Προς το περιεχόμενο

125883623

Silver members
 • Αριθμός μηνυμάτων

  1.603
 • ΜΕΛΟΣ

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Ημέρες που κέρδισε

  41

125883623 last won the day on 16 Ιανουαρίου

125883623 had the most liked content!

2 Ακόλουθοι

Σχετικά με τον 125883623

Πρόσφατοι επισκέπτες προφιλ

1.381 προβολές προφίλ
 • G-MEL

 • solwn 1

 • DAS

 • lami

 • v.kourtis

 1. στο κυριο ερωτημα εδω δικιγορος αναφερει οτι πανω απο 9 ετη θελει συμβολαιογραφικο εγγραφο http://dimitrios-kalaitzis.blogspot.com/2016/04/blog-post_69.html Μισθώσεις συμφωνημένες για πάνω από εννέα έτη ισχύουν απέναντι στον νέο κτήτορα μόνο αν καταρτιστούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το έγγραφο αυτό μεταγραφεί. αρ.614 ΑΚ αρ.615 ΑΚ αρ.618 ΑΚ
 2. αυτό ξέρω που σου έστειλα και παραπανω Νόμοι 4242/2014 Αρθρο 13 Αρθρο 13. 1. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 2026, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού. Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της. 2.α. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά το παρόν άρθρο. β. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο εκμισθωτής μπορεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, και σε κάθε περίπτωση όχι προτού περάσουν δεκαοκτώ (18) μήνες ([ή ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2 του παρόντος εννέα (9) μήνες] από την έναρξη της μίσθωσης, να καταγγείλει τη μίσθωση για την άσκηση στο μίσθιο των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 περιπτώσεις α' εως γ' ή, ως προς τις μισθώσεις του άρθρου 2, των δραστηριοτήτων κατά το άρθρο αυτό από τον ίδιο, τον κύριο, τα τέκνα ή σύζυγό τους (ιδιόχρηση).» γ. Η παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 34/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση για ανοικοδόμηση του μισθίου από αυτόν ή τον κύριο του μισθίου: α) Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, εκτός αν ο χρόνος αυτός υπερβαίνει την εξαετία, οπότε η καταγγελία της μίσθωσης μπορεί να γίνει μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την έναρξη της μίσθωσης. β) Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης είναι μικρότερος από δεκαοκτώ (18) μήνες ή η μίσθωση έχει αόριστη διάρκεια. γ) Μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης, στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος, αν ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης είναι μικρότερος από εννέα (9) μήνες ή η μίσθωση έχει αόριστη διάρκεια.» δ. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του π.δ. 34/ 1995 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στην καταγγελία της μίσθωσης για το λόγο των άρθρων 16 έως 17, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή ως αποζημίωση το κατά το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα οκτώ (8) μηνών και στην καταγγελία της μίσθωσης για το λόγο του άρθρου 23 παράγραφος 1 το κατά το χρόνο της καταγγελίας μίσθωμα έξι (6) μηνών. 2. Με αίτηση του μισθωτή το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης, στην καταγγελία για ιδιόχρηση μέχρι δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα και στην καταγγελία για ανοικοδόμηση μέχρι εννέα (9) μηνιαία μισθώματα. Η προηγούμενη αύξηση γίνεται, αφού το δικαστήριο εκτιμήσει τις ειδικές συνθήκες και ιδίως τις δαπάνες για τη μεταστέγαση του μισθωτή, το χρόνο που λειτουργεί η επιχείρηση στο μίσθιο, τις τυχόν οφειλόμενες από το μισθωτή αποζημιώσεις στο προσωπικό του από την καταγγελία της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο που αυτός είχε το δικαίωμα να παραμείνει στο μίσθιο.» ε. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του π.δ. 34/ 1995 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η αποζημίωση κατά την πρώτη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου στην καταγγελία για ιδιόχρηση είναι ίση με δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα, αν ασκηθεί στο μίσθιο μέσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή του, επιχείρηση όμοια με την ασκούμενη από τον μισθωτή, εκτός αν το μίσθιο από την κατασκευή είναι προορισμένο για την ίδια χρήση. 2. Το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης μέχρι είκοσι (20) μηνιαία μισθώματα με τις προϋποθέσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.» 3. Τα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995 καταργούνται. Ειδικά σε περίπτωση καταγγελίας από τον εκμισθωτή μέχρι 31.8.2014 μίσθωσης η οποία πρόκειται να λήξει μέχρι 31.8.2014 λόγω συμπλήρωσης της δωδεκαετούς διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 34/1995 ή μίσθωσης που έληξε ήδη για τον ίδιο λόγο αλλά δεν έχουν παρέλθει μέχρι τις 31.8.2014 εννέα (9) μήνες από τη λήξη της ή μίσθωσης που τελεί υπό τετραετή παράταση σύμφωνα με την περίπτωση δ' του άρθρου 61 του π.δ. 34/ 1995, ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης έξι (6) μηνών. επιβεβαίωσε το και με δικηγόρο.(για προσωπική επαγγλεματικη μίσθωση δικιά μου το έχω επιβεβαίωση άλλα πότε δεν ξέρεις)και τότε είχαμε διαφωνία γιατί μου έλεγε τα 12 χρονιά.. οσο άφορα το συμβολαιογραφικο εγραφο δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κάτι επιπλέον από εμπορικό νόμο η καποιοιν αλλον όπως πχ αναπτυξιακό νόμο .
 3. 100% νεα αίτηση σωστά μπαίνεις πατας ακυρώση αίτησης και επαναξιολογηση συμπληρώνεις ξανα email τηλ τράπεζα και μετα ελενχος υποβολή .
 4. γενικά για την μίσθωση ισχύουν αυτά .μπορεί να αναφέρει για κατοικία άλλα δεν έχει διάφορα και για την επαγγελματικη πλέον τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει επιβεβαιώσει και με δικηγόρο . https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/41459#
 5. βαλτά στο προγραμμα αν θυμάμαι καλά δεν υπολογίζει εισφορά αλληλεγγύης σε αυτά. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40885#
 6. αν δεν του έχει έρθει γραπτό μήνυμα η email δεν ειναι στους δικαιούχους
 7. https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/43462 Άνοιξε πάλι το Κοινωνικό Μέρισμα για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων
 8. προσωπική αποψη πάρε δεύτερη γνώμη . το κυριο ερωτημα ειναι ολα αυτα ειναι τι το θεωρεις ολο αυτο αποκτηση ακίνητου στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου η ίδρυση υποκαταστηματος στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου ; για εμπορική δραστηριοτητα
 9. ρίξε μια μάτια στο αρθρο 37 του νομού τους 3182/2003 και αρθρο 1-2 27/1975
 10. 125883623

  ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η ΟΧΙ;

  όλα ανάλογα την εταιρεια ενημερωση των μητρώον .σε όλες τις πλατφόρμες και την τράπεζα .
 11. δεν κατάλαβα καλά την ερώτηση σου. αυτό ρωτάς ; https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39148# τα καταχωρείς και τα φτιάχνεις στον πινάκα ζ και τα διορθώνεις στον ε .
 12. ρώτησε τον του έχουν στείλει γραπτό μήνυμα η email που ηταν δηλωμένα στην αιτηση ;
 13. αύριο θα ανοίξει ε χουν πει και έχουν ενημερώσει με γραπτά μηνύματα
×