόρων.
  Είναι το έντυπο που πρέπει να επιδείξουμε περισσότερη προσοχή, αφού δε τυχόν μη δήλωση λογιστικών διαφορών τα πρόστιμα είναι τσουχτερά,  αφού φτάνουν μέχρι και 50% (πάλι καλά που μειώθηκαν από 100% σε 50%. ( βλ πρόστιμα άρθρο 58 του ΚΩ.ΦΟ.ΔΙΑ) Ν. 4174/13 στο τελευταίο θέμα της παρούσας). Μεγαλύτερη ΣΠΟΥΔΗ λοιπόν  στην συμπλήρωσή της…
  1. Τη συμπληρώνουμε  για  5η φορά,  αφού άρχισε από τη χρήση 2011, άρα τη γνωρίζουμε καλά θάλεγα. Γίνεται 5 ετών……
  2. Βέβαια πολλά προγράμματα που κυκλοφορούν στην αγορά  κάνουν τη δουλειά μας  πιο εύκολη, αφού με  κατάλληλη κωδικοποίηση στους λογ/σμούς που ΄΄παράγουν΄΄ λογιστικές διαφορές, η κατάσταση συμπληρώνεται αυτόματα , αφού οι κωδικοί της  συνδέονται με το λογ/σμό του λογιστικού μας σχεδίου και με την σύνδεση αυτή ενημερώνεται η ΚΦΑ κατά την καταχώρηση  (real time) όπου έχουμε στα χέρια μας τα εν λόγω παραστατικά??.
  3. Για την έκπτωση  των δαπανών ισχύουν  οι  κανόνες. Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
  α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
  β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
  γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
  4. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες μπορεί να απαριθμούνται στο άρθρο 23 και να  είναι στον αριθμό 13 (από το α΄ μέχρι  ιγ΄) , όμως τα πράματα δεν είναι τόσα απλά όσο φαίνονται ???  ΄Πχ  με τις ασφαλιστικές εισφορές των μελών ΕΠΕ διαχειριστών, ΑΕ γίνεται ένα αλαλούμ…. Ήδη γίνεται το θέμα πολύπλοκο και μάλιστα σε σχέση και με τις παροχές σε είδος. (αναφερόμαστε και αλλού…) έγινε  ΄΄ γόρδιος δεσμός ΄΄
  (ευτυχώς που αναβάλλεται η παρακράτηση φόρου στις αμοιβές σε παροχή σε είδος.)
  5. Κατ αρχή το ίδιο το έντυπο της ΚΦΑ  αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο, και μια εκτύπωσή  του είναι επιβεβλημένη, αφού αναγράφονται όλες οι περιπτώσεις και μας καθοδηγεί σε ποιες δαπάνες να εστιάσουμε… Είναι λοιπόν το έντυπο ο καλύτερος  μπούσουλας…
  6. Το θέμα  αυτό γενικά εξαντλήθηκε πέρσι , αλλά επισημαίνουμε και τα κάτωθι:
  α. Εξόφληση τιμολογίων με αξία   >500.00 χωρίς χρήση τραπεζικού μέσου. Στη αξία δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. (δεν συμπεριλαμβάνονται  τα ενοίκια, οι μισθοί κλπ)
  για τα capital control  από 28/6/2015-19/7/2015 βλ τα λινκ  της  πολ 1143/15,  1153/15, 1137/15
  ://httpwww.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21262
  ://httpwww.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21353
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21229
  και ανάλυση του  Ι. Νιφορόπουλου
  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/24278

  β. Σε τιμολόγια διαφημίσεων αποδεικτικό πληρωμής δημοτικού φόρου ,αλλιώς χάνεται η δαπάνη.
  γ3.ΕΝΦΙΑ. Οι φόροι γενικά  εκπίπτουν στο έτος πληρωμής τους. Κατά συνέπεια εκπίπτουν μόνο οι καταβολές του 2015.
  δ.  Τέλος επιτηδεύματος. Δεν εκπίπτει
  ε. Καταβολή σε  Ασφαλιστικούς οργανισμούς. Εκπίπτουν γενικά  μόνο οι καταβληθείσες  στη χρήση :
  i. Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
  Οι εμπρόθεσμα καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Οι εκπρόθεσμα καταβληθείσες καθώς και οι σε ρύθμιση ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ το έτος που αφορούν. Μεταβατική διάταξη ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 (βλ. Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015), δηλ. για τα φ.π. με εισόδημα από επιχ/κη δραστ/τα εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές τους περιόδου 1/1 - 31/12/2014 καταβληθούν μέσα στο 2015 ΜΠΟΡΟΥΝ ορθά να τις εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2014.
  ii Μέλη ΟΕ.ΕΕ

  Εφόσον ασκείται ΚΑΙ επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν από τα έσοδα του φορέα αυτού (π.χ. ατομική επιχείρηση), διαφορετικά εκπίπτουν απ' ευθείας από τη Προσωπική ή Αστική εταιρεία στην οποία υπάρχει συμμετοχή. Εάν υπάρχουν συμμετοχές σε περισσότερες από μία προσωπικές εταιρείες οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από αυτήν που λαμβάνει το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ φορολογητέο εισόδημα.
  iii Εταίρων Ε.Π.Ε , Ι.Κ.Ε. / μελών Δ.Σ. Α.Ε. / διαχειριστών Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε..
  Εφόσον ασκείται ΚΑΙ επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν από τα έσοδα του φορέα αυτού (π.χ. ατομική επιχείρηση), διαφορετικά εφόσον εισπράττουν αμοιβές που θεωρούνται μισθωτές υπηρεσίες θα εκπέσουν απευθείας από τη προσωπική τους δήλωση ως φ.π. (έντυπο Ε1). Για διαχειριστές Ε.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε. και μέλη Δ.Σ. Α.Ε. ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ εφόσον εισπράττουν αμοιβές που θεωρούνται μισθωτές υπηρεσίες (βλ. αρ. 12 ν. 4172/2013), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν απ' ευθείας από τη προσωπική τους δήλωση ως φ.π. (έντυπο Ε1).
  iv.Αμοιβές εταίρων Ε.Π.Ε , Ι.Κ.Ε. / μελών Δ.Σ. Α.Ε. / διαχειριστών Ε.Π.Ε , Ι.Κ.Ε. ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ (μη μερίσματα)
  Εφόσον το μέλος ως φ.π. ήδη ασκεί (κατά τα άλλα) επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. μέσω ατομικής επιχείρησης) και η αμοιβή του αυτή αφορά έργο που του ανατέθηκε στο πλαίσιο της αυτής επιχειρηματικής δραστηριότητας τότε εκπίπτει από τα ακαθάριστα έξοδα της Ε.Π.Ε. /Ι.Κ.Ε. / Α.Ε. Εάν δεν ασκείται επιχ.  δραστ/τα και οι σχετικές αμοιβές είναι εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών (βλ. αρ. 12 ν .4172/2013) τότε η αμοιβή και πάλι ΕΚΠΙΠΤΕΙ από τα ακαθάριστα έξοδα της Ε.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε. / Α.Ε.
  Αναφερόμαστε ιδιαίτερα  και σε άλλα θέματα της παρούσης.
  ζ. ΔΕΗ. Η πληρωμή της ΔΕΗ με τραπεζικό μέσο.
  η. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας υπαλλήλων. Εκπίπτουν κανονικά αρκεί να μην υπερβαίνουν το κόστος χρήσης. (πάγιο)
  ι. Χρήση ΕΙΧ από υπάλληλο, εταίρο κλπ αποτελεί  εισόδημα για το χρήστη  από παροχή. (αποσβέσεις+ΤΚ+συντήρηση+επισκευή )χ30%...  Τα έξοδα εκπίπτουν ανεξάρτητα των κυβικών του αυτοκινήτου
  7.Link  του κόμβου που ενδιαφέρουν

  7.1.Πίνακας μη εκπιπτόμενων δαπανών ανάλυση το Μ. Μαυρομάτη

  Μια ομαδοποιημένη εργασία και πολύ κατατοπιστική.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22769

  7.2.ΠΟΛ 1113/15 οι εκπιπτόμενες δαπάνες

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21009

  7.3.Σχετικό θέμα στο κόμβο με την έκπτωση.

  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=99201&page=6

  7.4.leasing ανάλυση του κ. Βλάχου

  ://httpwww.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22963

  7.5.Εκπτωση δωρεών στο δημόσιο ανάλυση του Κοτζιαγκιαουρίδη
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22300

  8. ΑΥΟ και εγκύκλιοι για  ΚΦΑ


  1.Πολ.1097/28-4-2015 οδηγίες για το Ε3

  http://www.taxheaven...d/20763/hl/1097

  2.Πολ 1103/11-5-2015 οδηγίες  για ανέγερση σε τρίτο.

  http://www.taxheaven...d/20835/hl/1103

  3.Πολ. 1113/2-6-15 Η βασική ΠΟΛ.  για τις λογιστικές διαφορές. Στο παρά πέντε…

  http://www.taxheaven...d/21009/hl/1113

  4.πολ 1083/05 παροχές σε είδος

  http://www.taxheaven...d/20676/hl/1083

  5.πολ. 1079/15 έκπτωση  τιμολογίων 500,01 και άνω

  http://www.taxheaven...d/20664/hl/1079

  6.πολ. 1216/14 Η έκπτωση τιμολογίων  αξία 500,01 και πάνω

  http://www.taxheaven...d/19627/hl/1216

  7. 1056/15 προβλέψεις

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20499

  8. Διατακτικές

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21901

  9. δίδακτρα τέκνων

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20160

  10. ΠΟΛ.1102/15 οδηγίες για ΝΠ

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20833

  11Υπ. Οικ. Πολ. 1139/30.06.2015.  Φορολογική μεταχείριση αμοιβών μελών Ο.Ε., Ε.Ε. Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)

   Δ12 1006031/19.01.2015 Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών

  http://www.taxheaven...d/21240/hl/1139

  Τips


  1. Σε περίπτωση δανείου η φύλαξη του extrait είναι επαρκής τεκμηρίωση και της σχετικής  σύμβασης των τόκων που έχει χρεώσει η τράπεζα και τους οποίους η οντότητα έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα βιβλία της.  (Παρ. 4.2 της Λογιστικής οδηγίας του Ν. 4308/15).

  Έχουν χαρακτηρισθεί χιλιάδες ποσά  λογιστικές διαφορές  σε ελέγχους από ΠΕΚ, ΤΕΚ κλπ επειδή δεν υπήρχαν από τράπεζες παραστατικά για τους τόκους, και το extrait  δεν τους …. έφτανε. Λύνεται ένα σοβαρό χρόνιο πρόβλημα.(όσοι το αντιμετώπισαν ..καταλαβαίνουν… )

  2. Καμιά πρόβλεψη δεν αναγνωρίζεται  για έκπτωση από τα α.έ, παρά  μόνο των επισφαλών απαιτήσεων.

  3. Αποζημίωση προσωπικού δεν εκπίπτει.

  4. Ο ΦΠΑ που δεν ζητήθηκε η επιστροφή του και μεταφέρθηκε στα έξοδα στον λ. 63 δεν εκπίπτει.


  ΣΕ………………......................……….… ΜΤΦ

   
   

   
   
   

   


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 5. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ reacted to Eumilos. in Τα 48 ΄΄ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ '' που πρεπε να προσέξουμε στη σύνταξη της Δήλωσης 2   
  ΑΠΟ  …………………………..…….. ΜΤΦ

   
  13. Οι νέοι πίνακες

  13.1. Ο πίνακας ΄΄Κ΄΄ του Ε3
  13.2. Η Κατάσταση  Β6
  13.3. Το Προσάρτημα
  13.4.  Μία ιδιότυπη  σχέση – συγγένεια μεταξύ  4  πινάκων και των καταστάσεων των  λογιστικών διαφορών. (Ε3, Β6, ΄΄Ν΄΄ και ΄΄Κ΄΄)
  14.  Τα ΕΛΠ

  15.  Ειδικά Θέματα

  15.1. Ενοίκια

  15.2. Ανάλωση κεφαλαίου

  15.3. Τεκμήρια

  15.4. Επιδόματα  ανεργίας ΟΑΕΔ

  15.5. Παροχή σε είδος

  15.6 Διάφορα επαγγέλματα – Λύσεις που δόθηκαν

  α. Για ΚΤΕΛ ΑΕ

  β.ΓΙΑ  ΙΜΕ

  γ.ΓΙΑ ΝΠΜΚ

  δ. Καταρτιζόμενοι
  ε. Αναπηρίες ΚΕΠΑ &  εκκαθάριση δηλώσεων.

  ζ. Μτφ ζημιάς

  15.7. Οι Μπλοκάκηδες.  ( περ. στ’ παρ. 2 αρθρ. 12 Ν.4172/13)

  15.8 Για τα περίπτερα και μισθώματα .

  15.9 Τα πάντα όλα για συλλόγους γονέων στα σχολεία.

  15.10 Πώληση αντικειμένων μεγάλης αξίας από ιδιώτη

  15.11.Επίδομα Βιβλιοθήκης.

  15.12.Πρόωρη παύση γεωργικής δραστηριότητας

  15.13.Αποζημίωση για Έξοδα διαμονής σίτισης υπαλλήλων

  15.14.Οι αμοιβές από επιδοτούμενα σεμινάρια

  16.  Αγρότες

  17. Κάτοικοι  εξωτερικού

  18.  Περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές)

  19.  Δεσμεύσεις και όχι μόνο

  20.  Χρόνοι κτήσης εισοδημάτων  ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ με διπλογραφικά

  21. Πρόσ τιμα  ΚΦΔ

  22. Η νέα ΜΥΦ

  23.  Ενδομιλικές συναλλαγές

  24.  Τράπεζα Ελλάδος- DIREQT ….

  25. Συνδέσεις links

  26. Περιουσιολόγιο

  27. Επίλογος.

   
  13.Οι νέοι Πίνακες

  13.1. Ο πίνακας ΄΄Κ΄΄ του Ε3

  Η σημαντικότερη ίσως καινοτομία του φετινού Ε3 είναι ο νέος πίνακας  Κ τον οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές αυτή τη στιγμή εάν η συμπλήρωσή του θα είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων ή μόνο για αυτές που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. (Μάλλον θα είναι και για τα  απλογραφικά??)

  Στον νέο πίνακα θα καταγράφονται οι προσωρινές διαφορές λογιστικής φορολογικής βάσης. Υπενθυμίζεται ότι οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  - μόνιμες διαφορές (permanent differences), που προέρχονται από δαπάνες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά για έκπτωση, όπως για παράδειγμα το τέλος επιτηδεύματος ή δαπάνες άνω των 500 ευρώ που εξοφλήθηκαν με μη τραπεζικό μέσο πληρωμής, δαπάνες που καταβλήθηκαν σε επιχείρηση χώρας μη συνεργάσιμης ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς κ.ο.κ..

  - προσωρινές διαφορές (temporary differences), που προέρχονται από δαπάνες που αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά σε διαφορετικό έτος από το έτος της πραγματοποίησής τους. Για παράδειγμα η απομείωση αξίας παγίων ή άλλων στοιχείων, η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών σε διαφορετική περίοδο από αυτή εντός της οποίας οφείλονταν, η ύπαρξη διαφορετικών από τους φορολογικούς συντελεστών λογιστικής απόσβεσης των παγίων κ.ο.κ.

  Οι προσωρινές διαφορές εκφράζονται ως τέτοιες τόσο στους αποτελεσματικούς όσο και στους λογαριασμούς ισολογισμού.  

  παράδειγμα παγίου:

  Είδος: μηχάνημα

  Αξία κτήσης: 100.000 ευρώ.

  Ημερομηνία απόκτησης: 1/1/2015

  Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή: 8 έτη

  Μέθοδος απόσβεσης: σταθερή

  Συντελεστής λογιστικής απόσβεσης: 12,5% (100% / 8 έτη ΩΖ)

  Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης: 10%

  Στο τέλος του πρώτου χρόνου οι μεν λογιστικές αποσβέσεις θα είναι 12.500 ενώ οι φορολογικές θα είναι 10.000 ευρώ. Η διαφορά αυτή πέρα από το λογαριασμό δαπανών (66) θα επηρεάσει και τον λογαριασμό του παγίου (12) ο οποίος θα εμφανίζει υπόλοιπο στη μεν λογιστική βάση 100.000 - 12.500 = 87.500 ευρώ ενώ στη φορολογική βάση το αντίστοιχο ποσό θα είναι 100.000 - 10.000 = 90.000 ευρώ.

  Η διαφορά 2.500  αυτή πέρα της καταγραφής της στα λογιστικά αρχεία της οντότητας θα πρέπει κατά τα φαινόμενα να απεικονιστεί και στον πίνακα Κ του νέου Ε3.

  ΄΄Κ΄

  Λογιστική βάση …………..Φορολογική βάση ……  Αρνητικές       ………..    Θετικές

  Κωδ.765=87.500              κωδ.  773= 90.000        κωδ.781=0          κωδικ 789=2.500

  Εννοείται ότι σε βάθος χρόνου η διαφορά αυτή θα αντιστραφεί και τελικά θα μηδενιστεί αφού στα δύο τελευταία έτη της δεκαετίας οι λογιστικές αποσβέσεις θα είναι 0 ενώ οι φορολογικές θα εξακολουθούν να είναι 10.000.

  Tips

  1.Περιγράψτε  μας τη σχέση  του πίνακα ΄Κ΄ και της ΚΦΑ…?

  2. Ο πίνακας ΄΄ Κ΄΄ είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και αποσκοπεί προφανώς στη διευκόλυνση της διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων στο μέλλον. Δεν πρέπει να συγχέεται με τις διαφορές λογιστικής - φορολογικής βάσης που προκύπτουν στους λογαριασμούς εσόδων - εξόδων, οι οποίοι ασκούν επίδραση στο φορολογητέο αποτέλεσμα αυξάνοντας το ή μειώνοντάς το. (να περιμένουμε τις οδηγίες της Διοίκησης).

   
  13.2. Η Κατάσταση   Β6

  Για πολύ μικρές επιχειρήσεις

  Δεν είναι τίποτα άλλο από μια κατάσταση αποτελεσμάτων  χρήσης (ΑΧ). Η συμπλήρωσή της είναι πανεύκολη και ήδη τα προγράμματα  της αγοράς   την ενημερώνουν αυτόματα από την εφαρμογή.

  Συμπληρωμένο υπόδειγμα  από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Στο  φόρο προστίθεται και το ΤΕ 650,00 και οι λογιστικές διαφορές είναι 1.375,00

  Κέρδη βιβλίων +λδ= 35.257,20+1.375,00=36.632,20χ26%=9.524,37 +650=10.174,37

  Υπόδειγμα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

   

  2015

  Κύκλος εργασιών (καθαρός)

  80.000,00

  Λοιπά συνήθη έσοδα

  0,00

  Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα)

  ΧΧΧ

  Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

  ΧΧΧ

  Παροχές σε εργαζόμενους

  15.000,00

  Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων

  2.500,00

  Λοιπά έξοδα και ζημιές

  27.292.80

  Λοιπά έσοδα και κέρδη

  ΧΧΧ

  Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

  (50,00)

  Αποτέλεσμα προ φόρων

  35.257,20

  Φόροι 26% (σ.σ. αναγράφεται ο φόρος εισοδήματος ο οποίος αφαιρείται από τα αποτελέσματα προ φόρων)

  10.174,37

  Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

  25.082,83

   

  13.3.   Το Προσάρτημα

  Για πολύ μικρές επιχειρήσεις

  Είναι ένας  υποτυπώδης  πίνακας,  όπου θα  αναγράφονται πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης.

  Δεν θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

  Περιεχόμενο

  1.Την επωνυμία της οντότητας.  

  2.Το νομικό τύπο της οντότητας.  

  3.Την περίοδο αναφοράς.  

   4.Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  

   5.Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.  

  6.Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  

   7.Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.  

  8.Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος. 9.Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.

   10. Δήλωση περί της επιλογής μη σύνταξης ισολογισμού.
  βλ λινκ

  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1578
  13.4.  Μία ιδιότυπη  σχέση – συγγένεια μεταξύ  των  4  πινάκων και των καταστάσεων των  λογιστικών διαφορών. (Ε3, Β6, ΄΄Ν΄΄ και ΄΄Κ΄΄)

    (Πίνακας  ζ΄του  ΣΤ του  Ε3, πίνακας  Β6, ο Πίνακας  ΄΄Κ ΄΄ του Ε3, ο πίνακας Ι΄ του Ν, και  ο πίνακας  της ΚΦΑ)

  α) Κατ αρχάς έχουμε τους κωδικούς 564,565,566,και 567 στον υποπίνακα  ζ΄ του πίνακα ΣΤ του Ε3, όπου καταχωρούνται οι λογιστικές διαφορές.

  β)Στη συνέχεια έχουμε  τον κωδικό 2100, οι  συνολικές λογιστικές διαφορές του πίνακα της ΚΦΑ

  γ) Και έχουμε και τον κωδικό  455 του εντύπου  Ν για τα νομικά πρόσωπα

  δ) Από φέτος θα έχουμε τους κωδικούς 797 και 798 του πίνακα ΄΄Κ ΄΄ του Ε3, Πίνακας προσωρινών διαφορών μεταξύ  Λογιστικής και φορολογικής Βάσης,  όπου και θα καταχωρούνται οι  συνολικές θετικές και αρνητικές διαφορές

  Μέχρι πέρσι ΄΄κτύπαγε΄΄ κόκκινο σε ασυμφωνία του κωδικού 567 του πίνακα ζ΄ του Ε3 με τον κωδικό 2100 της ΚΦΑ. Φέτος μάλλον θα έχουμε περισσότερα κόκκινα φαίνεται…??..

    Από τα παραπάνω καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να επιδειχθεί περισσότερη επιμέλεια στις λογιστικές διαφορές,  γιατί επηρεάζεται το ποσό  φόρου προς απόδοση…?.

   
  14.  ΕΛΠ ν. 4308/15

  Για τη νομοθεσία των ΕΛΠ, Ν. 4308/14 ο κόμβος έχει ειδικό θέμα-Ετικέτα  βλ και   τις παρακάτω συνδέσεις που είναι χρήσιμες .
  Για τις πολύ μικρές οντότητες ισχύουν:

  1.Καταρτίζουν μόνο μία απλοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και κάποιες βασικές πληροφορίες ως προσάρτημα, απαλλασσόμενες από την κατάρτιση ισολογισμού και πλήρους προσαρτήματος.

  2.Δε συντάσσουν:

  - Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

  - Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης.

  - Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων.  

  3.Για τις αποσβέσεις τους εφαρμόζουν τους συντελεστές της φορολογικής νομοθεσίας.

  4.Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί απομείωσης των παγίων.

  5.Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.  Αναγνωρίζουν ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη φορολογική νομοθεσία

   6.Δεν εφαρμόζουν προσαύξηση, με έμμεσο κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεμάτων. 

  7.Αναγνωρίζουν προβλέψεις και κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 8.Δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας. 

   8.Δεν εφαρμόζουν επιμέτρηση στην εύλογη αξία. 

  8.Μπορούν να μην εφαρμόζουν τις διατάξεις περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών
  Επίσης τηρούν:

  α. Να τηρούν αρχείο ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (μητρώο παγίων). Για αυτές τις οντότητες δεν διαφέρει από το παλιό.

  β. Να τηρούν «αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους».

  Γ .Να τηρούν αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων και αρχείο αποθεμάτων τρίτων (πρώην βιβλίο απογραφών).

  δ. Να τηρούν αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

  ε. Να καταρτίζουν αρχείο συμφωνίας λογιστικής - φορολογικής βάσης, για τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.
  9. Επισημαίνεται  με τα ΕΛΠ και :
  Σύμφωνα με τα ΕΛΠ οι οντότητες  διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες :

  α) Πρώτη  Ομάδα I.  Οντότητες για τις οποίες ισχύει η οδηγία 2014/34/ΕΕ (είναι εντός της οδηγίας)

  και οι αυτές χωρίζονται σε:

  Πολύ Μικρές

  Μικρές

  Μεσαίες

  Μεγάλες.

  Περιλαμβάνει νομικά Πρόσωπα που είναι  ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ κατά μετοχές και ΙΚΕ. Επίσης ΟΕ,ΕΕ με μέλη πχ ΕΠΕ ή ΑΕ (μέλη με περιορισμένη ευθύνη).  κλπ

  β)Δεύτερη ομάδα II.  Οντότητες εκτός της  οδηγίας  2014/34/ΕΕ.

  και οι αυτές χωρίζονται σε:

  Πολύ Μικρές

  Μικρές

  Μεσαίες

  Μεγάλες

  Περιλαμβάνει τις ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ,ΕΕ (εκτός αυτών της Πρώτης ομάδας), οι Αστικές κερδοσκοπικού και μη, Κοινωνίες,  Συνεταιρισμοί, Δικηγορικές, Κ/Ξ, Μη Κερδοσκοπικά ΝΠΙΙ, Σωματεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κλπ.

  Για τις οντότητες της κατηγορίας αυτής ισχύουν διαφορετικά κριτήρια για την κατάταξή  τους στις πολύ μικρές ή μικρές οντότητες. Επίσης οι υποχρεώσεις  των πολύ μικρών οντοτήτων αυτής της ομάδας  διαφέρουν από αυτές των πολύ μικρών οντοτήτων  της πρώτης  ομάδας. Η βασική διαφορά ως προς τις υποχρεώσεις έχει να κάνει με τη δυνατότητα των πολύ μικρών  οντοτήτων   αυτής της ομάδας να μην καταρτίζουν ισολογισμό , σε αντίθεση με τις πολύ μικρές οντότητες της πρώτης ομάδας  οι οποίοι έχουν την υποχρέωση αυτή.  Η μη κατάρτιση ισολογισμού με τη σειρά δίνει τη δυνατότητα  στις οντότητες αυτές  να μην τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Προσοχή όμως,  να μην εντάσσονται από άλλη νομοθεσία.  Βλ ποΛ. 1024/2015

  ΣΟΣ. Ανάλογα σε ποια ομάδα ανήκεις και τι μέγεθος οντότητας είσαι,  απορρέουν και οι υποχρεώσεις που θα έχεις,  για το  τι βιβλία θα πρέπει να τηρήσεις ,  τι καταστάσεις  θα πρέπει να  συντάξεις , και να δημοσιεύσεις

  10. Λινκς

  1.Βιβλίο
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1575
  2.Πρώτη εφαρμογή Νιφορόπουλος
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22433
  3.οι κυριότερες αλλαγές
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22440
  4.Οι αλλαγές στο χρόνο έκδοσης στοιχείων
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20153
  5.προσάρτημα μικρών επιχειρήσεων
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1578
  6.προσάρτημα  πολύ μικρών επιχειρήσεων
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1577
  7.οι καταστάσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22509
  8. Υποδείγματα  των καταστάσεων του  κ. Καραδημήτρη
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1562

  Tips

  1.H λογιστική οδηγία των ΕΛΠ και η  ερμηνευτική  πολ 1003/14 (κωδικοποιημένη  από τον κόμβο)
  α) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22036
  β) http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20132/hl/1003
  2. Από 1/1/2015 δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΑΠΥ για δωρεάν υπηρεσίες  όπως όριζε παλαιά ο ΚΒΣ και ο ΚΦΑΣ, εκτός αν οι υπηρεσίες  αυτές υπάγονται στο ΦΠΑ, οπότε εξακολουθεί  να ισχύει η υποχρέωση έκδοσης στοιχείου  αυτοπαράδοσης για σκοπούς του  ΦΠΑ .

  3. Διπλογραφικά. Για το κλείσιμο των βιβλίων  με ΕΛΠ,  οι λ. της ομάδας 2,6,7 και 8 μεταφέρονται απ΄ ευθείας στον λ.86, τέλος  λοιπόν ο λ. 80 Εκμετάλλευση και απαιτούνται μόνο 9 εγγραφές περίπου??? Άρα γλυτώνουμε χρόνο και κόπο…..   Καταργήθηκε και ο λ. 88. Διάθεσης
  4. έννοιες  των ΕΛΠ , επιλέγουμε από :. Απλογραφικά λογιστικά πρότυπα =Βιβλίο Εσόδων Εξόδων =Βιβλία Β΄ κατηγορίας =Απλογραφικά βιβλία =το  σύστημα της 3§12. Είναι το ακριβώς το ίδιο..
  5. Απαλλασσόμενοι μέχρι  αε 5.000,  καθώς και οι  αγρότες του ειδικού για τις λιανικές πωλήσεις. Πρέπει να εκδίδουν στοιχεία   λιανικής??????  (Απ. Εισπ.)
  15.  Ειδικά Θέματα

  15.1. Ενοίκια

  Για τα εισοδήματα από ενοίκια που εισπράχθηκαν το 2015 και θα φορολογηθούν φέτος,  έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αλλάζουν οι φορολογικοί συντελεστές. Δηλαδή το εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 11% από το πρώτο ευρώ, ενώ το τμήμα του εισοδήματος  που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 33%.Επειδή όμως αναζητούνται φέτος πρόσθετα έσοδα,  δεν αποκλείεται να επανέλθει η προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα αυτά.

  Τα ανείσπρακτα ενοίκια θα δηλώνονται στον πίνακα 4 Δ2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, αφού έχει προστεθεί ο κωδικός 125-126 για την αναγραφή τους,  ώστε τα ποσά αυτά να μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να τα αναγράψουν ξεχωριστά και να μην φορολογηθούν γι’ αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μην φορολογηθούν φέτος τα ανείσπρακτα ενοίκια,  αλλά και για τα επόμενα χρόνια,  είναι έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Θα συσχετίζονται με τους  κωδικούς του  Ε2.Πρώτα λοιπόν τα δικαιολογητικά στην Δ.Ο.Υ,  και μετά η υποβολή δήλωσης. …

  Βλ πολ 1024/2016 με τις νέες οδηγίες.

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22939/hl/1024

  Tips.

  1.Καταργήθηκε η εκχώρηση, έχουμε μόνο μη φορολόγηση.

  2. Στα συμφωνητικά  απαιτείται  πλέον το Ενεργειακό  Πιστοποιητικό

  15.2. Ανάλωση κεφαλαίου

  Δεν έχουμε αλλαγές, ισχύει ότι και πέρσι.  Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα αν αναγράψεις ποσό από ανάλωση  κεφαλαίου  στο σχετικό κωδικό στο Ε1, κάνει έλεγχο και σε περίπτωση που  από τα αρχεία  του ΤΑΧΙΣ δεν προκύπτει , αν επιμείνεις σε στέλνει να πας τα φάκελο στη Δ.Ο.Υ.  μαζί με τα δικαιολογητικά.

  Σχετικά τα link:

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22859

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22186

  Ανάλωση κεφαλαίων  προηγούμενων ετών πάμε πίσω για όσα έτη έχουμε στοιχεία.?

  Προκύπτει από την πολ. 1076/15 βλ και ενδιαφέρουσα ανάλυση του  Κ. Γραβιά. Link.   http://www.taxheaven...s/view/id/23063

     Ότι δεν υπάρχει περιορισμός στα έτη που μπορούμε να πάμε πίσω εφόσον : Περαιτέρω, με τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την κάλυψη των δαπανών με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς για την κάλυψη της διαφοράς μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα για φορολογικά έτη για τα οποία έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα αναγραφόμενα σε αυτά ποσά χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών. Τα δεδομένα φορολογικών δηλώσεων που δεν αναγράφονται στο εκκαθαριστικό λαμβάνονται υπ' όψη μόνο μετά από διασταύρωση.

  Για την ανάλωση κεφαλαίου σχετική και η 4863/13 ΣτΕ

   ΄΄Η διάθεση ομολόγων, εντόκων γραμματίων και γενικά τίτλων διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο ως ποσό που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος για κάλυψη τεκμηρίου, είναι η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς. Για να μπορέσει να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος και την ονομαστική αξία αυτών ως κάλυψη τεκμηρίου, πρέπει η αγορά και πώληση των τίτλων αυτών να μην έγινε στο ίδιο οικονομικό έτος  ΄΄.

  Και η 772/15 ΣτΕ

  ‘’ Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να υπολογίσει ποίο ποσό από το κεφάλαιο που φορολογήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη απέμεινε και αναλώθηκε κατά το κρινόμενο εκάστοτε οικονομικό έτος, καλύπτοντας τη σχετική διαφορά δηλωθέντος εισοδήματος και τεκμαρτών δαπανών, λαμβάνει υπόψη, κατ’ αρχήν, τις κατά το νόμο ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, εκτός αν ισχυρισθεί και αποδείξει ότι οι δαπάνες, στις οποίες πράγματι υποβλήθηκε ο φορολογούμενος (πραγματικές δαπάνες), ήταν μεγαλύτερες από τις δηλωθείσες τεκμαρτές δαπάνες, οπότε λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές (βλ. ΣτΕ 3827/1990 7μελ., ΣτΕ 3422/1994, ΣτΕ 1110/1992, ΣτΕ 2188/1995), μη υφισταμένης ως προς τούτο δεσμεύσεως από την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (βλ. ΣτΕ 847/2008 7μελ., ΣτΕ 1144/2008). 

  Και η ΣτΕ  766/2015.
  Πραγματική δαπάνη για την αγορά ακινήτου. Ποιο θεωρείται ως πράγματι καταβαλλόμενο τίμημα

  Βλέπε και την ενδιαφέρουσα  ανάλυση  της Τ.Ψαριανού

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21679

  βλ Ανάλωση και  προσαύξηση περιουσίας

   ΔΕΑΦ Α' 1144110/05.11.2015

  http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13525&tb=2

  Tips

  1.Το σχετικό βιβλίο του  κόμβου με  την εφαρμογή που το  συνοδεύει, η καλλίτερη άμυνα
  http://taxheaven.gr/eshop/ajax.php?view=1&id=369

   
  15.3. Τεκμήρια
  Δεν υπάρχουν αλλαγές,  ότι και πέρσι.
  Σχετικά link στο κόμβο.

  1.Γονικές  παροχές για κάλυψη τεκμηρίων
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22239
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22418
  2.Δήλωση εκπρόθεσμη  και φορολόγηση με τα   τεκμήρια. Ανάλυση
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21679
  3.Πως φορολογείται η διαφορά
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21162
  Προσαύξηση τεκμηρίων τρόπος φορολόγησης

  Σε φορολόγηση με τα τεκμήρια  η προστιθέμενη  διαφορά   φορολογείται ως κάτωθι :

  Αν είσαι μισθωτός η διαφορά θα φορολογηθεί ως μισθωτός.

  Αν έχεις και άλλα εισοδήματα και το μεγαλύτερο είναι από μισθούς, τότε πάλι ως μισθωτός.

  Αν δεν υπάρχει καθόλου εισόδημα, θα φορολογηθεί ως μισθωτός.

  Αν άνεργος και είναι γραμμένος στον ΟΑΕΔ, τότε ως μισθωτός.

  Αν υπάρχει ισότητα μεταξύ των εισοδημάτων, τότε ως μισθωτός.

  Αν εισόδημα μόνο από επιχειρήσεις ή το μεγαλύτερο από επιχειρήσεις, τότε ως εισόδημα από επιχειρήσεις με 26%

  Αν γεωργικό εισόδημα, τότε η διαφορά  ως γεωργικό εισόδημα με 13%

  Αν εισόδημα από ακίνητα η διαφορά με 26%. ( ΣΟΣ. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο εισόδημα από ενοίκια δεν υπολογίζεται η προσωπική τεκμαρτή δαπάνη των 3.000,00)

  Στη συνέχεια, στο παραπάνω πίνακα με το Ν. 4330/15  προστέθηκαν και οι περιπτώσεις  :
  Σε  εισοδήματα  από ενοίκια,   τόκους καταθέσεων ή υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και  εφόσον το  τεκμαρτό  εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500,00, τότε η διαφορά  φορολογείται ως μισθωτός.  Η προσθήκη αυτή ίσχυσε μόνο για το 2014.  Να δούμε θα γίνει κάτι ανάλογο και για το 2015 και εσαεί………?
  Αγορά καταστήματος, ΦΙΧ κλπ   και επιχειρηματικότητα. Αποτελεί τεκμήριο;;

  Η αγορά καταστήματος, η ανέγερση βιοτεχνίας, ξενοδοχείου, ΦΙΧ κλπ, και γενικά οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών  στοιχείων   από φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας  και εφόσον έχει καταχωρηθεί στα σχετικά βιβλία  δεν αποτελούν  τεκμήριο .ΠΟΛ. 1076/2015. 

  http://www.taxheaven...s/view/id/23878

  Ίδρυση ΟΕ,ΕΕ. κλπ, αγορά μετοχών, μεριδίων κλπ

  Από 1/1/2014 κάθε συμμετοχή σε σύσταση εταιρείας, αύξηση κεφαλαίου, αγορά μετοχών κλπ , όπως και η αγορά επιχείρησης, αποτελούν τεκμήριο και καταχωρούνται στο κωδικό  743,744
  Tips

  1.Στις   πληρωμές  δανείου για ανέγερση πχ καταστήματος  αν καταχωρηθούν  στα βιβλία  του επιχειρηματία έχει ισχύ και  σ  αυτή τη περίπτωση η παραπάνω διάταξη;;; Με τα ΕΛΠ  πάντως δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τω ν δανείων  στα απλογραφικά  βιβλία… 
  2. Η βασική ΠΟΛ.1076/2015  για τα τεκμήρια .
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20640/hl/1076
  3. εισόδημα από ιδιόχρηση – τεκμήρια και εισφορά αλληλεγγύης

  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει τα δηλωθέντα εισοδήματα και ο φορολογούμενος επικαλείται κεφάλαιο προηγουμένων ετών για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων (ανάλωση κεφαλαίου), η ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του τελικού ποσού που θα υπαχθεί σε φορολογία (ΣτΕ 2563/2015). Η απόφαση αυτή ακυρώνει προηγούμενη εγκύκλιο (ΠΟΛ 1167/2011) που όριζε πως κατά των υπολογισμό της εισφοράς δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η ανάλωση κεφαλαίου που επικαλείται ο φορολογούμενος.


   
  15.4. Επιδόματα  ανεργίας ΟΑΕΔ
  Με την  εγκύκλιο 1079650/1062015 ξεκαθαρίστηκαν όλα τα επιδόματα βλ. link.

  http://www.taxheaven...α ανεργίας ΟΑΕΔ

   Τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται στους δικαιούχους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, είναι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο και δηλώνεται στους κωδικούς  661-662, για τον υπόχρεο και την σύζυγο αντίστοιχα, του έντυπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

   Επιδόματα - βοηθήματα ανεργίας είναι τα εξής:

   1. Επίδομα τακτικής ανεργίας

  2. Επίδομα μακροχρόνια ανέργων

  3. Ειδικό εποχικό βοήθημα

  4. Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας

   5. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που λαμβάνουν οι επί τρεις μήνες άνεργοι, όταν δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.

   6. Ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, το οποίο λαμβάνουν όσοι εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας τους,

  7. Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας - ΕΣΠΑ.

  8. Βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, το οποίο λαμβάνουν οι αυτοαπασχολούμενοι που αποδεδειγμένα διέκοψαν το επάγγελμά τους.

  15.5. Παροχή σε είδος

  Το θέμα εξαντλήθηκε στις περσινές δημοσιεύσεις.

  Σχετικα και τα παρακάτω λινκ

  1.Παροχη σε είδος ΕΙΧ

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19920

  2.Πίνακες παροχή σε είδος

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19653

  Tips

  1. όταν υπολογίζουμε παροχή σε είδος πρέπει να στείλουμε και τη σχετική βεβαίωση πχ από ΕΙΧ κλπ για το εισόδημα αυτό που έχει και τη σχετική κωδικοποίηση  (κωδ.15)
  2. ALARM. Σε δάνειο,  σε διευκόλυνση  ταμειακή κλπ αν δεν υπάρχει  σύμβαση όλο το ποσό παροχή σε είδος από μισθωτές. ??   Η θεώρηση συμφωνητικού  δανείου από την Αστυνομία προσδίδει τα χαρακτηριστικά της βέβαιης  χρονολογίας. Εγγ. 1020969/405/Α0012/28-3-2007. Το ίδιο και η θεώρηση  του συμφωνητικό του  δανείου  για το  γνήσιο της  υπογραφής και  από τα ΚΕΠ. Εγγ. 1090681/1674/Α0012/3-11-2005.
  3.Εάν η επιχείρηση χορηγήσει δάνειο σε εργαζόμενό της χωρίς  έγγραφη  συμφωνία, το σύνολο του κεφαλαίου θεωρείται παροχή σε είδος  και φορολογείται σαν εισόδημα από μισθωτές?  Εφόσον υφίσταται γραπτή συμφωνία, παροχή σε είδος θεωρείται  μόνο η τυχόν διαφορά μεταξύ επιτοκίου δανεισμού με το μέσο επιτόκιο αγοράς. Επισημαίνεται  ότι, η προκαταβολή μισθών άνω των 3 μηνών θεωρείται Δάνειο.
  15.6 Διάφορα επαγγέλματα – Λύσεις που δόθηκαν

  1. Για τα  ΚΤΕΛ ΑΕ

  α.Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦΒ 1166032/21.12.2015

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22540/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%CE%92%201166032/21.12.2015

  β. ανάλυση

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21885

   
  2.ΓΙΑ τις  ΙΜΕ

  (Έγινε μπέρδεμα πέρσι με τις ΙΜΕ  και τα μέλη)

  Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Β 1137818/21.10.2015

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22085/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%92%201137818/21.10.2015

   
  3.Για τα  ΝΠΜΚ

  Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦΒ 1107041/06.08.2015

  http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13400&sw=1

  βλ και το  νέο κωδικό 471, ακαθάριστα  έσοδα αστικών μη κερδοσκοπικών απαλλασσόμενα κλπ στο Ν

  Και το:

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22662

   
  4. Οι Καταρτιζόμενοι

  Υπ. Οικ. αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095974/14.07.2015
  http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13357&tb=2

   
  5 Βεβαιώσεις για .Αναπηρίες  ΚΕΠΑ

  Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Α 1148240/12.11.2015

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22251/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%91%201148240/12.11.2015

  Ισχύουν και οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων με προϋποθέσεις..

  6. Μτφ ζημιάς

  1. Μεταφορά ζημιάς στα  5 επόμενα έτη, τυχόν υπόλοιπο χάνεται
  Έστω ζημιές του 2009, 2010-2011-2012-2013-2014, 2015.Τυχόν υπόλοιπο του 2009 δεν μεταφέρεται  στο 2015
  Παράδειγμα,  έστω τα καθαρά αποτελέσματα  (- Ζημιές, +κέρδη)
  2009=-21.000, 2010=+8.000, 2011=+2.000, 2012=+5.000, 2013=-10.000, 2014=+4.000, 2015=+2.000

  Μεταφέρονται  και συμψηφίζονται  ζημιές  19.000 από τη χρήση 2009 στις επόμενες και χάνεται  το ποσό  των 2.000 που δεν μπορεί να μεταφερθεί στη χρήση 2015 λόγω παραγραφής. 
  2.Βλ. και Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Α 1146889/12.11.2015

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22229/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%91%201148240/12.11.2015

  15.7. Οι Μπλοκάκηδες.  ( περ. στ’ παρ. 2 αρθρ. 12 Ν.4172/13)

  Οι  κωδικοί των μπλοκάκηδων είναι .

  Για το Ε1

  Κωδ. 019

  Κωδ.307

  Κωδ.605 (οι φόροι) κλπ

  Για το Ε3

  Κωδ. 591.

  Κωδ. 348

  Προσδιορισμός καθαρών κερδών

  α) Έχουν μειωμένο Τ.Ε. δηλαδή 500,00

  β) Για τον προσδιορισμό των κκ δεν αφαιρούνται τα έξοδα των βιβλίων., αλλά μόνο οι καταβληθείσες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.

  γ) Δηλώνουν αποδείξεις μέχρι 10% του εισοδήματος και φορολογούνται με τη κλίμακα των μισθωτών.(Ακριβώς όπως και μισθωτοί και συνταξιούχοι αλλά για το 2015 δεν χρειάζονται ούτε και αυτοί.??)

   Οι αλλαγές

  Με το νέο νόμο είναι  η περίπτωση στ΄ παρ. 2 του άρθρ 12  του Ν. 4172/13. Είναι τα επαγγέλματα που αναφέρονται και στη παρ. 1 της πολ. 1120/14. (οι για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο)

  Επίσης θεωρείται ότι αυτοί   έχουν την εμπορική ιδιότητα  αν και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε σχέση με  το καθεστώς του Ν. 2238/94, από πέρσι  υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Για να φορολογηθεί με τη κλίμακα των μισθωτών το ΄ μπλοκάκι΄,  πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

  α)  Να υπάρχει έγγραφη μίσθωση

  β) εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες

  γ) να έχει έδρα την κατοικία του

  δ) να μη συμμετέχει σε ΟΕ,ΕΕ κλπ

  ε) Να μην έχει εισόδημα και από μισθωτές υπηρεσίες.

  Στ) Να ανήκουν σε αυτό που λέγαμε ελεύθεροι επαγγελματίες  στον πάλαι ποτέ  Ν. 2238/94

  Δηλαδή  αμοιβές,  που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας.

  ζ) Άρα,  εξ αντιαδιαστολής όσοι έχουν  εισοδήματα από αυτό  που λέγαμε παλιά Δ΄ πηγή, όπως ασφαλιστές, μεσίτες, υπηρεσίες φασόν,  κλπ δεν μπορεί να φορολογηθούν με τη κλίμακα των μισθωτών. Αποκλείονται… και πάνε από επιχειρηματική δραστηριότητα και συντ. 26%.

  η) τέλος το μπλοκάκι δεν ισχύει όταν ο εργοδότης είναι του εξωτερικού βλ.  (ΔΕΑΦΑ 1118536 ΕΞ 2015/11.9.2015
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23074

  Tips

  1.Όσοι έχουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίας και από μπλοκάκι θα φορολογηθούν για δε τις μισθωτές με τη κλίμακα των μισθωτών, για δε τα μπλοκάκια με 26%,  παρά τις διαμαρτυρίες δεν άλλαξε τίποτε πέρσι.

  2.Βλ. πολ. 1047/15

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20417

  3.Ανάλυση http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20256 και  η ανάλυση Γραβιά

  4. και  του Χριστόπουλου, http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25181

  15.8 Για τα περίπτερα και μισθώματα αναπήρων, Ανάλυση του κ. Κ. Γραβιά

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22905
  TIPS

  1.To εισόδημα που αποκτά ο ενοικιαστής από την εκμετάλλευση  της ενοικίασης του δικαιώματος  του περιπτέρου δεν είναι πλέον ενοίκιο,  αλλά Δικαίωμα, και σαν δικαίωμα ο περιπτεράς  πρέπει να παρακρατεί  20%  φόρο κατά την πληρωμή του ενοικίου στον ΄΄ιδιοκτήτη΄΄ . Αλλά που  πλέον περίπτερα;, όλα έκλεισαν, δεν προλαβαίνουν οι Δήμοι να ξηλώνουν τα άδεια κουφάρια από τα πεζοδρόμια για να απελευθερώσουν  τους χώρους.  . πάνε και αυτά, τίποτε δεν ευδοκιμεί…………. Για τη φορολόγηση αυτή είχαν ξεσηκωθεί οι ανάπηροι θύματα πολέμου, και σύλλογοί τους γιατί το  θεώρησαν  άγρια  φορολογία  αυτό το 20%...? Ερμηνεύθηκε εδώ   με την  ΄΄ πολύ στενή έννοια ΄΄  η σχετική  αυτή διάταξη του  νόμου  στα θύματα του  πολέμου… (με δεδομένο ότι και η σχετική  σύνταξη είναι αφορολόγητη..)
  2. Νομίζω  ακόμη  ότι δεν υπάρχει και το σχετικό έντυπο για να συμπληρώσεις, καθώς επίσης  δεν υπάρχει και η   δυνατότητας ηλεκτρονικής  υποβολής. .. Τώρα αν υπέβαλλαν και απέδωσαν το  φόρο αυτό με τη δήλωση  των παρακρατούμενων φόρων, μάλλον  ήταν  μια λάθος κίνηση..
  15.9 Τα πάντα όλα για συλλόγους γονέων  των σχολείων, ανάλυση του κ. Α. Κεχαγιά

  που αναδεικνύει  όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τις  φορολογικές υποχρεώσεις στους συλλόγους Γονέων.
  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27801

  15.10 Πώληση αντικειμένων μεγάλης αξίας από ιδιώτη

  Πώληση  πχ μιας  παλαιάς συλλεκτικής κιθάρας, βιολιού κλπ από  ιδιώτη.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/23058
  15.10.Επίδομα Βιβλιοθήκης.

  Τελικά  με την εγκύκλιο  1078315/5-6-15 έγινε οριστική διευθέτηση. Το επίδομα αυτό δεν θεωρείται εισόδημα, δεν καλύπτει τεκμήρια. βλ. linkhttp://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13300&sw=1

  ΠΟΛ.1234/14  Επίδομα βιβλιοθήκης

  ΔΕΑΦ Α  1064795/11-5-2015 Επίδομα βιβλιοθήκης

  http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13274&sw=1

  ΔΕΑΦ 1078315/5-6-2015 επίδομα βιβλιοθήκης

  http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&alla_id=13351&sw=1

  15.11.Πρόωρη παύση γεωργικής δραστηριότητας

  Θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. (εγγ.1081788/16-6-2015)

  15.12.Αποζημίωση για Έξοδα διαμονής σίτισης υπαλλήλων

  Όταν υπάρχουν νόμιμα παραστατικά εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή υπηρεσία. (έεγ.13280/26-5-15 ΚΜΕΕΠ)

  15.13.Επίδομα θέρμανσης

  Ξεκαθαρίστηκε ότι τα επιδόματα που καλύπτουν δαπάνες πχ  επίδομα  θέρμανσης είναι εκτός του Ε1, δεν αναγράφονται πουθενά.

  15.13.Οι αμοιβές από επιδοτούμενα σεμινάρια

  Αμοιβές που προκύπτουν από την επιδότηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του "νέου" ΚΦΕ  Ν 4172/2013 δόθηκαν με την Εγκ Υπ. Οικ  ΔΕΑΦ  Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.

  Link  http://logistikoskosmos.blogspot.gr/2015/07/1095974-20151472015.html


   
  16.Οι  Αγρότες
  Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ πέρσι.. Τελικά οι λύσεις  που δόθηκαν πέρσι  ικανοποίησαν το μεγαλύτερο κομμάτι  του αγροτικού κόσμου, αλλά πριν τελειώσει αυτή η χαρά, ήρθε το 3ο Μνημόνιο και άντε πάλι από την αρχή και έχουν ένα νέο σήριαλ.(σήμερα ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ,  ότι το κουαρτέτο θέλει φορολόγηση και των αγροτών από το 1ο ευρώ???) . .. Θα πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι ήταν πολύ μεγάλη η συμβολή του κόμβου  αυτού, γενικά σ όλο το αγροτικό Ζήτημα. Κατ αρχάς ο κος  Ι.  Νιφορόπουλος  δεν φείδονταν   καθόλου χρόνο και με κάθε αλλαγή έκανε και επικαιροποίηση  του  αναλυτικού οδηγού  για τους αγρότες.  http://www.taxheaven...r/view/id/21163   (αφορά τη χρήση 2014)

  Επίσης ο κος Παπαδημητρίου από την Καρδίτσα με τις εξειδικευμένες γνώσεις του έδωσε σημαντική γνώση σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και ειδικότερα  στον  κόσμο των πόλεων που δεν κατείχαν καλά τα αγροτικά θέματα.  Επίσης και τα σεμινάρια  του κόμβου για τους αγρότες που έγιναν έλυσαν όλες τις  απορίες…

  Το καλό  κλίμα  όμως χάλασε με την έκδοση των  συμπληρωματικών εκκαθαριστικών των Οκτώβριο  μετά την αύξηση της προκαταβολής  από 27,5% σε 55%. Φέτος το 2015 και οι αγρότες έχουν προκαταβολή όπως και οι υπόλοιποι επαγγελματίες 75% (..’άρχισε η εναρμόνιση σιγά-σιγά..)

  Τελικά  για τη χρήση 2015 θα εφαρμόσουμε ότι ακριβώς και το 2014

  Επιγραμματικά αναφέρουμε   τι πρέπει  να γίνουν :

  4.1. Συνδέσεις  που  πρέπει   να  γίνουν (6):

  α. Προσωποποιημένη πληροφόρηση

  Διαπίστωση αν είναι αγρότης του κανονικού , ειδικού ή ιδιώτης

  Διαπίστωση του  ΚΑΔ καλλιέργειας για του κανονικού, του ειδικού  705:01000000 και του ιδιώτη 705:999999998 (Αφανές καθεστώς αγροτών)

  (φέτος είναι γνωστά  από πέρσι…)

  β. ΟΠΕΚΕΠΕ . http://www.opekepe.gr/

  Διαπίστωση της είσπραξης της  επιδότησης  από τις  ΠΛΗΡΩΜΕΣ, (Δεν απαιτείται από 1/1/15 έκδοση τιμολογίου) , καταχώρηση στα βιβλία, έκδοσης βεβαίωσης και  εκτύπωση  δήλωσης  καλλιέργειας ΟΣΔΕ.  

  (Για την εκτύπωση των βεβαιώσεων  άνοιξε η εφαρμογή   τελικά την Παρασκευή  11/3/2016).

  Η βεβαίωση αυτή περιλαμβάνει (και πάλι) όλες τις επιδοτήσεις οι οποίες έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους αγρότες (ειδικού και κανονικού), κατά τη διάρκεια του έτους 2015.Για τη συμπλήρωση όμως του Ε3 θέλουμε όλες τις επιδοτήσεις που εισέπραξε ο αγρότης με έτος αναφοράς το 2015???

  (Η βεβαίωση λοιπόν αυτή  δεν εξυπηρετεί  στο Ε3, αλλά μόνο στη ΜΥΦ???)

  Κανόνας. Κατ αρχήν στο Ε3,  πρέπει να συμπεριλάβουμε τις επιδοτήσεις που εισέπραξες μέσα στο 2015 και αφορούν το 2015, τις επιδοτήσεις που θα εισπράξει μέσα στο 2016  και θα αφορούν το 2015 μέχρι της υποβολής της δήλωσης,  και τέλος εσαεί  με το να κάνουμε τροποποιητικές για το φορολογικό 2015, όλα τα ποσά των  επιδοτήσεων  που θα εισπράττονται   διαχρονικά και θα αφορούν  το έτος 2015???
  γ. ΕΛΓΑ . http://www.elga.gr/

  Εκτύπωση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς  (ΕΑΕ) για καταχώρηση στα έξοδα, ως και τυχόν  αναζήτηση αποζημίωσης από θεομηνίες χαλάζι,  πλημμύρες, καταρροϊκός  πυρετός κλπ ( Είναι ήδη έτοιμη η εφαρμογή  και γίνονται οι εκτυπώσεις.)

  δ. ΟΓΑ.  http://www.oga.gr/#

  Εκτύπωση της βεβαίωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

  ε. Έ9-ΕΝΦΙΑ

  Εκτύπωσης του εκκαθαριστικού  ΈΝΦΙΑ  για καταχώρηση του ποσού  ΕΝΦΙΑ των αγρών στα βιβλία. Υπενθυμίζεται ότι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά κτίρια δεν έχουν ΕΝΦΙΑ.(εκπίπτει μόνο το ποσό που καταβλήθηκε από 1/1-31/12/15).

  στ. Μισθωτήρια - ΤΑΧΙΣ

  Εκτύπωση όλων των συμφωνητικών από το ΤΑΧΙΣ για καταχώρηση τυχόν  των ενοικίων  για αγρούς που πλήρωσε στα βιβλία, αλλά και στο Ε3 στα πληροφοριακά που ζητά στη πρώτη σελίδα (ΑΦΜ, ποσό κλπ). Επίσης οι κτηνοτρόφοι  πληρώνουν δικαιώματα  στους Δήμους για τη βόσκηση των βοσκοτόπων.

  4.2. Η συμπλήρωση του Ε3

  Η συμπλήρωση του Ε3 όπως  ακριβώς και για τον υπόλοιπο κόσμο,  αλλά με τις παρακάτω ιδιομορφίες:

  Στον κωδικό 908 όλες οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που εισπράχθηκαν  με έτος 2015 και αφορούν το 2015. Προσοχή επειδή  όμως παρατηρούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,  ποσά που φορούν το 2015 εισπράττονται    μέσα  στο 2016. Στη περίπτωση αυτή υπάρχει υποχρέωση  να προστεθούν και τα δυο  ποσά. Ακόμη περισσότερο αν εισπραχθούν ποσά που αφορούν το 2015 μετά που θα υποβληθούν  οι δηλώσεις, συντρέχει υποχρέωση υποβολής  τροποποιητικής δήλωσης. (αυτοτέλεια χρήσεων). Βλ.http://www.taxheaven...s/view/id/24417

    Επίσης αν το ποσό της επιδότησης   είναι  μεγαλύτερο των 12.000,00,  το υπερβάλλον ποσό αναγράφονταν και στο κωδικό  644  για να φορολογηθεί με τα έσοδα από πωλήσεις των προϊόντων του αγρότη. (πχ για επιδότηση  πχ 15.000,000 στον 908=12.000,00 και 644=3.000,00

  Στον κωδικό 909, γράφονταν οι επιδοτήσεις από αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και οι οποίες είναι αφορολόγητες στο σύνολό τους.  Φέτος ο κωδικός προστέθηκε και στο χειρόγραφο έντυπο.

  Λινκ  http://www.taxheaven...r/view/id/21056 (ΠΟΛ.1019/15)

  Τέλος,  αν είσαι   αγρότης   του κανονικού, ή του ειδικού ή ιδιώτης-αγρότης   δεν είχε καμιά σημασία  στο  Ε3,  για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών, αφού  δεν είχε καμιά διαφορά…. Όλοι με  λογιστικό προσδιορισμό…

  Τέλος, προστέθηκε στο Ε3 ο κωδικός  598 και κλικάρεται από τους   αγρότες ιδιώτες.

  4.3. Η συμπλήρωση του Ε2

  Η μη φορολόγηση του τεκμαρτού  εισοδήματος με το 3% της αντικειμενικής αξίας του αγρού έκανε την συμπλήρωση του εντύπου αυτού  λίαν ευχερή…. Τώρα,  αν πρέπει  να συμπληρώνεται  με  όλα  τα ιδιόκτητα χωράφια, τις  αγροτικές αποθήκες κλπ   με εισοδήματα  μηδενικά, νομίζω δεν προκύπτει, αλλά και αν κάποιος τα συμπληρώσει,   έχει μια συμφωνία με τα στρέμματα στη δήλωση του ΟΣΔΕ. (ιδιόκτητα)

  4.4. Η συμπλήρωση του Ε1

  Δεν πρέπει  να ξεχασθεί η μεταφορά του ποσού μέχρι 12.000,00 στο κωδικό 659/660, γιατί πέραν της φορολογήσεις  με εισφορά αλληλεγγύης, ΄ ΄ σώζει ΄΄ και από τα τεκμήρια. .. Τα κέρδη από το κωδ 347 του Ε3 μεταφέρονταν στο κωδ . 461/462 και τα ακαθάριστα έσοδα στον κωδ. 475/476.

  5.Αναλυτικές οδηγίες και για την αντιμετώπιση  των  αγροτικών επιδοτήσεων με την  πολ. 1116/15.  

  Λινκ  http://www.taxheaven...r/view/id/21056

  6. Οι αγρότες του Ειδικού και οι αφανείς-ιδιώτες  αγρότες για τις λιανικές πωλήσεις πρέπει να εκδίδουν στοιχεία (Αποδείξεις  Είσπραξης).

  7. Εκθλιπτικό δικαίωμα ελαιοτριβείου.

  …Πιο συγκεκριμένα, ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη - παραγωγό για την αμοιβή των οποίων αμείβεται σε είδος από τους αγρότες (είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ), ενώ ταυτόχρονα ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη ως αμοιβή, από τον αγρότη, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την παροχή υπηρεσιών του ελαιοτριβείου ο συντελεστής ΦΠΑ που αναλογεί από 20.7.2015 είναι ο κανονικός 23%.
  Η ποσότητα του αγροτικού προϊόντος που λαμβάνεται ως αμοιβή σε είδος από τον εκμεταλλευτή του ελαιοτριβείου
  α) δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος.
  β) επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του κανονικού καθεστώτος.
  Τέλος, επειδή οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ δικαιούνται επιστροφής με τον κατ' αποκοπή συντελεστή από ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και επειδή βάσει του άρθρου 1, της απόφασης ΠΟΛ.1066/2.4.2013 ως παράδοση αγαθών θεωρείται και η αξία αγροτικών προϊόντων που διατίθενται, ως αμοιβή σε είδος, για τη λήψη υπηρεσιών από άλλους υποκείμενους στο φόρο, όπως π.χ. για εκθλιπτικά δικαιώματα, το στοιχείο που εκδίδει ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου προς τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος αποτελεί γι' αυτόν δικαιολογητικό επιστροφής ΦΠΑ με βάση κατ' αποκοπή συντελεστή σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1066/2.4.2013.
  Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ως βάση υπολογισμού για την επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ' αποκοπή συντελεστή αποτελεί μόνο η καθαρή αξία (χωρίς ΦΠΑ) που αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται από τον εκμεταλλευτή του ελαιοτριβείου.
  Βλ. ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016/21.1.2016
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22761/hl/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1

   Tips

  1.  Φέτος οι περισσότεροι  αγρότες εισέπραξαν επιδοτήσεις  μια φορά τον ΔΕΚ 2015, (7/12/15), αλλά πήραν όμως, μέρος της δικαιούμενης επιδότησης. Το υπόλοιπο ποσό απότι φαίνεται θα εισπραχτεί  στα μέσα Μαρτίου του 2015;;. Το ποσό αυτό όμως επειδή αφορά το 2015 πρέπει να μεταφερθεί στη χρήση 2015 για να φορολογηθεί (σε μεταβατικό λογ/σμό). Βέβαια  για ΜΥΦ  πάει στο  Α΄ τρίμηνο 2016.

  (το να τηρήσεις μεταβατικό λογαριασμό σε αγρότες που υποτίθενται δεν την τηρούν βιβλία (??),  είναι ένα από τα  πολλά παράδοξά μας…….)

  2.Επίσης στα τέλη Μαρτίου  ανακοινώθηκε ότι θα εισπράξουν και  τις καθυστερούμενες  επιδοτήσεις που θα αφορούν το έτος  2014. Γεννάται λοιπόν και εδώ  υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής  δήλωσης  για τη  χρήση 2014 και άντε και πάλι νέο εκκαθαριστικό , νέα Πράξη Διοικητικού προσδιορισμού ) ???’

  3. Προσοχή,  αν στο βιβλίο του 2015 έχουμε καταχωρήσει επιδοτήσεις που αφορούσαν  του 2014,  και τις  μεταφέραμε για φορολόγηση στο 2014. ??? να  μην τις συμπεριλάβουμε και στο 2015???

  4. Συντελεστές απόσβεσης για ζωικό και φυτικό κεφάλαιο 10%.
  5. Η Ζημιά από αγροτική δραστηριότητα, δεν συμψηφίζεται με τα κέρδη από εμπορική. Σε περίπτωση που δηλώθηκε ζημιά  το 2014, και το 2015 δηλώνονται κέρδη  από αγροτικά και επιχειρηματική δραστηριότητα, θα γίνει συμψηφισμός  μόνο με τις ζημιές της αγροτικής και όχι της επιχειρηματικής
   6. Από 1/1/2015 (ΕΛΠ) δεν απαιτείται η  έκδοση τιμολογίων για την είσπραξη των  επιδοτήσεων  από ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ κλπ.

  7. Η βασική πολ. 1116/15 με οδηγίες  για τους αγρότες.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21056
  8. Προκαταβολή φόρου με 75%
  9. Η διαφορά τεκμηρίων φορολογείται με 13%
  10. Πολλοί αγρότες καταβάλλουν την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά εκπρόθεσμα  και τίθεται θέμα πότε εκπίπτει, αν εκπίπτει στο έτος που αφορά ή  στο  έτος που καταβλήθηκε. Άποψή μας είναι ότι  αφού είναι 11. Τελικά όσοι αγρότες  πήραν επιδότηση με το ΄΄ πακέτο Χατζηδάκη΄΄,  δεν την γλυτώνουν  επιστρέφονται τα ποσά στην ΕΕ.
  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28141
  12. Αναμένονται αλλαγές στον ορισμό του αγρότη, ποιος είναι κατά κύριο λόγο αγρότης και ποιος δεν είναι. Ίδωμεν…
  13. Και η λίαν επίκαιρη και ενδιαφέρουσα η  ανάλυση του κ. Παπαδημητρίου. (Καρδίτσα)  για τις επιδοτήσεις.(αναρτήθηκε 13/3/2016)
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23113
  14. Και ας υποθέσουμε ότι η εφαρμογή άνοιξε θα είναι εφικτό να υποβάλλουν  οι αγρότες  τις δηλώσεις τους;;   Δεν μπορούν, αφού εκκρεμεί να εισπράξουν ακόμη το υπόλοιπο ποσό των επιδοτήσεων του  έτους 2015???  (Στις 7/12/15  έλαβαν ποσό  έναντι……………….)


   
  17. Κάτοικοι  εξωτερικού
  Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει σε  ανάπτυξη και μάλιστα κάθε χρόνο, σε βαθμό που ορισμένοι δυσανασχετούσαν…  Φέτος αναδημοσιεύουμε την ενδιαφέρουσα   ανάλυση του κ. του Βαγγέλη  Μιχελινάκη.
    Οι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται κατ’ αρχήν μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα. Αναφερόμενοι σε εισόδημα εννοούμε πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.

  Στην περίπτωση που αποκτούν πραγματικό εισόδημα, θα ενεργοποιηθούν για αυτούς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά όχι και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης οι οποίες δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση για αυτούς. Πέρα τούτου, εάν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν ισχύουν ούτε οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση υποβολής και φορολογικής δήλωσης.

  Στην περίπτωση που προκύπτει διαφορά τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος και προκειμένου να καλυφθεί η διαφορά αυτή, πέραν των δυνατοτήτων που παρέχονται σε όλους τους φορολογούμενους (π.χ. δάνεια, γονικές παροχές, ανάλωση κεφαλαίου κλπ.) έχουν τη δυνατότητα κάλυψης της διαφοράς με εισαγωγή συναλλάγματος για το οποίο δεν απαιτείται δικαιολόγηση της απόκτησής του.

  Όσον αφορά τον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματός τους, ισχύει η ίδια κλίμακα ανά κατηγορία εισοδήματος που ισχύει και για τους κατοίκους Ελλάδας, με τη διαφορά ότι δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου των άρθρων 16 έως 19 του ΚΦΕ, εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και,

  α) τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα ή

  β) αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους.

  Για την εφαρμογή της περ. α' απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά τους και για το εισόδημα που απέκτησαν στην Ελλάδα. Για την εφαρμογή της περ. β' απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το φορολογητέο εισόδημα των εν λόγω φυσικών προσώπων στο κράτος κατοικίας τους είναι τόσο χαμηλό που ενώ θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει ,της φορολογικής τους νομοθεσίας, δεν επωφελούνται αυτής (σχετ. οι C-39/2010, C-169/2003 και C-279/1993 αποφάσεις του ΔΕΕ). 

      Όσον αφορά τους φορολογούμενους που μετοίκησαν στο εξωτερικό εντός του 2015 θα πρέπει να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη από την ΠΟΛ. 1058/2015 διαδικασία, προκειμένου να αναγνωριστούν ως κάτοικοι εξωτερικού από την Ελληνική φορολογική διοίκηση. Η διαδικασία αυτή είναι η εξής:

     Υποβάλλουν το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου ,δηλαδή για εφέτος μέχρι την 10/3/2016 στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. (πρώην μητρώο) όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας:

  - αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και

  - έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα.

       Προσκομίζουν το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου δηλαδή έως την 9/9/2016 στο παραπάνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:

  - Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους.

  - Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται ΣΑΔΦΕ (Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος) και εφόσον αποκτούν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί της βεβαίωσης:

  α) την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή

  β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο άλλο κράτος ή

  γ) ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

  δ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

      Η εμπρόθεσμη υποβολή όλων των παραπάνω εγγράφων δε σημαίνει την αυτόματη αποδοχή του αιτήματος από τις φορολογικές αρχές. Απλά είναι απαραίτητα προκειμένου να εξεταστεί εάν ο φορολογούμενος πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να χαρακτηριστεί κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή να εξεταστεί πέρα της διαμονής του παραπάνω προσώπου στο εξωτερικό, κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να εξακολουθεί να αποτελεί το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, βάσει των προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών του δεσμών.

    Εφόσον τελικά ο φορολογούμενος θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, καταχωρούνται από τη Δ.Ο.Υ. στο υποσύστημα Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Η βεβαίωση μεταβολής  αποστέλλεται από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς, στο φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2015 μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα το αργότερο έως τις 31.12.2016).

  Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό το αίτημά του, θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση ως κάτοικος Ελλάδας, για το παγκόσμιο εισόδημά του, ενώ εφόσον θα έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης για τους κατοίκους Ελλάδας, θα επιβληθούν και οι προβλεπόμενες από τον ΚΦΔ κυρώσεις. ( του Βαγγέλη  Μιχελινάκη, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σύμβουλος επιχειρήσεων)

  Λινκ

  Βλ και  τον Οδηγό  Κατοίκων  Εξωτερικού της ΓΓΔΕ
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20898
  Tips

  1.Τα έντυπα της αλλοδαπής που θα προσκομιστούν σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα με επίσημη μετάφραση και να φέρουν την σχετική σφραγίδα Apostille , εκτός από τις αιτήσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, αλλά και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α και της Τουρκίας, που εξαιρούνται από την διαδικασία του Apostille. 
  2.Στη  Δ.Ο.Υ  εξετάζονται κατά σειρά με  βάση το  νόμο :

  α)Οι οικογενειακοί δεσμοί (π.χ αν εργάζεται η σύζυγος στην Ελλάδα)

  β)Οι εργασιακοί δεσμοί ( π.χ αν υπάρχει ατομική επιχείρηση)

  γ) Η μόνιμη ή κύρια κατοικία ή το κέντρο ζωτικών συμφερόντων που βρίσκεται για το έτος για 183 ημέρες και άνω

  δ) Η ιθαγένεια
  3. Οι κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται κατ’ αρχήν μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα. Αναφερόμενοι σε εισόδημα εννοούμε πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο.

  Στην περίπτωση που αποκτούν πραγματικό εισόδημα, θα ενεργοποιηθούν για αυτούς και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αλλά όχι και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης οι οποίες δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση για αυτούς. Πέρα τούτου, εάν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν ισχύουν ούτε οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και κατά συνέπεια δεν έχουν υποχρέωση υποβολής και φορολογικής δήλωσης..

  4. Σχετικό και το έγγραφο για τη  φορολογικά κατοικία (ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016/2.3.2016)
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23073


   
  18. Περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ
  Άλλαξε ο  τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.),  εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες και ίσχυσε μόνο για το 2014. Ο νέος νόμος συνδέει τη δυνατότητα φορολόγησης του εισοδήματος αυτού με την κλίμακα μισθωτής εργασίας, με το εισόδημα του φορολογουμένου,  το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000 (ή 9.500 τεκμαρτό) εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βλ και την ανάλυση

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21162
  βλ. λινκ.  Εισοδήματα από φοιτητές. ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21646
  Η ευνοϊκή  αυτή διάταξη ίσχυσε μόνο για 2014. Για το 2015 αναμένεται νέα ρύθμιση και ελπίζουμε  να είναι και ΟριστικΗ, για να μην είμαστε κάθε χρόνο στο  ΄΄ ίδιο έργο θεατές ΄΄.
   19.1  Δεσμεύσεις και ………όχι μόνο.

  1.Κάνεις προαιρετικά απογραφή, τότε κάνεις ακόμη τρία χρόνια υποχρεωτικά, άρα 1+3=4
  Πχ. Αν προαιρετική απογραφή το 2013, τότε και 2014,2015 και 2016.
  2. Αλλαγή μεθόδου αποτίμησης μετά από 5 χρόνια αλλαγή  πάλι μεθόδου.
  3. Μεταφορά ζημιάς στα  5 επόμενα έτη, τυχόν υπόλοιπο χάνεται
  Έστω ζημιές του 2009, 2010-2011-2012-2013-2014, 2015
  Τυχόν υπόλοιπο του 2009 δεν μεταφέρεται  στο 2015
  4. Κανονικό καθεστώς  ΦΠΑ προαιρετικά, 5 χρόνια  παραμονή  στο κανονικό
  5.  Νέα επιχείρηση  για τα 3 πρώτα χρόνια κάνει απόσβεση μηδενική (εάν  το … επιθυμεί)
  6.  Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ σε μεταφορά. Μέχρι το 2013 στα επόμενα 3 χρόνια, Από 1/1/2014 στα επόμενα 5 χρόνια.
  7. Νέα επιχείρηση και μέχρι α.ε.  10.000 ο φΣ =26%/2=13%  για τρια   χρόνια, (πχ έναρξη 15/2/15, 2016, 2017)
  8. Για τα πρώτα 5 έτη από την ίδρυση δεν υπολογίζεται  Τέλος Επιτηδεύματος  (ΤΕ), (κανονικά τώρα θα πρέπει να λέγεται  ΄΄ Τέλος Οντότητας ΄΄,  αφού αποσύρθηκε η λέξη επιτηδευματίας???
  9. Και οι αγρότες  απαλλάσσονται από το  Τ.Ε.   για  τα 5 χρόνια  στο κανονικό καθεστώς ( χρήσεις 2014-2018)

   
  20. Χρόνοι κτήσης εισοδημάτων  ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ  με διπλογραφικά
  Χρόνος κτήσης ΑΕ,., Ο.Ε. - Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. χρήσιμες επισημάνσεις   από την ομάδα του κόμβου.

  Βλ. τις παρακάτω χρήσιμες  αναλύσεις.
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22904

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21984

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21240

  παρακράτηση στην ΕΠΕ

  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27928

  Διανομή κερδών σε ΟE

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17565

  Κέρδη

  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?app=downloads&showfile=1586

  1. βλ και  μερίσματα ΟΕ

  Υπ. Οικ.: ΔΕΑΦ Α 1160573/14.12.2015

  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22491/hl/%CE%94%CE%95%CE%91%CE%A6%20%CE%91%201160573/14.12.2015

   
  21.  Πρόστιμα  ΚΦΔ
  Επειδή όμως τα πρόστιμα… καραδοκούν  καλό  είναι μια υπενθύμιση  των σχετικών διατάξεων.
  Tο άρθρο  58 ορίζει: (μετά από έλεγχο)
  1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που  προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
  α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
  β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
  γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

  2.Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

  (από τα παραπάνω προκύπτει ότι μπαίνουν  πρόστιμα  που φτάνουν στο 50%, και μάλιστα το 50% πάει …σύννεφο???, )

  ΠΧ Υποβλήθηκε δήλωση και πληρώθηκε φόρος 2.000,00. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, προέκυψε ποσό φόρου 6.000,00 επειδή τα  τιμολόγια δεν είχαν εξοφληθεί με τη χρήση τραπεζικού μέσου,. Πέραν των προσαυξήσεων και των άλλων ποινών  το πρόστιμο του άρθρο 58 του ΚΦΔ  είναι  : 6.000-2000=4.000χ50%=2.000

  Άρα:

  πλήρωσε στην αρχή… 2.000,00

  πληρώνει τώρα άλλα  4.000,00

  +το πρόστιμο 50%        2.000,00

  Σύνολο………………………8.000,00

  (τα πρόστιμα πλέον  δεν αστειεύονται.. πάλι   καλά  που από το  100% μειώθηκαν  σε 50%??)
  3. Η υποβολή τροποποιητικής δήλωση κατά την οποία δεν προκύπτει ποσό για πληρωμή έχει πρόστιμο 100,00, αλλά αν προκύπτει τότε  έχει πρόστιμο 250,00 σε απλογραφικά και 500,00  σε διπλογραφικά, σε αντίθεση στη φορολογία του ΦΠΑ, που  αν υποβλήθηκε αρχική,   δεν καταλογίζεται κανένα πρόστιμο. Απαιτείται και εδώ κάτι  να γίνει, είναι εξοντωτικό για μια ασήμαντη μεταβολή. Δεν ισχύει δηλαδή το πάλαι ποτέ ευνοϊκό καθεστώς του Ν. 2238/94.
  Όπως δεν  καταλογίζεται πρόστιμο  και σε τροποποιητική αναδρομικών συνταξιούχου, έτσι δεν πρέπει να καταλογίζεται  και σε αγρότη λόγω είσπραξης επιδότησης στην επόμενη χρονιά. (έχουμε αναφερθεί παραπάνω)
  Ένα ερώτημα που τίθεται με την υποβολή της τροποποιητικής  με τους αγρότες είναι το παρακάτω:. Υποθέτουμε   ότι ένας  αγρότης εισπράττει ετεροχρονισμένα  στις 30/3/2016 επιδότηση που αφορά τ ο έτος 2014, πότε θα υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση; Άποψή μας είναι ότι με δεδομένο ότι πρέπει να κατέχεις  τη σχετική βεβαίωση η δήλωση υποβάλλεται το 2017?,  όταν  δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα  εκδώσει τη Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται τόσο οι επιδοτήσεις του 2016, πχ του 2014 ή και  άλλων ετών, και όχι άμεσα με την είσπραξη…..(Εκτός , αν  ήθελε λυθεί διαφορετικά…..) Διαφορετικά  η δήλωση πρέπει να έχει δικαιολογητικό  το  print screen  της σελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ των πληρωμών.??
  4. Σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης προσκομίζουμε στη Δ.Ο.Υ. τα έγγραφα της τροποποίησης και όχι όλα τα δικαιολογητικά.
  Σχετικά link

  1. Η ερμηνευτική ΠΟΛ1252/15
   http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/26393
  2. Ανάλυση του  κ. Αργυρού (βίντεο)
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20625
  3. τα νέα  πρόστιμα ανάλυση του κ.  Χριστόπουλου
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22065
  4. Ανάλυση του Eumilos.
  http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=92646&page=4
  Tips

  1. Τα εκτελεστικά μέλη των  ΔΣ  εταιρειών, ευθύνονται ποινικά για φοροδιαφυγή για πολλά έτη μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. Η παραγραφή δεν αρχίζει , αν δεν έχει πραγματοποιηθεί  φορολογικός έλεγχος , βλ. Ν. 4337/2015.
  2. Πλέον σε όλες τις υποθέσεις φοροδιαφυγής ανεξαρτήτως ποσού η ποινική δίωξη ασκείται αμέσως και δεν διακόπτεται ακόμα και αν ο φορολογούμενος έχει ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή. Ο χρόνος παραγραφής του αδικήματος αρχίζει να μετράει είτε από την τελεσιδικία της απόφασης της προσφυγής είτε αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία για την υποβολή της.

  3. Ένα νέο αδίκημα εισήχθη με τον νέο νόμο στον κώδικα φορολογικής διαδικασίας, αυτό της απόπειρας φοροδιαφυγής. Το μόνο που μένει είναι να ορισθούν ποιες ακριβώς πράξεις, ενέργειες ή παραλείψεις θα συνιστούν απόπειρα φοροδιαφυγής.

   5. Επειδή μετά την υποβολή των δηλώσεων  γίνονται έλεγχοι και .. ΄΄καραδοκούν΄΄,    ευθύνες  και υποχρεώσεις,  για  αποφυγή από  κακοτοπιές.  Βλ. την ενδιαφέρουσα ανάλυση της κ  Διονυσοπούλου  στον κόμβο http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22337

   
  22.ΜΥΦ
  Τελικά ολοκληρώθηκε η υποβολή των ΜΥΦ  για το 2014, τι θα γίνει για το 2015 και 2016 άγνωστο.?
  Έμεινε το θέμα με τις αποκλίσεις για  το τι θα γίνει, και  βέβαια ότι στη λήξη της προθεσμίας πάντα η εφαρμογή  ΄΄πέφτει ΄΄ . ….
  Όλοι συμφωνούν να αυξηθεί το όριο και να μην είναι από το 1ο  ευρώ.  Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά  πως να γίνει αλλαγή τώρα,  αφού ήδη ένας αριθμός έχει υποβάλλει τρίμηνα του 2015?   πώς να αλλάξει το όριο?, ?? Για τις Αποκλίσεις :
  Βλ  την ενδιαφέρουσα ανάλυση του Κ. Γραβιά. http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/27516

   
  23.Ενδομιλικές  συναλλαγές.
  Νομοθετικό πλαίσιο

  Άρθρο 2 4172/136, 50,51 ν. 4172/13, άρθ 21, 22,  4174/13

  Πολ. 1179/13

  Καλό είναι να προσεχθούν ιδιαίτερα οι παρακάτω διατάξεις και να μην  τις προσπερνάμε … ΄΄αβρόχις ποσίν ΄΄ .. βλ. περισσότερα στα λινκ
  Ν.4172/13

  α) κάθε πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

   β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

  γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

  Άρθρο 21 παρ2  του Ν. 4174/13

  2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον:
  α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή
  β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος.

  links

  1.Βλ. μελέτη το Α. Νασόπουλου
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22887
  2.μελέτη για 2014
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18586
  3.πολ.1227/15
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22030
  4.πολ. 1142/15
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21260
  5. Αναλυση κ. Β.Αθανασάκη
  http://epixeirisi.gr/actions/lemma/?item_id=4763751

   
  24.Τράπεζα Ελλάδος  www.bankofgreece.gr. (DIREQΤ)
  Άλλο και τούτο, νέα υποχρέωση δήλωσης τιμολογίων εξωτερικού στην εφαρμογή DIREQT?? ….

  Για το σκοπό αυτό, δημιουργείται εφαρμογή υπό το ακρωνύμιο DIREQT (Direct Reporting Questionnaire), που θα είναι προσβάσιμη μέσω του Internet.
  Με την εφαρμογή αυτή τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (κάτοικοι) θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (on-line) τις συναλλαγές τους με μη κατοίκους, τις οποίες υποχρεούνται να αναγγέλλουν, με βάση τους ορισμούς και τις προδιαγραφές του υπό διαμόρφωση εγχειριδίου χρήσης και τεχνικών προδιαγραφών.
  Η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή αρχείων με συγκεκριμένο τύπο διάταξης των στοιχείων.
  Οι συναλλαγές αυτές αφορούν εισπράξεις-πληρωμές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, ανεξαρτήτως νομίσματος, σε μηνιαία βάση. Από την υποχρέωση αναγγελίας εξαιρούνται ορισμένοι τύποι συναλλαγών, όπως εισαγωγές-εξαγωγές αγαθών, ταξιδιωτικές υπηρεσίες κ.λπ.
  Διευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση αναγγελίας εμπίπτουν και τα νομικά πρόσωπα-κάτοικοι Ελλάδος που διενεργούν συναλλαγές και χωρίς τη μεσολάβηση των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων
   Πάνω από ποιο ποσό είμαι υποχρεωμένος να αναγγέλλω τις συναλλαγές που έχω με μη κατοίκους;
  Το κατώφλι αναγγελίας είναι τα 5.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε κάθε κωδικό ισοζυγίου, ανά είσπραξη/πληρωμή, ανά χώρα και ανά νόμισμα. Το κατώφλι είναι προαιρετικό, με την έννοια ότι μπορεί να αναγγελθούν και συναλλαγές μικρότερου ποσού.
  Link
  https://iris.bankofgreece.gr/iris_web/login.xhtml

   
  25. Χρήσιμες Συνδέσεις - Links
  1.ΟΠΑΠ  για βεβαιώσεις  από κέρδη (νέα σύνδεση)

  https://winningscertificates.opap.gr/
  2.ΟΓΑ συντάξεις

  http://84.205.254.71/apps/index.php/bebaiwsi_synt
  3. ΟΓΑ εισφορές

  http://www.oga.gr/vevaiosi_forou/vevaiosi_login.php
  4.Βεβαιώσεις ΕΤΕΑ

  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28111
  5.πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

  http://www.opekepe.gr/sdip.asp
  6. ΕΛΓΑ πληρωμές

  https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/login.jsp

  7. ΓΕΣ

  https://bebeosis.army.gr/
  8. Όλες οι συνδέσεις στην εξαιρετική  ανάλυση της  κ Λιαπάτη. (τα πάντα όλα….?)
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23072

   
  26. Το Περιουσιολόγιο..καταφτάνει.. Αναλυτική «Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης»
  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δήλωση Πόθεν  Έσχες που υποβάλλεται από μια μερίδα δημοσίων υπαλλήλων, αιρετών,  καθώς και επαγγελματιών (δημοσιογράφων, εργολάβων  του δημοσίου κλπ) είναι ο προάγγελος  του  Περιουσιολογίου.

  Και όμως αποτελεί προαπαιτούμενο του 3ου Μνημονίου και ο νόμος αυτός ψηφίστηκε στις 14/8/2015. Κατά τα οριζόμενα πρέπει να  είχε εφαρμοστεί μέχρι τον Νοε-2015. Υπενθυμίζεται ότι είχε Πρωτο- εισαχτεί  το 2010 με το  νόμο 3842/10, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε..Από όσα έχουν ανακοινωθεί θα πρέπει να αναγράφονται και : τα μετρητά στα στρώματα, (το stroma- bank?), στις θυρίδες, κινητά πράγματα μεγάλης αξίας, ακίνητα στο εξωτερικό (με ποια αξία), μετοχές (με ποια αξία), αμοιβαία, καταθέσεις, σκάφη, φορτηγά. Τρακτερ, ΤΑΞΙ, κλπ. Τα ακίνητα στην Ελλάδα(με ποια αξία αντικειμενική ή πραγματική), τα ΕΙΧ, οι καταθέσεις  θα ρθουν μάλλον συμπληρωμένα,  αφού υπάρχουν στις βάσεις του ΤΑΧΙΣ και θα δηλωθεί το σύμφωνο ή θα γίνουν αιτιολογημένες διορθώσεις…

  Τώρα το πώς θα είναι;;; όσοι πήραν μια γεύση από την  ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης πόθεν έσχες, των δημοσίων υπαλλήλων κάπως έτσι μάλλον  θα είναι……..

  Η αρχή θα γίνει με την «πρόσκληση» σε όλους να δηλώσουν τα αδήλωτα εισοδήματά τους εθελοντικά στις φορολογικές τους δηλώσεις και στη συνέχεια θα υπάρξει στο taxis ειδική πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία η οποία και πρέπει να προηγηθεί.

  Η  διαδικασία του περιουσιολογίου  θα ξεκινήσει περί τις  αρχές Μαΐου;  (ίσως πάμε  για  Νοέμβριο 2016 ) και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταγράφονται τα πάντα. Όλες οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών, με αναφορά σε ποσό και πηγή προέλευσης, καθώς και όλων των συνδικαιούχων. Θα πρέπει επίσης να δηλώνεται η αξία αποτίμησης όλων των κινητών αξιών. Αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία θα αποσταλούν στο υπουργείο Οικονομικών από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδιωτικά σχολεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.

  Τον Μάιο (Νοέμβριο)  οι φορολογούμενοι με τους κωδικούς που διαθέτουν για το ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet  θα εισέρχονται στη νέα εφαρμογή και θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο περιουσιολόγιο. Εφόσον διαφωνούν, θα πρέπει να τα διορθώνουν ηλεκτρονικά, ενώ όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να μεταβαίνουν στις εφορίες με τα απαραίτητα παραστατικά. Σε πρώτη φάση το περιουσιολόγιο θα περιλαμβάνει τις τραπεζικές καταθέσεις, τα ακίνητα και δαπάνες πολυτελείας που γίνονται για αγορές αυτοκινήτων ή δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και σε δεύτερη φάση πιθανόν από το 2017 θα ενταχθούν έργα τέχνης και κοσμήματα. Εφόσον αυτά είναι ασφαλισμένα, τα στοιχεία θα αποσταλούν από τις εταιρείες και τους οίκους στους οποίους έχει γίνει η ασφάλιση ή η εκτίμηση. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Οικονομικών θα έχει πλήρη εικόνα της περιουσιακής κατάστασης κάθε φορολογουμένου, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή. Για τα περιουσιακά στοιχεία που δεν θα δηλωθούν μετά το τέλος της διαδικασίας, το υπουργείο Οικονομικών πέραν της φορολόγησής τους θα επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ θα γίνονται και οι σχετικές διώξεις.

  Ταυτόχρονα τα παιδιά που θα γεννηθούν από τις 1-1-2016 με την εγγραφή τους στο ληξιαρχείο θα λαμβάνουν και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
  Όσον αφορά,  τα αδήλωτα εισοδήματα, όσοι δεν σπεύσουν να τα δηλώσουν με τη δημιουργία του περιουσιολογίου, θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα τα οποία ενδεχομένως να φθάσουν και σε μία έμμεση κατάσχεση των εισοδημάτων αυτών. Ο φόρος για τη νομιμοποίηση των κεφαλαίων θα υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα του εισοδήματος των φυσικών προσώπων του έτους κατά το οποίο θα δηλώνουν οι φορολογούμενοι ότι αποκτήθηκαν τα κεφάλαια. Η επιλογή του έτους θα είναι δικαίωμα του φορολογουμένου. Όσοι επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους από το εξωτερικό στην Ελλάδα, θα έχουν σημαντική έκπτωση από τον φόρο, ενώ όσοι απλά τα δηλώσουν και τα διατηρήσουν στο εξωτερικό δεν θα έχουν έκπτωση.

  Λέγεται ότι εφόσον δηλωθούν, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις, ενώ θα αίρονται και οι ποινικές διώξεις. Σε διαφορετική περίπτωση, τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται θα είναι εξαντλητικά που θα φθάνουν έως και το 100% του ποσού που δεν δηλώθηκε στην εφορία. Κάθε αλλαγή περιουσιακής κατάστασης των φορολογουμένων, θα πρέπει να αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά και να δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους.(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ)

  Σε αναμονή λοιπόν………….  Και δεν θα είναι και εύκολη  η υποβολή   του….

  Tips

  1.Επί του πιεστηρίου. Το φορολογικό νομοσχέδιο με όλες τις αλλαγές στα φορολογικό,  καθώς και στα αγροτικά εισοδήματα θα κατατεθεί λένε  στη Βουλή το β΄15ήμερο του Μαρτίου, θα συμπεριλαμβάνει και τη εθελοντική  αποκάλυψη (συμμόρφωση) εισοδημάτων.    Να δούμε τι θα γίνε και με αυτούς που ήδη  ελέγχονται;  θα υπάγονται;;;;…..

  2. Αν  … από τη συμπλήρωση  του εντύπου του περιουσιολογίου  προκύπτει προσαύξηση της περιουσίας θα φορολογηθεί;;;;

  3. Σχετική ανάλυση του κ. Δαλιάνη
  http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20630
  4. και ανάλυση  του ορκωτού  κ.Σταματίου (ΣΟΛ)
  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/28227

   
  27.  Επίλογος
  ( Δεν προτρέπουμε και σε κάθε περίπτωση  ο ενδιαφερόμενος  θα ανατρέχει  στους νόμους και τις εγκυκλίους του υπουργείου)
  Δεν είμαστε αλάνθαστοι, αφήνεται στη κρίση όλων   και  αν τυχόν έχουν παρεισφρήσει  ΄λάθη΄ να τα διορθώσουμε. .   . . Εκφράζουμε  προσωπικές απόψεις μας. Τα θέματα  όπως πάντα,  είναι γραμμένα σε ανοικτό κώδικα?,  επιδέχονται,  συμπλήρωση, διόρθωση ακόμη και ..διαγραφή, θα λέγαμε είναι  σε λειτουργικό  ΄΄Linux ΄΄.  Αν κάπου υπερβάλλαμε,  έγινε για τις ανάγκες της παρουσίασης??

   
  Δύναμη, Υπομονή, Αντοχή,  Επιμονή και  προ πάντων όχι λάθη,   θα περάσει και αυτή η φορά …..
   
  Προσδοκώντας  μια χρονιά με success story, καλό  happy   end, το ΤΑΧΙΣ να σταθεί στο ύψος  του, και όχι άλλα ERROR……,  άλλα  server  not  found………., ή  άλλα ότι είστε πάνω από 50 ή 100 άτομα??
   
  (πάντως την προτελευταία και την τελευταία  ημέρα της προθεσμίας το σύστημα   συνήθως  παρουσιάζει … ΄΄αρρυθμίες΄΄  επικίνδυνες,  και γιαυτό καλό είναι λοιπόν,   να …τελειώνουμε λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας…?.), για να ΄΄ κρατάμε ΄΄ μακράν  τα  ……….. ΄΄ εγκεφαλικά  ‘’??
   
  Τέλος, για τη  βοήθεια του κόμβου στη σύνταξη αυτής της εργασίας και των υπόλοιπων μας  είναι ανεκτίμητη, αρκεί να πούμε απλά και  μόνον ότι,   ίσως και να μην γίνονταν ποτέ. Έτσι απλά…  (τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυναμικότητα αυτή  να επικοινωνούμε και όχι μόνο.. )
   
  ΥΓ.
  1.Η ανάρτηση  αυτή  συν-λειτουργεί  μαζί και με τις περσινές δημοσιεύσεις, μια περιπλάνηση στη σελίδα http://www.taxheaven.gr/acforum/index.php?showtopic=78778&page=13   κρίνεται   επιβεβλημένη
  2. Επειδή ακόμη δεν κυκλοφόρησαν επίσημα τα έντυπα,  καθώς  επίσης και δεν εκδόθηκαν αναλυτικές οδηγίες,  βαστάμε …………….  ΄΄ επιφυλάξεις ΄΄…
  3. Για το 2016 φαίνεται ότι καταλήγουν: (μην τα δένεται και κόμπο,,?)
  α. Ενιαία κλίμακα;  για όλους μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομικές ,επαγγελματίες με διαφοροποιήσεις στα κλιμάκια;;;;;
  Έως 25.000 …..συντ. 22%;;
  25.000-30.000 συντ. 32%;;;
  30.000-65.000  συντ. 42%;;
  65.00 και άνω συντ. 50%;;;; (οι συντελεστές παίρνουν την ανιούσα…)
  β. Αφορολόγητο 9.545 οι μισθωτοί συνταξιούχοι και οι αγρότες. Για τους αγρότες ΄΄βάζει΄΄ πολλά  εμπόδια το κουαρτέτο και  χάνουν  και το 13% … Οι υπόλοιποι φορολογία από το 1ο ευρώ… Τώρα απαιτούν  και μείωση του αφορολόγητου αυτού στο ποσό των 7.000,00???. Εάν τελικά καταφέρουμε και δεν μειωθεί το αφορολόγητο, τότε θα έχουμε rotation  συντελεστών??  Επίσης  οι δανειστές δεν θέλουν  οι αγρότες να έχουν αφορολόγητο…..(μπλέξαμε…?…?.)
  Για να δούμε στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί  τι τελικά  θα συμπεριλαμβάνεται???….
  γ) αναμένεται επίσης για εφαρμογή και , άλλο και αυτό…?.:
  ΄΄ Οι τράπεζες  λέει, θα παρακρατούν και θα αποδίδουν τον ΦΠΑ στο Δημόσιο για τις πληρωμές που υποχρεωτικά γίνονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με διάταξη του ν. 4334/2015 που δεν έχει ακόμα εφαρμοσθεί. Προβληματισμοί δημιουργούνται για την πρακτική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου και τα προβλήματα ρευστότητας που μπορεί να προκύψουν για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν μόνο το καθαρό ποσό των τιμολογίων τους στους λογαριασμούς τους (μείον τον ΦΠΑ), ενώ την ίδια στιγμή θα καλούνται να πληρώσουν στους προμηθευτές τους τα τιμολόγια με ΦΠΑ. Ως εκ τούτου αναμένεται το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων ΦΠΑ των επιχειρήσεων να είναι πιστωτικό, καθότι θα έχει ήδη αποδοθεί από τις τράπεζες ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις πωλήσεις και θα πρέπει να επιστραφεί το σύνολο του ΦΠΑ των εκπιπτόμενων δαπανών. Θα προκαλέσει αναταραχή στην αγορά η  εφαρμογή του…….

  4. Είχαμε δεν είχαμε τι να μάθουμε, μάθαμε και για τις χώρες του Βίσεγκραντ…..? Εκεί που μαθαίναμε νέα για το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό, για την αξιολόγηση, για το Δημόσιο χρέος,  να σου και το Βίσεγκραντ??  Για την ιστορία Το  Βίσεγκραντ  είναι Φρούριο  και  βρίσκεται 40 χλµ. βόρεια της Βουδαπέστης. Η λέξη Βίσεγκραντ  σηµαίνει «ψηλό φρούριο» και αναφέρεται για πρώτη φορά σε λατινικά αρχεία το 1009. Το φρούριο Βίσεγκραντ  χτίστηκε το 330 µ.Χ. από τους Ρωµαίους  στα χρόνια  του Μεγάλου Κωνσταντίνου και αποτέλεσε σηµαντικό  σηµείο στην αµυντική  γραµµή του ∆ούναβη.  Εδώ έγινε η σύνοδος  των χωρών  της  Πολωνίας, Ουγγαρίας,  Τσεχίας, και Σλοβακία. Λέγεται ότι,  όποιος πάει στην Ουγγαρία και δεν πάει στο Βίσεγκραντ, είναι σαν να έρθει στην Ελλάδα και δεν  πάει στην Ακρόπολη.?? (..αν και νομίζω ότι,  κάθε σύγκριση με τον Παρθενώνα είναι ιεροσυλία…)

  5. Τέλος σε κάθε περίπτωση  πρέπει να περιμένουμε την κυκλοφορία των νέων εντύπων Ε1, Ε2, Ε3 και  Ν με  τις οδηγίες  συμπλήρωσής τους..
  ……………..Με την κοινοποίηση των εντύπων και των εγκυκλίων θα ανεβάσουμε  το Β΄ Μέρος.

   
    Μπορεί μετά την αναβάθμιση στο FORUM  της 6/3/2016, κάποια linkς  από το θέμα  να μην ενεργοποιούνται,  επειδή φαίνεται ότι έγινε συγχώνευση σελίδων….. και κάποια  λινκ από το θέμα αυτό έγιναν  πολύ ..μακρόσυρτα…?

   
  Και για να μη φύγω και εγώ από το …  ΄ πνεύμα ΄΄   της  πολύ πετυχημένης  εβδομαδιαίας  στήλης  του ΦΟΡΟΥΜ    ΄΄ Το σχόλιο  της  Δευτέρας ΄΄  , εννοώ  για τα  αποφθέγματα, κλπ
   
  ΄΄ Το εργοστάσιο του μέλλοντος θα έχει μόνο δυο εργαζόμενους: έναν άνθρωπο και  ένα σκύλο. Ο άνθρωπος θα είναι εκεί για να ταΐζει το σκύλο. Και ο σκύλος για να δαγκώνει τους ανθρώπους,  όταν πάνε να αγγίξουν τις μηχανές ΄΄ ,  όταν θα μπούμε δηλαδή  στην ΄΄  Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση ΄΄
  Καρλ  Μπας,  ΔΣ της Autodesk

  (Ξαφνιάζει,,,, αν  είναι να  πληρώνουν  φόρο εισοδήματος και οι μηχανές… τότε το  συζητάμε…?.)

   
   
  Πρέπει να μπούμε και στους  ρυθμούς του   Καρνάβαλου??,  (πιστεύω  ότι θα έχουμε στις παρελάσεις σίγουρα μπόλικο Σύμφωνο Συμβίωσης;, Ασφαλιστικό ίσως;, κουαρτέτο μπορεί;  κλπ, (τι θα τρολάρουν φέτος;…?.),  να έχουμε  ένα καλό πέταμα του Χαρταετού,  αν και ο καιρός αγριεύει και μας τα χαλάει …. Είναι μία ευχάριστη ανάπαυλα  εν όψει  και της νέας σαιζόν …??…. 


   
  Λιγότεροι φόροι που θα πληρώνονται,
  Είναι η μοναδική απάντηση

  Στο φορολογικό αδιέξοδο

  Που καθημερινά διευρύνεται…………..

  (Ανακοινώθηκε ότι τα χρέη προς το Δημόσιο ξεπέρασαν ήδη τα 86 δις και οφείλουν 4.306.000 φορολογούμενοι, δηλαδή   ένας στους δυο Έλληνες).


   
  1 Επειδή λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν κατέστη δυνατόν  να το ανεβάσουμε στο  ΄΄γνωστό  ήδη ανοιγμένο   Θέμα΄΄ , ανοίξαμε ένα νέο με τον ίδιο τίτλο και θα το μεταφέρουμε  εκεί σε αρχείο,  όταν ξεπεραστούν τα κάποια  προβλήματα που ενέσκηψαν με την αναβάθμιση του Φόρουμ. ..
  Καλές  Απόκριες σ όλους.       Καλή Σαρακοστή.


   
  Απόκριες 2016

   
  Eumilos.
  (Υπάρχουν προβλήματα στο κατέβασμα.....)

   

   
 6. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from mk83 in Γιατί αδράνησε έτσι το forum του Taxheaven?Πού πήγατε βρέ παιδιά?   
  ....ξέρετε πόσο καιρό είχα να διαβάσω ολόκληρο θέμα;
   
  καλησπέρα
  υγεία
  και .... γέλιο
  μη τους κάνουμε την χάρη....
 7. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from Christine in Γιατί αδράνησε έτσι το forum του Taxheaven?Πού πήγατε βρέ παιδιά?   
  ....ξέρετε πόσο καιρό είχα να διαβάσω ολόκληρο θέμα;
   
  καλησπέρα
  υγεία
  και .... γέλιο
  μη τους κάνουμε την χάρη....
 8. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from broster in Γιατί αδράνησε έτσι το forum του Taxheaven?Πού πήγατε βρέ παιδιά?   
  ....ξέρετε πόσο καιρό είχα να διαβάσω ολόκληρο θέμα;
   
  καλησπέρα
  υγεία
  και .... γέλιο
  μη τους κάνουμε την χάρη....
 9. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ reacted to dodos in αγροτες ειδικου καθεστωτος και λοιποι 'αγροτες'   
  η βεβαιωση OΠΕΚΕΠΕ αναγραφει και αλλα ποσα :
  λεει συνολο βεβαιωσεις 3000 ευρω 
  και αναλυει : ετος 2012=500
                              2013=1500
                              2014=1000
  αν πας απο εκει που λεει  θα βρεις μονο τα 1000 και αυτα θα βαλεις οχι τις βεβαιωσεις που αφορα και αλλα ετη .
   
  1.ΤΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ? Η ΔΕΝ ΤΗΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ?
   2.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ? ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ?
 10. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from ritakom in Καταχώρηση δαπανών στους αμοιβόμενους με μπλοκάκι   
  http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/12112
   
   
  Βγάλε κι εσύ ένα μπλοκάκι. Μπορείς!

   
  Editorial λογιστική prosvasis : τεύχος 355
  Μετά την ψήφιση του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου, πολύ συζήτηση γίνεται για την φορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων που έχουν το δικαίωμα να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. Από τα εισοδήματα της χρήσης 2013 αλλάζει το φορολογικό σύστημα. Δεν έχουμε διαχωρισμό πλέον μόνο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και φορολόγηση ανά πηγή εισοδήματος. Αποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι οι υποκείμενοι (γενικά) να φορολογηθούν με τις παρακάτω κλίμακες, ανάλογα με την πηγή των εισοδημάτων τους:
  1.Μισθωτοί και Συνταξιούχοι
  Κλιμάκιο εισοδήματος
  (ευρώ)
  Φορολογικός συντελεστής
  %
  Φόρος κλιμακίου
  (ευρώ)
  Σύνολο
  Εισοδήματος
  (ευρώ)
  Φόρου
  (ευρώ)
  25.000
  22%
  5.500
  25.000
  5.500
  17.000
  32%
  5.440
  42.000
  10.940
  Υπερβάλλον
  42%
   
   
   
  Οι φορολογούμενοι δεν έχουν αφορολόγητο ποσό αλλά έκπτωση από το φόρο 2.100 ευρώ έως τα 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ η έκπτωση θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ μέχρι να μηδενιστεί στα 42.000 ευρώ.
  2. Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι επαγγελματίες και Ο.Ε. και Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας)
  Κλιμάκιο εισοδήματος
  (ευρώ)
  Φορολογικός συντελεστής
  %
  Φόρος κλιμακίου
  (ευρώ)
  Σύνολο
  Εισοδήματος
  (ευρώ)
  Φόρου
  (ευρώ)
  50.000
  26%
  13.000
  50.000
  13.000
  Υπερβάλλον
  33%
   
   
   
  3. Αυτοαπασχολούμενοι – Ελεύθεροι επαγγελματίες για τα τρία (3) πρώτα χρόνια
  Κλιμάκιο εισοδήματος
  (ευρώ)
  Φορολογικός συντελεστής
  %
  Φόρος κλιμακίου
  (ευρώ)
  Σύνολο
  Εισοδήματος
  (ευρώ)
  Φόρου
  (ευρώ)
  10.000
  13%
  1.300
  10.000
  1.300
  40.000
  26%
  10.400
  50.000
  11.700
  Υπερβάλλον
  33%
   
   
   
  Οι αυτοαπασχολούμενοι (μπλοκάκια) φορολογούνται με την κλίματα μισθωτών – συνταξιούχων αν:
  α) Ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
  β) Ο εργαζόμενος παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε τρεις εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε περισσότερους από τρεις εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών. Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι δεν δύνανται να εκπέσουν καμία δαπάνη από το εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές.
  Τι παραστατικά εκδίδουν;
  Πέρα από τις αλλαγές που έχουμε στην φορολόγηση, έχουμε και αλλαγές στην έκδοση των παραστατικών που εκδίδουν πλέον οι αυτοαπασχολούμενοι. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εκδίδουν σε κάθε περίπτωση Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, όπως ίσχυε μέχρι την 31.12.2012. Σαν γενική αρχή ο ΚΦΑΣ βάζει την έκδοση αθεώρητων τιμολογίων προς επιτηδευματίες και εταιρείες και Θεωρημένων Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών (μπορεί να είναι και οι ΑΠΥ που έχουν), για τις συναλλαγές τους με τους ιδιώτες. Ας πάρουμε την περίπτωση ενός μηχανικού, ο οποίος έχει ως βασική απασχόληση την παροχή υπηρεσιών σε ένα ΝΠΔΔ και παράλληλα εκδίδει και μία οικονομική άδεια σε έναν ιδιώτη. Στο ΝΠΔΔ θα εκδίδει κάθε μήνα αθεώρητο τιμολόγιο και στον ιδιώτη για την αμοιβή του θα εκδώσει θεωρημένη απόδειξη.
  Πώς ενημερώνουν τα βιβλία τους;
  Τα βιβλία τους (Β’ κατηγορίας κατά τον ΚΒΣ, απλογραφικά κατά τον ΚΦΑΣ) είναι πλέον αθεώρητα. Η ενημέρωση δεν γίνεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, αλλά μέχρι την απόδοση του ΦΠΑ. Δηλαδή ο Ιανουάριος θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί μέχρι 15 Φεβρουαρίου με το παλιό καθεστώς. Τώρα η ενημέρωση θα πρέπει να γίνει μέχρι 26 Απριλίου, που πρέπει να αποδοθεί ο ΦΠΑ Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τους μη υπόχρεους ΦΠΑ. Συμπερασματικά η ενημέρωση των απλογραφικών βιβλίων πρέπει να γίνεται μέχρι 26 Απριλίου, για το πρώτο τρίμηνο, 26 Ιουλίου για το δεύτερο τρίμηνο, 26 Οκτωβρίου για το τρίτο τρίμηνο και 26 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για το τέταρτο τρίμηνο.
  Τι καταχωρεί στα βιβλία;
  Ό,τι καταχωρούσε μέχρι σήμερα. Η διαφοροποίηση της φορολόγησης είτε με την κλίμακα των μισθωτών είτε με την κλίμακα των μη μισθωτών, δεν αλλάζει τον τρόπο καταχώρισης των δαπανών στα βιβλία, ούτε τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβάλουν ΦΠΑ, να υποβάλλουν καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και να εκπληρώνουν κάθε άλλη υποχρέωση που έχουν από τον ΚΦΑΣ, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή κάθε άλλο φορολογικό αντικείμενο.
  Να υπενθυμίσουμε ότι από 1.1.2013, δαπάνη θεωρείται και η ασφαλιστική εισφορά που πληρώνει ο αυτοαπασχολούμενος στον ΟΑΕΕ ή σε όποιο ταμείο είναι υποχρεωμένος να είναι ασφαλισμένος, καθώς και κάθε ασφαλιστική εισφορά που καταβάλει σε ασφαλιστικό ταμείο που έχει ιδρυθεί με νόμο (π.χ. το ΕΤΑΟ για τους οικονομολόγους).
  Πώς θα φορολογηθούν στο τέλος;
  Σύμφωνα με τον νόμο: «Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, …». Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της χρονιάς θα συμπληρώσουν κανονικά τα φορολογικά έντυπα που συμπλήρωναν (Ε3 και Ε1), θα κάνουν φορολογική αναμόρφωση όλων των άλλων δαπανών, πλην των ασφαλιστικών εισφορών και θα φορολογηθούν στο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεσή τους από τα μικτά έσοδά τους.
  Ας πάρουμε λοιπόν για παράδειγμα έναν αυτοαπασχολούμενο που έχει σύμβαση με δύο επιτηδευματίες (ένα ΝΠΔΔ και μία Α.Ε.). Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει μηνιαίες αποδοχές 800 ευρώ από το ΝΠΔΔ (800 x 12 = 9.600) και έλαβε 2.500 ευρώ ως αμοιβή από τον δεύτερο επιτηδευματία για μία δουλεία που του παρέδωσε. Πλήρωσε ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ 3.000 ευρώ και είχε λοιπά έξοδα άλλες 4.000 ευρώ:
  Απολαβές από ΝΠΔΔ:
  9.600
  Αμοιβές από Α.Ε.:
  2.500
  Σύνολο:
  12.100
   
   
  Μείον ασφαλιστικές εισφορές:
  3.000
  Πόσο που θα φορολογηθεί
  (με την κλίμακα μισθωτών):
  9.100
  Απ. Αλωνιάτης
 11. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from PantelisCh in ασφαλιση ΙΚΑ - αμοιβη οδηγού ΤΑΞΙ   
  Σ.Νιαρχου
  πρακτικος οδηγος .....
  εκδοση 2011
  (ισχύουν και σήμερα)
  σελ 517-521
 12. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from PantelisCh in ασφαλιση ΙΚΑ - αμοιβη οδηγού ΤΑΞΙ   
  υπάρχουν 3 2 τρόποι ασφάλισης-αμοιβής οδηγού ΤΑΞΙ
  1) ενοίκιο οχήματος με υποχρέωση έναρξης σε Δ.ο.υ.-ΟΑΕΕ απο τον οδηγό και του ταξίμετρο στο όνομα του - συμφωνητικό με ιδιοκτήτη κατατεθειμενο σε Δ.ο.υ.
  2) παραχώρηση εκμετάλλευσης του ΤΑΞΙ απο τον ιδιοκτήτη στον οδηγό με συμβαση προσοδοφόρου πράγματος κατατεθειμένη στην Δ.ο.υ., ασφαλιση στο ΙΚΑ με τεκμαρτής αποδοχές,όχι προσληψη-πίνακας-συμβαση. εκκαθαριση μηνιαίως βάσει σύμβασης και έκδοση τίτλου κτήσης Με παρ. 20% & χαρτοσήμανα 3,6% - δεν υπολογίζονται επίδομα άδειας & δώρα στην ασφαλιση βάσει εγκυκλίου ΙΚΑ κάθε φορά
  3) εξαρτημένη σχέση με προσληψη,πίνακα,συμβαση εργασιας , σταθερό ώραριο, δώρα/επιδόματα
   
 13. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from amixa in Απόσβεση αδείας ΦΔΧ, είναι υποχρεωτική κάθε έτος αν άρχισε πέρυσι ?   
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"

  Απόσβεση αδείας ΦΔΧ
  Β. Απόσβεση αδείας ΦΔΧ
  Παρακαλώ να μου αναφέρετε παράδειγμα για απόσβεση αδείας Φ.Δ.Χ. 1) Πώς θα αναγραφεί στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων; 2) Πώς θα εμφανισθεί στο έντυπο Ε3, και αντίστοιχα στην Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ; Σε περίπτωση που το ποσό της απόσβεσης αδείας Φ.Δ.Χ., δεν έχει αναγραφεί στην ανωτέρω Εκκαθαριστική Δήλωση υπάρχει πρόβλημα; 3) Το ανωτέρω ποσό απόσβεσης θα συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης;
  Απάντηση:
  1) Αποσβέσεις τεκμαρτής αξίας αδειών ΦΔΧ με ημερομηνία έκδοσης πριν την 30.9.2010.
  Για την ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο οδικών εμπορευματικών μεταφορών, όπως αυτό καθιερώθηκε με το Ν 3887/2010 , και για την αντιστάθμιση της απώλειας κεφαλαίου που προκύπτει για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΦΔΧ με την απελευθέρωση της αγοράς και τη μείωση της εμπορικής αξίας των αδειών τους, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν 3888/2010 ρυθμίζονται τα θέματα των αποσβέσεων της αξίας των αδειών αυτών.
  2) Με τις παραπάνω διατάξεις ορίζεται, ότι όσοι επαγγελματίες κατέχουν άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων (ΦΔΧ), όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2 και 14 του Ν 3887/2010 , δηλαδή κατέχουν άδειες ΦΔΧ, πριν τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου (πριν τις 30.9.2010) και ανεξάρτητα εάν πρόκειται για ατομικές εκμεταλλεύσεις, κοινωνίες συνεκμετάλλευσης, εκμεταλλεύσεις ή επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής, μπορούν, κατ΄ επιλογήν, να αποσβέσουν την αξία των πιο πάνω αδειών, ισόποσα, σε χρονικό διάστημα από (3) έως και (7) έτη, με έναρξη ισχύος το έτος 2010.
  3) Με τις ίδιες διατάξεις αναγνωρίζεται ισόποση κατ΄ έτος μείωση των καθαρών κερδών των επαγγελματιών που κατέχουν τις άδειες των οδικών μεταφορών ΦΔΧ Εθνικών, Διεθνών, Νομαρχιακών και Βυτιοφόρων, από 3 έως και 7 έτη, κατ΄ επιλογήν, στα ποσά της αξίας αυτών, δίνοντας στους μεταφορείς την δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα αποσβέσουν την οριζόμενη αξία της άδειας που κατέχουν σε 3, 4, 5, 6 ή 7 έτη, αντίστοιχα.
  4) Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να εξευρεθεί ενιαίος τρόπος υπολογισμού της αξίας των πιο πάνω αδειών, λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος του ΦΔΧ αυτοκινήτου το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.
  5) Η παραπάνω αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του Ν 3887/2010 , προσδιορίζεται ως εξής:
  α) (10.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
  β) (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι (7) τόνους.
  γ) (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους (40) τόνους.
  Για την κατηγορία ειδικής μεταφοράς πετρελαιοειδών, η αξία των αδειών διαμορφώνεται ως εξής:
  α) (27.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
  β) (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους (42) τόνους.
  6) Κατά συνέπεια, οι αξίες των αδειών κυκλοφορίας, όπως προσδιορίζονται παραπάνω, υπόκεινται σε τμηματική και ισόποση ετήσια απόσβεση με τη χρήση σταθερού συντελεστή ανάλογα με τον αριθμό των ετών απόσβεσης (3, 4, 5, 6 ή 7, αντίστοιχα) που επιλέγει ο μεταφορέας, ως εξής:
  Έτη Απόσβεσης
  Ποσοστό κατ΄ έτος
  3
  33,33% (ή 1/3)
  4
  25% (ή 1/4)
  5
  20% (ή 1/5)
  6
  16,66% (ή 1/6)
  7
  14,29% (ή 1/7)
  7) Επισημαίνεται, ότι αν και η επιλογή των ετών απόσβεσης (επομένως και του αντίστοιχου ετήσιου συντελεστή) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του μεταφορέα, ο συντελεστής που θα επιλεγεί αρχικά θα πρέπει να χρησιμοποιείται σταθερά από διαχειριστική περίοδο σε διαχειριστική περίοδο μέχρι την πλήρη απόσβεση της αξίας της άδειας.
  8) Η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική σε κάθε χρήση. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (φορολογική αναμόρφωση) προκύψει ζημία, αυτή μεταφέρεται στα επόμενα πέντε έτη (5), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν 2238/1994 (ΚΦΕ) παρά το γεγονός ότι η ζημία δεν προκύπτει από τα βιβλία. Αυτό γίνεται για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους.
  9) Επισημαίνεται, ότι η απόσβεση της αξίας των αδειών ΦΔΧ δεν αφορά στο λογιστικό προσδιορισμό των κερδών των υπαγόμενων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων, αφού οι αναγνωριζόμενες αποσβέσεις υπολογίζονται επί τεκμαρτής αξίας της άδειας, όπως αυτή προκύπτει με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν 3887/2010 και όχι επί πραγματικής αξίας κτήσης (κόστους αγοράς). Σύμφωνα με τα παραπάνω, η έκπτωση των υπόψη αποσβέσεων θα γίνεται με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών που κατέχουν άδειες πριν από τη δημοσίευση του Ν 3887/2010 (30.9.2010). Επιπλέον της αναμόρφωσης αυτής, η υπαγόμενη επιχείρηση θα δηλώνει κάθε έτος και τον αριθμό των χρήσεων για τις οποίες έχει αποφασίσει να προβεί στην απόσβεση της πιο πάνω αξίας.
  10) Το ποσό της τεκμαρτής αυτής απόσβεσης αναγράφεται στο κωδ. 312 του πίνακα Ζ΄ του εντύπου Ε3 ο οποίος αναμορφώνει τον κωδ. 346.
  Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτουν τα εξής:
  Α. Για τον προσδιορισμό της αξίας αδειών Φ.Δ.Χ. λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος του Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του. Η αξία δε αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του 3887/2010 (περίπτωση 5).
  Παράδειγμα
  Έστω ΦΔΧ 33 τόνων, για το οποίο η επιχείρηση αποφάσισε τμηματική και ισόποση ετήσια απόσβεση με τη χρήση σταθερού συντελεστή (20%).
  Λύση:
  1 τόνος = (1 χ 10.000) = 10.000 ευρώ
  7 τόνοι = (7 χ 2.000) = 14.000 ευρώ
  25 τόνοι = (25 χ 1.500) = 37.500 ευρώ
  33 τόνοι = 61.500 ευρώ
  Κατά συνέπεια η αξία αυτή υπόκειται σε τεκμαρτή απόσβεση με συντελεστή 20% για 5 έτη. ΄Αρα για κάθε έτος η απόσβεση αυτή θα είναι:
  61.500 χ 20% = 12.300 ευρώ
  Β. Επειδή η απόσβεση της αξίας των αδειών ΦΔΧ, δεν αφορά λογιστικό προσδιορισμό των κερδών, αφού υπολογίζεται επί τεκμαρτής αξίας και όχι επί πραγματικής (αξία κόστους αγοράς), δεν αναγράφεται στα λογιστικά βιβλία.
  Γ. Η έκπτωση των υπόψη αποσβέσεων θα γίνεται με την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων κατά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
  Δ. Η υπαγόμενη επιχείρηση υποχρεούται να δηλώνει κάθε έτος τον αριθμό των χρήσεων για τις οποίες έχει αποφασίσει να προβεί σε απόσβεση της αξίας των αδειών ΦΔΧ (αναγράφεται στις σημειώσεις φορολογούμενου).
  Ε. Από τις διατάξεις του Ν 2859/2000 (ΦΠΑ) δεν προκύπτει υποχρέωση να συμπεριληφθούν στις περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ποσά που αντιστοιχούν σε τεκμαρτές ή υπολογιστικές δαπάνες (π.χ. τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης ακινήτου, αποσβέσεις κ.λπ.). Η τυχόν καταχώριση όμως των ποσών αυτών στις παραπάνω δηλώσεις για λόγους συμφωνίας με τα βιβλία εφόσον αυτό επιθυμεί η επιχείρηση, δεν απαγορεύεται.
  ΣΤ. Τέλος, δεν αναγράφονται στην Κατάσταση οι φόροι επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται μεταξύ άλλων ΦΔΧ, που έχουν καταβληθεί με το ειδικό καθεστώς φορολογίας αυτών (30.6.2010). Εννοείται ότι η Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης θα υποβληθεί για εκείνες τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά (άρθρο 31 ΚΦΕ, π.χ. έξοδα κινητής τηλεφωνίας, πρόστιμα, προσαυξήσεις κ.λπ.), κατά την γνωστή διαδικασία.
 14. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from lia83 in ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΦΠΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   
  ... και η επαλήθευση
  Απαλλαγή από το ΦΠΑ.pdf
 15. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from evanjelia in ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΦΟΡΟΣ 3%   
  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΑΚΟΜΑ από το περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για το πότε έχουμε 3%
  Πότε πρέπει ένας ηλεκτρολόγος ή ένας υδραυλικός να κάνει παρακράτηση φόρου 3%.
  Πότε αυτοί θεωρούνται εργολήπτες.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 55 του ΚΦΕ, θα πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3% στις ακαθάριστες αμοιβές των εργοληπτών τεχνικών έργων. Επίσης, τονίζεται ότι υπόχρεο σε παρακράτηση ορίζεται το πρόσωπο που καταβάλλει τις αμοιβές αυτές και αν για οποιονδήποτε λόγω δεν διενεργηθεί η εν λόγω παρακράτηση, ο εργολήπτης θα πρέπει να αποδώσει ο ίδιος τον φόρο. Σε κάθε περίπτωση, ο φόρος αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις βάσει άρθρου 60 του ΚΦΕ.
  Στην ανωτέρω διάταξη υπάγονται οι αμοιβές κάθε εργολήπτη που αναλαμβάνει την εκτέλεση όλου ή τμήματος του τεχνικού έργου, δημόσιου ή ιδιωτικού. Επομένως, ως προϋποθέσεις για την διενέργεια ή μη παρακράτησης φόρου υπογραμμίζονται οι εξής:
  1) Οι εργασίες να αποσκοπούν στην ολοκλήρωση τεχνικού έργου
  Ως τεχνικά έργα νοούνται τα οικοδομικά, λιμενικά, υδραυλικά, σιδηροδρομικά, έργα οδοποιίας, γεφυροποιίας, ενώ, αντίθετα, δεν θεωρείται τεχνικό έργο η κατασκευή βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων (ΣτΕ 1582/1964). Επιπρόσθετα, ως τεχνικά έργα χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο και εργασίες που αφορούν κατεδαφίσεις, εκσκαφές, ελαιοχρωματισμούς, λιθοδομές, ξυλουργικές εργασίες, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ., δηλαδή εργασίες που σκοπούν στην παραγωγή συστατικών μερών ακινήτου .
  2) Η αμοιβή να αφορά εργασίες που εκτελέστηκαν σε τεχνικό έργο
  Δε θα πρέπει να διενεργείται, δηλαδή, παρακράτηση σε αμοιβές που αποκτούν οι εργολήπτες (οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.λπ.) οι οποίες προέρχονται από προμήθειες, λόγω αγοράς οικοδομικών υλικών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το αντικείμενό τους κ.λπ. Ακόμη, στην εν λόγω παρακράτηση δεν υπόκεινται και οι προκαταβολές που λαμβάνουν οι εργολήπτες για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν.
  3) Ο δικαιούχος της αμοιβής να είναι εργολήπτης
  Εργολήπτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) θεωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες που ασχολούνται και έχουν ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή τεχνικού έργου, αναλαμβάνοντας εργολαβίες ή υπεργολαβίες.
  Ως Εργολαβία χαρακτηρίζεται μια σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με την οποία -κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα- ο μεν εργολάβος αναλαμβάνει και υποχρεούται να εκτελέσει το συμφωνηθέν έργο, ο δε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει την συμφωνηθείσα αμοιβή για το συγκεκριμένο έργο. Συνεπώς, τα βασικά στοιχεία της εργολαβίας σε σύγκριση με άλλες παραπλήσιες συμβατικές σχέσεις και ιδίως με την σύμβαση μίσθωσης εργασίας είναι η σύναψη συμφωνίας, η εκτέλεση έργου και η εξ’ αυτής λήψη αμοιβής1.
  Ως Υπεργολαβία χαρακτηρίζεται η ανάθεση εκτέλεσης τμήματος ή του συνόλου του έργου από τον εργολάβο σε άλλο πρόσωπο, τον υπεργολάβο, ο οποίος αναλαμβάνει και αυτός την κατασκευή συγκεκριμένου μέρους του έργου έναντι ορισμένης αμοιβής.
  Σημειώνεται δε, τέλος, ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά προκειμένου να υφίσταται θέμα παρακράτησης φόρου.
  Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι, σε διάφορες, κατά καιρούς δημοσιευθείσες, αποφάσεις και έγγραφα της Διοίκησης, έχουν ορισθεί ως τεχνικά έργα: οι εργασίες κατασκευής σκυροδέματος, χωματουργικές εργασίες, εργασίες πλήρωσης διαμερισμάτων κτιρίου (κτισίματα), εργασίες επιχρισμάτων (σοβαντίσματα), κάθε είδους εγκατάσταση (όπως: υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές, σιδηροκατασκευές), εργασίες κατασκευής πατωμάτων κάθε είδους, εργασίες χρωματισμού του κτιρίου. Επίσης, ως τεχνικά έργα χαρακτηρίζονται: η κατασκευή οδικού δικτύου, τα Δημόσια τεχνικά έργα, τα υδροηλεκτρικά, τα τηλεπικοινωνιακά κ.λπ. Όλα τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νέα τεχνικά έργα ή αφορούν επισκευές ήδη υφισταμένων έργων.
  Είναι γεγονός, ότι στην πράξη, δεν γίνεται παρακράτηση φόρου 3% σε όλες τις ως άνω δραστηριότητες σε μια οικοδομή. Για παράδειγμα, σε έγγραφο της Διοίκησης (1024033/16.3.2005), αναφέρεται ότι εάν οι εργασίες συνίστανται σε κατασκευή, πώληση και τοποθέτηση προϊόντων, δεν εκτελείται τεχνικό έργο. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο τακτικός έλεγχος έχει κάνει δεκτή την μη παρακράτηση φόρου σε κατασκευαστικές εργασίες, όπου είχαμε τοποθετήσεις διαφόρων προϊόντων σε οικοδομή (π.χ. αλουμίνια, ξυλουργικά κ.λπ.). Ένα γενικό συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί, από όλες τις περιπτώσεις που αναζητήσαμε, σε ότι αφορά την υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3% επί της αξίας κατασκευαζόμενου έργου (ή τμήματος αυτού), είναι αν ο εκτελών τις εργασίες κατασκευής- επιτηδευματίας- προέρχεται ή όχι από στεγασμένη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστής του φέροντος οργανισμού μιας οικοδομής (εργολάβος μπετόν), δεν προέρχεται από στεγασμένη δραστηριότητα (συνεπώς, θα διενεργηθεί παρακράτηση φόρου), ενώ στον ξυλουργό ο οποίος κατασκευάζει ως επί το πλείστον, σε άλλο σημείο (στεγασμένο), τα προϊόντα, τα οποία εν συνεχεία, τοποθετεί στην οικοδομή, δεν θα προχωρήσουμε σε παρακράτηση φόρου 3%.Κατά την γνώμη μας, το ίδιο ισχύει και για τους ηλεκτρολόγους, ή υδραυλικούς.
  21.2.2012
 16. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ reacted to Roxanne in 11η Συνάντηση μελών Taxheaven - 'Αργος - Ναύπλιο   
  Να προσθέσω μερικές ιδέες προς έγκριση:
  1) Επίσκεψη -με την συμβουλή της Άννας - σε ένα μέρος που θα ήθελε ο Γιάννης μας να πάμε
  2) Μουσικό απόγευμα των παιδιών ( Ο Ορφέας κάνει πρόβα εντατικά στο πιάνο )
  3) Σκορπιο-πάρτυ. Οχι ότι θέλουμε εμείς αφορμές για πάρτυ αλλα πολλά γενέθλια εκείνες τις ημέρες!
 17. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from spirosvii in Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (1,2) ΠΟΤΕ ΜΠΑΙΝΕΙ?   
  ΑΝ
  - ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
  - ΚΑΙ Η ΣΣΕ ΛΕΕΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ = πχ 30
  ΤΟΤΕ
  1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ = 30/6,667=4,5 ΩΡΟΜ => 4ωρο ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ = 4,5*4=18,00
  Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΥΤΗ (18,00) ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4ωρου
  Αν εργάζεται σε μία εβδομάδα 3 ημέρες θα λάβει 4 ένσημα
  Οπότε στην ΑΠΔ θα έχεις: (αν πχ εργάστηκς εκείνο το μήνα 3 ημέρες)
  Ημέρες ασφάλισης = 4
  Αποδοχές = 54,00 (=18,00 * 3)
  2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ = 30/6,667=4,5 ΩΡΟΜ => 8ωρο ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ = 4,5*8=36,00
  (ή 8/6,667 * 30 = 36) ή (30 * 1,2 = 36)
  Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΥΤΗ (36,00) ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8ωρου
  Αν εργάζεται σε μία εβδομάδα 2 ημέρες θα λάβει 2 ένσημα
  Οπότε στην ΑΠΔ θα έχεις: (αν πχ εργάστηκε εκείνο το μήνα 2 ημέρες)
  Ημέρες ασφάλισης = 2
  Αποδοχές = 72,00 (=36,00 * 2)
  3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ = 30/6,667=4,5 ΩΡΟΜ => 2ωρο ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ = 4,5*2=9,00
  Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΥΤΗ (9,00) ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2ωρου
  Αν εργάζεται σε μία εβδομάδα 5 ημέρες θα λάβει .... ένσημα (Δες τι ισχύει για την 1η τεκμαρτή κλπ κλπ )
  Οπότε στην ΑΠΔ θα έχεις: (αν πχ εργάστηκε εκείνο το μήνα 5 ημέρες)
  Ημέρες ασφάλισης = .... (Δες τι ισχύει για την 1η τεκμαρτή κλπ κλπ )
  Αποδοχές για τις ανάγκες του ΙΚΑ = .........,00 (Δες τι ισχύει για την 1η τεκμαρτή κλπ κλπ )
  Αποδοχές για πληρωμή = 9,00 * 5 =45,00 - εισφορές ΙΚΑ εργαζόμενου όπως παραπάνω θα υπολογίσεις.
 18. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from FAFOUTIS in Ο "ΓΙΑΝΝΗΣ Μ" ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ   
  Είδατε,
  ο άνθρωπος, όταν είναι Άνθρωπος,
  δεν πεθαίνει ΠΟΤΕ
  η μνήμη είναι αυτή που σε κάνει αθάνατο
  η μνήμη και η αναφορά σε σένα
  Μπράβο ρε Μπάμπη
  μπράβο 
   
  Γιάννη... πάλι θα το πάρετε και φέτος
  Ρε κουφάλα, από τότε που έφυγες όλο το παίρνετε
  μαγειρεύεις τίποτα εκεί πάνω;
 19. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from chrisoulach in ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προηγούμενων ετών   
  ΚΑΛΑ Ο ΘΕΜΟΣ ΤΗΝ ... ΓΛΥΤΩΣΕ.
  7.Με την παράγραφο 7 του άρθρουαυτού τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Η τροποποίηση αυτή αποσκοπείστην εξεύρεση των πραγματικών κεφαλαίων που απομένουν προς ανάλωση.
  Ειδικότερα, κατά τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετώνπροτείνεται τα ελάχιστα ποσά που θα αφαιρούνται όταν δεν υπάρχουναντικειμενικές δαπάνες να είναι αυτά που ορίζονται από τις νέες διατάξεις τουάρθρου 16 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή των 3.000 ευρώ για άγαμο και των 5.000 ευρώ γιατους συζύγους, αντί για το ποσό των 2.900 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα.
  Επίσηςπροτείνεται, κατά τον υπολογισμό των κεφαλαίων προηγουμένων ετών που απομένουνπρος ανάλωση να αφαιρούνται όλες οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσηςανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται ή όχι, δεδομένου ότι η ανάλωση κεφαλαίουπροηγουμένων ετών αποσκοπεί στην εξεύρεση των πραγματικών κεφαλαίων πουαπομένουν προς ανάλωση
 20. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from DimitrisD in ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   
  Έχω κάποιους ελέγχους (3-4) στο ΙΚΑ αυτές τις ημέρες.
  Φτάσαμε και στα δικά μας … αυτά εδώ εννοώ.
  Γενικά οι ελεγκτές τα έχουν και λίγο μπερδεμένα. (άλλωστε είναι μπερδεμένα από μόνα τους και από ΙΚΑ από πάνω )
  Κάποιος που τα έψαξε, είπε, ότι ναι στις περιπτώσεις (της 95/92) αμοιβής κάτω από την 1η ειδική, ισχύει το +1, γιατί υπάρχει και ιδιαίτερος τρόπος εξαγωγής της σύνταξης για τους με τον τρόπο αυτό απασχολούμενους.
  Για τους αμειβόμενους με Ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο της 1ης τεκμαρτής τότε θα έχουμε το ανώτερο το 22 γιατί η σύνταξη θα πάει με τις γενικές διατάξεις.
  Είπα, τότε γιατί δεν ζητάτε και ΔΧ 22 αλλά 25;
  Είπε, και ποιος σου είπε ότι θέλουμε 22!!!
  Η επιθεώρηση θέλει 25 είπα, και λέω: Αν κάποιος δουλεύει σε δύο εργοδότες από 4ώρο πόσα ένσημα τα πάρει το μήνα αυτό; 22 από τον ένα, 22 από τον άλλο, και σύνολο 22;
  Όχι, μου λέει το σύστημα θα του αποδώσει 25.
  Άρα, λέω, λες ότι:
  - αν ΗΜ <= 1ης ειδικής => 25 ένσημα
  - αν 1ης ειδικής < ΗΜ <= 1ης τεκμαρτής => με την γνωστή διαίρεση τα ένσημα
  - αν ΗΜ < 1ης τεκμαρτής => 22 ένσημα;
  Απάντηση: Ναι
  ………
  Του έστειλα και το παρακάτω έγγραφο από το αρχείο μου.
 21. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from DimitrisD in ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   
  Θ'ανοίξω ένα θέμα (πιστέυω μεγάλο, κατά την ταπεινή μου γνώμη) σχετικά με τον υπολογισμό μισθού στην μερική απασχόληση.
  Κύρια για του Υπαλλήλους. Ξανά λέω: Υπαλλήλους.
  Δηλαδή αυτούς
  που αμοίβονται με μισθό ανά μήνα,
  που έχουν ΣΣΕ που αναφέρει μισθό και όχι ημερομίσθιο,
  που σε απόλυση θα λάβουν αποζημείωση μισθωτού και όχι εργάτη,
  που λαμβάνουν τόσα χρήματα το μήνα για να εργαστούν 40 ώρες την εβδομάδα ανεγάρτητα του πόσες ημέρες έχει ο μήνας.
  Αν λοιπόν κάποιος είναι έτσι, τότε γιατί να τον υπολογίζω μισθό σαν να ήταν ωρομίσθιος; όπως κάνουν όλα ( ; ) τα προγράμματα μισθοδοσίας;
  Τι κάνω;
  Αφού είανι μισθωτός θα λαμβάνει σταθερό μισθό κάθε μήνα
  Μισθό ανάλογο αυτού της πλήρους απσαχόλησης.
  Αν εργάζεται 20 ώρες την εβδομάδα θα λαμβάνει κάθε μήνα τα 20/40 του μισθού της ΣΣΕ του.
  Αν αργάζεται 25 ώρες την εβδομάδα θα λαμβάνει κάθε μήνα τα 25/40 του μισθού της ΣΣΕ του.
  Αρα στην παραπάνω ερώτηση:
  1. 8ώρεςΧ4ημέρες = 32 ώρες/εβδ= μισθός 32/40 της ΣΣΕ
  2. 6ώρεςΧ5ημέρες = 30 ώρες/εβδ= μισθός 30/40 της ΣΣΕ
  3. 5ώρεςΧ5ημέρες = 25 ώρες/εβδ= μισθός 25/40 της ΣΣΕ
  Αναμένω ... σφοδρές αντιδράσεις....
  Η φαρέτρα μου ... έχει και άλλα ... επιχειρήματα.. (Λαναρά, Ραπανάκη..)
 22. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from DimitrisD in Υπολογισμος Μισθου Σε 5Ημερη, 4Ωρη Εργασια   
  κάθε ΣΣΕ έχει σαν αναφορά το νόμιμο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΟ ωράριο
  στην περίπτωσή μας αυτό είναι 40 ώρες για 5 ημέρες εργασία
  Αρα
  για τις 20 ώρες εργασία η αμοιβή θα είναι τα 20/40 της αμοιβής της ΣΣΕ
 23. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from kz5 in Πως είναι σήμερα 12/1/14 το άρθρο 5 για τα ΔΑ που καταργήθηκε   
  bold=ισχύει το 2014
  κόκκινο = καταργήθηκε
  μπλε = προσθήκες
   
   
  Άρθρο 5
  Δελτίο Αποστολής

  1. Δελτίο αποστολής εκδίδεται συντάσσεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών:
  α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή αποστολή, παράδοσης ή διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας,
  β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του,
  γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του,
  δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.
   
  2. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους.

  3. Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον, όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.

  4. Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη, κατά την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οχήματα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής δύναται να τηρείται θεωρημένο βιβλίο κινητής αποθήκης, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, στο οποίο καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τα δελτία αποστολής εφοδιασμού του οχήματος με αγαθά και τα εκδιδόμενα παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσονται επί του οχήματος μέχρι την ενημέρωση του βιβλίου αυτού.
  Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής πώλησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων. Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, με εξαίρεση τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή και εφόσον δεν τηρείται ο λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών, καθώς και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής.
  Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου, κατάλληλα γραμμογραφημένο σε στήλες, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα της διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή.

  5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται:
  α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, ως παραλήπτης, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι».
  β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, που σημειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο, με τετραψήφιο αριθμό.
  γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη μεταφορά των αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών.
  δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισμού, όταν δε συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση.
  ε) Η ημερομηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το δελτίο αποστολής εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο σταθμό, αναγράφεται σε αυτό εκτός από την ημερομηνία και ώρα διακίνησής τους μέχρι τον ενδιάμεσο αυτό σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής τους από το σταθμό αυτό μέχρι το τελικό σημείο προορισμού τους.
  στ) Ο σκοπός της διακίνησης.
  ζ) Το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ).
  η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται.
  θ) Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών.

  6. Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους. Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδρομή και παραδίδεται στον παραλήπτη τους.
  Επί μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. παραδίδουν στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, που συνοδεύουν τα αγαθά μη τιμολογηθέντα αποθεμάτα μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη.
  Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνσή του, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος προορισμού και συνοπτική περιγραφή των ειδών.

  7. Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο έναρξης της διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά και επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο.
  Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και τις ειδικότερες συνθήκες της μεταφοράς.
  Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών.

  8. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής στις εξής περιπτώσεις:
  α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώματα είδη που δεν εμπεριέχονται σε αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο.
  β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών μεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι' αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης.
  γ) Μεταφοράς, με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης:
  γα) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, (ΑΡΑ, ΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ)
  γβ) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές επιχειρήσεις και
  γγ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας.
  δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή. (ΑΡΑ, ΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ)
  ΔΑ 2013.doc
 24. Upvote
  ΑΛΕΚΟΣ got a reaction from 070707 in τα ΠΑΝΤΑ-ΟΛΑ για ΚΑΡΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ (22/3/12)   
  Αναφορικά με τον τρόπο τήρησης του βιβλίου εσόδων – εξόδων για τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας στην ΠΟΛ.1056/12.3.2008 Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα ακόλουθα:
  Με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση της περίπτωσης αυτής με την παράγραφο 9 του άρθρου 27 του ν. 3522/2006 και οι οποίες καταλαμβάνουν σύμφωνα με την περίπτωση ι' του άρθρου 39 αυτού του νόμου διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22.12.2006 και εφεξής, ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών και η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.
  Περαιτέρω και όσον αφορά τον τρόπο εμφάνισης στα βιβλία των ως άνω επιτηδευματιών των δαπανών που πραγματοποιούν για την απόκτηση των εν λόγω ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
  β) Ενδιάμεσοι επιτηδευματίες
  αα) Με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  Στο 475ΑΠ/6.12.2007 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφέρεται ότι με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές οι αγορές από τους ενδιάμεσους επιτηδευματίες των ανωτέρω εμπορευμάτων (κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας) αναγνωρίζονται ως αποθέματα, ανεξαρτήτως των φορολογικών παραστατικών που εκδίδονται και της φορολογίας στην οποία υπόκεινται, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αναλώσεις των αποθεμάτων αυτών και κατ' επέκταση το κόστος πωληθέντων, καθώς και η σύνταξη απογραφής και η αποτίμησή τους προσδιορίζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2.2.202, 2.2.204 και 2.2.205 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.).
  Ενόψει των παραπάνω οι ενδιάμεσοι επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η διάθεση προς αυτούς των ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών (κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, κάρτες στάθμευσης σκαφών θαλάσσης κ.λπ.) συνιστά από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. παροχή υπηρεσιών, τις αγορές των υπόψη μέσων τις μεταχειρίζονται από λογιστική άποψη και συνεπώς τις εμφανίζουν στα τηρούμενα βιβλία τους του Κ.Β.Σ. ως αγορές αποθεμάτων και διενεργούν γι΄ αυτά απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κ.Β.Σ. Εννοείται βέβαια ότι για τα μέσα αυτά δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, καθόσον από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. δεν θεωρούνται αποθέματα αλλά λήψη υπηρεσιών.
  ββ) Με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  Για τους επιτηδευματίες αυτούς ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην περίπτωση α' αυτής της παραγράφου.
  Περεταίρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1068/2010 Υπουργική Απόφαση από 1ης Ιουλίου 2010 οι επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά περίπτωση με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1998) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) καθώς και του ν.1809/1988.
  Όσον αφορά το ΦΠΑ ισχύουν τα εξής
  Για τις ανάγκες εφαρμογής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, η διάθεση τυποποιημένου λογισμικού μαζικής παραγωγής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε αγοραστή, συνιστά παράδοση αγαθού, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό της πράξης αυτής ως παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ.
  Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που μεσολαβούν για τη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται στα ειδικά μηχανήματα, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και άλλων παρόμοιων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, στα οποία ενσωματώνεται δικαίωμα λήψης υπηρεσιών, παρέχουν υπηρεσίες απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α., για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των λοιπών εισροών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.9 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
  Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω απαλλασσόμενες εκροές αναγράφονται στον κωδ. 309 των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και αντίστοιχα στον κωδ. 610 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 009/07 - Φ.Π.Α.).
  Κωδ. 610.
  11) Η αξία της προμήθειας των υποκειμένων που μεσολαβούν στη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα. Από 01/07/2010 στον κωδικό αυτό αναγράφεται και η προμήθεια από την πώληση εφημερίδων και περιοδικών που διανέμονται μέσω πρακτορείων διανομής.
  Περαιτέρω, όσον αφορά το Ε3 ισχύουν τα εξής
  Οι πωλήσεις θα ενημερώνουν τον κωδικό 276 του υποπίνακα ε) του πίνακα ΣΤ και
  οι αγορές θα ενημερώνουν τον κωδικό 529 του υποπίνακα δ) του πίνακα ΣΤ .
  Για τις διατάξεις του 3296/2004 (αυτοέλεγχος) αλλάζει πλέον ο υπολογισμός και ο ΜΣΚΚ που θα χρησιμοποιείται θα είναι ο μέσος όρος της ομάδας , δηλαδή 32% (έως τώρα χρησιμοποιούνταν ο 9241 με συντελεστή 3%)
  Σε περίπτωση που υπάρχουν και έσοδα από άλλες δραστηριότητες (πχ τσιγάρα κλπ) θα γίνετε επιμερισμός των δαπανών , ο επιμερισμός αφορά όλες τις δαπάνες πλην βεβαίως των δαπανών αγορών τηλεκαρτών που όπως αναφέραμε θα ενημερώνει των κωδικό 529 (θα προστίθεται δηλαδή στις επιμερισμένες δαπάνες του κλάδου παροχής υπηρεσιών).
  Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1021574/422/Α0012/19.4.2007 έγγραφο , Ο Μ.Σ.Κ.Κ. επιχείρησης πώλησης τηλεκαρτών, για την αυτοπεραίωση, είναι ο μέσος όρος της όγδοης κατηγορίας 32%.- Σχετικά με το Μ.Σ.Κ.Κ. που θα εφαρμόσει επιχείρηση για να προσδιορισεί τα καθαρά κέρδη από πώληση των τηλεκαρτών εξωλογιστικά, για να περαιώσει με βάση τον ν. 3296/2004, θα εφαρμόσει το μέσο όρο των συντελεστών της 8ης κατηγορίας των επαγγελμάτων, που είναι 32%, δεδομένου ότι με τον ν. 3522/2006 η πώληση τηλεκαρτών θεωρείται παροχή υπηρεσίας και όχι πώληση εμπορεύματος.
  Αναφορικά με τον τρόπο τήρησης του βιβλίου εσόδων – εξόδων για τα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών ισχύουν τα εξής:
  Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1233/30.6.93 «Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση εισιτηρίων αστικών και υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους», ισχύουν τα εξής:
  1. Για τη διάθεση εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, των οποίων προβλέπεται η ακύρωση με ειδικά μηχανήματα, καθώς και μηνιαίων καρτών από τους φορείς εκμετάλλευσης συγκοινωνιακών μέσων σε τρίτους - επιτηδευματίες με μειωμένη τιμή, προκειμένου αυτά να διατεθούν στη συνέχεια στο κοινό, εκδίδεται με την παράδοση των εισιτηρίων, θεωρημένο φορολογικό στοιχείο με τον τίτλο "ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ".
  Στην απόδειξη αυτή, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη και του παραλήπτη (αντισυμβαλλόμενου), αναγράφεται και η ποσότητα και η αξία των κατά είδος εισιτηρίων, καθώς επίσης η συνολική αξία αυτών και το ποσό της χορηγούμενης προμήθειας με μορφή έκπτωσης.
  2. Στις περιπτώσεις παράδοσης εισιτηρίων από τους συγκοινωνιακούς φορείς σε πράκτορες διανομής (αντιπροσώπους), οι οποίοι στη συνέχεια παραδίδουν τα εισιτήρια για λογαριασμό του συγκοινωνιακού φορέα, στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης (περίπτερα κ.λπ.), εκδίδονται από τους συγκοινωνιακούς φορείς θεωρημένα δελτία αποστολής.
  Οι πράκτορες διανομής, κατά την παράδοση των εισιτηρίων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης, εκδίδουν τις αποδείξεις της παραγράφου (1) της απόφασης αυτής, ενώ για τη δικαιούμενη προμήθειά τους από τους συγκοινωνιακούς φορείς εκδίδουν θεωρημένες εκκαθαρίσεις κατ' αναλογία των οριζομένων στο άρθρο 12 (παράγρ. 7) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/92).
  3. Για τα διατιθέμενα από τους γενικούς πράκτορες (αντιπροσώπους) εισιτήρια και μηνιαίες κάρτες απευθείας προς το κοινό εκδίδονται δελτία αποστολής από τους γενικούς πράκτορες προς κάθε σημείο (εγκατάστασή τους) λιανικής "πώλησης".
  Σε ημερήσια θεωρημένη κατάσταση ή βιβλίο που θα τηρείται σε κάθε εγκατάσταση διάθεσης απευθείας στο κοινό εισιτηρίων και μηνιαίων καρτών, θα καταχωρείται αμέσως με την παραλαβή τους η ποσότητα των παραλαμβανομένων κατ' είδος, στο τέλος δε της ημέρας θα καταχωρείται το πλήθος των διατεθέντων εισιτηρίων.
  Για τις "πωλήσεις" αυτές θα εκδίδεται θεωρημένη εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (2).
  4. Οι επιτηδευματίες τελικοί διαθέτες εισιτηρίων και μηνιαίων καρτών προς το κοινό δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία κατά την "πώληση" των εισιτηρίων.
  Ομοίως οι ανωτέρω επιτηδευματίες, πλην των γενικών πρακτόρων, για την προμήθειά τους δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, το σχετικό δε έσοδό τους (από την προμήθεια - έκπτωση) εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία τους με βάση τη θεωρημένη απόδειξη που λαβαίνουν κατά το χρόνο παραλαβής των εισιτηρίων.
  5. Για το ποσό της προμήθειας - έκπτωσης που εμφανίζεται στις αποδείξεις παραδοθέντων εισιτηρίων, οι εκδότες αυτών υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. εκδότη) ή στο ΚΕΠΥΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
  Όσον αφορά το ΦΠΑ ισχύουν τα εξής
  Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν. 2859/2000, ισχύουν τα εξής:
  Ειδικά στην πώληση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων των οποίων προβλέπεται η ακύρωση σε ειδικά μηχανήματα, καθώς και σε κάθε άλλη παρόμοια περίπτωση, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η τιμή λιανικής πώλησης αυτών χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο φόρος που αναλογεί για τις πωλήσεις αυτές καταβάλλεται από την επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών κατά το χρόνο διάθεσης αυτών.
  Οι υποκείμενοι που μεσολαβούν στη διάθεση αυτών στο κοινό δεν επιβαρύνουν με φόρο την παράδοση αυτή, έχουν όμως δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 30.
  Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την προμήθεια που καταβάλλεται από διαχειριστές συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε άλλα πρόσωπα που μεσολαβούν για τη διάθεση καρτών στο κοινό.
  Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και σε κάθε περίπτωση προμήθειας για διάθεση πιστωτικών καρτών.
  Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που μεσολαβούν για τη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας, εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται στα ειδικά μηχανήματα, καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και άλλων παρόμοιων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, στα οποία ενσωματώνεται δικαίωμα λήψης υπηρεσιών, παρέχουν υπηρεσίες απαλλασσόμενες από το Φ.Π.Α., για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των λοιπών εισροών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.9 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).
  Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω απαλλασσόμενες εκροές αναγράφονται στον κωδ. 309 των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και αντίστοιχα στον κωδ. 610 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 009/07 - Φ.Π.Α.).
  Κωδ. 610.
  11) Η αξία της προμήθειας των υποκειμένων που μεσολαβούν στη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα. Από 01/07/2010 στον κωδικό αυτό αναγράφεται και η προμήθεια από την πώληση εφημερίδων και περιοδικών που διανέμονται μέσω πρακτορείων διανομής.
  Όσον αφορά την συμπλήρωση του εντύπου Ε3, ισχύουν τα εξής:
  Ο ΜΣΚΚ που εφαρμόζεται επί ακαθαρίστων εσόδων είναι ο εξής:
  Κατηγορία 8η
  Κωδικός αριθμός
  Επάγγελμα
  ΜΣΚΚ %
  8095
  Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), χονδρικώς
  32
  8096
  Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών (επί προμηθειών), λιανικώς
  36
  Αναφορικά με τον τρόπο τήρησης του βιβλίου εσόδων – εξόδων για τα τσιγάρα ισχύουν τα εξής:
  Όσον αφορά στις αγορές τσιγάρων, θα δημιουργήσετε έναν λογαριασμό της ομάδας 20 το Ε.Γ.Λ.Σ. «Αγορές τσιγάρων χωρίς Φ.Π.Α.» για να καταχωρείτε τα τιμολόγια αγορών.
  Για τις πωλήσεις τσιγάρων θα εκδίδετε κανονικά Α.Λ.Π.
  Οι εν λόγω πωλήσεις δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και καθώς δεν έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια σας παραθέτουμε συνοπτικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη δραστηριότητα.
  Όσον αφορά το ΦΠΑ
  ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ
  ΑΓΟΡΕΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ : Δεν πάνε πουθενά λόγω 0%
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ : 310 ΧΔΕΦ
  Στην ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ θα συμπληρώσετε στους κωδικούς:
  Κωδ. 611. Την αξία των εκροών χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, των απαλλασσομένων και εξαιρουμένων (π.χ. επιδοτήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία, πωλήσεων βιομηχανοποιημένων καπνών, ενοικίων, μέρισμα δικηγόρων κ,λ.π.). Επίσης, την αξία των παραδόσεων ακινήτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 και την περ. λα', της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. Κωδ. 612. Το άθροισμα των κωδ. 607 έως 611.
  Κωδ. 666. α) Την αξία των εισροών σας, που απαλλάσσονται από το φόρο, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (π.χ. μισθώματα ακινήτων, ασφάλειες, αγορά ή ναύλωση πλοίων, αγορά από αγρότη του ειδικού καθεστώτος ή απαλλασσόμενη λόγω τζίρου επιχείρηση),
  Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και κατά συνέπεια ο Φ.Π.Α. αποτελεί κόστος, γράψτε το άθροισμα αξίας και φόρου.
  Περεταίρω, υποχρεούστε στην εκκαθαριστική δήλωση να κάνετε prorata για τα τσιγάρα:
  ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ’
  Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο αν η επιχείρηση ενεργεί ταυτόχρονα φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές), καθώς και απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α. αλλά χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. πωλήσεις τσιγάρων, εφημερίδων, περιοδικών).
  Το κλάσμα διαμορφώνεται με βάση τις εκροές (πωλήσεις) της επιχείρησης και όχι με βάση τις εισροές (αγορές) της.
  ‘Οταν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο φορολογητέες και απαλλασσόμενες πωλήσεις, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. εξαγωγές), δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον πίνακα Ζ’.
  Ελέγξτε το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα, τη στρογγυλοποίησή του, καθώς και το ποσοστό μείωσης. Το συνολικό ποσό του φόρου των κοινών εισροών (π.χ. γενικών εξόδων ή παγίων), πρέπει να γράφεται στην πρώτη στήλη της β’ ενότητας του πίνακα (κωδ. 421) και με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης να προκύπτει ο φόρος που αφαιρείται. Εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει ποσοστό Prorata κατά τομέα ή βάσει λογαριασμών το συνολικό ποσό του φόρου κοινών εισροών πρέπει να γράφεται στην στήλη 1 του κωδ. 422.
  Στις στήλες 3, 4 και 5 του ίδιου κωδικού αναγράφεται αντίστοιχα το πλήθος των τομέων, λογαριασμών ή λοιπών επιμερισμών. Το σύνολο του φόρου του κωδ. 423, εφόσον υπερβαίνει τα 30 ΕΥΡΩ, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 706 του πίνακα Γ’.
  Όσον αφορά την συμπλήρωση του εντύπου Ε3, ισχύουν τα εξής:
  ΑΓΟΡΕΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ : 231 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ : 266 ΛΙΑΝ. ΠΩΛ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Ο ΜΣΚΚ που εφαρμόζεται επί ακαθαρίστων εσόδων είναι ο εξής:
  Κατηγορία 5η
  Κωδικός αριθμός
  Επάγγελμα
  ΜΣΚΚ %
  5402
  Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς
  0,70
  5403
  Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς
  4
  Η ομάδα της AST BOOKS.
  ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΩΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Δ. ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ
  ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΡΚΑΝΤΟΓΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
  ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ)
  ΔΩΡΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ –ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
  WWW.ASTBOOKS.GR ΤΗΛ2105442849
  =====
  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 18/4/12
  Αναφορικά με το 22/3/2012 ερώτημα ως προς τις αγορές καρτών κινητής τηλεφωνίας και εισιτηρίων αστικής συγκοινωνίας από περίπτερο με βιβλία Β΄ κατηγορίας, και σχετικά με την ΠΟΛ 1056/12.3.2008, η οποία τα αντιμετωπίζει ως παροχή υπηρεσιών, τι ενοεί η διάταξη όταν αναφέρει ότι εμφανίζουμε τις αγορές τους ως αγορές αποθεμάτων και διενεργούνται γι αυτά απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 τους ΚΒΣ. Τελικώς, αντιμέτωπίζουμε ως παροχή ή ως εμπόριο με ότι συνεπάγεται αναλόγως η κάθε μια περίπτωση?
  Στο 475ΑΠ/6.12.2007 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφέρεται ότι με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές οι αγορές από τους ενδιάμεσους επιτηδευματίες των ανωτέρω εμπορευμάτων (κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας) αναγνωρίζονται ως αποθέματα της ομάδας 2 του Ε.Γ.Λ.Σ., ή ως έξοδα, στην έκδοση του σχετικού παραστατικού, βάσει της οποίας, για τέτοιου είδους συναλλαγές, εκδίδεται πλέον, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και όχι Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών, ανεξαρτήτως των φορολογικών παραστατικών που εκδίδονται και της φορολογίας στην οποία υπόκεινται, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αναλώσεις των αποθεμάτων αυτών και κατ' επέκταση το κόστος πωληθέντων, καθώς και η σύνταξη απογραφής και η αποτίμησή τους προσδιορίζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2.2.202, 2.2.204 και 2.2.205 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.).
  Με βάση το ανωτέρω έγγραφο στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1056/12.3.2008 αναφέρεται ότι «ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η διάθεση προς αυτούς των ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών συνιστά από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. παροχή υπηρεσιών, τις αγορές των υπόψη μέσων τις μεταχειρίζονται από λογιστική άποψη και συνεπώς τις εμφανίζουν στα τηρούμενα βιβλία τους του Κ.Β.Σ. ως αγορές αποθεμάτων και διενεργούν γι' αυτά απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κ.Β.Σ.»
  Περαιτέρω στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι «για τα μέσα αυτά δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, καθόσον από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. δεν θεωρούνται αποθέματα αλλά λήψη υπηρεσιών».
  Με βάση τα προαναφερόμενα υφίσταται υποχρέωση διενέργειας απογραφής των μέσων αυτών στο τέλος της χρήσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κ.Β.Σ., χωρίς όμως να δημιουργείται υποχρέωση καταχώρισης αυτών στο βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Β.Σ., καθότι αυτά δεν χαρακτηρίζονται ως αποθέματα από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
  Η ομάδα της AST BOOKS.
  ===================
  Συνέχεια της απάντησή που δώσατε την 22/10/2012 σε ερώτημα σχετικά για τις κάρτες κινητής τηλεφωνίας για περίπτερο με Β κατηγορίας βιβλία θα παρακαλέσω να με ενημερώσετε εφόσον πρόκειται για Π.Υ και οι αγορές αναγράφονται στον κωδ. 529 του υποπίνακα δ , του πίνακα ΣΤ του Ε3 εάν μείνουν αδιάθετες μέρος από τις κάρτες αυτές τι γίνεται παραπέρα, μεταφέρονται σαν δαπάνες επόμενης χρήσης ή ολοκληρώνεται η διαδικασία καταχώρησής τους και ότι αποτέλεσμα προέκυψε (λογιστικό) προέκυψε στο Ε3;
  Όσον αφορά τον τρόπο εμφάνισης στα βιβλία των ως άνω επιτηδευματιών των δαπανών που πραγματοποιούν για την απόκτηση των καρτών κινητής τηλεφωνίας ισχύουν τα εξής:
  α) Επιτηδευματίες που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. επιχειρήσεις καρτών κινητής τηλεφωνίας)
  Οι δαπάνες που πραγματοποιούν (όπως αγορών κενών καρτών και λοιπών εξόδων) συνιστούν για τους εν λόγω επιτηδευματίες δαπάνες για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και καταχωρούνται, όταν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σε οικείο λογαριασμό της Ομάδας 6 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.). Εννοείται βέβαια ότι αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης υφίστανται αδιάθετες τέτοιες κάρτες, τότε για το λογαριασμό αυτό είναι αναγκαίο να γίνουν εγγραφές τακτοποίησης, ούτως ώστε ο λογαριασμός αυτός να εμφανίζει τις δεδουλευμένες σ’ αυτή τη διαχειριστική χρήση δαπάνες.
  3.Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και όταν τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  β) Ενδιάμεσοι επιτηδευματίες
  αα) Με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  Στο 475ΑΠ/6.12.2007 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) αναφέρεται ότι με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές οι αγορές από τους ενδιάμεσους επιτηδευματίες των ανωτέρω εμπορευμάτων (κάρτες σταθερής τηλεφωνίας και κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας) αναγνωρίζονται ως αποθέματα, ανεξαρτήτως των φορολογικών παραστατικών που εκδίδονται και της φορολογίας στην οποία υπόκεινται, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αναλώσεις των αποθεμάτων αυτών και κατ’ επέκταση το κόστος πωληθέντων, καθώς και η σύνταξη απογραφής και η αποτίμησή τους προσδιορίζονται τουλάχιστον στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2.2.202, 2.2.204 και 2.2.205 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.).
  Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής και εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980 ΦΕΚ Α΄283).
  Ενόψει των παραπάνω οι ενδιάμεσοι επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η διάθεση προς αυτούς των καρτών στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών (κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, κάρτες στάθμευσης σκαφών θαλάσσης κ.λπ.) συνιστά από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. παροχή υπηρεσιών, τις αγορές των υπόψη μέσων τις μεταχειρίζονται από λογιστική άποψη και συνεπώς τις εμφανίζουν στα τηρούμενα βιβλία τους του Κ.Β.Σ. ως αγορές αποθεμάτων και διενεργούν γι΄ αυτά απογραφή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του Κ.Β.Σ. Εννοείται βέβαια ότι για τα μέσα αυτά δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, καθόσον από πλευράς εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. δεν θεωρούνται αποθέματα αλλά λήψη υπηρεσιών.
  4 ββ) Με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  Για τους επιτηδευματίες αυτούς ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην περίπτωση α’ αυτής της παραγράφου.
  6. Σημειώνεται ότι η Α.Υ.Ο. 1108850/851/ΠΟΛ1271/3.12.1992 (ΦΕΚ731 Β’) και η Α.Υ.Ο. 1049940/337/ΠΟΛ1104/25.4.1994 (ΦΕΚ 370Β’) εξακολουθούν να ισχύουν και οι επιτηδευματίες οι οποίοι σύμφωνα με τα οριζόμενα από αυτές δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία για την διάθεση των μέσων αυτών, εμφανίζουν ως έσοδο στα τηρούμενα βιβλία την δικαιούμενη προμήθεια και δεν συντάσσουν απογραφή, μη εφαρμοζομένων των ανωτέρω κατά περίπτωση.
 25. Upvote
×
×
 • Create New...